Translation: from bulgarian

звяр в човешки

 • 1 звяр

  1. wild animal/beast
  3. прен. brute, beast
  * * *
  м., зверовѐ, (два) звя̀ра 1. wild animal/beast; хищни зверове beasts of prey;
  2. ( животно изобщо) beast, animal;
  3. прен. brute, beast.
  * * *
  beast: звярs of prey - хищни зверове; brute
  * * *
  1. (животно изобщо) beast, animal 2. wild animal/beast 3. прен. brute, beast 4. хищни зверове beasts of prey

  Български-английски речник > звяр

 • 2 човешки

  1. прил. human
  човешко око ненаситно there's no limit to man's greed
  на човешки език in plain language
  2. humane
  3. нар. (като човек) like a human being
  4. decently; intelligently; properly
  отнасям се човешки към treat decently
  * * *
  човѐшки,
  прил., -а, -о, -и 1. human; на \човешкии език in plain language; \човешкиа сила manpower;
  2. humane; • \човешкио око ненаситно there’s no limit to man’s greed.
  ——————
  нареч.
  1. ( като човек) like a human being;
  2. decently; intelligently; properly.
  * * *
  human ; man-power - човешка сила; humane; (нар.): like a human being; decently: treat човешки - отнасям се човешки към
  * * *
  1. 1 прил. human 2. 3 нар. (като човек) like a human being 3. decently;intelligently;properly 4. humane 5. на ЧОВЕШКИ език in plain language 6. отнасям се ЧОВЕШКИ към treat decently 7. човешка сила manpower 8. човешко око ненаситно there's no limit to man's greed

  Български-английски речник > човешки

 • 3 звяр

  звяр м., зверовѐ, ( два) звя̀ра 1. wildes Tier n, -e; ( хищник) Raubtier n, -e; 2. прен. Bestie f, -n, Biest n, -er.

  Български-немски речник > звяр

 • 4 звяр

  звяр <зверовѐ, бр: -а>
  същ м
  1. (животно) animàle m, bèstia f, bèlva f

  Български-италиански речник > звяр

 • 5 човешки дейности

  human activities

  Български-Angleščina политехнически речник > човешки дейности

 • 6 човешки ресурси

  human resources

  Български-Angleščina политехнически речник > човешки ресурси

 • 7 човешки

  чове́шк|и прил., -а, -о, -и 1. menschlich, Menschen-; 2. прен. ( сносен) menschenwürdig.

  Български-немски речник > човешки

 • 8 звяр

  м fauve m, bête f féroce (sauvage); прен homme m brutal (féroce, sanguinaire), monstre m.

  Български-френски речник > звяр

 • 9 човешки

  нрч humainement; avec bonté, sagement.

  Български-френски речник > човешки

 • 10 отдел м човешки ресурси

  Personalabteilung {f}

  Bългарски-немски речник ново > отдел м човешки ресурси

 • 11 човешки маси мн

  Menschenmenge {f}

  Bългарски-немски речник ново > човешки маси мн

 • 12 човешки

  menschlich

  Bългарски-немски речник ново > човешки

 • 13 човешки

  човѐшк|и, -а, -о <-и>
  прил umàno, dell'uòmo, degli uòmini

  Български-италиански речник > човешки

 • 14 образ

  image; shape, form
  звяр в човешки образ a monster in human shape
  образ-ът, който съм си създал за някого o.'s image of a man
  по образ и подобие на in the image of
  no свой образ и подобие in o.'s own image
  загубвам човешки образ become brutalized/dehumanized
  изличавам- образ фот. bleach out an image
  * * *
  image: in the образ of - по образ на; face: His образ followed her everywhere - Неговият образ я следваше навсякъде; character (в художествено произведение); effigy{`efidji}; guise; pattern{`pEtxn}; picture; representation
  * * *
  1. (в художествено произведение) character, figure 2. (изображение) picture 3. (литературен) portrait 4. (лице) face 5. (стилистическо средство) image 6. c човешки ОБРАЗ in human form 7. image;shape, form 8. no свой ОБРАЗ и подобие in o.'s own image 9. ОБРАЗ-ът, който съм си създал за някого o.'s image of a man 10. загубвам човешки ОБРАЗ become brutalized/dehumanized 11. звяр в човешки ОБРАЗ a monster in human shape 12. изличавам -ОБРАЗ фот. bleach out an image 13. пo ОБРАЗ и подобие на in the image of

  Български-английски речник > образ

 • 15 бой

  1. (биене) teating, thrashing, whopping, ( с камшик) whipping, flogging
  разг. leathering, ам. knock-about
  (с юмруци) set-to; fight
  дръпвам/тегля някому боя thrash/flog/beat s.o.; give s.o. a thrashing/drubbing
  ям бой get a hiding/thrashing/drubbing/warming
  2. (битка) battle, fight; combat; action; engagement
  (борба) struggle
  въздушен бой an aerial combat
  местни боеве local skirmishes/enga-gements
  морски бой a naval battle/engagement
  отбранителен/настъпателен бой defensive/offensive action
  общ бой a rough and tumble; knock-down
  ожесточени боеве violent/furious fighting, влизам в бой go into action; do battle; engage with the enemy
  превземам с бой take by force of arms
  закален в бой battle-seasoned
  паднал в бой killed in action
  в разгара на боя in the thick of the fight
  ръкопашен бой assault; hand-to-hand fighting. close engagement, melee
  превземам без бой take without striking a blow
  търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.'s shoulder
  хвърлям в боя воен. bring into action
  3. height, stature
  човешки бой the height of man, man-high
  * * *
  бой бо̀ят м., боевѐ, (два) бо̀я 1. ( биене) beating, thrashing, drubbing, whopping; (с камшик) whipping, flogging; разг. leathering, амер. knock-about; (с юмруци) setto; fight; разг. punch-up; (с пръчка) caning; ( напляскване) spanking;
  2. ( битка) battle, fight; combat; action; engagement; ruck; ( борба) struggle; в разгара на боя in the thick of the fight; въздушен \бой воен. aerial combat; местни боеве воен. local skirmishes/engagements; общ \бой воен. rough and tumble; knock-down; ожесточени боеве воен. violent/furious fighting; отбранителен/настъпателен \бой воен. defensive/offensive action; превземам без \бой take without striking a blow; превземам с \бой take by force of arms; ръкопашен \бой assault; hand-to-hand fighting, close engagement, mêlée; упорит \бой ( докрай) battle royal; • влизам в \бой go into action; do battle; engage in battle, engage with the enemy; дръпвам/тегля един \бой на някого thrash/flog/beat s.o.; give s.o. a thrashing/drubbing; закален в \бой battle-seasoned; паднал в \бой воен. killed in action; спуквам (някого) от \бой разг. knock the living daylight out of (s.o.), give (s.o.) a thrashing he/she won’t know what day of the week it is; търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.’s shoulder; хвърлям в боя воен. bring into action; ям \бой get a thrashing/drubbing/warming.
  ——————
  бой бо̀ят м., бо̀еве, (два) бо̀я ( ръст) height, stature; човешки \бой the height of man, man-high.
  * * *
  battle; (ръкопашен)- melee: mortal бой - смъртоносен бой; grubbing; thwack{TwEk}; trashing; walloping (жарг.); warming (жарг.);
  * * *
  1. (битка) battle, fight;combat;action;engagement 2. (борба) struggle 3. (наплескване) spanking 4. (с юмруци) set-to;fight 5. 3 height, stature 6. °1 (биене) teating, thrashing, whopping,. (с камшик) whipping, flogging 7. в разгара на боя in the thick of the fight 8. въздушен БОЙ an aerial combat 9. дръпвам/ тегля някому боя thrash/flog/beat s.o.;give s.o. a thrashing/drubbing 10. закален в БОЙ battle-seasoned 11. местни боеве local skirmishes/enga-gements 12. морски БОЙ a naval battle/engagement 13. общ БОЙ a rough and tumble;knock-down 14. ожесточени боеве violent/furious fighting, влизам в БОЙ go into action;do battle;engage with the enemy 15. отбранителен/ настъпателен БОЙ defensive/ offensive action 16. паднал в БОЙ killed in action 17. превземам без БОЙ take without striking a blow 18. превземам с БОЙ take by force of arms 19. разг. leathering, ам. knock-about 20. ръкопашен БОЙ assault;hand-to-hand fighting. close engagement, melee 21. търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.'s shoulder 22. упорит БОЙ (докрай) battle royal 23. хвърлям в боя воен. bring into action 24. човешки БОЙ the height of man, man-high 25. ям БОЙ get a hiding/thrashing/drubbing/warming

  Български-английски речник > бой

 • 16 гладен

  1. hungry, starving
  гладен като вълк hungry as a hunter/as a wolf, ravenous
  гладен съм be/feel hungry
  гладна година a year of famine/scarcity
  библ. a lean year
  гладно гърло a hungry mouth
  на гладно сърце on an empty stomach
  гладна смърт death by hunger/from starvation
  2. (алчен, ненаситен) hungry (за for), avid (за of, for), greedy (за of, for), eager (за for)
  * * *
  гла̀ден,
  прил., -на, -но, -ни 1. hungry, starving; (не много) разг. peckish; \гладенен като вълк hungry as a hunter/as a wolf, ravenous; \гладенен съм be/feel hungry; \гладенна година a year of famine/scarcity; библ. a lean year; \гладенна смърт death by hunger/from starvation; \гладенно гърло a hungry mouth; държа някого \гладенен starve s.o.; обявявам \гладенна стачка go on a hunger strike;
  2. ( алчен, ненаситен) hungry (за for), avid (за of, for), greedy (за of, for), eager (за for); • \гладенна кокошка просо сънува wishful thinking; \гладенна мечка хоро не играе hungry bellies have no ears; no penny, no paternoster; no pay, no play; \гладенно не се стои a fellow must eat; на \гладенния всичко се услажда a good appetite needs no sauce.
  * * *
  esurient; hungry{`hXNri}: Is there something to eat, I'm гладен. - Има ли нещо за ядене, гладен съм.; peckish (жарг.); ravenous (обик. за звяр); starving
  * * *
  1. (алчен, ненаситен) hungry (за for), avid (за of, for), greedy (за of, for), eager (за for) 2. hungry, starving 3. ГЛАДЕН като вълк hungry as a hunter/as a wolf, ravenous 4. ГЛАДЕН съм be/ feel hungry 5. библ. a lean year 6. гладна година a year of famine/scarcity 7. гладна кокошка просо сънува wishful thinking 8. гладна мечка хоро не играе вж. мечка 9. гладна смърт death by hunger/from starvation 10. гладно гърло a hungry mouth 11. гладно не се стои a fellow must eat 12. държа някого ГЛАДЕН starve s. o. 13. на гладния всичко се услажда a good appetite needs no sauce 14. на гладно сърце on an empty stomach 15. обявявам гладна стачка go on a hunger strike 16. ходя ГЛАДЕН go hungry

  Български-английски речник > гладен

 • 17 готвя

  1. prepare, get/make ready (за for)
  готвя си уроците do/prepare o.'s lessons
  готвя изненада have a surprise in store (for)
  2. (храна) cook; do the cooking
  готвя ядене cook a dish
  готвя обеда cook the dinner
  готвя на силен огън/на електричество/с олио cook over a hot fire/by electricity/in vegetable oil
  готвя си сам do o.'s own cooking
  зная да готвя know how to cook
  готвя се prepare (o.s.) (за for), make ready (за for)
  (каня се) be about (да to с inf.)
  готвя се за път make ready for a journey
  готвя се да скоча (за звяр) crouch to spring
  * * *
  го̀твя,
  гл., мин. св. деят. прич. го̀твил 1. prepare, get/make ready (за for); \готвя изненада have a surprise in store (for); \готвя уроците си do/prepare o.’s lessons;
  2. ( храна) cook; do the cooking; \готвя на силен огън/на електричество/с олио cook over a hot fire/by electricity/in vegetable oil; \готвя обеда cook the dinner; \готвя си сам do o.’s own cooking; \готвя ядене cook a dish; мога да \готвя know how to cook;
  \готвя се prepare (o.s.) (за for), make ready (за for); ( каня се) be about (да to с inf.); \готвя се да скоча (за звяр) crouch to spring; \готвя се за път make ready for a journey; какво се готви? what is afoot?
  * * *
  cook
  * * *
  1. (каня се) be about (да to c inf.) 2. (храна) cook;do the cooking 3. prepare, get/make ready (за for) 4. ГОТВЯ ce prepare (o. s.) (за for), make ready (за for) 5. ГОТВЯ изненада have a surprise in store (for) 6. ГОТВЯ на силен огън/ на електричество/с олио cook over a hot fire/by electricity/in vegetable oil 7. ГОТВЯ обеда cook the dinner 8. ГОТВЯ се за път make ready for a journey: ГОТВЯ се да скоча (за звяр) crouch to spring: готвят се големи събития great events are preparing 9. ГОТВЯ си сам do o.'s own cooking 10. ГОТВЯ си уроците do/prepare o.'s lessons 11. ГОТВЯ ядене cook a dish 12. зная да ГОТВЯ know how to cook 13. какво се готви? what is afoot?

  Български-английски речник > готвя

 • 18 грабвам

  snatch (up), grab, seize, whip up (и нож. револвер)
  snap up ( и за звяр)
  (отнасям-и за болест, смърт) carry off
  грабвам оръжие take up arms, fly/rush to arms
  грабвам в ръцете си catch in o.'s arms
  грабвам от ръцете на snatch out of the hands/from the grasp of
  грабвам телефонната слушалка snatch up the receiver
  работата го грабна he became engrossed in his work
  актьорът грабна публиката the audience was carried away/was swept off its feet by the actor
  книгата не ме грабна the book. didn't grip me
  грабвам се up and go
  те се грабнаха, та на Пловдив they up and went to Plovdiv
  * * *
  гра̀бвам,
  гл. snatch (up), grab, grasp (at); seize, whip up (и нож, револвер); snap up (и за звяр); ( отнемам насилствено) snatch away; ( отнасям ­ за болест, смърт) carry off; ( шапка ­ за вятър) snatch off, take; ( награда и пр.) разг. snaffle; \грабвам в ръцете си catch in o.’s arms; \грабвам нечие внимание grab/grip s.o.’s attention; \грабвам оръжие take up arms, fly/rush to arms; \грабвам от ръцете на snatch out of the hands/from the grasp of; \грабвам телефонната слушалка snatch up the receiver;
  \грабвам се разг. ( отивам някъде) up and go; • актьорът грабна публиката the audience was carried away/was swept off its feet by the actor; the actor gripped the public; идеята ме грабна I was fetched by the idea; книгата не ме грабна the book didn’t grip me; работата го грабна he became engrossed in his work.
  * * *
  nip; snap up: грабвам out of the hands - грабвам от ръцете на
  * * *
  1. (отнасям -и за болест, смърт) carry off 2. (отнемам насилствено) snatch away 3. (шапка-за вятъра) snatch off, take 4. snap up (и за звяр) 5. snatch (up), grab, seize, whip up (и нож. револвер) 6. ГРАБВАМ ce up and go 7. ГРАБВАМ в ръцете си catch in o.'s arms 8. ГРАБВАМ оръжие take up arms, fly/rush to arms 9. ГРАБВАМ от ръцете на snatch out of the hands/from the grasp of 10. ГРАБВАМ телефонната слушалка snatch up the receiver 11. актьорът грабна публиката the audience was carried away/was swept off its feet by the actor 12. книгата не ме грабна the book. didn't grip me 13. работата го грабна he became engrossed in his work 14. те се грабнаха, та на Пловдив they up and went to Plovdiv

  Български-английски речник > грабвам

 • 19 дело

  1. (работа, действие, постъпка) work, deed, act, affair
  (дейност, която поглъща целия живот на човека) life-work
  (проява) performance
  на дело virtually
  и на дело, и на думи both in word and in deed
  на дело, ако не на думи in practice if not in profession
  добро дело a good deed
  велико дело a great deed, feat, exploit
  научно дело a scientific achievement
  дело на човешки ръце something made by human work/workmanship/hands
  дело съм на be a/the work of
  превръщам в живо дело realize. carry into effect, implement
  2. (кауза) cause
  за право дело in a good cause
  боря се за делото на fight in the cause of
  подкрепям/отстоявам делото на take up the cause of
  умирам за право дело die in a good/In the right cause
  3. юр. case, lawsuit, suit/action (at law)
  гражданско/углавно дело a civil/criminal trial
  дело за обида/клевета a libel suit/action
  завеждам дело против bring/take an action against, initiate/institute legal proceedings against, go to law with, have/take the law of/on, sue, prosecute
  водя дело против be at law with
  възлагам дело на адвокат brief a lawyer
  делото се разглежда от съда the case is up before the court
  военно дело military science
  театрално дело drama, theatrical profession/art
  хладилно дело refrigeration
  държавни дела state affairs/matters/concerns
  5. кани. file
  лично дело a personal life, personal records
  * * *
  дѐло,
  ср., -а̀ 1. ( работа, действие, постъпка) work, deed, act, affair; ( дейност, която поглъща целия живот на човека) life-work; ( постижение) achievement; ( проява) performance; велико \делоо a great deed, feat, exploit; \делоо на човешка ръка археол. artifact; \делоо на човешки ръце something made by human work/workmanship/hands; \делоо съм на be a/the work of; и на \делоо, и на думи both in word and in deed; на \делоо virtually; in effect, de facto; на \делоо, ако не на думи in practice if not in profession; научно \делоо scientific achievement; показвам на \делоо prove by deeds; превръщам в живо \делоо realize, carry into effect, implement;
  2. ( кауза) cause; боря се за \делоото fight in the cause of; за право \делоо in a good/the right cause; подкрепям/отстоявам \делоото на take up the cause of;
  3. юр. case, lawsuit, suit/action (at law); безкрайно гледане на \делоа a long chain of litigation; водя \делоо (за адвокат) conduct a suit; водя \делоо против be at law with; възлагам \делоо на адвокат brief a lawyer; гледам \делоо try a case; гражданско/углавно \делоо civil/criminal trial; \делоо за обида/клевета libel suit/action; \делоо от общ характер criminal case/proceedings; \делоо от частен характер private action; \делоото се разглежда от съда the case is up before the court; завеждам \делоо go to law; завеждам \делоо против bring/take an action against, initiate/institute legal proceedings against, go to law with, have/take the law of/on, sue, prosecute; имам \делоо (за адвокат) have a case on; привличам по \делоо garnish;
  4. ( област от познанието, от професия, занаят, изкуство и пр.) science; аптечно \делоо pharmacy; военно \делоо military science; военноинженерно \делоо military engineering; държавни \делоа state affairs/matters/concerns; кооперативно \делоо co-operation; просветно \делоо education; театрално \делоо drama, theatrical profession/art;
  5. канц. file; лично \делоо personal file, personal records; слагам към \делоо file (away).
  * * *
  act ; action ; affair ; deed ; doing (съдебно); life- work (дело, което поглъща целия живот на човека)
  * * *
  1. (дейност, която поглъща целия живот на човека) life-work 2. (кауза) cause 3. (кръг от знания) science 4. (постижение) achievement 5. (проява) performance 6. (работа, действие, постъпка) work, deed, act, affair 7. 3, юр. case, lawsuit, suit/action (at law) 8. ДЕЛО за обида/клевета a libel suit/ action 9. ДЕЛО на човешки ръце something made by human work/workmanship/hands 10. ДЕЛО съм на be a/the work of 11. ДЕЛОто се разглежда от съда the case is up before the court 12. аптечно ДЕЛО pharmacy 13. безкрайно гледане на дела а long chain of litigation 14. боря се за ДЕЛОто на fight in the cause of 15. боря се за добро ДЕЛО fight the good fight 16. велико ДЕЛО a great deed, feat. exploit 17. водя ДЕЛО (за адвокат) conduct a suit 18. водя ДЕЛО против be at law with 19. военно ДЕЛО military science 20. възлагам ДЕЛО на адвокат brief a lawyer 21. гледам ДЕЛО try a case 22. гражданско/углавно ДЕЛО a civil/ criminal trial 23. добро ДЕЛО a good deed 24. държавни дела state affairs/matters/concerns 25. за право ДЕЛО in a good cause 26. завеждам ДЕЛО go to law 27. завеждам ДЕЛО против bring/take an action against, initiate/ institute legal proceedings against, go to law with, have/take the law of/on, sue, prosecute 28. и на ДЕЛО, и на думи both in word and in deed 29. извършвам добро ДЕЛО do a good action/deed 30. имам ДЕЛО (за адвокат) have a case on 31. кани. file 32. кооперативно ДЕЛО co-operation 33. лично ДЕЛО a personal life, personal records 34. на ДЕЛО virtually 35. на ДЕЛО, ако не на думи in practice if not in profession 36. научно ДЕЛО a scientific achievement 37. подкрепям/ отстоявам ДЕЛОто на take up the cause of 38. показвам на ДЕЛО prove by deeds 39. превръщам в живо ДЕЛО realize. carry into effect, implement 40. привличам по --garnish 41. просветно ДЕЛО education 42. слагам към ДЕЛО file (away) 43. театрално ДЕЛО drama, theatrical profession/art 44. умирам за право ДЕЛО die in a good/In the right cause 45. хладилно ДЕЛО refrigeration

  Български-английски речник > дело

 • 20 див

  1. wild
  див гълъб woodpigeon. ringdove
  див заек hare
  див звяр wild beast
  див кестен horse-chestnut
  див край wild country
  див петел wood-grouse, capercailye, capercailzie
  дива котка wild cat, catamount, cata-mountain
  див а кокошка moorhen
  див a гъска wild-goose
  дива лоза Virginia creeper
  дива патица wild-duck; mallard
  дива природа wild nature
  дива местност wild/rugged country
  дива свиня (wild) boar
  дива теменуга heartsease
  дива ябълка crab, ( плод) crab (apple)
  диво състояние native state
  раста в диво състояние grow wild/naturally, grow in a state of nature
  2. (първобитен, некултурен) savage, wild, primitive, uncivilized
  диви племена savage tribes
  3. (буен, необуздан) wild, uncontrolled, unrestrained, unruly, intractable, ungovernable
  див петел прен. wildcat
  див човек Tartar
  диви страсти wild passions
  4. (необщителен) unsociable, shy
  * * *
  прил.
  1. wild; ( неопитомен) feral; \див гълъб wood pigeon, ringdove; \див заек hare; \див звяр wild beast; \див кестен horse-chestnut; \див край wild country; \див петел wood-grouse, capercailye, capercailzie; \дива гъска wild-goose; \дива кокошка moorhen; \дива котка wild cat, catamount, catamountain; \дива лоза Virginia creeper; \дива местност wild/rugged country; \дива патица wild-duck; mallard; \дива природа wild nature; \дива свиня (wild) boar; \дива теменуга heartsease; \дива ябълка crab, ( плод) crab-(-apple); \диви животни beasts of the field; \диво състояние native state; ferity; раста в \диво състояние grow wild/naturally, grow in a state of nature;
  2. ( първобитен, некултурен) savage, wild, primitive, uncivilized;
  3. ( буен, необуздан) wild, uncontrolled, unrestrained, unruly, intractable, ungovernable; \див петел прен. wildcat; \див човек Tartar;
  4. ( необщителен) unsociable, shy.
  * * *
  barbarous ; frenzied {`frenzi;d}; natural ; orgiastic ; wild {waild}: a див beast - див звяр, див nature - дива природа
  * * *
  1. (буен, необуздан) wild, uncontrolled, unrestrained, unruly, intractable, ungovernable 2. (необщителен) unsociable, shy 3. (първобитен, некултурен) savage, wild, primitive, uncivilized 4. wild 5. ДИВ a гъска wild-goose 6. ДИВ а кокошка moorhen 7. ДИВ гълъб woodpigeon. ringdove 8. ДИВ заек hare 9. ДИВ звяр wild beast 10. ДИВ кестен horse-chestnut 11. ДИВ край wild country 12. ДИВ петел wood-grouse, capercailye, capercailzie 13. ДИВ петел прен. wildcat 14. ДИВ човек Tartar 15. ДИВa котка wild cat, catamount, cata-mountain 16. ДИВa лоза Virginia creeper 17. ДИВa местност wild/rugged country 18. ДИВa патица wild-duck;mallard 19. ДИВa природа wild nature 20. ДИВa свиня (wild) boar 21. ДИВa теменуга heartsease 22. ДИВa ябълка crab, (плод) crab (apple) 23. ДИВo състояние native state 24. ДИВи племена savage tribes 25. ДИВи страсти wild passions 26. раста в ДИВо състояние grow wild/naturally, grow in a state of nature

  Български-английски речник > див

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.