Translation: from bulgarian

заболя ме за него

 • 201 съчетавам

  (се), съчетая (се) combine; co-ordinate; match
  съчетавам теорията с практиката combine theory and practice
  * * *
  съчета̀вам,
  съчета̀вам се (възвр.) гл. combine; co-ordinate; match.
  * * *
  combine: We cannot always съчетавам work with pleasure. - Не винаги можем да съчетаваме полезното с приятното.; blend ; couple ; match ; mate
  * * *
  1. (се), съчетая (се) combine;co-ordinate;match 2. СЪЧЕТАВАМ теорията с практиката combine theory and practice 3. в него се съчетават две важни качества he combines two important qualities

  Български-английски речник > съчетавам

 • 202 такъв

  such; that sort of
  (следният) the following
  такъв човек such a man that sort of man
  такъв съм си that's what I am; I am built/given that way
  такъв е светът so goes the world, such is the world
  такива цветя flowers like these, that sort of/such flowers
  в такъв случая in that case, in such a case, if such is the case; then
  по такъв начин in such a way/manner; in this way/manner, so, thus
  такъв, какъвто such as
  той си е такъв he's just that sort of a fellow/man; that's just like him; he's given that way
  в такъв и такъв час at such and such an hour
  той не е такъв човек he is not that sort of a man
  положението съвсем не е такова that's nothing like the situation; the situation is quite different
  такава ли била работата? is that how matters stand? so that's how matters stand! is that the case/situation?
  те всички са такива they are all like that, ( еднакви) they are all alike, they are all the same
  той не е такъв, за какъвто го мислите he is not the (kind of a) man you think he is
  такива не ми минават, да ги нямаме такива I'll have none of that. none of your tricks; that can't get by me; I'm not having any; I won't stand for it
  има такива, които... there are some (people) who...
  такива ми ти работи разг. so goes the world!
  * * *
  такъ̀в,
  показ. мест., така̀ва, тако̀ва, такѝва such; that sort of; ( такова) so; ( следният) the following; ако изобщо има такива if there are any at all; в \такъв и \такъв час at such and such an hour; в \такъв случай in that case, in such a case, if such is the case; не съм \такъв, какъвто ме изкарваш I am not what you represent me to be; по \такъв начин in such a way/manner; in this way/manner, so, thus; положението съвсем не е такова that’s nothing like the situation; такава ли била работата? is that how matters stand? so that’s how matters stand! is that the case/situation? такива като него the likes of him; \такъв е светът so goes the world, such is the world; \такъв съм си that’s what I am; \такъв, какъвто such as; \такъв ще си остане he cannot change his skin; then; те всички са такива they are all like that, ( еднакви) they are all alike, they are all the same; той си е \такъв he’s just that sort of a fellow/man; that’s just like him; the situation is quite different; • глупак \такъв! you fool; you flaming idiot! недей ги приказва такива don’t talk like that; такива ми ти работи разг. so goes the world! такива не ми минават, да ги нямаме такива I’ll have none of that, none of your tricks; that can’t get by me; I’m not having any; I won’t stand for it.
  * * *
  such: Why are you staying at home in такъв a beautiful day? - Защо си стоиш в къщи в такъв прекрасен ден?; that: in такъв case - в такъв случай; so (толкова); that sort of: He is just такъв man. - Той си е такъв.
  * * *
  1. (следният) the following 2. (толкова) so 3. such;that sort of 4. ТАКЪВ е светът so goes the world, such is the world 5. ТАКЪВ съм си that's what I am;I am built/given that way 6. ТАКЪВ човек such a man that sort of man 7. ТАКЪВ, какъвто such as 8. ако изобщо има такива if there are any at all 9. в ТАКЪВ и ТАКЪВ час at such and such an hour 10. в ТАКЪВ случая in that case, in such a case, if such is the case;then 11. глупак ТАКЪВ! you fool 12. знам ги аз такива I know that sort 13. има такива, които... there are some (people) who... 14. недей ги приказва такива don't talk like that 15. пo ТАКЪВ начин in such a way/manner;in this way/manner, so, thus 16. положението съвсем не е такова that's nothing like the situation;the situation is quite different 17. такава ли била работата? is that how matters stand?so that's how matters stand! is that the case/situation? 18. такива като него the likes of him 19. такива ми ти работи разг. so goes the world! 20. такива не ми минават, да ги нямаме такива I'll have none of that. none of your tricks;that can't get by me;I'm not having any;I won't stand for it 21. такива хора such people 22. такива цветя flowers like these, that sort of/such flowers 23. те всички са такива they are all like that, (еднакви) they are all alike, they are all the same 24. той не е ТАКЪВ човек he is not that sort of a man 25. той не е ТАКЪВ, за какъвто го мислите he is not the (kind of a) man you think he is 26. той си е ТАКЪВ he's just that sort of a fellow/man;that's just like him;he's given that way

  Български-английски речник > такъв

 • 203 то

  1. мест. it
  то се звае everybody knows, it is well known
  то се знае! sure! certainly! by all means! туй то and that's that
  there (you are)!
  2. сз. then
  ако те не отидат, то и ние няма да отидем if they do not go, we shan't go there either
  и то at that
  скъп, и то много скъп expensive, and very expensive at that
  то пък една гара! пренебр. some station! то беше радост, то бяха викове and oh what rejoicing and shouting there was, and didn't they rejoice
  * * *
  то,
  лично мест. it; \то се знае everybody knows, it is well known; \то се знае! sure! certainly! by all means!; • туй \то and that’s that; there (you are)!
  ——————
  част. (за усилване, подчертаване) then; ( или не се превежда); ако те не отидат, \то и ние няма да отидем if they do not go, we shan’t go there either; • и \то at that; скъп, и \то много скъп expensive, and very expensive at that; \то беше радост, \то бяха викове and oh what rejoicing and shouting there was, and didn’t they rejoice; \то пък една гара! пренебр. some station!
  * * *
  it (местоимение); then: If he goes то, I will go with him. - Ако той отиде, то и аз ще отида с него.
  * * *
  1. (или не се превежда) 2. 1 мест. it 3. 2 сз. then 4. there (you are)! 5. ТО пък една гара! пренебр. some station! ТО беше радост, ТО бяха викове and oh what rejoicing and shouting there was, and didn't they rejoice 6. ТО се звае everybody knows, it is well known 7. ТО се знае! sure! certainly! by all means! туй ТО and that's that 8. ако те не отидат, ТО и ние няма да отидем if they do not go, we shan't go there either 9. и ТО at that 10. скъп, и ТО много скъп expensive, and very expensive at that

  Български-английски речник > то

 • 204 топка

  ball
  (кълбо) sphere
  бия някого със снежни топки, хвърлям снежни топки по някого snowball s.o.
  * * *
  то̀пка,
  ж., -и ball; ( кълбо) sphere; ( дръжка на врата) knob; играя на \топкаа play ball; снежна \топкаа snowball; \топкаи ( тестиси) sl. balls, cobs, cods, eggs, goolies; • прехвърлям \топкаата разг. pass the buck; \топкаата е у него he has the ball in his court.
  * * *
  ball: snowтопка - снежна топка, play топка - играя на топка; bob ; boss ; globe
  * * *
  1. (дръжка на врата) knob 2. (кълбо) sphere 3. ball 4. бия някого със снежни топки, хвърлям снежни топки по някого snowball s.o. 5. играя на ТОПКА play ball 6. снежна ТОПКА snowball

  Български-английски речник > топка

 • 205 трябвам

  be necessary/needed, be indispensable (на to)
  много ми трябваш I need you, I need your help very much
  трябвам ли ти? do you need me?
  това вече не ми трябва I don't need it any longer; I have no further use for it
  що ти трябва да отиваш? what's the use of going? what do you want to go for?
  що ми трябваше да ходя? why in the world did I go?
  що ти трябва беля, що ти трябва от мечка ремък why lock for trouble
  let sleeping dogs lie
  не ми трябва беля, не ми трябва на баир лозе I'm not out/not looking for trouble; I'm steering clear of it
  not me! не ти трябва да you don't want to, you had tetter not
  не ти и трябва you'd better not
  за този модел трябва много плат this model requires a lot of material
  * * *
  тря̀бвам,
  гл. be necessary/needed, be indispensable (на to); за този модел трябва много плат this model requires a lot of material; не ти и трябва you’d better not; трябва ми I need; трябваше четирима души да го удържат it took four men to hold him; ще ми трябват 5 минути it’ll take me 5 minutes; що ми трябваше да ходя? why in the world did I go? що ти трябва да отиваш? what’s the use of going? what do you want to go for?; • не ми трябва на баир лозе I’m not out/not looking for trouble; I’m steering clear of it; not me! що ти трябва от мечка ремичка why look for trouble; let sleeping dogs lie.
  * * *
  be necessary: Your votes are necessary for us! - Вашите гласове ни трябват!; need: I трябвам a fast car - Трябва ми бърза кола; have: I трябвам to go now - Сега трябва да тръгвам; must: You трябвам have done it already. - Вече трябваше да сте го направили.; ought to {O;t tx{ (и би трябвало); should: You трябвам visit him - Трябва да го посетиш, as it трябвам be - както трябва
  * * *
  1. 2 levs 2. 3 минути it'll take me 3. 4 minutes 4. be necessary/needed, be indispensable (на to) 5. let sleeping dоgs lie 6. not me! не ти трябва да you don't want to, you had tetter not 7. ТРЯБВАМ ли ти? do you need me? 8. за този модел трябва много плат this model requires a lot of material 9. много ми трябваш I need you, I need your help very much 10. не ми трябва беля, не ми трябва на баир лозе I'm not out/not looking for trouble;I'm steering clear of it 11. не ти и трябва you'd better not 12. това вече не ми трябва I don't need it any longer;I have no further use for it 13. това много ми трябва I need it very badly 14. толкова му трябва на него that's all he needs 15. трябва ми I need 16. трябват ми 1 лева I need 17. трябваше четирима души да го удържат it took four men to hold him 18. ще ми трябват 19. що ми трябваше да ходя? why in the world did I go? 20. що ти трябва беля, що ти трябва от мечка ремък why lock for trouble 21. що ти трябва да отиваш? what's the use of going?what do you want to go for?

  Български-английски речник > трябвам

 • 206 търся

  1. look for, seek, search for. hunt for; be in search of; be on the lockout for; try to find; go in quest of
  (пипнешком) feel about, grope, fumble, fish (for)
  (в речник и пр.) look up
  (минерали и пр.) mine, prospect (for)
  тръгвам да търся set out in search of, go in quest of
  търся начин да try to find a way of (c ger.)
  търсят те по телефона you are wanted on the telephone
  търся гнезда nest, go nesting
  търся работа hunt/look for a job
  търся си думите fumble/grope for words
  търся щастие seek after happiness
  не му търси много don't be too particular
  търся си белята вж. беля
  той си го търсеше he was asking for it
  търся си правото demand o.'s right
  какво търсиш тука? what do you want here? what are you doing here?
  търся под вола теле split hairs; find a quarrel in a straw
  със свещ да търсиш няма да намериш (човек) you'll never find the like of him, ( нещо) you can't get it for love or money
  много търсен (за човек) sought-after, ( за стока) in great demand, much in demand
  търся се (за стока) be in demand/request, be sought after, ( за човек от полицията) be wanted (by the police)
  в задачата се търси... the problem is to find ..
  3. shake
  * * *
  тъ̀рся,
  гл., мин. св. деят. прич. тъ̀рсил 1. look for, seek (after), search for, hunt for; be in search of; be on the lookout for; try to find; go in quest of; разг. scout (a)round for; ( работа и) want; ( човек за работа) want, ask for; ( някого у дома му) ask for; ( пипнешком) feel about, grope, fumble, fish (for), scrabble (in, around); (в речник и пр.) look up; ( минерали и пр.) mine, prospect (for); тръгвам да \търся set out in search of, go in quest of; \търся гнезда nest, go nesting; \търся думите си fumble/grope for words; \търся начин да try to find a way of (с ger.); търсят те по телефона you are wanted on the telephone;
  2. ( взискателен съм) be particular;
  \търся се (за стока) be in demand/request, be sought after, (за човек от полицията) be wanted (by the police); в задачата се търси … the problem is to find …; постоянно се търси be in uniform demand; тази книга много се търси there is a run on this book; • какво търсиш тука? what do you want here? what are you doing here? много търсен (за човек) sought-after, (за стока) in great demand, much in demand; него за работа не го търси don’t count on him; със свещ да търсиш няма да намериш ( човек) you’ll never find the like of him, ( нещо) you can’t get it for love or money; той си го търсеше he was asking for it, he had it coming; \търся под вола теле split hairs; find a quarrel in a straw; \търся правото си demand o.’s right.
  * * *
  look for: I am looking for an accommodation. - Търся квартира.; seek ; search for ; want {wont} (работа и пр.): търсяed - търси се (за престъпник); ask for (някого на вратата); be in demand - търси се (за стока)
  * * *
  1. (в речник и пр.) look up 2. (взискателен съм) be particular 3. (минерали и пр.) mine, prospect (for) 4. (някого у дома му) ask for 5. (пипнешком) feel about, grope, fumble, fish (for) 6. (работа и) want 7. (човек за работа) want, ask for 8. 1 look for, seek, search for. hunt for;be in search of;be on the lockout for;try to find;go in quest of 9. 3, shake 10. ТЪРСЯ гнезда nest, go nesting 11. ТЪРСЯ начин да try to find a way of (c ger.) 12. ТЪРСЯ под вола теле split hairs;find a quarrel in a straw 13. ТЪРСЯ работа hunt/look for a job 14. ТЪРСЯ се (за стока) be in demand/request, be sought after, (за човек от полицията) be wanted (by the police) 15. ТЪРСЯ си белята вж. беля 16. ТЪРСЯ си думите fumble/grope for words 17. ТЪРСЯ си правото demand o.'s right 18. ТЪРСЯ щастие seek after happiness 19. ТЪРСЯт те по телефона you are wanted on the telephone 20. в задачата се търси... the problem is to find.. 21. какво търсиш тука? what do you want here?what are you doing here? 22. много търсен (за човек) sought-after, (за стока) in great demand, much in demand 23. не му търси много don't be too particular 24. него за работа не го търси don't count on him 25. постоянно се търси be in uniform demand 26. със свещ да търсиш няма да намериш (човек) you'll never find the like of him, (нещо) you can't get it for love or money 27. тази книга много се търси there is a run on this book 28. той си го търсеше he was asking for it 29. тръгвам да ТЪРСЯ set out in search of, go in quest of

  Български-английски речник > търся

 • 207 у

  предл.
  у дома съм be at home, be in
  у бабини at my grandmother's
  у нас at our place
  (в нашата страна) in this/our country
  ела у нас come to our place
  книгата е у него the book is with him, he has got the book
  имаш ли пари у тебе? have you (got) any money about/with you?
  4. (за качество) about, with, in
  има нещо странно у него there is s.th. strange about him
  това е навик у него it's a habit with him
  у животните е различно it is different with/in animals
  5. (между) among
  думите му предизвикаха възмущение у публиката his words aroused indignation among the public, his words roused the public to indignation. у межд
  6. (недоволство и пр.) ugh
  8. у-у boo
  * * *
  у,
  предл.
  1. ( място) at; \у дома съм be at home, be in; \у нас at our place;
  2. ( посока) to; ела \у нас come to our place; отивам си \у дома go home;
  3. ( при хора) with; гостувам \у stay with; (у себе си) on, about; имаш ли пари \у тебе? have you (got) any money about/with you?;
  4. (за качество) about, with, in; има нещо странно \у него there is s.th. strange about him;
  5. ( между) among; думите му предизвикаха възмущение \у публиката his words aroused indignation among the public, his words roused the public to indignation.
  ——————
  междум.
  1. ( недоволство и пр.) ugh;
  3.: \у-\у boo.
  * * *
  at: у home - у дома, у our place - у нас; in (за място); with: stay у my cousins - гостувам у братовчедите ми; about (за качество): There is something strange у him. - Има нещо странно у него.
  * * *
  1. (в нашата страна) in this/ our country 2. (за качество) about, with, in 3. (между) among 4. (недоволство и пр.) ugh 5. (посока) to 6. (при хора) with 7. (у себе си) on, about 8. (учудване) oh: 9. гостувам у stay with 10. две качества са особено подчертани у него two qualities are particularly pronounced in him 11. думите му предизвикаха възмущение у публиката his words aroused indignation among the public, his words roused the public to indignation. у межд. 12. ела у нас come to our place 13. има нещо странно у него there is s.th. strange about him 14. имаш ли пари у тебе? have you (got) any money about/with you? 15. книгата е у него the book is with him, he has got the book 16. отивам си у дома go home 17. предл. (място) at 18. това е навик у него it's a habit with him 19. у бабини at my grandmother's 20. у дома съм be at home, be in 21. у животните е различно it is different with/in animals 22. у кого е писалката ми? who has got my pen? 23. у нас at our place 24. у-у boo

  Български-английски речник > у

 • 208 угасвам

  go/die out
  become extinct ( и за вулкан), прен. die away
  * * *
  уга̀свам,
  гл. go/die out; become extinct (и за вулкан); прен. die away; у него е угаснало всяко чувство за срам he is dead to all sense of shame.
  * * *
  die out ; blow out ; become extinct (за вулкан); turn off (осветление)
  * * *
  1. become extinct (и за вулкан), прен. die away 2. go/die out 3. у него е угаснало всяко чувство за срам he is dead to all sense of shame

  Български-английски речник > угасвам

 • 209 угасна

  вж. угасвам
  * * *
  уга̀сна,
  уга̀свам гл. go/die out; become extinct (и за вулкан); прен. die away; у него е угаснало всяко чувство за срам he is dead to all sense of shame.
  * * *
  вж. угасвам

  Български-английски речник > угасна

 • 210 умирам

  1. die (от of, from)
  (за тъкан) мед. mortify
  (леко) pass (quietly) away; depart
  (отивам си от тоя свят) go the way of all flesh; close o.'s days; join the majority; be gathered to o.'s fathers; go over/cross the divide
  умирам от естествена/насилствена смърт die a natural/violent death
  умирам като герой/подлец die the death of a hero/a coward
  умирам като куче die like a dog, die a dog's death
  умирам неочаквано die suddenly, разг. die in o.'s boots; drop off (the hooks), pack up, quit the stage, go aloft, am. join the angels, cash/hand/pass in o.'s checks; sl. go west. turn up o.'s nose to the daisies
  той умря he is dead/gone; he is dead and gone
  умирам от изтичане на кръв bleed to death
  ако баща ти умре if your father should die/should be taken away
  ще умреш от студ you'll catch your death of cold
  той умря в... година he died in.... his death occurred in...
  умирам на поста си die at o.'s post/at the oar/in harress
  роден..., умрял... born.... died...
  2. (за чувства и пр.) wither
  3. (изпитвам силна болка, жажда, желание и пр.) die
  умирам от глад starve, be starving, be starved (to death), be dying with hunger
  (наистина) starve to death, die of starvation
  колкото да не умра от глад just (enough) to keep body and soul together
  умирам от жажда be parched with thirst
  умирам от завист die of envy
  умирам от зъбобол be mad with toothache
  умирам от любопитство be dying of/burning with curiosity, книж. be devoured with curiosity
  умирам от горещина I'm simply melting (with heat), I'm stifled by the heat
  умирам от скука mope (o.s.) to death, die of boredom
  умирам от желание да be wild to, long to
  умирам от смях die laughing, die of laughter, laugh o.'s head off
  да умреш от смях killing, that's enough to make a cat laugh
  ще умра, ама ще го направя I'll do it or die in the attempt
  умирам да/за be dying to/for
  умирам си по разг. be nuts on, be crazy about
  умрях си от мъка I was terribly disappointed
  да си умреш от мъка it's enough to drive you mad/to kill you/to finish you
  умирам с отворени очи die with o.'s most cherished hopes unfulfilled
  да ти умра на колата! some car! умря Марко that cock won't fight any longer
  да ти умра на... the hell with...
  умряла съм за него a fat lot I cars for him
  * * *
  умѝрам,
  гл.
  1. die (от of, from); мед. (за тъкан) mortify; ( леко) pass (quietly) away; depart; ( отивам си от тоя свят) go the way of all flesh; close o.’s days; join the majority; be gathered to o.’s fathers; go over/cross the divide; sl. answer the last roll-call, bite the dust, feed the worms, kick the bucket, peg out; роден …, умрял … born …, died …; той не умира (за герой) he never dies; той умря he is dead/gone; he is dead and gone; \умирам като герой/подлец die the death of a hero/a coward; \умирам като куче die like a dog, die a dog’s death; \умирам на поста си die at o.’s post/at the oar/in harness; \умирам неочаквано die suddenly, разг. die in o.’s boots; drop off (the hooks), pack up, quit the stage, go aloft, амер. join the angels, cast/hand/pass in o.’s checks; sl. go west, turn up o.’s nose to the daisies; \умирам от естествена/насилствена смърт die a natural/violent death; \умирам от изтичане на кръв bleed to death;
  2. (за чувства и пр.) wither;
  3. ( изпитвам силна болка, жажда, желание и пр.) die; да си умреш от мъка it’s enough to drive you mad/to kill you/to finish you; да ти умра на колата! some car! да умреш от смях killing, that’s enough to make a cat laugh; колкото да не умра от глад just (enough) to keep body and soul together; само дето не умрях от страх I nearly died of fright; \умирам да/за be dying to/for; be gasping (for, after); \умирам от глад starve, be starving, be starved (to death), be dying with hunger; ( наистина) starve to death, die of starvation; \умирам от горещина I’m simply melting (with heat), I’m stifled by the heat; \умирам от жажда be parched with thirst; \умирам от желание да be wild to, long to; \умирам от завист die of envy; \умирам от зъбобол be mad with toothache; \умирам от любопитство be dying of/burning with curiosity, книж. be devoured with curiosity; \умирам от скука mope (o.s.) to death, die of boredom; \умирам от смях die laughing, die of laughter, laugh o.’s head off; \умирам с отворени очи die with o.’s most cherished hopes unfulfilled; \умирам си по разг. be nuts on, be crazy about; умря Марко that cock won’t fight any longer; умряла съм за него a fat lot I care for him; ще умра, ама ще го направя I’ll do it or die in the attempt.
  * * *
  die: умирам by violence - умирам от насилствена смърт, умирам a natural death - умирам от естествена смърт, умирам the death of a hero - умирам като герой, умирам of boredom - умирам от скука, умирам laughing - умирам от смях; pass away (леко); depart (леко); be mad with toothache - умирам от зъбобол; pass ; perish ; wither (за чувства и пр.)
  * * *
  1. (за тъкан) мед. mortify 2. (за чувства и пр.) wither 3. (изпитвам силна болка, жажда, желание и пр.) die 4. (леко) pass (quietly) away;depart 5. (наистина) starve to death, die of starvation 6. (отивам си от тоя свят) go the way of all flesh;close o.'s days;join the majority;be gathered to o.'s fathers;go over/ cross the divide 7. die (от of, from) 8. УМИРАМ да/за be dying to/for 9. УМИРАМ като герой/подлец die the death of a hero/a coward 10. УМИРАМ като куче die like a dog, die a dog's death 11. УМИРАМ на поста си die at o.'s post/at the oar/in harress 12. УМИРАМ неочаквано die suddenly, разг. die in o.'s boots;drop off (the hooks), pack up, quit the stage, go aloft, am. join the angels, cash/hand/pass in o.'s checks;sl. go west. turn up o.'s nose to the daisies 13. УМИРАМ от глад starve, be starving, be starved (to death), be dying with hunger 14. УМИРАМ от горещина I'm simply melting (with heat), I'm stifled by the heat 15. УМИРАМ от естествена/насилствена смърт die a natural/violent death 16. УМИРАМ от жажда be parched with thirst 17. УМИРАМ от желание да be wild to, long to 18. УМИРАМ от завист die of envy 19. УМИРАМ от зъбобол be mad with toothache 20. УМИРАМ от изтичане нa кръв bleed to death 21. УМИРАМ от любопитство be dying of/burning with curiosity, книж. be devoured with curiosity 22. УМИРАМ от скука mope (о. s.) to death, die of boredom 23. УМИРАМ от смях die laughing, die of laughter, laugh o.'s head off 24. УМИРАМ с отворени очи die with o.'s most cherished hopes unfulfilled 25. УМИРАМ си пo разг. be nuts on, be crazy about 26. ако баща ти умре if your father should die/should be taken away 27. да си умреш от мъка it's enough to drive you mad/to kill you/to finish you 28. да ти умра на... the hell with... 29. да ти умра на колата! some car! умря Марко that cock won't fight any longer 30. да умреш от смях killing, that's enough to make a cat laugh 31. колкото да не умра от глад just (enough) to keep body and soul together 32. роден..., умрял... born.... died... 33. само детo нe умрях от страх I nearly died of fright 34. тoй умря he is dead/gone;he is dead and gone 35. той не умира (за герой) he never dies 36. той умря в... година he died in.... his death occurred in... 37. умря й едно дете she lost a child 38. умряла съм за него a fat lot I cars for him 39. умрях си от мъка I was terribly disappointed 40. ще умра, ама ще го направя I'll do it or die in the attempt 41. ще умреш от студ you'll catch your death of cold

  Български-английски речник > умирам

 • 211 умра

  вж. умирам
  * * *
  умра̀,
  умѝрам гл.
  1. die (от of, from); мед. (за тъкан) mortify; ( леко) pass (quietly) away; depart; ( отивам си от тоя свят) go the way of all flesh; close o.’s days; join the majority; be gathered to o.’s fathers; go over/cross the divide; sl. answer the last roll-call, bite the dust, feed the worms, kick the bucket, peg out; роден …, умрял … born …, died …; той не умира (за герой) he never dies; той умря he is dead/gone; he is dead and gone; \умра като герой/подлец die the death of a hero/a coward; \умра като куче die like a dog, die a dog’s death; \умра на поста си die at o.’s post/at the oar/in harness; \умра неочаквано die suddenly, разг. die in o.’s boots; drop off (the hooks), pack up, quit the stage, go aloft, амер. join the angels, cast/hand/pass in o.’s checks; sl. go west, turn up o.’s nose to the daisies; \умра от естествена/насилствена смърт die a natural/violent death; \умра от изтичане на кръв bleed to death;
  2. (за чувства и пр.) wither;
  3. ( изпитвам силна болка, жажда, желание и пр.) die; да си умреш от мъка it’s enough to drive you mad/to kill you/to finish you; да ти умра на колата! some car! да умреш от смях killing, that’s enough to make a cat laugh; колкото да не умра от глад just (enough) to keep body and soul together; само дето не умрях от страх I nearly died of fright; \умра да/за be dying to/for; be gasping (for, after); \умра от глад starve, be starving, be starved (to death), be dying with hunger; ( наистина) starve to death, die of starvation; \умра от горещина I’m simply melting (with heat), I’m stifled by the heat; \умра от жажда be parched with thirst; \умра от желание да be wild to, long to; \умра от завист die of envy; \умра от зъбобол be mad with toothache; \умра от любопитство be dying of/burning with curiosity, книж. be devoured with curiosity; \умра от скука mope (o.s.) to death, die of boredom; \умра от смях die laughing, die of laughter, laugh o.’s head off; \умра с отворени очи die with o.’s most cherished hopes unfulfilled; \умра си по разг. be nuts on, be crazy about; умря Марко that cock won’t fight any longer; умряла съм за него a fat lot I care for him; ще умра, ама ще го направя I’ll do it or die in the attempt.
  * * *
  вж. умирам

  Български-английски речник > умра

 • 212 хляб

  bread
  (самун и пр.) loaf of bread
  хляб от черно брашно wholemeal bread
  тричен хляб coarse bread
  домашен хляб household bread, home-baked bread
  стар/баят хляб stale bread
  пресен хляб new/fresh bread
  вземам си хляба в ръцете make o.'s own living
  взел съм си хляба в ръцете be on o.'s own feet
  ям хляба на някого eat s.o.'s salt
  хлябът ми е осигурен be provided for
  работя за хляба make the pot boil, keep the pot boiling
  работя за парче хляб work for a crust of bread
  у него има още хляб there's life in the old dog yet
  в тая работа има хляб there is profit in this
  има много хляб да ядеш, докато вж. има
  изяждам си хляба прен. quarrel with o.'s bread and butter
  като топъл хляб like hot cakes, like beans
  горчивият хляб the bread of affliction
  хляб и зрелища bread and circuses, panem et circenscs
  * * *
  м., -ове, (два) хля̀ба bread; ( самун и пр.) loaf of bread; домашен \хляб household bread, home-baked bread; насъщен \хляб daily bread; пресен \хляб new/fresh bread; стар \хляб stale bread; \хляб от трици coarse bread; \хляб от черно брашно wholemeal bread; • в тая работа има \хляб there is profit in this; взел съм \хляба си в ръце be on o.’s own feet; вземам \хляба си в ръце make o.’s own living; горчивия \хляб the bread of affliction; изяжда \хляба си прен. quarrel with o.’s bread and butter; има много \хляб да ядеш, докато much water will flow under the bridge before you; като топъл \хляб like hot cakes, like beans; работя за \хляба make the pot boil, keep the pot boiling; у него има още \хляб there’s life in the old dog yet; \хляб и зрелища bread and circuses, panem et circenses; \хлябът ми е осигурен be provided for; ям \хляба на някого eat s.o.’s salt.
  * * *
  bread: wholemeal хляб - пълнозърнест хляб, fresh хляб - пресен хляб, home-baked хляб - домашен хляб; daily хляб - насъщен хляб
  * * *
  1. (самун и пр.) loaf of bread 2. bread 3. ХЛЯБ oт черно брашно wholemeal bread 4. ХЛЯБ и зрелища bread and circuses, panem et circenscs 5. ХЛЯБът ми е осигурен be provided for 6. в тая работа има ХЛЯБ there is profit in this 7. взел съм си ХЛЯБа в ръцете be on o.'s own feet 8. вземам си ХЛЯБа в ръцете make o.'s own living 9. горчивият ХЛЯБ the bread of affliction 10. домашен ХЛЯБ household bread, home-baked bread 11. изяждам си ХЛЯБа прен. quarrel with o.'s bread and butter 12. има много ХЛЯБ да ядеш, докато вж. има 13. като топъл ХЛЯБ like hot cakes, like beans 14. насъщен ХЛЯБ daily bread 15. пресен ХЛЯБ new/fresh bread 16. работя за ХЛЯБa make the pot boil, keep the pot boiling 17. работя за парче ХЛЯБ work for a crust of bread 18. стар/баят ХЛЯБ stale bread 19. тричен ХЛЯБ coarse bread 20. у него има още ХЛЯБ there's life in the old dog yet 21. ям ХЛЯБа на някого eat s. o.'s salt

  Български-английски речник > хляб

 • 213 цял-целеничък

  safe and sound, untouched; unscathed
  ей го и него, цял-целеничък there he is, as large/big as life
  * * *
  ця̀л-целенѝчък,
  прил., -ка, -ко, -ки safe and sound, untouched; unscathed; ей го и него, \цял-целеничъкък there he is, as large/big as life.
  * * *
  1. safe and sound, untouched;unscathed 2. ей го и него, ЦЯЛ-ЦЕЛЕНИЧЪК there he is, as large/big as life

  Български-английски речник > цял-целеничък

 • 214 числя

  count, reckon
  числя някого болен put s.o. on the sick list
  числя се в списъка be on the list
  числя се в отпуск be on leave
  * * *
  числя̀,
  гл., мин. св. деят. прич. числѝл count, reckon; \числя някого болен put s.o. on the sick list;
  \числя се ( принадлежа) belong ( към to); ( включен съм) be reckoned; тази книга се числи на него this book is down to his name; \числя се в отпуск be on leave; \числя се в списъка be on the list.
  * * *
  count ; include ; belong (се): I числя to the family. - Числя се към семейството.
  * * *
  1. (включен съм) be reckoned 2. count, reckon 3. ЧИСЛЯ някого болен put s. о. on the sick list 4. ЧИСЛЯ се (принадлежа) bеlong (към to) 5. ЧИСЛЯ се в отпуск be on leave 6. ЧИСЛЯ се в списъка be on the list 7. тази книга се числи на него this book is down to his name

  Български-английски речник > числя

 • 215 чисто

  cleanly, neatly etc. вж. чист
  преписвам на чисто make a clean/fair copy, copy clean
  чисто и просто purely and simply, only, nothing less than
  това е чисто и просто чудовищно it is simply monstrous, it is nothing less than monstrous
  чисто бял pure white, lily-white
  чисто външен purely external, прен. perfunctory
  свиря чисто play faultlessly
  на чисто съм с него our relations are quite clear; I have squared (off) my account with him
  да сме на чисто let's keep everything square
  * * *
  чѝсто,
  нареч. cleanly, neatly; преписвам на \чисто make a clean/fair copy, copy clean; свиря \чисто play faultlessly; \чисто бял pure white, lily-white; \чисто външен purely external, прен. perfunctory; \чисто е the coast is clear; \чисто и просто purely and simply, only, nothing less than; • да сме на \чисто let’s keep everything square; на \чисто съм с него our relations are quite clear; I have squared (off) my account with him.
  * * *
  cleanly: чисто and simply - чисто и просто; pure (за цвят): чисто white - чисто бял
  * * *
  1. cleanly, neatly etc. вж. чист 2. ЧИСТО бял pure white, lily-white 3. ЧИСТО външен purely external, прен. perfunctory 4. ЧИСТО и просто purely and simply, only, nothing less than 5. да сме на ЧИСТО let's keep everything square 6. на ЧИСТО съм с него our relations are quite clear;I have squared (off) my account with him 7. преписвам на ЧИСТО make a clean/fair copy, copy clean 8. свиря ЧИСТО play faultlessly 9. това е ЧИСТО и просто чудовищно it is simply monstrous, it is nothing less than monstrous

  Български-английски речник > чисто

 • 216 човек

  1. man; person
  разг. fellow, chap, guy, jack. bloke, sl. joker, josser, bird
  човекът и природата man and nature
  човек на изкуството artist
  човек на честта a man of honour
  човек на реда an orderly/methodical person
  мой човек (обрьщ.) разг. old man, old cock
  човече божи! man alive! sakes alive! на човек per man/head, a man, a head, per capita
  не е човек he is no good
  той е по- човек he's more decent/human
  от него няма да излезе човек he'll never make good/be any good
  излезе човек he was very decent
  като човек in human decency
  ставам човек make good; mend o.'s ways
  направям човек от make a man of, put/knock/lick s.o. into shape
  това ще те направи човек it will be the making of you
  човек на място a regular fellow, a fine guy/bloke
  половин човек вж. половин
  той е наш човек he is one of us; he is with us/on our side
  не знае, човекът he doesn't know, poor fellow
  няма жив човек there's nobody around, there isn't a living soul around
  човек за всичко a Jack of all trades
  да не съм човек, ако I'll eat my boot/hat/head if, I'm a Dutchman if
  дрехите правят човека fine feathers make fine birds, clothes make the man
  прикрит/затворен човек clam
  човек, който живее в чужда страна a foreign resident
  човек с примитивен вкус cave-man
  2. (агент, оръдие) creature
  3. неопр. one, you
  човек никога не знае you never can tell
  4. (съпруг) man, husband. човеколюбец philanthropist
  * * *
  човѐк,
  м., -ци и хо̀ра/ду̀ши ( след дума за количество)
  1. man; person; разг. fellow, chap, guy, jack, bloke, sl. joker, josser, bird; външен \човекк outsider; вътрешен \човекк insider; да не съм \човекк, ако I’ll eat my boot/hat/ head if, I’m a Dutchman if; да се почувствам и аз \човекк to feel like a normal human being; дрехите правят \човекка fine feathers make fine birds, clothes make the man; екстра \човекк sl. clipper; именит \човекк celebrity; като \човекк in human decency; ( прилично) decently; космически кораб без \човекк unmanned spacecraft; мой \човекк (обръщ.) разг. old man, old cock; на \човекк per man/head, a man, a head, per capita; направям \човекк от make a man of, put/knock/lick s.o. into shape; не е \човекк he is no good; няма жив \човекк there’s nobody around, there isn’t a living soul around; от него няма да излезе \човекк he’ll never make good/be any good; прикрит/затворен \човекк clam; ставам нов \човекк wipe off the slate, start with a clean slate; ставам \човекк make good; mend o.’s ways; това ще те направи \човекк it will be the making of you; той е наш \човекк he is one of us; he is with us/on our side; той е по-\човекк he’s more decent/human; той е прекрасен \човекк he is a regular fellow/guy; учен \човек scholar; \човекк за всичко a Jack of all trades; \човекк, който живее в чужда страна a foreign resident; \човекк на изкуството artist; \човекк на място a regular fellow, a fine guy/bloke; \човекк на място the right man for the job; \човекк на реда an orderly/methodical person; \човекк с примитивен вкус cave-man; \човеккът и природата man and nature; \човекче божи! man alive! sakes alive!;
  2. ( агент; оръдие) creature;
  3. неопр. one, you; \човекк никога не знае you never can tell;
  4. разг. ( съпруг) man, husband.
  * * *
  man: I am just a човек. - Аз съм просто човек.; person: an average човек - обикновен човек; (разг.): fellow: a regular човек - човек на място; guy ; homo (зоол.); human ; individual ; you never can tell - човек никога не знае
  * * *
  1. (агент 2. (прилично) decently 3. (съпруг) man, husband. човеколюбец philanthropist 4. man;person 5. ЧОВЕК за всичко a Jack of all trades 6. ЧОВЕК на изкуството artist 7. ЧОВЕК на място a regular fellow, a fine guy/bloke 8. ЧОВЕК на реда an orderly/methodical person 9. ЧОВЕК на честта a man of honour 10. ЧОВЕК никога не знае you never can tell 11. ЧОВЕК с примитивен вкус cave-man 12. ЧОВЕК, който живее в чужда страна a foreign resident 13. ЧОВЕКът и природата man and nature 14. външен ЧОВЕК outsider 15. вътрешен ЧОВЕК insider 16. да не съм ЧОВЕК, ако I'll eat my boot/hat/head if, I'm a Dutchman if 17. дрехите правят ЧОВЕКа fine feathers make fine birds, clothes make the man 18. екстра ЧОВЕК sl. clipper 19. излезе ЧОВЕК he was very dеcent 20. именит ЧОВЕК celebrity 21. като ЧОВЕК in human decency 22. космически кораб без ЧОВЕК unmanned spacecraft 23. мой ЧОВЕК (обрьщ.) разг. old man, old cock 24. направям ЧОВЕК от make a man of, put/knock/lick s. o. into shape 25. не е ЧОВЕК he is no good 26. не знае, ЧОВЕКът he doesn't know, poor fellow 27. не ме смятат за ЧОВЕК be looked down upon 28. неопр. one, you 29. няма жив ЧОВЕК there's nobody around, there isn't a living soul around 30. оръдие) creature 31. от него няма да излезе ЧОВЕК he'll never make good/be any good 32. половин ЧОВЕК вж. половин 33. прикрит/затворен ЧОВЕК clam 34. разг. fellow, chap, guy, jack. bloke, sl. joker, josser, bird 35. ставам ЧОВЕК make good;mend o.'s ways 36. това ще те направи ЧОВЕК it will be the making of you 37. той е наш ЧОВЕК he is one of us;he is with us/ on our side 38. той е пo-ЧОВЕК he's more decent/human 39. учен ЧОВЕК scholar 40. човече божи! man alive! sakes alive! на ЧОВЕК per man/head, a man, a head, per capita

  Български-английски речник > човек

 • 217 чувам

  1. hear
  (научавам) understand
  трудно чувам be hard of hearing
  чувай! look here! listen! чуйте ме! книж. lend me your ears!
  само съм чувал за него I know him by hearsay only
  чул те господ may it come true
  да не чуе дяволът/злото touch wood
  не ще и да чуе за това he won't hear of it; he will have none of it
  да не чуя вече за... I don't want to hear... so much as mentioned again
  да не съм те чул да казваш такова нещо don't let me hear you say such a thing again
  неща, за които съм чувал things I have heard tell of
  още чувам думите му his words still ring in my ears
  чуваш ли ме? can you hear me?
  (заканително) do you hear me?
  чувам без да искам overhear
  чул-недочул without knowing the whole story
  2. (пазя) take care of, keep
  (деца) rear, raise, bring up
  чувам се be heard; sound, ring
  (за глас) carry (well/clearly)
  добре/лошо се чува (по радио) the reception is good/poor
  нищо не се чу вече за него/не се чу, не се видя he was no more heard of
  това да се чува that is good news
  чу ми се I thought I heard
  де се е чуло и видяло whoever heard (of с ger.)
  думата му се чува his word goes a long way
  достатъчно близо съм, за да чуя be within hearing/earshot
  не съм достатъчно близо, за да чуя be out of earshot
  * * *
  чу̀вам,
  гл. hear; ( научавам) understand, learn; ( послушвам) listen; да не чуе дяволът/злото touch wood; да не чуя вече за … I don’t want to hear … so much as mentioned again; не ще и да чуе за това he won’t hear of it; he will have none of it; неща, за които съм чувал things I have heard tell of; още \чувам думите му his words still ring in my ears; само съм чувал за него I know him by hearsay only; трудно \чувам be hard of hearing; чувай! look here! listen! \чувам без да искам overhear; чуваш ли ме? can you hear me? ( заканително) do you hear me? чуйте ме! книж. lend me your ears! чул-недочул without knowing the whole story; чул те господ may it come true; чух го да казва I heard him say;
  \чувам се be heard; sound, ring; (за глас) carry (well/clearly); де се е чуло и видяло whoever heard (of c ger.); добре/лошо се чува (по радио) the reception is good/poor; достатъчно близо съм, за да чуя be within hearing/earshot; думата му се чува his word goes a long way; затвори прозореца да не се чува шумът shut the window to keep the noise out; не съм достатъчно близо, за да чуя be out of earshot; нищо не се чу вече за него/не се чу, не се видя he was no mere heard of; това да се чува that is good news; чу ми се I thought I heard; чуваш ли се какви ги приказваш? do you realize what you’re saying?
  * * *
  hear (heard): I чувамd him say - чух го да казва, I have чувамd that this town is ancient. - Чувал съм, че този град е древен.; understand (understood) (научавам); sound (се); overhear - чувам без да искам
  * * *
  1. (деца) rear, raise, bring up 2. (за глас) carry (well/clearly) 3. (заканително) do you hear me? 4. (научавам) understand 5. (пазя) take care of, keep 6. (послушвам) listen 7. hear 8. ЧУВАМ ce be heard;sound, ring 9. ЧУВАМ без да искам overhear 10. да не съм те чул да казваш такова нещо don't let me hear you say such a thing again 11. да не чуе дяволът/злото touch wood 12. да не чуя вече за... I don't want to hear... so much as mentioned again 13. де се е чуло и видяло whoever heard (of c ger.) 14. добре/лошо се чува (по радио) the reception is good/poor 15. достатъчно близо съм, за да чуя be within hearing/earshot 16. думата му се чува his word goes a long way 17. затвори прозореца да не се чува шумът shut the window to keep the noise out 18. не съм достатъчно близо, за да чуя be out of earshot 19. не ще и да чуе за това he won't hear of it;he will have none of it 20. неща, за които съм чувал things I have heard tell of 21. нищо не се чу вече за него/не се чу, не се видя he was no more heard of 22. още ЧУВАМ думите му his words still ring in my ears 23. само съм чувал за него I know him by hearsay only 24. това да се чува that is good news 25. трудно ЧУВАМ be hard of hearing 26. чу ми се I thought I heard 27. чувай! look here! listen! чуйте ме! книж. lend me your ears! 28. чуваш ли ме? can you hear me? 29. чуваш ли се какви ги приказваш? do you realize what you're saying? 30. чул те господ may it come true 31. чул-недочул without knowing the whole story 32. чух го да казва I heard him say 33. чуха се гласове в антрето voices sounded in the hall 34. ще ни чуете отново утре по същото време (по радио) we shall be on the air again at the same time tomorrow

  Български-английски речник > чувам

 • 218 чуя

  вж. чувам
  * * *
  чу̀я,
  чу̀вам гл. hear; ( научавам) understand, learn; ( послушвам) listen; да не чуе дяволът/злото touch wood; да не чуя вече за … I don’t want to hear … so much as mentioned again; не ще и да чуе за това he won’t hear of it; he will have none of it; неща, за които съм чувал things I have heard tell of; още \чуя думите му his words still ring in my ears; само съм чувал за него I know him by hearsay only; трудно \чуя be hard of hearing; чувай! look here! listen! \чуя без да искам overhear; чуваш ли ме? can you hear me? ( заканително) do you hear me? чуйте ме! книж. lend me your ears! чул-недочул without knowing the whole story; чул те господ may it come true; чух го да казва I heard him say;
  \чуя се be heard; sound, ring; (за глас) carry (well/clearly); де се е чуло и видяло whoever heard (of c ger.); добре/лошо се чува (по радио) the reception is good/poor; достатъчно близо съм, за да чуя be within hearing/earshot; думата му се чува his word goes a long way; затвори прозореца да не се чува шумът shut the window to keep the noise out; не съм достатъчно близо, за да чуя be out of earshot; нищо не се чу вече за него/не се чу, не се видя he was no mere heard of; това да се чува that is good news; чу ми се I thought I heard; чуваш ли се какви ги приказваш? do you realize what you’re saying?
  * * *
  вж. чувам

  Български-английски речник > чуя

 • 219 шега

  joke, книж. jest
  разг. lark
  изигравам шега на play a trick on
  лоша/груба шега a practical joke
  груба шега horseplay
  изигравам някому лоша шега play a practical joke on s.o.
  правя си шега за нечия сметка put a joke on s.o.
  на шега in fun/jest, by way of a joke, for a lark, for fun, in sport
  това не е шега it is no laughing matter, it is nothing to laugh at
  не е шега работа it's no trifle, it's no joke doing that
  разбирам от шега know how to take a joke
  не ми е до шега I'm in no laughing mood
  с него шега не бива he is not (a man) to be trifled with, you must mind your P's and Q's with him
  обръщам всико на шега make a joke of everything
  шега та на страна no kidding, without joking, joking/jesting apart, but seriously
  * * *
  шега̀,
  ж., -ѝ joke, книж. jest; разг. lark; ( номер) trick; Господ и на \шегаата помага you may succeed when you least expect it; груба \шегаа horseplay; изигравам \шегаа на play a trick on; казах го само на \шегаа I only said it in sport; лоша/груба \шегаа a practical joke; на \шегаа in fun/jest, by way of a joke, for a lark, for fun, in sport; не е \шегаа работа it’s no trifle, it’s no joke doing that; it’s no mean feat; не ми е до \шегаа I’m in no laughing mood; не на \шегаа in (good) earnest; обръщам всичко на \шегаа make a joke of everything; подмятаме си \шегаи bandy jokes; подхвърлям \шегаа crack a joke; правя си \шегаа за нечия сметка put a joke on s.o.; разбирам от \шегаа know how to take a joke; с него \шегаа не бива he is not (a man) to be trifled with, you must mind your P’s and Q’s with him; това беше само на \шегаа it was meant only for a tease; това не е \шегаа it is no laughing matter, it is nothing to laugh at; \шегаата настрана no kidding, without joking, joking/jesting apart, but seriously.
  * * *
  joke ; lark (номер); fun ; jest (книж.); pleasantry ; quiz {kwiz}; trick ; waggery ; it is no laughing matter - това не е шега; no kidding - шегата настрана
  * * *
  1. (номер) trick 2. joke, книж. jest 3. ШЕГА та на страна no kidding, without joking, joking/ jesting apart, but seriously 4. груба ШЕГА horseplay 5. изигравам ШЕГА на play a trick on 6. изигравам някому лоша ШЕГА play a practical joke on s. о. 7. лоша/груба ШЕГА a practical joke 8. на ШЕГА in fun/jest, by way of a joke, for a lark, for fun, in sport 9. не е ШЕГА работа it's no trifle, it's no joke doing that 10. не ми е до ШЕГА I'm in no laughing mood 11. не на ШЕГА in (good) earnest 12. обръщам всико на ШЕГА make a joke of everything 13. подмятаме си шеги bandy jokes 14. подхвърлям ШЕГА crack a joke 15. правя си ШЕГА за нечия сметка put a joke on s. o. 16. разбирам от ШЕГА know how to take a joke 17. разг. lark 18. с него ШЕГА не бива he is not (a man) to be trifled with, you must mind your P's and Q's with him 19. това не е ШЕГА it is no laughing matter, it is nothing to laugh at

  Български-английски речник > шега

 • 220 вглеждам се

  stare, gaze, peer (в at). fix o.'s eyes (on), look steadily/hard/intently (at)
  но ако се вгледаме, ще видим, че but closer scrutiny reveals that
  * * *
  вглѐждам се,
  възвр. гл. stare, gaze, peer (в at), fix o.’s eyes (on), look steadily/hard/intently (at); но ако се вгледаме, ще видим, че … but closer scrutiny reveals that …
  * * *
  gase; look at: I вглеждам сеed and вглеждам сеed at him, but I couldn't recognize him. - Вглеждах се и се вглеждах в него, но не успях да го позная.

  Български-английски речник > вглеждам се

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.