Translation: from german to bulgarian

from bulgarian to german

два

 • 1 auseinander

  auseinánder adv разделено, поотделно (във време, в пространство, във взаимоотношения); die Ereignisse liegen weit auseinander между събитията е изминало много време; umg wir sind schon lange auseinander ние отдавна вече сме разделени.
  * * *
  av 1. отдел(е)но едно от друго, поотделно, на разстояние; гов sie sind = те не са вече приятели; die Еreignisse lagen zwei Monate имаше два месеца между тези събития; 2. едно от друго, едно из друго.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auseinander

 • 2 beabsichtigen

  beábsichtigen sw.V. hb tr.V. възнамерявам, имам намерение; er beabsichtigt, in zwei Tagen zu verreisen възнамерява да отпътува след два дни.
  * * *
  tr възнамерявам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beabsichtigen

 • 3 beide

  beide pron 1. adjektivisch betont und unbetont двама (за лица), два (за предмети), две; 2. substantivisch двамата, двата, двете; die beiden Söhne двамата сина; beide Kinder behaupten dasselbe и двете деца твърдят едно и също; " Kaffee oder Cola?" "Beides!" Кафе или кола? - и двете!
  * * *
  лит двамата двете; =s ist richtig двете (неща) са верни;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beide

 • 4 bespannen

  bespánnen sw.V. hb tr.V. 1. Mus слагам струни; 2. тапицирам, облицовам (с плат и др.); 3. впрягам (коне); Die Gitarre mit neuen Saiten bespannen слагам нови струни на китарата; die Kutsche mit zwei Pferden bespannen впрягам два коня във файтона.
  * * *
  tr. eine Geige usw mit Saiten = слагам струни на цигулка и пр; e-e Wand mit Stoff = обличам стена с плат; e-n Wagen mit Pferden = впрягам коне в кола.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bespannen

 • 5 binnen

  bínnen präp (Gen/Dat) в продължение/в течение на, в срок от; binnen zwei Monaten в продължение на два месеца, след два месеца; binnen eines Jahres за една година, в течение на една година.
  * * *
  prp G, D в продължение на, вътре в.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > binnen

 • 6 darunter

  darúnter dárunter umg drúnter pron adv 1. под това (него, нея, тях) (за предмети и лица); 2. по-малко от това; 3. между тях, в това число (за предмети и лица); 4. за означение на общи положения (при глаголи с предлога unter); dort ist die Brücke; darunter spielen Kinder там е мостът; под него играят деца; Dreißig Grad oder etw. darunter Тридесет градуса или малко под това; Viele Bücher, darunter nur 2 Romane Много книги, сред тях само два романа; was verstehst du darunter? какво разбираш под това?
  * * *
  pronav под това; между тях, в това число; от това; er leidet sehr той много страда от това; ich war auch аз също бях там, между тях.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darunter

 • 7 doppeldecker

  Dóppeldecker m 1. автобус на два етажа; 2. биплан.
  * * *
  der, - ав биплан;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > doppeldecker

 • 8 fliege

  Fliege f, -n 1. муха; 2. папийонка; umg zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen с един куршум два заека; umg keiner Fliege etw. zuleide tun können и на мравката път прави; umg wie Fliegen sterben мрат като мухи.
  * * *
  die, -n муха.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fliege

 • 9 fortbleiben

  fórt|bleiben unr.V. sn itr.V. отсъствам, не идвам; zwei Tage von der Arbeit fortbleiben отсъствам два дена от работа.
  * * *
  * itr s не се явявам, липсвам, отсъствувам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fortbleiben

 • 10 freigeben

  frei|geben unr.V. hb tr.V. 1. освобождавам, пускам на свобода; 2. давам отпуска; 3. Wirtsch снемам запор, деблокирам сметки; 4. разрешавам достъпа до нещо; die Geiseln freigeben пускам, освобождавам заложниците; er hat sich zwei Tage freigeben lassen той помоли да му дадат два дни отпуска; ein neues Arzneimittel für den/zum Verkauf freigeben разрешавам продажба на ново лекарство.
  * * *
  * tr 1. освобождавам; отменям забрани върху;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > freigeben

 • 11 halb

  halb adj 1. половин; наполовина; 2. половинчат, горе-долу; ein halbes Brot половин хляб; eine halbe Stunde половин час; um halb drei Uhr в два и половина часа; mit halbem Ohr zuhören слушам с половин ухо; ein halber Beweis непълно доказателство; die halbe Wahrheit половината, не цялата истина; halb erfroren sein полузамръзнал съм; halb im Ernst полусериозно; halb und halb наполовина; etw. ist nichts Halbes und nichts Ganzes нещо е недовършено, все още е недостатъчно.
  * * *
  a половин; um =zwei в един и половина (часа); av наполовина; =so groЯ два пъти по-малък;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > halb

 • 12 hintereinander

  hintereinánder adv един след (зад) друг (за време и място); hintereinander gehen Вървим един след друг; Zwei Tage hintereinander Два дена непрекъснато.
  * * *
  av един след друг, един зад друг; последователно, без прекъсване.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hintereinander

 • 13 joch

  Joch n, -e 1. ярем, хомот; 2. übertr иго, робство; 3. кобилица; 4. впряг, чифт; 5. Geogr седловина; zwei Joch Ochsen два впряга волове; sich aus/von dem Joch befreien освобождавам се от робство.
  * * *
  das, -e 1. ярем, хомот; прен иго; 2. впряг, чифт; 3. кобилица; 4. геогр седловина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > joch

 • 14 klappe

  Kláppe f, -n 1. Tech Med клапа, клапан; 2. капак; 3. umg уста, мутра; 4. umg легло; umg zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen улучвам с един куршум два заека; umg in die Klappe gehen пъхвам се в леглото; umg halt die Klappe! дръж си (затваряй си) устата!; eine große Klappe haben устат съм, не спирам да се хваля.
  * * *
  die, -n 1. клапа; вентил; капак; 2. крило (на сгъваема маса); 3. плющялка (за мухи); 4. воен пагон; 5. гов уста.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > klappe

 • 15 knallen

  knállen sw.V. hb itr.V. 1. плющи, изплющява (камшик); 2. гръмва, (пушка); 3. чува се, разнася се (изстрел); tr.V. umg блъсвам, хвърлям; es knallte zweimal гръмна се два пъти, чуха се два изстрела; die Schultasche in die Ecke knallen захвърлям чантата в ъгъла.
  * * *
  itr, tr плющя; пуква; гръмва.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > knallen

 • 16 kopf

  Kopf m, Köpfe 1. глава; 2. ум; разсъдък, разум; 3. главичка (на топлийка, гвоздей); 4. заглавие (във вестник); винетка на книга; pro Kopf на глава, на човек; das Dorf hat 250 Köpfe селото има 250 жители; umg nicht auf den Kopf gefallen sein не съм паднал от небето; umg jmdm. den Kopf waschen казвам някому нещо направо, без заобикалки (правя го на нищо); umg den Kopf verlieren изпадам в паника; umg etw. (Akk) auf den Kopf hauen бързо (и щедро) харча пари за някакво удоволствие; seinen Kopf für sich haben своенравен, упорит съм; umg sich (Dat) den Kopf über etw. (Akk) zerbrechen/zermartern блъскам си главата над нещо; jmdn. vor den Kopf stoßen обиждам някого, проявявам неблагодарност спрямо някого; umg Hals über Kopf презглава, с най-голяма бързина; was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben 1) ако човек забрави нещо, трябва два пъти да ходи за него; 2) На когото му е слаб акъла, да му е здрав гърба.
  * * *
  der, e 1. глава; гов разсъдък, разум; s-n Kopf durchsetzen налагам волята си; er ist nicht auf den = gefallen главата му сече, умен е; alles auf den = stellen обръщам всичко с главата надолу: e-m etw aus dem = bringen избивам нкм нщ от главата; es will mir nicht in den = умът ми не го побира; es geht um s-n = касае се за живота му; ein Brett vor dem =е haben глупав, тъп съм като пън; 2. заглавие (на вестник, бланка и др.).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > kopf

 • 17 liter

  Líter n/m, - Abk L литър; zwei Liter два литра.
  * * *
  der, - литър.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > liter

 • 18 monat

  Mónat m, -e месец; Alle zwei Monate Всеки два месеца.
  * * *
  der, -e месец.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > monat

 • 19 null

  null num = нула; null Interesse zeigen Проявявам нулев интерес; Um null Uhr В нула часа; null Komma sechs (0,6) нула цяло и шест десети; null Punkte Нула точки; Sp Zwei zu null Два на нула.
  * * *
  die, -en F нула; das Thermometer steht auf = термометърът показва нула градуса.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > null

 • 20 paar

  paar pron indef няколко, два-три; ein paar Zeilen няколко реда; etw. (Akk) mit ein paar Worten beschreiben описвам нещо с няколко думи.
  * * *
  das, -e двойка; чифт.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > paar

Look at other dictionaries:

 • ДВА — муж. и ср. две жен. второе счетное число, один с одним, пара, чета, дружка. Одному началу не два конца. Ум хорошо, а два лучше (лучше того). Воз рассыпал, а два нагреб, украл. Из одного два сделаешь, оба окоротаешь (оба бросишь). Коли два, так не …   Толковый словарь Даля

 • два — два, за два (сделать задва часа) но: за два три часа; задва или три часа; на два (уехать надва месяца), но: на два месяца и пять дней, на два тримесяца, на два или три месяца; по два (получить по два рубля), но: по два рубля пятьдесят копеек, по… …   Русское словесное ударение

 • два — числ., употр. наиб. часто Морфология: сколько? два дома, сколько? две руки, (нет) скольких? двух домов, рук, скольким? двум домам, рукам, (вижу) сколько? два дома, (вижу) сколько? две руки, (вижу) сколько? двух человек, сколькими? двумя домами,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • два — двух, двум, двумя, о двух; числ. колич. 1. Число, цифра и количество 2. Дважды два четыре. Два окна. Написать цифру два. 2. неизм. = Двойка (2 зн.). Получить два за диктант. 3. Разг. Несколько, немного, небольшое число, количество. Сказать два… …   Энциклопедический словарь

 • ДВА — ДВА, двух, двум, двумя, о двух, женск. две, числ. колич. 1. Название числа 2; цифра 2. Дважды два четыре. Написать на доске два. || Количество 2. Два шага. Две руки. По две копейки. 2. Немного, очень мало (разг.). В двух шагах от дома. Он двух… …   Толковый словарь Ушакова

 • два — Пара, чета, двое, вдвоем, сам друг. См. пара.. как дважды два, как дважды два четыре, как две капли воды, раз, два и обчелся, сказать словца два, черта с два!... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.:… …   Словарь синонимов

 • два — (3): Тіи бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убудиста. 21. Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону. 24. Два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста, и съ …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • ДВА — (двенадцать, двадцать) на два (на три). Жарг. угол. 1. Требование беспрекословно выполнять поручения. ТСУЖ, 45. 2. Вор или заключённый, беспрекословно выполняющий волю сходки, авторитетных воров. Балдаев 1, 164; СВЖ, 4; СВЯ, 25. Мильяненков, 109; …   Большой словарь русских поговорок

 • два — два, род. двух, дат. двум, твор. двумя, предл. о двух. В сочетании с предлогами: за два и за два, на два и на два, по два и по два …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ДВА — ДВА, двух, двум, двумя, о двух; жен. две, двух, колич. 1. Число, цифра и количество 2. За два дня и за два дня. На два дня и на два дня. Рассказать в двух словах (очень коротко). Живёт в двух шагах (совсем рядом). Ни д. ни полтора (ни то ни сё;… …   Толковый словарь Ожегова

 • два — и двое, эта парочка может причинить вам массу неудобств, если не выучить несколько простых правил; так, имея дело с существительными мужского рода, оканчивающимися (в именительном падеже) на согласный и означающими лиц мужского пола, вам нечего… …   Словарь ошибок русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.