Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

карти

 • 1 Boston

  {'bɔstən}
  1. карти игра, подобна на вист
  2. танц, подобен на вале, бостон
  * * *
  {'bъstъn} n 1. карти игра, подобна на вист; 2. танц, подобен н
  * * *
  1. карти игра, подобна на вист 2. танц, подобен на вале, бостон
  * * *
  Boston[´bɔstən] n 1. бостон, вид бавен валс; 2. вид игра на карти за четирима.

  English-Bulgarian dictionary > Boston

 • 2 J

  {dʒei}
  n буквата J
  * * *
  {jei} n буквата J.
  * * *
  n буквата j
  * * *
  J, j [djei] I. n (pl Js, J's[dʒeiz]) буквата j.II. съкр. 1. ( jack) вале ( карти); 2. ( joule) джаул; 3. ( Japan) Япония (международно означение в регистрационните номера на автомобили от Япония); 4. ( journal) журнал, дневник, списание; 5. ( judge) съдия.

  English-Bulgarian dictionary > J

 • 3 Mogul

  {'mougʌl}
  1. ист. монголски завоевател на Индия
  the Great/Grand MOGUL ист. Великият Могол
  2. m. важна личност, богаташ, магнат
  3. рl вид луксозни карти за игра
  * * *
  {'moug^l} n 1. ист. монголски завоевател на Индия; the Great/Gr
  * * *
  големец;
  * * *
  1. m. важна личност, богаташ, магнат 2. the great/grand mogul ист. Великият Могол 3. ист. монголски завоевател на Индия 4. рl вид луксозни карти за игра
  * * *
  Mogul[mоu´gʌl, ´mougʌl] n 1. ист. монголски завоевател на Индия; the Great ( Grand) \Mogul ист. Великият Могол; 2. (m.) прен. важна личност, човек с високо обществено и служебно положение; 3. (m.) ост. парен локомотив за тежкотонажни влакове; 4. pl вид луксозни карти за игра.

  English-Bulgarian dictionary > Mogul

 • 4 Newmarket

  Newmarket[´nju:¸ma:kit] n 1. Нюмаркет (град в Англия, където се провеждат големи конни състезания); 2. тясно дълго сако за езда (и \Newmarketcoat); 3. вид игра на карти.

  English-Bulgarian dictionary > Newmarket

 • 5 Rd

  Rd. abbr ( road) път (на адреси, карти).

  English-Bulgarian dictionary > Rd

 • 6 ace

  {eis}
  1. карти ас (о), туз, бирлик, единица
  2. ек, едно (на табло)
  3. прен. ас, звезда, шампион
  4. тенис и пр. сервис/удар, който противникът не може да отблъсне, точка, спечелена с един удар
  5. attr отличен, първокласен
  ACE up one's sleeve, ам. ACE in the hole скрит коз/преимущество/довод
  within an ACE of насмалко, почти
  I was within an ACE of being killed насмалко/само дето не ме убиха
  * * *
  {eis} n 1. карти ас(о), туз, бирлик, единица; 2. ек, едно (на таб
  * * *
  туз; отличен; ас; aсо; първокласен; единица;
  * * *
  1. ace up one's sleeve, ам. ace in the hole скрит коз/преимущество/довод 2. attr отличен, първокласен 3. i was within an ace of being killed насмалко/само дето не ме убиха 4. within an ace of насмалко, почти 5. ек, едно (на табло) 6. карти ас (о), туз, бирлик, единица 7. прен. ас, звезда, шампион 8. тенис и пр. сервис/удар, който противникът не може да отблъсне, точка, спечелена с един удар
  * * *
  ace [eis] I. n 1. асо, туз, единица, едно, бирлик (тур.) ( карти); \ace of spades асо пика; an \ace in the hole ам. 1) "скрит коз", скрито преимущество (аргумент, довод); 2) приятел, на който може да се разчита при нужда; to hold all the \aces в много изгодна позиция съм, държа всички козове; 2. ек, едно (на табла); 3. ас, първокласен летец (спортист и под.); 4. (в тениса) сервис, който противникът не успява да върне обратно; точка, спечелена направо от сервис; within an \ace of насмалко, почти; II. adj отличен, изключителен, първокласен.

  English-Bulgarian dictionary > ace

 • 7 all fours

  all fours[´ɔ:l´fɔ:z] n 1. четирите крака на животно; to crawl on \all fours ходя на четири крака; on \all fours with наравно с, еднакво; 2. вид игра на карти.

  English-Bulgarian dictionary > all fours

 • 8 at

  {aet,ət}
  1. местоположение в, на, при, до
  AT home вкъщи, у дома
  AT the centre of в центъра на
  AT the top/bottom of the page горе/долу на страницата
  AT the door/window на/до вратата/прозореца
  AT the corner на ъгъла
  2. място, през което се влиза, излиза през
  to go in AT the back door влизам през задната врата
  smoke came out AT the chimney през/от комина излизаше дим
  to put one's head out AT the window показвам глава през прозореца
  3. разстояние на
  AT some distance на известно разстояние
  he followed me AT ten paces той вървеше на десет крачки след мен
  4. присъствие, занимание, действие в, на
  AT the theatre/the cinema/a concert/a wedding, etc. на театър/кино/концерт/сватба и пр.
  AT school на училище
  AT table на масата (при хранене)
  AT dinner/supper на обед/вечеря
  to be AT work работя
  to be AT play играя
  to play/win AT cards играя/печеля на карти
  to work AT a novel пиша/работя върху роман
  to play AT soldiers, etc. играя на войници и пр.
  what is he AT now? с какво се занимава/какво прави той сега? he is AT it now с това/с него се занимава сега
  to be busy AT занимавам се с
  to be good/poor AT бива ме/не ме бива в/по
  5. време в, по
  AT 5 o'clock в пет часа
  AT the age of forty на четиридесетгодишна възраст
  AT lunch по обед
  AT noon по обед/пладне, AT midnight в полунощ
  AT Christmas/Easter по/на Коледа/Великден
  AT the third attempt при третия опит
  AT times понякога
  AT all times винаги, постоянно
  6. състояние, положение в, на
  AT war във война
  AT peace в мир, на спокойствие
  AT rest в покой
  AT oneself ease удобно, спокойно
  7. опит да се стигне, извърши нещо по, за
  to strike AT замахвам по, замахвам да ударя
  to catch/clutch AT хващам се за, мъча се/посягам да хвана
  to guess AT опитвам се да отгатна
  8. посока, движение-често нападателно, цел, обект в, към, по, по адрес на, до, върху
  to aim AT прицелвам се в, стремя се към
  to rush/jump AT (на) хвърлям се върху
  AT them! дръжге ги
  9. степен, скорост, цена на, с, за, по
  AT least поне, най-малко
  AT best в най-добрия случай
  AT a speed of... със скорост...
  AT ten pounds (по) десет лири
  10. начин с, на
  AT a run тичешком
  AT a profit/loss с печалба/загуба
  AT a jump с един скок
  11. причина от, на, по, срещу
  to marvel AT чудя се на
  to be surprised AT учудвам се на
  to be indignant AT негодувам срещу
  AT the request/invitation of по искане/покана на
  12. случай при
  AT the mention/sight of при споменаването/вида на
  * * *
  {aet, ъt} рrер 1. местоположение в, на, при, до; at home вкъщи, у д
  * * *
  у; пред; през; при; в, във; до; към; на;
  * * *
  1. 1 причина от, на, по, срещу 2. 1 случай при 3. at 5 o'clock в пет часа 4. at a jump с един скок 5. at a profit/loss с печалба/загуба 6. at a run тичешком 7. at a speed of... със скорост.. 8. at all times винаги, постоянно 9. at best в най-добрия случай 10. at christmas/easter по/на Коледа/Великден 11. at dinner/supper на обед/вечеря 12. at home вкъщи, у дома 13. at least поне, най-малко 14. at lunch по обед 15. at noon по обед/пладне, at midnight в полунощ 16. at oneself ease удобно, спокойно 17. at peace в мир, на спокойствие 18. at rest в покой 19. at school на училище 20. at some distance на известно разстояние 21. at table на масата (при хранене) 22. at ten pounds (по) десет лири 23. at the age of forty на четиридесетгодишна възраст 24. at the centre of в центъра на 25. at the corner на ъгъла 26. at the door/window на/до вратата/прозореца 27. at the mention/sight of при споменаването/вида на 28. at the request/invitation of по искане/покана на 29. at the theatre/the cinema/a concert/a wedding, etc. на театър/кино/концерт/сватба и пр 30. at the third attempt при третия опит 31. at the top/bottom of the page горе/долу на страницата 32. at them! дръжге ги 33. at times понякога 34. at war във война 35. he followed me at ten paces той вървеше на десет крачки след мен 36. smoke came out at the chimney през/от комина излизаше дим 37. to aim at прицелвам се в, стремя се към 38. to be at play играя 39. to be at work работя 40. to be busy at занимавам се с 41. to be good/poor at бива ме/не ме бива в/по 42. to be indignant at негодувам срещу 43. to be surprised at учудвам се на 44. to catch/clutch at хващам се за, мъча се/посягам да хвана 45. to go in at the back door влизам през задната врата 46. to guess at опитвам се да отгатна 47. to marvel at чудя се на 48. to play at soldiers, etc. играя на войници и пр 49. to play/win at cards играя/печеля на карти 50. to put one's head out at the window показвам глава през прозореца 51. to rush/jump at (на) хвърлям се върху 52. to strike at замахвам по, замахвам да ударя 53. to work at a novel пиша/работя върху роман 54. what is he at now? с какво се занимава/какво прави той сега? he is at it now с това/с него се занимава сега 55. време в, по 56. местоположение в, на, при, до 57. място, през което се влиза, излиза през 58. начин с, на 59. опит да се стигне, извърши нещо по, за 60. посока, движение-често нападателно, цел, обект в, към, по, по адрес на, до, върху 61. присъствие, занимание, действие в, на 62. разстояние на 63. степен, скорост, цена на, с, за, по 64. състояние, положение в, на
  * * *
  at[æt - силна форма, ət - слаба форма] prep 1. за място: в, на, при, пред, до; \at home в къщи; to work \at an art gallery работя в художествена галерия; \at the centre of events в центъра на събитията; \at the football match на футболния мач; \at the top ( bottom) of the page горе (долу) на страницата; \at table на масата; 2. време: в, по; \at ten o' clock в десет часа́; \at the age of forty на четиридесет години; \at lunch по обед; \at noon по пладне; по обед; \at Christmas ( Easter) на Коледа, (Великден); 3. разстояние: на; \at some distance away на известно разстояние; 4. състояние, положение: в, на; \at a loss в недоумение; \at peace в мир; \at war във война; \at anchor на котва; \at rest в покой; \at liberty на свобода; 5. действие, занимание: на, върху; \at work на работа; to play, win \at cards играя, печеля на карти; \at dinner на обед; \at school на училище; 6. опит за извършване на нещо: he struck \at the dog with his stick той посегна (поиска, понечи) да удари кучето с бастуна си; they pulled hard \at the rope теглеха силно въжето; to catch \at a straw залавям се за сламка; 7. посока, движение, цел: към, по, по адрес на, до, върху; he gestured \at the shelves той посочи към рафтовете; he rushed \at me хвърли се отгоре ми (върху ми); to arrive \at a conclusion идвам до заключение; what are you driving \at? накъде биеш? какво искаш да кажеш? 8. място, през което се влиза или излиза: през; in \at one ear and out \at the other през едното ухо влиза, през другото излиза; 9. източник: от; to buy several articles \at a shop купувам разни неща от магазин; 10. степен, цена: на, с, за по; \at regular intervals на равни интервали; \at a breakneck speed с главоломна скорост; they are sold \at ten for a dollar продават се по десет за долар; 11. начин: с, на; \at a loss със загуба; \at random напосоки; \at one go с един замах, наведнъж; \at one blow с един удар; 12. причина: от, срещу, по; to be surprised, frightened, indignant \at изненадан съм, уплашен съм от, негодувам срещу; \at the request of по молба на; \at the invitation of по покана на; 13. случай: при; \at the mention of при споменаването на; \at leaving на заминаване; \at the sight of при вида на; 14. по отношение на, по; she excels \at sports тя е много добра в спорта; \at all изобщо; not \at all съвсем не; \at best в най-добрия случай; \at first най-напред, отначало; \at last най-после; \at least най-малко, поне; \at the mercy of на произвола на; \at once веднага; изведнъж; \at that при това; \at times понякога, на места; \at three pounds each три лири всеки.

  English-Bulgarian dictionary > at

 • 9 bank

  {'bæŋk}
  I. 1. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
  2. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
  3. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
  4. плитчина
  5. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
  6. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
  II. 1. правя насип, ограждам с насип, укрепявам
  2. натрупвам се на куп
  3. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
  4. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
  III. 1. банка
  The BANK of England Английската банка
  BANK of issue емисионна банка
  branch BANK банков клон
  discount BANK сконтова банка
  State BANK държавна банка
  2. карти и пр. каса, банка
  to break the BANK обирам всичко, разорявам банката
  3. резерва
  IV. 1. влагам/държа пари в банка
  2. превръщам в пари
  3. карти и пр. държа банката
  4. to BANK on/upon разчитам/осланям се на
  * * *
  {'bank} n 1. насип, купчина; тераса, вал, рид, бърдо, издатина; (2) v 1. правя насип; ограждам с насип; укрепявам; 2. натрупв{3} n 1. банка; The B. of England Английската банка; bank of iss{4} v 1. влагам/държа пари в банка; 2. превръщам в пари; 3. к
  * * *
  тераса; резерва; откос; плитчина; банкирам; бря; банка; вираж; пряспа; издигнатина; крайбрежие; насип;
  * * *
  1. bank of issue емисионна банка 2. branch bank банков клон 3. discount bank сконтова банка 4. i. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина 5. ii. правя насип, ограждам с насип, укрепявам 6. iii. банка 7. iv. влагам/държа пари в банка 8. state bank държавна банка 9. the bank of england Английската банка 10. to bank on/upon разчитам/осланям се на 11. to break the bank обирам всичко, разорявам банката 12. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие 13. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе) 14. карти и пр. държа банката 15. карти и пр. каса, банка 16. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж 17. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.) 18. натрупвам се на куп 19. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.) 20. плитчина 21. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка 22. превръщам в пари 23. резерва
  * * *
  bank[bæʃk] I. n 1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; \bank of issue емисионна банка; branch \bank банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount \bank сконтова банка; you can't put it in the \bank ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the \bank печеля луди пари; 2. карти каса, банка; to break the \bank разорявам банката, обирам всичко; 3. резерв, запас, наличност; blood \bank център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане; 4. игра на карти (и banker); 5. attr банков; \bank clerk банков чиновник; \bank rate сконтов процент; \bank holding company банкова холдингова компания; \bank settlement system банкова разплащателна система; II. v 1. банкер съм, имам банка; 2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you \bank with? в коя банка си държите парите? 3. превръщам в пари; 4. карти държа касата, банката; to \bank (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се. III. n 1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; \bank of earth насип; 2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище; 3. плитчина, плитко място; 4. облачна маса; пряспа; ледена маса; \bank of clouds хоризонтални облаци; 5. ред, серия, група (от еднотипни машини); 6. откос; ав. вираж; 7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия; 8. пласт миди; IV. v 1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам; 2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа; 3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to \bank up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам ( огън); to \bank up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам. V. n 1. пейка за гребци (в галера); 2. клавиатура на орган; 3. нещо, наредено амфитеатрално; 4. печ. маса за коли; 5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.); VI. v 1. нареждам на редици; 2. свързвам в батерия.

  English-Bulgarian dictionary > bank

 • 10 banker

  {'bæŋkə}
  1. банкер
  2. карти и пр. този, който държи банката
  * * *
  {'bankъ} n 1. банкер; 2. карти и пр. този, който държи банката
  * * *
  банкер;
  * * *
  1. банкер 2. карти и пр. този, който държи банката
  * * *
  banker[´bæʃkə] I n 1. банкер; \banker's turn икон. банкерска печалба; 2. този, у когото е "банката" при хазартна игра. II n моряк (риболовен кораб), който ловува край Нюфаундленд. III n строит. зидарски тезгях.

  English-Bulgarian dictionary > banker

 • 11 beggar-my-neighbour

  beggar-my-neighbour[´begəmai´neibə] n детска игра на карти.

  English-Bulgarian dictionary > beggar-my-neighbour

 • 12 bezique

  {bi'zi:k}
  n игра на карти за двама/четирима души
  * * *
  {bi'zi:k} n игра на карти за двама/четирима души.
  * * *
  n игра на карти за двама/четирима души
  * * *
  bezique[bi´zi:k] n игра на карти.

  English-Bulgarian dictionary > bezique

 • 13 bid

  {bid}
  I. 1. ост. поет. казвам, заповядвам, нареждам
  to BID farewell/goodbye сбогувам се, прощавам се
  3. (рt, pp bid) предлагам цена, наддавам (при търг), карта анонсирам
  4. ост. nokaнвaм
  BIDden guest поканен/зван гост
  to BID defiance to ост. държа се предизвикателно с, проявявам неподчинение към
  to BID fair to (с inf) обещавам/давам изгледи да
  to BID up покачвам цена чрез наддаване (на търг)
  II. 1. предлагане на цена, предложена цена, оферта (на търг)
  2. ам. разг. покана
  3. карта анонс
  4. опит, начинание, усилие, призив
  to make a BID for sympathy правя опит да спечеля съчувствие
  * * *
  {bid} v (bade {bad, beid};bid {bid}, bidden {bidn}) 1. ост.(2) n 1. предлагане на цена; предложена цена, оферта (на тьрг)
  * * *
  нареждам;
  * * *
  1. (рt, pp bid) предлагам цена, наддавам (при търг), карта анонсирам 2. bidden guest поканен/зван гост 3. i. ост. поет. казвам, заповядвам, нареждам 4. ii. предлагане на цена, предложена цена, оферта (на търг) 5. to bid defiance to ост. държа се предизвикателно с, проявявам неподчинение към 6. to bid fair to (с inf) обещавам/давам изгледи да 7. to bid farewell/goodbye сбогувам се, прощавам се 8. to bid up покачвам цена чрез наддаване (на търг) 9. to make a bid for sympathy правя опит да спечеля съчувствие 10. ам. разг. покана 11. карта анонс 12. опит, начинание, усилие, призив 13. ост. nokaнвaм
  * * *
  bid [bid] I. v ( bad(e) [bæd], bid [bid]; bidden, bid [bid(n)]) 1. (past, pp bid) предлагам цена за (при търг, for), наддавам, прибавям, добавям; карти обявявам; 2. журн. опитвам, стремя се към ( for, to с inf); 3. ост. заповядвам, нареждам (с inf без to); do as you are \bidden прави каквото ти кажат; 4. ост. казвам, пожелавам; to \bid farewell ( adieu) сбогувам се, прощавам се, разделям се; to \bid goodnight казвам лека нощ; 5. ост. поканвам, нар. калесвам; \bidden guest поканен гост; to \bid fair to изглежда твърде вероятно да, шансовете са твърде големи да; to \bid defiance предизвиквам, бравирам, отнасям се с пренебрежение, пренебрегвам; проявявам неподчинение; to be \bidden, to \bid the banns обявявам публично църква) намерението си да се женя; II. n 1. предлагане на цена; предложена цена, оферта (на търг); 2. ам. разг. покана; 3. карти анонс; 4. журн. опит, начинание; a \bid for sympathy опит да се спечели съчувствие.

  English-Bulgarian dictionary > bid

 • 14 bidding

  {'bidiŋ}
  1. наддаване (на търг)
  2. карти обявяване, анонс
  3. покана, призив
  4. заповед
  * * *
  {'bidin} n 1. наддаване (на тьрг), 2. карти обявяване, анонс;
  * * *
  наддаване;
  * * *
  1. заповед 2. карти обявяване, анонс 3. наддаване (на търг) 4. покана, призив
  * * *
  bidding[´bidiʃ] n 1. заповед, нареждане, молба; to be at s.o.'s \bidding на нечие разпореждане съм; 2. наддаване (на търг); 3. карти обявяване.

  English-Bulgarian dictionary > bidding

 • 15 blackjack

  blackjack[´blæk¸dʒæk] I. n 1. вид палка с тежка кръгла топка; 2. черно пиратско знаме; 3. карти двадесет и едно; 4. дребен северноамерикански дъб; 5. минер. вид сфалерит; 6. горена захар; II. v 1. бия с палка; 2. принуждавам чрез заплаха.

  English-Bulgarian dictionary > blackjack

 • 16 board

  {'bɔ:d}
  I. 1. дъска
  2. табло (за облей, съобщения и пр.)
  3. тех. комутатор, превключвател
  4. pl театрална сцена, театър, актъорска професия
  to go on the BOARDs ставам актъор
  5. маса, трапеза
  6. съвещателна маса
  7. храна (особ. в пансион), partial BOARD полупансион
  8. печ. подвързия от картон
  cloth BOARDs подвързия от картон, обвит с плат
  limp BOARDs мека подвързия
  the BOARDs кориците на книга
  9. дъска (за шах, табло и пр.)
  10. съвещателно тяло, съвет, комисия, комитет
  министерство (в Англия), editorial BOARD редакционна колегия
  BOARD of enquiry анкетна комисия
  BOARD of examiners изпитна комисия, жури
  BOARD of directors/managers управителен съвет/тяло (на дружество, предприятие и пр.), BOARD of Education Министерство на просветата (в Англия), BOARD of Trade Министерство на търговията (в Англия), Търговска палата (в САЩ)
  11. борд на кораб
  on BOARD (ship) на борда
  to be on BOARD в параход съм
  to go on BOARD качвам се на параход/самолет/ам. и влак
  to take goods on BOARD товаря стоки (за кораб), to go by the BOARD падам в морето (за мачти и пр.), прен. провалям се напълно, отивам по дяволите, напълно съм пренебрегнат/изоставен (за проект, план и пр.)
  12. ръб, край
  II. 1. заковавам/наковавам/обковавам с дъски
  2. подвързвам книга
  3. xpaня се (обик. на пансион), приемам, храня (на пансион)
  4. качвам се на (кораб, самолет, влак и пр.), воен. завладявам (кораб)
  5. мор. лавирам
  6. разг. преглеждам (за военна медицинска комисия)
  * * *
  {'bъ:d} n 1. дъска: 2. табло (за облей, сьобщения и пр.): 3. те(2) v 1. заковавам/наковавам/обковавам с дъски; 2. подвързва
  * * *
  табела; съвет; трапеза; табла; табло; ръб; обковавам; превключвач; борд; заковавам; дъска; лавирам; комутатор; комисия; маса;
  * * *
  1. 1 борд на кораб 2. 1 ръб, край 3. board of directors/managers управителен съвет/тяло (на дружество, предприятие и пр.), board of education Министерство на просветата (в Англия), board of trade Министерство на търговията (в Англия), Търговска палата (в САЩ) 4. board of enquiry анкетна комисия 5. board of examiners изпитна комисия, жури 6. cloth boards подвързия от картон, обвит с плат 7. i. дъска 8. ii. заковавам/наковавам/обковавам с дъски 9. limp boards мека подвързия 10. on board (ship) на борда 11. pl театрална сцена, театър, актъорска професия 12. the boards кориците на книга 13. to be on board в параход съм 14. to go on board качвам се на параход/самолет/ам. и влак 15. to go on the boards ставам актъор 16. to take goods on board товаря стоки (за кораб), to go by the board падам в морето (за мачти и пр.), прен. провалям се напълно, отивам по дяволите, напълно съм пренебрегнат/изоставен (за проект, план и пр.) 17. xpaня се (обик. на пансион), приемам, храня (на пансион) 18. дъска (за шах, табло и пр.) 19. качвам се на (кораб, самолет, влак и пр.), воен. завладявам (кораб) 20. маса, трапеза 21. министерство (в Англия), editorial board редакционна колегия 22. мор. лавирам 23. печ. подвързия от картон 24. подвързвам книга 25. разг. преглеждам (за военна медицинска комисия) 26. съвещателна маса 27. съвещателно тяло, съвет, комисия, комитет 28. табло (за облей, съобщения и пр.) 29. тех. комутатор, превключвател 30. храна (особ. в пансион), partial board полупансион
  * * *
  board[bɔ:d] I. n 1. дъска; bread \board дъска за (рязане на) хляб; acoustic \board звукоизолационна плоча; rough \board нерендосана дъска; 2. табло (за обявления и пр.) (и bulletin \board, notice \board); sandwichman's \board рекламно табло, закачено на гърба и на гърдите на човек; telegraph \board телеграфно табло; caution \board табелка с предупреждаващ знак (надпис); fascia \board водоотливна дъска; distributing \board разпределително табло; instrument \board инструментално табло (дъска); control \board командно табло (пулт); panel \board 1) табло с уреди; 2) облицовъчен картон; key \board клавиатура; above \board честно, открито, няма скрито-покрито; across \board масов, повсеместен, който се отнася до всички; to apply across the \board отнася се за всички засегнати, касае всички заинтересовани; to sweep the \board карти обирам всичко; прен. имам голям успех, печеля; 3. съвещателно тяло, съвет, комисия, комитет, жури; министерство (в Англия); executive \board изпълнителен комитет; ръководещ орган; \board of enquiry анкетна комисия; \board of examiners изпитна комисия; жури; \board of directors ( managers) управителен съвет (тяло) (на дружество, търговско предприятие и пр.); a \board meeting събрание на управителния съвет (на управителното тяло); the B. of Trade ( Education, Health, Works) Министерство на търговията (просветата, здравеопазването, промишлеността) (в Англия); the B. of Trade ам. търговска палата; 4. борд (на кораб); on \board ( ship) на борда; to go on \board качвам се на кораб; to take the goods on \board товаря стоки (за кораб); to take on \board замислям се за, започвам да приемам (разбирам) ( идея); to go by the \board падам в морето, зад борда; прен. отивам по дяволите; to let s.th. go by the \board занемарявам (изоставям) нещо; to fall ( run) on \board of мор. сблъсквам се; прен. ост. нападам; 5. маса, трапеза, софра; съвещателна маса; a festive \board празнична (празнично подредена) маса; a groaning \board маса, отрупана с ястия; to begin the \board ост. седя начело на трапезата; the \board of green cloth билярдна маса; 6. pl сцена, подиум, естрада (в театър); to go on the \boards ставам актьор; to walk ( tread) the \boards актьор (актриса) съм; 7. храна (особено в пансион); \board and lodging (room and \board) храна и квартира, пълен пансион; partial \board полупансион; 8. картонена подвързия; ( binding in) paper \board подвързан с картон; cloth \boards подвързан с плат (картон, обвит с плат); limp \boards мека подвързия; the \boards корици (на книга); brown wood \board кафяв картон; 9. тех. комутатор, превключвател; 10. табла (за шах, табла); chess-\board табла за шах; 11. ел., комп. печатна платка; 12. ам. електронно табло с котировки (на стоковата борса); стокова борса; 13. мор. to make a \board (\boards) лавирам; and \board с лавиране; 14. ръб, край; sea \board морски бряг; II. v 1. заковавам, обковавам, облицовам, обшивам дъски); 2. подвързвам ( книга); 3. храня се (обикн. на пансион); приемам на пансион; I \board at Mrs. Jones' храня се у г-жа Джоунз; to \board with a family храня се при някое семейство; 4. качвам се на (кораб, влак и пр.); 5. завладявам, превземам ( кораб); 6. мор. лавирам;

  English-Bulgarian dictionary > board

 • 17 boodle

  {'bu:dl}
  1. група, тайфа
  2. голямо количество пари
  aм. фалшиви пари
  3. рушвет, подкуп (и пол.)
  4. вещи, придобити с измама
  * * *
  {'bu:dl} n 1. група, тайфа; 2. голямо количество пари; aм. фал
  * * *
  тайфа; пасмина;
  * * *
  1. aм. фалшиви пари 2. вещи, придобити с измама 3. голямо количество пари 4. група, тайфа 5. рушвет, подкуп (и пол.)
  * * *
  boodle [bu:dl] I. n 1. пасмина, тайфа, шайка, банда ( разг.); 2. фалшиви пари; подкуп, рушвет; 3. игра на карти; II. v давам (получавам) подкуп.

  English-Bulgarian dictionary > boodle

 • 18 book

  {buk}
  I. 1. книга, тефтер, блок, бележник
  2. pl търг. счетоводни книги/сметки
  3. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове
  4. списък на залагания при конни състезания
  to make/keep a BOOK правя списък на залаганията
  5. the (Good) BOOK Библията
  by the BOOK точно
  to speak without BOOK говоря по памет, цитирам to be on the BOOKs фигурирам в списък, членувам
  to be in the good BOOKs of радвам се на благоволението на
  to be in the bad/black BOOKs of в немилост съм пред
  to bring to BOOK потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от
  to go by the BOOK следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр.
  to speak by the BOOK говоря въз основа на точна информация
  to read someone like a BOOK разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви
  this suits my BOOK това съвпада с мойте планове, удобно ми е
  in my BOOK според мен, по мое мнение
  it is not in the BOOK не е позволено, не е прието
  to know someone like a BOOK познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е
  II. 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.)
  2. купувам (билет, билети)
  (fully) BOOKed up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр
  3. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.)
  4. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.)
  5. BOOKed sl, хванат, пипнат
  * * *
  {buk} n 1. книга; тефтер; блок; бележник; 2. pl тьрг. счетоводни(2) v 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за теа
  * * *
  тефтер; сборник; записвам; книжка; либрето; книга;
  * * *
  1. (fully) booked up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр 2. booked sl, хванат, пипнат 3. by the book точно 4. i. книга, тефтер, блок, бележник 5. ii. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.) 6. in my book според мен, по мое мнение 7. it is not in the book не е позволено, не е прието 8. pl търг. счетоводни книги/сметки 9. the (good) book Библията 10. this suits my book това съвпада с мойте планове, удобно ми е 11. to be in the bad/black books of в немилост съм пред 12. to be in the good books of радвам се на благоволението на 13. to bring to book потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от 14. to go by the book следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр 15. to know someone like a book познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е 16. to make/keep a book правя списък на залаганията 17. to read someone like a book разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви 18. to speak by the book говоря въз основа на точна информация 19. to speak without book говоря по памет, цитирам to be on the books фигурирам в списък, членувам 20. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.) 21. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.) 22. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове 23. купувам (билет, билети) 24. списък на залагания при конни състезания
  * * *
  book [buk] I. n 1. книга, тефтер, бележник; pl счетоводни книги; \book of reference справочник, указател, наръчник, азбучник; by the \book точно, според инструкциите, по правилата; 2. либрето; 3. списък на залагания за конно надбягване; 4. the B. Библията, Свещеното писание; 5. карти шест взятки; an open \book "отворена книга", нещо (някой), което ми е напълно ясно; a closed \book нещо (някой), което не разбирам, "тъмна Индия", непозната територия; in my \book по мое мнение, според мен; by the \book точно, по правилата; to close the \book on s.th. приключвам с нещо, преставам да се занимавам с нещо, слагам точка; to dip into a \book преглеждам, прочитам някоя книга отгоре-отгоре; to be on the \books фигурирам в списък, членувам, член съм; to be in the good ( bad, black) \books of радвам се на благоволението на немилост съм пред); to suit s.o.'s \book устройвам, удовлетворявам някого; to bring to \book потърсвам сметка, поисквам обяснение от; to speak by the \book говоря авторитетно (важно, внушително); to speak without the \book говоря без да имам точна информация; to take a leaf out of the \book of правя нещо като (по образеца на), вземам терк от; to throw the \book at s.o. наказвам някого за провинение; показвам назидателно нечии грешки; to hit the \books ам. уча усилено, зубря; to cook the \books правя финансови измами; променям счетоводните книги с цел присвояване на средства; to read s.o. like a \book чета мислите на някого, ясен ми е като бял ден (като отворена книга); you can't judge a \book by its cover не можеш да съдиш по външността, външността лъже; one for the \book нещо необикновено, забележителен (любопитен) случай; II. v 1. записвам в книга, тефтер; 2. купувам, ангажирам, издавам билет; to \book a passage купувам билет за параход; to \book a seat купувам билет за театър; 3. поканвам, ангажирам, наемам, запазвам; I'm \booked ангажиран съм; зает съм; хванаха ме, изгорях; 4. глобявам; правя досие; записвам нещо в досието на; 5. вписвам името на провинил се футболист; давам жълт картон;

  English-Bulgarian dictionary > book

 • 19 brag

  {bræg}
  I. 1. хвалба, самохвалство, напереност, фукане
  2. самохвалко, фуклъо, перко
  3. карта игра, подобна на покер
  II. v хваля се, перча се
  III. a ам. първокласен, първокачествен
  * * *
  {brag} n 1. хвалба, самохвалство; напереност, фукане; 2. самохва(2) v (-gg-) хваля се, перча се.{3} а ам. първокласен, първокачествен.
  * * *
  хваля; самохвалство;
  * * *
  1. i. хвалба, самохвалство, напереност, фукане 2. ii. v хваля се, перча се 3. iii. a ам. първокласен, първокачествен 4. карта игра, подобна на покер 5. самохвалко, фуклъо, перко
  * * *
  brag[bræg] I. v хваля се, величая се, разг. бия се в гърдите (of, about); II. n 1. самохвалство, хвалба, надутост, разг. фанфаронство; 2. нещо, с което някой се хвали; 3. игра на карти, подобна на покер; III. adj ам. много хубав, първокачествен, отличен, чудесен.

  English-Bulgarian dictionary > brag

 • 20 bunco

  {'bʌŋkou}
  v ам. sl. карти играя нечестно, мамя, шмекерувам
  * * *
  {'b^nkou} v ам. sl. карти играя нечестно, мамя, шмекерувам.
  * * *
  изопачаване;
  * * *
  v ам. sl. карти играя нечестно, мамя, шмекерувам
  * * *
  bunco[´bʌʃkou] I. n sl карти измама; \bunco game нечестна игра на карти; II. v изигравам, измамвам, хитрувам, обирам.

  English-Bulgarian dictionary > bunco

Look at other dictionaries:

 • карти́на — ы, ж. 1. Произведение живописи в красках на куске холста, доске, листе бумаги. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма. Чехов, Случай из практики. 2. перен.; чего или какая. То, что можно видеть, представлять… …   Малый академический словарь

 • карти́рование — картирование …   Русское словесное ударение

 • КАРТИ ГЕОКРІОЛОГІЧНІ (карти мерзлотні) — карты геокриологические geocryological mарs *geokryologische Karten, Frostbodenkarten відображають будову і характеристики кріолітозони. Розрізняють аналітич. і синтетич. К.г. На аналітич. К.г. показують всі осн. характеристики геокріологіч.… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • Карти́рование — в генетике установление порядка расположения генов и относительного расстояния между ними в группе сцепления …   Медицинская энциклопедия

 • карти́нка — и, род. мн. нок, дат. нкам, ж. 1. уменьш. к картина (в 1, 2 и 4 знач.); маленькая картина. 2. Рисунок, иллюстрация в книге. Книга с картинками. ◊ модная картинка устар. изображение модных фасонов платья. переводные картинки как картинка; как на… …   Малый академический словарь

 • карти́нно — нареч. к картинный (во 2 и 3 знач.). А о том, что произошло у конюшен, Маше рассказала картинно и подробно всеведущая Аграфена Присыпкина. Лаптев, «Заря». Иду на «вы», продолжал Олег Андреевич и картинно выпятил грудь. Кукушкин, Хозяин …   Малый академический словарь

 • карти́нность — и, ж. Свойство по прил. картинный (во 2 и 3 знач.). Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения. Симонов, Дни и ночи …   Малый академический словарь

 • карти́нный — ая, ое; тинен, тинна, тинно. 1. только полн. ф. прил. к картина (в 1 знач.). Картинная галерея. □ [Квартира Пекарского] всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Чехов, Рассказ неизвестного человека. 2. перен …   Малый академический словарь

 • карти́шки — шек, шкам, мн. прост. уничиж. к карты (см. карта во 2 знач.). [Лариса:] Может, в картишки перекинемся? Арбузов, Иркутская история …   Малый академический словарь

 • карти изчистена карта — словосъч. чистене, отпадъчни вещи, отпадъци, отхвърлен кандидат …   Български синонимен речник

 • Мак-Карти — Мак Карти, Фредерик Олимпийские награды Велоспорт Бронза Лондон 1908 Командная гонка преследования Фредерик Мак Карти ( …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.