Translation: from bulgarian

младежко движение

 • 321 из-

  1. (връщам в първоначалното положение или състояние) out, up 2. (действие с масов субект или насочено към масов обект) all 3. (или се превежда със съответен глагол) 4. (нагоре) up 5. (настрана) aside, around 6. (отдалечаване, отстраняване) away, off, out 7. (отстранявам, отнемам част от нещо) out 8. (покривам навсякъде с) all over 9. (постигане на нещо, последица от нещо) out 10. (придобивам или загубвам качество - предава се със съответна дума): ИЗ-кривявам twist, bend 11. (свършвам докрай)up, off, out 12. (силно) книж. forth 13. (състояние 14. 1 (действие, повтарящо се от време на време) from time to time 15. 1 (неочаквано, еднократно действие) out 16. would (с Inf. и out) 17. ИЗ- бликвам gush forth 18. ИЗ-биха всички they killed one and all;they were killed to the last man 19. ИЗ-бихме млякото we have churned the milk 20. ИЗ-ветрявам evaporate, volatilize 21. ИЗ-въртявам turn around/aside 22. ИЗ-гонвам drive off/away 23. ИЗ-дупчвам pierce/prick all over 24. ИЗ-качвам се по хълма go up the hill 25. ИЗ-лайвам bark out 26. ИЗ-мислям think out/up 27. ИЗ-падам fall off/out 28. ИЗ-пивам drink up/off 29. ИЗ-правям straighten out, put up 30. ИЗ-пъквам stick/jut out 31. ИЗ-рязвам cut out 32. ИЗ-слушвам hear out 33. ИЗ-тичам flow out 34. ИЗ-яждам eat up 35. децата ИЗ-позаспаха all the children fell asleep 36. навън, напред) out, forward 37. от време на време ИЗ-бръмчаваше самолет a plane would drone out (from time to time) 38. предст. (движение) (навън) out (от of) 39. те ИЗ-мряха they all died off

  Български-английски речник > из-

 • 322 изток

  1. геогр. east
  2. (ориентът) the East, the Orient
  Средният изток the Middle East
  на изток от east of, to the east of
  пътувам на/към изток travel eastwards, travel east
  изток югоизток east-southeast
  * * *
  ѝзток,
  м., само ед.
  1. геогр. east;
  2. ( Ориентът) the East, the Orient; Близкият \изток the Near East; Далечният \изток the Far East; \изток-югоизток east-southeast; къщата гледа на \изток the house faces east; на \изток (за местоположение) in the east; (за граничене) on the east, (за движение) to the east, eastward; на \изток от east of, to the east of; пътувам на/към \изток travel eastwards, travel east; Средният \изток the Middle East.
  * * *
  east: The house faces изток. - Къщата гледа на изток.
  * * *
  1. (ориентът) the East, the Orient 2. Близкият ИЗТОК the Near East 3. Далечният ИЗТОК the Far East 4. ИЗТОК югоизток east-southeast 5. Средният ИЗТОК the Middle East 6. геогр. east 7. къщата гледа на ИЗТОК the house faces east 8. на ИЗТОК (за местоположение) in the east, (за граничене) on the east. (за движение) to the east, eastward 9. на ИЗТОК от east of, to the east of 10. пътувам на/към ИЗТОК travel eastwards, travel east

  Български-английски речник > изток

 • 323 колеблив

  1. (нерешителен) hesitant, wavering; vacillating
  2. (за различни величини) fluctuating, varying, changing
  3. физ. oscillatory, oscillating; vibratory, vibrating
  колебливо движение oscillatory movement
  * * *
  колеблѝв,
  прил.
  1. ( нерешителен) hesitant, tentative, wavering; vacillating; faltering; double-minded; halting;
  2. (за различни величини) fluctuating, varying, changing;
  3. физ. oscillatory, oscillating; vibratory, vibrating.
  * * *
  double-minded; dubious{`dyu;bixs}: He is a колеблив character. - Той е колеблив характер.; dubitative; faint{feint}; faltering; halting{`hO;ltiN}; hesitant; hesitative; inconsistent; indecisive{indi`saisiv}: an колеблив answer - колеблив отговор; infirm; irresolute; middle- of the- road; nibble; rickety; stumbling; tentative; undetermined; vacillatory{`vEsilxtxri}; versatile
  * * *
  1. (за различни величини) fluctuating, varying, changing 2. (нерешителен) hesitant, wavering;vacillating 3. КОЛЕБЛИВo движение oscillatory movement 4. физ. oscillatory, oscillating;vibratory, vibrating

  Български-английски речник > колеблив

 • 324 колона

  1. (стълб) column, pillar, post
  с колони columned
  3. воен. column
  в колона по двама in column of files
  в колона по трима/четирма in column of threes/fours
  походна колона a column of route, a route column
  в колона по един мор. line ahead
  пета колона a fifth column
  * * *
  коло̀на,
  ж., -и 1. ( стълб) column, pillar, post; архит. ( между капитела и основата) tige; с \колонаи columned;
  2. строит.: \колонаа с капител bracket-like column; \колонаа със спирална армировка column with spiral hooping; \колонаи с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна \колонаа cant column; стоманобетонна \колонаа reinforced concrete column;
  3. ( във вестник) column; (на специална тема) feature;
  4. воен. column; в \колонаа по двама in column of files; в \колонаа по един мор. line ahead; в \колонаа по трима/четирима in column of threes/fours; походна \колонаа column of route, route column; стегната \колонаа close column;
  5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в \колонаа string out;
  6. ( озвучително тяло) speaker; • пета \колонаа a fifth column; човек от петата \колонаа fifth columnist.
  * * *
  column: in колона of files - в колона по двама; line (от коли); pillar (стълб); tige (арх.); upright
  * * *
  1. (във вестник) column 2. (на специална тема) feature 3. (от коли в улично движение) line 4. (стълб) column, pillar, post 5. apx. (между капитела и основата) tige 6. в КОЛОНА по двама in column of files 7. в КОЛОНА по един мор. line ahead 8. в КОЛОНА по трима/четирма in column of threes/fours 9. воен. column 10. движа се в КОЛОНА string out 11. из колоните на печата a press review 12. пета КОЛОНА a fifth column 13. походна КОЛОНА a column of route, a route column 14. с колони columned 15. стегната КОЛОНА a close column 16. човек от петата КОЛОНА a fifth columnist

  Български-английски речник > колона

 • 325 комунистически

  communist
  * * *
  комунистѝчески,
  прил., -а, -о, -и communist.
  * * *
  communist; red{red}
  * * *
  1. communist 2. комунистическа партия a communist party 3. международно комунистическо движение an international communist movement

  Български-английски речник > комунистически

 • 326 край

  1. същ. end; finish
  свободен/висящ край a loose/free end, tag
  от край до край from beginning/end to end
  с края напред endwise, endways
  край до край end to end, endways endwise
  вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear
  2. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion
  (на пиеса и пр.) end (ing)
  щастлив/трагичен край a happy/tragic end
  край на горещата вълна a break in the heat wave
  край на сезона close of the season
  извеждам/изкарвам до край bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through
  слагам край на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve
  слагам край на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s.
  бия се до край fight to a/the finish, fight to the bitter end
  на всичко има край there is an end to everything, it's a long lane that has no turning
  тази работа няма край there is no end to this, this is no end of a job; it's a never-ending job
  вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it; the work is nearing completion
  не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be
  в края на краищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done
  към края toward the end/finish
  към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, ( на умиране съм) be near o.'s end
  на края на годината at the end/close of the year
  на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs; reach breaking point, be all in
  3. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge
  на края на пропастта on the brink of the precipice
  4. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end
  живее на края на града he lives at the outskirts of the town
  в горния край на селото at the upper end of the village
  на край света (много далеч) at the back of beyond; miles away
  at/ (при движение) to the ends of the earth
  5. (област) parts, region
  от един и същи край from the same parts
  от нашия край from our parts
  в този край in these parts
  роден край home, native place/land, country
  6. (кът) corner, recess
  в отдалечените крайща на страната in the retired corners/parts of the country/land
  (части на света) quarters, parts, corners
  от всички крайща на света from alt four quarters of the globe
  четирите крайща на света the four corners of the earth
  обръщам дебелия край shake the big stick, show the strong hand
  от край време from/since time(s) immemorial, time out of mind
  свързвам двата края mike both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; make buckle and tongue meet
  отпускам му края drop the reins, let go
  go/ам. hit the pace
  let things take their course
  край! that's the end! sl. the jig is up
  (стига!) stop it! край на... let's put a stop to..., let's make an end of...
  край на мъките ни that's the end of our troubles
  и край! and that's it!
  7. предл. (no продължение на) along, by the side of, beside
  дърветата край пътя the trees along the road
  край реката along the river
  8. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to
  седни край огъня sit by/beside the fire
  живеят край гарата they live near/beside the station
  нива край шосето a field adjacent to/alongside the highway
  колата стоеше край пътя the car was standing off the road
  край града минава река a river flows past the town
  ще минете край театъра you will walk by/past the theatre
  10. (наред с, заедно с) beside, along with
  край работата си beside his work
  ще пострада и тя край него she'll suffer along with him
  намини някой път край нас drop in on us/to see us some time
  * * *
  кра̀й,
  предл.
  1. (по продължение на) along, by the side of, beside;
  2. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to; колата стоеше \край пътя the car was standing off the road; \край огъня by/beside the fire; нива \край шосето a field adjacent to/alongside the highway;
  3. (за движение) past, by;
  4. ( наред с, заедно с) beside, along with; • намини някой път \край нас drop in on us/to see us some time.
  ——————
  край (-ят), м., -ища, (два) кра̀я
  1. end; finish; вървя в \крайя (на шествие и пр.) bring up the rear; дебел \крайй butt (end); \крайй до \крайй end to end, endways endwise; остър \крайй point; от \крайй до \крайй from beginning/end to end; самият \крайй на разг. the fag-end of; свободен/висящ \крайй a loose/free end, tag; с \крайя напред endwise, endways; тънък \крайй tip;
  2. ( завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion; ( окончателен завършек) разг. clincher, capper; (на пиеса и пр.) end(ing); бия се до \крайй fight to a/the finish, fight to the bitter end; вижда му се \крайят it will soon be over/finished, we’ll soon be through with it; the work is nearing completion; в \крайя на играта спорт. at close of play; в \крайя на \крайищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done; извеждам/изкарвам до \крайй bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through; на всичко има \крайй there is an end to everything, it’s a long lane that has no turning; на \крайя на годината at the end/close of the year; на \крайя на силите си съм be at the end of o.’s tether, be at o.’s last gasp, be on o.’s last legs; reach breaking point, be all in; не знам какъв ще му излезе \крайят I don’t know what the outcome will be; не му се вижда \крайят the end of it is not yet in sight; прочитам до \крайй read through; слагам \крайй на put an end/a period to, make an end of, call a halt to, put paid to, (на застой и пр.) resolve; слагам \крайй на живота си put an end to o.’s life, take o.’s own life, commit suicide, make away with o.’s.;
  3. ( ръб ­ на пропаст) edge, brink, verge; (на чаша) brim;
  4. ( покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end; в горния \крайй на селото at the upper end of the village; на \крайй света ( много далеч) at the back of beyond; miles away; at/ ( при движение) to the ends of the earth;
  5. ( област) parts, region; от един и същ \крайй from the same parts; роден \край home, native place/land, country;
  6. ( кът) corner, recess; в отдалечените \крайища на страната in the retired corners/parts of the country/land; ( части на света) quarters, parts, corners; от всички \крайища на света from all four quarters of the globe; четирите \крайя на света the four corners of the earth; • и \крайй! and that’s it! \крайй! that’s the end! sl. the jig is up; \крайй на … let’s put a stop to …, let’s make an end of …; \крайй на мъките ни that’s the end of our troubles; \крайй на надеждите/плановете ми и пр. разг. bang goes my plans/hopes etc; \крайй на работата за днес let’s call it a day; не мога да му хвана \крайя (да го разбера) I can’t make head or tail of it, (да намеря някого) I can’t track him down; обръщам дебелия \крайй shake the big stick, show the strong hand; от \крайй време from/since time(s) immemorial, time out of mind; отпускам му \крайя drop the reins, let go; go/амер. hit the pace; let things take their course; свързвам двата \крайя make both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; living/existence make buckle and tongue meet; keep body and soul together; ( стига!) stop it!
  * * *
  border; death{deT}; edge{edj}; end: My house is at the край of the road. - Моята къща е на края на пътя.; ending; finality; flange{flEndj}; limbus; list{list}; margin; omega (прен.); on{On}; outskirts (на гора); point{pOint}; region; rim{rim}; stop; termination; tip{tip}; verge
  * * *
  1. (до) by, beside, near;in the vicinity/neighbourhood of;adjacent to 2. (за движение) past, by 3. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion 4. (кът) corner, recess 5. (на пиеса и пр.) end(ing) 6. (на чаша) brim 7. (наред с, заедно с) beside, along with 8. (област) parts, region 9. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe;end 10. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge 11. (стига!) stop it! КРАЙ на... let's put a stop to..., let's make an end of... 12. (части на света) quarters, parts, corners 13. 1 същ. end;finish 14. 7 предл. (no продължение на) along, by the side of, beside 15. at/(при движение) to the ends of the earth 16. go/ам. hit the pace 17. let things take their course: КРАЙ! that's the end! sl. the jig is up 18. npочитам доКРАЙ read through 19. КРАЙ града минава река a river flows past the town 20. КРАЙ до КРАЙ end to end, endways endwise 21. КРАЙ на горещата вълна a break in the heat wave 22. КРАЙ на мъките ни that's the end of our troubles 23. КРАЙ на сезона close of the season 24. КРАЙ работата си beside his work 25. КРАЙ реката along the river 26. бия се до КРАЙ fight to a/the finish, fight to the bitter end 27. в горния КРАЙ на селото at the upper end of the village 28. в края на краищата in the end, in the long run;after all;ultimately;when all is said and done 29. в отдалечените КРАЙща на страната in the retired corners/parts of the country/land 30. в този КРАЙ in these parts 31. вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it;the work is nearing completion 32. вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear 33. дебел КРАЙ butt (end) 34. дърветата КРАЙ пътя the trees along the road 35. живее на края на града he lives at the outskirts of the town 36. живеят КРАЙ гарата they live near/beside the station 37. и КРАЙ! and that's it! 38. извеждам/изкарвам до КРАЙ bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through 39. колата стоеше КРАЙ пътя the car was standing off the road 40. към края toward the end/ finish 41. към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, (на умиране съм) be near o.'s end 42. на КРАЙ света (много далеч) at the back of beyond;miles away 43. на всичко има КРАЙ there is an end to everything, it's a long lane that has no turning 44. на края на годината at the end/close of the year 45. на края на пропастта on the brink of the precipice 46. на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs;reach breaking point, be all in 47. намини някой път КРАЙ нас drop in on us/to see us some time 48. не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be 49. не мога да му хвана края (да го разбера) I can't make head or tail of it, (да намеря някого) I can't track him down 50. нива КРАЙ шосето a field adjacent to/alongside the highway 51. обръщам дебелия КРАЙ shake the big stick, show the strong hand 52. остър КРАЙ point 53. от КРАЙ време from/since time(s) immemorial, time out of mind 54. от КРАЙ до КРАЙ from beginning/end to end 55. от всички КРАЙща на света from alt four quarters of the globe 56. от един и същи КРАЙ from the same parts 57. от нашия КРАЙ from our parts 58. отпускам му края drop the reins, let go 59. роден КРАЙ home, native place/land, country 60. с края напред endwise, endways 61. свободен/висящ КРАЙ a loose/free end, tag 62. свързвам двата края mike both ends meet;cut and contrive;eke out a livelihood;make buckle and tongue meet 63. седни КРАЙ огъня sit by/beside the fire 64. слагам КРАЙ на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve 65. слагам КРАЙ на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s. 66. тази работа няма КРАЙ there is no end to this, this is no end of a job;it's a never-ending job 67. тънък КРАЙ tip 68. четирите КРАЙща на света the four corners of the earth 69. щастлив/трагичен КРАЙ a happy/tragic end 70. ще минете КРАЙ театъра you will walk by/past the theatre 71. ще пострада и тя КРАЙ него she'll suffer along with him

  Български-английски речник > край

 • 327 кръгов

  circular
  кръгово движение circular motion
  кръгов брояч a ring counter
  * * *
  кръ̀гов,
  прил. circular; \кръгов брояч техн. ring counter; воен. \кръгова отбрана circular/perimeter defence.
  * * *
  circular: кръгов motion - кръгово движение
  * * *
  1. circular 2. КРЪГОВ брояч a ring counter 3. КРЪГОВo движение circular motion

  Български-английски речник > кръгов

 • 328 кръгъл

  1. round
  зоол. terete
  кръгъл почерк a round hand
  кръгъл трион a circular saw
  2. (кълбовиден) round, spherical
  кръгли числа round numbers figures
  4. (съвършен, пълен) perfect, utter, complete, absolute
  кръгъл глупак a perfect/downright fool
  кръгла глупост utter/perfect nonsense
  кръгъл невежа an absolute ignoramus
  кръгъл сирак a (complete) orphan, a parentless child
  * * *
  кръ̀гъл,
  прил., -ла, -ло, -ли 1. round; зоол. terete; (за движение) circular; конференция около \кръгъллата маса round table conference; \кръгълъл почерк round hand; \кръгълъл трион circular saw;
  2. ( кълбовиден) round, spherical; ( топчест) rotund;
  4. ( съвършен, пълен) perfect, utter, complete, absolute, sheer; \кръгълла нула nonentity; \кръгълло невежество crass ignorance; \кръгълъл глупак perfect/downright fool; \кръгълъл сирак (complete) orphan, parentless child; • в \кръгълъл час on the hour; \кръгълла годишнина tenth, twentieth, etc. anniversary.
  * * *
  circular: а кръгъл saw - кръгъл трион; conglobate; orbed{O;bit}; orbicular; round{raund}: a кръгъл table - кръгла маса; terete (биол.)
  * * *
  1. (за движение) circular 2. (кълбовиден) round, spherical 3. (приблизителен) round 4. (съвършен, пълен) perfect, utter, complete, absolute 5. (топчест) rotund 6. round 7. КРЪГЪЛ глупак a perfect/downright fool 8. КРЪГЪЛ невежа an absolute ignoramus 9. КРЪГЪЛ почерк a round hand 10. КРЪГЪЛ сирак a (complete) orphan, a parentless child 11. КРЪГЪЛ трион a circular saw 12. зоол. terete 13. конференция около кръглата маса а round table conference 14. кръгла глупост utter/perfect nonsense 15. кръгла нула nonentity 16. кръгли числа round numbers figures 17. кръгло невежество crass ignorance

  Български-английски речник > кръгъл

 • 329 към

  обръщам се с лице към turn o.'s face towards
  face (и прен.)
  плувам към брега swim for the shore
  2. (приближаване, прибавяне) to
  те се приближиха към нас they came up to us
  насочихме ги към we directed them to
  към края си съм be coming to an end
  той отива към 40 години he is getting on for forty, he is nearly forty
  любезен/груб/склонен към kind/rude/disposed to
  чувство към a feeling towards
  любов към love of/for
  омраза към hatred of
  4. (около, приблизително) (за време) towards, about, near
  към двадесет души about/some twenty people
  * * *
  предл.
  1. (в посока на) toward(s); обръщам се с лице \към turn o.’s face towards; face (и прен.); плувам \към брега swim for the shore;
  2. ( приближаване; прибавяне) to; насочихме ги \към we directed them to; обърнете се \към apply to; прибавям \към add to; те се приближиха \към нас they came up to us; той отива \към 40 години he is getting on for forty, he is nearly forty;
  3. (по отношение на) to, towards; любезен/груб/склонен \към kind/rude/disposed to; любов \към love of/for; омраза \към hatred of; чувство \към a feeling towards;
  4. ( около, приблизително) (за време) towards, about, near; (за брой) about; (за място) near;
  5. ( цел на действие) to, towards; минавам \към pass on to.
  * * *
  at; into; to (за движение): They came up към us. - Те се приближиха към нас.; towards (посока, отношение)
  * * *
  1. (no отношение на) to, towards 2. (в посока на) toward(s) 3. (за брой) about 4. (за място) near 5. (около, приблизително) (за време) towards, about, near 6. (приближаване 7. (цел на действие) to, towards 8. 3 години he is getting on for forty, he is nearly forty 9. face (u прен.) 10. КЪМ двадесет души about/some twenty people 11. КЪМ края си съм be coming to an end 12. любезен/груб/склонен КЪМ kind/ rude/disposed to 13. любов КЪМ love of/for 14. минавам КЪМ pass on to 15. насочихме ги КЪМ we directed them to 16. обръщам се с лице КЪМ turn o.'s face towards 17. обърнете се КЪМ apply to 18. омраза КЪМ hatred of 19. плувам КЪМ брега swim for the shore 20. прибавям КЪМ add to 21. прибавяне) to 22. те се приближиха КЪМ нас they came up to us 23. той отива КЪМ 24. чувство КЪМ a feeling towards

  Български-английски речник > към

 • 330 лек

  1. прил. (не тежък) light
  лек като перце light as a feather
  лек бомбардировач a light bomber, fighter-bomber
  лека категория сп. lightweight
  лека храна a light diet
  лека закуска a (light) snack, a slight breakfast
  леко вино a light/small wine
  лека музика light music
  леко четиво light reading
  лека кола (motor)car
  лека кавалерия light cavalry
  леки дрехи light/cool clothes
  2. (лесен) light,easy, simple; soft
  лек живот an easy life
  водя лек живот lead a gay life
  лека смърт an easy/a peaceful death
  лека работа easy work; a soft job
  лека работа! have a good day (at the office etc.)
  good luck!
  3. (слаб, едва забележим) light, slight; mild, soft; gentle
  лек вятър a light/gentle/soft wind/breeze
  лек дъжд a light rain
  леки очертания soft outlines
  лек шум a slight noise
  леко наказание a light/mild/merciful punishment
  леко заболяване a mild case of, a touch of
  лек упрек a mild reproof
  4. (пъргав) light (of foot), nimble
  имам лека стъпка be light on o.'s feet
  (неморален) light, loose, wanton
  лека жена a light woman, a woman of easy virtue, a gay woman
  леко момиче a girl of/about the town, a girl of ease
  леки нрави lax morals
  леко поведение loose behaviour; wantonness
  жена с леко поведение a woman of easy virtue
  лек характер an easy/a sweet temper/disposition
  6. (за стил) easy, flowing, facile, simple
  леко перо a fluent pen
  лека нощ good night
  лека атлетика field and track athletics
  с леко сърце with a light heart
  има лека ръка he is always lucky
  лека му пръст! may he rest in peace!
  7. същ. remedy, cure (и прен.)
  за всичко има лек there is a remedy for everything
  нямам и за лек not have a bit/jot/whit (of), not have enough to swear by
  * * *
  прил.
  1. (не тежък) light; \лек бомбардировач воен., авиац. light bomber, fighter-bomber; \лека закуска (light) snack, slight breakfast; \лека категория спорт. lightweight; \лека кола (motor)car; \лека храна light diet;
  2. ( лесен) light, easy, effortless; facile; simple; soft; разг. cushy; водя \лек живот lead a gay life; \лек живот easy life; \лек като пух as light as thistle-down; \лека работа soft/cushy job; \лека работа! have a good day (at the office etc.); good luck! \лека смърт easy/peaceful death; не му е \лека задачата he faces a rough ride;
  3. ( слаб, едва забележим) light, slight; mild, soft; gentle; ( ефирен) filmy; gossamer (attr.), gossamery; \лек вятър light/gentle/soft wind/breeze; \лек дъжд light rain; \лек упрек mild reproof; \лек шум slight noise; \леко заболяване mild case of, a touch of; \леко наказание light/mild/merciful punishment;
  4. ( пъргав) light (of foot), nimble; имам \лека стъпка be light on o.’s feet;
  5. (за човек ­ несериозен) light, frivolous; ( неморален) light, loose, wanton; \лек характер easy/sweet temper/disposition; \лека жена light woman, woman of easy virtue, gay woman; \леки нрави lax morals; \леко момиче girl of/about the town, girl of ease; \леко поведение loose behaviour; wantonness;
  6. (за стил) easy, flowing, facile, simple; \лека музика breezy music; \леко перо fluent pen; • има \лека ръка he is always lucky; \лека атлетика спорт. field and track athletics; \лека му пръст! may he rest in peace! \лека нощ good night.
  ——————
  м., -овѐ, (два) лѐка remedy, cure, curative (и прен.); ( лекарство) medicine; нямам и за \лек not have a bit/jot/whit(of), not have enough to swear by.
  * * *
  merciful (за наказание); cure{kyux}; cushy; light{lait}: a лек diet - лека храна; medicine; mild (за наказание); mobile (подвижен); remedy (лекарство): Тhere is a лек for everything. - Има лек за всичко.; slight: a лек movement of the hand - леко движение на ръката; soft (за вятър); insubstantial
  * * *
  1. (ефирен) filmy 2. (за стил) easy, flowing, facile, simple 3. (за човек) (несериозен) light, frivolous 4. (лекарство) medicine 5. (лесен) light,easy, simple;soft 6. (неморален) light, loose, wanton 7. (пъргав) light (of foot), nimble 8. (слаб, едва забележим) light, slight;mild, soft;gentle 9. 1 прил. (не тежък) light 10. 7 същ. remedy, cure (и прен.) 11. good luck! 12. ЛЕК бомбардировач а light bomber, fighter-bomber 13. ЛЕК вятър a light/gentle/soft wind/breeze 14. ЛЕК дъжд a light rain 15. ЛЕК живот an easy life 16. ЛЕК като перце light as a feather 17. ЛЕК упрек a mild reproof 18. ЛЕК характер an easy/a sweet temper/disposition 19. ЛЕК шум a slight noise 20. ЛЕКa атлетика field and track athletics 21. ЛЕКa жена a light woman, a woman of easy virtue, a gay woman 22. ЛЕКa закуска a (light) snack, a slight breakfast 23. ЛЕКa кавалерия light cavalry 24. ЛЕКa категория сп. lightweight 25. ЛЕКa кола (motor)car 26. ЛЕКa му пръст! may he rest in peace! 27. ЛЕКa музика light music 28. ЛЕКa нощ good night 29. ЛЕКa работа easy work;a soft job 30. ЛЕКa работа! have a good day (at the office etc.) 31. ЛЕКa смърт an easy/a peaceful death 32. ЛЕКa храна a light diet 33. ЛЕКo вино а light/small wine 34. ЛЕКo заболяване a mild case of, a touch of 35. ЛЕКo момиче a girl of/about the town, a girl of ease 36. ЛЕКo наказание a light/mild/merciful punishment 37. ЛЕКo перо a fluent pen 38. ЛЕКo поведение loose behaviour;wantonness 39. ЛЕКи дрехи light/cool clothes 40. ЛЕКи нрави lax morals 41. ЛЕКи очертания soft outlines 42. ЛЕКо четиво light reading 43. водя ЛЕК живот lead a gay life 44. жена с ЛЕКо поведение a woman of easy virtue 45. за всичко има ЛЕК there is a remedy for everything 46. има ЛЕКа ръка he is always lucky 47. имам ЛЕКа стъпка be light on o.'s feet 48. нямам и за ЛЕК not have a bit/jot/whit (of), not have enough to swear by 49. с ЛЕКо сърце with a light heart

  Български-английски речник > лек

 • 331 ляв

  1. left
  най- ляв leftmost
  ляв удар lefthand
  лява страна left-hand side
  лява страница back-page
  на ляво от to the left of
  от ляво на on the left (side)
  ляв борт (на кораб) portside
  ляво крило сп. outside left, left-wing(er)
  2. пол. left (-wing)
  ляво движение a left-wing movement
  ляв уклон a left-wing deviation/trend
  * * *
  прил., -а, -о, лѐви 1. left, left-hand (attr.); (за посока) leftward; \ляв борд (на кораб) portside; \ляв удар lefthand; \ляв уклон left-wing deviation/trend; \лява страна left-hand side; \ляво крило спорт. outside left, left-wing(er); на \ляво от to the left of; най-\ляв leftmost; от \ляво на on the left (side); с две леви ръце съм прен. my fingers are all thumbs;
  2. полит. left(-wing).
  * * *
  left: ляв- hand - лява страна
  * * *
  1. (за посока) leftward 2. left 3. ЛЯВ борт (на кораб) portside 4. ЛЯВ удар lefthand 5. ЛЯВ уклон a left-wing deviation/trend 6. ЛЯВa страна left-hand side 7. ЛЯВa страница back-page 8. ЛЯВo движение a left-wing movement 9. ЛЯВo крило сп. outside left, left-wing(er) 10. на ЛЯВо от to the left of 11. най-ЛЯВ leftmost 12. от ЛЯВo на on the left (side) 13. пол. left(-wing)

  Български-английски речник > ляв

 • 332 масов

  mass (attr)
  (в голям мащаб) large-scale (attr.)
  масова организация a mass organization
  масово събрание amass meeting, rally
  масово производство mass production, production on a large scale, large-scale production/output
  масови сцени meamp. crowd scenes
  масова агитация popular persuasion
  масово движение a popular movement
  масов спектрограф физ. mass-spectrograph
  * * *
  ма̀сов,
  прил. mass (attr.); ( общодостъпен) popular; (в голям мащаб) large-scale (attr.); \масови сцени театр. crowd scenes; \масово производство production on a large scale, large-scale production/output.
  * * *
  mass: масов production - масово производство; popular; large-scale (в голям мащаб)
  * * *
  1. (в голям мащаб) large-scale (attr.) 2. (общодостъпен) popular 3. mass (attr) 4. МАСОВ спектрограф физ. mass-spectrograph 5. МАСОВa организация a mass organization 6. МАСОВo движение a popular movement 7. МАСОВo производство mass production, production on a large scale, large-scale production/output 8. МАСОВа агитация popular persuasion 9. МАСОВи сцени meamp. crowd scenes 10. МАСОВо събрание amass meeting, rally

  Български-английски речник > масов

 • 333 мир

  1. peace; concord
  (договор) peace treaty
  живея в мир с be at peace with, live in peace with
  сключвам мир make peace (с with), bury the hatchet/the tomahawk
  движение за мир a peace movement
  борец за мир a champion of peace
  мир вам! peace be with you! мир на праха му! peace be to his ashes! God rest his soul! may he rest in peace! peace be with him
  мир да е anything for peace
  2. world, universe
  * * *
  м., само ед. peace; concord; ( договор) peace treaty; борец за \мир a champion of peace; живея в \мир c be at peace with; \мир вам! peace be with you! \мир да е anything for peace; \мир на праха му! peace be to his ashes! God rest his soul! may he rest in peace! peace be with him; привърженик на \мира peacelover; Световен съвет на \мира World Peace Council; сключвам \мир make peace (c with), bury the hatchet/the tomahawk.
  ——————
  м., само ед. поет. остар. world, universe.
  * * *
  peace: мир be on his ashes! - Мир на праха му!; concord; quiet; rest; pax;
  * * *
  1. (договор) peace treaty 2. 1 peace;concord 3. 2 world, universe 4. МИР вам! peace be with you! МИР на праха му! peace be to his ashes! God rest his soul! may he rest in peace! peace be with him 5. МИР да е anything for peace 6. Световен съвет на МИРа World Peace Council 7. борец за МИР a champion of peace 8. движение за МИР a peace movement 9. живея в МИР с be at peace with, live in peace with 10. привърженик на МИРа peacelover 11. сключвам МИР make peace (c with), bury the hatchet/the tomahawk

  Български-английски речник > мир

 • 334 на

  1. предл. (притежателно отношение, отношение към деятел, служба или причина за нещо след съществителни, образувани от преходни глаголи) of
  къщата на баща ми my father's house
  къщата на Петър Peter's house
  един приятел на баща ми a friend of my father's
  трудът на работника the labour of the worker, the worker's labour
  покривът на къщата the roof of the house
  началникът на отдела the head of the department
  жертва на дълга a victim of duty
  писането на писма the writing of letters, writing letters
  свидетел на защитата a witness for the defence
  отглеждане на добитък cattle breeding
  или без предл.
  дай го на Петър give it (to) Peter
  дай на Петър една ябълка give Peter an apple
  дай една ябълка на него give an apple to him, give him an apple
  дай на всекиго по една ябълка give each an apple
  кажи на всички tell everybody
  на Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes
  на тях им се роди син a son was born to them
  3. (за място, положение) on, upon, at, in
  книгата е на масата the book is on the table
  седя на масата sit at the table
  на стола on/in the chair
  на стената on the wall
  облягам се на стената lean against the wall
  на тавана on the ceiling; in the attic
  виси на кука it hangs on a hook
  на тази страница on this page
  на четири кряка on all fours
  на училище/черква съм be at school/church
  на кино/театър at the cinema/theatre
  на концерт/бал at a concert/ball
  на сватба/погребение at a wedding/funeral
  на двора in the yard
  на полето in the field
  на улицата in/ам. on the street
  на север in the north; up north
  на юг in the south; down south
  на море at the seaside
  на планина in the mountain(s)
  на слънце/сянка in the sun/shade
  на чист въздух in the open air
  на дъжда in the rain
  на служба при in the service of
  на 4 метра зад къщата 4 metres behind the house
  на шест мили от града within six miles of the town
  слагам на масата put on the table
  падам на земята fall on/to the ground
  потъвам на дъното sink to the bottom
  на север/юг to the north/south
  north (wards)/south(wards) (от of)
  отивам на север go up north
  отивам на юг go down south
  излизам на улицата go out into the street
  отивам на училище/пазар/кино/концерт/сватба и пр. go to school/market/the cinema/a concert/a wedding, etc.
  отивам на разходка go for a walk
  отивам на екскурзия/гости go on a hike/a visit
  отивам на жетва/гъби/къпини go harvesting/mushrooming/blackberrying
  той е на гости he is on a visit, he is visiting
  отивам на почивка go on a holiday
  оттеглям се на съвещание withdraw (to deliberate)
  ходя на лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping
  отивам на война go to war
  6. (за време, конкретен момент) on, at
  на 9 май on May 9, on the 11th of May
  на същия/другия/третия ден (on) the same/next/third day
  на залез-слънце at sunset
  на здрачаване at dusk
  на часа immediately, at once, then and there
  на прощаване at parting
  на петгодишна възраст at the age of five, at five years of age
  на 14 години aged forty
  на колко си години? how old are you? what's your age?
  на млади години in o.'s youth
  на стари години in o.'s old age
  когато бях на пет години when I was five
  той е на моята възраст he is a man of my age
  8. (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние, посредством, чрез)
  9. частица (ето, това е) here; here is...
  на какво трябва да направиш this is what you've got to do
  10. (вземи) here you are; take it
  на ти пари за тетрадки here is some money for notebooks
  11. ама на! but there! there it is! ей тъй на! just so! ( без особена причина) just like that!
  12. screw on.
  прах в очите на gull, dupe, fool, throw dust in s.o.'s eyes, blear the eyes of
  за очи for appearance's sake, for window-dressing; for the look of it, to save face/appearances; it is all eyewash
  за черните очи на for love, for s.o.'s (sweet) sake, for s.o.'s fair eyes
  правя мили очи на make up to, coax, wheedle, ingratiate o.s. (with)
  в моите очи to my eye, in my opinion
  издигам се/падам в очите на rise/fall in s.o.'s estimation/esteem
  далеч от очите, далеч от сърцето out of sight, out of mind
  със сведени очи with downcast eyes
  с какви очи (ще гледам и пр.) how on earth
  на part o.'s hair
  на по средата a parting in the middle
  на отстрани parting on one side
  Млечният на астр. the Milky Way, the Galaxy
  намирам се на на и под на be as common as blackberries
  не съм го намерил на ная it's too precious
  оставям на ная le left stranded
  върви си по ная mind your own business
  прав ти на good riddance.
  някого s.o.'s right-hand man
  дело на човешка ръка made by human hands/by human work (manship)
  нося на ръце make much of
  не са ми останали ръце от работа I have worked/worn my fingers to the bone
  дай на (при пазарлък) done! it's a bargain!
  на-
  1. предст. (достатъчно, до насита) enough, o.'s fill
  have/do enough (c ger. на глагола)
  have o.'s fill of (c ger. на глагола)
  натанцувам се dance o.'s fill, have o.'s fill of dancing
  наприказвах се I've talked my fill, I've talked enough, I've done enough talking
  набаданосахме стаите we've painted all the rooms
  3. (много) a lot of, lots of, heaps/piles of
  навадихме картофи и ги натоварихме we dug up lots of potatoes and loaded them on the cart
  навземам take a lot of, take lots of
  4. (малко) slightly
  накиселявам be slightly sour, have a slightly sour taste
  5. (в) into, in
  нахлувам break/rush in
  6. (нагоре, едно върху друго) up
  нажилвам sting all over
  накълцвам cut/chop up
  9. (започване на действие, чувство) begin с инф., conceive а... с отглаголно същ.
  ще те намрази he'll begin to hate you
  намразих го I conceived a hatred for him
  * * *
  на,
  част.
  1. ( ето, това е) here; here is …;
  2. ( вземи) here you are; take it;
  3.: ама \на! but her! there it is! ей тъй \на! just so! ( без особена причина) just like that!
  ——————
  на,
  предл.
  1. (прит. отношение; отношение към деятел, служба или причина за нещо; след същ., образувани от прех. гл.) of; един приятел \на баща ми a friend of my father’s; къщата \на баща ми my father’s house; отглеждане \на добитък cattle breeding; свидетел \на защитата a witness for defence; трудът \на работника the labour of the worker, the worker’s labour;
  2. ( дателно отношение) to; или без предл.; дай го \на Петър give it (to) Peter; дай една ябълка \на него give an apple to him, give him an apple; дай \на Петър една ябълка give Peter an apple; \на Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes; \на тях им се роди син a son was born to them;
  3. (за място, положение) on, upon, at, in; книгата е \на масата the book is on the table; \на 20 метра зад къщата 20 meters behind the house; \на двора in the yard; \на море at the seaside; \на планина in the mountain(s); \на полето in the field; \на сватба/погребение at a wedding/funeral; \на север in the north; up north; \на служба при in the service of; \на слънце/сянка in the sun/shade; \на тавана on the ceiling; in the attic; \на улицата in/амер. on the street; \на училище/черква съм be at school/church; \на четири крака on all fours; \на шест мили от града within six miles of the town; \на юг in the south; down south; облягам се \на стената lean against the wall; седя \на масата sit at the table;
  4. (за посока) on, to; излизам \на улицата go out into the street; \на север/юг to the north/south; north(wards)/south(wards) (от of); отивам \на юг go down south; падам \на земята fall on/to the ground;
  5. ( място или област като обект на някаква дейност) on, to, for; отивам \на война go to war; отивам \на екскурзия/гости go on a hike/a visit; отивам \на кино go to the cinema; отивам \на почивка go on a holiday; отивам \на разходка go for a walk; оттеглям се \на съвещание withdraw (to deliberate); ходя \на лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping;
  6. (за време, конкретен момент) on, at; \на 24 май on May 24, on the 24th of May; \на залез слънце at sunset; \на прощаване at parting; \на часа immediately, at once, then and there;
  7. (за възраст) at; \на колко си години? how old are you? what’s your age? \на петгодишна възраст at the age of five, at five years of age; \на стари години in o.’s old age; \на 40 години aged forty; той е \на моята възраст he is a man of may age;
  8. (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние; посредством, чрез) in; by; млад \на години young in years; \на вехто second hand; \на вяра on credit; \на голо on/over o.’s bare skin, next to the skin; \на два етажа in two storeys; \на дело in practice; \на дребно (за търговия) retail; \на едро wholesale; \на кръст crosswise; \на купчини in heaps; \на ръка by hand; \на свои разноски at o.’s own expense; \на смях/шега for fun; продавам \на метър/литър sell by the metre/litre; работя \на парче work by the piece;
  9. (за умножение, деление, разпределение, честота) by, in, into, per; два пъти \на ден/месец/година twice a day/mouth/year; деля \на две divide in two; \на глава per capita/head; \на месец per/a month, monthly; 5 \на 3 метра 5 by 3 meters; плащат им \на час they are paid by the hour; по пет лева \на човек five levs each, five levs apiece, five levs per head; режа \на парчета cut in/into pieces;
  10. (за език и пр.) in; как е риба\на френски? what’s the French (word) for “fish”? \на френски in French; превеждам \на френски translate/turn into French;
  11. ( към): \на изчезване near extinction; \на свършване е it is running out, it is low;
  12. ( отношение към инструмент, машина, игра) on ( или не се превежда); играя \на шах/футбол play chess/football; изсвирвам нещо \на цигулка и пр. play s.th. on the violin, etc.; работя \на машина operate/run/work a machine; свиря \на пиано play the piano;
  13. ( преход в дадено състояние) to, into; ставам \на прах/пара turn (in) to dust/vapour; • има вкус \на it tastes of; мирише \на it smells of; \на бира ли сте или \на вино? what will you have, beer or wine? \на ваше разположение at your disposal; \на добро е it is a good omen; \на добър час! good luck! ( при изпращане) bon voyage! have a good trip! \на дъжд е it looks like rain; \на оръжие! to arms!
  * * *
  at; by; in (място); into (при делене); to (за дателен падеж); to (за движение)
  * * *
  1. (дателно отношение) to 2. (за време, конкретен момент) on, at 3. (за място, положение) on, upon, at, in 4. (за посока) on, to 5. (място или област като обект на някаква дейност) on, to, for 6. 1 (вземи) here you are;take it 7. 1 (за възраст) at 8. 1 (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние, посредством, чрез) 9. 1 screw on. 10. 1 ама НА! but there! there it is! ей тъй НА! just so! (без особена причина) just like that! 11. 1 предл. (притежателно отношение, отношение към деятел, служба или причина за нещо 12. 10, on the 13. 11th of May 14. 13 години aged forty 15. 15 частица (ето, това е) here;here is... 16. 4 метра зад къщата 17. 5 metres behind the house 18. 9 май on May 19. north(wards)/south(wards) (от of) 20. Млечният НА acmp. the Milky Way, the Galaxy 21. НА 22. НА no средата a parting in the middle 23. НА part o.'s hair 24. НА Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes 25. НА двора in the yard 26. НА дъжда in the rain 27. НА залез-слънце at sunset 28. НА здрачаване at dusk 29. НА какво трябва да направиш this is what you've got to do 30. НА кино/театър at the cinema/theatre 31. НА колко си години? how old are you?what's your age? 32. НА концерт/бал at a concert/ball 33. НА млади години in o.'s youth 34. НА море at the seaside 35. НА отстрани parting on one side 36. НА петгодишна възраст at the age of five, at five years of age 37. НА планина in the mountain(s) 38. НА полето in the field 39. НА прощаване at parting 40. НА сватба/погребение at a wedding/funeral 41. НА север in the north;up north 42. НА север/юг to the north/south 43. НА служба при in the service of 44. НА слънце/сянка in the sun/shade 45. НА стари години in o.'s old age 46. НА стената on the wall 47. НА стола on/in the chair 48. НА същия/другия/третия ден (on) the same/next/third day 49. НА тавана on the ceiling;in the attic 50. НА тази страница on this page 51. НА ти пари за тетрадки here is some money for notebooks 52. НА тях им се роди син a son was born to them 53. НА улицата in/ам. on the street 54. НА училище/черква съм be at school/church 55. НА часа immediately, at once, then and there 56. НА четири кряка on all fours 57. НА чист въздух in the open air 58. НА шест мили от града within six miles of the town 59. НА юг in the south;down south 60. в моите очи to my eye, in my opinion 61. виси НА кука it hangs on a hook 62. върви си по НАя mind your own business 63. дай НА (при пазарлък) done! it's a bargain ! 64. дай НА Петър една ябълка give Peter an apple 65. дай НА всекиго по една ябълка give each an apple 66. дай го НА Петър give it (to) Peter 67. дай една ябълка НА него give an apple to him, give him an apple 68. далеч от очите, далеч от сърцето out of sight, out of mind 69. дело НА човешка ръка made by human hands/by human work(manship) 70. един приятел НА баща ми а friend of my father's 71. жертва НА дълга a victim of duty 72. за очи for appearance's sake, for window-dressing;for the look of it, to save face/appearances;it is all eyewash 73. за черните очи на for love, for s.o.'s (sweet) sake, for s.o.'s fair eyes 74. издигам се/падам в очите на rise/fall in s.o.'s estimation/esteem 75. излизам НА улицата go out into the street 76. или без предл. 77. кажи НА всички tell everybody 78. книгата е НА масата the book is on the table 79. когато бях НА пет години when I was five 80. къщата НА Петър Peter's house 81. къщата НА баща ми my father's house 82. махай се от очите ми! out of my sight! с отворени очи fully conscious/aware 83. намирам се на НА и под НА be as common as blackberries 84. началникът НА отдела the head of the department 85. не са ми останали ръце от работа I have worked/worn my fingers to the bone 86. не съм го намерил на НАя it's too precious 87. нося НА ръце make much of 88. някого s.o.'s right-hand man 89. облягам се НА стената lean against the wall 90. оставям на НАя lе left stranded 91. отглеждане НА добитък cattle breeding 92. отивам НА война go to war 93. отивам НА екскурзия/гости go on a hike/a visit 94. отивам НА жетва/гъби/къпини go harvesting/mushrooming/blackberrying 95. отивам НА почивка go on a holiday 96. отивам НА разходка go for a walk 97. отивам НА север go up north 98. отивам НА училище/пазар/кино/концерт/сватба и пр. go to school/market/the cinema/a concert/a wedding, etc. 99. отивам НА юг go down south 100. оттеглям се НА съвещание withdraw (to deliberate) 101. падам НА земята fall on/to the ground 102. писането НА писма the writing of letters, writing letters 103. покривът НА къщата the roof of the house 104. потъвам НА дъното sink to the bottom 105. прав ти НА good riddance. 106. правя мили очи на make up to, coax, wheedle, ingratiate o.s. (with) 107. прах в очите на gull, dupe, fool, throw dust in s.o.'s eyes, blear the eyes of 108. с какви очи (ще гледам и пр.) how on earth. 109. свидетел НА защитата a witness for the defence 110. седя НА масата sit at the table 111. скрит от очите на хората hidden from sight 112. слагам НА масата put on the table 113. след съществителни, образувани от преходни глаголи) of 114. със сведени очи with downcast eyes 115. той е НА гости he is on a visit, he is visiting 116. той е НА моята възраст he is a man of my age 117. трудът НА работника the labour of the worker, the worker's labour 118. ходя НА лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping 119. ще ми откъсне ръцете it weighs a ton

  Български-английски речник > на

 • 335 народоосвободителен

  * * *
  1. народоосвободителна война a war of national liberation 2. народоосвободително движение a national

  Български-английски речник > народоосвободителен

 • 336 нарушение

  breach, violation, disturbance
  (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice
  сп. fault
  нарушение на обществения ред breach of the peace
  нарушение на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct
  нарушение на закона an offence against the law, a failure to observe the law
  нарушение на регламента/реда a breach of order
  нарушение на задължение a breach of trust
  нарушение на владение a breach of close, trespass
  нарушение на дълг dereliction (of duty)
  нарушение на договор an infringement of a treaty
  нарушение на правилата на уличното движение an infringement of traffic regulations
  нарушение на приличието indecorum
  * * *
  нарушѐние,
  ср., -я breach, violation, disturbance; (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice; (на обещание) departure (from); спорт. fault, foul, breach (of rules); извършвам \нарушениее спорт. commit a foul, foul; \нарушениее на владение breach of close, trespass; \нарушениее на договор infringement of a treaty; \нарушениее на дълг dereliction (of duty); \нарушениее на задължение breach of trust; \нарушениее на закона offence against the law, a failure to observe the law; \нарушениее на обществения ред breach of the peace; disturbance; \нарушениее на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct; \нарушениее на правилата на уличното движение infringement of traffic regulations; \нарушениее на приличието indecorum; \нарушениее на протокола breach of etiquette; \нарушениее на регламента/реда breach of order; \нарушениее на човешките права violation of human rights; отбелязвам \нарушениее sound/mark/give/judge/rule a foul; отстранен от игра за пет \нарушениея disqualified on five fouls.
  * * *
  malpractice (на закона): нарушение of the peace - нарушаване на обществения ред; contravention; departure{di;pa;tSx}; fault; infraction; infringement: нарушение of a treaty - нарушение на договор; offence; transgression
  * * *
  1. (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice 2. (на обещание) departure (from) 3. breach, violation, disturbance 4. НАРУШЕНИЕ на владение a breach of close, trespass 5. НАРУШЕНИЕ на договор an infringement of a treaty 6. НАРУШЕНИЕ на дълг dereliction (of duty) 7. НАРУШЕНИЕ на задължение а breach of trust 8. НАРУШЕНИЕ на закона an offence against the law, a failure to observe the law 9. НАРУШЕНИЕ на обществения ред breach of the peace 10. НАРУШЕНИЕ на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct 11. НАРУШЕНИЕ на правилата на уличното движение an infringement of traffic regulations 12. НАРУШЕНИЕ на приличието indecorum 13. НАРУШЕНИЕ на регламента/реда a breach of order 14. сn. fault

  Български-английски речник > нарушение

 • 337 насрещен

  opposite; contrary
  насрещен влак a train coming from the opposite direction
  насрещен вятър a contrary wind, dead-wind, noser
  насрещен иск cross-action
  предявявам насрещен иск counter-claim (for, against)
  насрещен партньор (при преговори-министър от същия ранг и пр.) counter-part
  насрещен план an extended plan, counter-plan
  * * *
  насрѐщен,
  прил., -на, -но, -ни opposite; contrary; фр. en face; вятърът беше \насрещенен the wind was head on; \насрещенен влак train coming from the opposite direction; \насрещенен вятър contrary wind, dead-wind, noser; \насрещенен иск cross-action; \насрещенен партньор ( при преговори ­ министър от същия ранг и пр.) counter-part; \насрещенен план extended plan, counter-plan; \насрещенна гаранция back bond; \насрещенна жалба cross appeal; \насрещенна оферта counteroffer; \насрещенна търговия counter-trade, counter-purchasing, offset trading; \насрещенно движение contraflow; \насрещенно течение counter current; предявявам \насрещенен иск counter-claim (for, against).
  * * *
  adverse; counter; contrary: a насрещен wind - насрещен вятър; cross; foul (вятър); head; opposite
  * * *
  1. opposite;contrary 2. НАСРЕЩЕН влак a train coming from the opposite direction 3. НАСРЕЩЕН вятър a contrary wind, dead-wind, noser 4. НАСРЕЩЕН иск cross-action 5. НАСРЕЩЕН партньор (при преговори - министър от същия ранг и пр.) counter-part 6. НАСРЕЩЕН план an extended plan, counter-plan 7. вятърът беше НАСРЕЩЕН the wind was head on 8. насрещно течение а counter current 9. предявявам НАСРЕЩЕН иск counter-claim (for, against)

  Български-английски речник > насрещен

 • 338 настъпателен

  advancing
  * * *
  настъпа̀телен,
  прил., -на, -но, -ни 1. advancing; водя \настъпателенна война wage an offensive war; \настъпателенни действия offensive; \настъпателенно движение advance;
  2. militant.
  * * *
  advancing; offensive{x`fensiv}
  * * *
  1. advancing 2. водя настъпателна война wage an offensive war 3. настъпателни действия offensive 4. настъпателно движение advance

  Български-английски речник > настъпателен

 • 339 облекло

  clothing, clothes, dress; garments, apparel, attire, raiment, garb, costume
  (носия) dress, costume
  цивилно облекло civilian/plain clothes
  горно облекло outer garments
  долно облекло underwear, underclothes
  * * *
  облекло̀,
  ср., -а̀ clothing, clothes, dress; garments, apparel, attire, raiment, garb, costume; get-up; (обикн. младежко) разг. gear; ( носия) dress, costume, разг. rig-out, toggery; вечерно \облеклоо evening dress; горно \облеклоо outer garments; долно \облеклоо underwear, underclothes; какво \облеклоо е подходящо в такива случаи? What is the regular dress for such occasions? официално \облеклоо formal dress; парадно \облеклоо full dress; формено \облеклоо uniform, outfit; цивилно \облеклоо civilian/plain clothes.
  * * *
  clothes; dress: formal облекло - официално облекло; dressing; caparison; fig{fig}; garb; garments
  * * *
  1. (носия) dress, costume 2. clothing, clothes, dress;garments, apparel, attire, raiment, garb, costume 3. вечерно ОБЛЕКЛО evening dress 4. горно ОБЛЕКЛО outer garments 5. долно ОБЛЕКЛО underwear, underclothes 6. официално ОБЛЕКЛО formal dress 7. парадно ОБЛЕКЛО full dress 8. формено ОБЛЕКЛО uniform, outfit 9. цивилно ОБЛЕКЛО civilian/ plain clothes

  Български-английски речник > облекло

 • 340 облекчавам

  lighten, reduce the weight of, make lighter; disencumber; unburden
  (прави по-лесен-труд и пр.) make easy/easier; facilitate
  (болка) alleviate, relieve, allay, reduce, ease
  (наказание) юр. mitigate, commute, lighten
  облекчавам страданията на ease the sufferings of
  облекчавам положението на ease/relieve s.o.'s condition
  облекчавам уличното движение ease traffic
  облекчавам старините на smooth/relieve the declining years of
  облекчавам ce ( ход я по нужда) ease nature; relieve nature/the bowel s/o.s
  * * *
  облекча̀вам,
  гл. lighten, reduce the weight of, make lighter; disencumber; unburden; disburden; ( правя по- лесен ­ труд и пр.) make easy/easier; facilitate; ( болка) alleviate, relieve, lessen, allay, reduce, ease; ( наказание) юр. mitigate, commute, lighten; \облекчавам положението на ease/relieve s.o.’s condition; \облекчавам страданията на ease the sufferings of; \облекчавам старините на smooth/relieve the declining years of; \облекчавам уличното движение ease traffic;
  \облекчавам се ( ходя по нужда) ease nature; relieve nature/the bowels/o.s.; разг. answer a call of nature.
  * * *
  ease: облекчавам the pain - облекчавам болката; comfort; disburden; facilitate{fx`siliteit}; lighten; mollify; palliate; soothe{su;D}; unburden
  * * *
  1. (болка) alleviate, relieve, allay, reduce, ease 2. (наказание) юр. mitigate, commute, lighten 3. (прави no-лесен - труд и пр.) make easy/ easier;facilitate 4. - старините на smooth/relieve the declining years of 5. lighten, reduce the weight of, make lighter;disencumber;unburden 6. ОБЛЕКЧАВАМ ce (ход я по нужда) ease nature; relieve nature/the bowel s/o.s 7. ОБЛЕКЧАВАМ положението на ease/ relieve s.o.'s condition 8. ОБЛЕКЧАВАМ страданията на ease the sufferings of 9. ОБЛЕКЧАВАМ уличното движение ease traffic 10. положението е облекчено the situation has eased

  Български-английски речник > облекчавам

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.