Translation: from english

кича

 • 1 prison

  ['prɪz(ə)n]
  2) Переносный смысл: лишать свободы
  3) Военный термин: место заключения
  4) Религия: темница
  6) Юридический термин: тюрьма (долгосрочного заключения)
  7) Воровское выражение: кича, кичеван, кичман, кичь
  8) Деловая лексика: тюремное заключение
  10) Тюремный жаргон: централ

  Универсальный англо-русский словарь > prison

 • 2 adorn

  {ə'dɔ:n}
  v украсявам, крася (и прен.), кича, окичвамвам, декорирам
  * * *
  {ъ'dъ:n} v украсявам; крася (и прен.): кича, окичвамвам: декори
  * * *
  декорирам; кича; крася; накитвам;
  * * *
  v украсявам, крася (и прен.), кича, окичвамвам, декорирам
  * * *
  adorn[ə´dɔ:n] v украсявам; кича, окичвам, накичвам; декорирам.

  English-Bulgarian dictionary > adorn

 • 3 bedizen

  {bi'dizən}
  v кича, труфя, украсявам безвкусно
  * * *
  {bi'dizъn} v кича, труфя, украсявам безвкусно.
  * * *
  труфя; кича;
  * * *
  v кича, труфя, украсявам безвкусно
  * * *
  bedizen[bi´dizn, bi´daizn] v труфя, кича, украсявам безвкусно, ко́нтя, натруфям.

  English-Bulgarian dictionary > bedizen

 • 4 decorate

  v украсявам, декорирам
  * * *
  тапицирам; украсявам; боядисвам; декорирам; кича; накитвам; награждавам; накичвам;
  * * *
  v украсявам, декорирам
  * * *
  decorate[´dekə¸reit] v 1. украсявам, кича, китя, накичвам, накитвам, декорирам ( with); 2. боядисвам, тапицирам, слагам тапети на; 3. украсявам, служа за украшение на; 4. награждавам, декорирам ( with).

  English-Bulgarian dictionary > decorate

 • 5 dress

  {dres}
  I. 1. обличам (се), обличам се официално
  докарвам се (и с up)
  2. украсявам, нареждам, подреждам, мор. украсявам кораб със знаменца
  to DRESS a shop window подреждам витрина
  to DRESS the streets украсявам улиците (по някакъв случай)
  3. тимаря, чеша, чистя (кон)
  4. приготвям, гарнирам, подправям (салата)
  5. изработвам, обработвам (кожи, тъкани), шлифовам (камък), скробвам (прежда), апретирам (плат), рендосвам, дялам
  6. мин. обогатявам (руда)
  7. торя (земя)
  8. изравнявам, воен. равнявам се
  to DRESS by the right равнявам се надясно
  right/left DRESS! надясно/наляво равнис
  9. чистя (пиле, риба и пр.), приготвям за готвене
  10. почиствам, намазвам, превързвам (рана)
  11. to DRESS one's hair сресвам се, правя си косата/прическа
  dress down нахоквам здравата, напердашвам, тимаря, чеша, чистя (кон)
  dress out гиздя се, докарвам се
  dress up обличам (се) изискано/официално
  маскирам (се) (as като), представям в по-добра светлина, разкрасявам
  II. 1. облекло, дрехи, рокля
  full DRESS вечерно облекло, воен. парадна униформа
  evening DRESS вечерно облекло, фрак, смокинг, вечерна рокля
  morning DRESS официално дневно облекло
  2. прен. облекло, премяна, одеяние
  a French book appearing in English DRESS френска книга, преведена на английски език
  III. 1. официален
  DRESS affair официален случай/прием
  2. (подходящ) за рокля
  DRESS length плат за една рокля
  * * *
  {dres} v 1. обличам (се); обличам се официално; докарвам се (и (2) {dres} n 1. облекло, дрехи; рокля; full dress 1) вечерно облекл{3} {dres} а 1. официален; dress affair официален случай/прием; 2.
  * * *
  украсявам; рокля; рендосвам; обличам; облекло; обогатявам; одеяние; превързвам; премяна; гарнирам; равнявам; дреха; дялам; изравнявам; кича; нареждам; носия;
  * * *
  1. (подходящ) за рокля 2. 1 to dress one's hair сресвам се, правя си косата/прическа 3. a french book appearing in english dress френска книга, преведена на английски език 4. dress affair официален случай/прием 5. dress down нахоквам здравата, напердашвам, тимаря, чеша, чистя (кон) 6. dress length плат за една рокля 7. dress out гиздя се, докарвам се 8. dress up обличам (се) изискано/официално 9. evening dress вечерно облекло, фрак, смокинг, вечерна рокля 10. full dress вечерно облекло, воен. парадна униформа 11. i. обличам (се), обличам се официално 12. ii. облекло, дрехи, рокля 13. iii. официален 14. morning dress официално дневно облекло 15. right/left dress! надясно/наляво равнис 16. to dress a shop window подреждам витрина 17. to dress by the right равнявам се надясно 18. to dress the streets украсявам улиците (по някакъв случай) 19. докарвам се (и с up) 20. изработвам, обработвам (кожи, тъкани), шлифовам (камък), скробвам (прежда), апретирам (плат), рендосвам, дялам 21. изравнявам, воен. равнявам се 22. маскирам (се) (as като), представям в по-добра светлина, разкрасявам 23. мин. обогатявам (руда) 24. почиствам, намазвам, превързвам (рана) 25. прен. облекло, премяна, одеяние 26. приготвям, гарнирам, подправям (салата) 27. тимаря, чеша, чистя (кон) 28. торя (земя) 29. украсявам, нареждам, подреждам, мор. украсявам кораб със знаменца 30. чистя (пиле, риба и пр.), приготвям за готвене
  * * *
  dress [dres] I. v 1. обличам (се); докарвам (се), гиздя (се), кипря (се), кича (се) (и с up); \dressed to kill нагизден, наконтен; 2. украсявам, нареждам, подреждам; мор. украсявам кораб със знаменца; to \dress a shopwindow аранжирам витрина; to \dress the streets украсявам улиците (по някакъв случай); 3. сресвам се, правя си прическа; 4. тимаря, чеша, чистя ( кон); 5. превързвам ( рана); 6. приготвям, гарнирам (салата и пр.); 7. изготвям, изработвам; обработвам (кожи, тъкани, руда и пр.); скробвам, чуросвам ( прежда); шлифовам ( камък); 8. торя ( земя) за посев; 9. изравнявам; воен. равнявам се, подравнявам (се); to \dress ranks подравнявам редиците; right ( left) \dress! надясно (наляво), равнис! 10. рендосвам, дялам; 11. мин. обогатявам, обработвам ( руда); 12. чистя (пиле, риба и пр.); 13. текст. апретирам; II. n 1. облекло, дрехи; рокля; full \dress пълно вечерно облекло (с ордени); воен. парадна униформа; evening \dress вечерно облекло; фрак; смокинг; morning \dress официално облекло, райе; diving \dress скафандър; водолазен костюм; 2. одеяние, одежда, премяна; 3. attr официален (за рокля).

  English-Bulgarian dictionary > dress

 • 6 overdress

  {,ouvə'dres}
  v контя се, кича се, труфя се
  * * *
  {,ouvъ'dres} v контя се, кича се, труфя се.
  * * *
  труфя; кича се; контя се; натруфям;
  * * *
  v контя се, кича се, труфя се
  * * *
  overdress[¸ouvə´dres] I. v издокарвам се прекалено, контя се, кича се, труфя се; кипря се; II. [´ouvə¸dres] n рокля, която може да се носи върху друга дреха.

  English-Bulgarian dictionary > overdress

 • 7 plume

  {plu:m}
  I. 1. перо
  2. китка/кичур пера, кичур конски косми (като украшение), плюмаж, егрета
  3. качулка (на птица), дълга пухкава опашка
  4. поет. перушина
  5. струйка, стълбче (от пара, дим и пр.)
  in borrowed PLUMEs парадиране с чужди заслуги
  II. 1. украсявам/кича с пера
  2. чистя (перата си) с клюн (за птица) (и refl.)
  3. оскубвам
  4. to PLUME oneself on перча се/гордея се/фукам се с
  * * *
  {plu:m} n 1. перо; 2. китка/кичур пера, кичур конски косми (кат(2) {plu:m} v 1. украсявам/кича с пера; 2. чистя (перата си) с
  * * *
  оскубвам; перо;
  * * *
  1. i. перо 2. ii. украсявам/кича с пера 3. in borrowed plumes парадиране с чужди заслуги 4. to plume oneself on перча се/гордея се/фукам се с 5. качулка (на птица), дълга пухкава опашка 6. китка/кичур пера, кичур конски косми (като украшение), плюмаж, егрета 7. оскубвам 8. поет. перушина 9. струйка, стълбче (от пара, дим и пр.) 10. чистя (перата си) с клюн (за птица) (и refl.)
  * * *
  plume [plu:m] I. n 1. перо; 2. кичур пера (като украшение), плюмаж; 3. зоол. качулка; 4. поет. перушина; 5. струйка пара от устата в студено време; a \plume of smoke стълбче дим; II. v 1. украсявам (кича се) с пера; 2. чистя ( пера) с клюн (за птица) (и \plume o.s.) 3. оскубвам; to \plume o.s. on гордея се с.

  English-Bulgarian dictionary > plume

 • 8 prank

  {præŋk}
  I. n лудория, шега
  to play PRANKs on someone правя си шеги с някого
  II. 1. крася, украсявам
  кича (се), гиздя (се) (и с up, out)
  2. перча се
  * * *
  {prank} n лудория, шега; to play pranks on s.o. правя си шеги с няк(2) {prank} v 1. крася, украсявам; кича (се), гиздя (се) (и с u
  * * *
  шега; украсявам; кича; лудория;
  * * *
  1. i. n лудория, шега 2. ii. крася, украсявам 3. to play pranks on someone правя си шеги с някого 4. кича (се), гиздя (се) (и с up, out) 5. перча се
  * * *
  prank [præʃk] I. n лудория, дяволия, шега; to play \pranks on s.o. пошегувам се с някого; to play \pranks прен. запъвам се, правя засечки (за машина) ; II. prank v 1. крася, украсявам, кича; a field \pranked with flowers поле, осеяно с цветя; 2. гиздя (се), кича (се), труфя (се), кипря (се) (и с out, up).

  English-Bulgarian dictionary > prank

 • 9 sport

  {spɔ:t}
  I. 1. спорт, спортни игри
  (athletic) SPORTs лека атлетика, атлетически състезания
  country SPORTs лов, риболов, стрелба, конни състезания
  to have good SPORT връщам се с пълна чанта риба/дивеч
  2. шега, закачка, подигравка, присмех, посмешище
  3. забавление, развлечение, удоволствие, игра
  to make SPORT of подигравам се, присмивам се, взимам на подбив
  to be the SPORT of fortune съдбата си играе с мен
  4. sl. арабия, добър човек, спортсмен
  5. ам. playboy
  6. биол. игра на природата, изненадващо отклонение от типа, случайна разновидност
  7. и pl attr спортен (за кола, облекло и пр.)
  II. 1. играя, забавлявам се, развличам се
  играя си, шегувам се (with с)
  2. нося, кича се с, нося за показ, перча се с
  3. биол. отклонявам се от нормалния тип, мутирам
  * * *
  {spъ:t} n 1. спорт, спортни игри; (athletic) sports лека атлетика; (2) {spъ:t} v 1. играя, забавлявам се, развличам се; играя си,
  * * *
  спорт; забавлявам се; играя; лов;
  * * *
  1. (athletic) sports лека атлетика, атлетически състезания 2. country sports лов, риболов, стрелба, конни състезания 3. i. спорт, спортни игри 4. ii. играя, забавлявам се, развличам се 5. sl. арабия, добър човек, спортсмен 6. to be the sport of fortune съдбата си играе с мен 7. to have good sport връщам се с пълна чанта риба/дивеч 8. to make sport of подигравам се, присмивам се, взимам на подбив 9. ам. playboy 10. биол. игра на природата, изненадващо отклонение от типа, случайна разновидност 11. биол. отклонявам се от нормалния тип, мутирам 12. забавление, развлечение, удоволствие, игра 13. и pl attr спортен (за кола, облекло и пр.) 14. играя си, шегувам се (with с) 15. нося, кича се с, нося за показ, перча се с 16. шега, закачка, подигравка, присмех, посмешище
  * * *
  sport[spɔ:t] I. n 1. спорт; лов, риболов; атлетика; спортни игри; pl атлетически състезания; \sports edition спортно издание; 2. шега, развлечение; игра; I only said it in \sport казах го само на шега; to make \sport of майтапя се с, подигравам се с; to spoil the \sport развалям хубавото настроение; 3. биол. игра на природата, случайна разновидност; 4. разг. прекалено изпълнителен (съвестен) човек; много честен играч; 5. sl веселяк; добър човек, арабия; come on, be a ( good) \sport хайде де, не се опъвай; he is a real \sport той е чудо човек; 6. австр. разг. пич, мъжки (като обръщение); II. v 1. играя, подскачам, лудувам; забавлявам се, развличам се; играя си, шегувам се ( with); 2. нося, кича се с; нося за показ; перча се; she was \sporting a new fur coat тя се перчеше (фукаше) с нов кожух; 3. биол. отклонявам се от нормалния тип; to \sport o.' s life away пропилявам живота си.

  English-Bulgarian dictionary > sport

 • 10 bandbox

  syn: beanery, big house (the), big school, boob, crate, dump, hospital, joint, jug, pen, quod, slam, stir
  n. a prison
  батарея, гостиница, двор, деревня, кича, крытая, ломбард, рогачевка, сумка, форт, чайка

  English-Russian dictionary of the underworld > bandbox

Look at other dictionaries:

 • кича — КИЧА, и, КИЧКА, и, ж, КИЧЕВАН, а, КИЧМАН, а, ж. Место заключения, исправительно трудовая колония, лагерь, зона. От уг. «кича» в том же зн …   Словарь русского арго

 • КИЧА — (КИЧМАН) тюрьма. С одесского кичмана бежали два уркана ... ■ Какая может быть в памяти кича, если они только успевали клеить портрет Суворова на рубль, вводить лею и брать друг друга в плен вместо, как прежде, дружно воровать яблоки из колхоза,… …   Большой полутолковый словарь одесского языка

 • кича — сущ., кол во синонимов: 3 • крытка (3) • метель (78) • тюрьма (52) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин …   Словарь синонимов

 • Кича — КИКИН КИЧКИН КИЧА КИЧИН КИЧУГИН КИЧУЙ Кича мокрый, рыхлый снег. Существуют и другие фамилии стой же основой. Возможно родство со словом кичка, кика женский головной убор с рогами либо дымовая труба соляной варницы. Про толстых женщин говорили:… …   Русские фамилии

 • кича — 1. [12/2] Кича – ШИЗО. Штрафной изолятор. Тюремный сленг 2. Кича [8/4] Тюрьма. Уголовный жаргон …   Cловарь современной лексики, жаргона и сленга

 • Кича — Тюрьма в Латинской Америке Зиндан 1915 Тюрьма Тюрьма  пенитенциарное и/или исправительное учреждение, место …   Википедия

 • КИЧА — Качаться в киче. Жарг. угол., арест. Отбывать срок наказания в местах лишения свободы. ТСУЖ, 83; СВЖ, 6. /em> Кич тюрьма …   Большой словарь русских поговорок

 • Кича —    Тюрьма.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

 • кича — гл. накичвам, крася, украсявам, закичвам, обкичвам, гиздя, нагиздям, гарнирам, декорирам, разхубавявам, труфя, натруфям, китя гл. окичвам …   Български синонимен речник

 • кича се с — словосъч. нося, нося за показ, перча се с …   Български синонимен речник

 • кича — тюрьма, колония …   Воровской жаргон

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.