Translation: from bulgarian

младежко движение

 • 301 във

  вж. в
  * * *
  в предл.
  1. ( място, сфера на действие) in, on; at; (в рамките на) within; (за малки селища) at; \във Боровец at Borovets; \във зрителното поле within sight; във въздуха in the air; затъмнение \във белите дробове spots on the lungs; един камък го удари \във челото a stone hit him on the forehead; тумор \във мозъка a tumor on the brain;
  2. ( движение) to, into, in, at; влизам \във стаята go into the room, enter the room; пристигам \във София/\във хотела arrive in Sofia/at the hotel;
  3. ( време, времетраене) in, on, at; during, in the course of; \във бъдеще in the future; \във двадесетия век in/during the twentieth century; \във 10 часа at ten o’clock; \във 1970 г. in 1970; \във началото in the beginning; \във началото на април at the beginning of April; \във онези времена in those days; \във разстояние на една година in the course of a year; \във сряда on Wednesday; \във това време at that time, ( междувременно) meanwhile; веднъж \във седмицата/годината once (in) a week/a year;
  4. ( състояние) in; on; \във безсъзнание съм be in a (dead) faint, be unconscious; \във движение in motion; on the move; \във добро състояние in good health; \във покой in repose, at rest; motionless;
  5. ( начин, вид) in; into; on; \във галоп at a canter/gallop; \във заем on loan; влизам \във подробности go/enter into detail(s); \във множествено число in the plural; вървя \във крак keep in step; карам кон \във галоп ride full gallop; gallop a horse; облечен \във бяло dressed in white; пари взети \във заем borrowed money; плащам \във брой pay (in) cash; статуя \във естествена величина a life-size statue; стени, боядисани \във синьо walls painted blue;
  6. ( цел) in, on; \във заключение in conclusion; \във знак на уважение as a token of respect; \във името на in the name of; \във чест на in honour of; • \във действителност in reality, in fact, in point of fact; actually; във всеки случай at any rate; \във случай на in case of; \във случай че if, in case; \във частност in particular.
  * * *
  into
  * * *
  вж. в

  Български-английски речник > във

 • 302 възвратен

  грам. reflexive
  възвратен глагол a reflexive verb
  възвратен вентил a return valve
  * * *
  възвра̀тен,
  прил., -на, -но, -ни refle-xive; \възвратенен глагол език. reflexive verb; \възвратенен вентил техн. return valve; \възвратенни преференции юр. reserve preferences; \възвратенно действие a reflex action; машина с \възвратенно-постъпателно движение техн. reciprocating engine.
  * * *
  reflexive (грам.)
  * * *
  1. ВЪЗВРАТЕН вентил a return valve 2. ВЪЗВРАТЕН глагол a reflexive verb 3. възвратно действие a reflex action 4. грам. reflexive 5. машина с възвратно-постъпателно движение a reciprocating engine

  Български-английски речник > възвратен

 • 303 вълнообразен

  wavy
  тех. corrugated
  вълнообразна линия an undulating/a wavy line. wave
  вълнообразна местност undulating rolling country
  вълнообразна намотка ел. wavy winding
  вълнообразна повърхност an undulating/a wavy surface
  вълнообразно движение undulation
  вълнообразни хълмове rolling hills
  * * *
  вълнообра̀зен,
  прил., -на, -но, -ни wavy; техн. corrugated; \вълнообразенна линия undulating/wavy line, wave; \вълнообразенна местност undulating/rolling country; \вълнообразенна намотка ел. wavy winding; \вълнообразенна повърхност undulating/a wavy surface; \вълнообразенни хълмове rolling hills; \вълнообразенно движение undulation.
  * * *
  1. wavy 2. вълнообразна линия an undulating/a wavy line. wave 3. вълнообразна местност undulating rolling country 4. вълнообразна намотка ел. wavy winding 5. вълнообразна повърхност an undulating/a wavy surface 6. вълнообразни хълмове rolling hills 7. вълнообразно движение undulation 8. тех. corrugated

  Български-английски речник > вълнообразен

 • 304 въртелив

  въртеливо движение rotar
  * * *
  въртелѝв,
  прил. swirling, swirly, rotary; gyral; \въртеливо движение rotary motion.
  * * *
  ВЪРТЕЛИВо движение rotar

  Български-английски речник > въртелив

 • 305 върхов

  върхов товар ел. peak-load
  върхова мощност ел. peak
  * * *
  въ̀рхов,
  прил. peak; summital; culminant; \върхов товар ел. peak-load; \върхова мощност ел. peak supply; \върхови часове (за улично движение) rush/peak hours; (за консумация на ел. енергия и пр.) peak hours.
  * * *
  1. ВЪРХОВ товар ел. peak-load 2. ВЪРХОВа мощност ел. peak

  Български-английски речник > върхов

 • 306 вътре

  in, inside, within
  вътре в, вътре в границите на within
  вътре в една седмица within a week; inside a week
  вътре в няколко депа in a matter of days
  вътре в определения срок within the time-limit set
  няма ли някой вътре? is there no one inside?
  вътре (а затвора) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler ( загазил) in the soup
  вътре съм (загазил съм) be in for it
  вътре съм с... (дадена сума) be in for..., be... out of pocket
  * * *
  въ̀тре,
  предл. in, inside, within; (на закрито) indoors; \вътре в, \вътре в границите на within; • \вътре (в затвора) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler ( загазил) in the soup; \вътре съм ( загазил съм) be in for it; \вътре съм с … ( дадена сума) be in for …, be … out of pocket; \вътре съм с две (и пр.) взятки карти be two (etc.) down.
  * * *
  in; inside: Get вътре the house. - Влезте вътре в къщата.; inward (с движение); inwardly
  * * *
  1. (на закрито) indoors 2. in, inside, within 3. ВЪТРЕ (а зamвоpa) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler (загазил) in the soup 4. ВЪТРЕ в една седмица within a week;inside a week 5. ВЪТРЕ в няколко депа in a matter of days 6. ВЪТРЕ в определения срок within the time-limit set 7. ВЪТРЕ в, ВЪТРЕ в границите на within 8. ВЪТРЕ съм {' загазил съм) be in for it 9. ВЪТРЕ съм с... (дадена сума) be in for..., be... out of pocket 10. няма ли някой ВЪТРЕ? is there no one inside?

  Български-английски речник > вътре

 • 307 гладко

  smoothly (и прен.)
  гладко обръснат clean-shaven
  вървя гладко (за кола и пр.) run smoothly, прен. go on wheels
  говоря гладко speak fluently
  минавам гладко go off smoothly/without a hitch, go well
  * * *
  гла̀дко,
  нареч. smoothly (и прен.); ( без никаква спънка) without a hitch; вървя \гладко (за кола и пр.) run smoothly, go like a bird; прен. go on wheels; говоря \гладко speak fluently; минавам \гладко go off smoothly/without a hitch, go well; обръснат \гладко clean-shaven.
  * * *
  slick; sweetly (за движение на механизъм и пр.); smoothly (и прен.)
  * * *
  1. (без никаква спънка) without a hitch 2. smoothly (и прен.) 3. ГЛАДКО обръснат clean-shaven 4. вървя ГЛАДКО (за кола и np.) run smoothly, прен, go on wheels 5. говоря ГЛАДКО speak fluently 6. минавам ГЛАДКО go off smoothly/without a hitch, go well

  Български-английски речник > гладко

 • 308 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 309 движа

  1. move; stir
  (мелница-за вода, юзина-за електричество и пр.) turn
  (местя) move, shift
  2. прен. actuate. motivate, animate
  движен съм от be actuated by
  3. ел. propagate
  той движи тази работа he is responsible for/is in charge of this matter
  движеща сила a driving force, mainspring
  разг. momentum
  движещи сили forces at work
  4. move (по along, всред among, из about)
  движа се покрай move along, skirt along
  движа се напред move forward
  движа се назад move back (ward); regress
  движа се по земята/по вода (за самолет) taxi
  (за кораб, облаци и пр.) scud
  движа се насън move/stir in o.'s sleep
  5. (пътувам) travel, get about, ( скитам) knock about
  движа се надясно/наляво keep to the right/left
  движа се със средна скорост proceed at a moderate speed
  движа се бързо (с кола и пр.) bowl along
  движа се с най-голяма бързина race at full speed
  движа се с пара go/move/run by steam
  движа се с пара/платна/гребане be propelled by steam/sails/rowing
  движа се с електричество be moved by/run on electricity
  движа се бързо rush, race, bowl along
  7. (варирам-за цени и пр.) range ( от-до from-to), vary; fluctuate (between-and)
  движа се свободно (без да бъда ограничаван) move about freely
  движасе (за преговори и пр.) make progress
  движа се в обществото mix/mingle in society
  движа се в... среди move in... circles
  моля, движете се move on/pass on, please
  * * *
  двѝжа,
  гл., мин. св. деят. прич. двѝжил 1. move; stir; ( привеждам в движение) run, work, set in motion; ( мелница ­ за вода, юзина ­ за електричество и пр.) turn; ( местя) move, shift; той движеше челюстите си he worked his jaws;
  2. прен. actuate, motivate, animate; ( влияя на) sway; движен съм от be actuated by;
  3. ел. propagate;
  \движа се 1. move (по along, всред among, из about); ( много бързо) sl. go like a house on fire, go like a bat out of hell, go like a shot out of hell, zoom; \движа се (за преговори и пр.) make progress; \движа се ( правя разходки) take exercise; \движа се в обществото mix/mingle in society; \движа се в среди move in … circles; \движа се назад move back(ward); regress; \движа се насън move/stir in o.’s sleep; \движа се по земята/по вода (за самолет) taxi; (за кораб, облаци и пр.) scud; \движа се покрай move along, skirt along; \движа се свободно ( без да бъда ограничаван) move about freely; започвам да се \движа begin to move, get under way, (за плод в утробата на майката) quicken; моля, движете се move on/pass on, please;
  2. ( пътувам) travel, get about, ( скитам) knock about; \движа се бързо (с кола и пр.) bowl along; \движа се надясно/наляво keep to the right/left; \движа се с най-голяма бързина race at full speed; \движа се със средна скорост proceed at a moderate speed; те се движеха много бързо they moved at a smacking pace;
  3. (за превозно средство) travel, move; ( циркулирам) run; влаковете се движат по релси trains run on rails; \движа се бързо rush, race, bowl along; \движа се с електричество be moved by/run on electricity; \движа се с пара go/move/run by steam; \движа се с пара/платна/гребане be propelled by steam/sails/rowing;
  4. ( варирам ­ за цени и пр.) range (от до from to), vary; fluctuate (between and); • движеща сила a driving force, mainspring; разг. momentum; движещи сили forces at work; той движи тази работа he is responsible for/is in charge of this matter.
  * * *
  drive ; inch {intS}; ply ; run ; stir ; vibrate: You have to движа in order not to fall asleep in the snow. - Трябва да се движиш, за да не заспиш в снега.
  * * *
  1. (варирам - за цени и пр.) range (от - до from - to), vary;fluctuate (between - and) 2. (влияя на) sway 3. (за кораб, облаци и пр.) scud 4. (за превозно средство) travel, move 5. (мелница-за вода, юзина - за електричество и пр.) turn 6. (местя) move, shift 7. (привеждам в движение) run, work, set in motion 8. (пътувам) travel, get about, (скитам) knock about 9. (циркулирам) run 10. move (пo along, всред among, из about) 11. move;stir 12. ДВИЖА ce 13. ДВИЖА ce бързо (с кола и пр.) bowl along 14. ДВИЖА ce назад move back(ward);regress 15. ДВИЖА ce по земята/по вода (за самолет) taxi 16. ДВИЖА се (правя разходки) take excercise 17. ДВИЖА се бързо rush, race, bowl along 18. ДВИЖА се в... среди move in... circles 19. ДВИЖА се в обществото mix/mingle in society 20. ДВИЖА се надясно/ наляво keep to the right/left 21. ДВИЖА се напред move forward 22. ДВИЖА се насън move/ stir in o.'s sleep 23. ДВИЖА се покрай move along, skirt along 24. ДВИЖА се с електричество be moved by/run on electricity 25. ДВИЖА се с най-голяма бързина race at full speed 26. ДВИЖА се с пара go/move/run by steam 27. ДВИЖА се с пара/ платна/гребане be propelled by steam/sails/ rowing 28. ДВИЖА се свободно (без да бъда ограничаван) move about freely 29. ДВИЖА се със средна скорост proceed at a moderate speed 30. ДВИЖАСЕ (за преговори и пр.) make progress 31. влаковете се движат по релси trains run on rails 32. движен съм от be actuated by 33. движеща сила a driving force, mainspring 34. движещи сили forces at work 35. ел. propagate 36. земята се движи около слънцето the earth moves round the sun 37. моля, движете се move on/pass on, please 38. почвам да се ДВИЖА begin to move, get under way, (за плод в утробата на майката), quicken 39. прен. actuate. motivate, animate 40. разг. momentum 41. той движеше челюстите си he worked his jaws 42. той движи тази работа he is responsible for/is in charge of this matter

  Български-английски речник > движа

 • 310 до

  1. предл. (за близост) by, by the side of. beside, near, close to, next to
  един до друг one beside the other, side by side
  седя до sit next to/beside/by
  седя до огъня sit by the fire
  той живее до нас he lives next door to us
  2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as
  до града има пет километра it's five kilometres to the town
  изпращам някого до вратата see s.o. to the door
  до известна степен to a certain degree
  до глезените/коленете ankle-/knee-deep
  затъвам до коленете sink up to o.'s knees
  до гърдите/рамената breast-/shoul-der-high
  до кръста down/up to the waist
  хвръквам до fly as high as
  засмян до уши smiling broadly
  пълен до горе filled to the brim/to overflowing
  до един to the last man
  ние отидохме до реката we went as far as the river
  идвам до заключение come to/arrive at a conclusion
  отнасям въпроса до refer the matter to
  от... до from... to
  4. (за време) till, until, up to
  от... до from... to/till
  до сутринта/вечерта till morning/evening
  от сутрин до вечер from morning till night
  работя до късно през нощта work far into the night
  до преди няколко дни (up) till a few days ago
  до края till the end
  до тая минута to this very minute
  до последната минута to the very last
  най-късно до събота by Saturday at the latest
  можеш ли да свършиш това до утре? can you finish this by tomorrow?
  до сключването на спогодбата pending the completion of the agreement
  5. (па малко от.) under, not, over
  деца до шест години children under six
  с тегло до пет кила weighing not over five kilos
  6. (приблизително) about, some. somewhere about
  там имаше до двадесет души there were about/some twenty people there
  7. (не повече от) up to, as much/many as
  до три пъти up to/as many as three times
  той си докарва до 2000 лева месечно he makes up to 2000 levs a month
  8. (досежно) about, to
  това не се отнася до тебе this does not refer/apply to you
  колкото се отнася до мене as far as I am concerned, as for me
  натъпкани човек до човек packed tight
  от език до език има разлика there is a difference between one language and another
  това е до човека it depends on the man
  не ми е до not be in a state for, be in no mood for/to
  не ми е до това I've got something else to think about
  не ми е до смях I am/feel in no mood for laughing; I am in no laughing mood
  до безкрайност ad infinitum. to infinity
  до втръсване to satiety/nausea
  точен до минутата punctual to the minute
  смел до безразсъдност courageous to the point of recklessness
  бия до посиняване beat black and blue
  докарвам до лудост drive crazy
  до след until after
  до Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education
  9. муз. С
  до диез C-sharp
  до мажор C-major
  до ще време the time will come
  до-
  10. предст. (изчерпване докрай на започнатото действие) up; finish с ger. all; what is left
  дояждам finish up, eat what is left
  дошивам finish sewing
  11. (предел за пространство, време, степен) to, up to; long enough
  добирам се manage to get (to)
  доживявам да видя live (long enough) to see
  дотичвам run up (to)
  доварявам boil soft
  12. (добавяне на количество, което не достига) in addition, some more, as a supplement
  доплащам pay in addition, pay the difference
  домързява ме feel lazy
  домъчнява ми feel/grow sad
  допива ми се feel like drinking/like a drink
  доплаква ми се feel like crying
  * * *
  до,
  предл.
  1. (за близост) by, by the side of, beside, near, close to, next to; един \до друг one beside the other, side by side; седя \до sit next to/beside/by; той живее \до нас he lives next door to us;
  2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as; \до глезените/коленете ankle-/knee-deep; \до гърдите/рамената breast-/shoulder-high; \до един to the last man; \до кръста down/up to the waist; засмян \до уши smiling broadly; идвам \до заключение come to/arrive at a conclusion; изпращам някого \до вратата see s.o. to the door; ние отидохме \до реката we went as far as the river; от\до … from … to …/till; пълен \до горе filled to the brim/to overflowing; хвръквам \до fly as high as;
  3. (за време) till, until, up to; поет. ere; \до края till the end; \до последната минута to the very last; \до преди няколко дни (up) till a few days ago; \до сключването на спогодбата pending the completion of the agreement; \до сутринта/вечерта till morning/evening; най-късно \до събота by Saturday at the latest; работя \до късно през нощта work far into the night;
  4. ( по-малко от) under, not over; деца \до шест години children under six; с тегло \до пет кила weighing not over five kilos;
  5. ( приблизително) about, some, somewhere about; там имаше \до двадесет души there were about/some twenty people there;
  6. (не повече от) up to, as much/many as; \до три пъти up to/as many as three times; about, to;
  7. ( относно) колкото се отнася \до мене as far as I am concerned, as for me; това не се отнася \до тебе this does not refer/apply to you; • бия \до посиняване beat black and blue; \до безкрайност ad infinitum, to infinity; \до втръсване to satiety/nausea; \до Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education; \до след until after; докарвам \до лудост drive crazy; натъпкани човек \до човек packed tight; не ми е \до not be in a state for, be in no mood for/to; не ми е \до смях I am/feel in no mood for laughing; I am in no laughing mood; не ми е \до това I’ve got something else to think about; смел \до безразсъдност courageous to the point of recklessness; това е \до човека it depends on the man; точен \до минутата punctual to the minute.
  ——————
  ср., само ед. муз. C; \до диез C-sharp; \до мажор C-major.
  * * *
  at ; beside: one до the other - един до друг; by: sit до the fire - седя до огъня; C/do (муз. нота); next: Two days remain до Christmas. - Остават два дни до Коледа.; to (за движение); until
  * * *
  1. (за време) till, until, up to 2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as 3. (не повече от) up to, as much/many as 4. (па малко от.) under, not, over 5. (приблизително) about, some. somewhere about 6. 1 (досежно) about, to 7. 1 предл. (за близост) by, by the side of. beside, near, close to, next to 8. 12 муз. С 9. 3 kilometres to the town 10. 8 лева месечно he makes up to 11. 910 levs a month 12. ДО Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education 13. ДО безкрайност ad infinitum. to infinity 14. ДО втръсване to satiety/ nausea 15. ДО глезените/коленете ankle-/knee-deep 16. ДО града има пет километра it's 17. ДО гърдите/рамената breast-/shoul-der-high 18. ДО диез C-sharp 19. ДО един to the last man 20. ДО известна степен to a certain degree 21. ДО края till the end 22. ДО кръста down/up to the waist 23. ДО мажор C-major\\ 24. ДО последната минута to the very last 25. ДО сключването на спогодбата pending the completion of the agreement 26. ДО след until after 27. ДО сутринта/вечерта till morning/evening 28. ДО тая минута to this very minute 29. ДО три пъти up to/as many as three times 30. бия ДО посиняване beat black and blue 31. деца ДО шест години children under six 32. докарвам ДО лудост drive crazy 33. един ДО друг one beside the other, side by side 34. засмян ДО уши smiling broadly 35. затъвам ДО коленете sink up to o.'s knees 36. идвам ДО заключение come to/arrive at a conclusion 37. изпращам някого ДО вратата see s.o. to the door 38. колкото се отнася ДО мене as far as I am concerned, as for me 39. можеш ли да свършиш това ДО утре? can you finish this by tomorrow? 40. най-късно ДО събота by Saturday at the latest 41. натъпкани човек ДО човек packed tight 42. не ми е ДО not be in a state for, be in no mood for/to 43. не ми е ДО смях I am/ feel in no mood for laughing;I am in no laughing mood 44. не ми е ДО това I've got something else to think about 45. ние отидохме ДО реката we went as far as the river 46. от... до from... to 47. от... до from... to/till 48. от език ДО език има разлика there is a difference between one language and another 49. от сутрин ДО вечер from morning till night 50. отнасям въпроса ДО refer the matter to 51. пълен ДО горе filled to the brim/to overflowing 52. работя ДО късно през нощта work far into the night: ДО преди няколко дни (up) till a few days ago 53. с тегло ДО пет кила weighing not over five kilos 54. седя ДО sit next to/beside/by 55. седя ДО огъня sit by the fire 56. смел ДО безразсъдност courageous to the point of recklessness 57. там имаше ДО двадесет души there were about/some twenty people there 58. това е ДО човека it depends on the man 59. това не се отнася ДО тебе this does not refer/apply to you 60. той живее ДО нас he lives next door to us 61. той си докарва ДО 62. точен ДО минутата punctual to the minute 63. хвръквам ДО fly as high as 64. ще: до ще време the time will come

  Български-английски речник > до

 • 311 елегантен

  elegant, smart, stylish
  разг. posh, swell; sl. nobby, knobby
  * * *
  елега̀нтен,
  прил., -на, -но, -ни elegant, smart, stylish, snappy; dapper; dressy; разг. posh, swell, swish, flash; chipper; sl. nobby, knobby, амер. spiffy; (за движение) graceful; ( слаб) gracile, gracefully thin.
  * * *
  chic ; classy ; dandy ; dapper ; dashing ; dressy ; elegant: an елегантен young man - елегантен млад мъж; fine ; graceful ; point-device ; posh {poS}; smart ; stylish
  * * *
  1. elegant, smart, stylish 2. разг. posh, swell; sl. nobby, knobby

  Български-английски речник > елегантен

 • 312 железопътен

  railway (attr.), ам. railroad (attr.)
  железопътни съобщения, железопътна връзка a railway service
  железопътна мрежа a railway system; a network of railways
  железопътен превоз railway transport, forwarding by rail
  железопътна линия a railway line; track; rails; a permanent way
  железопътен клон a branch line
  железопътен възел a railway junction
  железопътен парк (състав) a railway/rolling stock
  железопътен насип a railway embankment
  * * *
  железопъ̀тен,
  прил., -на, -но, -ни railway (attr.), амер. railroad (attr.); \железопътенен възел railway junction; \железопътенен клон branch line; \железопътенен насип railway embankment; \железопътенен парк ( състав) railway/rolling stock; \железопътенен превоз railway transport, forwarding by rail; \железопътенна връзка railway service; \железопътенна линия railway line; track; rails; permanent way; \железопътенна работилница railway-yard; \железопътенни съобщения, \железопътенно движение rail traffic.
  * * *
  railroad
  * * *
  1. railway (attr.), ам. railroad (attr.) 2. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН възел a railway junction 3. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН клон a branch line 4. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН насип a railway embankment 5. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН парк (състав) a railway/rolling stock 6. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН превоз railway transport, forwarding by rail 7. железопътна линия a railway line;track;rails;a permanent way 8. железопътна мрежа a railway system;a network of railways 9. железопътна работилница railway-yard 10. железопътни съобщения, железопътна връзка a railway service 11. железопътно движение rail traffic

  Български-английски речник > железопътен

 • 313 женски

  1. прил. (пол) female; she-; hen-
  от женски пол female
  женски ят пол the female sex, womanhood
  женско теле a female calf
  женски гълъб hen-pigeon
  женски елен/заек doe
  женски лебед pen (-swan)
  2. (присъщ на жени) woman (attr.), woman's, feminine, female
  неодобр. womanish
  женска логика a woman's logic
  женски труд woman/female labour
  женски глас/характер a female/feminine voice/character
  женски добродетели womanly virtues
  женски сълзи womanish tears
  женски болести gynaecological diseases
  женска му работа! женски ум! what can you expect of a woman !
  3. (от, за жени) woman (attr.), woman's, feminine
  пренебр. petticoat (attr.)
  женски дрехи women's clothes
  женска баня baths for women
  женски хор a female-voice choir
  женски манастир convent, nunnery
  женско движение women's/feminist movement
  женско дружество a women's association
  женско царство petticoat government/rule
  по женска линия on o.'s wife's side
  женски род грам. feminine gender
  женска рима лит. a feminine rhyme
  4. нар. по женски like a woman
  * * *
  жѐнски,
  прил., -а, -о, -и 1. ( пол) female; she-; hen-; \женскиа мечка she-bear; \женскиа челяд daughters; \женскии гълъб hen-pigeon; \женскии елен/заек doe; \женскии лебед pen(-swan); \женскиият пол the female sex, womanhood; от \женскии пол female;
  2. ( присъщ на жена) woman (attr.), woman’s, feminine, female; (за положителни качества) womanly; неодобр. womanish; \женскиа му работа! \женскии ум! what can you expect of a woman! \женскиа сантименталност womanish sentimentality; \женскиа същност femaleness, feminineness, femininity; \женскии болести gynaecological diseases; \женскии глас/характер female/feminine voice/character; \женскии добродетели womanly virtues; \женскии труд woman/female labour;
  3. (от, за жена) woman (attr.), woman’s, feminine; пренебр. petticoat (attr.); \женскии манастир convent, nunnery; \женскии хор female-voice choir; \женскио движение women’s/feminist movement; \женскио царство petticoat government/rule; това е \женскиа работа that’s woman’s work;
  4. като същ. \женскиа ж., -и зоол.
  1. разг. вулг. ( жена) female, амер. dame;
  2. ( женско животно) female, she-, mate; \женскиа маймуна she-monkey; (за елен, заек, антилопа) doe; \женскиата на the female of; • \женскиа рима лит. feminine rhyme; \женскии род език. feminine gender; \женскио и мъжко телено копче hook and eye; по \женскиа линия on o.’s wife’s side.
  ——————
  нареч.: по \женски like a woman; събираме се по \женски have a hen-party.
  * * *
  female; feminine ; petticoat ; woman's: женски logic - женска логика
  * * *
  1. (за положителни качества) womanly 2. (от, за жени) woman (attr.), woman's, feminine 3. (присъщ на жени) woman (attr.), woman's, feminine, female 4. 1 прил. (пол) female;she-;hen- 5. 4 нар.: по ЖЕНСКИ like a woman 6. ЖЕНСКИ болести gynaecological diseases 7. ЖЕНСКИ глас/характер a female/feminine voice/character 8. ЖЕНСКИ гълъб hen-pigeon 9. ЖЕНСКИ добродетели womanly virtues 10. ЖЕНСКИ дрехи women's clothes 11. ЖЕНСКИ елен/заек doe 12. ЖЕНСКИ лебед pen(-swan) 13. ЖЕНСКИ манастир convent, nunnery 14. ЖЕНСКИ род грам. feminine gender 15. ЖЕНСКИ сълзи womanish tears 16. ЖЕНСКИ труд woman/female labour 17. ЖЕНСКИ хор a female-voice choir 18. ЖЕНСКИ ят пол the female sex, womanhood 19. женска баня baths for women 20. женска логика a woman's logic 21. женска мечка she-bear 22. женска му работа! ЖЕНСКИ ум! what can you expect of a woman ! 23. женска рима лит. a feminine rhyme 24. женска сантименталност womanish sentimentality 25. женска челяд daughters 26. женско движение women's/feminist movement 27. женско дружество a women's association 28. женско и мъжко телено копче hook and eye 29. женско теле a female calf 30. женско царство petticoat government/rule 31. неодобр. womanish 32. от ЖЕНСКИ пол female 33. по женска линия on o. 's wife's side 34. пренебр. petticoat (attr.) 35. разсъждавам по ЖЕНСКИ reason like a woman 36. събираме се по ЖЕНСКИ have a hen-party 37. това е женска работа that's woman's work

  Български-английски речник > женски

 • 314 за

  1. предл. (полза) for
  направих го за него I did it for him
  за кого е това? who is that for?
  три на два за нас (спортен резултат) two to three for us
  аргументи за и против arguments pro and con
  гласувам за предложението vote for the proposal
  2. (посока, цел на движение) to, for
  пътувам за Варна I am going/travelling to Varna
  заминавам за Англия I am leaving for England
  влакът за Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train
  3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till
  ще свърша тази работа за един ден I shall do this work in a day
  не може да се свърша за един час it can't be done in an hour
  заседанието се отложи за утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday
  за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?
  за кога го искаш? when do you want it for?
  за последните пет години during the last five years
  взехме храна за два дни we took enough food for two days
  дойдох за една седмица I came for a week/on a week's visit
  5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for
  четка за зъби tooth-brush
  чаша за вода drinking-glass, tumbler
  чаша за вино wineglass
  чаша за чай tea-cup
  вода за пиене drinking water
  това е за тебе this is for you
  купих го за подарък I bought it for a present
  6. (цел на действието) to (c inf.), to, for
  отивам за хляб I'm going to get bread
  време е за вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner
  време е за лягане it's time to go to bed, it's bedtime
  не за това дойдох тук that's not what I came here for
  готови сме за път we are ready to start
  за тази цел to this end, for the/this purpose
  мисля/говоря за нещо think/speak about/of s.th
  за какво говорите? what are you talking about?
  спомням си за нещо remember s.th.
  напомням за remind of
  женя се за някого marry s.o.
  годявам се за някого get engaged to s.o.
  копнея за нещо/някого long for s.th./s.o.
  жал ми е за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.
  тревожа се за децата be worried about the children
  той бе избран за секретар he was elected secretary
  за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?
  за какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?
  9. (това, за което хващам нещо) by, on, to
  тя водеше детето си за ръка she led the child by the hand
  държа се за перилата hold on to the bannister, hold the rail
  той бе награден за добрата си работа he was rewarded for his excellent work
  съдят го за убийство he is being charged for murder
  11.(цена, размяна) for
  тя купи роклята за десет лева she bought the dress for ten levs
  плащам за работата pay for the work
  той размени писалката си за три нови книги he exchanged his pen for three new books
  търг за (някаква сума) a contract worth
  марки за един лев a lev's worth of stamps
  той го направи за първи път he did it for the first time
  за първи път опитвам... I've tasted... for the first time
  за мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible
  това е ново за мене this is quite new to me
  това е важно/интересно/полезно за нас it is of importance/interest/use to us
  отговарям за be responsible for; be in charge of
  15. предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.)
  за броявам begin counting/to count
  за жълтявам begin to look yellow
  завайквам се start moaning, set up a howl/wail
  завързвам спор enter on/start an argument
  за писах адреса I wrote down the address
  завинтих бурмата I drove the screw home
  за топлих водата I heated (up) the water
  той зазубри урока he swatted/has swatted up the lesson
  закръглям цена round off/out a price
  раната заздравя the wound has healed
  17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-
  обременявам become pregnant
  замърсявам make dirty, soil; befoul
  загрозявам uglify
  заякчавам strengthen, consolidate
  замъглявам прен. bedim
  * * *
  за,
  предл.
  1. ( полза) for; аргументи\заи против” arguments pro and con; \за кого е това? who is that for?;
  2. ( посока, цел) to, for; заминавам \за Англия I am leaving for England; пътувам \за Варна I am going/travelling to Varna;
  3. ( времетраене, определен период, момент) in, for, till; \за кога го искаш? when do you want it for? \за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? \за последните пет години during the last five years; ще свърша тази работа \за един ден I shall do this work in a day;
  4. ( времетраене като цел на действието) for; взехме храна \за два дни we took enough food for two days;
  5. ( предназначение на предмет) обикн. без предл. for; вода \за пиене drinking water; това е \за тебе this is for you; чаша \за вода drinking-glass, tumbler; четка \за зъби tooth-brush;
  6. ( цел на действието) to (с inf.), to, for; време е \за вечеря it’s time to have dinner, it’s time for dinner; \за тази цел to this end, for the/this purpose; отивам \за хляб I’m going to get bread;
  7. ( въвежда предложно допълнение) of, for, about, to, без предл.; жал ми е \за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.; женя се \за някого marry s.o.; мисля/говоря \за нещо think/speak about/of s.th.; напомням \за remind of; спомням си \за нещо remember s.th.; тревожа се \за децата be worried about the children;
  8. ( въвежда сказуемо определение) без предл.; for; \за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? той бе избран \за секретар he was elected secretary;
  9. ( това, за което хващам нещо) by, on, to; държа се \за перилата hold on to the bannister, hold the rail; тя водеше детето си \за ръка she led the child by the hand;
  10. ( причина) for; съдят го \за убийство he is being tried for murder;
  11. ( цена, размяна) for; марки \за един долар a dollar’s worth of stamps; търг \за ( някаква сума) a contract worth;
  12. (за кой път се върши нещо) for; той го направи \за първи път he did it for the first time;
  13. (от гледище на) to, in; \за мене to my mind, in my opinion, to me; това е важно/интересно/полезно \за нас it is of importance/interest/use to us; това е ново \за мене this is quite new to me;
  14. (за уречена област/ сфера на дейност) for, of; отговарям \за be responsible for; be in charge of; търговски пътник \за югоизточния район a traveller working the south-eastern district; • \за да to, in order to (с inf.); \за да не lest; so as not to; \за моя голяма изненада much to my surprise; \за съжаление to my/our regret; it is to be regretted (that); \за щастие luckily, fortunately, happily; изпуснах влака \за две минути I missed the train by two minutes; пиши му веднага, \за да знае навреме write to him at once so that he may know in time; той умря, \за да живеем ние he died that others might live; що \за what kind of.
  * * *
  for: Those flowers are за you. - Онези цветя са за теб.; to (цел)
  * * *
  1. (времетраене като цел на действие) for 2. (времетраене, определен период, момент), in, for, till 3. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог 4. (въвежда сказуемно определение) без предл.;for 5. (посока, цел на движение) to, for 6. (предназначение на предмет) обик. без предл.;for 7. (причина) for 8. (това, за което хващам нещо) by, on, to 9. 1 (за кой път се върши нещо) for 10. 1 (за уречена област иди сфера на дейност) for, of 11. 1 (образува глаголи от свършен вид 12. 1 (от гледище на) to in 13. 1 (преминаване в ново състояние 14. 1 предл. (полза) for 15. 1(цена, размяна) for 16. 10ried for murder 17. 15 предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.) 18. ЗА броявам begin counting/to count 19. ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? 20. ЗА жълтявам begin to look yellow 21. ЗА какво говорите? what are you talking about? 22. ЗА какво ме вземате? what are you taking me for?what do you think I am? 23. ЗА кога го искаш? when do you want it for? 24. ЗА кого е това? who is that for? 25. ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? 26. ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible 27. ЗА писах адреса I wrote down the address 28. ЗА последните пет години during the last five years 29. ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time 30. ЗА тази цел to this end, for the/this purpose 31. ЗА топлих водата I heated (up) the water 32. ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail 33. ЗАвинтих бурмата I drove the screw home 34. ЗАвързвам спор enter on/ start an argument 35. ЗАгрозявам uglify 36. ЗАкръглям цена round off/out a price 37. ЗАмъглявам прен. bedim 38. ЗАмърсявам make dirty, soil;befoul 39. ЗАякчавам strengthen, consolidate 40. аргументи ЗА и против arguments pro and con 41. б (цел на действието) to (c inf.), to, for 42. взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days 43. влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train 44. вода ЗА пиене drinking water 45. време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner 46. време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime 47. гласувам ЗА предложението vote for the proposal 48. годявам се ЗА някого get engaged to s.o. 49. готови сме ЗА път we are ready to start 50. дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit 51. държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail 52. жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o. 53. женя се ЗА някого marry s.o. 54. заминавам ЗА Англия I am leaving for England 55. заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday 56. копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o. 57. купих го ЗА подарък I bought it for a present 58. марки ЗА един лев а lev's worth of stamps 59. мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th 60. напомням ЗА remind of 61. направих го ЗА него I did it for him 62. не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for 63. не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour 64. образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en, -ify, be- 65. обременявам become pregnant 66. означава действие извършено докрай) out, up, down 67. отговарям ЗА be responsible for;be in charge of; 68. отивам ЗА хляб I'm going to get bread 69. плащам ЗА работата pay for the work 70. пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna 71. раната ЗАздравя the wound has healed 72. спомням си ЗА нещо remember s.th. 73. съдят го ЗА убийство he is being 74. това е ЗА тебе this is for you 75. това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us 76. това е ново ЗА мене this is quite new to me 77. той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson 78. той бе избран ЗА секретар he was elected secretary 79. той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work 80. той го направи ЗА първи път he did it for the first time 81. той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books 82. тревожа се ЗА децата be worried about the children 83. три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us 84. търг ЗА (някаква сума) a contract worth 85. тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand 86. тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs 87. чаша ЗА вино wineglass 88. чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler 89. чаша ЗА чай tea-cup 90. четка ЗА зъби tooth-brush 91. ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day

  Български-английски речник > за

 • 315 задръствам

  задръстя 1. (тръба, канал и пр.) block (up), choke (up), obstruct, clog, jam
  2. (място) encumber (с with)
  коридор, задръстен с мебели a passage blocked/encumbered with furniture
  (за хора, коли и пр.) throng, crowd, jam, congest, block
  улиците бяха задръстени от хора, навалицата задръсти улиците the streets were thronged with people
  3. (за тръба и пр.) get choked up
  4. (за улично движение) get into a tangle, get jammed/congested
  5. тех. become engorged
  мед. congest, engorge
  * * *
  задръ̀ствам,
  гл.
  1. ( тръба, канал и пр.) block (up), choke (up), obstruct, clog, jam; (с нещо лепкаво) gum, разг. gunge;
  2. ( място) encumber (с with); (за хора, коли) throng, crowd, jam, congest, block; clutter; gridlock;
  \задръствам се 1. (за тръба и пр.) get choked up;
  2. (за улично движение) get into a tangle, get jammed/congested;
  3. техн. become engorged; мед. congest, engorge.
  * * *
  block up; encumber{in`kXmbx}; foul: The road was задръствамmed with cars. - Пътят беше задръстен от коли.; stop
  * * *
  1. (за тръба и пр.) get choked up 2. (за улично движение) get into a tangle, get jammed/congested 3. (за хора, коли и пр.) throng, crowd, jam, congest, block 4. (място) encumber (с with) 5. mex. become engorged 6. ЗАДРЪСТВАМ ce 7. задръстя (тръба, канал и пр.) block (up), choke (up), obstruct, clog, jam 8. коридор, задръстен с мебели a passage blocked/encumbered with furniture 9. мед. congest, engorge 10. пътят беше задръстен от коли the road was jammed with cars 11. улиците бяха задръстени от хора, навалицата задръсти улиците the streets were thronged with people

  Български-английски речник > задръствам

 • 316 задръстване

  blocking, clogging, jam; тех. engorgement
  задръстване на уличното движение a traffic jam/tangle, jamming, lock
  * * *
  задръ̀стване,
  ср., -ия blocking, clogging, jam; техн. engorgement; фин. backlog; \задръстванее на уличното движение traffic jam/tangle, jamming, lock, hold-up, (traffic) congestion, gridlock.
  * * *
  clog; logging; engorgement; entanglement; jam{djEm}: a traffic задръстване - задръстване на уличното движение
  * * *
  1. blocking, clogging, jam;mex.engorgement 2. ЗАДРЪСТВАНЕ на уличното движение а traffic jam/tangle, jamming, lock

  Български-английски речник > задръстване

 • 317 закачам

  1. (окачвам) hang (up), suspend (на on)
  (по-здраво, за постоянно) fix (to)
  (обявление и пр.) put/stick up
  (прикачвам) hook, hitch, attach (за to, onto)
  дрехата й се закачи на гвоздея (скъса се) the nail caught her dress, her dress got caught on the nail, she caught her dress on the nail
  (засягам леко) graze, brush (against/by/past)
  3. (шегувам се) banter, tease, chaff, jest (with), ам. разг. josh
  (дразня, безпокоя) pester, bother, molest
  (задявам момиче и пр.) take liberties (with), be over familiar (with); make passes (at)
  не ме закачай! leave me alone! днес не ме закачайте за нищо don't bother me about anything today
  закачам малко от have/see/get a part/share of
  и аз закачих от печалбата I got a part of the profit too
  4. get caught (на on)
  5. (задявам се) banter, joke, tease, jest (with)
  * * *
  зака̀чам,
  гл.
  1. ( окачвам) hang (up), suspend (на on); ( по-здраво, за постоянно) fix (to); ( обявление и пр.) pin/put/stick up; ( прикачвам) hook, hitch, attach (за to, onto);
  2. ( засягам при движение) catch (на, в on); дрехата ѝ се закачи на гвоздея ( скъса се) the nail caught her dress, her dress got caught on the nail, she caught her dress on the nail; ( засягам леко) graze, brush (against/by/past); колата закачи тротоара the car clipped the pavement;
  3. ( шегувам се) banter, tease, chaff, jest (with); амер. разг. josh; ( дразня, безпокоя) taunt; pester, bother, molest; ( задявам момиче и пр.) take liberties (with), be over familiar (with); make passes (at); днес не ме закачайте за нищо don’t bother me about anything today; не ме закачай! leave me alone! никой не смее да го закачи nobody dares touch him;
  \закачам се 1. get caught (на on);
  2. ( задявам се) banter, joke, tease, jest (with); той много обича да се закача he’s a great tease; • \закачам малко от have/see/get a part/share of.
  * * *
  catch: The nail caught her dress. - Гвоздеят се закачи на роклята й.; clasp; dangle; hinge (на панти); hitch; hook; (задявам): bullyrag; intimidate; mock{mOk}; tease
  * * *
  1. (дразня, безпокоя) pester, bother, molest 2. (задявам момиче и пр.) take liberties (with), be over familiar (with);make passes (at) 3. (задявам се) banter, joke, tease, jest (with) 4. (засягам леко) graze, brush (against/by/past) 5. (засягам при движение) catch (на, в on) 6. (обявление и пр.) put/stick up 7. (окачвам) hang (up), suspend (на on) 8. (по-здраво, за постоянно) fix (to) 9. (прикачвам) hook, hitch, attach (за to, onto) 10. (шегувам се) banter, tease, chaff, jest (with), ам. разг. josh 11. get caught (нa on) 12. ЗАКАЧАМ ce 13. ЗАКАЧАМ малко от have/see/get a part/share of 14. дрехата й се закачи на гвоздея (скъса се) the nail caught her dress, her dress got caught on the nail, she caught her dress on the nail 15. и аз закачих от печалбата I got a part of the profit too 16. не ме закачай! leave me alone! днес не ме закачайте за нищо don't bother me about anything today 17. никой не смее да го закачи nobody dares touch him 18. той много обича да се закача he's a great tease

  Български-английски речник > закачам

 • 318 заприщвам

  (движение) block/close up; obstruct
  (вода) dam (up), stem
  * * *
  запрѝщвам,
  гл. ( движение) block/close up; obstruct; ( вода) dam (up), stem.
  * * *
  dam
  * * *
  1. (вода) dam (up), stem 2. (движение) block/close up;obstruct

  Български-английски речник > заприщвам

 • 319 зигзаговиден

  zigzag (attr.)
  зигзаговиден път a zigzag road
  * * *
  зигзаговѝден,
  прил., -на, -но, -ни zigzag (attr.); corkscrew; (за движение и пр.) crablike; \зигзаговиденна жп линия (по стръмен път) switchback.
  * * *
  zigzag
  * * *
  1. (за движение и) crablike 2. zigzag (attr.) 3. ЗИГЗАГОВИДЕН път а zigzag road 4. зигзаговидна жп. линия (по стръмен път) switchback

  Български-английски речник > зигзаговиден

 • 320 из

  предл. 1. out of; from
  2. (през, в) in, on, through, over
  пътувам из цялата страна travel all over the country; tour the entire country
  вървя из полето walk in the fields
  3. (no) along
  из улицата along the street
  из ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day
  из-
  предст. 1. (движение) (навън) out (от of)
  (силно) книж. forth
  изтичам flow out
  избликвам gush forth
  изкачвам се по хълма go up the hill
  (настрана) aside, around
  извъртявам turn around/aside
  2. (състояние навън, напред) out, forward
  изпъквам stick/jut out
  3. (отстранявам, отнемам част от нещо) out
  изрязвам cut out
  изправям straighten out, put up
  изкривявам twist, bend
  изветрявам evaporate, volatilize
  6. (отдалечаване, отстраняване) away, off, out
  изгонвам drive off/away
  изпадам fall off/out
  те измряха they all died off
  децата изпозаспаха all the children fell asleep
  избиха всички they killed one and all; they were killed to the last man
  изяждам eat up
  изпивам drink up/off
  изслушвам hear out
  избихме млякото we have churned the milk
  издупчвам pierce/prick all over
  10. (постигане на нещо, последица от нещо) out
  измислям think out/up
  11. (неочаквано, еднократно действие) out
  излайвам bark out
  12. (действие, повтарящо се от време на време) from time to time
  would (с Inf. и out)
  от време на време избръмчаваше самолет a plane would drone out (from time to time)
  * * *
  из,
  предл.
  1. out of; from;
  2. ( през, в) in, on, through, over; пътувам \из цялата страна travel all over the country; tour the entire country;
  3. (по) along; \из улицата along the street; • \из ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day.
  * * *
  among; from; over; through
  * * *
  1. (no) along 2. (през, в) in, on, through, over 3. ИЗ ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day 4. ИЗ улицата along the street 5. вървя ИЗ полето walk in the fields 6. предл. out of;from 7. пътувам ИЗ цялата страна travel all over the country;tour the entire country

  Български-английски речник > из

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.