Translation: from bulgarian

младежко движение

 • 341 обходен

  обходно движение воен. an encircling movement, flank-m
  * * *
  обхо̀ден,
  прил., -на, -но, -ни circumventive; circumvolutory; \обходенен път by-pass, by-path, by-road; circumvolution; \обходенно движение воен. encircling movement, flank-movement.
  * * *
  обходно движение воен. an encircling movement, flank-m

  Български-английски речник > обходен

 • 342 оживен

  animated, lively, spirited
  ам. разг. chipper; busy, stirring, thriving
  оживен град a busy/bustling town
  оживен пазар a busy marketplace
  оживен разговор a lively/an animated conversation
  оживен спор a lively controversy, a spirited/lively debate, разг. a set-to
  най- оживенпериод a peak period
  оживена улица a busy street
  оживена търговия brisk trade, a brisk market
  оживена дейност great activity, upsurge of activity
  оживен сезон a busy season
  * * *
  оживѐн,
  мин. страд. прич. (и като прил.) animated, lively, spirited; ( кипящ) effervescent; амер. разг. chipper; busy, stirring, thriving; когато уличното движение е най-\оживено when the traffic is heaviest; най-\оживен период a peak period; \оживен град a busy/bustling town; \оживен разговор a lively/an animated conversation; \оживен спор a lively controversy, a spirited/lively debate, разг. a set-to; \оживена дейност great activity, upsurge of activity; \оживена търговия brisk trade, a brisk market; \оживено място a hot spot.
  * * *
  lively: оживен discussion - оживен разговор; active; busy{`bizi}: оживен traffic - оживено движение; canty; high-life; rush{rXS}; spirited; sprightly
  * * *
  1. animated, lively, spirited 2. ОЖИВЕН град a busy/bustling town 3. ОЖИВЕН пазар a busy marketplace 4. ОЖИВЕН разговор a lively/an animated conversation 5. ОЖИВЕН сезон a busy season 6. ОЖИВЕН спор a lively controversy, a spirited/lively debate, разг. a set-to 7. ОЖИВЕНa дейност great activity, upsurge of activity 8. ОЖИВЕНa търговия brisk trade, a brisk market 9. ОЖИВЕНa улица a busy street 10. ам. разг. chipper;busy, stirring, thriving 11. когато уличното движение е най-ОЖИВЕНо when the traffic is heaviest 12. най-ОЖИВЕНпериод a peak period

  Български-английски речник > оживен

 • 343 орган

  1. анат. organ
  орган и на храносмилането digestive organs
  полови органи sexual organs
  органи за движение locomotive organs
  органи на речта organs of speech
  2. (печатно издание) organ, publication
  3. (учреждение, тяло) body, ам. agency
  органите на властта the authorities
  органите на просветата the education authorities
  4. муз. organ
  * * *
  о̀рган,
  м., -и, (два) о̀ргана 1. анат. organ; недоразвит (частично развит) \орган rudiment; a rudimentary organ; \органи за движение locomotive organs; \органи на речта organs of speech; \органи на храносмилането digestive organs; полови \органи sexual organs;
  2. ( печатно издание) organ, publication;
  3. ( учреждение, тяло) body, амер. agency; върховен \орган High Authority; \органите на властта the authorities; \органите на просветата the education authorities; правораздавателен \орган tribunal, court.
  ——————
  м., -и, (два) о̀ргана муз. organ; композиция за \орган organ work.
  * * *
  organ; vestigial organ (рудиментарни)
  * * *
  1. (печатно издание) organ, publication 2. (учреждение, тяло) body, ам. agency 3. 4 муз. organ 4. ОРГАН и на храносмилането digestive organs 5. ОРГАНи за движение locomotive organs 6. ОРГАНи на речта organs of speech 7. ОРГАНите на властта the authorities 8. ОРГАНите на просветата the education authorities.° 9. анат.organ 10. изпълнителен ОРГАН an executive body 11. композиция за ОРГАН an organ work 12. недоразвит (частично развит) ОРГАН rudiment;a rudimentary organ 13. полови ОРГАНи sexual organs

  Български-английски речник > орган

 • 344 освободителен

  liberating, liberation (attr.)
  освободително движение a movement of liberation, a liberation/freedom movement
  * * *
  освободѝтелен,
  прил., -на, -но, -ни liberating, liberation (attr.); \освободителенна война a war of liberation; \освободителенно движение a movement of liberation, liberation/freedom movement.
  * * *
  1. liberating, liberation (attr.) 2. освободителна война a war of liberation 3. освободително движение a movement of liberation, a liberation/freedom movement

  Български-английски речник > освободителен

 • 345 остров

  island
  поет. isle
  на острова on/in the island
  остров Малта/Сицилия/Цейлон н пр. the island of Malta/Sicily/Ceylon etc.
  островът на блажените the islands of the blessed
  * * *
  о̀стров,
  м., -и, (два) о̀строва island; ( речен) eyot; поет. isle; (на улица с голямо движение) refuge; Британските \острови the British Isles; на \острова on/in the island; \остров Малта/Сицилия/Цейлон и пр. the island of Malta/Sicily/Ceylon etc.; • \островът на блажените the islands of the blessed.
  * * *
  island; inch{intS}
  * * *
  1. (на улица с голямо движение) refuge 2. island 3. Британските ОСТРОВи the British Isles 4. ОСТРОВ Малта/Сицилия/Цейлон н пр. the island of Malta/Sicily/Ceylon etc. 5. ОСТРОВът на блажените the islands of the blessed 6. на ОСТРОВа on/in the island 7. поет. isle

  Български-английски речник > остров

 • 346 отвръщам

  1. (отплащам се) return, requite, repay, pay back (for)
  отвръщам със същото pay like for like
  отвръщам със зло retaliate with violence
  отвръщам на зло със зло return evil for evil, pay back in the same coin
  отвръщам на зло с добро repay good for evil, repay evil with/by good
  2. (отговарям) retort (on s.o.)
  отвръщам дръзко answer/talk back
  отвръщам на удар с удар strike back
  отвръщам на чувства reciprocate s.o.'s feelings, repay s.o.'s affection, вж. отговарям
  3. (отдръпвам, отклонявам) turn away. turn aside, avert; отвръщам поглед avert o.'s eyes (from)
  4. turn away (from); wince away (from)
  (за вода) get lukewarm. отвсъде, отвсякъде on all sides, everywhere. all round
  (при движение) from all sides/quarters. from everywhere
  * * *
  отвръ̀щам,
  гл.
  1. ( отплащам се) return, requite, repay, pay back (for); ( отмъщавам) retaliate (for); \отвръщам на зло с добро repay good for evil, repay evil with/by good; \отвръщам на зло със зло return evil for evil, pay back in the same coin; \отвръщам със зло retaliate with violence; \отвръщам със същото pay/requite like for like, pay s.o. back in his own coin; fight fire with fire;
  2. ( отговарям) reply, retort (on s.o.); \отвръщам дръзко answer/talk/snap back; \отвръщам на удар с удар strike back; (в бокса) counterpunch; \отвръщам на чувства reciprocate s.o.’s feelings, repay s.o.’s affection;
  3. ( отдръпвам, отклонявам) turn away, turn aside, avert; \отвръщам поглед avert o.’s eyes (from);
  \отвръщам се 1. turn away (from); wince away (from); (от приятел) give up;
  2. (за време) break; (за вода) get lukewarm.
  * * *
  return; repay (отплащам се); answer (отговарям); counterbuff; reciprocate (на чувства и пр.); reply (отговарям); talk back
  * * *
  1. (за вода) get lukewarm. отвсъде, отвсякъде on all sides, everywhere. all round 2. (за време) break 3. (от приятел) give up 4. (отговарям) retort (on s. о.) 5. (отдръпвам. отклонявам) turn away. turn aside, avert: ОТВРЪЩАМ поглед avert o.'s eyes (from) 6. (отмъщавам) retaliate (for) 7. (отплащам се) return, requite, repay, pay back (for) 8. (при движение) from all sides/quarters. from everywhere 9. turn away (from);wince away (from) 10. ОТВРЪЩАМ ce 11. ОТВРЪЩАМ дръзко answer/ talk back 12. ОТВРЪЩАМ на зло с добро repay good for evil, repay evil with/by good 13. ОТВРЪЩАМ на зло със зло return evil for evil, pay back in the same coin 14. ОТВРЪЩАМ на удар с удар strike back 15. ОТВРЪЩАМ на чувства reciprocate s. o.'s feelings, repay s.o.'s affection, вж. отговарям 16. ОТВРЪЩАМ със зло retaliate with violence 17. ОТВРЪЩАМ със същото pay like for like

  Български-английски речник > отвръщам

 • 347 отзад

  at the back/rear; behind
  (за движение) from the back/rear
  отзаднапред backwards
  място отзад (в театър и пр.) a back seat, a seat at/in the rear
  място отзад на мотоциклет pillion
  отзад на мотоциклет on the back of a motor-bike
  отзад на кола on/in/at the back of a car
  номер отзад на кола a number-plate on the back of a car
  отзад на къща at the back of a house
  гледан отзад seen/viewed from the back; a back/posterior view (of)
  с ръце отзад with o.'s hands (clasped) back
  вървя отзад follow behind
  вървя най- отзад bring up the rear, follow in the rear
  влизам отзад go in the back way
  излизам отзад get out at the back
  виждам отзад see from the rear
  приближавам се отзад approach from the back/from behind
  бутам/тикам отзад push from behind; дъждът бие отзад have the rain at o.'s back
  * * *
  отза̀д,
  нареч. at the back/rear; behind; (за движение) from behind, from the back/rear; виждам \отзад see from the rear; влизам \отзад go in the back way; вървя най-\отзад bring up the rear, follow in the rear; гледан \отзад seen/viewed from the back; a back/posterior view (of); дъждът бие \отзад have the rain at o.’s back; място \отзад (в театър и пр.) back seat, seat at/in the rear; място \отзад на мотоциклет pillion; \отзад на кола on/in/at the back of a car; \отзад-напред backwards; с ръце \отзад with o.’s hands (clasped) back; скъсани \отзад (за панталони) torn in the seat; скъсвам панталоните си \отзад tear the seat of o.’s trousers.
  * * *
  at the back of: отзад the board - на дъската отзад; behind: to walk отзад - вървя отзад; after; in the rear
  * * *
  1. (за движение) from the back/rear 2. at the back/rear;behind 3. ОТЗАД на кола on/in/at the back of a car 4. ОТЗАД на къща at the back of a house 5. ОТЗАД на мотоциклет on the back of a motor-bike 6. ОТЗАДнапред backwards 7. бутам/ тикам ОТЗАД push from behind: дъждът бие ОТЗАД have the rain at o.'s back 8. виждам ОТЗАД see from the rear 9. влизам ОТЗАД go in the back way 10. вървя ОТЗАД follow behind 11. вървя най-ОТЗАД bring up the rear, follow in the rear 12. гледан ОТЗАД seen/viewed from the back;a back/posterior view (of) 13. излизам ОТЗАД get out at the back 14. място ОТЗАД (в театър и пр.) а back seat, a seat at/in the rear 15. място ОТЗАД на мотоциклет pillion 16. номер ОТЗАД на кола a number-plate on the back of a car 17. приближавам се ОТЗАД approach from the back/from behind 18. с ръце ОТЗАД with o.'s hands (clasped) back 19. скъсани ОТЗАД (за панталони) torn in the seat 20. скъсвам панталоните си ОТЗАД tear the seat of o.'s trousers

  Български-английски речник > отзад

 • 348 отпред

  in front, at the front
  седя отпред sit in front
  влизам отпред enter from the front
  качвам се на кола отпред get on at the front of a car
  духа отпред blow from the front
  дъждът бие отпред have the rain in o.'s face
  с ръце отпред with o.'s hands before one
  картина отпред на книга a picture in the front of a book
  лозунг отпред на здание a slogan across the front of a building
  * * *
  отпрѐд,
  нареч. in front, at the front; ( при движение) from the front; дъждът бие \отпред have the rain in o.’s face; лозунг \отпред на здание a slogan across the front of a building; с ръце \отпред with o.’s hands before one.
  * * *
  ahead: walk отпред - вървя отпред; afore; before: sit отпред - седя отпред
  * * *
  1. (при движение) from the front 2. c ръце ОТПРЕД with o.'s hands before one 3. in front, at the front 4. влизам ОТПРЕД enter from the front 5. вървя ОТПРЕД lead (the (way) 6. духа ОТПРЕД blow from the front 7. дъждът бие ОТПРЕД have the rain in o.'s face 8. картина ОТПРЕД на книга a picture in the front of a book 9. качвам се на кола ОТПРЕД get on at the front of a car 10. лозунг ОТПРЕД на здание a slogan across the front of a building 11. седя ОТПРЕД sit in front

  Български-английски речник > отпред

 • 349 отсечен

  (за движение и пр.) abrupt, jerky; curt, sharp
  * * *
  отсѐчен,
  мин. страд. прич. (и като прил.) (за движение и пр.) abrupt, jerky; curt, sharp; (за говор) clipped; ( със срязян връх) topped.
  * * *
  curt; stubbed (за дърво)
  * * *
  (за движение и пр.) abrupt, jerky; curt, sharp

  Български-английски речник > отсечен

 • 350 отсреща

  opposite, across/over the way, over there
  поет. yonder
  (при движеше) from the opposite side
  отсреща на over against, opposite
  * * *
  отсрѐща,
  нареч. opposite, across/over the way, over there; поет. yonder; ( при движение) from the opposite side; \отсреща на over against, opposite.
  * * *
  opposite: I will wait for you отсреща the theatre. - Ще те чакам отсреща на театъра.; across (the way)
  * * *
  1. (при движеше) from the opposite side 2. opposite, across/over the way, over there 3. ОТСРЕЩА на over against, opposite 4. поет. yonder

  Български-английски речник > отсреща

 • 351 отстрана

  at the side (of)
  (до) by the side (of), alongside
  гледам нещо отстрана look al s.th. from the side
  за тоя, който гледа отстрана to an outside eye
  отстрана се вижда най-добре lookers-on see most of the game
  лесно е да се говори отстрана it's easy to speak when you are not involved
  * * *
  отстрана̀,
  нареч. at the side (of); ( при движение) from the side; (до) by the side (of), alongside; за тоя, който гледа \отстрана to an outside eye; лесно е да се говори \отстрана it’s easy to speak when you are not involved; наблюдавам \отстрана look on; \отстрана се вижда най-добре lookers-on see most of the game.
  * * *
  1. (до) by the side (of), alongside 2. (при движение) from the side 3. at the side (of) 4. ОТСТРАНА се вижда най-добре лookers-on see most of the game 5. гледам нещо ОТСТРАНА look al s. th. from the side 6. за тоя, който гледа ОТСТРАНА to an outside eye 7. лесно е да се говори ОТСТРАНА it's easy to speak when you are not involved 8. наблюдавам ОТСТРАНА look on

  Български-английски речник > отстрана

 • 352 оттатък

  beyond, across, on the other side (of)
  (при движение) from the other side (of)
  * * *
  отта̀тък,
  нареч. beyond, across, on the other side (of); ( при движение) from the other side (of).
  * * *
  across; beyond: оттатък the bousndary - оттатък границата; over; past
  * * *
  1. (при движение) from the other side (of) 2. beyond, across, on the other side (of)

  Български-английски речник > оттатък

 • 353 плавен

  1. (за движение) easy. supple, light. graceful
  (за говор) fluent, smooth
  2. фон, (за звук) liquid
  * * *
  пла̀вен,
  прил., -на, -но, -ни 1. (за движение) easy, supple, light, graceful; (за походка) flowing; (за говор) fluent, smooth; (за мелодия) flowing; ( постепенен) gradual, gradational;
  2. език. (за звук) liquid.
  * * *
  flowing: a плавен walk - плавна походка; easy (за движение); fluent; liquid (за звук); supple{sXpl}
  * * *
  1. (за говор) fluent, smooth 2. (за движение) easy. supple, light. graceful 3. (за мелодия) flowing 4. (за походка) flowing 5. фон, (за звук) liquid

  Български-английски речник > плавен

 • 354 плавно

  (за движение) lightly, with ease
  * * *
  пла̀вно,
  нареч. (за движение) lightly, with ease; (за говорене) fluently.
  * * *
  flowingly
  * * *
  1. (за движение) lightly, with ease 2. (за-говорене) fluently

  Български-английски речник > плавно

 • 355 плавност

  (на движение) ease, lightness, grace, suppleness
  (на говор) fluency, smoothness
  (на стил) facility
  * * *
  пла̀вност,
  ж., само ед. (на движение) ease, lightness, grace, suppleness, smoothness; (на говор) fluency, smoothness; (на стил) facility.
  * * *
  fluency; fluidity
  * * *
  1. (на говор) fluency, smoothness 2. (на движение) ease, lightness, grace, suppleness 3. (на стил) facility

  Български-английски речник > плавност

 • 356 пластика

  1. (движения) plastic movements, callisthenics
  (за танц) grace; expression
  2. (като предмет) eurhythmics, movement courses
  3. (скулптура) plastic arts
  * * *
  пла̀стика,
  ж., -и 1. само ед. ( движение) plastic movements, callisthenics; (за танц) grace; expression;
  2. ( като предмет) eurhythmics, movement courses;
  3. само ед. ( скулптура) plastic arts.
  * * *
  calisthenics
  * * *
  1. (движения) plastic movements, callisthenics 2. (за танц) grace;expression 3. (като предмет) eurhythmics, movement courses 4. (скулптура) plastic arts

  Български-английски речник > пластика

 • 357 плувам

  (за човек, животно) swim (about)
  (за предмет) и прен. float
  (за кораб) sail (по on, към for); steam; steer (for); navigate
  плувам по течението прен.) swim with the tide/stream
  плувам по гръб swim on o.'s back, ( без движение) float on o.'s back
  плувам в пот be bathed in sweat
  * * *
  плу̀вам,
  гл. (за човек, животно) swim (about); (за предмет) и прен. float; (за кораб) sail (по on, към for); steam; steer (for); navigate; все покрай брега \плувам hug the coast/shore; \плувам в ( имам в изобилие) roll in; \плувам в пот be bathed in sweat; \плувам кучешката dog paddle, doggie paddle; \плувам по течението (и прен.) swim with the tide/stream.
  * * *
  1. (за кораб) sail (по on, към for);steam;steer (for);navigate 2. (за предмет) и прен. float 3. (за човек, животно) swim (about) 4. ПЛУВАМ no гръб swim on o.'s back, (без движение) float on o.'s back 5. ПЛУВАМ no течението (и прен.) swim with the tide/stream 6. ПЛУВАМ в (имам в изобилие) roll in 7. ПЛУВАМ в пот be bathed in sweat 8. все покрай брега ПЛУВАМ hug the coast/ shore

  Български-английски речник > плувам

 • 358 повиквам

  call, summon, call up, ( гласно) call out (to), ( със знак) beckon (to)
  (в съд) summon, cite
  (за помощ, услуга) call in
  (такси и пр. на улицата) hail
  рел. call away
  повиквам за военна служба call up (for military service)
  повиквам по телефона call on/by the phone, ring up, call up, phone
  повиквам някого в къщи call s.o. home
  тя го повика настрана she called him aside, ( с глава) she beckoned him aside, ( с движение) she motioned him aside
  * * *
  повѝквам,
  гл. call, summon, call up, ( гласно) call out (to), ( със знак) beckon (to); ( чрез другиго) send for; (в съд) summon, cite; (за помощ, услуга) call in; ( такси и пр. на улицата) hail; рел. call away; ( призовавам) call on; повикаха ни като свидетели they summoned us as witnesses; \повиквам за военна служба call up (for military service); \повиквам лекар call in a doctor, send for a doctor; тя го повика настрана (с глава) she beckoned him aside, (с движение) she motioned him aside.
  * * *
  1. (в съд) summon, cite 2. (за помощ, услуга) call in 3. (призовавам) call on 4. (такси и пр. на улицата) hail 5. (чрез другиго) send for 6. call, summon, call up, (гласно) call out (to), (със знак) beckon (to) 7. ПОВИКВАМ no телефона call on/by the phone, ring up, call up, phone 8. ПОВИКВАМ за военна служба call up (for military service) 9. ПОВИКВАМ някого в къщи call s.o. home 10. повикаха ни като свидетели they summoned us as witnesses 11. рел. call away 12. тя го повика настрана she called him aside, (с глава) she beckoned him aside, (с движение) she motioned him aside

  Български-английски речник > повиквам

 • 359 подкрепям

  1. support, sustain; patronize
  (начинание) back, endorse; promote; further
  (морално) give moral support (to), countenance
  воен. reinforce
  (кандидат, кандидатура) back up
  (мнение и пр.) back, back up, second, endorse, bear out
  (някого) stand by, stand for, stand in with, stand up for, stick up for; uphold
  (кауза, движение) uphold, enlist for
  подкрепям с доказателства verify
  подкрепям твърдение с факти/цифри substantiate
  подкрепям довод back up an argument
  подкрепям с цитати back up with quotations
  2. (немощен човек) support; тех. timber, prop
  reinforce
  подкрепям силите си take refreshment
  подкрепям се fortify o.s.; refresh o. s
  * * *
  подкрѐпям,
  и подкрѐпвам, подкрепя̀ гл.
  1. support, sustain; fortify; patronize; ( начинание) back, endorse; promote; воен. reinforce; ( кандидат, кандидатура) back up; ( теория, твърдение) corroborate; ( някого) sl. front for, stooge for; ( кауза, движение) uphold, enlist for; \подкрепям довод back up an argument; \подкрепям с доказателства verify; \подкрепям твърдение с факти/цифри substantiate; тези нови факти подкрепят неговата теория these new facts corroborate his theory;
  2. ( немощен човек) support; техн. timber, prop; ( засилвам) fortify; reinforce;
  \подкрепям се fortify o.s.; refresh o.s.; разг. refresh the inner man.
  * * *
  1. (засилвам) fortify 2. (кандидат, кандидатура) back up 3. (кауза, движение) uphold, enlist for 4. (мнение и пр.) back, back up, second, endorse, bear out 5. (морално) give moral support (to), countenance 6. (начинание) back, endorse;promote;further 7. (някого) stand by, stand for, stand in with, stand up for, stick up for;uphold 8. 2, (немощен човек) support;mex. timber, prop 9. reinforce: ПОДКРЕПЯМ силите си take refreshment 10. support, sustain;patronize 11. ПОДКРЕПЯМ ce fortify o. s.; refresh o. s 12. ПОДКРЕПЯМ довод back up an argument 13. ПОДКРЕПЯМ с доказателства verify 14. ПОДКРЕПЯМ с цитати back up with quotations 15. ПОДКРЕПЯМ твърдение с факти/цифри substantiate 16. воен. reinforce 17. тези нови факти подкрепят неговата теория these new facts corroborate his theory

  Български-английски речник > подкрепям

 • 360 покрай

  1. (за движение) along, alongside of; past
  пътят минава покрай морето the road passes along the seaside
  той изтича покрай мен he ran past me
  минете покрай нас call on us on your way. come round to see us
  2. (близо) close, close to, by
  3. (около) around
  4. (заедно с) along with; in addition to
  покрай другото in passing
  покрай другото посетихме и музея among other things we went to the museum as well
  5. (поради) because of
  * * *
  покра̀й,
  предл.
  1. (за движение) along, alongside of; past; минете \покрай нас call on us on your way, come round to see us;
  2. ( близо) close, close to, by;
  3. ( около) around;
  4. ( заедно с) along with; in addition to; \покрай другото посетихме и музея among other things we went to the museum as well.
  * * *
  1. (близо) close, close to, by 2. (за движение) along, alongside of;past 3. (заедно с) along with;in addition to 4. (около) around 5. (поради) because of 6. ПОКРАЙ другото in passing 7. ПОКРАЙ другото посетихме и музея among other things we went to the museum as well 8. минете ПОКРАЙ нас call on us on your way. come round to see us 9. пътят минава ПОКРАЙ морето the road passes along the seaside 10. той изтича ПОКРАЙ мен he ran past me

  Български-английски речник > покрай

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.