Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

избъбрям

 • 1 babble

  {bæbl}
  I. 1. бръщолевя, бърборя, плещя, дърдоря, дрънкам
  2. издрънквам, избъбрям, издавам тайна
  3. шумоля, ромоня
  II. 1. бръщолевене, брътвеж и пр. (вж. babble), празни приказки
  2. смесване на разговори по телефон
  3. шумолене, ромон
  * * *
  {babl} v 1. бръщолевя, бърборя, плещя, дърдоря, дрънкам; 2. из(2) n 1. бръщолевене, брътвеж и пр. (еж. babble), празни пр
  * * *
  чучуркам; шумолене; ромоня; ромоля; ромон; плещя; брътвя; бръщолевя; бърборене; бърборя; дърдорене; дърдоря; клюкарствам;
  * * *
  1. i. бръщолевя, бърборя, плещя, дърдоря, дрънкам 2. ii. бръщолевене, брътвеж и пр. (вж. babble), празни приказки 3. издрънквам, избъбрям, издавам тайна 4. смесване на разговори по телефон 5. шумолене, ромон 6. шумоля, ромоня
  * * *
  babble[bæbl] I. v 1. брътвя, бръщолевя, бърборя, дърдоря, плещя, дрънкам; 2. издрънквам, избъбрям; 3. шумоля, ромоля, ромоня; II. n 1. брътвеж, брътвене, бръщолевене, бърборене, дърдорене, плещене, дрънкане, празни приказки; 2. шумолене, ромолене, ромон.

  English-Bulgarian dictionary > babble

 • 2 bag

  {bæg}
  I. 1. торба, чанта, чантичка, кесия, чувал
  BAG and baggage с целия си багаж, с всичките си партакеши, изцяло, наиълно, много
  a BAG of bones много слаб човек, кожа и кости
  2. книжна кесия
  3. ловджийска чанта, лов, убит дивеч
  4. pl подочни торбички
  5. пренебр. жена
  old BAG sl. презр. дърта брантия
  6. зоол. торбичка
  7. кесия/торба с пари
  рl богатство, изобилие
  8. разг. панталони, гащи
  9. поща
  diplomatic BAG дипломатическа поща
  late BAG късна поща
  BAG of wind самохвалко
  BAGs! BAGs I! уч. sl. мое e! не пипай! пу, за мен! to give someone the BAG избягвам от някого
  something is in the BAG разг. опечена работа, в кърпа вързано
  to be left holding/to hold the BAG ам. стоварват ми неприятна задача
  there are BAGs (of) има много/изобилие (от) /колкото щеш
  the whole BAG of tricks разг. всички средства, всякакви хитрини, всичко нужно
  II. 1. пъхам в торба/чанта/чувал, вземам нещо чуждо, задигам
  who has BAG ged my matches? кой ми e свил кибрита
  2. разг. запазвам правото си на
  3. слагам в торбата убит дивеч
  4. издувам се/вися като чувал
  5. мор. отклонявам се от курса си
  * * *
  {bag} n 1. торба, чанта, чантичка, кесия; чувал; bag and baggage с (2) v 1. пъхам в торба/чанта/чувал; вземам нещо чуждо, задигам
  * * *
  чувал; чанта; торба; виме; кесия;
  * * *
  1. a bag of bones много слаб човек, кожа и кости 2. bag and baggage с целия си багаж, с всичките си партакеши, изцяло, наиълно, много 3. bag of wind самохвалко 4. bags! bags i! уч. sl. мое e! не пипай! пу, за мен! to give someone the bag избягвам от някого 5. diplomatic bag дипломатическа поща 6. i. торба, чанта, чантичка, кесия, чувал 7. ii. пъхам в торба/чанта/чувал, вземам нещо чуждо, задигам 8. late bag късна поща 9. old bag sl. презр. дърта брантия 10. pl богатство, изобилие 11. pl подочни торбички 12. something is in the bag разг. опечена работа, в кърпа вързано 13. the whole bag of tricks разг. всички средства, всякакви хитрини, всичко нужно 14. there are bags (of) има много/изобилие (от) /колкото щеш 15. to be left holding/to hold the bag ам. стоварват ми неприятна задача 16. who has bag ged my matches? кой ми e свил кибрита 17. зоол. торбичка 18. издувам се/вися като чувал 19. кесия/торба с пари 20. книжна кесия 21. ловджийска чанта, лов, убит дивеч 22. мор. отклонявам се от курса си 23. поща 24. пренебр. жена 25. разг. запазвам правото си на 26. разг. панталони, гащи 27. слагам в торбата убит дивеч
  * * *
  bag[bæg] I. n 1. торба, торбичка, чанта; чувал; \bag and baggage с целия си багаж, с всичките си пъртушини; напълно, изцяло, много; to throw ( turn) s.o. out \bag and baggage изгонвам (изпъждам) някого окончателно; to pack o.'s \bags обирам си крушите, събирам си такъмите; to march out ( with) \bag and baggage извършвам успешно отстъпление, откопчвам се; a lucky \bag торба с изненади; a \bag of bones торба кокали, кожа и кости; a \bag of fruit австр. sl костюм; Gladstone (\bag) куфарче; 2. книжна кесия (и paper-\bag); 3. ловджийска чанта; лов (убит, хванат дивеч); 4. pl подочни торбички; 5. виме; 6. зоол. торбичка; 7. кесия, торба с пари, портфейл; pl богатство; 8. дипломатическа поща; an old \bag стара кошница (обидно за жена); \bag of wind, wind \bag бърборко, празнодумец, дърдорко, нар. фарфара; самохвалко, хвалипръцко; a mixed \bag сбор (съвкупност) от нееднородни предмети; сбирщина; to bear the \bag господар съм на положението, владея положението; to blow o.'s \bags австр. разг. хваля се, фукам се; to put on the feed-bag ам. sl ям лакомо, лапам, плюскам, кльопам; to empty the \bag изприказвам (избъбрям) всичко; in the \bag опечена работа, в кърпа вързано; not my \bag не е по моята част, не ме вълнува; to get ( have, tie) a \bag on ам. sl пиянствам, напивам се, натрясквам се; to leave s.o. holding the \bag оставям някого да поеме цялата отговорност (да опере пешкира); in the bottom of the \bag последна надежда; to put s.th. out of the \bag намирам неочакван изход от положението, измислям нещо; to let the cat out of the \bag изплювам камъчето; there are \bags (of) има много (колкото щеш); the whole \bag of tricks всичките хитрини, средства; всичко; II. v 1. пъхвам в торба (торбичка, чанта, чувал); 2. успявам да осигуря, резервирам, запазвам, заемам, уреждам, вземам; to \bag a ticket for a performance осигурявам, сдобивам се с билети за представление; 3. убивам, удрям (дивеч); 4. издувам се, надувам се, подувам се; вися като чувал; 5. мор. отклонявам се от курса си.

  English-Bulgarian dictionary > bag

 • 3 blunder

  {'blʌndə}
  I. 1. досадна грешка
  2. нетактична постъпка, гаф
  II. 1. вървя слепешката
  бутам се, блъсвам се, хаквам се (about, along, against, into)
  2. правя груба грешка, постъпвам нетактично, обърквам, провалям, изпортвам
  to BLUNDER a country into war въвличам страна във война (с неумела политика)
  blunder away пропилявам, похабявам, пропускам, изгубвам
  blunder out избъбрям, изпускам се да кажа нещо
  blunder through изкарвам/свършвам как да е
  blunder upon попадам на/намирам случайно
  * * *
  {'bl^ndъ} n 1. досадна грешка; 2. нетактична постъпка, гаф.(2) v 1. вървя слепешката; бутам се, блъсвам се, хаквам се
  * * *
  развалям; грешка; забатачвам; изпортвам; нетактичност;
  * * *
  1. blunder away пропилявам, похабявам, пропускам, изгубвам 2. blunder out избъбрям, изпускам се да кажа нещо 3. blunder through изкарвам/свършвам как да е 4. blunder upon попадам на/намирам случайно 5. i. досадна грешка 6. ii. вървя слепешката 7. to blunder a country into war въвличам страна във война (с неумела политика) 8. бутам се, блъсвам се, хаквам се (about, along, against, into) 9. нетактична постъпка, гаф 10. правя груба грешка, постъпвам нетактично, обърквам, провалям, изпортвам
  * * *
  blunder[´blʌndə] I. n 1. (глупава) грешка (обикн. по невнимание); 2. нетактичност; нетактична постъпка, гаф, грешка; a social \blunder нетактичност, нетактична постъпка, гаф; II. v 1. правя груба грешка, постъпвам нетактично; 2. вървя слепешката, бутам се, блъскам се ( about, along, against, into); to \blunder o.'s way along вървя слепешката; to \blunder against ( into) s.th. бутам се (блъскам се) в нещо; 3. развалям, обърквам, изпортвам, не успявам, развалям работата; 4.: to \blunder a piece of business away изгубвам (пропускам) сделка поради нетактичност; to \blunder through o.'s work работя наслуки, надве-натри, както ми попадне; to \blunder upon случайно намирам, попадам на, откривам; to \blunder out a secret избъбрям тайна, изтървавам се; he managed to \blunder through изкара как да е; to \blunder the country into war въвличам страна във война с неумелата си политика.

  English-Bulgarian dictionary > blunder

 • 4 blurt

  {blə:t}
  v обик. с out избъбрям, издрънквам, изтърсвам (нещo)
  * * *
  {blъ:t} v обик. с out избъбрям, издрънквам, изтърсвам (нещo).
  * * *
  избъбрям; избърборвам;
  * * *
  v обик. с out избъбрям, издрънквам, изтърсвам (нещo)
  * * *
  blurt[blə:t] v (обикн. с out) избъбрям, избърборвам, избръщолевям; изтървавам, изтърсвам, изпускам, казвам необмислено.

  English-Bulgarian dictionary > blurt

 • 5 bolt

  {bɔlt}
  I. 1. ист. стрела
  to shoot one's BOLT прен. изгърмявам си патроните
  2. мълния, гръм
  3. резе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
  4. окови (за крака)
  5. тех. болт
  6. хукване, побягване, избягване
  to make a BOLT for it хуквам да бягам, побягвам като стрела
  7. излапване набързо
  8. топ, руло (плат, тапети и пр.)
  9. сноп (от върбови вейки, тръстика)
  II. 1. заключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
  2. хуквам, избягвам, офейквам
  3. напущам, изоставям (партия и пр.)
  4. изгълтвам/излапвам набързо
  5. стягам/притягам с болтове
  6. избъбрям, изтърсвам
  III. 1. adv BOLT upright изправено, с изпънат гръб
  he sat BOLT upright той седеше прав като свещ/изпънат като струна
  2. пресявам, отсявам (брашно) през сито
  3. прен. проучвам, разследвам
  * * *
  {bъlt} n 1. ист. стрела; to shoot o.'s bolt прен. изгърмявам си пат(2) v 1. заключвам, залоствам (врата), to bolt s.o. in/out заклю{3} adv: bolt upright изправено, с изпънат гръб; he sat bolt uprigh
  * * *
  хуквам; стрела; резе; райбер; решето; сито; отсявам; пресявам; болт; гръм; драсвам; завтичвам се; заключвам; залоствам; лост; мандало; мълния;
  * * *
  1. he sat bolt upright той седеше прав като свещ/изпънат като струна 2. i. ист. стрела 3. ii. заключвам, залоствам (врата), to bolt someone in/out заключвам някого вътре/навън 4. iii. adv bolt upright изправено, с изпънат гръб 5. to make a bolt for it хуквам да бягам, побягвам като стрела 6. to shoot one's bolt прен. изгърмявам си патроните 7. избъбрям, изтърсвам 8. изгълтвам/излапвам набързо 9. излапване набързо 10. мълния, гръм 11. напущам, изоставям (партия и пр.) 12. окови (за крака) 13. прен. проучвам, разследвам 14. пресявам, отсявам (брашно) през сито 15. резе, мандало, лост, затвор (на оръжие) 16. сноп (от върбови вейки, тръстика) 17. стягам/притягам с болтове 18. тех. болт 19. топ, руло (плат, тапети и пр.) 20. хуквам, избягвам, офейквам 21. хукване, побягване, избягване
  * * *
  bolt [boult] I. n 1. тех. болт; copper \bolt 1) меден болт; 2) поялник; the nuts and \bolts подробностите, дребните детайли; 2. резе, мандало; лост; затвор (на оръжие); 3. гръм, мълния; a \bolt from the blue гръм от ясно небе; 4. топ плат; връзка върбови вейки, тръстика; 5. хукване, тичане, бягане, избягване; ам. напускане на партия; to make a \bolt for it хуквам да бягам; 6. излапване, изяждане набързо; 7. ист. стрела; to shoot o.'s \bolt изгърмявам патроните си; изчерпвам се; свършват ми силите; II. v 1. заключвам, залоствам ( врата); to \bolt in заключвам някого (не му позволявам да излезе); to \bolt out оставям някого навън (като заключвам вратата); 2. хуквам, избягвам, офейквам; 3. изгълтвам, излапвам, изяждам набързо; 4. стягам (закрепвам) с болтове; (и \bolt on); 5. ам. напускам, изменям на партията си; 6. израствам и давам плод много бързо (за сметка на вкусовите качества); III. adv \bolt upright прав като свещ; щръкнал; изправен, стърчащ, направо. IV n сито, решето; V. v сея, пресявам, отсявам; разглеждам, проучвам; to \bolt out сея, пресявам, отсявам.

  English-Bulgarian dictionary > bolt

Look at other dictionaries:

 • избъбрям — гл. избърборвам, избръщолевям, издрънквам, измърморвам, изричам, издумвам, изказвам, изговорвам, избрътвям, промълвям, продумвам, бъбря, бръщолевя, бърборя, мърморя, промърморвам, смънквам, проговорвам, изфъфлям, фъфля, брътвя …   Български синонимен речник

 • избръщолевям — гл. избърборвам, избъбрям, издрънквам, надрънквам, ломотя, наломотвам, измърморвам …   Български синонимен речник

 • избърборвам — гл. избъбрям, избръщолевям, издрънквам, измърморвам, изричам, издумвам, изказвам, изговорвам, избрътвям, промълвям, продумвам, бъбря, бръщолевя, бърборя, мърморя, промърморвам, смънквам, проговорвам, изфъфлям, фъфля, брътвя …   Български синонимен речник

 • изгълчавам — гл. изхоквам, избъбрям, измърморвам, издумвам …   Български синонимен речник

 • издрънквам — гл. дрънвам, издрънчавам, изшумявам, звънвам, иззвънявам гл. избъбрям, смутолевям, избърборвам, издумвам, изказвам, смънквам, изричам, изговорвам, измърморвам, издърдорвам, дърдоря, изплещвам …   Български синонимен речник

 • измърморвам — гл. избъбрям, избърборвам, избръщолевям, издрънквам, изричам, издумвам, изказвам, изговорвам, избрътвям, промълвям, продумвам, бъбря, бръщолевя, бърборя, мърморя, промърморвам, смънквам, проговорвам, изфъфлям, фъфля, брътвя …   Български синонимен речник

 • изричам — гл. изказвам, изговорвам, произнасям, издумвам, изтърсвам, избърборвам, избъбрям гл. казвам, изразявам с думи …   Български синонимен речник

 • изтървавам се — гл. изпущам се, не се сдържам гл. изтървавам дума, не премълчавам, избъбрям …   Български синонимен речник

 • изтървам се — гл. изтървавам се, изпущам се, не се сдържам гл. изтървавам дума, не премълчавам, избъбрям …   Български синонимен речник

 • изтърсвам — гл. изсипвам, просипвам, пропилявам, изпразвам гл. изпускам, изтървавам гл. изричам, изговарям, казвам необмислено, изтървавам дума, избърборвам, избъбрям, изломотвам гл. обръщам, катурвам, изхвърлям …   Български синонимен речник

 • изфъфлям — гл. измърморвам, избъбрям, смънквам, избръщолевям, избърборвам, бръщолевя …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.