Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

измъкване

 • 1 close

  {klolis}
  I. 1. тесен, затворен
  CLOSE vowel фон. затворена гласна
  2. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен
  aCLOSE smell миризма на застоял въздух
  3. скрит, потаен, мълчалив, прикрит
  to keep/lie CLOSE крия се. спотайвам се
  4. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр
  5. под възбрана
  6. строг (за арест и пр.)
  7. близък, интимен, сърдечен
  8. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.)
  9. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) CLOSE intervals (на) малки/чести/близкй интервали
  CLOSE resemblance голяма прилика
  CLOSE combat воен. ръкопашен бой
  10. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание)
  11. почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.)
  12. рядък, дефицитен
  II. 1. близо, наблизо, в непосредствена близост
  to be/follow CLOSE behind следвам отблизо, вървя по петите на
  to keep CLOSE to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого
  to keep CLOSE to the text придържам се (строго) към текста
  to flt CLOSE прилягам плътно/точно
  CLOSE together близо един до друг, на гъсто
  sit closer together сгъстете се
  CLOSEat hand недалеч
  CLOSE by, CLOSE on, CLOSE to съвсем наблизо
  CLOSE (up) on близо, почти
  he is CLOSE on fifty той e почти петдесетгодишен
  it is CLOSE (up) on midnight вече e почти полунощ
  CLOSE to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното
  to shave CLOSE бръсна се/избръсвам се гладко
  to cut CLOSE изрязвам/подрязвам ниско/до корена
  2. отблизо, внимателно, щателно
  III. 1. оградено място
  2. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище
  3. задънена/сляпа улица
  IV. 1. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.)
  2. приключвам работа, затварям магазин и пр
  3. прен. затварям
  to CLOSE one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо
  my mouth is CLOSEd не мога/не смея/не бива да говоря
  4. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам
  закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се
  5. затягам, ссъстявам, сплотявам
  close about ограждам, обкръжавам, обгръщам
  the mists CLOSEd about us мъглата ни обгърна/обви (напълно)
  close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден
  close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам
  падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon)
  ставам по-къс, намалявам (за дни), CLOSE in upon приближавам се и нападам
  close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки
  close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.)
  close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого)
  V. 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край
  2. муз. завършък на музикална фраза, каденца
  * * *
  {klolis} а 1. тесен, затворен; close vowel фон. затворена гласна; 2(2) adv 1. близо, наблизо; в непосредствена близост; to be/f{3} n 1. оградено място; 2. ограден двор на катедрала; учили{4} {klouz} v 1. затварям (се); затискам; запушвам, запълвам (д{5} n 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на д
  * * *
  често; щателен; спарен; уединен; тесен; сгъстявам; свидлив; отблизо; ограничен; потаен; приключване; приключвам; близък; близо до; душен; гъст; затварям; запушвам; завършек; закриване; задушен; запарен; заключение; интимен; край;
  * * *
  1. 1 почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.) 2. 1 рядък, дефицитен 3. aclose smell миризма на застоял въздух 4. close (up) on близо, почти 5. close about ограждам, обкръжавам, обгръщам 6. close by, close on, close to съвсем наблизо 7. close combat воен. ръкопашен бой 8. close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден 9. close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам 10. close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки 11. close resemblance голяма прилика 12. close to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното 13. close together близо един до друг, на гъсто 14. close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.) 15. close vowel фон. затворена гласна 16. close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого) 17. closeat hand недалеч 18. he is close on fifty той e почти петдесетгодишен 19. i. тесен, затворен 20. ii. близо, наблизо, в непосредствена близост 21. iii. оградено място 22. it is close (up) on midnight вече e почти полунощ 23. iv. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.) 24. my mouth is closed не мога/не смея/не бива да говоря 25. sit closer together сгъстете се 26. the mists closed about us мъглата ни обгърна/обви (напълно) 27. to be/follow close behind следвам отблизо, вървя по петите на 28. to close one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо 29. to cut close изрязвам/подрязвам ниско/до корена 30. to flt close прилягам плътно/точно 31. to keep close to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого 32. to keep close to the text придържам се (строго) към текста 33. to keep/lie close крия се. спотайвам се 34. to shave close бръсна се/избръсвам се гладко 35. v. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край 36. близък, интимен, сърдечен 37. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) close intervals (на) малки/чести/близкй интервали 38. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание) 39. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.) 40. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен 41. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам 42. задънена/сляпа улица 43. закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се 44. затягам, ссъстявам, сплотявам 45. муз. завършък на музикална фраза, каденца 46. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище 47. отблизо, внимателно, щателно 48. падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon) 49. под възбрана 50. прен. затварям 51. приключвам работа, затварям магазин и пр 52. скрит, потаен, мълчалив, прикрит 53. ставам по-къс, намалявам (за дни), close in upon приближавам се и нападам 54. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр 55. строг (за арест и пр.)
  * * *
  close [klous] I. adj 1. predic близо, наблизо, непосредствено; ( follow) \close behind следвам наблизо, съм (вървя) по петите (на); to be \close to signing a contract близо съм до (предстои ми скоро) подписване на договор; the tables were pushed \close together масите бяха доближени (подредени) една до друга; to fit \close прилягам плътно; \close together близо един до друг, нагъсто; sit \closer together! сгъстете се! \close at hand, \close by, \close to съвсем наблизо, на две крачки; \close (up)on почти, близо; he is \close on 50 той е почти 50-годишен; they are \close on us настигат ни, по петите ни са; \close to the wind мор. с нос почти срещу вятъра; прен. леко незаконен, мошенически; to keep ( lie) \close спотайвам се, крия се, дебна; 2. близък (по време, място, вид); тесен (и прен.); \close intervals малки (близки) интервали; a \close relative близък роднина; \close combat воен. ръкопашен бой, мор. бой отблизо, кораб до кораб; to come to \close quarters разг. счепкваме се, хващаме се за гушите; at \close quarters отблизо; \close quarters тясно жилище, теснина; at \close range отблизо, в упор; in \close proximity непосредствена близост; to keep a \close eye ( watch) on наблюдавам внимателно (отблизо); a \close shave ( thing, call) рисковано измъкване, оттърване на косъм (от нещастие); 3. близък, интимен, сърдечен; 4. внимателен, подробен, щателен; точен; съсредоточен (за внимание); a \close copy ( translation) точен препис (превод); a \close observer внимателен наблюдател; \close inspection внимателно (щателно) проучване (изучаване); 5. почти равен; равностоен (за шанс, изгледи за успех); много оспорван; \close election избори, при които кандидатите имат почти изравнени шансове; a \close finish сп. равен финал, при който състезателите стигат почти едновременно; 6. душен, задушен, тежък, спарен, запарен; open the window, it is very \close in here отвори прозореца, много е задушно; a \close smell миризма на спарено; 7. уединен, самотен; прикрит, потаен, мълчалив; to keep o.s. \close живея уединено (самотно); to play a \close game прикривам картите си (и прен.); 8. стиснат, свидлив; he is very \close with his money той е много стиснат; 9. ограничен (само за избрани хора); 10. строг; добре пазен; keep s.th. a \close secret добре пазена тайна; \close confinement строг тъмничен затвор; a \close prisoner затворник под силна охрана; 11. забранен (сезон за лов); 12. гъст, плътен (за тъкан, редица, дъжд и пр.); сбит (за почерк, текст и пр.); a \close formation сбито формирувание; in \close order в гъсти редици; 13. стегнат, добре прилягащ, тесен (за дреха); прилепнал; 14. ост. затворен; a \close vowel ез. затворена гласна; II. adv отблизо, внимателно, щателно; to shave ( cut) \close избръсвам се гладко; изрязвам ниско (до корена); to look at s.th. \close up (to) разглеждам отблизо; III. n оградено място.IV [klouz] v 1. затварям (се); запушвам, затискам, запълвам (дупка, цепнатина); сгъвам ( чадър); they \close the office early те рано затварят офиса; to \close the door on s.th. прен. не позволявам нищо повече да се разисква; to \close s.o.'s eyes затварям очите на някого (при смъртта); to have o.'s eyes \closed не виждам, не желая да видя; his eyes are \closed той е мъртъв; 2. свършвам, завършвам, привършвам; приключвам; the speaker \closed the meeting говорителят закри събранието; to consider the matter \closed считам въпроса за уреден (приключен); to \close o.'s days завършвам земния си път, умирам; to \close a deal приключвам сделка; 3. закривам ( сметка); 4. фин. затварям (на дадена стойност); the US dollar \closed higher in Tokyo today щатската валута затвори на по-високи стойности днес в Токио; 5. затягам, сгъстявам (редици); 6. скъсявам, намалявам; the distance between the two runners is beginning to \close разстоянието между двамата бегачи започва да намалява; behind \closed doors при затворени врати; a \closed book нещо напълно непознато; \close o.'s mind to s.th. не искам и да чуя за; \close o.'s ranks 1) обединявам се; in times of crisis party members should \close в кризисен момент членовете на партията трябва да се обединят; 2) воен. сгъстявам редиците; V. n 1. край, завършек, заключение, приключване; закриване; at the \close of на края на; at the \close of day ост. привечер; to draw to a \close наближавам края си, завършвам; to bring to a \close довършвам, завършвам; 2. вкопчване, клинч (в бокса); to come to a \close вкопчваме се един в друг; 3. муз. каденца.

  English-Bulgarian dictionary > close

 • 2 cop-out

  {kɔp'aut}
  1. n ам. претекст, начин за измъкване
  2. измъкване, кръшкане
  3. човек, който се измъква, кръшкач
  * * *
  {kъp'aut} n ам. 1. претекст; начин за измъкване; 2. измъкване
  * * *
  1. n ам. претекст, начин за измъкване 2. измъкване, кръшкане 3. човек, който се измъква, кръшкач
  * * *
  cop-out[´kɔp¸aut] n 1. кръшкане, бягане от отговорност; 2. кръшкач.

  English-Bulgarian dictionary > cop-out

 • 3 elusion

  {i'lu:ʒn}
  n избягване, измъкване, изплъзване, заобикаляне
  * * *
  {i'lu:(c)n} n избягване, измъкване, изплъзване, заобикаляне.
  * * *
  странене; измъкване; изплъзване; избягване;
  * * *
  n избягване, измъкване, изплъзване, заобикаляне
  * * *
  elusion[i´lu:ʒən] n избягване, измъкване, изплъзване; заобикаляне.

  English-Bulgarian dictionary > elusion

 • 4 escape

  {is'keip}
  I. 1. избягвам (from, out of)
  2. изплъзвам се/измъквам се/спасявам се/отървавам се/освобождавам се (от), избягвам
  to ESCAPE by the skin of one's teeth едва се спасявам, едва отървавам кожата
  to ESCAPE observation/notice изплъзвам се/убягвам от погледа/вниманието, минавам незабелязан
  3. изплъзвам се неволно, изтръгвам се, отронвам се (за сълзи, думи, въздишка)
  4. изтичам, излизам (за газ, течност)
  his name ESCAPEs me не си спомням името му
  II. 1. избягване, бягство
  to make/effect one's ESCAPE избягвам
  to make good one's ESCAPE успявам да избягам
  ESCAPE warrant юр. заповед за залавяне на избягал престъпник
  ESCAPE route път за бягство
  2. спасяване, спасение
  to have a narrow ESCAPE едва се спасявам, едва отървавам кожата, прен. прескачам трапа
  to have a miraculous ESCAPE спасявам се по чудо
  3. тех. изтичане, губене (на газ, течност)
  ESCAPE valve/pipe тех. изпускателен клапан/тръба
  4. хидр. преливник на язовирна стена
  5. лит. бягство от действителността, ескейпизъм
  * * *
  {is'keip} v 1. избягвам (from, out of); 2. изплъзвам се/измъкв(2) {is'keip} n 1. избягване, бягство; to make/effect o.'s escape и
  * * *
  спасяване; спасение; освобождавам се; отхвръквам; бягство; измъкване;
  * * *
  1. escape route път за бягство 2. escape valve/pipe тех. изпускателен клапан/тръба 3. escape warrant юр. заповед за залавяне на избягал престъпник 4. his name escapes me не си спомням името му 5. i. избягвам (from, out of) 6. ii. избягване, бягство 7. to escape by the skin of one's teeth едва се спасявам, едва отървавам кожата 8. to escape observation/notice изплъзвам се/убягвам от погледа/вниманието, минавам незабелязан 9. to have a miraculous escape спасявам се по чудо 10. to have a narrow escape едва се спасявам, едва отървавам кожата, прен. прескачам трапа 11. to make good one's escape успявам да избягам 12. to make/effect one's escape избягвам 13. изплъзвам се неволно, изтръгвам се, отронвам се (за сълзи, думи, въздишка) 14. изплъзвам се/измъквам се/спасявам се/отървавам се/освобождавам се (от), избягвам 15. изтичам, излизам (за газ, течност) 16. лит. бягство от действителността, ескейпизъм 17. спасяване, спасение 18. тех. изтичане, губене (на газ, течност) 19. хидр. преливник на язовирна стена
  * * *
  escape[is´keip] I. v 1. избягвам ( from, out of, to); 2. изплъзвам се (от), измъквам се (от), спасявам се (от), избягвам, отървавам се от, освобождавам се от; to \escape by the skin of o.'s teeth едва се спасявам, едва си отървавам кожата; he narrowly \escaped death той едва си спаси живота; to \escape observation скривам се от погледа; to \escape notice (за неща) изплъзвам се (убягвам) от погледа (вниманието), минавам незабелязано; 3. изплъзвам се (неволно), изтръгвам се; a tear \escaped her сълза се отрони от очите ѝ; a cry \escaped him вик се изтръгна от гърдите му; 4. изтичам, излизам (за течност, газ); II. n 1. избягване, бягство; to make ( effect) o.'s \escape избягвам; \escape warrant юрид. заповед за залавяне на избягал затворник; 2. спасяване, спасение; to have a narrow \escape едва се спасявам, едва си отървавам кожата; прескачам трапа (за болен); to have a miraculous \escape спасявам се по чудо; emergency \escape запасен (авариен) изход; ejection-seat \escape ав. напускане (на самолет) чрез катапултиране; ladder \escape пожарна (спасителна) стълба; 3. изтичане, губене (на газ, течност); electron \escape загуба на електрони; \escape valve, - pipe тех. изпускателен клапан, тръба; 4. хидр. преливник на язовирна стена; 5. архит. връзка (преход) между колона и капител; 6. градинско цвете, което расте в диво състояние; 7. лит. откъсване; бягство от действителността, ескейпизъм; \escape mechanism механизъм за бягство от действителността. III. n архит. връзка (преход) между колона и капител, шийка.

  English-Bulgarian dictionary > escape

 • 5 extrication

  {,ekstri'keiʃn}
  n освобождаване, измъкване, избавяне, отърваване
  * * *
  {,ekstri'keishn} n освобождаване, измъкване; избавяне, отъ
  * * *
  освобождаване; отърваван;
  * * *
  n освобождаване, измъкване, избавяне, отърваване
  * * *
  extrication[¸ekstri´keiʃən] n 1. отърваване, измъкване, освобождаване; 2. хим. отделяне, освобождаване.

  English-Bulgarian dictionary > extrication

 • 6 flit

  {flit}
  I. 1. прелитам, прехвръквам, хвърча, летя бързо/безшумно, пробягвам
  2. минавам бързо, отлитам (за времето)
  3. премествам се (в нова квартира, особ. тихомълком)
  flit about хвърча, летя насам-натам, нося се
  flit past прехвръквам
  II. 1. прелитане, прехвръкване
  2. тайно преместване в нова квартира
  * * *
  {flit} v (-tt-) 1. прелитам, прехвръквам; хвърча, летя бързо/без(2) {flit} n 1. прелитане, прехвръкване; 2. тайно преместване в
  * * *
  хвърча; отлитам; прехвръквам; прелитам;
  * * *
  1. flit about хвърча, летя насам-натам, нося се 2. flit past прехвръквам 3. i. прелитам, прехвръквам, хвърча, летя бързо/безшумно, пробягвам 4. ii. прелитане, прехвръкване 5. минавам бързо, отлитам (за времето) 6. премествам се (в нова квартира, особ. тихомълком) 7. тайно преместване в нова квартира
  * * *
  flit [flit] I. v (- tt-) 1. прелитам, прехвръквам, отлитам; хвърча, летя бързо (безшумно); the memory \flited through her mind споменът пробягна (проблесна) в съзнанието ѝ; пробягвам; 2. минавам бързо, отлитам (за времето); 3. главно шотл. заминавам, отивам си, умирам; 4. премествам се (в нова квартира); 5. англ. разг. измъквам се (за да избегна неприятно задължение); "изнизвам се"; духвам; 6. to \flit about хвърча, летя насам-натам, нося се; 7. приставам, избягвам; II. n 1. преместване, промяна на местожителство; 2. ам. sl педал, педи, хомо; 3. англ. разг. измъкване, кръшкане; to do a \flit обирам си крушите.

  English-Bulgarian dictionary > flit

 • 7 get-away

  {'getəwei}
  1. n разг. бягство, измъкване
  to make one's GET-AWAY успявам даизбягам
  GET-AWAY car кола, използувана за бягство
  2. сп. старт (иране)
  * * *
  {'getъwei} n разг. 1. бягство, измъкване; to make o.'s get-away усп
  * * *
  1. get-away car кола, използувана за бягство 2. n разг. бягство, измъкване 3. to make one's get-away успявам даизбягам 4. сп. старт (иране)
  * * *
  get-away[´getə¸wei] n ам. 1. разг. бягство, разг. клинчене; отстъпление; to make o.'s \get-away избягвам, измъквам се; 2. почивка, кратка ваканция, убежище; 3. сп., авт. стартиране, тръгване; старт; a smart \get-away добър старт; 4. излизане на дивеча от гората.

  English-Bulgarian dictionary > get-away

 • 8 get-out

  {'getaut}
  n разг. начин за измъкване, вратичка
  * * *
  {'getaut} n разг. начин за измъкване, вратичка.
  * * *
  n разг. начин за измъкване, вратичка
  * * *
  get-out[´get¸aut] n 1. разг. начин за измъкване, вратичка, разг. пролука; 2. изнасяне на реквизит, декори и костюми от театъра (след края на продукция).

  English-Bulgarian dictionary > get-out

 • 9 guy

  {gai}
  I. мор. обтяжка
  II. v опъвам с обтяжка
  III. 1. прен. чучела, чучело, плашило
  2. разг. човек, момче
  3. sl. измъкване, офейкване
  to do a GUY измъквам се, офейквам
  to give the GUY to изплъзвам се
  IV. 1. изобразявам като плашило, окарикатурявам
  2. разг. подигравам се, будалкам
  * * *
  {gai} мор. обтяжка.(2) {gai} v опъвам с обтяжка.{3} {gai} n 1. прен. чучела, чучело, плашило; 2. разг. човек, мом{4} {gai} v 1. изобразявам като плашило, окарикатурявам; 2. разг.
  * * *
  човек; тип; окарикатурявам; офейквам; плашило;
  * * *
  1. i. мор. обтяжка 2. ii. v опъвам с обтяжка 3. iii. прен. чучела, чучело, плашило 4. iv. изобразявам като плашило, окарикатурявам 5. sl. измъкване, офейкване 6. to do a guy измъквам се, офейквам 7. to give the guy to изплъзвам се 8. разг. подигравам се, будалкам 9. разг. човек, момче
  * * *
  guy [gai] I. n 1. ам. sl човек, момче; regular \guy славен човек; a big \guy голяма клечка; известен престъпник; 2. прен. чучело, плашило; 3. ам. sl шега; II. v 1. изобразявам като плашило, окарикатурявам; правя за посмешище; 2. sl подигравам се; подмятам, будалкам; издевателствам над; 3. театр. окарикатурявам ( роля).III. n приспособление за обтягане; обтяжка, ванта (и guy-rope); IV. v опъвам с обтяжка (ванта). V. n sl измъкване, изплъзване; to do a \guy измъквам се, изчезвам, офейквам; to give the \guy to измъквам се (изплъзвам се) от; VI. v измъквам се, изплъзвам се, офейквам, изчезвам.

  English-Bulgarian dictionary > guy

 • 10 jink

  {dʒiŋk}
  I. v отклонявам се/извивам се бързо/рязко, разг. правя бърза маневра (за да се измъкна)
  II. n бързо отклоняване/маневра
  high JINKs шумна веселба
  * * *
  {jink} v отклонявам се/извивам се бързо/рязко; разг. правя бъ(2) {jink} n бързо отклоняване/маневра; high jinks шумна веселба
  * * *
  отклонение; отклонявам се; лъкатуша; лъкатушене;
  * * *
  1. high jinks шумна веселба 2. i. v отклонявам се/извивам се бързо/рязко, разг. правя бърза маневра (за да се измъкна) 3. ii. n бързо отклоняване/маневра
  * * *
  jink[´dʒiʃk] I. v отклонявам се, лъкатуша, измъквам се, изплъзвам се, избягвам, отбягвам; II. n отклонение, лъкатушене; измъкване, изплъзване; high \jinks шумна веселба (игра), веселие.

  English-Bulgarian dictionary > jink

 • 11 out

  {aut}
  I. 1. вън, навън, на открито
  OUT there ей там
  to go OUT излизам
  OUT you go! махай се оттук! to stay OUT не се прибирам вкъщи
  to be OUT излязъл съм, не съм вкъщи
  to dine OUT вечерям навън
  they are OUT a great deal много ходят/излизат
  my daughter is not OUT yet дъщеря ми още не излиза в обществото (малка e)
  day OUT ден за излизане, свободен ден (за прислуга)
  2. отдалеченост
  OUT at sea в/на открито море
  to live OUT in the country/in Australia живея в провинцията/в Австралия
  3. излизане, появяване
  the roses are OUT розите ca цъфнали
  the chicken is OUT пилето се e излюпило
  the sun is OUT слънцето e изгряло/се e показало
  the rash is OUT обривът e избил
  the book is OUT книгата e излязла от печат, книгата е дадена (на абонат-от библиотеката)
  4. разкриване, обявяване, издаване (на нареждане и пр.)
  to be OUT разчувам се, бивам разкрит
  5. изчерпване, изгасване, завършване, свършване
  the year is not. OUT yet годината още не е изтекла
  before the day/week is OUT до края на деня/седмицата
  the fire/candle/light is OUT огънят/свещта/светлината e загаснала
  the lease is OUT наемният срок e изтекъл
  short skirts are OUT късите поли не ca вече на мода
  the conservatives are OUT консерваторите вече не ca на власт
  6. пропуск, грешка
  to be OUT in one's calculations сметките ми не излизат
  you are not far OUT почти си прав, почти позна/отгатна
  your guess is a long way OUT съвсем не позна/не отгатна
  my watch is five minutes OUT часовникът ми избързва/изостава с пет минути
  ту elbow is OUT лакътят ми е изкълчен
  7. в безсъзнание
  8. бокс аут
  9. футб. аут
  10. на глас, високо
  to speak OUT изказвам се гласно
  11. скарване (with)
  to be OUT with someone скаран съм с някого
  12. превежда се с глагол
  OUT with him! изпъдете/изхвърлете го навън! OUT with it! казвай де! хайде, говори
  13. OUT of вън от, извън
  I was never OUT of England никога не съм бил извън Англия
  fish cannot live OUT of water рибите не могат да живеят вън от водата
  to look/jump OUT of the window поглеждам/скачам от прозореца
  to be OUT of it извън компанията/изолиран съм, не съм замесен, не участвувам, на (известно разстояние) от
  ten miles OUT of London (на) десет мили от Лондон, от (за материя, източник)
  hut made OUT of old planks колиба, направена от стари дъски
  to drink OUT of a cup пия от чаша
  OUT of the housekeeping money от парите за домакински разходи
  can good come OUT of evil? от злото може ли да излезе добро? без
  we're OUT of sugar/petrol нямаме захар/бензин, свърши ни се захарта/бензинът, от, по, поради, вследствие на
  OUT of envy от завист
  OUT pf necessity по необходимост, от, измежду
  this is one instance OUT of several това e един пример от няколко
  choose one OUT of these ten избери си един от/измежду тези десет, резултат
  to cheat someone OUT of his money измъквам парите на някого (с измама)
  to talk someone OUT of doing something убеждавам някого да не прави нещо
  to frighten someone OUT of his wits изкарвам акъла на някого (от страх), състояние извън нормалното
  to be OUT of one's mind/senses не съм на себе си, луд съм
  OUT of control вж. control 1, от (дадена майка, за животно)
  the journey OUT пътуването дотам, отиването
  to be (all) OUT for/to с всички сили се стремя към/да
  I am not OUT to reform the world не съм се заел/тръгнал да оправям света
  all OUT с пълна скорост, с всички сили
  OUT and about на крака, оздравял
  OUT and away несравнено, далеч, къде-къде
  OUT and OUT съвършен, истински
  to be OUT разг. забранен съм, излязъл съм от затвора, изхвърлен/изключен съм, изчистен/излязъл съм (за петно и пр.)
  that plan is OUT този план е неприложим/не струва
  bridge is the best game OUT бриджът e най-хубавата игра (на света)
  OUT from under облекчен от грижа/бреме
  II. 1. през, от
  to look OUT the window гледам през прозореца
  2. по
  to go OUT the old road излизам/тръгвам по стария път
  III. 1. сn. на чужд терен (за мач)
  2. потеглящ, тръгващ
  3. изходящ (за поща)
  4. отдалечен
  5. необикновен, необичаен
  6. тех. изключен
  IV. n 1. начин за измъкване, вратичка
  2. печ. пропуск, изпуснат материал
  3. pl парл. опозиция
  4. pl обтегнати/лоши отношения
  at OUTs, on the OUTs в лоши отношения
  from OUT to OUT ам. от единия край до другая
  the ins and OUTs правителството и опозицията, подробностите (на процедура и пр.), прен. механизъм
  V. 1. изхвърлям, изпъждам
  2. сп. нокаутирам
  3. излизам наяве
  the truth will OUT истината не може да се скрие
  VI. 1. из-, извън-, далечен
  2. над-, пре-
  3. краен
  * * *
  {aut} adv 1. вън; навън; на открито: out there ей там; to go out изли(2) {aut} prep ам. 1. през, от; to look out the window гледам през {3} {aut} I. а 1. сn. на чужд терен (за мач); 2. потеглящ, тръгва{4} {aut} v 1. 1. изхвърлям, изпъждам; 2. сп. нокаутирам; 3. изли{5} {aut} pref. 1. из-; извън-; далечен; 2. над-, пре-; 3. краен.
  * * *
  външен; вън; загасвам; изгасвам; излязъл; изключен; краен; невключен; навън;
  * * *
  1. 1 out of вън от, извън 2. 1 превежда се с глагол 3. 1 скарване (with) 4. all out с пълна скорост, с всички сили 5. at outs, on the outs в лоши отношения 6. before the day/week is out до края на деня/седмицата 7. bridge is the best game out бриджът e най-хубавата игра (на света) 8. can good come out of evil? от злото може ли да излезе добро? без 9. choose one out of these ten избери си един от/измежду тези десет, резултат 10. day out ден за излизане, свободен ден (за прислуга) 11. fish cannot live out of water рибите не могат да живеят вън от водата 12. from out to out ам. от единия край до другая 13. hut made out of old planks колиба, направена от стари дъски 14. i am not out to reform the world не съм се заел/тръгнал да оправям света 15. i was never out of england никога не съм бил извън Англия 16. i. вън, навън, на открито 17. ii. през, от 18. iii. сn. на чужд терен (за мач) 19. iv. n начин за измъкване, вратичка 20. my daughter is not out yet дъщеря ми още не излиза в обществото (малка e) 21. my watch is five minutes out часовникът ми избързва/изостава с пет минути 22. out and about на крака, оздравял 23. out and away несравнено, далеч, къде-къде 24. out and out съвършен, истински 25. out at sea в/на открито море 26. out from under облекчен от грижа/бреме 27. out of control вж. control 1, от (дадена майка, за животно) 28. out of envy от завист 29. out of the housekeeping money от парите за домакински разходи 30. out pf necessity по необходимост, от, измежду 31. out there ей там 32. out with him! изпъдете/изхвърлете го навън! out with it! казвай де! хайде, говори 33. out you go! махай се оттук! to stay out не се прибирам вкъщи 34. pl обтегнати/лоши отношения 35. pl парл. опозиция 36. short skirts are out късите поли не ca вече на мода 37. ten miles out of london (на) десет мили от Лондон, от (за материя, източник) 38. that plan is out този план е неприложим/не струва 39. the book is out книгата e излязла от печат, книгата е дадена (на абонат-от библиотеката) 40. the chicken is out пилето се e излюпило 41. the conservatives are out консерваторите вече не ca на власт 42. the fire/candle/light is out огънят/свещта/светлината e загаснала 43. the ins and outs правителството и опозицията, подробностите (на процедура и пр.), прен. механизъм 44. the journey out пътуването дотам, отиването 45. the lease is out наемният срок e изтекъл 46. the rash is out обривът e избил 47. the roses are out розите ca цъфнали 48. the sun is out слънцето e изгряло/се e показало 49. the truth will out истината не може да се скрие 50. the year is not. out yet годината още не е изтекла 51. they are out a great deal много ходят/излизат 52. this is one instance out of several това e един пример от няколко 53. to be (all) out for/to с всички сили се стремя към/да 54. to be out in one's calculations сметките ми не излизат 55. to be out of it извън компанията/изолиран съм, не съм замесен, не участвувам, на (известно разстояние) от 56. to be out of one's mind/senses не съм на себе си, луд съм 57. to be out with someone скаран съм с някого 58. to be out излязъл съм, не съм вкъщи 59. to be out разг. забранен съм, излязъл съм от затвора, изхвърлен/изключен съм, изчистен/излязъл съм (за петно и пр.) 60. to be out разчувам се, бивам разкрит 61. to cheat someone out of his money измъквам парите на някого (с измама) 62. to dine out вечерям навън 63. to drink out of a cup пия от чаша 64. to frighten someone out of his wits изкарвам акъла на някого (от страх), състояние извън нормалното 65. to go out the old road излизам/тръгвам по стария път 66. to go out излизам 67. to live out in the country/in australia живея в провинцията/в Австралия 68. to look out the window гледам през прозореца 69. to look/jump out of the window поглеждам/скачам от прозореца 70. to speak out изказвам се гласно 71. to talk someone out of doing something убеждавам някого да не прави нещо 72. v. изхвърлям, изпъждам 73. vi. из-, извън-, далечен 74. we're out of sugar/petrol нямаме захар/бензин, свърши ни се захарта/бензинът, от, по, поради, вследствие на 75. you are not far out почти си прав, почти позна/отгатна 76. your guess is a long way out съвсем не позна/не отгатна 77. бокс аут 78. в безсъзнание 79. излизам наяве 80. излизане, появяване 81. изходящ (за поща) 82. изчерпване, изгасване, завършване, свършване 83. краен 84. на глас, високо 85. над-, пре- 86. необикновен, необичаен 87. отдалечен 88. отдалеченост 89. печ. пропуск, изпуснат материал 90. по 91. потеглящ, тръгващ 92. пропуск, грешка 93. разкриване, обявяване, издаване (на нареждане и пр.) 94. сп. нокаутирам 95. тех. изключен 96. ту elbow is out лакътят ми е изкълчен 97. футб. аут
  * * *
  out [aut] I. adv 1. вън; навън; \out there ей там (навън); right ( straight) \out право навън; направо, без заобикалки; the journey \out пътуването дотам; отиването; \out and home дотам и обратно, натам и насам; from this \out ам. разг. оттук (сега) нататък; day \out ден за излизане, свободен ден (за прислуга); 2. означава нещо завършено, изчерпано, крайно; let's fight it \out then хайде да решим въпроса с бой; хайде да се преборим; the sugar has run \out захарта е свършила; 3. означава избликване, избухване: to break \out into sobs избухвам в плач; 4. несвяст, извън съзнание: to pass \out припадам; 5. изтриване, заличаване: to cross \out зачерквам; the graffiti were painted \out графитите бяха заличени с боя; 6. нахвърляне на детайли: to sketch \out нахвърлям скица, скицирам; 7. за продан, предложен на обществото: the book is being brought \out in May книгата ще бъде представена през май; 8. с функция на глагол: \out with him! изпъдете (изхвърлете, изкарайте) го навън! \out with it казвай де! хайде, говори! and he \out with a knife разг. и той извади нож; \out and about на крака, оздравял; \out and away несравнено, далеч, много; \out at elbows прен. западнал, беден, закъсал; down and \out съсипан; II. adj predic 1. излязъл навън, не на обичайното си място; to be \out a great deal ходи (излиза) много; my daughter is not \out yet още не съм водил дъщеря си в обществото; \out you go! махай се оттук! напусни стаята (къщата)! вън! the workers are \out ( on strike) работниците стачкуват; the troops are \out войските са на крак бойна готовност); the tide is \out приливът мина; the floods are \out реките излязоха извън бреговете си; 2. излязъл, появил се; the rose is \out розата е цъфнала; the chicken is \out пилето се е излюпило; the sun is \out слънцето се е показало; the book is \out 1) книгата е излязла от печат; 2) книгата е дадена (от библиотеката); 3. непозволен; неприет; smoking on duty is \out пушенето по време на дежурство не е позволено; 4. демодиран, остарял; mini skirts are \out мини полите са излезли от мода; 5. изгаснал, изгасен; изключен: the fire is \out огънят е изгаснал; 6. в безсъзнание; he was \out for two minutes беше в безсъзнание за две минути; 7. желаещ, решен, навит, амбициран; I am \out for as much money as I can get решил съм да събера колкото е възможно повече пари; 8. изчерпан, свършен; our supplies are \out запасите ни са изчерпани; 9. неточен; неправилен; крив; \out by six pence неверен с шест пенса, сгрешен с шест пенса; 10. не на власт, извън управлението; 11. приключил, свършил (за период); before the year is \out преди да е изтекла годината; 12. разг. нескриващ хомосексуалните си наклонности; 13. attr външен; краен; \out match мач на противников терен, мач с гостуване в града на противника; \out size размер, по-голям от обикновения; 14. attr тех. изключен, откачен, нескачен, невключен; III. prep: 1. вън от, извън (\out of); to be \out of it стоя извън интимния кръг, не вземам участие, не намирам компания; \out of date остарял; излязъл от употреба; \out of doors навън, на открито; \out-of-door открит; на открито; \out of doubt несъмнено, без съмнение; \out of focus не на фокус, нефокусиран; \out of print изчерпан (за книга); \out of o.'s senses не на себе си, вън от себе си; to be \out of sorts скършено ми е, кофти ми е, не се чувствам добре, не съм разположен, нямам настроение; \out of the way 1) необикновен; 2) отдалечен, забутан, затънтен, настрана; \out of touch with изолиран от; \out of tune ненастроен; не в тон; \out of time не в такт (и прен.); \out of pocket безпаричен, фалирал; \out of turn не на място, без (преди) да ми е дошъл редът; \out of hand 1) изтърван, без контрол; 2) веднага, незабавно; без труд; this article is \out of stock, I am \out of this article привършил съм тази стока (артикул); 2. от, по, вследствие на, поради (\out of); \out of necessity по необходимост; \out of jealosy от ревност; 3. без (\out of); \out of breath запъхтян, задъхан; 4.: from \out поет. от, из; IV. n 1. печ. пропуск; 2. ам. недостатък; 3. pl полит. The \outs опозиция; at \outs, on the \outs в обтегнати (лоши) отношения; from \out to \out от игла до конец, от край до край; V. int вън! VI. v sl изгонвам, изпъждам, изкарвам навън.

  English-Bulgarian dictionary > out

 • 12 salvo

  {'sælvou}
  I. 1. воен. оръдеен залп, салют
  2. изблик, буря (от аплодисменти)
  II. 1. резерва, уговорка, условие
  with an express SALVO of their rights с изрична уговорка за запазване на всичките им права
  2. прен. усукване, извъртане, претекст, средство за измъкване
  * * *
  {'salvou} n 1. воен. оръдеен залп; салют; 2. изблик, буря (от а(2) {'salvou} n 1. резерва, уговорка, условие; with an express
  * * *
  резерва;
  * * *
  1. i. воен. оръдеен залп, салют 2. ii. резерва, уговорка, условие 3. with an express salvo of their rights с изрична уговорка за запазване на всичките им права 4. изблик, буря (от аплодисменти) 5. прен. усукване, извъртане, претекст, средство за измъкване
  * * *
  salvo[´sælvou] I. n (pl - oes [-ouz]) 1. оръдеен залп; 2. изблик (буря) от аплодисменти; II. salvo n (pl -s) 1. уговорка, условие; with an express \salvo of all my rights със запазване на всичките ми права; 2. увъртане, усукване.

  English-Bulgarian dictionary > salvo

 • 13 scuttle

  {skʌtl}
  I. n кофа за въглища
  II. 1. прозорче с капак на покрив/стена
  2. люк
  III. 1. пробивам (кораб), отварям люковете (на кораб, за да го потопя)
  2. разрушавам собственото си дело
  IV. 1. офейквам, избягвам (off, away)
  2. noл. оттеглям се, дезертирам, отказвам се от мандат
  V. n бягане, офейкване, измъкване, дезертиране
  * * *
  {sk^tl} n кофа за въглища.(2) {sk^tl} n 1. прозорче с капак на покрив/стена; 2. люк.{3} {sk^tl} v 1. пробивам (кораб); отварям люковете (на кораб{4} {sk^tl} v 1. офейквам, избягвам (off, away); 2. noл. отте{5} {sk^tl} n бягане; офейкване; измъкване; дезертиране.
  * * *
  I n кофа за въглища;II 1 n люк, отвор в палубата на кораб;2 v пробивам дъното на кораб, потапям;III v бягам, припкам;scuttle; n кофа за въглища.;{2};{sk§tl} n 1. прозорче с капак на покрив/стена; 2. люк./
  * * *
  1. i. n кофа за въглища 2. ii. прозорче с капак на покрив/стена 3. iii. пробивам (кораб), отварям люковете (на кораб, за да го потопя) 4. iv. офейквам, избягвам (off, away) 5. noл. оттеглям се, дезертирам, отказвам се от мандат 6. v. n бягане, офейкване, измъкване, дезертиране 7. люк 8. разрушавам собственото си дело
  * * *
  scuttle[skʌtl] I. n кофа за въглища; scuttle II. n 1. прозорче на покрив (стена) с капак; 2. люк; III. v 1. пробивам дъното (стената) на кораб, потапям (кораб), като пробивам дъното му; 2. осуетявам, провалям ( план, предложение); IV. scuttle v 1. избягвам (уплашен), офейквам (с off, away); 2. полит. оттеглям се, дезертирам; отказвам се от мандат; V. n бягство, офейкване; дезертиране.

  English-Bulgarian dictionary > scuttle

 • 14 sneak

  {sni:k}
  I. 1. дебна, промъквам (се), прокрадвам се (by, in)
  to SNEAK out измъквам (се)
  2. sl. отмъквам, задигам, крада на дребно
  to SNEAK a smoke изпушвам тайно една цигара
  3. sl. наклеветявам, наковладвам (on someone някого), клеветя, издайнича
  II. 1. разг. подлец, доносник
  2. ам. разг. измъкване
  3. SNEAK-thief
  4. pl ам. sneakers
  5. attr извършен тайно/без предупреждение
  SNEAK attack неочаквано нападение
  SNEAK preview ам. закрита (предварителна) прожекция (на нов филм)
  * * *
  {sni:k} v 1. дебна, промъквам (се), прокрадвам се (by, in); to (2) {sni:k} n 1. разг. подлец, доносник; 2. ам. разг. измъкване
  * * *
  промъквам се; доносник; доноснича; дебна;
  * * *
  1. attr извършен тайно/без предупреждение 2. i. дебна, промъквам (се), прокрадвам се (by, in) 3. ii. разг. подлец, доносник 4. pl ам. sneakers 5. sl. наклеветявам, наковладвам (on someone някого), клеветя, издайнича 6. sl. отмъквам, задигам, крада на дребно 7. sneak attack неочаквано нападение 8. sneak preview ам. закрита (предварителна) прожекция (на нов филм) 9. sneak-thief 10. to sneak a smoke изпушвам тайно една цигара 11. to sneak out измъквам (се) 12. ам. разг. измъкване
  * * *
  sneak [sni:k] I. v 1. дебна, промъквам се, прокрадвам се (in, out, by etc.); to \sneak a look at хвърлям бърз (таен) поглед към; 2. sl отмъквам незабелязано, задигам; крада на дребно; 3. sl клеветя, наклеветявам (on); доноснича; II. n 1. разг. подлец, подлизурко, мазник; уч. доносник; \sneak thief крадец на дребно; кокошкар, пилещар; 2. англ. разг. незабелязано напускане, измъкване; 3. сп. мятане на топка по земята (при игра на крикет).

  English-Bulgarian dictionary > sneak

 • 15 touch

  {tʌtʃ}
  I. 1. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна)
  to TOUCH one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си
  to TOUCH a match to запалвам с клечка кибрит
  I wouldn't TOUCH him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това
  to be TOUCHed by the King ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула)
  2. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно)
  I never TOUCH wine не слагам капка вино в устата си
  he hasn't TOUCHed food all day не e сложил нищо в устата си/не e ял цял ден
  3. стигам/допирам се до
  гранича (on с)
  to TOUCH the spot правя/намирам точно това, което е нужно, оказвам нужното въздействие, попадам в целта, отговарям на предназначението си
  4. меря се/сравнявам се с
  no one can TOUCH her in cooking никой не готви по-хубаво от нея
  5. засягам, интересувам, свързан съм/имам общо с, имам ефект, оказвам нужното въздействие, справям се с
  to TOUCH the spot действувам благотворно, помагам много
  your argument doesn't TOUCH the point at issue твоят довод няма нищо общо с въпроса, който разискваме
  he just TOUCHed (on) this question той само бегло засегна този въпрос
  6. трогвам, вълнувам, засягам, накърнявам честолюбие и пр.
  to TOUCH to the heart трогвам дълбоко
  to be TOUCHed with remorse/pity изпитвам разкаяние/състрадание
  to TOUCH someone on the raw/tender spot, to TOUCH someone home/on the raw засягам някого на болното място, настъпвам го по мазола
  7. попарвам, повреждам (леко) (за слана и пр.)
  the plants are TOUCHed with the wind растенията леко пострадаха от вятъра
  8. размесвам, леко оцветявам
  the sky was TOUCHed with pink/gold небето се розовееше/имаше златист оттенък
  a smile TOUCHed her lips лека усмивка заигра по устните и
  religion TOUCHed with superstition вяра, примесена със суеверие
  9. докосвам се до, развивам, справям се с (въпроси, тема на изпит и пр.), получавам (добър) резултат от
  nothing I have tried will TOUCH this ink spot нищо от средствата, които опитах, не помага за изчистването на това мастилено петно
  10. sl. измъквам пари от/закърпвам някого (for)
  he TOUCHed me for ten pounds той изкрънка от мен десет лири
  11. получавам, вземам, печеля (надница и пр.)
  12. докосвам се/достигам до
  the speedometer needle TOUCHed 80 стрелката на скоростомера отбелязваше 80 км в час
  he TOUCHed his spurs to his horse той пришпори коня си
  13. изпитвам (сплав) с пробен камък, слагам печат върху изпитана сплав
  touch at мор. спирам/отбивам се в (пристанище и пр.)
  touch down приземявам се, кацам (за самолет), ръгби докосвам топката в мъртво поле
  II. 1. осезание, пипане, усещане от пипане
  rough/hot, etc. to the TOUCH грапав/горещ и пр. на пипане
  the cold TOUCH of the iron студенината на (докоснато) желязо
  2. докосване, допиране, допир, контакт (и прен.), общуване, връзка
  to have a soft/slimy, etc. TOUCH мек/лигав и пр. съм при докосване
  at a TOUCH при (леко) докосване
  to be in TOUCH with someone във връзка съм с някого
  3. лек пристъп/атака (на болест и пр.), леко вълнение
  a TOUCH of flu/indigestion лек грип/стомашно разстройство
  a TOUCH of the sun леко слънчасване, замайване от слънце
  4. малко количество, мъничко, прен. следа, оттенък, отсенка, нюанс, примес, нотка
  a TOUCH of salt мъничко сол
  the first TOUCHes of spring първите признаци/полъх на пролетта
  a TOUCH of bitterness/envy, etc. нотка на горчивина/завист и пр.
  a TOUCH of nature проява на човещина/човешко чувство (често ирон.)
  5. щрих
  to put the finishing/final TOUCHes to довършвам, доизкусурявам, слагам последните щрихи на
  6. маниер, стил, похват, прийом, (майсторска) ръка
  a sculpture with a bold TOUCH скулптура, изработена със смел замах
  to write with a light TOUCH пиша леко, имам лек стил
  a dress with an individual TOUCH about it рокля, в която има вложено нещо индивидуално
  the Nelson TOUCH смел начин за справяне с положението (характерен за адмирал Нелсън)
  7. муз. туше, удар
  8. сп. тъч, територията извън тъчлиниите
  9. гоненица (игра)
  10. мед. туширане, палпиране
  11. sl. измъкване на пари, закърпване, измъкнати пари
  he is a soft/easy TOUCH той e човек, от когото лесно могат да се измъкнат пари
  the dinner was a two pound TOUCH за обеда ни оскубаха по две лири
  12. пробен камък (и прен.), печат върху изпробвана сплав
  to put to the TOUCH поставям на изпитание, изпитвам
  to win by a TOUCH едва спечелвам, печеля с много мъничко (състезание и пр.)
  * * *
  {t^tsh} v 1. докосвам/допирам се до; долепен съм до; докосвам ле(2) {t^tsh} n 1. осезание, пипане; усещане от пипане; rough/hot,
  * * *
  щрих(а); съприкосновение; трогвам; тъч; туширане; осезание; попарвам; пипане; пипам; вълнувам; допиране; допирам; гоненица; докосвам; допир; докосване; досягам; засягам; касая; напипвам; нотка;
  * * *
  1. 1 sl. измъкване на пари, закърпване, измъкнати пари 2. 1 докосвам се/достигам до 3. 1 изпитвам (сплав) с пробен камък, слагам печат върху изпитана сплав 4. 1 получавам, вземам, печеля (надница и пр.) 5. 1 пробен камък (и прен.), печат върху изпробвана сплав 6. a dress with an individual touch about it рокля, в която има вложено нещо индивидуално 7. a sculpture with a bold touch скулптура, изработена със смел замах 8. a smile touched her lips лека усмивка заигра по устните и 9. a touch of bitterness/envy, etc. нотка на горчивина/завист и пр 10. a touch of flu/indigestion лек грип/стомашно разстройство 11. a touch of nature проява на човещина/човешко чувство (често ирон.) 12. a touch of salt мъничко сол 13. a touch of the sun леко слънчасване, замайване от слънце 14. at a touch при (леко) докосване 15. he hasn't touched food all day не e сложил нищо в устата си/не e ял цял ден 16. he is a soft/easy touch той e човек, от когото лесно могат да се измъкнат пари 17. he just touched (on) this question той само бегло засегна този въпрос 18. he touched his spurs to his horse той пришпори коня си 19. he touched me for ten pounds той изкрънка от мен десет лири 20. i never touch wine не слагам капка вино в устата си 21. i wouldn't touch him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това 22. i. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна) 23. ii. осезание, пипане, усещане от пипане 24. no one can touch her in cooking никой не готви по-хубаво от нея 25. nothing i have tried will touch this ink spot нищо от средствата, които опитах, не помага за изчистването на това мастилено петно 26. religion touched with superstition вяра, примесена със суеверие 27. rough/hot, etc. to the touch грапав/горещ и пр. на пипане 28. sl. измъквам пари от/закърпвам някого (for) 29. the cold touch of the iron студенината на (докоснато) желязо 30. the dinner was a two pound touch за обеда ни оскубаха по две лири 31. the first touches of spring първите признаци/полъх на пролетта 32. the nelson touch смел начин за справяне с положението (характерен за адмирал Нелсън) 33. the plants are touched with the wind растенията леко пострадаха от вятъра 34. the sky was touched with pink/gold небето се розовееше/имаше златист оттенък 35. the speedometer needle touched 80 стрелката на скоростомера отбелязваше 80 км в час 36. to be in touch with someone във връзка съм с някого 37. to be touched by the king ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула) 38. to be touched with remorse/pity изпитвам разкаяние/състрадание 39. to have a soft/slimy, etc. touch мек/лигав и пр. съм при докосване 40. to put the finishing/final touches to довършвам, доизкусурявам, слагам последните щрихи на 41. to put to the touch поставям на изпитание, изпитвам 42. to touch a match to запалвам с клечка кибрит 43. to touch one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си 44. to touch someone on the raw/tender spot, to touch someone home/on the raw засягам някого на болното място, настъпвам го по мазола 45. to touch the spot действувам благотворно, помагам много 46. to touch the spot правя/намирам точно това, което е нужно, оказвам нужното въздействие, попадам в целта, отговарям на предназначението си 47. to touch to the heart трогвам дълбоко 48. to win by a touch едва спечелвам, печеля с много мъничко (състезание и пр.) 49. to write with a light touch пиша леко, имам лек стил 50. touch at мор. спирам/отбивам се в (пристанище и пр.) 51. touch down приземявам се, кацам (за самолет), ръгби докосвам топката в мъртво поле 52. your argument doesn't touch the point at issue твоят довод няма нищо общо с въпроса, който разискваме 53. гоненица (игра) 54. гранича (on с) 55. докосвам се до, развивам, справям се с (въпроси, тема на изпит и пр.), получавам (добър) резултат от 56. докосване, допиране, допир, контакт (и прен.), общуване, връзка 57. засягам, интересувам, свързан съм/имам общо с, имам ефект, оказвам нужното въздействие, справям се с 58. лек пристъп/атака (на болест и пр.), леко вълнение 59. малко количество, мъничко, прен. следа, оттенък, отсенка, нюанс, примес, нотка 60. маниер, стил, похват, прийом, (майсторска) ръка 61. мед. туширане, палпиране 62. меря се/сравнявам се с 63. муз. туше, удар 64. попарвам, повреждам (леко) (за слана и пр.) 65. размесвам, леко оцветявам 66. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно) 67. сп. тъч, територията извън тъчлиниите 68. стигам/допирам се до 69. трогвам, вълнувам, засягам, накърнявам честолюбие и пр 70. щрих
  * * *
  touch[tʌtʃ] I. v 1. докосвам (се до), допирам (се) до; долепен съм (до); в съприкосновение съм (с); пипам; докосвам леко ( клавиши), дръпвам леко ( струни); to \touch o.'s hat to s.o. поздравявам някого, като докосвам шапката си; to \touch a match to запалвам с кибрит; to \touch land мор. стигам до земя (суша); слизам на сушата; I wouldn't \touch him with a barge-pole ( a pair of tongs) не искам да имам нищо общо (вземане-даване) с него, не искам да контактувам; to be \touched by the King ист. бивам докоснат от краля (с вярата, че ще бъда излекуван от скрофула); \touch wood! чукни на дърво! to \touch pitch прен. мърся си ръцете (при нечестна сделка); 2. слагам в устата си, вкусвам, хапвам, ям, пия (обикн. отрицателно); I never \touch wine не слагам вино в устата си, не пия; I haven't \touched food all day нищо не съм сложил в устата си (не съм ял) цял ден; 3. стигам до, допирам се до, гранича с; to \touch bottom стигам (стъпвам на) дъното (при плуване и пр.); прен. стигам до най-ниското ниво; изпадам много ниско ( морално); the winds \touched storm-force силата на вятъра граничеше с ураган; to \touch the spot правя (намирам) точно това, което е нужно; имам нужния ефект (въздействие); 4. меря се с, сравнявам се с; no one can \touch him in никой не може да се мери с него (той няма равен на себе си) в; 5. засягам, интересувам, свързан съм с, имам общо с; имам ефект (оказвам въздействие) върху, действам; this question \touches you nearly този въпрос ви засяга отблизо; he just \touched (on) this question той само засегна (спомена) този въпрос; 6. трогвам, (раз)вълнувам; засягам, накърнявам (честолюбие и пр.); to \touch to the heart трогвам дълбоко; to \touch to the quick засягам дълбоко, жегвам; to \touch s.o. on a raw ( tender) spot, to \touch s.o. home ( on the raw) засягам някого на болното място, настъпвам по мазола; 7. попарвам (за слана и пр.); повреждам малко; the plants are \touched with the wind растенията са малко повредени (пострадаха) от вятъра; 8. главно pp леко оцветявам; размесвам; придавам оттенък; the sky was \touched with gold ( pink) небето имаше златист оттенък (розовееше); religion \touched with superstition вяра, размесена със суеверие; 9. sl измъквам пари (назаем или безвъзмездно) (от някого); he \touched me for a pound той ми изкрънка една лира; 10. получавам, вземам, печеля (надница и пр.); 11. изпитвам ( сплав) с пробен камък; слагам печат на изпитана сплав; 12. пипам, присвоявам си (чужди пари и пр.); 13. (само в pp) луднал, мръднал е; the guy is \touched този е нещо мръднал, полудял е, откачил; 14. геом. допирам се, допирателен съм; 15. мед. палпирам, изследвам мануално; II. n 1. осезание, пипане; усещане от пипане; sense of \touch осезание; rough to the \touch груб на пипане; the cold \touch of the iron студеният допир на желязото; 2. докосване, допиране; допир, контакт (и прен.); общуване, връзка; at a \touch при най-малко (леко) докосване; to be ( keep, stay) in \touch with s.o. във връзка съм с някого, виждам (срещам) често, общувам с някого; to get in \touch with влизам във връзка с, свързвам се с; to keep in \touch with the situation следя положението; to lose \touch with изгубвам (прекъсвам) връзка с, не се виждам (срещам) с; отчуждавам се от; to be out of \touch with не съм в течение на, не следя, не се интересувам; in ( within) \touch наблизо, под ръка; достъпно; 3. прен. (лек) натиск; 4. лек пристъп, атака (на болест и пр.); леко вълнение; a \touch of 'flu лека инфлуенца; a \touch of the sun лек слънчев удар (слънчасване), леко замайване от слънцето; 5. малко, мъничко (количество от нещо); прен. следа, оттенък, отсянка, нюанс, примес; нотка; a \touch of salt малко сол; the first \touches of spring първите следи (признаци) на пролетта; a \touch of bitterness (envy etc.) оттенък (нотка) на горчивина (завист и пр.); малко горчивина (завист и пр;); a \touch of nature проява на човешко чувство; to have a \touch of the tar-brush презр. имам примес от негърска кръв; the common \touch подход към обикновения човек, способност за общуване с хората (масите); 6. щрих; a few deft ( last) \touches няколко майсторски (последни) щрихи; to put the finishing \touches to слагам последните щрихи на, прен. довършвам, доизкусурявам; 7. прен. ръка (на майстор и пр.); маниер, стил; прийом; to write with a light \touch пиша леко, имам лек стил; a composition with an individual \touch about it в която има вложено нещо оригинално; the Nelson \touch Нелсъновият начин да се справя с положението (да нападам и пр.); 8. муз. туше, удар; 9. сп. тъч; to kick into \touch 1) изкарвам в тъч; 2) временно преустановявам, отлагам; "замразявам"; 10. гоненица ( игра); 11. мед. туширане, палпиране; "no \touch" мед. тактика на "неприкосновеност" (по отношение на някои тумори); double \touch бимануално изследване; rectal \touch ректална палпация; vaginal \touch вагинална палпация; 12. магнетизиране; 13. sl нещо, което струва (за което се взема) дадена цена; измъкване (на пари); измъкнати пари; the dinner was a pound \touch за обеда ни оскубаха по една лира; 14. ост. пробен камък (и прен.); печат върху изпитана сплав; to put to the \touch поставям на изпитание, изпитвам; 15. гриф (на кожа); an easy ( a soft) \touch 1) балама; човек от когото лесно могат да се измъкнат пари; 2) лесен противник; a near \touch отърваване на косъм; to cup up ( old) \touches ам. sl спомням си миналото; to have a near \touch едва отървавам кожата; to put the \touch on s.o. ам. разг. опитвам се да изкрънкам пари от някого; the match was won by a \touch едва спечелиха мача; no \touch to ам. разг. нищо в сравнение с.

  English-Bulgarian dictionary > touch

 • 16 creephole

  {'kri:phoul}
  1. дупка за измъкване/скриване
  2. прен. начин да се измъкне човек, претекст, хитрина
  * * *
  {'kri:phoul} n 1. дупка за измъкване/скриване; 2. прен. нач
  * * *
  1. дупка за измъкване/скриване 2. прен. начин да се измъкне човек, претекст, хитрина

  English-Bulgarian dictionary > creephole