Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

изказвания мн

 • 1 closure

  {'klousa}
  I. 1. закриване. приключване (на заседание и пр.)
  2. парл. прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване
  3. закриване (на мина и пр.) -. временно затваряне (на училище и пр.) -
  4. нещо, което затваря
  pocket with zipper CLOSURE джоб, който се затваря с цип
  II. v прекратявам дебати/изказвания и пр
  * * *
  {'klousa} n 1. закриване. приключване (на заседание и пр.)(2) v прекратявам дебати/изказвания и пр.
  * * *
  запушване; закриване; изключване;
  * * *
  1. i. закриване. приключване (на заседание и пр.) 2. ii. v прекратявам дебати/изказвания и пр 3. pocket with zipper closure джоб, който се затваря с цип 4. закриване (на мина и пр.) -. временно затваряне (на училище и пр.) - 5. нещо, което затваря 6. парл. прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване
  * * *
  closure[´klouʒə] I. n 1. закриване, вдигане (на заседание); затваряне (на път, граница); 2. прекратяване на дебатите (пренията); to move the \closure предлагам да се прекратят дебатите; 3. запушване (на клапа и пр.); 4. ел. изключване (на ток); II. v прекратявам дебатите (пренията).

  English-Bulgarian dictionary > closure

 • 2 tergiversate

  {'tə:dʒivə:seit}
  1. ставам ренегат
  2. правя противоречиви изказвания
  3. извъртам, усуквам, меня позициите си
  * * *
  {'tъ:jivъ:seit} v 1. ставам ренегат; 2. правя противо
  * * *
  v извъртам; ренегатствувам;tergiversate; v 1. ставам ренегат; 2. правя противоречиви изказвания; З.
  * * *
  1. извъртам, усуквам, меня позициите си 2. правя противоречиви изказвания 3. ставам ренегат
  * * *
  tergiversate[´tə:dʒivə¸seit] v извъртам, изменям; ренегатствам; "боядисвам се", отстъпвам, ставам предател.

  English-Bulgarian dictionary > tergiversate

 • 3 utterance

  {'ʌtrəns}
  I. 1. изказване, изразяване, изричане
  to give UTTERANCE to давам израз на
  2. (начин на) изговор, учленяване, дикция
  3. изказ, слово, реч
  public UTTERANCE изявление, декларация
  II. n книж.
  (to fight, etc.) to the UTTERANCE (бия се и пр.) докрай/до последна възможност/до смърт
  * * *
  {'^trъns} n 1. изказване, изразяване, изричане; to give utterance t(2) {'^trъns} n книж.: (to fight, etc.) to the utterance (бия се и
  * * *
  реч; слово; изричане; изговор;
  * * *
  1. (to fight, etc.) to the utterance (бия се и пр.) докрай/до последна възможност/до смърт 2. (начин на) изговор, учленяване, дикция 3. i. изказване, изразяване, изричане 4. ii. n книж 5. public utterance изявление, декларация 6. to give utterance to давам израз на 7. изказ, слово, реч
  * * *
  utterance[´ʌtərəns] n 1. изказване, изразяване, изричане; to give \utterance to изказвам, изразявам с думи; давам израз (воля) на; to give \utterance to o.'s rage избухвам; разгневявам се; 2. изговор, начин на изговаряне, дикция, учленяване, произношение; дар слово; defective \utterance лош изговор; 3. изказване, слово, реч; pl думи, изказвания; public \utterance изявление, декларация; to the \utterance докрай, до смърт.

  English-Bulgarian dictionary > utterance

 • 4 officialese

  {ə,fiʃə'li:z}
  n език, характерен за официални изказвания/документи, канцеларски език, административен жаргон, високопарен/многоречив/неясен език
  * * *
  {ъ,fishъ'li:z} n език, характерен за официални изказвания/
  * * *
  n език, характерен за официални изказвания/документи, канцеларски език, административен жаргон, високопарен/многоречив/неясен език

  English-Bulgarian dictionary > officialese

 • 5 time limit

  {'taimlimit}
  n краен срок, регламент за изказвания
  * * *
  {'taimlimit} n краен срок; регламент за изказвания.
  * * *
  срок;
  * * *
  n краен срок, регламент за изказвания

  English-Bulgarian dictionary > time limit

 • 6 statements

  изказвания {мн}

  English-Bulgarian small dictionary > statements

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.