Translation: from bulgarian

младежко движение

 • 281 пускам нщ. в движение

  etw. in Gang setzen

  Bългарски-немски речник ново > пускам нщ. в движение

 • 282 свободно движение ср на работници

  Arbeitnehmerfreizügigkeit {f}

  Bългарски-немски речник ново > свободно движение ср на работници

 • 283 тук [за движение]

  hierher

  Bългарски-немски речник ново > тук [за движение]

 • 284 улично движение ср

  Straßenverkehr {m}

  Bългарски-немски речник ново > улично движение ср

 • 285 хипи движение ср

  Hippiebewegung {f}

  Bългарски-немски речник ново > хипи движение ср

 • 286 движение ср

  movement

  Български-английски малък речник > движение ср

 • 287 (улично) движение ср

  traffic

  Български-английски малък речник > (улично) движение ср

 • 288 движение

  движѐни|е <-я>
  същ ср movimènto m, mòto m; без мн (по пътищата) tràffico m, circolaziòne f

  Български-италиански речник > движение

 • 289 бавен

  slow; tardy; phlegmatic
  (no темперамент) leaden, languid, sullen; unapt; sluggish
  (за влак) stopping, passenger
  (за ум, мисъл) slow. stagnant, sluggish
  (за река. пулс) sluggish
  бавна смърт a lingering death
  бавен ход a slow/leisurely pace
  * * *
  ба̀вен,
  прил., -на, -но, -ни slow; tardy; phlegmatic; god-awful; gruesome; slow-moving; (за движение, говор) deliberate; easy; (по темперамент) leaden, languid, slothful, lethargic, sullen; unapt; sluggish; (за ум, мисъл) slow, slow-witted, thick, stagnant, sluggish; (за река, пулс) sluggish; (за животно) tardigrade; \бавенен ход slow/leisurely pace; \бавенна смърт lingering death.
  * * *
  ; sluggish; stopping (за влак); tardy{ta;di}; inapt
  * * *
  1. (no темперамент) leaden, languid, sullen;unapt;sluggish 2. (за влак) stopping, passenger 3. (за река. пулс) sluggish 4. (за ум, мисъл) slow. stagnant, sluggish 5. slow;tardy;phlegmatic 6. БАВЕН ход a slow/leisurely pace 7. бавна смърт а lingering death

  Български-английски речник > бавен

 • 290 безопасност

  safety, security
  обществена public security
  * * *
  безопа̀сност,
  ж., само ед. safety, safeness, security; \безопасност на пътното движение road safety; \безопасност на труда work safety; обществена \безопасност public security; техника на \безопасността safety rules, safe procedure.
  * * *
  safety
  * * *
  1. safety, security 2. обществена public security

  Български-английски речник > безопасност

 • 291 богомилски

  Bogomil (attr.)
  * * *
  богомѝлски,
  прил., -а, -о, -и Bogomil (attr.).
  * * *
  1. Bogomil (attr.) 2. богомилско движение Bogomil movement

  Български-английски речник > богомилски

 • 292 бригадирски

  1. brigade (attr.)
  2. brigade-leader's
  * * *
  бригадѝрски,
  прил., -а, -о, -и 1. brigade (attr.);
  2. brigade-leader’s.
  * * *
  1. brigade (attr.) 2. brigade-leader's 3. бригадирско движение youth-brigade movement;

  Български-английски речник > бригадирски

 • 293 бърз

  1. (за движение) fast, swift, quick, rapid; fleet; light-heeled; unleisurely
  (пъргав) nippy, natty
  бърз като сърна (as) fleet as a deer
  бърз влак an express (train), a fast/through train
  бърз о движение (на опашка, с парцал за прах) whisk
  (за кон) fast, fleet
  (за поглед) swift, quick
  бързи поправки (на обуща) rapid shoe repairs
  писмо с бърза поща an express letter, ам. a special delivery
  бързо приключване (на преговори) a speedy conclusion (of negotiations)
  (за пулс) fast, quick
  бърза работа rush work
  бързата работа срам за майстора haste makes waste
  бърза разходка a quick/fast/sharp walk
  на бърза ръка off-hand; hurriedly
  хапнахме на бърза ръка we had a quick lunch
  бърз ход a quick/brisk/lively pace, ( много бърз) a spanking pace
  2. (спешен, неотложен) pressing, urgent
  бърз и мерки prompt measures
  няма бърза работа there's no (special) hurry
  бърза помощ first/emergency aid
  бърза поръчка a pressing/rush order
  бърз разговор an express (telephone) call
  бърза телеграма an express wire/cable
  бързата кучка слепи ги ражда haste makes waste. бързам (ходя) hurry (on, along), hasten (for-ward), make haste; walk'run/ride/drive fast
  книж. speed
  разг. nip along; pelt
  бърз за в къщи hurry home
  бързай! hurry up! make haste! be quick (about it)! ( зает съм) друг път, бърз сега another time, I'm in a hurry now
  бърз с нещо (някаква работа) be in a hurry to finish s.th.
  не бързай толкова don't be in such a hurry
  не бърз be in no hurry
  не бърз (с нещо) take o.'s time (over s.th.)
  не бърз да почна be slow to start
  * * *
  прил.
  1. (за движение) fast, swift, quick, rapid; sweeping; fleet; light; heeled; unleisu-rely; ( пъргав) nippy, natty; ( сръчен) quick; \бърз влак express (train), fast/through train; \бърз електрон физ. high-energy electron; \бърз като сърна (as) fleet as a deer; \бърз ход quick/brisk/lively pace, ( много) spanking pace; \бърза работа rush work; \бърза разходка quick/fast/sharp walk; \бързо движение (на опашка; с парцал за прах) whisk; (за кон) fast, fleet; (за кола) sporty; (за отговор) prompt; (за поглед) swift, quick; \бързо приключване (на преговори) speedy conclusion (of negotiations); (за пулс) fast, quick; много \бърз double quick; на \бърза ръка off-hand; hurriedly; писмо с \бърза поща express letter, амер. special delivery; хапнахме на \бърза ръка we had a quick lunch;
  2. ( спешен, неотложен) pressing, urgent, speedy; \бърза помощ first/emergency aid; \бърза поръчка pressing/rush order; \бърза телеграма express wire/cable; \бързи мерки prompt measures; няма \бърза работа there’s no (special) hurry; • \бързата кучка слепи ги ражда haste makes waste; \бързата работа, срам за майстора haste makes waste.
  * * *
  ; dapper; expeditious; fast{fa;st}; fly; hasty; hurried; lively; mobile; nippy{`nipi}; precipitate; prompt{prOmpt}; rapid; slick{slik}; smart; speedy; sweeping; swift (и за време); swift-handed; urgent{`x;djxnt}
  * * *
  1. (за движение) fast, swift, quick, rapid;fleet;light-heeled;unleisurely 2. (за кон) fast, fleet 3. (за отговор) prompt 4. (за поглед) swift, quick 5. (за пулс) fast, quick 6. (пъргав) nippy, natty 7. (спешен, неотложен) pressing, urgent 8. (сръчен) quick 9. БЪРЗ влак an express (train), a fast/through train 10. БЪРЗ за в къщи hurry home 11. БЪРЗ и мерки prompt measures 12. БЪРЗ като сърна (as) fleet as a deer 13. БЪРЗ о движение (на опашка, с парцал за прах) whisk 14. БЪРЗ разговор an express (telephone) call 15. БЪРЗ с нещо (някаква работа) be in a hurry to finish s.th. 16. БЪРЗ ход a quick/brisk/lively pace, (много БЪРЗ) a spanking pace 17. БЪРЗa помощ first/emergency aid 18. БЪРЗa поръчка a pressing/rush order 19. БЪРЗa работа rush work 20. БЪРЗa разходка а quick/ fast/sharp walk 21. БЪРЗa телеграма an express wire/cable 22. БЪРЗo приключване (на преговори) a speedy conclusion (of negotiations) 23. БЪРЗата кучка слепи ги ражда haste makes waste. бързам (ходя) hurry (on, along), hasten (for-ward), make haste;walk'run/ride/drive fast 24. БЪРЗата работа срам за майстора haste makes waste 25. БЪРЗи поправки (на обуща) rapid shoe repairs 26. бързай! hurry up! make haste! be quick (about it)! (зает съм): друг път, БЪРЗ сега another time, I'm in a hurry now 27. книж. speed 28. на БЪРЗа ръка off-hand;hurriedly 29. не БЪРЗ (с нещо) take o.'s time (over s.th.) 30. не БЪРЗ be in no hurry 31. не БЪРЗ да почна be slow to start 32. не бързай толкова don't be in such a hurry 33. няма БЪРЗа работа there's no (special) hurry 34. писмо с БЪРЗа поща an express letter, ам. a special delivery 35. работата е много БЪРЗа the matter is urgent 36. разг. nip along;pelt 37. хапнахме на БЪРЗа ръка we had a quick lunch

  Български-английски речник > бърз

 • 294 в

  1. (място, сфера на действие) in, on; at
  в Европа in Europe
  в града in town
  в Боровец at Borovets
  в къщи at home
  в стаята/градината in the room/garden
  отсядам в put up/stay at
  тумор в мозъка a tumor on the brain
  2. (движение) to, into, in; at
  пристигам в София/в хотела arrive in Sofia/at the hotel
  влизам в стаята go into the room, enter the room
  налей вода в чашата pour some water into the glass
  3. (време, времетраене) in, on, at; during, in the course of
  в бъдеще in the future
  в сряда on Wednesday
  в 10 часа at ten o'clock
  в 5 in 5
  в началото in the beginning
  в началото на април at the beginning of April, in early April
  в началото на срока at the beginning of term
  веднаж в седмицата/годината once (in) a week,/a year
  в двадесетия век in/during the twentieth century
  в движение in motion; on the move
  в безсъзнание съм be in a (dead) faint, be unconscious
  в паника съм be in a panic; panic
  в покой in repose, at rest; motionless
  5. (начин вид) in; into; on
  в галоп at a canter/gallop
  gallop a horse; влизам в подробности go/eater into detail(s)
  облечен в бяло dressed in white
  измервам нещо в градуси/проценти measure s.th. in degrees/percentages
  в общи черти in general outline, generally speaking
  драма в три действия a play in three acts, a three-act play
  в заем on loan, as a loan
  6. (цел) in, on
  в знак на уважение as a token of respect
  в името на in the name of
  в памет на in memory of
  в случай, че if, in case
  в действителност in reality, in fact. in point of fact; actually
  в частност in particular
  7. посока, навътре, вътре в, нагоре in, into, en-, up, im-
  въвеждам introduce
  вмъквам push. stick s.th. in(to)
  вдигам raise, lift (up)
  вдишвам breathe in, inspire
  (преминаване в ново състояние) make... с adj. em-, en-,-en; grow/become...
  вгорчавам make bitter, прен. embitter
  вгранявам се grow/become/turn rancid
  вкиселявам make s.th. turn sour
  (за усилване) intently, fixedly
  вслушвам се listen intently
  * * *
  в,
  предл.
  1. ( място, сфера на действие) in, on; at; (в рамките на) within; (за малки селища) at; \в Боровец at Borovets; \в зрителното поле within sight; във въздуха in the air; затъмнение \в белите дробове spots on the lungs; един камък го удари \в челото a stone hit him on the forehead; тумор \в мозъка a tumor on the brain;
  2. ( движение) to, into, in, at; влизам \в стаята go into the room, enter the room; пристигам \в София/\в хотела arrive in Sofia/at the hotel;
  3. ( време, времетраене) in, on, at; during, in the course of; \в бъдеще in the future; \в двадесетия век in/during the twentieth century; \в 10 часа at ten o’clock; \в 1970 г. in 1970; \в началото in the beginning; \в началото на април at the beginning of April; \в онези времена in those days; \в разстояние на една година in the course of a year; \в сряда on Wednesday; \в това време at that time, ( междувременно) meanwhile; веднъж \в седмицата/годината once (in) a week/a year;
  4. ( състояние) in; on; \в безсъзнание съм be in a (dead) faint, be unconscious; \в движение in motion; on the move; \в добро състояние in good health; \в покой in repose, at rest; motionless;
  5. ( начин, вид) in; into; on; \в галоп at a canter/gallop; \в заем on loan; влизам \в подробности go/enter into detail(s); \в множествено число in the plural; вървя \в крак keep in step; карам кон \в галоп ride full gallop; gallop a horse; облечен \в бяло dressed in white; пари взети \в заем borrowed money; плащам \в брой pay (in) cash; статуя \в естествена величина a life-size statue; стени, боядисани \в синьо walls painted blue;
  6. ( цел) in, on; \в заключение in conclusion; \в знак на уважение as a token of respect; \в името на in the name of; \в чест на in honour of; • \в действителност in reality, in fact, in point of fact; actually; във всеки случай at any rate; \в случай на in case of; \в случай че if, in case; \в частност in particular.
  * * *
  1. (в рамките на) within 2. (време, времетраене) in, on, at;during, in the course of 3. (движение) to, into, in;at 4. (за малки се нища) at 5. (място, сфера на действие) in, on;at 6. (начин 7. (състояние) in;on 8. (цел) in, on 9. 4 часа at ten o'clock 10. 5 год. in 11. 6;в кратко време in a short time 12. c шапка в ръка hat in hand 13. gallop a horse: влизам в подробности go/eater into detail(s) 14. в 15. в Боровец at Borovets 16. в Европа in Europe 17. в безсъзнание съм be in a (dead) faint, be unconscious 18. в бъдеще in the future 19. в галоп at a canter/gallop 20. в голямо количество in large quantities 21. в града in town 22. в двадесетия век in/during the twentieth century 23. в движение in motion;on the move 24. в действителност in reality, in fact. in point of fact;actually 25. в заем on loan, as a loan 26. в заключение in conclusion 27. в знак на уважение as a token of respect 28. в зрителното поле within sight 29. в името на in the name of 30. в интереса на някого in s.o.'s interest 31. в къщи at home 32. в множествено число in the plural 33. в началото in the beginning 34. в началото на април at the beginning of April, in early April 35. в началото на срока at the beginning of term 36. в общи черти in general outline, generally speaking 37. в онези времена in those days 38. в отговор на in reply to 39. в памет на in memory of 40. в паника съм be in a panic;panic 41. в покой in repose, at rest;motionless 42. в равновесие in equilibrium: в добро състояние in good health 43. в разстояние на една година in the course of a year 44. в случай на in case of 45. в случай, че if, in case 46. в сряда on Wednesday 47. в стаята/градината in the room/garden 48. в такова време in such weather 49. в това време at that time, (междувременно) meanwhile 50. в частност in particular 51. в чест на in honour of, влизам в изпълнение на задълженията си enter upon o.'s duties 52. веднаж в седмицата/годината once (in) a week,/a year 53. вид) in;into;on 54. влизам в стаята go into the room, enter the room 55. във всеки случай at any rate 56. във въздуха in the air 57. вървя в крак keep in step 58. драма в три действия a play in three acts, a three-act play 59. един камък го удари в челото a stone hit him on the forehead 60. затъмнение в белите дробове spots on the lungs 61. измервам нещо в градуси/проценти measure s.th. in degrees/percentages 62. изпращам в София send to Sofia 63. изчислено в левове calculated in levs 64. карам кон в галоп ride full gallop 65. налей вода в чашата pour some water into the glass 66. облечен в бяло dressed in white 67. отивам в града go to town 68. отивам си в къщи go home 69. отсядам в put up/stay at 70. пари взети в заем borrowed money 71. плащам в брой pay (in) cash 72. пристигам в София/в хотела arrive in Sofia/at the hotel 73. работя във фабрика work at a factory 74. сложи го в чантата си put it in(to) your bag 75. статуя в естествена величина а life size statue 76. стени боядисани в синьо walls painted blue 77. тумор в мозъка а tumor on the brain

  Български-английски речник > в

 • 295 вече

  1. already
  (при въпрос, изречения) yet
  влакът вече е пристигнал the train has already arrived, the train is already in
  мина ли вече болката? has the pain passed away yet?
  2. (с отрицание) вече не no longer, not any more; (never) again
  той не е вече тук he is no longer here
  той не идва вече he no longer comes, he doesn't come any more
  вече не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool
  никога вече няма да го видя I shall never see him again
  докладът трае вече час и половина the report has already been going on for an hour and a half
  вече от два часа чакаме we have already been waiting for two hours
  това отдавна вече е забравено it has long since been forgotten
  година вече става откак by now it is a year since, by now a year has passed since
  време е вече да it is already time to
  ето вече 3 години как for three years now (с perfect tense)
  вятърът още духаше, но вече по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong
  няма вече there is no more; it's all gone
  няма вече да правя това I won't do it any more
  крайно време е вече да it is high time to
  стига вече that's enough! no more (of that)! най- вече mostly
  predominantly. вечен eternal; everlasting, perpetual, unending; unperishing
  (непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending
  (за оплаквания и пр.) continual, unceasing
  (за младост и пр.) perennial
  (за тревоги и пр.) never-ending
  (за красота) imperishable, timeless
  за/на вечни времена in perpetuity, for ever
  вечно жилище a resting place, a long home
  вечна слава eternal glory
  вечният град the Eternal City, Rome
  вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever
  вече сън sleep of death
  вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death
  * * *
  вѐче,
  нареч.
  1. already; ( при въпрос) yet; влакът \вече е пристигнал the train has already arrived, the train is already in; мина ли \вече болката? has the pain passed away yet?;
  2. (с отрицание) \вече не no longer, not any more; (never) again; никога \вече няма да го видя I shall never see him again; той не е \вече тук he is no longer here;
  3. (за период от време) already, by now; година \вече става, откакто by now it is a year since, by now a year has passed since; докладът трае \вече час и половина the report has already been going on for an hour and a half; ето \вече 3 години откакто for three years now (с perfect tense); това е \вече отдавна забравено it has long since been forgotten;
  4. ( промяна на условия) now; вятърът още духаше, но \вече по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong; няма \вече there is no more, it’s all gone; • крайно време е \вече да it is high time to; най-\вече mostly; predominantly; стига \вече that’s enough! no more (of that)!
  * * *
  already: It's вече dark outside. - Вече е тъмно навън.; yet
  * * *
  1. (за движение) perpetual 2. (за красота) imperishable, timeless 3. (за младост и пр.) perennial 4. (за оплаквания и пр.) continual, unceasing 5. (за период от време) already, by now 6. (за съмнения и) chronic 7. (за тревоги и пр.) never-ending 8. (непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending 9. (при въпрос, изречения) yet 10. (промяна на условия) now 11. (с отрицание) ВЕЧЕ не no longer, not any more;(never) again 12. 4 години как for three years now (с perfect tense) 13. already 14. predominantly. вечен eternal;everlasting, perpetual, unending;unperishing 15. ВЕЧЕ не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool 16. ВЕЧЕ от два часа чакаме we have already been waiting for two hours 17. ВЕЧЕ сън sleep of death 18. вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever 19. вечна слава eternal glory 20. вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death 21. вечният град the Eternal City, Rome 22. вечно жилище а resting place, a long home 23. влакът ВЕЧЕ е пристигнал the train has already arrived, the train is already in 24. време е ВЕЧЕ да it is already time to 25. вятърът още духаше, но ВЕЧЕ по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong 26. година ВЕЧЕ става откак by now it is a year since, by now a year has passed since 27. докладът трае ВЕЧЕ час и половина the report has already been going on for an hour and a half 28. ето ВЕЧЕ 29. за/на вечни времена in perpetuity, for ever 30. крайно време е ВЕЧЕ да it is high time to 31. мина ли ВЕЧЕ болката? has the pain passed away yet? 32. никога ВЕЧЕ няма да го видя I shall never see him again 33. няма ВЕЧЕ there is no more;it's all gone 34. няма ВЕЧЕ да правя това I won't do it any more 35. стига ВЕЧЕ that's enough! no more (of that)! най- ВЕЧЕ mostly 36. това отдавна ВЕЧЕ е забравено it has long since been forgotten 37. той не е ВЕЧЕ тук he is no longer here 38. той не идва ВЕЧЕ he no longer comes, he doesn't come any more 39. трябва ли да си ходите ВЕЧЕ ? need you go yet?

  Български-английски речник > вече

 • 296 влея

  вж. вливам
  * * *
  влѐя,
  влѝвам гл. infuse, pour into; прен. ( внасям) infuse, instil(l); fill (with); \влея живот в infuse life into;
  \влея се 1. (за река) flow, empty, run (в into), mouth (into); disgorge (itself, its waters) (into); find it’s way (to); (за кола в улично движение) cut into the traffic;
  2. прен. ( включвам се) join.
  * * *
  вж. вливам

  Български-английски речник > влея

 • 297 вливам

  infuse, pour into
  прен. (внасям) infuse, instil (l); fill (with)
  вливам живот в infuse life into
  вливам се 1. (за река) flow, empty, run (в into), mouth (into); disgorge (itself, its waters) (into); find it's way (to)
  2. прен. (включвам се) join
  вливам се в редовете на join the ranks of
  * * *
  влѝвам,
  гл. infuse, pour into; прен. ( внасям) infuse, instil(l); fill (with); \вливам живот в infuse life into;
  \вливам се 1. (за река) flow, empty, run (в into), mouth (into); disgorge (itself, its waters) (into); find it’s way (to); (за кола в улично движение) cut into the traffic;
  2. прен. ( включвам се) join.
  * * *
  1. (за кола в улично движение) cut into the traffic 2. infuse, pour into 3. ВЛИВАМ ce (за река) flow, empty, run (в into), mouth (into);disgorge (itself, its waters) (into);find it's way (to) 4. ВЛИВАМ живот в infuse life into 5. ВЛИВАМ се в редовете на join the ranks of 6. прен. (включвам се) join 7. прен. (внасям) infuse, instil(l);fill (with)

  Български-английски речник > вливам

 • 298 внезапен

  1. sudden, unexpected; jerky; swift
  (за завой) abrupt, sudden
  2. воен. (за нападение) surprise (attr.)
  * * *
  внеза̀пен,
  прил., -на, -но, -ни 1. sudden, unexpected; jerky; swift; \внезапенен порив на ярост sudden heat of passion; \внезапенна спирачка an alarm stop; \внезапенно движение jerk; (за завой) abrupt, sudden; (за импулс) quick;
  2. воен. (за нападение) surprise (attr.).
  * * *
  abrupt: The road is full of внезапен turns. - Пътят е пълен с внезапни завои.; jerky; rude{ru:d}; snap; sudden: a внезапен movement - внезапно движение; surprise; surprising
  * * *
  1. (за завой) abrupt, sudden 2. (за импулс) quick 3. sudden, unexpected;jerky;swift 4. внезапна спирачка an alarm stop 5. внезапно движение jerk 6. воен. (за нападение) surprise (attr.)

  Български-английски речник > внезапен

 • 299 волеви

  1. volitional, of the will
  2. (за човек) strong-willed, resolute, determined
  * * *
  волевѝ,
  прил., -а̀, -о̀, -ѝ и во̀лев прил.
  1. volitional, of the will; (за движение) voluntary;
  2. (за човек) strong-willed, resolute, determined.
  * * *
  1. (за движение) voluntary 2. (за човек) strong-willed, resolute, determined 3. volitional, of the will

  Български-английски речник > волеви

 • 300 всички

  everyone, all, everybody
  всичкиние we all, all of us
  всички вие you all, all of you
  всички те they all, all of them
  всички до един/без изключение-one and all, one and sundry; every mother's. son, every man Jack of them
  всички взети заедно и поотделно юр, all and singular
  всички други all the rest
  като всички други like all the others
  всички на света all the world
  всички присъствуващи all present
  във всички най-важни отношения mainly, in all essentials
  във всички посоки in all directions, in every direction
  с всичка сила/сили with all o.'s strength/might, with o.'s entire strength/powers, with o.'s full force, to the utmost of o.'s power, as hard as one can, for all one is worth
  по всички фронтове all along the line
  чрез всички възможни средства by every means in o.'s power
  of всички страни on ( при движение-from) all sides
  всички знаят everybody knows, it is generally known
  всички са съгласни, че all are agreed that
  * * *
  всѝчки,
  обобщ. мест. само мн. everyone, all, everyboy; \всички, взети заедно и поотделно юр. all and singular; \всички до един/без изключение one and all, one and sundry; every mother’s son, every man Jack of them; \всички на света all the world; \всички ние we all, all of us; във \всички най-важни отношения mainly, in all essentials; нямаше достатъчно храна за \всички there wasn’t enough food to go round; от \всички страни on ( при движение ­ from) all sides; по \всички фронтове all along the line; с \всички сили with all o.’s strength/might, with o.’s entire strength/power(s), with o.’s full force, to the utmost of o.’s power, as far as one can, for all one is worth; чрез \всички възможни средства by every means in o.’s power.
  * * *
  all: всички the rest - всички други; everybody; every man; everyone
  * * *
  1. everyone, all, everybody 2. of ВСИЧКИ страни on (при движение-from) all sides 3. ВСИЧКИ взети заедно и поотделно юр, all and singular 4. ВСИЧКИ вие you all, all of you 5. ВСИЧКИ до един/без изключение-one and all, one and sundry;every mother's. son, every man Jack of them 6. ВСИЧКИ други all the rest 7. ВСИЧКИ знаят everybody knows, it is generally known 8. ВСИЧКИ на света all the world 9. ВСИЧКИ присъствуващи all present 10. ВСИЧКИ са съгласни, че all are agreed that 11. ВСИЧКИ те they all, all of them 12. ВСИЧКИние we all, all of us 13. във ВСИЧКИ най-важни отношения mainly, in all essentials 14. във ВСИЧКИ посоки in all directions, in every direction 15. като ВСИЧКИ други like all the others 16. нямаше достатъчно храна за ВСИЧКИ there wasn't enough food to go round 17. по ВСИЧКИ фронтове all along the line 18. с всичка сила/ сили with all o.'s strength/might, with o.'s entire strength/powers), with o.'s full force, to the utmost of o.'s power, as hard as one can, for all one is worth 19. чрез ВСИЧКИ възможни средства by every means in o.'s power

  Български-английски речник > всички

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.