Translation: from spanish to bulgarian

исполнительное производство

 • 1 ascenso

  m 1) изкачване, възкачване; 2) възход, подем; 3) прен. повишение (в служба); производство в чин.

  Diccionario español-búlgaro > ascenso

 • 2 cabecear

  1. intr 1) клатя, навеждам глава; 2) клатя глава в знак на отказ (неодобрение); 3) клюмвам глава, задремвам; 4) движа глава нагоре-надолу (за кон); 5) вдигам се и падам (за нос на кораб); 6) накланям се, клатя се (за товар); 7) спорт. удрям топката с глава; 2. tr 1) смесвам младо със старо вино; 2) бродирам (пола, рокля); 3) смесвам няколко сорта грозде при производство на вино; 4) подменям, наплитам ходилото на чорап; 5) изписвам окръглената част на буква (напр. b, d).

  Diccionario español-búlgaro > cabecear

 • 3 cedacería

  f 1) производство на сита; 2) търговия със сита.

  Diccionario español-búlgaro > cedacería

 • 4 choricero1

  1. m колбасар; 2. f машина за производство на колбаси.

  Diccionario español-búlgaro > choricero1

 • 5 confección

  f 1) изработване, производство; 2) създаване, съставяне, разработване; 3) приготвяне на медикаменти, парфюми и т. н.; 4) pl говото облекло, конфекция.

  Diccionario español-búlgaro > confección

 • 6 conservería

  f производство на консерви.

  Diccionario español-búlgaro > conservería

 • 7 desguince

  m нож за рязане в производство на хартия.

  Diccionario español-búlgaro > desguince

 • 8 elaboración

  f 1) преработване, обработване, изработване; 2) производство; 3) статистическа обработка на данни.

  Diccionario español-búlgaro > elaboración

 • 9 eleotecnia

  f производство на растителни масла.

  Diccionario español-búlgaro > eleotecnia

 • 10 escala

  f 1) ръчна дървена стълба; 2) муз. гама; 3) серия, гама; 4) мащаб; 5) пристанище (междинно); 6) воен. таблица за производство (повишене); 7) ск€ла; 8) прен. етап на изпълнение на план, развитие на идея; a escala vista прен. открито, безрезервно; en gran escala на едро, изобилно; hacer escala междинно кацане ( за самолет), междинно пристанище (за кораб); binaria икон. бинарна скала; escala nominal номинална скала; escala ordinal ординална скала.

  Diccionario español-búlgaro > escala

 • 11 fabricación

  f 1) произвеждане, изработване, фабрикуване; 2) прен. фабрикация; fabricación en serie серийно производство.

  Diccionario español-búlgaro > fabricación

 • 12 fábrica

  f 1) фабрика; завод; 2) производство; fábrica productora завод-производител; 3) сграда или част от нея, изградена от тухли, камъни и хоросан; 4) прен. измислица, лукавство, хитрина; 5) църковни фондове.

  Diccionario español-búlgaro > fábrica

 • 13 gorrería

  f 1) цех за производство на шапки; 2) магазин за шапки.

  Diccionario español-búlgaro > gorrería

 • 14 herramienta

  f 1) инструмент, оръдие за производство; 2) разг. зъби; 3) разг. рога (на бик); 4) разг. кама, нож.

  Diccionario español-búlgaro > herramienta

 • 15 hilatura

  f 1) предачно изкуство; 2) производство и продажба на прежди; 3) предачна фабрика.

  Diccionario español-búlgaro > hilatura

 • 16 ingenio

  m 1) гений; 2) дарба, надареност; творчески способности; 3) ум; 4) находчивост, изобретателност; 5) умение, майсторство; 6) машина, съоръжение; 7) оръжие, военна машина; 8) фабрика за производство на захар; ingenio de azucar а) съоръжения за производство на захар от захарна тръстика; б) захарна плантация; afilar (aguzar) uno el ingenio прен. внимателно използвам интелигентността си, за да се справя със затруднено положение.

  Diccionario español-búlgaro > ingenio

 • 17 input

  m (англ.) 1) икон. елемент, използван в процеса на производство; суровина; 2) информ. входяща информация.

  Diccionario español-búlgaro > input

 • 18 jora

  f Ю. Амер. стрити царевични зърна за производство на чича ( алкохолна напитка).

  Diccionario español-búlgaro > jora

 • 19 mantequera

  f 1) съд за производство на масло; 2) съд за масло; 3) жена, която прави или продава масло.

  Diccionario español-búlgaro > mantequera

 • 20 manufactura

  f 1) предприятие, производство; 2) ист. манифактура; 3) изделие ( ръчно или машинно).

  Diccionario español-búlgaro > manufactura

Look at other dictionaries:

 • ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — заключительная стадия гражданского про цесса, в которой принудительно осуществляются права, подтвержденные ре шением суда. Судебные решения приводятся в исполнение по вступлении их взаконную силу, кроме случаев немедленного исполнения, судебными… …   Финансовый словарь

 • ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — Установленный законом порядок принудительного исполнения постановлений судов и других юрисдикционных органов. Исполнительное производство – заключительная стадия гражданского и арбитражного процесса. Оно регламентируется ФЗ Об исполнительном… …   Словарь бизнес-терминов

 • Исполнительное производство — установленный законом порядок принудительной реализации судебных актов и решений других юрисдикционных органов, заключительная стадия гражданского и арбитражного процесса, в которой производится реализация судебного акта, вынесенного в защиту… …   Бухгалтерская энциклопедия

 • Исполнительное производство — урегулированный нормами процессуального права порядок принудительного исполнения решений, определений, постановлений судов, иных юрисдикционных органов, который определяется системой взаимосвязанных процессуальных прав и обязанностей и… …   Элементарные начала общей теории права

 • ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — установленный законом порядок принудительной реализации постановлений судов и других юрисдикционных органов; заключительная стадия гражданского и арбитражного процесса, в которой реализуется судебный акт, вынесенный в защиту права или интереса, а …   Юридический словарь

 • ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, заключительная стадия гражданского процесса, в которой принудительно осуществляются права, подтвержденные решением суда. В Российской Федерации в порядке, установленном для исполнения судебных решений, исполняются… …   Современная энциклопедия

 • ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — заключительная стадия гражданского процесса, в которой принудительно осуществляются права, подтвержденные решениям суда. В порядке, установленном для исполнения судебных решений, исполняются обычно также постановления и решения других органов… …   Большой Энциклопедический словарь

 • Исполнительное производство — заключительная стадия процесса (гражданского, административного, уголовного), задачей которой является осуществление (в том числе принудительное) обязанностей и прав, установленных в процессе рассмотрения дела, в том числе решением суда.… …   Российская энциклопедия по охране труда

 • Исполнительное производство — (англ executive procedure) в РФ принудительное исполнение судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов др. органов, которым при осуществлении установленных законом …   Энциклопедия права

 • Исполнительное производство — ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, заключительная стадия гражданского процесса, в которой принудительно осуществляются права, подтвержденные решением суда. В Российской Федерации в порядке, установленном для исполнения судебных решений, исполняются… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — заключительная стадия гражданского процесса, в которой принудительно осуществляются права, подтвержденные решением суда. Судебные решения приводятся в исполнение по вступлении их в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения, судебными… …   Юридическая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.