Translation: from bulgarian

младежко движение

 • 381 рязък

  1. (за звук) harsh, strident, metallic
  рязък звук/шум jar, jangle
  2. (внезапен) sudden. unexpected, abrupt
  рязък завой a sharp turn
  рязък преход an abrupt transition
  рязка граница a sharp division
  рязка промяна на времето a sudden change in the weather
  3. (за очертания) sharp, sharply-outlined
  4. (груб, остър, обиден) sharp, blunt, harsh
  (язви-телен) caustic, trenchant, biting
  рязък отговор a tart rejoinder
  рязък отказ rebuff
  рязка критика severe/sharp/biting criticism
  * * *
  ря̀зък,
  прил., -ка, -ко, рѐзки 1. (за звук) harsh, strident, metallic; \рязъкък звук/шум jar, jangle;
  2. ( внезапен) sudden, unexpected, abrupt; (за движение) jerky; правя \рязъкко движение jerk; \рязъкка граница sharp division; \рязъкко повишение на цените sharp rise in prices; \рязъкък завой sharp turn; \рязъкък преход abrupt transition;
  3. (за очертания) sharp, sharply-outlined;
  4. ( груб, остър, обиден) sharp, blunt, harsh, snappy, snappish, curt, crabby; gruff, gruffish; ( язвителен) caustic, trenchant, biting; \рязъкък отказ rebuff.
  * * *
  harsh (за звук); strident (за звук); abrupt (внезапен): рязък movements - резки движения; sudden: a рязък change of the situation - рязка промяна на положението; acid; brief; brusque; crusty; jerky{`djx;ki}; metallic (за звук); blunt (груб); pithy; point-blank; rude{ru;d} (груб); slashing; stridulent
  * * *
  1. (внезапен) sudden. unexpected, abrupt 2. (груб, остър, обиден) sharp, blunt, harsh 3. (за движение) jerky 4. (за звук) harsh, strident, metallic 5. (за очертания) sharp, sharply-outlined 6. (язви-телен) caustic, trenchant, biting 7. РЯЗЪК завой a sharp turn 8. РЯЗЪК звук/шум jar, jangle 9. РЯЗЪК отговор a tart rejoinder 10. РЯЗЪК отказ rebuff 11. РЯЗЪК преход an abrupt transition 12. правя рязко движение jerk 13. рязка граница a sharp division 14. рязка критика severe/sharp/biting criticism 15. рязка промяна на времето a sudden change in the weather 16. рязко повишение на цените a sharp rise in prices 17. рязко понижение на температурата a sudden/sharp drop in temperature

  Български-английски речник > рязък

 • 382 светлина

  light (и прен.)
  изкуствена светлина artificial light/illumination
  светлина за регулиране на уличното движение a traffic light
  светлина на сцената/рампата a lime light
  на дневна светлина in the daylight, by daylight
  при светлината на свещ by the light of a candle, by candlelight
  излизам на светлина emerge into the light
  в светлината на прен. in the light of
  представям в благоприятна светлина put in a favourable light, show/display to (the best) advantage
  нова светлина прен. a new light; a cross-light
  хвърлям светлина върху throw/shed light on
  * * *
  светлина̀,
  ж., -ѝ 1. light (и прен.); ахроматична \светлинаа физ. colourless light; дневна \светлинаа daylight; изкуствена \светлинаа artificial light/illumination; излизам на \светлинаа emerge into the light; лунна \светлинаа moonlight; на дневна \светлинаа in the daylight, by daylight; насочена \светлинаа concentrated light; падаща \светлинаа incident light; потънал в \светлинаа suffused with light; \светлинаа за регулиране на уличното движение a traffic light; сигнална \светлинаа signal light; слънчева \светлинаа sunlight, sunshine;
  2. само мн. lights; габаритни \светлинаи park lights; дълги \светлинаи long-distance lights; задни \светлинаи tail/rear lights; къси \светлинаи dim(med) lights; • в \светлинаата на прен. in the light of; виждам нещо в истинската му \светлинаа see s.th. in its true colours; представям в благоприятна \светлинаа put in a favourable light, show/display to (the best) advantage; представям в неблагоприятна \светлинаа put in an unfavourable light, reflect on; \светлинаите на сцената/рампата lime light; хвърлям \светлинаа върху throw/shed light on.
  * * *
  light (и прен.): in a bad светлина - в лоша светлина, guiding светлина - пътеводна светлина, I wrote this letter by the светлина of a candle. - Написах писмото на светлината на свещ., These facts shed new светлина on the matter. - Тези факти хвърлят нова светлина върху въпроса.; glow ; moonlight (лунна): swim by светлина - плувам на лунна светлина; ray ; sunlight (слънчева); sunshine ; daylight (дневна)
  * * *
  1. light (и прен.) 2. СВЕТЛИНА за регулиране на уличното движение a traffic light 3. СВЕТЛИНА на сцената/ рампата a lime light 4. в СВЕТЛИНАта на прен. in the light of 5. виждам вещо в истинската му СВЕТЛИНА see s.th. in its true colours 6. дневна СВЕТЛИНА daylight 7. изкуствена СВЕТЛИНА artificial light/ illumination 8. излизам на СВЕТЛИНА emerge into the light 9. лунна СВЕТЛИНА moonlight 10. на дневна СВЕТЛИНА in the daylight, by daylight 11. нова СВЕТЛИНА прен. a new light;a cross-light 12. представям в благоприятна СВЕТЛИНА put in a favourable light, show/display to (the best) advantage 13. представям в неблагоприятна СВЕТЛИНА put in an unfavourable light, reflect on 14. пресичам улицата на червена СВЕТЛИНА cross the street against a red light 15. при СВЕТЛИНАта на свещ by the light of a candle, by candlelight 16. при електрическа СВЕТЛИНА by electric light 17. при лунна СВЕТЛИНА by moonlight 18. сигнална СВЕТЛИНА a signal light 19. слънчева СВЕТЛИНА sunlight, sunshine 20. хвърлям СВЕТЛИНА върху throw/shed light on

  Български-английски речник > светлина

 • 383 север

  north
  на север от north/to the north of
  Канада се намира ня север от САЩ Canada lies to/on the north of the United States
  по-на север further north
  плувам на север sail northwards
  реката тече от север на юг the river runs from north to south. северен north, northern
  най- север most northerly, northernmost
  север вятър a north/northerly wind
  север елен reindeer
  северна страна/стена a north side/wall
  в северна посока in a northerly direction
  северно сияние northern lights, Aurora Borealis
  * * *
  сѐвер,
  м., само ед. north; на \север in the north, (за движение) north(wards); на \север от north/to the north of; плувам на \север sail northwards; по-на \север further north; пътувам на \север travel north; реката тече от \север на юг the river runs from north to south.
  * * *
  north: My house is to the север of the lake. - Къщата ми е на север от езерото., travel север - пътувам на север
  * * *
  1. (за раса) Nordic 2. north 3. Канада се намира ня СЕВЕР от САЩ Canada lies to/on the north of the United States 4. СЕВЕР вятър a north/northerly wind 5. СЕВЕР елен reindeer 6. Северва Америка North America 7. Северният ледовит океан the Arctic Ocean 8. Северният полярен кръг the Arctic Circle 9. Северно море the North Sea 10. в северна посока in a northerly direction 11. на СЕВЕР in the north, (задвижение) north(wards) 12. на СЕВЕР от north/to the north of 13. най-СЕВЕР most northerly, northernmost 14. най-северната част на the extreme north of 15. пo-на СЕВЕР further north 16. плувам на СЕВЕР sail northwards 17. пътувам на СЕВЕР travel north 18. пътуване на СЕВЕР a journey north 19. реката тече от СЕВЕР на юг the river runs from north to south. северен north, northern 20. северна мечка polar bear 21. северна страна/стена a north side/wall 22. северно сияние northern lights, Aurora Borealis 23. стая със северно изложение а room facing north

  Български-английски речник > север

 • 384 си

  1. муз. si, B
  2. вж. съм
  * * *
  си,
  част.
  1. ( след глаголи за движение ­ у дома и пр.) home, away; върви \си go home, go your way; отивам \си go home;
  2. ( частица за емоционално подсилване) ( най-често не се превежда); just; нямам \си нийде никого be quite alone in the world;
  3. ( след неопределителни местоимения и наречия) (не се превежда); нещо \си something or other; някой \си someone; някъде \си somewhere (or other).
  ——————
  кратка форма на възвр. прит. мест. свой my, your, etc.; гледай \си работата mind your own business; не мога да \си намеря химикала I can’t find my pen.
  ——————
  кратка форма на възвр. лично мест. себе си в дат. пад.: казах \си I said to myself; купих \си книга I have bought myself a book; мисля \си think (within o.s.).
  ——————
  ср., само ед. муз. si, B.
  * * *
  my; your; her; his; its; our; their; oneself: I have prepared myself lunch. - Приготвих си обяд.; each other: they talk to си - те си говорят
  * * *
  1. 1 муз. si, B 2. 2 вж. съм

  Български-английски речник > си

 • 385 спирам

  1. прех. stop ( да с ger.); put an end to; bring to a stop/stand/standstill
  (задържам) hold up; stay
  (възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold
  (преча на) hinder, impede, check
  (преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend
  (кон, кола) pull up
  (електричество, телефон и пр.) cut off
  спирам погледа си на rest o.'s gaze on; fix o.'s eyes on
  не можеш да го спреш there's no stopping him
  спирам някого да извърши нещо prevent s.o. from doing s.th.
  спирам уличното движение suspend the traffic
  спирам кръвта staunch the blood; stop a wound
  спирам развитието на болест stay the progress of a disease
  спирам настъплението hold back/check the advance
  спирам инфлация curb inflation
  спирам дейността си suspend o.'s activities, ( за предприятие) close down
  спирам военни действия cease hostilities
  спирам вестник (временно) suspend a newspaper, ( постоянно) suppress a newspaper
  това спира вниманието на всички this arrests/catches everybody's attention
  2. непрех. stop, come to a halt/stand/stop/standstill; cease; pause
  (за часовник) stop, run down
  спирам неочаквано (за кон) jib
  (внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop; stop short/dead
  токът спря there is a power cut, the power is cut off
  водата спря the water has been cut off
  3. (отсядам) put up, stay (в at)
  спирам се stop, etc. вж. спирам
  4. (въздържам се) check/restrain o.s., hold in
  не се спирам пред нищо stop/stick at nothing; go to any length(s)
  спирам се да си поема дъх pause for breath
  спирам (ce) за кратко/дълго време make a short/long stay in
  спирам се върху някои въпроси dwell/pause on/upon some questions
  спирам се на (избирам) fix on, pitch on
  погледът му се спря на цветята his eyes rested/lingered on the flowers
  няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye
  * * *
  спѝрам,
  гл.
  1. прех. stop (да c ger.); put an end to; bring to a stop/stand/standstill; ( задържам) hold up; stay; ( възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold, stem; ( преча на) hinder, impede, check, trammel; ( преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend, разг. axe; ( прекъсвам) break off; ( кон, кола) pull up; ( електричество, телефон и пр.) cut off; временно \спирам съдебно разпореждане юр. suspend proceedings; не можеш да го спреш there’s no stopping him; \спирам бойни действия воен. cease hostilities; \спирам вестник ( временно) suspend a newspaper, ( постоянно) suppress a newspaper; \спирам дейността си suspend o.’s activities, (за предприятие) close down; \спирам инфлация икон. curb inflation; \спирам надпреварата във въоръжаването stop/curb the armament drive/race; \спирам настъплението hold back/check the advance; \спирам някого да извърши нещо prevent/keep s.o. from doing s.th.; \спирам поглед върху rest o.’s gaze on; fix o.’s eyes on; \спирам развитието на болест stay the progress of a disease; спрете (да говорите)! stop talking! (грубо) shut up! ще спрете ли да се биете give over fighting, will you;
  2. непрех. stop, come to a halt/stand/stop/standstill; cease; pause; (за превозно средство) pull/draw up; (за часовник) stop, run down; водата спря the water has been cut off; \спирам неочаквано (за кон) jib; (на пристанище) call (at); ( внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop; stop short/dead; (не мога да продължа) break down; токът спря there is a power cut, the power is cut off;
  3. ( отсядам) put up, stay (в at);
  \спирам се stop; ( въздържам се) check/restrain o.s., hold in; не се \спирам пред нищо stop/stick at nothing; go to any length(s); няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye; \спирам се да си поема дъх pause for breath; \спирам се на ( избирам) fix on, pitch on; • все трябва да спрем някъде (да сложим граница) we must draw the line somewhere.
  * * *
  stop: спирам laughing - спри да се смееш; block: спирам the traffic - спирам движението; brake ; cease: спирам hostilities - спирам военни действия; desist; detain ; hold {hxuld}; hold back (задържам); preclude: Try to спирам him from marrying. - Опитай се да го спреш да не се ожени.; retain
  * * *
  1. (внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop;stop short/ dead 2. (възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold 3. (електричество, телефон и пр.) cut off 4. (за превозно средство) pull/draw up 5. (за часовник) stop, run down 6. (задържам) hold up;stay 7. (кон, кола) pull up 8. (на пристаните) call (at) 9. (не мога да продължа) break down 10. (отсядам) put up, stay (в at) 11. (прекъсвам) break off 12. (преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend 13. (преча на) hinder, impede, check 14. 4; (въздържам се) check/restrain o.s., hold in 15. СПИРАМ (ce) за кратко/дълго време make a short/long stay in 16. СПИРАМ ce stop, etc. вж. спирам 17. СПИРАМ вестник (временно) suspend a newspaper, (постоянно) suppress a newspaper 18. СПИРАМ военни действия cease hostilities 19. СПИРАМ дейността си suspend o.'s activities, (за предприятие) close down 20. СПИРАМ инфлация curb inflation 21. СПИРАМ кръвта staunch the blood;stop a wound 22. СПИРАМ настъплението hold back/check the advance 23. СПИРАМ неочаквано (за кон) jib 24. СПИРАМ някого да извърши нещо prevent s.o. from doing s.th. 25. СПИРАМ погледа си на rest о.'s gaze on;fix o.'s eyes on 26. СПИРАМ развитието на болест stay the progress of a disease 27. СПИРАМ се върху някои въпроси dwell/ pause on/upon some questions 28. СПИРАМ се да си поема дъх pause for breath 29. СПИРАМ се на (избирам) fix on, pitch on 30. СПИРАМ уличното движение suspend the traffic 31. водата спря the water has been cut off 32. все трябва да спрем някъде (да сложим граница) we must draw the line somewhere 33. не можеш да го спреш there's no stopping him 34. не се СПИРАМ пред нищо stop/stick at nothing;go to any length(s) 35. непрех. stop, come to a halt/stand/ stop/standstill;cease;pause 36. няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye 37. погледът му се спря на цветята his eyes rested/lingered on the flowers 38. прех. stop (да с ger.);put an end to;bring to a stop/stand/standstill 39. спрете (да говорите)! stop talking! (грубо) shut up! 40. това спира вниманието на всички this arrests/catches everybody's attention 41. токът спря there is a power cut, the power is cut off

  Български-английски речник > спирам

 • 386 спокоен

  calm, tranquil
  (тих) quiet, still
  (необезпокояван) undisturbed, untroubled, unruffled, peaceful, at ease
  (уравновесен-за човек) easy-/even-tempered; well-balanced
  (сдържан) composed, sedate
  неодобр. placid
  спокойно море a calm/tranquil/still sea
  спокоен глас a calm voice
  спокоен характер an even temper
  със спокойна съвест with an easy/a clear conscience
  спокоен съм feel/be easy (in o.'s mind), not worry
  спокоен съм за бъдещето feel secure about the future
  * * *
  споко̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни calm, tranquil; ( тих) quiet, still, restful; ( необезпокояван) peaceful, undisturbed, untroubled, unruffled, at ease; easeful; ( неразтревожен) anxiety-free; ( уравновесен ­ за човек) easy-/even-tempered; well-balanced; разг. laid-back, unfazed; ( сдържан) composed, sedate; неодобр. placid; ( бавен ­ за движение) deliberate, easy; ( без събития) uneventful; бъди \спокоенен don’t worry; \спокоенен съм feel/be easy (in o.’s mind), not worry; \спокоенен характер even temper; \спокоенйно море calm/tranquil/still sea; със \спокоенйна съвест with an easy/a clear conscience.
  * * *
  calm ; tranquil ; comfortable; composed; cool ; easy: Now my conscience is спокоен. - Сега съвестта ми е спокойна.; even ; (уравновесен за човек): even-minded; even-tempered; pacific ; peaceful ; philosophical; placid ; quiet ; restful ; steady {`stedi; still ; uneventful (без събития); unimpassioned; unruffled (за море и пр.); untroubled (необезпокояван)
  * * *
  1. (бавен-за движение) easy 2. (без събития) uneventful 3. (необезпокояван) undisturbed, untroubled, unruffled, peaceful, at ease 4. (неразтревожен) anxiety-free 5. (сдържан) composed, sedate 6. (тих) quiet, still 7. (уравновесен-за човек) easy-/even-tempered;well-balanced 8. calm, tranquil 9. СПОКОЕН глас a calm voice 10. СПОКОЕН съм feel/be easy (in o.'s mind), not worry 11. СПОКОЕН съм за бъдещето feel secure about the future 12. СПОКОЕН характер an even temper 13. бъди СПОКОЕН don't worry 14. неодобр. placid 15. спокойно море a calm/tranquil/ still sea 16. спокойно разсъждение calm reasoning 17. със спокойна съвест with an easy/a clear conscience

  Български-английски речник > спокоен

 • 387 спокойно

  calmly; quietly; tranquilly; uneventfully
  спя спокойно sleep peacefully
  спокойно! (не бързай) take your time! ( не се тревожи) steady! take it easy! спокойно може да се каже it can safely be said/asserted
  спокойно може да се вмъкне някой someone can easily get/steal in
  * * *
  споко̀йно,
  нареч. calmly; quietly; tranquilly; uneventfully; ( бавно ­ за движение) at an easy pace; \спокойно! keep your hair on! (не бързай) take your time! (не се тревожи) steady! take it easy! don’t get excited! спя \спокойно sleep peacefully.
  * * *
  calmly ; quietly ; composedly; easy; easily: You can спокойно do it. - Спокойно можеш да го направиш.; gently; naturally
  * * *
  1. (бавно - за движение) at an easy pace 2. calmly;quietly;tranquilly;uneventfully 3. СПОКОЙНО може да се вмъкне някой someone can easily get/steal in 4. СПОКОЙНО! (не бързай) take your time! (не се тревожи) steady! take it easy! СПОКОЙНО може да се каже it can safely be said/asserted 5. спя СПОКОЙНО sleep peacefully

  Български-английски речник > спокойно

 • 388 статистика

  statistics
  статистика на раждания, умирания и пр., статистика на движение на населението vital statistics
  * * *
  статѝстика,
  ж., само ед. statistics; \статистика на раждания, умирания и пр. vital statistics; \статистика по количествени признаци statistics of variables.
  * * *
  statistics
  * * *
  1. statistics 2. СТАТИСТИКА на раждания, умирания и пр., СТАТИСТИКА на движение на населението vital statistics

  Български-английски речник > статистика

 • 389 стахановски

  Stakhanov (attr.)
  стахановски метод Stakhanov method of work
  * * *
  1. Stakhanov (attr.) 2. СТАХАНОВСКИ метод Stakhanov method of work 3. стахановско движение Stakhanov movement

  Български-английски речник > стахановски

 • 390 стихийна

  сила an elemental force
  стихийно движение a spontaneous movement
  стихийна процес a random process
  1. (без план) planless; unorganized
  * * *
  1. (без план) planless; unorganized 2. СТИХИЙНА процес a random process 3. сила an elemental force 4. стихийно движение a spontaneous movement

  Български-английски речник > стихийна

 • 391 съпротива

  resistance; opposition; defence
  (движение) resistance movement
  оказвам съпротива put up/offer resistance (на to), resist, oppose ( на-)
  срещам съпротива meet with resistance/opposition
  вж. съпротивление
  * * *
  съпротѝва,
  ж., -и resistance; opposition; defence; fightback; ( движение) resistance movement; без \съпротиваа unresisted; оказвам слаба \съпротиваа make a poor fight of it; оказвам \съпротиваа put up/offer resistance (на to), resist, oppose (на -); оказване на \съпротиваа на представител на властта resistance of law; привидна \съпротиваа verbal opposition; срещам \съпротиваа meet with resistance/opposition.
  * * *
  resistance: offer съпротива - оказвам съпротива, meet with съпротива - срещам съпротива; opposition ; countercheck ; kick {kik}; reluctance
  * * *
  1. (движение) resistance movement 2. resistance;opposition;defence 3. вж. съпротивление 4. оказвам СЪПРОТИВА put up/offer resistance (на to), resist, oppose (на -) 5. срещам СЪПРОТИВА meet with resistance/ opposition

  Български-английски речник > съпротива

 • 392 съпротивителен

  resistance (attr.), resistant
  * * *
  съпротивѝтелен,
  прил., -на, -но, -ни resistance (attr.), resistant, resistive; ел. rheostatic; \съпротивителенно движение resistance movement.
  * * *
  resistance ; resistant
  * * *
  resistance (attr.), resistant

  Български-английски речник > съпротивителен

 • 393 съпротивително

  движение a resistance movement
  * * *
  движение a resistance movement

  Български-английски речник > съпротивително

 • 394 уверен

  1. (сигурен) sure (в of), assured, confident, positive, certain (of)
  уверен в успеха на нещо sure/confident/certain of success
  можете да бъдете уверен, че you can rest assured that
  той беше твърдо уверен, че it was his fixed belief that
  уверен съм в себе си be sure of o.s., be self-reliant
  уверен съм I'm sure/certain, I'll warrant
  2. (за глас. движение) confident, sure, steady, unfaltering; masterful
  уверена ръка a sure hand
  уверена стъпка a cona fident/firm step
  уверен глас a steady/an unfaltering/a masterful voice
  * * *
  увѐрен,
  прил.
  1. ( сигурен) sure (в of), assured, confident, positive, certain (of); можете да бъдете \уверен, че you can rest assured that; можеш да бъдеш \уверен (you may) depend upon it; той беше твърдо \уверен, че it was his fixed/belief that; \уверен съм I’m sure/certain, I’ll warrant; \уверен съм в себе си be sure of o.s., be self-reliant;
  2. (за глас, движение) confident, sure, steady, unfaltering; masterful.
  * * *
  sure (of): Are you уверен of yourself? - Уверен ли си в себе си?; assured ; certain ; confident ; masterful ; positive ; reliant ; (за глас, движение): unfaltering
  * * *
  1. (за глас. движение) confident, sure, steady, unfaltering;masterful 2. (сигурен) sure (в of), assured, confident, positive, certain (of) 3. УВЕРЕН в успеха на нещо sure/confident/certain of success 4. УВЕРЕН глас a steady/an unfaltering/a masterful voice 5. УВЕРЕН съм I'm sure/certain, I'll warrant 6. УВЕРЕН съм в себе си be sure of o.s., be self-reliant 7. УВЕРЕНa ръка a sure hand 8. УВЕРЕНa стъпка a cona fident/firm step 9. можете да бъдете УВЕРЕН, че you can rest assured that 10. можеш да бъдеш УВЕРЕН (you may) depend upon it 11. той беше твърдо УВЕРЕН, че it was his fixed belief that

  Български-английски речник > уверен

 • 395 увлечение

  1. (отдаване, страст) enthusiasm, animation, transport; penchant, passion (for)
  с увлечение enthusiastically, with animation
  3. (усърдие) zeal, zest, enthusiasm
  5. (залитане) aberration
  без увлечения dispassionately
  без увлечения! don't let yourself be carried away
  * * *
  увлечѐние,
  ср., -я 1. ( отдаване, страст) enthusiasm, animation, transport; penchant, passion (for); ( краткотрайно) fad; ( усърдие) passion, gusto, fervour; с \увлечениее enthusiastically, with animation;
  2. ( кратковременна любов) infatuation; crush; младежко \увлечениее calf-love, puppet love; ( обект на любовта) flame;
  3. ( усърдие) zeal, zest, enthusiasm;
  5. ( залитане) aberration; без \увлечениея! don’t let yourself be carried away.
  * * *
  enthusiasm; penchant ; abandon ; abandonment ; dash {dES}; gusto ; infatuation (мимолетна любов); relish ; vehemence ; (усърдие): zeal ; zest ; hobby (хоби); puppy-love (младежко)
  * * *
  1. (залитане) aberration 2. (кратковременна любов) infatuation 3. (любимо занимание) hobby 4. (обект на любовта) flame 5. (отдаване, страст) enthusiasm, animation, transport;penchant, passion (for) 6. (усърдие) zeal, zest, enthusiasm 7. без увлечения dispassionately 8. без увлечения! don't let yourself be carried away 9. младежко УВЛЕЧЕНИЕ calf-love 10. с УВЛЕЧЕНИЕ enthusiastically, with animation

  Български-английски речник > увлечение

 • 396 ударничество

  shock-work
  (движение) movement of shock-workers
  * * *
  у̀дарничество,
  ср., само ед. shock-work; ( движение) movement of shock-workers.
  * * *
  1. (движение) movement of shock-workers 2. shock-work

  Български-английски речник > ударничество

 • 397 уличен

  street (attr.)
  уличен език foul/unparliamentary language
  уличен търговец a street pedlar/vendor, hawker, huckster
  улична жена вж. уличница
  * * *
  у̀личен,
  прил., -на, -но, -ни street (attr.); правилник за \уличенното движение rule of the road; \уличенен език foul/unparliamentary language; language of the gutter; \уличенен търговец street pedlar/vendor, hawker, huckster; \уличенна преса gutter press; \уличенно движение (street) traffic.
  * * *
  street: a уличен pedlar - уличен търговец; traffic - улично движение
  * * *
  1. street (attr.) 2. УЛИЧЕН език foul/unparliamentary language 3. УЛИЧЕН търговец a street pedlar/vendor, hawker, huckster 4. правилник за уличното движение rule of the road 5. улична жена вж. уличница 6. улично движение (street) traffic

  Български-английски речник > уличен

 • 398 управител

  manager, director; superintendant; superior
  (на област и пр.) governor
  (на имение) steward, bailiff
  * * *
  упра̀вител,
  м., -и manager, director; superintendent; superior; (на област и пр.) governor; (на имение) steward, bailiff; (на имот) land agent; (на младежко общежитие) warden.
  * * *
  manager ; administrator ; governor {`gXvxrnxr} (на област); ruler ; steward ; superior (надзирател)
  * * *
  1. (на имение) steward, bailiff 2. (на младежко общежитие) warden 3. (на област и пр.) governor 4. manager, director;superintendant;superior

  Български-английски речник > управител

 • 399 флангов

  flank (attr.)
  флангов огън flank/flanking fire, enfilade fire
  флангов о движение a flank movement/march
  флангова атака a flanking attack
  * * *
  фла̀нгов,
  прил. flank (attr.); \флангов огън воен. flank/flanking fire; \флангова атака воен. a flanking attack; \флангово движение воен. a flank movement/march.
  * * *
  flank: a флангов movement - флангово движение
  * * *
  1. flank (attr.) 2. ФЛАНГОВ о движение a flank movement/march 3. ФЛАНГОВ огън flank/flanking fire, enfilade fire 4. ФЛАНГОВa атака a flanking attack

  Български-английски речник > флангов

 • 400 ход

  1. (вървеж) walk, gait; pace; tread
  бавен ход slow march
  бърз ход quick march
  забавям хода slow down
  ускорявам/забавям хода (за кораб) gather/lose-way
  2. (движение) motion, run
  в пълен ход in full progress, (at) full blast, full tilt, (at) full pelt, flat out
  прен. in full swing
  заден ход reverse/backward motion
  давам заден ход back (the engine), move into reverse, reverse, rev
  ход на времето course/lapse of time в
  в ход afoot; in progress
  under way, ( за машина) running
  давам ход на give effect to
  давам ход на дело proceed with a case
  не давам ход на дело nonsuit
  давам ход на молба forward/consider a petition
  пускам в ход start; set going; set in motion; put in operation
  пускам в ход всички средства leave no stone unturned, move heaven and earth
  4. тех. stroke, drive
  среден ход halfspeed
  5. (развитие) (на събития) course, march, progress, tide, development; tenor
  ход на сражение course of action
  ходът на събулите the course of events; the pattern of events
  6. воен.
  ход за съобщение communication trench
  7. шах и прен. move
  тайните ходове на политиката the shady side of politics
  умел ход a clever move
  той знае всички ходове he is up to every move
  * * *
  м., -ове, (два) хо̀да 1. ( вървеж) walk, gait; pace; tread; ( конски) pace; бавен \ход slow march; бърз \ход quick march; забавям \хода slow down; ускорявам \хода go faster; ускорявам/забавям \хода (за кораб) gather/lose way;
  2. ( движение) motion, run; в пълен \ход in full progress, (at) full blast, full tilt, (at) full pelt, flat out; прен. in full swing; в \ход afoot; in progress; under way, (за машина) running; давам заден \ход back (the engine), move into reverse, reverse, rev; давам \ход на give effect to; давам \ход на дело proceed with a case; давам \ход на молба consider/forward a petition; заден \ход reverse/backward motion; пускам в \ход всички средства leave no stone unturned, move heaven and earth; тайни \ходове на политиката the shady side of politics; \ход на времето course/lapse of time;
  3. ( скорост) speed;
  4. техн. stroke, drive; работя на празен \ход float; среден \ход halfspeed;
  5. ( развитие) (на събития) course, march, progress, tide, development; tenor; (на мисли) train; (на болест) progress; \ходът на събитията the course of events; the pattern of events;
  6. воен. ( такт) cadence; \ход за съобщение communication trench;
  7. шах move (и прен.); правя погрешен \ход play a wrong card; умел \ход clever move.
  * * *
  walk ; gait ; going ; march: a slow ход - бавен ход, а quick ход - бърз ход; cadence (воен.); course: the ход of events - ходът на събитията; current: reverse ход - заден ход, set in ход - пускам в ход; move up ; operation ; pace {peis} (походка); ploy ; process ; rate {reit}; resource (напредък): the preparations are in full ход - приготовленията са в пълен ход; travel (тех.); tread ; walking ; proceed with a case - давам ход на дело (юр.)
  * * *
  1. (вървеж) walk, gait;pace;tread 2. (движение) motion, run 3. (конски) pace 4. (на болест) progress 5. (намисли) train 6. (развитие) (на събития) course, march, progress, tide, development;tenor 7. (скорост) speed 8. mex. stroke, drive 9. under way, (за машина) running 10. ХОД на времето course/lapse of timeв 11. ХОД на сражение course of action 12. ХОДът на събулите the course of events;the pattern of events 13. бавен ХОД slow march 14. бърз ХОД quick march 15. в ХОД afoot;in progress 16. в пълен ХОД in full progress, (at) full blast, full tilt, (at) full pelt, flat out 17. воен.: ХОД за съобщение communication trench 18. давам ХОД на give effect to 19. давам ХОД на дело proceed with a case 20. давам ХОД на молба forward/consider a petition 21. давам заден ХОД back (the engine), move into reverse, reverse, rev 22. забавям ХОДа slow down 23. заден ХОД reverse/backward motion 24. карам обикновен ХОД go at a walk 25. не давам ХОД на дело nonsuit 26. правя погрешен ХОД play a wrong card 27. прен. in full swing 28. пускам в ХОД start;set going;set in motion;put in operation 29. пускам в ХОД всички средства leave no stone unturned, move heaven and earth 30. работя на празен ХОД float 31. среден ХОД halfspeed 32. тайните ХОДове на политиката the shady side of politics 33. той знае всички ХОДове he is up to every move 34. умел ХОД a clever move 35. ускорявам ХОДа go faster 36. ускорявам/забавям ХОДа (за кораб) gather/lose -way 37. шах и прен. move

  Български-английски речник > ход

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.