Translation: from bulgarian

национално-освободително

 • 1 движение

  1. motion ( и на планета), movement
  движение напред forward/progressive motion
  движение назад backward/regressive motion
  равномерно движение uniform motion/velocity
  2. (телесно) movement, motion
  движение с ръка gesture
  правя движение make a movement/motion/gesture
  3. (разходки) excercise
  той е винаги в движение he is always on the move/go/run
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic
  голямо движение heavy/dense traffic
  автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно движение road/aircraft/rail/tramway traffic
  движение на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic
  движение на автобуси bus service
  движение на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic
  движение то е на дясната страна traffic keeps to the right
  движението е нормално traffic runs smoothly
  път, по който няма много движение a quiet road, a road of little traffic
  в движение in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly
  качвам се/скачам на трамвай и пр. в движение get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.
  ам. jump a tram etc.
  не спирайте движението don't block the traffic
  правила за движението rule of the road; traffic code
  6. (шетня, блъсканица) bustle
  7. прен. movement
  всенародно движение a national/nationwide movement
  движението за мир the peace movement
  национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation
  профсъюзно движение a trade union movement, trade-unionism
  работническо движение a labour/working class movement
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street
  движение на населението population shift
  движение на капитали/идеи flow of capital/ideas
  движение на скали rock subsidence
  * * *
  движѐние,
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; ( внезапно; рязко) jerk; ( ходене насам-натам) coming and going; бързо \движениее (на снаряд) flight; \движениее назад backward/regressive motion; \движениее напред forward/progressive motion; непрекъснато \движениее мат. flux; равномерно \движениее uniform motion/velocity; равномерно-закъснително \движениее uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително \движениее uniformly accelerated motion;
  2. ( телесно) movement, motion; \движениее с ръка gesture; правя \движениее make a movement/motion/gesture;
  3. ( разходки) exercise; постоянно съм в \движениее keep on the move; той е винаги в \движениее he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в \движениее the motor is running; привеждам в \движениее set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно \движениее road/aircraft/rail/tramway traffic; в \движениее in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо \движениее heavy/dense traffic; \движениее на автобуси bus service; \движениее на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; \движениее на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; \движениеето е на дясната страна traffic keeps to the right; \движениеето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в \движениее get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте \движениеето don’t block the traffic; правила за \движениеето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много \движениее a quiet road, a road of little traffic; улично \движениее street traffic;
  7. прен. movement; всенародно \движениее national/nation-wide movement; \движениее против абортите pro-life movement; \движениеето за мир the peace movement; националноосвободително \движениее movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно \движениее trade union movement, trade-unionism; работническо \движениее labour/working class movement;
  8. ( улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в \движениее съм be on the move; в постоянно \движениее ( променя се) in a state of flux; \движениее на населението population shift; \движениее на капитали/идеи flow of capital/ideas; \движениее на скали rock subsidence.
  * * *
  course ; headway ; locomotion: He made a slight движение. - Той направи леко движение.; race ; stir ; traffic (улично); exercise (се)
  * * *
  1. (внезапно 2. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion 3. (на хора, превозни средства) movement, traffic 4. (разходки) excercise 5. (телесно) movement, motion 6. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street 7. (ходене насам-натам) coming and going 8. (шетня, блъсканица) bustle 9. motion (и на планета), movement 10. ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service 11. ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas 12. ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic 13. ДВИЖЕНИЕ на населението population shift 14. ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic 15. ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence 16. ДВИЖЕНИЕ назад backward/ regressive motion 17. ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion 18. ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture 19. ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right 20. ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly 21. ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement 22. автомобилно/ въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/ aircraft/rail/tramway traffic 23. ам. jump a tram etc. 24. бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight 25. в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly 26. в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux 27. всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement 28. голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic 29. имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise 30. качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc. 31. моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running 32. национално-освободително - a national liberation movement, a movement for national liberation 33. не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic 34. непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux 35. постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move 36. правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road;traffic code 37. правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture 38. прен. movement 39. привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion 40. профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism 41. път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic 42. работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement 43. равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity 44. равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion 45. равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion 46. рязко) jerk 47. той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run 48. улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

  Български-английски речник > движение

 • 2 национално

  нрч au point de vue national, sur le plan national.

  Български-френски речник > национално

 • 3 Българско национално радио ср <БНР>

  Bulgarischer Nationaler Rundfunk {m} < BNR>

  Bългарски-немски речник ново > Българско национално радио ср <БНР>

 • 4 освободително движение ср

  Freiheitsbewegung {f}

  Bългарски-немски речник ново > освободително движение ср

 • 5 освободителен

  прил libérateur, trice; de libération; освободителна война guerre de libération; освободително движение mouvement de libération; национално-освободителна борба lutte de libération nationale.

  Български-френски речник > освободителен

 • 6 възраждане

  regeneration, rebirth, revival, resurgence
  (културно) renaissance
  възраждане на културата a cultural revival/awakening
  възраждане на науката a revival of learning
  * * *
  възра̀ждане,
  ср., само ед. regeneration, rebirth, revival, revitalization, resurgence; ( културно) renaissance; ( епохата на) Възраждането истор. the Renaissance; \възраждане на културата cultural revival/awakening; \възраждане на науката revival of lear-ning; национално \възраждане national revival.
  * * *
  palingenesis; regenesis{ri`djenizis}; renaissance; renascence
  * * *
  1. (епохата на) ВЪЗРАЖДАНЕто the Renaissance 2. (културно) renaissance 3. regeneration, rebirth, revival, resurgence 4. ВЪЗРАЖДАНЕ на културата a cultural revival/awakening 5. ВЪЗРАЖДАНЕ на науката a revival of learning 6. национално ВЪЗРАЖДАНЕ a national revival

  Български-английски речник > възраждане

 • 7 единство

  (единомислие, съгласие) unanimity, accord, harmony, agreement, oneness
  (единство) unity, entity, oneness
  (на стил и пр.) uniformity
  единство на противоположностите a unity of opposites
  единство на възгледите agreement/unity of opinion/views
  единство в думи и дела unity of words and actions
  единство на чувства и мисли harmony/identity of thoughts and feelings
  * * *
  едѝнство,
  ср., само ед. ( единомислие, съгласие) unanimity, accord, harmony, agreement, oneness; ( задружност) unity, union; ( единство) unity, entity, oneness; ( съгласуваност) unity; (на стил и пр.) uniformity; \единство на възгледите agreement/unity of words and actions; \единство на чувства и мисли harmony/identity of thoughts and feelings; национално \единство national unity.
  * * *
  marriage (прен.); oneness ; uniformity (на стил и пр.); unity: a national единство - народно единство
  * * *
  1. (единомислие, съгласие) unanimity, accord, harmony, agreement, oneness 2. (единство) unity, entity, oneness 3. (задружност) unity, union 4. (на стил и пр.) uniformity 5. (съгласуваност) unity 6. ЕДИНСТВО в думи и дела unity of words and actions 7. ЕДИНСТВО на възгледите agreement/unity of opinion/views 8. ЕДИНСТВО на противоположностите a unity of opposites 9. ЕДИНСТВО на чувства и мисли harmony/identity of thoughts and feelings 10. драматичните единства the dramatic unities 11. народно ЕДИНСТВО national unity

  Български-английски речник > единство

 • 8 малцинство

  minority
  * * *
  малцинство̀,
  ср., -а̀ minority.
  * * *
  minority
  * * *
  1. minority 2. национално МАЛЦИНСТВО a national minority

  Български-английски речник > малцинство

 • 9 напрежение

  1. tension, strain, exertion, effort; stress; tenseness; suspense; intension
  нервно/мускулно напрежение nervous/muscle strain
  намалявам/отслабвам напрежението ease tension
  напрежението расте tension builds up, tension increases
  напрежението намалява/отслабва tension is easing
  напрежението на съвременния живот the press of modern life
  държа някого в напрежение keep s.o. in suspense, keep s.o. in hot water
  слушам с напрежение listen with strained/undivided attention
  атлетът се намираше в голямо напрежение преди състезанието the athlete was strung up before the race
  2. ел., физ. voltage, tension
  високо/ниско напрежение high/low voltage/tension
  напрежение на мрежата supply pressure
  напрежението пада/качва се the voltage drops/rises
  * * *
  напрежѐние,
  ср., -я 1. tension, strain, exertion, effort; stress; tenseness; suspense; intension, tightness in the air; атлетът се намираше в голямо \напрежениее преди състезанието the athlete was strung up before the race; държа някого в \напрежениее keep s.o. in suspense, keep s.o. in hot water; изпълнен с \напрежениее tense; кабелът се скъса от силното \напрежениее the cable snapped under the strain; момент на \напрежениее tense moment; намалявам/отслабвам \напрежениеето ease tension; \напрежениеето на съвременния живот the press/stress of modern life; \напрежениеето расте tension builds up, tension increases; нервно/мускулно \напрежениее nervous/muscle strain; работя с голямо \напрежениее work strenuously; слушам с \напрежениее listen with strained/undivided attention; точка на пределно \напрежениее breaking(-down) point; увеличавам \напрежениеето aggravate tension;
  2. ел., физ. voltage, tension; без \напрежениее no-volt(age); високо/ниско \напрежениее high/low voltage/tension; изходящо \напрежениее output voltage; концентратор на \напрежениея stress-raiser; междуфазово \напрежениее interlinked tension; \напрежениее на мрежата supply pressure; \напрежениеето пада/качва се the voltage drops/rises; опасно! високо \напрежениее! danger! high voltage! под \напрежениее live; проводник под \напрежениее live wire; ток с високо \напрежениее high tension current.
  * * *
  effort; exertion; strain (и тех.): nervous напрежение - нервно напрежение; stress: I am under a напрежение. - Под напрежение съм.; stretch; tenseness; tension; tightness
  * * *
  1. tension, strain, exertion, effort;stress;tenseness;suspense;intension 2. НАПРЕЖЕНИЕ на мрежата supply pressure 3. НАПРЕЖЕНИЕто на съвременния живот the press of modern life 4. НАПРЕЖЕНИЕто намалява/отслабва tension is easing 5. НАПРЕЖЕНИЕто пада/качва се the voltage drops/rises 6. НАПРЕЖЕНИЕто расте tension builds up, tension increases 7. атлетът се намираше в голямо НАПРЕЖЕНИЕ преди състезанието the athlete was strung up before the race 8. високо/ниско НАПРЕЖЕНИЕ high/low voltage/tension 9. държа някого в НАПРЕЖЕНИЕ keep s.o. in suspense, keep s.o. in hot water 10. ел., физ. voltage, tension 11. жица под НАПРЕЖЕНИЕ a live wire 12. изпълнен с НАПРЕЖЕНИЕ tense 13. изходящо НАПРЕЖЕНИЕ output voltage 14. кабелът се скъса от силното НАПРЕЖЕНИЕ the cable snapped under the strain 15. момент на НАПРЕЖЕНИЕ a tense moment 16. намалявам/отслабвам НАПРЕЖЕНИЕто ease tension 17. нервно/мускулно НАПРЕЖЕНИЕ nervous/muscle strain 18. опасно! високо НАПРЕЖЕНИЕ! danger! high voltage! 19. период на национално НАПРЕЖЕНИЕ a period of national stress 20. под НАПРЕЖЕНИЕ live 21. работя с голямо НАПРЕЖЕНИЕ work strenuously 22. слушам с НАПРЕЖЕНИЕ listen with strained/undivided attention 23. ток с високо НАПРЕЖЕНИЕ а high tension current 24. точка на пределно НАПРЕЖЕНИЕ breaking (-down) point 25. увеличавам НАПРЕЖЕНИЕто aggravate tension

  Български-английски речник > напрежение

 • 10 национален

  national
  * * *
  национа̀лен,
  прил., -на, -но, -ни national; \националенни малцинства national minorities; \националенни предразсъдъци race prejudice; \националенно самоопределение national self-determination.
  * * *
  domestic: а национален problem - национален проблем; public
  * * *
  1. national 2. проблема от национално значение а problem of national concern

  Български-английски речник > национален

 • 11 освободителен

  liberating, liberation (attr.)
  освободително движение a movement of liberation, a liberation/freedom movement
  * * *
  освободѝтелен,
  прил., -на, -но, -ни liberating, liberation (attr.); \освободителенна война a war of liberation; \освободителенно движение a movement of liberation, liberation/freedom movement.
  * * *
  1. liberating, liberation (attr.) 2. освободителна война a war of liberation 3. освободително движение a movement of liberation, a liberation/freedom movement

  Български-английски речник > освободителен

 • 12 право

  1. същ. right (на to, of с ger., над over)
  title (на to)
  право на гласуване, избирателно право right to vote, elective franchise; suffrage
  имам право на гласуване be eligible to vote
  право на давност юр. prescription, prescriptive right
  законно право a legal right
  право на прелетяване над/преминаване през чужда територия fly-over rights, way-leave
  правото на силния/на силата the right of the strong
  право на собственост property rights. ownership
  право на убежище right of sanctuary/asylum
  take over, ( на домакин) play the host
  в правото си съм be within o.'s rights (да to, in с ger.)
  давам право на някого entitle s.o. to (c inf.), (заявявам, че някой е прав) declare s.o. to be right, admit s.o. to be in the right
  запазвам си правото reserve the right
  запазвам си право то за по-късно (при черпене) may I have some later, ( при гостуване) may I come another time
  имам право да се ползувам от (дом, игрище и пр.) have the run of
  имам право да have a right to (do s.th.), be entitled to (do s.th.), be justified in (doing s.th.)
  have a title/claim (на, над to)
  имам пълно право be fully entitled to, have every right (да to с inf.)
  кой им дава правото да what right have they to (c inf.)
  нямам право да have no right to (c inf.)
  по право by rights
  с право with good reason, with truth, rightly, fairly reasonably
  с пълно право with justice, right-fully, with a great deal of justification
  той не е съгласен, и с право he doesn't agree to it, quite rightly so
  с какво право what right have you/they etc. to (c inf.); on what grounds do you/they etc.
  2. (наука) law, jurisprudence
  морско право maritime law
  обичайно право unwritten law, common law
  доктор по право то a doctor of law
  следвам право study law, study/read for the bar
  3. (справедливост, правда) justice
  4. нар. (в права посока) straight, direct; right, bang
  право навън right/straight out
  право напред/нагоре/надолу н пр. straight ahead/up/down etc.
  право пред себе си before o.'s nose
  блъснах се право в I bumped smack into
  гледам право пред себе си look straight ahead; look straight before one/in front of one
  гледам право в очите look (s.o.) full in the face
  5. (направо към целта без заобикалки) идвам право на въпроса come straight to the point
  казвам право в очите/лицето say s.th. light to s.o.'s face. say s.th. frankly/openly/bluntly/roundly
  отивам право към целта go straight to the goal
  отивам право у дома go straight home
  попадам право в целта hit the mark/the bull's eye
  6. (справедливо) право или криво rightly or wrongly
  право куме, та в очи flat and plain; (speak) straight from the shoulder
  * * *
  пра̀во,
  ср., -а̀ 1. right (на to, of c ger., над over); title (на to); авторско \правоо юр. copyright; без \правоо на преотстъпване untransferable; в \правоото си съм be within o.’s rights (да to, in c ger.); влизам в \правоата си come into o.’s own; take over, (на домакин) play the host; всеобщо избирателно \правоо юр. universal suffrage; възстановявам \правоата на restore s.o. to his rights; граждански \правоа civil rights; давам \правоо на някого entitle s.o. to (c inf.); избирателно \правоо right to vote, elective franchise; suffrage; изтичане на \правоото ( над търговска марка) exhaustion of rights; имам \правоо да have a right to (do s.th.), be entitled to (do s.th.), be justified in (doing s.th.); have a title/claim (на, над to); имам пълно \правоо be fully entitled to, have every right (да to c inf.); кой им дава \правоото да what right have they to (c inf.); лишавам от избирателни и граждански \правоа disenfranchise; по \правоо by rights; \правоа̀ rights, ( пълномощия) powers; entitlements; \правоата на човека human rights; \правоо на гласуване, имам \правоо на гласуване be eligible to vote; \правоо на давност юр. prescription, prescriptive right; \правоо на десния авт. preference to the right; \правоо на преживелия юр. (right of) survivorship; \правоо на прелетяване над/преминаване през чужда територия fly-over rights, way-leave; предявявам \правоата си establish o.’s rights; придобиване на \правоо accession; с какво \правоо by what right; what right have you/they etc. to (c inf.); on what grounds do you/they etc.; с \правоо with good reason, with truth, rightly, fairly reasonably;
  2. ( наука) law, jurisprudence; въздушно \правоо air law; гражданско \правоо civil/common law; доктор по \правоо a doctor of law; държавно \правоо public law; международно \правоо international law; морско \правоо maritime law; наказателно \правоо criminal law; обичайно \правоо unwritten law, common law; облигационно \правоо contractual law; следвам \правоо study law, study/read for the bar; юмручно \правоо club-law;
  ——————
  нареч.
  1. (в права посока) straight, direct; right, bang; блъснах се \право в I bumped smack into; гледам \право в очите look (s.o.) full in the face; \право навън right/straight out;
  2. ( направо в целта) fair and square; sl. caplump, caplunk; ( направо към целта; без заобикалки): идвам \право на въпроса come straight to the point; казвам \право в очите/лицето say s.th. frankly/openly/bluntly/full in the face; попадам \право в целта hit the mark/the bull’s eye.
  * * *
  law: civil право - гражданско право, public право - държавно право, international право - международно право, criminal право - наказателно право, common право - обичайно право, contractual право - облигационно право; prerogative; right{rait}: This is my legal право. - Това е мое законно право., I reserve for later the право to ask you a question. - Запазвам си правото да ти задам въпрос за по-късно.; franchise; jurisprudence; suffrage (избирателно): universal право - всеобщо избирателно право; vote (на гласуване); (нар.): right: He hit me право in the left eye. - Той ме удари право в лявото око.; directly: Go право home! - Отивай право в къщи!; upright; straight: Look право ahead. - Гледай право напред.
  * * *
  1. (направо към целта 2. (наука) law, jurisprudence 3. (справедливо): ПРАВО или криво rightly or wrongly 4. (справедливост, правда) justice 5. 1 същ. right (на to, of c ger., над over) 6. 4 нар. (в права посока) straight, direct;right, bang 7. c ПРАВО with good reason, with truth, rightly, fairly reasonably 8. have a title/claim (на, над to) 9. take over, (на домакин) play the host 10. title (на to) 11. ПРАВО куме, та в очи flat and plain; (speak) straight from the shoulder 12. ПРАВО на гласуване, избирателно ПРАВО right to vote, elective franchise;suffrage 13. ПРАВО на давност юр. prescription, prescriptive right 14. ПРАВО на прелетяване над/преминаване през чужда територия fly-over rights, way-leave 15. ПРАВО на собственост property rights. ownership 16. ПРАВО на убежище right of sanctuary/ asylum 17. ПРАВО навън right/straight out 18. ПРАВО напред/нагоре/надолу н пр. straight ahead/ up/down etc. 19. ПРАВО пред себе си before o.'s nose 20. ПРАВОто на силния/на силата the right of the strong 21. авторско ПРАВОСopyright 22. без заобикалки) идвам ПРАВО на въпроса come straight to the point 23. блъснах се ПРАВО в I bumped smack into 24. в ПРАВОто си съм be within o.'s rights (да to, in c ger.) 25. влизам в правата си come into o.'s own 26. всеобщо избирателно ПРАВО universal suffrage 27. въздушно ПРАВО air law 28. възстановявам правата на restore s.o. to his rights 29. гледам ПРАВО в очите look (s.o.) full in the face 30. гледам ПРАВО пред себе си look straight ahead;look straight before one/in front of one 31. граждански права civil rights 32. гражданско ПРАВО civil/ common law 33. давам ПРАВО на някого entitle s.o. to (c inf.), (заявявам, че някой е прав) declare s.o. to be right, admit s.o. to be in the right 34. доктор пo ПРАВО то a doctor of law 35. държавно ПРАВО public law 36. законно ПРАВО a legal right 37. запазвам си ПРАВО то за по-късно (при черпене) may I have some later, (при гостуване) may I come another time 38. запазвам си ПРАВОто reserve the right 39. имам ПРАВО да have a right to (do s.th.), be entitled to (do s.th.), be justified in (doing s.th.) 40. имам ПРАВО да се ползувам от (дом, игрище и пр.) have the run of 41. имам ПРАВО на гласуване be eligible to vote 42. имам пълно ПРАВО be fully entitled to, have every right (да to c inf.) 43. казвам ПРАВО в очите/лицето say s.th. light to s.o.'s face. say s.th. frankly/openly/ bluntly/roundly 44. което си е -ПРАВО in all fairness 45. кой им дава ПРАВОто да what right have they to (c inf.) 46. лишавам от избирателни и граждански права disenfranchise 47. международно ПРАВО international law 48. морско ПРАВО maritime law 49. наказателно ПРАВО criminal law 50. национално ПРАВО municipal law 51. нямам ПРАВО да have no right to (c inf.) 52. обичайно ПРАВО unwritten law, common law 53. облигационно ПРАВО contractual law 54. отивам ПРАВО към целта go straight to the goal 55. отивам ПРАВО у дома go straight home 56. пo ПРАВО by rights 57. попадам ПРАВО в целта hit the mark/the bull's eye 58. права rights, (пълномощия) powers 59. предявя-вам правата си establish o.'s rights 60. с какво ПРАВО what right have you/ they etc. to (c inf.);on what grounds do you/they etc. 61. с пълно ПРАВО with justice, right-fully, with a great deal of justification 62. следвам ПРАВО study law, study/read for the bar 63. той не е съгласен, и с ПРАВО he doesn't agree to it, quite rightly so 64. юмручно ПРАВО club-law

  Български-английски речник > право

 • 13 стопанство

  1. economy
  парично стопанство money/exchange economy
  селско стопанство agriculture and livestock breeding, agriculture, farming; rural economy
  едро стопанство a large-scale farm
  * * *
  стопа̀нство,
  ср., -а 1. economy; горско \стопанствоо forestry, (на страна) national forestry; еднолично \стопанствоо individual farm; едро \стопанствоо large-scale farm; ловно \стопанствоо reserve; рибно \стопанствоо fish industry; световно \стопанствоо world economy; селско \стопанствоо agriculture and livestock breeding, agriculture, farming; rural economy;
  2. ( земеделско) farm; държавно земеделско \стопанствоо state farm.
  * * *
  economy: national стопанство - национално стопанство, world стопанство - световно стопанство; farm (земеделско): a cooperative стопанство - кооперативно стопанство
  * * *
  1. (земеделско) farm 2. economy 3. горско СТОПАНСТВО forestry, (на страна) national forestry 4. еднолично СТОПАНСТВО an individual farm 5. едро СТОПАНСТВО a large-scale farm 6. колективно СТОПАНСТВО a collective farm 7. ловно СТОПАНСТВО reserve 8. народно СТОПАНСТВО а national economy 9. парично СТОПАНСТВО money/ exchange economy 10. планово СТОПАНСТВО a planned economy 11. рибно СТОПАНСТВО fish industry 12. световно СТОПАНСТВО a world economy 13. селско СТОПАНСТВО agriculture and livestock breeding, agriculture, farming;rural economy 14. трудово кооперативно земеделско СТОПАНСТВО а co-operative farm

  Български-английски речник > стопанство

 • 14 съдържание

  1. contents
  (същина) content; substance; matter
  (на термин) connotation
  (на лит. произведение) subject (-matter)
  съдържание на въглерод в стоманата carbon content in the steel
  форма и съдържание form and content/matter
  * * *
  съдържа̀ние,
  ср., -я 1. contents; ( същина) content; substance; matter; (на термин) connotation; (на лит. произведение) subject(-matter); (на документ) tenor; кратко \съдържаниее summary; форма и \съдържаниее form and content/matter;
  2. ( списък) (table of) contents.
  * * *
  contents (същина): Do you approve of the съдържание of the article. - Одобряваш ли съдържанието на статията.; capitulation ; inside {in`said}; matter (същина); substance
  * * *
  1. (на лит. произведение) subject(-matter) 2. (на термин) connotation 3. (списък) (table of) contents 4. (същина) content;substance;matter 5. contents 6. СЪДЪРЖАНИЕ на въглерод в стоманата carbon content in the steel 7. кратко СЪДЪРЖАНИЕ summary 8. национално по форма и социалистическо no СЪДЪРЖАНИЕ national in form and socialist in content 9. форма и СЪДЪРЖАНИЕ form and content/matter

  Български-английски речник > съдържание

 • 15 малцинство

  малцинств|о́ ср., -а Minderheit f, -en; религиозно малцинство eine religöse Minderheit f; национално малцинство eine nationale Minderheit f.

  Български-немски речник > малцинство

 • 16 национален

  национа̀л|ен прил., -на, -но, -ни national, National-; национално самосъзнание Nationalbewusstsein n, Nationalgefühl n; национален празник Nationalfeiertag m; национално ястие Nationalgericht n; национална валута Nationalwährung f, Landeswährung f; национален дълг Nationalschuld f.

  Български-немски речник > национален

 • 17 фронт

  фронт м., - ове, ( два) фро́нта 1. воен. Front f, -en; 2. прен. ( обединение) Front f, -en; 3. прен. ( сфера на дейност) Front f, -en; 4. метеор. Luftfront f, -en, Front f, -en, Luftmassen f/Pl. Отивам на фронта An die Front gehen; Национално-освободителен фронт Die nationale Befreiungsfront f; На фронта на театралното изкуство Auf der Front der Theaterkunst.

  Български-немски речник > фронт

 • 18 малцинство

  ср minorité f; национално малцинство minorité nationale.

  Български-френски речник > малцинство

Look at other dictionaries:

 • Делчев Гоце Николов — (23.1.1872 ‒ 4.5.1903, с. Баница, район г. Сере), идеолог и организатор революционного национально освободительного движения в Македонии. Сын ремесленника. Учился в гимназии в Салониках и военном училище в Софии. За связь с болгарскими социал… …   Большая советская энциклопедия

 • Делчев —         Гоце Николов (23.1.1872 4.5.1903, с. Баница, район г. Сере), идеолог и организатор революционного национально освободительного движения в Македонии. Сын ремесленника. Учился в гимназии в Салониках и военном училище в Софии. За связь с… …   Большая советская энциклопедия

 • Dwischenie sa Prawa i Swobodi — Движение за права и свободи Partei­vorsitzender Ahmed Dogan …   Deutsch Wikipedia

 • Türkische Nationale Befreiungsbewegung in Bulgarien — Die Türkische Nationale Befreiungsbewegung in Bulgarien (bulgarisch Турско национално освободително движение в България, kurz TNODB/ТНОДБ) war eine illegale protürkische Organisation in der Volksrepublik Bulgarien der Jahre 1985/86. Sie… …   Deutsch Wikipedia

 • Processus de régénération (Bulgarie) — Le « Processus de régénération » (en bulgare Възродителен процес, translittération scientifique internationale Văzroditelen proces) a désigné dans la terminologie de la propagande et dans la langue populaire des années 1970 1980 les… …   Wikipédia en Français

 • Internal Macedonian Revolutionary Organization — [ 250px|right|thumb|Excerpt from the statute of BMARC, 1896 (in Bulgarian)Statute of the Bulgarian Macedonian Adrianople Revolutionary CommitteesChapter I. Goal Art. 1. The goal of BMARC is to secure full political autonomy for the Macedonia and… …   Wikipedia

 • ВНУТРЕННЯЯ МАКЕДОНСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — (ВМРО). Была осн. с целью борьбы за освобождение Македонии от тур. ига. Начало ВМРО (или Македонской революц. орг ции МРО, как она называлась первое время) принято связывать с созданием в Салониках осенью 1893 Д. Груевым и др. революционного… …   Советская историческая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.