Translation: from bulgarian

имам нужда от повече

 • 1 имам нужда от нщ

  etw. benötigen

  Bългарски-немски речник ново > имам нужда от нщ

 • 2 движение

  1. motion ( и на планета), movement
  движение напред forward/progressive motion
  движение назад backward/regressive motion
  равномерно движение uniform motion/velocity
  2. (телесно) movement, motion
  движение с ръка gesture
  правя движение make a movement/motion/gesture
  3. (разходки) excercise
  той е винаги в движение he is always on the move/go/run
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic
  голямо движение heavy/dense traffic
  автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно движение road/aircraft/rail/tramway traffic
  движение на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic
  движение на автобуси bus service
  движение на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic
  движение то е на дясната страна traffic keeps to the right
  движението е нормално traffic runs smoothly
  път, по който няма много движение a quiet road, a road of little traffic
  в движение in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly
  качвам се/скачам на трамвай и пр. в движение get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.
  ам. jump a tram etc.
  не спирайте движението don't block the traffic
  правила за движението rule of the road; traffic code
  6. (шетня, блъсканица) bustle
  7. прен. movement
  всенародно движение a national/nationwide movement
  движението за мир the peace movement
  национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation
  профсъюзно движение a trade union movement, trade-unionism
  работническо движение a labour/working class movement
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street
  движение на населението population shift
  движение на капитали/идеи flow of capital/ideas
  движение на скали rock subsidence
  * * *
  движѐние,
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; ( внезапно; рязко) jerk; ( ходене насам-натам) coming and going; бързо \движениее (на снаряд) flight; \движениее назад backward/regressive motion; \движениее напред forward/progressive motion; непрекъснато \движениее мат. flux; равномерно \движениее uniform motion/velocity; равномерно-закъснително \движениее uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително \движениее uniformly accelerated motion;
  2. ( телесно) movement, motion; \движениее с ръка gesture; правя \движениее make a movement/motion/gesture;
  3. ( разходки) exercise; постоянно съм в \движениее keep on the move; той е винаги в \движениее he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в \движениее the motor is running; привеждам в \движениее set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно \движениее road/aircraft/rail/tramway traffic; в \движениее in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо \движениее heavy/dense traffic; \движениее на автобуси bus service; \движениее на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; \движениее на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; \движениеето е на дясната страна traffic keeps to the right; \движениеето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в \движениее get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте \движениеето don’t block the traffic; правила за \движениеето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много \движениее a quiet road, a road of little traffic; улично \движениее street traffic;
  7. прен. movement; всенародно \движениее national/nation-wide movement; \движениее против абортите pro-life movement; \движениеето за мир the peace movement; националноосвободително \движениее movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно \движениее trade union movement, trade-unionism; работническо \движениее labour/working class movement;
  8. ( улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в \движениее съм be on the move; в постоянно \движениее ( променя се) in a state of flux; \движениее на населението population shift; \движениее на капитали/идеи flow of capital/ideas; \движениее на скали rock subsidence.
  * * *
  course ; headway ; locomotion: He made a slight движение. - Той направи леко движение.; race ; stir ; traffic (улично); exercise (се)
  * * *
  1. (внезапно 2. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion 3. (на хора, превозни средства) movement, traffic 4. (разходки) excercise 5. (телесно) movement, motion 6. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street 7. (ходене насам-натам) coming and going 8. (шетня, блъсканица) bustle 9. motion (и на планета), movement 10. ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service 11. ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas 12. ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic 13. ДВИЖЕНИЕ на населението population shift 14. ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic 15. ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence 16. ДВИЖЕНИЕ назад backward/ regressive motion 17. ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion 18. ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture 19. ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right 20. ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly 21. ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement 22. автомобилно/ въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/ aircraft/rail/tramway traffic 23. ам. jump a tram etc. 24. бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight 25. в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly 26. в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux 27. всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement 28. голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic 29. имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise 30. качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc. 31. моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running 32. национално-освободително - a national liberation movement, a movement for national liberation 33. не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic 34. непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux 35. постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move 36. правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road;traffic code 37. правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture 38. прен. movement 39. привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion 40. профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism 41. път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic 42. работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement 43. равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity 44. равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion 45. равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion 46. рязко) jerk 47. той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run 48. улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

  Български-английски речник > движение

 • 3 имам

  1. (притежавам) have, have got; possess, own
  имате ли телевизор?-да/не have you got a T.V. set?-yes, we have (got one)/no, we haven't (got one)
  имам хрема кашлица и пр. have a cold/a cough, etc.
  3. (при определяне размери, възраст, време) be
  стаята имаше 3 метра надлъж the room was three metres long, the room measured three metres in length
  мястото не беше голямо, да имаше 1 декара the plot was not large, one acre at the most
  тя имаше най-много 15 години she was fifty at (the) most, she must have been about fifty at (the) most
  4. (смятам някого за някакъв) hold, regard, consider, look upon
  имам го за верен човек I hold him to be loyal, I regard him as trustworthy, I trust him
  имам го като свое дете I look upon him as my own child, he's like a child of my own
  5. (със същ.) have, be
  имам авторитет have authority, command respect
  имам вид на прил.) look, seem, look like
  имам вина be guilty, be to blame
  имам вяра/доверие в have faith/confidence in
  имам грешка be wrong/mistaken, be in the wrong
  имам доблестта да be honest enough to (c inf.), имайте добрината да be so good/kind as to (c inf.)
  имам заседание/среща have a meeting/an appointment
  имам добро/лошо мнение за вж. мнение
  имам намерение intend
  имам нужда от need. be in need of
  имам право be right
  имам право на be entitled to
  имам пред вид вж. вид
  имам работа be busy; have (got) s.th. to do
  имам работа с have business with, have to deal with
  имам сила/сили be strong/vigorous; have strength
  имам страх от fear, be afraid of
  имам за цел my purpose is (да to с inf.)
  имам на ума си have s.th. in o.'s mind
  имам много здраве вж. здраве
  колкото глас имам at the top of o.'s voice/lungs
  имам да вземам пари have some money coming
  имам да вземам пари от него he owes me (some) money
  имам да давам owe
  имам да давам на Михаля вж. Михал
  имам се
  6. consider/regard o.s.
  тя се има за много (нещо) she thinks very highly of herself, разг. she thinks she's the cat's whiskers
  7. имам се с някого be friendly/pally with s.o
  * * *
  ѝмам,
  гл.
  1. ( притежавам) have, have got; possess, own; имате ли телевизор? ­ да/не have you got a T.V. set? ­ yes, we have (got one)/no, we haven’t (got one);
  2. ( страдам от) have;
  3. ( при определяне размери, възраст, време) be, ( приблизително) must be (about); стаята имаше 3 метра надлъж the room measured three metres in length; тя има най-малко 50 години she’s fifty if she’s a day; тя имаше най-много 50 години she was fifty at (the) most, she must have been about fifty at (the) most;
  4. ( смятам някого за някакъв) hold, regard, consider, look upon; \имам го за верен човек I hold him to be loyal, I regard him as trustworthy, I trust him;
  5. ( със същ.) have, be; имайте добрината да be so good/kind as to (c inf.); \имам авторитет have authority, command respect; \имам вид на (с прил.) look, seem, look like; \имам вина be guilty, be to blame; \имам грешка be wrong/mistaken, be in the wrong; \имам доблестта да be honest enough to (c inf.); \имам за цел my purpose is (да to c inf.); \имам намерение intend; \имам на ума си have s.th. in o.’s mind; \имам нужда от need, be in need of; \имам право be entitled to; \имам правомощия have jurisdiction; \имам страх от fear, be afraid of;
  \имам ce 1. consider/regard o.s.; тя се има за много (нещо) she thinks very highly of herself, разг. she thinks she’s the cat’s whiskers;
  2.: \имам ce c някого be friendly/pally with s.o., be on friendly terms with; • да имаш да вземаш I’m not taking any! nothing doing! no way! \имам да вземам пари have some money coming; \имам да вземам пари от него he owes me (some) money; \имам да давам owe; колкото глас \имам at the top of o.’s voice/lungs.
  ——————
  и има̀мин м., има̀ми imaum, imam.
  * * *
  contain: I имам two apples in my hand. - Имам две ябълки в ръката си.; own; possess; hold: I имам him to be loyal. - Имам го за доверен човек.
  * * *
  1. (при определяне размери, възраст, време) be 2. (приблизително) must be (about) 3. (притежавам) have, have got;possess, own 4. (смятам някого за някакъв) hold, regard, consider, look upon 5. (страдам от) have 6. (със същ.) have, be 7. 1 ИМАМ се с някого be friendly/pally with s.o 8. 4 метра надлъж the room was three metres long, the room measured three metres in length 9. 5 декара the plot was not large: one acre at the most 10. 6 години she's fifty if she's a day 11. 7 години she was fifty at (the) most, she must have been about fifty at (the) most 12. consider/ regard o.s. 13. ИМАМ авторитет have authority, command respect 14. ИМАМ вид на (с прил.) look, seem, look like 15. ИМАМ вина be guilty, be to blame 16. ИМАМ вяра/доверие в have faith/confidence in 17. ИМАМ го за верен човек I hold him to be loyal, I regard him as trustworthy, I trust him 18. ИМАМ го като свое дете I look upon him as my own child, he's like a child of my own 19. ИМАМ грешка be wrong/mistaken, be in the wrong 20. ИМАМ да вземам пари have some money coming 21. ИМАМ да вземам пари от него he owes me (some) money 22. ИМАМ да давам owe 23. ИМАМ да давам на Михаля вж. Михал 24. ИМАМ доблестта да be honest enough to (c inf.), имайте добрината да be so good/ kind as to (c inf.) 25. ИМАМ добро/ лошо мнение за вж. мнение 26. ИМАМ за цел my purpose is (да to c inf.) 27. ИМАМ заседание/среща have a meeting/an appointment 28. ИМАМ много здраве вж. здраве 29. ИМАМ на ума си have s. th. in o.'s mind 30. ИМАМ намерение intend 31. ИМАМ нужда от need. be in need of 32. ИМАМ право be right 33. ИМАМ право на be entitled to 34. ИМАМ пред вид вж. вид 35. ИМАМ работа be busy;have (got) s.th. to do 36. ИМАМ работа с have business with, have to deal with 37. ИМАМ се 38. ИМАМ сила/сили be strong/ vigorous;have strength 39. ИМАМ страх от fear, be afraid of 40. ИМАМ хрема кашлица и пр. have a cold/a cough, etc. 41. да имаш да вземаш вж.. взимам 42. имате ли телевизор? - да/не have you got a T.V. set?- yes, we have (got one)/ no, we haven't (got one) 43. колкото глас ИМАМ at the top of o.'s voice/ lungs 44. мястото не беше голямо: да имаше 45. стаята имаше 46. тя има най-малко 47. тя имаше най-много 48. тя се има за много (нещо) she thinks very highly of herself, разг. she thinks she's the cat's whiskers

  Български-английски речник > имам

 • 4 нужда

  1. (потребност) need; necessity
  има нужда от...... is necessary/needed
  имам нужда от пари need money, be in need/want of money
  няма нужда да правите това you don't have to do it, you needn't do it, there is no need/necessity to do it, never mind doing it
  няма нужда! never mind, that's all right
  няма да стане нужда да идваш there won't be any need for you to come
  няма нужда от приказки there is no need of talk
  има голяма нужда от учители teachers are badly needed
  имам нужда от нещо/някого need s.th./s.o.
  без нужда without need/necessity, needlessly
  от нужда from necessity, out of necessity
  при нужда/в случай на нужда when necessary, in case of need/necessity
  става нужда да it becomes necessary to, one has to
  ако стане нужда if the need should arise, if the need arises, if it becomes necessary
  нямаше нужда да му се повтаря he didn't need to be told twice
  нямаше нужда да идвате you needn't have come
  каква нужда да се бърза толкова? why hurry?
  тук няма нужда от много думи there's nothing much to be said/to say
  нуждата учи човека necessity is the mother of invention
  ходя по нужда go to the toilet
  ходя по голяма нужда have a bowel movement
  ходя по малка нужда go to the toilet, urinate
  извършвам физиологичните си нужди relieve o.s., perform o.'s natural functions
  нужда закон отменява necessity recognizes no law
  приятел в нужда се познава a friend in need is a friend indeed
  2. (липса, бедност) want. poverty, indigence. straits, straitened circumstances
  израствам/живея в нужда grow (up)/live in poverty/want
  намирам се в нужда be in straitened circumstances
  * * *
  ну̀жда,
  ж., -и 1. ( потребност) need; necessity; ако стане \нуждаа if the need should arise, if the need arises, if it becomes necessary; без \нуждаа without need/necessity, needlessly; днес ходил ли си по голяма \нуждаа? have you moved today? домакински \нуждаи household needs; извършвам физиологичните си \нуждаи relieve o.s., perform o.’s natural functions; има голяма \нуждаа от лекари doctors are badly needed; има \нуждаа от … is necessary/needed; имам \нуждаа от нещо/някого need s.th./s.o.; имам \нуждаа от пари need money, be in need/want of money; каква \нуждаа да се бърза толкова? why hurry? \нуждаата учи човека necessity is the mother of invention; няма \нуждаа! never mind, that’s all right; няма \нуждаа да правите това you don’t have to do it, you needn’t do it, there is no need/necessity to do it; няма \нуждаа от приказки there is no need of talk; от \нуждаа from necessity, out of necessity; при крайна \нуждаа at a pinch; при \нуждаа/в случай на \нуждаа when necessary, in case of need/necessity; приятел в \нуждаа се познава a friend in need is a friend indeed; става \нуждаа да it becomes necessary to, one has to; ходя по голяма \нуждаа have a bowel movement; ходя по малка \нуждаа go to the toilet, urinate; ходя по \нуждаа go to the toilet;
  2. ( липса, бедност) want, poverty, indigence, straits, straitened circumstances; изпадам в \нуждаа be in need (of money); намирам се в \нуждаа be in straitened circumstances.
  * * *
  call; demand; destitution; necessity{ni`sesiti}; need: be in нужда for money - имам нужда от пари; privation; requirement; use{ui;z}; want
  * * *
  1. (липса, бедност) want. poverty, indigence. straits, straitened circumstances 2. (потребност) need;necessity 3. НУЖДА закон отменява necessity recognizes no law 4. НУЖДАта учи човека necessity is the mother of invention 5. ако стане НУЖДА if the need should arise, if the need arises, if it becomes necessary 6. без НУЖДА without need/necessity, needlessly 7. днес ходил ли си по голяма НУЖДА ? have you moved today? 8. домакински нужди household needs 9. извършвам физиологичните си нужди relieve o.s., perform o.'s natural functions 10. изпадам в НУЖДА be in need (of money) 11. израствам/живея в НУЖДА grow (up)/live in poverty/want 12. има НУЖДА от...... is necessary/needed 13. има голяма НУЖДА от учители teachers are badly needed 14. имам НУЖДА от нещо/някого need s.th./s.o. 15. имам НУЖДА от пари need money, be in need/want of money 16. каква НУЖДА да се бърза толкова? why hurry? 17. намирам се в НУЖДА be in straitened circumstances 18. няма НУЖДА да правите това you don't have to do it, you needn't do it, there is no need/necessity to do it, never mind doing it 19. няма НУЖДА от приказки there is no need of talk 20. няма НУЖДА! never mind, that's all right 21. няма да стане НУЖДА да идваш there won't be any need for you to come 22. нямаше НУЖДА да идвате you needn't have come 23. нямаше НУЖДА да му се повтаря he didn't need to be told twice 24. от НУЖДА from necessity, out of necessity 25. при НУЖДА/в случай на НУЖДА when necessary, in case of need/necessity 26. при крайна НУЖДА at a pinch 27. приятел в НУЖДА се познава a friend in need is a friend indeed 28. става НУЖДА да it becomes necessary to, one has to 29. тук няма НУЖДА от много думи there's nothing much to be said/to say 30. ходя по НУЖДА go to the toilet 31. ходя по голяма НУЖДА have a bowel movement 32. ходя по малка НУЖДА go to the toilet, urinate

  Български-английски речник > нужда

 • 5 нужда

  ж 1. besoin m; nécessité f; всекидневни нужди besoins (journaliers) courants; имам нужда от някого (от нещо) avoir besoin de qn (de qch); при нужда au besoin, en cas de nécessité; 2. besoin m, nécessité f, gêne f; разг dèche f; в нужда съм être dans le besoin (dans la gêne; разг dans la dèche), tirer la langue d'un pied de long; от нужда par nécessité; в случай на крайна нужда en cas d'un besoin urgent (pressant), en cas de nécessité nécessitante а приятел в нужда се познава on reconnaît ses amis au besoin; нуждата създава закона nécessité fait la loi; нуждата закони не признава nécessité n'a point de loi; няма нужда pas besoin, ce n'est pas la peine; ходя по нужда aller а (faire) ses besoins (ses nécessités), satisfaire а ses besoins naturels.

  Български-френски речник > нужда

 • 6 билет

  1. (за влак, театър и пр.) ticket
  (трамваен, жп. и пр.) ticket
  (половин) a half-fare ticket
  (с намаление) a cheap ticket
  (входен) a ticket of admittance
  жп. билет a railway ticket
  (за отиване и връщане) a return (ticket), ам. a round trip ticket
  (обиколен) a tourist/an excursion ticket
  (със смяна) a transfer ticket
  (директен) a through ticket
  (перонен) a platform ticket
  билет за увеселителен влак an excursion ticket
  (лотариен) a lottery ticket
  непечеливш/празен билет blank
  (гардеробен) a cloak-room ticket/check
  возя се/пътувам без билет steal a ride; be a stowaway
  всички билети са продадени all seats are sold/are booked up; meamp. the house is sold out
  плащам си билета pay o.'s fare, ( за параход) pay o.'s passage
  билети моля! (кондукторьт казва) fares, please, ( контролата) tickets, please!
  ловен билет a game shooting licence, a licence to shoot
  (за риболов) a licence to fish
  уволнителен билет воен. a discharge note
  * * *
  билѐт,
  м., -и, (два) билѐта 1. (за влак, театър и пр.) ticket; ( половин) half-fare ticket; (с намаление) cheap ticket; ( входен) ticket of admittance; (в една посока) single ticket; (за отиване и връщане) return (ticket), амер. round trip ticket; ( обиколен) tourist/excursion ticket; ( със смяна) transfer ticket; ( директен) through ticket; ( перонен) platform ticket; \билет за увеселителен влак excursion ticket; (за параход) passage; ( лотариен) lottery ticket; \билети, моля! ( кондукторът казва) fares, please, ( контролата) tickets, please! возя се/пътувам без \билет steal a ride; be a stowaway; всички \билети са продадени all seats are sold/are booked up; театр. the house is sold out; имам един \билет повече I have a ticket too many; непечеливш/празен \билет blank; ( гардеробен) cloak-room ticket/check; плащам си \билета pay o.’s fare, (за параход) pay o.’s passage; пътник без \билет мор. stowaway; пътувам с половин \билет travel half-fare; с този \билет можете да пътувате с автобуса колкото пъти искате this ticket allows you unlimited travel on the bus;
  2. ( удостоверение) card; licence; входен \билет ( карта) admission card; ловен \билет game shooting licence, licence to shoot; (за риболов) licence to fish; уволнителен \билет воен. discharge note.
  * * *
  fare; ticket: concert билетs - концертни билети
  * * *
  1. (в една посока) a single ticket 2. (входен) a ticket of admittance 3. (гардеробен) a cloak-room ticket/check 4. (директен) a through ticket 5. (за влак, театър и пр.) ticket 6. (за отиване и връщане) a return (ticket), ам. a round trip ticket 7. (за параход) passage 8. (за риболов) a liсenсе to fish 9. (лотариен) a lottery ticket 10. (обиколен) a tourist/ an excursion ticket 11. (перонен) a platform ticket 12. (половин) a half-fare ticket 13. (с намаление) a cheap ticket 14. (със смяна) a transfer ticket 15. (трамваен, жп. и пр.) ticket 16. (удостоверение) card;licence 17. БИЛЕТ за увеселителен влак an excursion ticket 18. БИЛЕТи моля! (кондукторьт казва) fares, please, (контролата) tickets, please! 19. возя се/пътувам без БИЛЕТ steal a ride;be a stowaway 20. всички БИЛЕТи са продадени all seats are sold/are booked up;meamp. the house is sold out 21. входен БИЛЕТ (карта) an admission card 22. жп. БИЛЕТ а railway ticket 23. ловен БИЛЕТ а game shooting licence, a licence to shoot 24. непечеливш/ празен БИЛЕТ blank 25. партиен БИЛЕТ a Party (membership) card 26. плащам си БИЛЕТа pay o.'s fare, (за параход) pay о.'s passage 27. пътник без БИЛЕТ мор. stowaway 28. пътувам с половин БИЛЕТ travel half-fare 29. уволнителен БИЛЕТ воен. a discharge note

  Български-английски речник > билет

 • 7 незабавен

  immediate, speedy, prompt, instantaneous
  незабавен отговор a prompt/an immediate reply
  вземам незабавни мерки take immediate/prompt action
  * * *
  незаба̀вен,
  прил., -на, -но, -ни immediate, speedy, prompt, instantaneous; вземам \незабавенни мерки take immediate/prompt action; \незабавенен отговор a prompt/an immediate reply.
  * * *
  immediate: I need an незабавен help. - Имам нужда от незабавна помощ.; instant; instantaneous; prompt{prOmpt}; speedy; swift-handed
  * * *
  1. immediate, speedy, prompt, instantaneous 2. НЕЗАБАВЕН отговор a prompt/an immediate reply 3. вземам незабавни мерки take immediate/prompt action

  Български-английски речник > незабавен

 • 8 нужда

  ну́жд|а ж., -и 1. Not f, Nöte, Notlage f, -n; 2. ( потребност) Bedarf m, -e, Bedürfnis n, -se; 3. Notdurft f o.Pl.; Изпадам в нужда In eine Notlage geraten. Имам голяма нужда от нещо Großen Bedarf an etw. (Dat) haben, etw. bedürfen; Ходя по нужда Die Notdurft gehen/verrichten.

  Български-немски речник > нужда

 • 9 повече

  more
  малко повече a little more
  нещо повече what is more, furthermore
  още повече still more
  не повече no more (от than)
  повече от more than, above
  все повече и повече (ever) more and more. increasingly
  още повече че, толкова повече че all the more that, especially as
  два пъти повече twice as much/many
  с едни цол/метър повече one inch/metre too much
  повече от една миля over a mile, a mile and better
  повече от всичко друго most of all
  обичам я повече от всичко I love her most/best of all
  това повече ми харесва I like this (one) better
  повече или по-малко more or less
  ни повече,ни по-малко от neither more nor less than, no less than
  колкото повече..., толкова повече... the more... the more...
  той е повече учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer
  повече, отколкото трябва more than is required/necessary/enough, ( прекалено) unduly
  (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess
  повече от половината a good half
  повече от две години over two years, more than two years
  повечето the (great) mass of
  повечеот хора most people, the majority of the people
  в повечето случаи for the most part, in most cases, mostly
  1. (за време-по-дълго, отново) any longer/more, no more. again
  той повече няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more
  повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more
  да ги нямаме повече такива разг. no more of this; don't let this happen again
  не мога повече I can't stand (it) any more
  * * *
  по̀вече,
  нареч.
  1. more; в \повече от случаите for the most part, in most cases, mostly; два пъти \повече twice as much/many; една карта в \повече one card too many; не \повече от (час) (an hour) at the most/разг. at the outside; нещо \повече what is more, furthermore; още \повече still more; още \повече че, толкова \повече че all the more that, especially as; \повече от две години over two years; \повече от една миля over a mile, a mile and better; \повече от половината a good half; \повече от хората most people, the majority of the people; \повече отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye; това \повече ми харесва I like this (one) better; той е \повече учен, отколкото лекар he is more of a scientist than a doctor; (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess;
  2. (за време ­ по-дълго, отново) any longer/more, no more, again; без да отлагам \повече without further delay; да ги нямаме \повече такива разг. no more of this; don’t let this happen again; не мога \повече I can’t stand (it) any more; \повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more.
  * * *
  1. (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess 2. (за време - no-дълго, отново) any longer/more, no more. again 3. more 4. ПОВЕЧЕ или no-малко more or less 5. ПОВЕЧЕ не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more 6. ПОВЕЧЕ от more than, above 7. ПОВЕЧЕ от всичко друго most of all 8. ПОВЕЧЕ от две години over two years, more than two years 9. ПОВЕЧЕ от една миля over a mile, a mile and better 10. ПОВЕЧЕ от половината a good half 11. ПОВЕЧЕ, отколкото трябва more than is required/ necessary/enough, (прекалено) unduly 12. ПОВЕЧЕот хора most people, the majority of the people 13. ПОВЕЧЕто the (great) mass of 14. без да отлагам ПОВЕЧЕ without further delay 15. в ПОВЕЧЕто случаи for the most part, in most cases, mostly 16. все ПОВЕЧЕ и ПОВЕЧЕ (ever) more and more. increasingly 17. да ги нямаме ПОВЕЧЕ такива разг. no more of this;don't let this happen again 18. два пъти ПОВЕЧЕ twice as much/many 19. една карта в ПОВЕЧЕ one card too many 20. колкото ПОВЕЧЕ..., толкова ПОВЕЧЕ... the more... the more... 21. колкото е възможно ПОВЕЧЕ as much/many as possible 22. малко ПОВЕЧЕ a little more 23. не ПОВЕЧЕ no more (от than) 24. не мога ПОВЕЧЕ I can't stand (it) any more 25. не мога да чакам ПОВЕЧЕ I cannot wait any longer 26. нещо ПОВЕЧЕ what is more, furthermore 27. ни ПОВЕЧЕ,ни no-малко oт neither more nor less than, no less than 28. обичам я ПОВЕЧЕ от всичко I love her most/ best of all 29. отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye 30. още ПОВЕЧЕ still more 31. още ПОВЕЧЕ че, толкова ПОВЕЧЕ че all the more that, especially as 32. с едни цол/метър ПОВЕЧЕ one inch/ metre too much 33. това ПОВЕЧЕ ми харесва I like this (one) better 34. той ПОВЕЧЕ няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more 35. той е ПОВЕЧЕ учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer

  Български-английски речник > повече

 • 10 имам намерение

  to be about: I'm about to call her. - Имам намерение да и се обадя.

  Български-английски речник > имам намерение

 • 11 имам

  и́мам гл. 1. haben (hatte, gehabt) unr.V. hb tr.V.; 2. 3 л. безл. es gibt, ist; имам талант за нещо talent für etw. (Akk) haben; имам търпение geduld haben; имам нещо общо с някого mit jmdm. etw. zu tun haben; имам нещо против ich habe etw. dagegen; Какво има? was gibt's, was ist los?; От това има полза es ist von Nutzen; има да съжаляваш за това! du wirst es bitter bereuen; Имало едно време... es war einmal...

  Български-немски речник > имам

 • 12 повече

  по́вече нареч. 1. mehr; 2. meist; нещо повече etw. mehr; колкото повече..., толкова повече... je mehr..., desto mehr...; повечето ученици die meisten Schüler Pl; повечето време die meiste Zeit f; още повече, че... zumal...

  Български-немски речник > повече

 • 13 повече

  нареч.
  1) Больше, более; 2) Чаще; 3) Скорее; 4) Большинство; большая часть
  Нещо повече = более того
  Още повече = тем более
  Те работят, но повече си почиват = они работают, но чаще отдыхают
  * * *
  более
  больше
  * * *
  1. по́вече, ве́че
  больше
  2. по́вече
  более

  Български-руски речник > повече

 • 14 повече или по-малко

  более или менее
  * * *
  повече или́ по́-ма́лко; до изве́стна сте́пен
  более или менее

  Български-руски речник > повече или по-малко

 • 15 имам

  гл 1. avoir, posséder; 2. avoir, être affecté de; имам грип avoir la grippe, être grippé; 3. avoir, mesurer, faire; 4. tenir pour, considérer; 5. в съчет a) имам да avoir а, être obligé de; б) (със съществително); имам среща avoir un rendez-vous; в) (c отвлечено съществително), имам право avoir raison; имам вид avoir l'air; а да имаш да вземаш tu peux toujours attendre, tu peux toujours courir; имам вземане даване c être en rapports avec; être en commerce avec; имам го в кърпа вързано l'affaire est dans le sac; имам за цел avoir pour but de, viser а; имам зъб на някого avoir une dent contre qn, en avoir (avoir qch) contre qn, en vouloir а qn; имаш много здраве ирон tu peux attendre, tu peux toujours courir; имам на ръка avoir а sa disposition, disposer de; имам на своя страна някого avoir qn (pour soi, de son côté); имам на ума си нещо avoir qch en tête; имам нещо общо с някого avoir qch de commun avec; avoir certains rapports avec; имам под ръка avoir qch sous la main (а sa portée); имам право на avoir droit а; имам право да avoir le droit de; имам пред вид нещо avoir qch en vue; имам чест да avoir l'honneur de; колкото глас имам а tue-tête.

  Български-френски речник > имам

 • 16 имам-баялдъ

  dish made of highly seasoned aubergines
  * * *
  dish made of highly seasoned aubergines

  Български-английски речник > имам-баялдъ

 • 17 двойно повече

  twice as much

  Български-Angleščina политехнически речник > двойно повече

 • 18 имам

  mud

  Български-Angleščina политехнически речник > имам

 • 19 имам дадено отношение към

  view

  Български-Angleščina политехнически речник > имам дадено отношение към

 • 20 имам тенденция

  tend

  Български-Angleščina политехнически речник > имам тенденция

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.