Translation: from bulgarian

заболя ме за него

 • 181 свързан

  connected (с with), joined (с to); bound up (с with), bound, tied (с to)
  (чрез роднинство и пр.) related (с to)
  (с въпрос и пр.) relevant (с to)
  (логичен, разбираем) coherent, consistent
  свързан със съюз (и) грам. syndetic
  тясно свързан с closely connected with, bound up with
  свързан чрез семейни връзки с bound by family ties to
  свързан за цял живот с linked for life to
  свързан и чрез брак tied together in marriage
  свързани чрез приятелство bound together by friendship
  съдба, свързана с a fate tied up with
  свързани съдби linked destinies, fates bound up together
  трапезарията е свързана направо с кухнята the dining-room leads out of the kitchen
  планове, свързан и с много трудности plans attended with many difficulties
  операцията е свързана с риск the operation involves a (certain) risk
  това е свързано с големи разноски this will entail great expense
  * * *
  свъ̀рзан,
  мин. страд. прич. connected (с with), joined (c to); bound up (c with), bound, tied (c to); ( чрез роднинство и пр.) related (c to); (с въпрос и пр.) relevant (c to); ( логичен, разбираем) coherent, consistent; не съм \свързан с (за въпрос) have no bearing on; операцията е \свързана с риск the operation involves a (certain) risk; \свързан за цял живот с linked for life to; \свързан със съюз(и) език. syndetic; \свързани съдби linked destinies, fates bound up together; \свързани чрез брак tied together in marriage; съдба, \свързана с a fate tied up with; това е \свързано с големи разноски this will entail great expense; тясно\свързан close-knit, closely connected (with), bound up (with).
  * * *
  connected (with): The two towns are свързан by a highway. - Двата града са свързани с магистрала., closely свързан with - тясно свързан със; related (to) (за роднини): I am not свързан to him in any way. - Не съм свързан с него по никакъв начин., свързан clauses - свързани изречения; relevant: Your questions are not свързан to the subject. - Въпросите ти не са свързани с темата.; joined ; bound ; coherent ; united {yu;`naitid}: Our two countries are свързан by common interests. - Нашите две страни са свързани чрез общи интереси.
  * * *
  1. (логичен, разбираем) coherent, consistent 2. (с въпрос и пр.) relevant (c to) 3. (чрез роднинство и пр.) related (c to) 4. connected (c with), joined (c to);bound up (c with), bound, tied (c to) 5. СВЪРЗАН за цял живот с linked for life to 6. СВЪРЗАН и чрез брак tied together in marriage 7. СВЪРЗАН със съюз(и) грам. syndetic 8. СВЪРЗАН чрез семейни връзки с bound by family ties to 9. СВЪРЗАНи съдби linked destinies, fates bound up together 10. СВЪРЗАНи чрез приятелство bound together by friendship 11. не съм СВЪРЗАН с (за въпрос) have no bearing on 12. операцията е СВЪРЗАНа с риск the operation involves a (certain) risk 13. планове,СВЪРЗАН и с много трудности plans attended with many difficulties 14. съдба, СВЪРЗАНa c a fate tied up with 15. това е СВЪРЗАНо с големи разноски this will entail great expense 16. трапезарията е СВЪРЗАНа направо с кухнята the dining-room leads out of the kitchen 17. тясно СВЪРЗАН с closely connected with, bound up with

  Български-английски речник > свързан

 • 182 система

  1. system
  слънчева/нервна/метрична/социалистическа/избирателна/купонна система a solar/nervous/metric/socialist/electoral/rationing system
  научна система a body of doctrine
  работя по система та на work on the lines of
  работя без система work with out system
  2. (модел) model, pattern, type
  аероплан от нова система an aeroplane of the latest design
  3. (мрежа, серия) network, series; system
  напоителна система an irrigation network/system
  система зъбни колела cam gear
  система от лостове lever linkage
  4. геол. series
  у него е система да it is a practice with him to
  * * *
  систѐма,
  ж., -и 1. system, plan; автоматизирана \системаа за котировки на фондова борса Stock Exchange Automated Quotations System; научна \системаа body of doctrine; поощрителна \системаа за заплащане на труда wage-incentive plan; правителствената \системаа the frame of government; работя без \системаа work without system; работя по \системаата на work on the lines of; \системаа за клиринг и разплащане clearing and payment system; \системаа за контрол regulatory system; \системаа за наблюдение и контрол monitoring system; Слънчева/нервна/метрична/избирателна/купонна \системаа solar/nervous/metric/electoral/rationing system;
  2. ( модел) model, pattern, type; ( конструкция) design;
  3. ( мрежа, серия) network, series; system; напоителна \системаа irrigation network/system; \системаа за защита при страничен удар side impact protection system, съкр. SIPS; \системаа за наблюдение и контрол monitoring system; \системаа от зъбни колела cam gear; \системаа от лостове lever linkage; следяща \системаа tracker;
  4. геол. series; • у него е \системаа да it is a practice with him to.
  * * *
  system: a digestive система - храносмилателна система, in the solar система - в слънчевата система, an informational система - информационна система; form; mechanism: educational система - система на обучение; modus; network
  * * *
  1. (конструкция) design 2. (модел) model, pattern, type 3. (мрежа, серия) network, series;system 4. aepoплан от нова СИСТЕМА an aeroplane of the latest design 5. system 6. СИСТЕМА oт лостове lever linkage 7. СИСТЕМА зъбни колела cam gear 8. геол. series 9. машина от стара СИСТЕМА а machine of an old type 10. напоителна СИСТЕМА an irrigation network/ system 11. научна СИСТЕМА а body of doctrine 12. работя без СИСТЕМА work with out system 13. работя пo СИСТЕМА та на work on the lines of 14. слънчева/нервна/метрична/ социалистическа/избирателна/купонна СИСТЕМА a solar/nervous/metric/socialist/electoral/rationing system 15. у него е СИСТЕМА да it is a practice with him to

  Български-английски речник > система

 • 183 следа

  1. trace, track, (особ. от нещо влачено) trail
  (белег от камшик и пр.) weal, welt
  (от стъпки) footprint, footmark
  (от пръст) finger-print
  (от колела) wheel-track, rut
  (на кораб) wake, track
  прясна следа от животно a hot scent
  следа от вълк/заек a print of a wolf's/hare's foot
  следи по снега tracks in the snow
  следи от удар marks of a blow
  следи от сълзи traces of tears, tear-marks
  следи от кръв traces of blood
  вървя по следите на follow in s.o.'s track(s)/trail, follow s.o.'s footprints
  попадам на следите на come upon the track of, pick up the trail of
  връщам се по следите си return on o.'s tracks, go back on o.'s track
  прен. make/leave o.'s mark
  оставям лъжлива следа след себе си lay a false/bogus trail behind one
  пращам/насочвам по следите на put on the track of
  пращам по лъжливи следи лов. put/throw off the scent, put on a wrong/false scent
  следите се губят the trail vanishes
  2. прен. (остатък, белег) mark, sign, vestige
  следи от миналото vestiges of the past
  последните следи от the last vestiges/remnants of
  оставям дълбоки следи leave (behind) deep traces/scars, leave a deep mark
  у мен има следи от show traces/signs of
  у него няма ни следа от егоизъм he hasn't got the slightest trace/touch of egoism
  * * *
  следа̀,
  ж., -ѝ 1. trace, track, (обикн. от нещо влачено) trail; ( белег от рана) scar, mark; ( белег от камшик и пр.) weal, welt; ( следа от кръв) bloodmark; (от стъпки) footprint, footmark; (от пръст) finger-print; (от колела) wheel-track, rut; (от животно) trail; (на кораб) wake, track; ( миризма от животно) scent; връщам се по \следаите си return on o.’s tracks, go back on o.’s track; вървя по \следаите на follow in s.o.’s track(s)/trail, follow s.o.’s footprints; загубвам \следаите на lose track of; изпращам/насочвам по \следаите на put on the track of; не оставям никакви \следаи leave no traces behind; оставям \следаи leave traces ( след себе си behind one); прен. make/leave o.’s mark; откривам \следаи от detect traces of; попадам на \следаата get on the trail; прикривам \следаите си cover up o.’s tracks; прясна \следаа от животно a hot scent; слаба \следаа cold trail; \следаа от вълк/заек a print of a wolf’s/hare’s foot; \следаи от автомобилни гуми tyre marks; \следаи от кръв traces of blood; \следаи по снега tracks in the snow; \следаите се губят the trail vanishes;
  2. прен. ( остатък, белег) mark, sign, vestige; не са останали никакви \следаи от no trace remains of; от него нямаше и \следаа there was no sign of him; последните \следаи от the last vestiges/remnants of; \следаи от миналото vestiges of the past.
  * * *
  trace: следаs of an ancient civilization - следи от древна цивилизация; track: He came upon the следаs of a lorry. - Той попадна на следите на камион., The police are on the следа of a thief. - Полицаите са по следите на крадец.; trail ; step (от крак); footprint (улика); finger-print (от пръсти); foil ; relic (прен.); train ; vestige (от удар); scar (белег от рана)
  * * *
  1. (белег от paнa) scar, mark 2. (белег от камшик и пр.) weal, welt 3. (миризма от животно) scent 4. (на кораб) wake, track 5. (от животно) trail 6. (от колела) wheel-track, rut 7. (от пръст) finger-print 8. (от стъпки) footprint, footmark 9. trace, track, (особ. от нещо влачено) trail 10. СЛЕДА от вълк/заек a print of a wolf's/ hare's foot 11. връщам се по следите си return on o.'s tracks, go back on o.'s track 12. вървя по следите на follow in s.o.'s track(s)/trail, follow s.o.'s footprints 13. загубвам следите нa lose track of 14. не оставям никакви следи leave no traces behind 15. не са останали никакви следи от nо trace remains of 16. оставям дълбоки следи leave (behind) deep traces/scars, leave a deep mark 17. оставям дълбоки следи в съзнанието на някого leave a deep mark in s.o.'s. mind 18. оставям лъжлива СЛЕДА след себе си lay a false/bogus trail behind one 19. оставям следи leave traces (след себе си behind ore) 20. откривам следи от detect traces оf 21. пo следите съм на be on s.о.'s track 22. попадам на следите на come upon the track of, pick up the trail of 23. последните следи от the last vestiges/remnants of 24. пращам по лъжливи следи лов. put/throw off the scent, put on a wrong/false scent 25. пращам/ насочвам по следите на put on the track of 26. премахвам всички следи от remove all trace of 27. премахвам и последните следи от obliterate the last traces of 28. прен. (остатък, белег) mark, sign, vestige 29. прен. make/leave o.'s mark 30. прикривам следите си cover up o.'s tracks 31. прясна СЛЕДА от животно a hot scent 32. следи от автомобилни гуми tyre marks 33. следи от кръв traces of blood 34. следи от миналото vestiges of the past 35. следи от сълзи traces of tears, tear-marks 36. следи от удар marks of a blow 37. следи по снега tracks in the snow 38. следите се губят the trail vanishes 39. тръгвам по следите на follow on the track of 40. у мен има следи от show traces/signs of 41. у него няма ни СЛЕДА от егоизъм he hasn't got the slightest trace/touch of egoism

  Български-английски речник > следа

 • 184 следвам

  1. follow, come after/next, go after
  следвам някого непосредствено/отблизо follow s.o. close behind, follow closely
  следвам някого по петите follow on the heels of
  след него следваха... he was followed by...
  следва (за нещо отпечатано във вестник, списание) to be continued
  следва на... страница continued on page...
  какво следва? what comes next?
  2. прен. (пример, съвет) follow
  (политика, път) pursue; follow
  следвам примера на някого follow s.o.'s example/lead, разг. take pattern by s.o.
  следвам свой собствен път strike out a line of o.'s own
  следвам пътя, който съм си избрал follow o.'s chosen path
  следвам своя естествен път/развитие (за събитие) run/pursue its course
  3. следва, би следвало да should, ought to, is to
  следва да се извиниш you ought to/should apologize
  4. (уча) study/pursue o.'s studies
  следвам в университет study at a university
  следвам по право/философия study law/philosophy
  той следва медицина he is doing medicine, he is studying to be a doctor
  следвам курс по take a course in
  от това следва, че it follows/results/ensues from this that
  логически следва, че it follows as a logical consequence that
  следва ми се да получа be due to receive, have a right to
  * * *
  слѐдвам,
  гл.
  1. follow, come after/next, go after; ( идвам като естествена последица от) follow in the train of; какво следва? what comes next? както следва as follows; нещастията следваха едно след друго one misfortune followed (upon) another; следва (за нещо отпечатано във вестник, списание) to be continued; \следвам някого непосредствено/отблизо follow s.o. close behind, follow closely; \следвам някого по петите follow on the heels of;
  2. прен. ( пример, съвет) follow; ( политика, път) pursue; follow; \следвам примера на някого follow s.o.’s example/lead, разг. take pattern by s.o.; \следвам свой собствен път strike out a line of o.’s own; \следвам своя естествен път/развитие (за събитие) run/pursue its course;
  3.: следва, би следвало да should, ought to, is to; следва да се извиниш you ought to/should apologize;
  4. ( уча) study/pursue o.’s studies; \следвам в университет study at a university; той следва медицина he is doing medicine, he is studying to be a doctor; • какво следва от това? what follows from this? както следва duly, properly; логически следва, че it follows as a logical consequence that; от това следва, че it follows/results/ensues from this that.
  * * *
  1. (идвам като естествена последица от) follow in the train of 2. (политика, път) pursue;follow 3. (уча) study/pursue o.'s studies 4. follow, come after/next, go after 5. СЛЕДВАМ в университет study at a university 6. СЛЕДВАМ курс по take a course in 7. СЛЕДВАМ някого непосредствено/отблизо follow s.o. close behind, follow closely 8. СЛЕДВАМ някого по петите follow on the heels of 9. СЛЕДВАМ пo право/ философия study law/philosophy 10. СЛЕДВАМ примера нa някого follow s.o.'s example/lead, разг. take pattern by s.o. 11. СЛЕДВАМ пътя, който съм си избрал follow o.'s chosen path 12. СЛЕДВАМ свой собствен път strike out a line of o.'s own 13. СЛЕДВАМ своя естествен път/развитие (за събитие) run/pursue its course 14. какво следва от това? what follows from this? 15. какво следва? what comes next? 16. както се следва duly, properly 17. както следва as follows 18. логически следва, че it follows as a logical consequence that 19. нещастията следваха едно след друго one misfortune followed (upon) another 20. от това следва, че it follows/results/ ensues from this that 21. парите следва да се платят на the money is to be paid to 22. прен. (пример, съвет) follow 23. след него следваха... he was followed by... 24. следва (за нещо отпечатано във вестник, списание) to be continued 25. следва да се извиниш you ought to/should apologize 26. следва ми се да получа be due to receive, have a right to 27. следва на... страница ccntinued on page... 28. следва, би следвало да should,. ought to, is to 29. събитията следваха едно след друго events followed in quick succession 30. той следва медицина he is doing medicine, he is studying to be a doctor

  Български-английски речник > следвам

 • 185 случа

  вж. случвам
  * * *
  слу̀ча,
  слу̀чвам гл. run across; chance upon; find; catch; не случих с женитбата си I had no luck with my marriage;
  \случа се happen (c to), occur, come about, come to pass, fall out; take place; chance; разг. pan out; (за нещо неприятно) befall (на -); все на мене ли ще се случи why does it always have to be me? какво се е случило? what has happened? what’s the matter? what’s up? каквото и да се случи come what may, no matter what happens; случи се да it chanced that; it so fell out that; случи се, че it happened that; така се случи, че … it so fell out/happened that …; това често се случва с него he is often like that.
  * * *
  вж. случвам

  Български-английски речник > случа

 • 186 случвам

  run across; chance upon; find; catch
  не случих с женитбата си I had no luck with my marriage
  случвам се happen (с to), occur, come about, come to pass, fall out; take place; chance
  случи се, че it happened that
  какво се е случило? what has happened? what's the matter? what's up?
  случва се и в най-добрите семейства accidents will happen in the best regulated families
  каквото и да се случи come what may, no matter what happens
  случи се да го срещна I happened/chanced to meet him
  случи се да it chanced that
  случило му се е нещастие a misfortune has befallen him
  така се случи, че... it so fell out/happened that...
  случих се там I happened/chanced to be there
  все на мене ли ще се случи why dees it always have to be me?
  както се случи as the case may be
  * * *
  слу̀чвам,
  гл. run across; chance upon; find; catch; не случих с женитбата си I had no luck with my marriage;
  \случвам се happen (c to), occur, come about, come to pass, fall out; take place; chance; разг. pan out; (за нещо неприятно) befall (на -); все на мене ли ще се случи why does it always have to be me? какво се е случило? what has happened? what’s the matter? what’s up? каквото и да се случи come what may, no matter what happens; случи се да it chanced that; it so fell out that; случи се, че it happened that; така се случи, че … it so fell out/happened that …; това често се случва с него he is often like that.
  * * *
  happen (се): What has случвамed to your sister? - Какво се е случило със сестра ти?, What случвамed next? - Какво се случи после?, as it случвамs - както се случи, I happened to be there. - Случих се там.; come about (се); intervene (се); become (се); befall (се); chance (се); come (се); chance upon: He случвамed a good teacher. - Той случи на добър учител.; catch
  * * *
  1. (за нещо неприятно) befall (на -) 2. run across;chance upon;find;catch 3. СЛУЧВАМ ce happen (c to), оccur, come about, come to pass, fall out;take place;chance 4. все на мене ли ще се случи why dees it always have to be me? 5. какво се е случило? what has happened?what's the matter?what's up? 6. каквото и да се случи come what may, no matter what happens 7. както се случи as the case may be 8. като че ли нищо не се е случило as if nothing has happened 9. не случих с женитбата си I had no luck with my marriage 10. нещо да не се е случило? is s.th. the matter? 11. случва се и в най-добрите семейства accidents will happen in the best regulated families 12. случват се такива неща these things do happen 13. случи се да it chanced that 14. случи се да го срещна I happened/chanced to meet him 15. случи се, че it happened that 16. случило му се е нещастие a misfortune has befallen him 17. случих се там I happened/ chanced to be there 18. тoва често се случва с него he is often like that 19. така се случи, че... it so fell out/happened that...

  Български-английски речник > случвам

 • 187 сменявам

  1. change; shift; replace
  сменявам конете change horses
  сменявам си дрехите change
  сменявам си перушината moult, change plumage
  сменявам темата change the subject
  сменявам мотора на кола re-engine a car
  сменявам гумите на re-tyre
  2. (замествам) replace; take s.o.'s place; do s.o.'s work
  воен. relieve, change
  (измествам) displace, supplant, supersede
  работих, докато тя ме смени I worked until she took over
  сменяме си ролите change/switch/reverse roles
  3. (разменям) exchange ( нещо с нещо s.th. for s.th.)
  сменявам е се take turns
  * * *
  сменя̀вам,
  гл.
  1. change; shift; replace; животното сменя козината си the animal sheds its hair; \сменявам си дрехите change; \сменявам си перушината moult, change plumage; \сменявам собственика си (за вещ) change hands; \сменявам темата change the subject; \сменявам цвета си (обикн. в политиката) turn o.’s coat;
  2. ( замествам) replace; take s.o.’s place; do s.o.’s work; воен. relieve, change; ( измествам) displace, supplant, supersede; сменяме си ролите change/switch/reverse roles;
  3. ( разменям) exchange ( нещо с нещо s.th. for s.th.);
  \сменявам се take turns.
  * * *
  change: You must сменявам this blouse it is spotted. - Трябва да си смениш блузата, окапана е., I have сменявамd my address. - Смених си адреса.; shift: сменявам into second gear - сменям на втора скорост; replace (заменям): сменявам a flat tire - сменявам спукана гума; displace (пера, кожа)
  * * *
  1. (замествам) replace;take s.o.'s place;do s.o.'s work 2. (измествам) displace, supplant, supersede 3. (разменям) exchange (нещо с нещо s.th. for s.th.) 4. change;shift;replace 5. СМЕНЯВАМ гумите на re-tyre 6. СМЕНЯВАМ е се take turns 7. СМЕНЯВАМ конете change horses 8. СМЕНЯВАМ мотора на кола re-engine a car 9. СМЕНЯВАМ си дрехите change 10. СМЕНЯВАМ си перушината moult, change plumage 11. СМЕНЯВАМ темата change the subject 12. воен. relieve, change 13. животното сменя козината си the animal sheds its hair 14. работих, докато тя ме смени I worked until she took over 15. скоро ще си сменим ролите с него (в моя полза) разг. I'll soon turn the tables on him 16. сменяме си ролите change/switch/reverse roles

  Български-английски речник > сменявам

 • 188 сметка

  1. account
  водя сметка keep accounts (за of)
  текуща/чекова сметка a current account, an account current (съкр. a/c)
  открита сметкафин. cash credit
  на стопанска сметка self-supporting; on a self-supporting basis
  по сметка on account; as a payment (against)
  на/за негова сметка at his expense; on his account
  според неговата сметка according to his reckoning/calculations
  минавам по сметка place to the credit (of); credit s.o.'s account with
  оправям сметките си с някого settle/square accounts with s.o. (и прен.)
  плащам сметка pay a bill, разг. foot a bill
  давам сметка give/render an account (на to, за of) прен.), по моя сметка by my reckoning
  обърквам си сметката/сметките make a mess of o.'s accounts; be in embarrassed circumstances
  не ми излизат сметките the accounts don't balance, the account books won't add up
  чисти/добри сметки accurate/square accounts
  добри/чисти сметки, добри приятели short reckonings make long friends
  2. (изгода) profit, interest, advantage
  той няма сметка в/от това he has nothing to gain by this; it is not to/in his interest
  зная си сметката know o.'s in-terest(s), разг. know on which side o.'s bread is buttered
  каква ти е сметката от това? what do you get out of it? what do you stand to gain by it?
  много на сметка very cheaply, разг. cheap; for a song
  покупка на сметка a good buy. a bargain
  има сметка да it pays to
  в крайна/последна сметка in the long run; in the last/final reckoning, in the final analysis, all things considered; ultimately
  на нова сметка again, anew, once again, all over again
  имам да уреждам/разчиствам сметки с разг. have a bone to pick with s.o.
  това не ми влиза в сметката I didn't bargain for that
  правя (си) сметка да be thinking of (с ger.)
  mean, intend (to с inf.)
  прави му сметка! watch out, look out for yourself
  давам си сметка за realize, be aware of
  давам си ясна сметка за be fully aware of
  държа/диря/търся/искам някому сметка hold s.o. responsible (за for); call s.o. to account
  bring s.o. to book, разг. keep tabs on s.o.
  държа сметка за bear in mind, consider, take account of, take into account
  не държа сметка за disregard, not care about
  не държа сметка за думите not mind what one is saying
  3. be pedantic/overparticular in o.'s accounts
  4. (кроя планове в своя полза) разг. have an eye on the main chance
  зная си сметка та be thrifty/frugal
  със сметка sparingly, economically
  живея без сметка live lavishly, throw o.'s money about
  правя си погрешно/криво сметките разг, bring o.'s eggs/pigs/goods to the wrong market
  правя си сметката без кръчмаря reckon without o.'s host
  виждам сметката на make short work of
  виждам сметката на някого разг. fix s.o., settle s.o.'s hash
  за сметка на at the expense of
  то си е за твоя сметка so much the worse for you, разг. it's your funeral, за сметка на това пък in return for it; to compensate; on the other hand; but
  изключвам от сметката exclude, count (s.o., s.th.) out
  брак по сметка marriage of convenience
  * * *
  смѐтка,
  ж., -и 1. account; ( изчисление) calculation; (за плащане) bill, (в заведение) score; разг. tab; влогова \сметкаа deposit account; водя \сметкаа keep accounts (за of); временна \сметкаа suspense account; вътрешна стопанска \сметкаа self-accounting; давам \сметкаа give/render an account (на to, за for) (и прен.); задължение по \сметкаа account payable; каква е \сметкаата? шег. what’s the damage? минавам по \сметкаа place to the credit (of); credit s.o.’s account with; на/за негова \сметкаа at his expense; on his account; на стопанска \сметкаа self-supporting; on a self-supporting basis; не ми излизат \сметкаите the accounts don’t balance, the account books won’t add up; оправям \сметкаите си с някого settle/square accounts with s.o. (и прен.); откривам \сметкаа open an account; открита \сметкаа фин. cash credit; плащам \сметкаа pay a bill, разг. foot a bill; по \сметкаа on account; as a payment (against); разпределителна \сметкаа appropriation account; \сметкаа за печалбите и загубите profit and loss account; \сметкаа за постъпленията и плащанията receipts and payments account; според неговата \сметкаа according to his reckoning/calculations; текуща/чекова \сметкаа current account, account current, съкр. a/c; това не влиза в \сметкаата that is not included (in the bill); чисти/добри \сметкаи accurate/square accounts; ще си оправя с него \сметкаите някой ден I shall be quits with him some day;
  2. ( изгода) profit, interest, advantage; в него няма \сметкаа it does not pay; зная си \сметкаата know o.’s interest(s), разг. know on which side o.’s bread is buttered; има \сметкаа да it pays to; много на \сметкаа very cheaply, разг. cheap; for a song; на \сметкаа (за купуване) cheaply, on the cheap; покупка на \сметкаа a good buy, a bargain; • брак по \сметкаа marriage of convenience; в крайна/последна \сметкаа in the long run; in the last/final reckoning, in the final analysis, all things considered; ultimately; виждам \сметкаата на make short work of; виждам \сметкаата на някого разг. fix s.o., settle s.o.’s hash; добри/чисти \сметкаи, добри приятели short reckonings make long friends; държа/диря/търся/искам някому \сметкаа hold s.o. responsible (за for); call s.o. to account; bring s.o. to book, разг. keep tabs on s.o.; държа \сметкаа за bear in mind, consider, take account of, take into account; за \сметкаа на at the expense of; зная си \сметкаата be thrifty/frugal; имам да уреждам/разчиствам \сметкаи с разг. have a bone to pick with s.o.; на нова \сметкаа again, anew, once again, all over again, разг. back to the drawing board; не държа \сметкаа за disregard, not care about; обърквам някому \сметкаите upset s.o.’s plans/applecart; правя си погрешно/криво \сметкаите разг. bring o.’s eggs/pigs/goods to the wrong market; правя си \сметкаата без кръчмаря reckon without o.’s host; правя тънки \сметкаи:
  1. be pedantic/overparticular in o.’s accounts;
  2. ( кроя планове в своя полза) разг. have an eye on the main chance; то си е за твоя \сметкаа so much the worse for you, разг. it’s your funeral.
  * * *
  account: open a bank сметка - откривам си банкова сметка, budget сметка - разплащателна сметка, square сметкаs - чисти сметки, call s.o. to сметка - искам сметка на някого; bill (за плащане); calculation (изчисление); computation: You will travel at the company's сметка. - Ще пътувате за сметка на фирмата.; score (в кръчма); profit (изгода); interest (интерес)
  * * *
  1. (за плащане) bill, (в кръчма) score 2. (изгода) profit, interest, advantage 3. (изчисление) calculation 4. 3) be pedantic/overparticular in o.'s accounts 5. 4) (кроя планове в своя полза) разг. have an eye on the main chance 6. account 7. bring s.o. to bоok, разг. keep tabs on s.o. 8. mean, intend (to с inf.) 9. брак пo СМЕТКА marriage of convenience 10. в крайна/ последна СМЕТКА in the long run;in the last/final reckoning, in the final analysis, all things considered;ultimately 11. в него няма СМЕТКА it does not pay 12. виждам СМЕТКАта на make short work of 13. виждам СМЕТКАта на някого разг. fix s.o., settle s.o.'s hash 14. водя СМЕТКА keep accounts (за of) 15. вътрешна стопанска СМЕТКА self-accounting 16. давам СМЕТКА give/render an account (на to, за of) (u прен.), пo моя СМЕТКА by my reckoning 17. давам си СМЕТКА за realize, be aware of 18. давам си ясна СМЕТКА за be fully aware of 19. добри/чисти сметки, добри приятели short reckonings make long friends 20. държа СМЕТКА за bear in mind, consider, take account of, take into account 21. държа/диря/търся/искам някому СМЕТКА hold s.o. responsible (за for);call s.o. to account 22. живея без СМЕТКА live lavishly, throw o.'s money about 23. за СМЕТКА на at the expense of 24. за това трябва да се държи СМЕТКА this is/has to be reckoned with 25. зная си СМЕТКА та be thrifty/frugal 26. зная си СМЕТКАта know o.'s in-terest(s), разг. know on which side o.'s bread is buttered 27. изключвам от СМЕТКАта exclude, count (s.o., s.th.) out 28. има СМЕТКА да it pays to 29. имам да уреждам/разчиствам сметки с разг. have a bone to pick with s.o. 30. имам стари сметки с някого have old scores (to settle) with s.o. 31. каква ти е СМЕТКАта от това? what do you get out of it?what do you stand to gain by it? 32. минавам no СМЕТКА place to the credit (of);credit s.o.'s account with 33. много на СМЕТКА very cheaply, разг. cheap;for a song 34. на СМЕТКА (за купуване) cheaply, on the cheap 35. на нова СМЕТКА again, anew, once again, all over again 36. на стопанска СМЕТКА self-supporting;on a self-supporting basis 37. на/за негова СМЕТКА at his expense;on his account 38. направи си добра СМЕТКА think twice 39. не държа СМЕТКА за disregard, not care about 40. не държа СМЕТКА за думите not mind what one is saying 41. не ми излизат сметките the accounts don't balance, the account books won't add up 42. него вземай за своя СМЕТКА this is not aimed at you 43. обърквам някому сметките upset s.o.'s plans/applecart 44. обърквам си СМЕТКАта/сметките make a mess of o.'s accounts;be in embarrassed circumstances 45. оправям сметките си с някого settle/square accounts with s.o. (и прен.) 46. откривам СМЕТКА open an account 47. открита СМЕТКАфин. cash credit 48. пo СМЕТКА on account;as a payment (against) 49. плащам СМЕТКА pay a bill, разг. foot a bill 50. покупка на СМЕТКА a good buy. a bargain 51. прави му СМЕТКА! watch out, look out for yourself 52. правя (си) СМЕТКА да be thinking of (с ger.) 53. правя си СМЕТКАта без кръчмаря reckon without o.'s host 54. правя си погрешно/криво сметките разг, bring o.'s eggs/pigs/goods to the wrong market 55. правя тънки сметки 56. според неговата СМЕТКА according to his reckoning/calculations 57. със СМЕТКА sparingly, economically 58. текуща/чекова СМЕТКА а current account, an account current (ськр. а/с) 59. то си е за твоя СМЕТКА so much the worse for you, разг. it's your funeral, за СМЕТКА на това пък in return for it;to compensate;on the other hand;but 60. това не влиза в СМЕТКА та that is not included (in the bill) 61. това не ми влиза в СМЕТКАта I didn't bargain for that 62. той няма СМЕТКА в/от това he has nothing to gain by this;it is not to/in his interest 63. чисти/добри сметки accurate/ square accounts

  Български-английски речник > сметка

 • 189 смилявам

  1. move (to mercy)
  смилявам се have/take pity/mercy ( над on)
  * * *
  смиля̀вам,
  гл. move (to mercy);
  \смилявам се have/take pity/mercy ( над on); той се смили над него he took pity on him.
  * * *
  show mercy (се); have pity (on)
  * * *
  1. move (to mercy) 2. СМИЛЯВАМ се have/take pity/mercy (над on) 3. той се смили над него he took pity on him

  Български-английски речник > смилявам

 • 190 споря

  argue, dispute, contend
  have an argument (за about); debate; chop logic/words
  2. proceed smoothly
  спори ми go successfully/swimmingly; get on well with o.'s work, be successful in o.'s work
  на него всичко му спори everything comes easy to him
  3.(насища, задоволява-за храна) be filling; be economical
  * * *
  спо̀ря,
  гл., мин. св. деят. прич. спо̀рил argue, dispute, contend; fight; have an argument (за about); debate; chop logic/words; ( карам се) have words (with); ( дърля се) wrangle; sl. fatmouth; \споря за безсмислени неща argue the toss.
  ——————
  гл., мин. св. деят. прич. спорѝл 1. proceed smoothly; на него всичко му спори everything comes easy to him; спори ми go successfully/swimmingly; get on well with o.’s work, be successful in o.’s work;
  2. ( насища, задоволява ­ за храна) be filling; be economical; (не се изразходва бързо) go a long away.
  * * *
  argue (about); dispute ; contest {kxn`test}; debate ; expostulate; palter; go successfully (върви успешно, за работа)
  * * *
  1. (дърля се) wrangle 2. (насища, задоволява-за храна) be filling;be economical 3. (не се изразходва бързо) go a long way 4. 1карам се) have words (with) 5. argue, dispute, contend 6. have an argument (за about);debate;chop logic/words 7. proceed smoothly 8. на него всичко му спори everything comes easy to him 9. пo този въпрос ще спорим I'll take you up on that 10. спори ми go successfully/swimmingly;get on well with o.'s work, be successful in o.'s work

  Български-английски речник > споря

 • 191 справям

  1. (надделявам) get the better of 2. (правя справка) (в книга и пр.) look up (в in), consult (a book, etc.) 3. СПРАВЯМ се бързо с (не се церемоня) make short work of;deal summarily with 4. СПРАВЯМ се по даден въпрос go into a matter, check up on a matter 5. СПРАВЯМ се с домакинството без прислуга manage a house without servants 6. СПРАВЯМ се с трудност cope with/overcome a difficulty 7. СПРАВЯМ се със задачата си cope with o.'s task. be equal to/measure up to o.'s task 8. СПРАВЯМ се със закона study the law 9. аз ще се справя с него разг. I'll fix him all right 10. с него трудно може да се справи човек he is difficult to manage/to cope with 11. се, справя се cope (c with);manage 12. той не може да се справи с тази книга he cannot get through this book

  Български-английски речник > справям

 • 192 стоварвам

  unload; dump (down)
  (дебаркирам) disembark, land, debark
  колата ни стовари пред хотела the car dropped us in front of the hotel
  1. прен. (вина, отговорност) put, lay ( върху on)
  стоварвам кривите дърва/дървета на някого lay the blame on/at s.o.'s door/doorstep; make s.o. stand the racket/pay the piper/face the music, let s.o. take the rap
  стоварвам вината за всичко върху blame everything on
  2. (удар) deal, crash, sl. land
  стоварих му един по лицето sl. I landed him one on/in the face
  стоварвам се fall down (heavily); drop (down)
  * * *
  стова̀рвам,
  гл.
  1. unload; dump (down); ( дебаркирам) disembark, land, debark; колата ни стовари пред хотела the car dropped us in front of the hotel;
  2. прен. ( вина, отговорност) put, lay ( върху on); \стоварвам вината за всичко върху blame everything on; fix all the blame on; цялата отговорност се стовари върху него the entire responsibility fell on him;
  3. ( удар) deal, crash, sl. land;
  \стоварвам се fall down (heavily); drop (down).
  * * *
  dump ; unload (за хора); deal (удар); flop (се); drop down (се); fall down (се)
  * * *
  1. (дебаркирам) disembark, land, debark 2. (удар) deal, crash, sl. land 3. unload;dump (down) 4. СТОВАРВАМ ce fall down (heavily); drop (down) 5. СТОВАРВАМ кривите дърва/дървета на някого lay the blame on/at s.o.'s door/doorstep;make s.o. stand the racket/pay the piper/face the music, let s. o. take the rap 6. колата ни стовари пред хотела the car dropped us in front of the hotel: прен. (вина, отговорност) put, lay (върху on) 7. стоварих му един по лицето sl. I landed him one on/in the face 8. цялата отговорност се стовари върху него the entire responsibility felt on him: СТОВАРВАМ вината за всичко върху blame everything on:

  Български-английски речник > стоварвам

 • 193 стоваря

  вж. стоварвам
  * * *
  стова̀ря,
  стова̀рвам гл.
  1. unload; dump (down); ( дебаркирам) disembark, land, debark; колата ни стовари пред хотела the car dropped us in front of the hotel;
  2. прен. ( вина, отговорност) put, lay ( върху on); \стоваря вината за всичко върху blame everything on; fix all the blame on; цялата отговорност се стовари върху него the entire responsibility fell on him;
  3. ( удар) deal, crash, sl. land;
  \стоваря се fall down (heavily); drop (down).
  * * *
  вж. стоварвам

  Български-английски речник > стоваря

 • 194 стоя

  1. stand, be
  (престоявам) stop. stay, remain; be
  (намирам се, лежа) be, lie
  стояправ stand
  стоя изправен (за предмет) stand on end
  стоя здраво на краката си stand/be firm on o.'s feet (и прен.)
  стоя на пръсти stand on tip-toe
  стоя на колене kneel
  стоя на четири крака be/stand on all fours
  стояи разговарям/пуша stand talking/smoking
  стоя на опашка stand in a queue/line; queue
  стоя на разстояние stand off
  стоя на едно място stand still
  стоя часовой, стоя на стража stand sentry/sentinel/guard; keep watch
  стоя на поста си be at o.'s post
  стоя на кормилото be/stand at the helm
  стоя на котва lie at anchor
  стоя на власт be in power
  стоя в къщи stay at home
  стоя до късно sit up late, stay up
  стоя на пътя на някого прен.) stand/be s. o/s way
  чашите стоят в бюфета the cups/glasses are in the cupboard
  стоя неизползуван lie idle
  стоя без работа stand idle/by, do nothing
  парите му стоят в джоба he keeps his money in his pocket
  тук влакът стои 10 минути the train stops here for ten minutes
  тя дълго стоя така she remained like that for a long time
  2. (не липсвам) still be there, still stand
  стоят ли ти още парите? have you still got the money? Is the money still there?
  старата къща още стои the old house still stands/is still standing
  3. прен. (за въпрос и пр.) stand
  така стоят работите/нещата that is how matters stand
  въпросът, който стои пред нас the question we are faced with/which confronts us
  пред него стои изборът дали he is faced with the choice whether
  4. (подхожда, прилича) suit
  be becoming (to), (no мярка е) fit
  стои ти много добре it suits/fits you very well. it's a perfect fit
  стоя на страна stand/keep away/aloof
  стоя нащрек вж. щрек
  стояна тръни/игли/бодли be on tenterhooks, be on thorns
  стоя на два стола sit on the fence, run with the hare and hunt with the hounds
  стоя на думата си keep o.'s word
  стоя на своето stick to o.'s guns; not budge (an inch)
  стоя зад някого back s.o.
  стоя над главата на някого press s.o. (hard), pester s.o.
  стоя като треснат/гръмнат stand dumbfounded
  5. вж. стон
  * * *
  стоя̀,
  гл.
  1. stand; be; ( престоявам) stop, stay, remain; be; ( намирам се, лежа) be, lie; \стоя без работа stand idle/by, do nothing; \стоя вкъщи stay at home; \стоя до късно sit up late, stay up; \стоя здраво на краката си stand/be firm on o.’s feet (и прен.); \стоя изправен (за предмет) stand on end; \стоя на власт be in power; \стоя на едно място stand still; \стоя на котва lie at anchor; \стоя на опашка stand in a queue/line; queue; \стоя на пръсти stand on tip-toe; \стоя на разстояние stand off; \стоя прав stand; \стоя часовой, \стоя на стража stand sentry/sentinel/guard; keep watch;
  2. (не липсвам) still be there, still stand; старата къща още стои the old house still stands/ is still standing;
  3. прен. (за въпрос и пр.) stand; така стоят работите/нещата that is how matters stand;
  4. ( подхожда, прилича) suit; be becoming (to), (по мярка е) fit; стои ти много добре it suits/fits you very well, it’s a perfect fit; • стой! stop! halt! stand! ( почакай) hold on! wait a moment! \стоя зад някого back s.o.; \стоя на два стола sit on the fence, run with the hare and hunt with the hounds; \стоя на тръни/игли/бодли be on tenterhooks, be on thorns; \стоя настрана stand/keep away/aloof.
  * * *
  stay: стоя here till I come back - Стой тук докато се върна., стоя at home - стоя си вкъщи; stand (прав): стоя on tiptoe - стоя на пръсти, стоя still - стоя мирно, The matter стояs thus. - Така стоят нещата., This book стояs on the top shelf. - Тази книга стои на най-горния рафт., стоя aside - стоя на страна, стоя iddle - стоя без работа; abide (седнал); suit (подхожда, за дреха)
  * * *
  1. (намирам се, лежа) be, lie 2. (не липсвам) still be there, still stand 3. (подхожда, прилича) suit 4. (престоявам) stop. stay, remain;be 5. 2 минути the train stops here for ten minutes 6. be becoming (to), (no мярка е) fit 7. stand, be 8. СТОЯ без работа stand idle/by, do nothing 9. СТОЯ в къщи stay at home 10. СТОЯ до късно sit up late, stay up 11. СТОЯ зад някого back s. o. 12. СТОЯ здраво на краката си stand/be firm on o.'s feet (и прен.) 13. СТОЯ изправен (за предмет) stand on end 14. СТОЯ като треснат/гръмнат stand dumbfounded 15. СТОЯ на власт be in power 16. СТОЯ на два стола sit on the fence, run with the hare and hunt with the hounds 17. СТОЯ на думата си keep o.'s word 18. СТОЯ на еднo място stand still 19. СТОЯ на колене kneel 20. СТОЯ на кормилото be/stand at the helm 21. СТОЯ на котва lie at anchor 22. СТОЯ на опашка stand in a queue/line;queue 23. СТОЯ на поста си be at o.'s post 24. СТОЯ на пръсти stand on tip-toe 25. СТОЯ на пътя на някого (и прен.) stand/be s. o/s way 26. СТОЯ на разстояние stand off 27. СТОЯ на своето stick to o.'s guns;not budge (an inch) 28. СТОЯ на страна stand/keep away/aloof 29. СТОЯ на четири крака be/stand on all fours 30. СТОЯ над главата на някого press s. o. (hard), реster s.o. 31. СТОЯ неизползуван lie idle 32. СТОЯ часовой, СТОЯ на стража stand sentry/sentinel/guard;keep watch 33. СТОЯи разговарям/пуша stand talking/smoking 34. СТОЯна тръни/игли/бодли be on tenterhooks, be on thorns 35. СТОЯправ stand 36. вж. стон 37. въпросът, който стои пред нас the question we are faced with/which confronts us 38. парите му стоят в джоба he keeps his money in his pocket 39. пред него стои изборът дали he is faced with the choice whether 40. прен. (за въпрос и пр.) stand 41. с мене работата стои малко по-иначе things are a little different with me 42. старата къща още стои the old house still stands/is still standing 43. стои ти много добре it suits/fits you very well. it's a perfect fit 44. стоя нащрек вж. щрек 45. стоят ли ти ощe парите? have you still got the money?Is the money still there? 46. така стоят работите/нещата that is how matters stand 47. тук влакът стои 48. тя дълго стоя така she remained like that for a long time 49. чашите стоят в бюфета the cups/glasses are in the cupboard

  Български-английски речник > стоя

 • 195 странен

  strange, odd, unusual; queer, quaint, outlandish; peculiar; weird
  разг. funny
  странен човек a queer fellow/bird/fish
  има нещо странно у него there is something queer/peculiar about him
  странна работа! разг. that's funny/strange!
  * * *
  стра̀нен,
  прил., -на, -но, -ни strange, odd, unusual; fanciful; queer, quaint, outlandish; peculiar; fantastic(al); freakish, freaky; weird; cranky; разг. funny; ( загадъчен) mysterious; eerie; има нещо \страненно у него there is something queer/peculiar about him; \страненен човек freak, crank, queer fellow/bird/fish; \страненна работа! разг. that’s funny/strange!
  * * *
  strange ; unusual ; odd {od}; baroque ; curious ; fanciful ; fantastic ; funny {`fXni}; grotesque ; incredible ; novel {`novxl}; outlandish ; quaint {kweint}; quizzical ; remarkable ; uncanny {Xn`kEni}; vagrant ; various
  * * *
  1. (загадъчен) mysterious 2. strange, odd, unusual;queer, quaint, outlandish;peculiar;weird 3. СТРАНЕН човек a queer fellow/bird/fish 4. има нещо странно у него there is something queer/peculiar about him 5. разг. funny 6. странна работа! разг. that's funny/ strange!

  Български-английски речник > странен

 • 196 съвест

  conscience
  чиста съвест a clear/good/clean/easy conscience
  нечиста съвест a bad/guilty conscience
  угризения на съвестта вж. угризение
  имам нещо на съвестта си have s.th. on o.'s conscience
  нещо ми тежи на- съвестта s.th. is weighing/lying on my conscience
  за успокоение на съвестта вж. успокоение
  приспивам съвестта на някого lull s.o.'s conscience
  успокоявам/приспивам съвестта си come to terms with o.'s conscience
  постъпвам по съвест act according to/follow the dictates of o.'s conscience
  с чиста съвест мога да кажа, че I can honestly say
  свобода на съвест та religious freedom
  * * *
  съ̀вест,
  ж., само ед. conscience; гласът на \съвестта the still small voice; гризе ме \съвестта my conscience pricks me; нечиста \съвест bad/guilty conscience; нещо тежи на \съвестта ми s.th. is weighing/lying on my conscience; постъпвам по \съвест act according to/follow the dictates of o.’s conscience; приспивам \съвестта на някого lull s.o.’s conscience; \съвестта заговори в него his conscience smote him; чиста \съвест clear/good/clean/easy/safe conscience.
  * * *
  conscience: clear съвест - чиста съвест, guilty съвест - нечиста съвест
  * * *
  1. conscience 2. за успокоение на СЪВЕСТта вж. успокоение 3. имам нещо на СЪВЕСТта си have s.th. on o.'s conscience 4. нечиста СЪВЕСТ a bad/guilty conscience 5. нещо ми тежи на -СЪВЕСТта s.th. is weighing/lying on my conscience 6. постъпвам по СЪВЕСТ act according to/follow the dictates of o.'s conscience 7. приспивамСЪВЕСТта на някого lull s.o.'s conscience 8. с чиста СЪВЕСТ мога да кажа, че I can honestly say 9. свобода на СЪВЕСТ та religious freedom 10. угризения на СЪВЕСТта вж. угризение 11. успокоявам/приспивам СЪВЕСТта си come to terms with o.'s conscience 12. чиста СЪВЕСТ a clear/good/clean/ еаsy conscience

  Български-английски речник > съвест

 • 197 съвсем

  quite
  (напълно) entirely, completely; absolutely
  (изцяло) totally, altogether
  (съвършено) wholly, utterly, thoroughly, разг. clean
  съвсем не not at all
  (ни най-малко) not in the least; by no means, in no way; nothing of the kind; far from it
  воен. no, sir!' съвсем друг quite/altogether different
  съвсембуден wide awake
  съвсем гол stark naked
  съвсем луд stark/raving mad
  съвсем глух stone-deaf
  съвсем нов brand new
  съвсем мокър wet through (and through)
  съвсем прав perfectly right
  съвсем прогнил rotten throughout/out and out
  съвсем сам all alone; all by himself
  съвсем невъзможно downright impossible
  съвсем не лош far from bad, not too/half bad, not bad at all
  съвсем малко just a bit/little
  съвсем мъничко a wee bit, ( за питие) just a drop
  съвсем вярно quite so; quite true
  съвсем отначало at the very beginning/onset
  съвсем близо до quite near, прен. within an inch/ace of
  съвсем естествено е it's only natural
  той е съвсем млад he is quite a young man
  съвсем сигурен quite/dead sure
  съвсем съшият absolutely/quite the same
  съвсем неочаквано most unexpectedly
  ти си съвсем на погрешен път you are all wrong
  съвсем е свършено с него it's all up with him
  това е съвсем удобно за мек that suits me fine
  това съвсем не ми харесва I don't like it a/one bit
  той съвсем не е очаквал това he never expected this/that
  той съвсем не мислеше, че he little thought that, little did he think that
  съвсем не знам I've no idea. I haven't the slightest idea
  съвсем забравих да питам I clean forgot to ask
  * * *
  съвсѐм,
  нареч. quite; ( напълно) entirely, completely; absolutely; ( изцяло) totally, altogether; ( съвършено) wholly, utterly, thoroughly, разг. clean; не \съвсем not quite; \съвсем буден wide awake; \съвсем вярно quite true; \съвсем глух stone -deaf; \съвсем гол stark naked; \съвсем друг quite/altogether different; \съвсем луд stark/raving mad; \съвсем малко just a bit/little; \съвсем мокър wet through (and through); \съвсем мъничко a wee bit, (за питие) just a drop; \съвсем не not at all; (ни най-малко) not in the least; by no means, in no way; nothing of the kind; far from it; воен. no, sir! \съвсем невъзможно downright impossible; \съвсем неочаквано most unexpectedly; \съвсем нов brand new; \съвсем сам all alone; all by himself; \съвсем сигурен quite/dead sure; \съвсем точно to a hair, to the turn of a hair.
  * * *
  quite: That is съвсем another story. - Това е съвсем друга история., съвсем the same - съвсем същият; completely: He is съвсем deaf. - Той е съвсем глух.; entirely ; largely {`lA;rdjli}; thoroughly ; throughout ; totally (изцяло): съвсем confused - съвсем объркан; all: not at съвсем - съвсем не
  * * *
  1. (изцяло) totally, altogether 2. (напълно) entirely, completely;absolutely 3. (ни най-малко) not in the least;by no means, in no way;nothing of the kind;far from it 4. (съвършено) wholly, utterly, thoroughly, разг. clean 5. quite 6. СЪВСЕМ близо до quite near, прен. within an inch/ace of 7. СЪВСЕМ вярно quite so;quite true 8. СЪВСЕМ глух stone-deaf 9. СЪВСЕМ гол stark naked 10. СЪВСЕМ е свършено с него it's all up with him 11. СЪВСЕМ естествено е it's only natural 12. СЪВСЕМ забравих да питам I clean forgot to ask 13. СЪВСЕМ луд stark/raving mad 14. СЪВСЕМ малко just a bit/little 15. СЪВСЕМ мокър wet through (and through) 16. СЪВСЕМ мъничко a wee bit, (за питие) just a drop 17. СЪВСЕМ не not at all 18. СЪВСЕМ не знам I've no idea. I haven't the slightest idea 19. СЪВСЕМ не лош far from bad, not too/half bad, not bad at all 20. СЪВСЕМ невъзможно downright impossible 21. СЪВСЕМ неочаквано most unexpectedly 22. СЪВСЕМ нов brand new 23. СЪВСЕМ отначало at the very beginning/onset 24. СЪВСЕМ прав perfectly right 25. СЪВСЕМ прогнил rotten throughout/out and out 26. СЪВСЕМ сам all alone;all by himself 27. СЪВСЕМ сигурен quite/dead sure 28. СЪВСЕМ съшият absolutely/quite the same 29. СЪВСЕМбуден wide awake 30. воен. no, sir!'СЪВСЕМ друг quite/altogether different 31. ти си СЪВСЕМ на погрешен път you are all wrong 32. това СЪВСЕМ не ми харесва I don't like it a/one bit 33. това е СЪВСЕМ удобно за мек that suits me fine 34. той СЪВСЕМ не е очаквал това he never expected this/that 35. той СЪВСЕМ не мислеше, че he little thought that, little did he think that 36. той е СЪВСЕМ млад he is quite a young man

  Български-английски речник > съвсем

 • 198 създавам

  1. create, make
  (теория, учение) found, originate
  (изобретявам) invent, devise
  (семейство) found, set up
  3. (причинявам) give rise to
  (доказвам) bring about
  (пораждам) give birth to; call into being
  създавам настроение create a mood
  създавам илюзия create/foster an illusion
  създавам впечатление create/give an impression
  създавам суматоха create a commotion
  създавам неприятности/грижи/безпокойство cause trouble/anxiety
  създавам неудобство някому inconvenience s.o.
  създавам си неприятели make enemies
  създавам си връзки form connections, make contacts
  създавам си мнение form an opinion
  създавам си име make a name for o.s., build up a reputation
  при създалото се положение under the present circumstances
  създавам се be created/founded/originated/formed/initiated; originate, begin, arise; come into being; be in the making
  * * *
  създа̀вам,
  гл.
  1. create, make; ( теория, учение) found, originate; ( изобретявам) invent, devise; excogitate;
  2. ( основавам) establish; ( предприятие и пр.) found, set up, start, float; ( изграждам) build (up); ( семейство) found, set up, raise a family;
  3. ( причинявам) give rise to; ( докарвам) bring about; ( пораждам) generate, give birth to; call into being; \създавам впечатление create/give impression; \създавам настроение create a mood; \създавам неприятности/грижи/безпокойство cause trouble/anxiety; \създавам неудобство някому inconvenience s.o.; \създавам си връзки form connections, make contacts; \създавам си мнение form an opinion; \създавам си неприятели make enemies;
  \създавам се be created/founded/originated/formed/initiated; originate, begin, arise; come into being; be in the making.
  * * *
  create: God създавамd the world. - Бог създаде света., Your behaviour създавамd a bad impression. - Поведението ти създаде лошо впечатление.; make: създавам useful contacts - създавам полезни контакти; beget ; devise ; establish (фирма, организация, учреждение и пр.); found (учение, теория); generate (изобретявам); present ; cause {kO;z} (причинявам): I do not want to създавам you any trouble. - Не искам да ви създавам неприятности.
  * * *
  1. (meopuя, учение) found, originate 2. (доказвам) bring about 3. (изграждам) build (up) 4. (изобретявам) invent, devise 5. (основавам) establish 6. (пораждам) give birth to;call into being 7. (причинявам) give rise to 8. (семейство) found, set up 9. create, make 10. СЪЗДАВАМ ce be created/founded/originated/formed/ initiated;originate, begin, arise;come into being;be in the making 11. СЪЗДАВАМ впечатление create/give an impression 12. СЪЗДАВАМ илюзия create/foster an illusion 13. СЪЗДАВАМ настроение create a mood 14. СЪЗДАВАМ неприятности/грижи/безпокойство cause trouble/anxiety 15. СЪЗДАВАМ неудобство някому inconvenience s.o. 16. СЪЗДАВАМ си връзки form connections, make contacts 17. СЪЗДАВАМ си име make a name for o.s., build up a reputation 18. СЪЗДАВАМ си мнение form an opinion 19. СЪЗДАВАМ си неприятели make enemies 20. СЪЗДАВАМ суматоха create a commotion 21. при създалото се положение under the present circumstances 22. създаде се критично положение а critical situation arose 23. у него се създаде впечатлението he was left with the impression

  Български-английски речник > създавам

 • 199 сърце

  1. heart (и прен.)
  болно сърце a weak heart
  спортно сърце an athletic heart
  добър по сърце, с добро сърце kind-hearted
  златно сърце a heart of gold
  каменно сърце a heart of stone
  с кораво/каменно сърце hard-hearted
  слагам ръка на сърцето си put o.'s hand on o.'s heart
  притискам някого до сърцето си press s.o. to o.'s heart/bosom
  сърцето му примря his heart sank, his heart went to his boots
  със свито сърце with a sinking heart
  сърцето му се къса, кръв му капе от сърцето his heart breaks/bleeds
  тежко ми е на сърцето have a weight on o.'s heart
  много ми се е насъбрало на сърце то be heavy-hearted, be sick/heavy at heart
  олеква му на сърцето he was/felt relieved
  откривам/разкривам сърцето си някому open o.'s heart to s.o.
  с открито сърце open-hearted, нар. open-heartedly
  с леко сърце light-heartedly, lightly
  дълбоко в сърцето си deep in o.'s heart, in o.'s heart of hearts
  от сърце и душа, от все сърце from the bottom of o.'s heart, with all o.'s heart, with o.'s whole heart, wholeheartedly
  работя със сърце put o.'s heart into o.'s work
  2. (среда, средина) (на плод и тех.) core
  на драго сърце willingly, gladly, with pleasure
  4. heartless
  5. нар. reluctantly, unwillingly
  това не му е по сърце, не го тегли сърцето към това his heart is not in it, he's not keen on it
  падна му сърце на място, мед му капе на сърцето he's satisfied, now he's got what he wanted; he's as pleased as Punch
  изстива ми сърцето към become indifferent to
  толкова му се откъсна от сърцето that's all he could bring himself to give
  което му е на сърцето, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve
  сърце не ми даде да му кажа I couldn't find it in my heart/I couldn't bring myself to tell him
  дама на сърце то the lady of o.'s heart
  на гладно сърце on an empty stomach
  сърце го заболя he got a stomach-ache/a colic
  дамско сърце бот. bleeding heart
  * * *
  сърцѐ,
  ср., -а̀ 1. heart (и прен.); sl. ticker; добро \сърцее tender heart; златно \сърцее heart of gold; каменно \сърцее heart of stone; олекна му на \сърцеето he was/felt relived; откривам/разкривам \сърцеето си някому open o.’s heart s.o.; откривам \сърцеето си pour out/o.’s heart to; по \сърцее нар. at heart; deep down; прил. congenial; с кораво/каменно \сърцее hard-hearted; с леко \сърцее light-heartedly, lightly; с открито \сърцее open-hearted, нар. open-heartedly; смея се от \сърцее laugh heartily; \сърцее не ми дава да … not have the heart to …; cannot find it in o.s. to …; \сърцеето му биеше до пръсване his heart was beating a wild tattoo; \сърцеето му примря his heart sank/quailed, his heart went to his boots; \сърцеето му се къса, кръв му капе от \сърцеето his heart breaks/bleeds; със свито \сърцее with a sinking heart;
  2. ( среда, средина) (на плод и техн.) core; (на земята) centre;
  3. ( мъжество) courage; • без \сърцее
  1. heartless;
  2. нар. reluctantly, unwillingly; дама на \сърцеето the lady of o.’s heart; дамско \сърцее бот. bleeding heart; което му е на \сърцеето, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve; на драго \сърцее willingly, gladly, with pleasure; падна му \сърцеето на място, мед му капе на \сърцеето he’s satisfied, now he’s got what he wanted; he’s as pleased as Punch; толкова му се откъсна от \сърцеето that’s all he could bring himself to give.
  * * *
  heart: a сърце of stone - каменно сърце, from the bottom of one's сърце - от все сърце, a broken сърце - разбито сърце; core (сърцевина, средина); willingly - на драго сърце
  * * *
  1. (мъжество) courage 2. (на земята) centre 3. (среда, средина) (на плод и тех.) core 4. 4) heartless 5. 5) нар. reluctantly, unwillingly 6. heart (и прен.) 7. СЪРЦЕ го заболя he got a stomach-ache/ a colic 8. СЪРЦЕ не ми даде да му кажа I couldn't find it in my heart/I couldn't bring myself to tell him 9. СЪРЦЕто му примря his heart sank, his heart went to his boots 10. СЪРЦЕто му се къса, кръв му капе от СЪРЦЕто his heart breaks/bleeds 11. без СЪРЦЕ 12. болно СЪРЦЕ a weak heart 13. дама на СЪРЦЕ то the lady of o.'s heart 14. дамско СЪРЦЕ бот. bleeding heart 15. добър no СЪРЦЕ, c добро СЪРЦЕ kind-hearted 16. дълбоко в СЪРЦЕто си deep in o.'s heart, in o.'s heart of hearts 17. златно СЪРЦЕ a heart of gold 18. изстива ми СЪРЦЕто към become indifferent to 19. имам широко СЪРЦЕ вж. широк 20. каменно СЪРЦЕ a heart of stone 21. което му е на СЪРЦЕто, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve 22. много ми се е насъбрало на СЪРЦЕ то be heavy-hearted, be sick/ heavy at heart 23. на гладно СЪРЦЕ on an empty stomach 24. на драго СЪРЦЕ willingly, gladly, with pleasure 25. олеква му на СЪРЦЕто he was/ felt relieved 26. от СЪРЦЕ и душа, от все СЪРЦЕ from the bottom of o.'s heart, with all o.'s heart, with o.'s whole heart, wholeheartedly 27. откривам/разкривам СЪРЦЕто си някому open o.'s heart to s.o. 28. падна му СЪРЦЕ на място, мед му капе на СЪРЦЕто he's satisfied, now he's got what he wanted;he's as pleased as Punch 29. притискам някого до СЪРЦЕто си press s.o. to o.'s heart/bosom 30. работя със СЪРЦЕ put o.'s heart into o.'s work 31. с кораво/ каменно СЪРЦЕ hard-hearted 32. с леко СЪРЦЕ light-heartedly, lightly 33. с открито СЪРЦЕ open-hearted, нар. open-heartedly 34. слагам ръка на СЪРЦЕто си put o.'s hand on o.'s heart 35. смея се от СЪРЦЕ laugh heartily 36. спортно СЪРЦЕ an athletic heart 37. със свито СЪРЦЕ with a sinking heart 38. тежко ми е на СЪРЦЕто have a weight on o.'s heart 39. това не му е по СЪРЦЕ, не го тегли СЪРЦЕто към това his heart is not in it, he's not keen on it 40. толкова му се откъсна от СЪРЦЕто that's all he could bring himself to give 41. турям си грижа на СЪРЦЕто worry

  Български-английски речник > сърце

 • 200 съученик

  school-mate, classmate; school-fellow, fellow-student
  бяхме съученици с него we were at school together
  * * *
  съученѝк,
  м., -ци; съученѝчк|а ж., -и school-mate, classmate; school-fellow, fellow-student.
  * * *
  classmate ; class-fellow; pal ; school-fellow
  * * *
  1. school-mate, classmate;school-fellow, fellow-student 2. бяхме съученици с него we were at school together

  Български-английски речник > съученик

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.