Translation: from bulgarian

дат от

 • 1 дателен падеж м <дат.п.>

  Dativ {m} <Dat.>

  Bългарски-немски речник ново > дателен падеж м <дат.п.>

 • 2 вам

  (to) you
  * * *
  дат. пад. на личното мест. вие остар. (to) you.
  * * *
  (to) you

  Български-английски речник > вам

 • 3 и

  1. сз. and
  и подобни and the like
  2. (също) also, too; like-wise; as well
  и аз ще бъда там I shall be there, too; I shall also be there
  и аз няма да бъда там I shan't be there either
  3. (дори) even
  не съм го и видял I haven't even seen him
  4. (именно) just, exactly, precisely
  така и очаквах that is just what I expected
  така си и мислех just what I thought; I thought as much
  5. и... и both... and
  и той, и тя both he and she
  6. мат. plus
  и без това as it is; even then
  и то, и при това at that
  и така now, so
  и така да го погледнеш, и иначе no matter how you look at it
  и ти пък you are a one
  7. межд. so! oh! и че кола! (oh,) what a car!
  8. (упрек, досада) come on! и, стига! now, stop it!
  9. (дат. пад. от тя) her
  казах и I told her
  дадох и го I gave it to her
  10. (прит. мест.) her
  * * *
  и,
  съюз
  1. and; \и подобни and the like; \и тъй нататък and so on;
  2. ( също) also, too; likewise; as well; \и аз няма да бъда там I shan’t be there either; \и аз ще бъда там I shall be there, too; I shall also be there; \и двамата both; \и тримата all three;
  3. ( дори) even; не съм го \и видял I haven’t even seen him;
  4. ( именно) just, exactly, precisely; така си \и мислех just what I thought; I thought as much;
  5.: …, both … and;
  6. мат. plus; две \и две правят четири two plus two make(s) four; • \и без това as it is; even then; \и все пак and yet; \и така now, so; \и така да го погледнеш, \и иначе no matter how you look at it; \и ти пък you are a one; \и то, \и при това at that.
  ——————
  ѝ
  междум.
  1. so! oh! \и че кола! (oh.) what a car!;
  2. ( упрек, досада) come on! \и, стига! now, stop it!
  ——————
  ѝ (дат. пад. от тя) her; казах \и I told her;
  2. прит. мест. her; приятелят \и her friend.
  * * *
  and
  * * *
  1. (дат. пад. от тя) her 2. (дори) even 3. (именно) just, exactly, precisely 4. (прит. мест.) her 5. (също) also, too;like-wise;as well 6. (упрек, досада) come on! и, стига! now, stop it! 7. 1 сз. and 8. 7 межд. so! oh! и че кола! (oh,) what a car! 9.: и... и both... and 10. дадох и го I gave it to her 11. две и две правят четири two plus two make(s) four 12. и аз няма да бъда там I shan't be there either 13. и аз ще бъда там I shall be there, too;I shall also be there 14. и без това as it is;even then 15. и все пак and yet 16. и двамата both 17. и подобни and the like 18. и така now, so 19. и така да го погледнеш, и иначе no matter how you look at it 20. и ти пък you are a one 21. и то, и при това at that 22. и той, и тя both he and she 23. и тримата all three 24. и тъй нататък and so on 25. казах и I told her 26. мат. plus 27. не съм го и видял I haven't even seen him 28. приятелят и her friend 29. така и очаквах that is just what I expected 30. така си и мислех just what I thought;I thought as much

  Български-английски речник > и

 • 4 своему

  по своему in o.'s own way/
  * * *
  своему̀,
  дат. пад. на прит. мест. свой: • по \своему in o.’s own way/manner.
  * * *
  пo СВОЕМУ in o.'s own way/

  Български-английски речник > своему

 • 5 си

  1. муз. si, B
  2. вж. съм
  * * *
  си,
  част.
  1. ( след глаголи за движение ­ у дома и пр.) home, away; върви \си go home, go your way; отивам \си go home;
  2. ( частица за емоционално подсилване) ( най-често не се превежда); just; нямам \си нийде никого be quite alone in the world;
  3. ( след неопределителни местоимения и наречия) (не се превежда); нещо \си something or other; някой \си someone; някъде \си somewhere (or other).
  ——————
  кратка форма на възвр. прит. мест. свой my, your, etc.; гледай \си работата mind your own business; не мога да \си намеря химикала I can’t find my pen.
  ——————
  кратка форма на възвр. лично мест. себе си в дат. пад.: казах \си I said to myself; купих \си книга I have bought myself a book; мисля \си think (within o.s.).
  ——————
  ср., само ед. муз. si, B.
  * * *
  my; your; her; his; its; our; their; oneself: I have prepared myself lunch. - Приготвих си обяд.; each other: they talk to си - те си говорят
  * * *
  1. 1 муз. si, B 2. 2 вж. съм

  Български-английски речник > си

 • 6 тем

  и тем подобни and the like; and such l
  * * *
  и тям дат. пад. на личното мест. те остар.: • и \тем подобни and the like; and such like.
  * * *
  и ТЕМ подобни and the like; and such l

  Български-английски речник > тем

 • 7 ти

  1. you; ocm. thou
  говоря с някого на ти address s.o. familiarly
  2. (дат. падеж) you, to you; ост. thee, to thee
  3. (съкр. от твоят) your; ост., thy, thine
  4. (в съчет. оня ми ти, къде ти, какъв ти, не се превежда)
  кой ти гледа, кой ти мисля за това nobody cares, nobody thinks about that; who cares
  ти пък с твоя ревматизъм you and your rheumatism
  ти брат, ти сестра! I'm lost without you, for God's sake help me!
  * * *
  ти,
  лично мест.
  1. you; остар. thou; говоря с някого на \ти address s.o. familiarly;
  2. (дат. пад.) you, to you; остар. thee, to thee;
  3. (в съчет.: оня ми \ти, къде \ти, какъв \ти, не се превежда): кой \ти гледа, кой \ти мисли за това nobody cares, nobody thinks about that; who cares; • на \ти съм с историята have history at o.’s fingertips; \ти баща, \ти майка! I’m lost without you, for God’s sake help me! \ти пък с твоя ревматизъм you and your rheumatism.
  * * *
  you ; your (от твоят)
  * * *
  1. (в сьчет.:оня ми ТИ, къде ТИ, какъв ТИ, не се превежда) 2. (дат. падеж) you, to you;ocm. thee, to thee 3. (ськр. от твоят) your;ocm, thy, thine 4. you;ocm. thou 5. ТИ брат, ТИ сестра! I'm lost without you, for God's sake help me! 6. ТИ пък с твоя ревматизъм you and your rheumatism 7. говоря с някого на ТИ address s.o. familiarly 8. кой ТИ гледа, кой ТИ мисля за това nobody cares, nobody thinks about that;who cares

  Български-английски речник > ти

 • 8 ние

  мест. 1 л. мн. ч.
  Мы
  (вин: Нас/ни; дат: Нам/ни)
  Ние сме братя = мы братья;
  Той ни кани на гости = он приглашает нас в гости;
  Той ни каза = он нам сказал
  * * *
  мы
  * * *
  ни́е
  мы

  Български-руски речник > ние

 • 9 ти

  лич. мест. 2 л. ед. ч.
  1) Ты;
  (Вин. пад.: Тебе, енклит. ф.: Ти; Дат. пад.: Тебе, енклит. ф.: Ти)
  2) прит. мест. (см. твой)
  Ти знаеш = ты знаешь;
  Не те познавам = я тебя не знаю;
  Пратих ти писмо = я послал тебе письмо
  * * *
  твой
  ты
  * * *
  1. тво́й /тво́я, тво́е, тво́и/, ти
  твой /твоя, твое, твои/
  2. ти
  ты

  Български-руски речник > ти

 • 10 ни1

  лично мест 1 л. мн. ч. 1. (вин. вместо нас или нас ни1) nous; срам ни1 nous avons honte; 2. (дат. вместо на нас или нам, нам ни1) nous; 3. (при същ. - за притежание) notre, nos; баща (майка) ни1 notre père (mère); братята (сестрите) ни1 nos frères (sњurs).

  Български-френски речник > ни1

 • 11 ние,

  вин. нас (нас, ни), дат нам (нам, ни) лично мест 1 л. мн. ч. 1. nous; разг и нар on; 2. книж (аз, когато авторът говори за себе си) nous а къде нас chez nous, а la maison; между нас казано (между нас да си остане) entre nous soit dit; по нас chez nous, dans notre pays; у нас chez nous, а la maison, dans notre pays.

  Български-френски речник > ние,

 • 12 ний

  вин. нас (нас, ни), дат. нам (нам, ни) лично мест. 1 л. мн. ч. nous; разг и нар on.

  Български-френски речник > ний

 • 13 никого,

  никой отриц. мест 1. (само м. р. вин. никого, дат. никому) personne, nul; никого, не е доволен от съдбата си nul n'est content de son sort; 2. (като прил - нито един, никакъв) nul, nulle, aucun, e, pas un (une); в никое време, по никое време а une heure indue; никой път jamais; нямам си (нигде) никого je n'ai personne au monde; по никой начин jamais de la vie.

  Български-френски речник > никого,

 • 14 никому

  отриц. мест. (само м. р., вин. никого, дат. никому) personne, nul.

  Български-френски речник > никому

 • 15 някого

  неопр. мест - същ. 1. само м. р. ед. ч. quelqu'un; вин. някого quelqu'un; дат. някому а quelqu'un; мн. ч. някои quelques-uns mpl; certains mpl; aucuns (d'aucuns) mpl; 2. като прил а) (който и да е) quelque(s); б) само ед. ч. някое (едно) un; в) (за неопределено, малко количество) quelques.

  Български-френски речник > някого

 • 16 някой

  неопр. мест - същ. 1. само м. р. ед. ч. quelqu'un; вин. някого quelqu'un; дат. някому а quelqu'un; мн. ч. някои quelques-uns mpl; certains mpl; aucuns (d'aucuns) mpl; 2. като прил а) (който и да е) quelque(s); б) само ед. ч. някое (едно) un; в) (за неопределено, малко количество) quelques; ще спечеля някой лев je gagnerai quelques sous; 3. (някой си) un(e) certain, e а те мълчаха някое време ils se sont tus pour un certain temps (un moment); някой път quelquefois.

  Български-френски речник > някой

 • 17 някому

  неопр. мест - същ. 1. само м. р. ед. ч. quelqu'un; вин. някого quelqu'un; дат. някому а quelqu'un; мн. ч. някои quelques-uns mpl; certains mpl; aucuns (d'aucuns) mpl; 2. като прил а) (който и да е) quelque(s); б) само ед. ч. някое (едно) un; в) (за неопределено, малко количество) quelques.

  Български-френски речник > някому

 • 18 онзи

  (оня) м, онази (оназ, оная) ж, онова ср. мн. ч. онези (ония) показ. мест 1. като прил ce, cet, cette, ces; в онова време en ce temps-là; 2. като съществително (вин оногова, оногози, дат ономува) а) l'autre, les autres; б) в съчет онзи..., който celui (celle, ce, ceux, celles)... qui (que, dont); оня свят l'autre monde; говоря за това, за онова parler de choses et d'autres.

  Български-френски речник > онзи

 • 19 себе,

  себе си лично мест (вин. и дат. падеж) moi-même, toi-même, soi-même, lui-même, etc.; дълбоко в себе, en mon âme et conscience, dans mon for intérieur а идвам на себе, revenir а soi, reprendre ses esprits, reprendre connaissance (ses sens); извън себе, съм être hors de soi, sortir de ses gonds; на себе, съм avoir toute sa raison; не съм на себе, avoir perdu la tête, être dans les pommes, avoir perdu connaissance (la boussole); имам пари y себе, avoir de l'argent sur soi; от себе, се разбира il va de soi, cela va sans dire; познай себе, connais-toi (toi-même).

  Български-френски речник > себе,

 • 20 ставам

  гл 1. se lever, se mettre debout, se remettre debout, se relever, se redresser; ставам рано se lever tôt (de bonne heure); 2. (вдигам се на борба) se soulever, se révolter contre qn, prendre les armes contre; 3. прен relever; ставам от болест relever de maladie; être rétabli, être remis sur pied; 4. devenir; ставам учител devenir professeur; 5. être, devenir; 6. разг с предлога за pouvoir servir de; 7. s'effectuer, se faire, se passer; avoir lieu; рядко само 3 л. arriver, venir, tomber; стана нощ la nuit vint; 9. разг в повел. наклонение хайде! va! allons! allez! 10. разг (за време) faire, avoir, se passer; 11. pousser; тук цветя не стават ici les fleurs ne poussent pas; 12. s'arranger, se couronner de succès; 13. être bien, aller bien; faire l'affaire; 14. само 3 л. и безлично arriver; всичко става tout peut arriver; 15. безл в съчет с лично местоимение в дат. пад. éprouver, sentir; 16. разг безл. (бива, ще бъде) ça va! d'accord! d'ac! entendu! а дума да не става en aucun cas, pas question; думата ми на две не става ce qui est dit est dit; кръвта вода не става le sang a beaucoup de pouvoir, c'est la voix du sang; ставам на крак être sur pied; ставам на крака а) se lever, se dresser; б) guérir; ставам на кука devenir maigre comme un clou; ставам някому на крака se lever а l'entrée de qn; ставам на пух и прах être réduit en cendres; ставам човек se remettre sur la bonne voie (sur le droit chemin); ставам накриво se lever du mauvais pied.

  Български-френски речник > ставам

Look at other dictionaries:

 • ДАТ — деменция альцгеймеровского типа Источник: http://www.psychiatry.ru/lib/alzheimer/index.cgi?5 ДАТ Демократический альянс Турнхалле партия Намибия, полит. ДАГ ДАТ держатель авиационных гранат …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Дат — а, муж. Стар. редк.Отч.: Датович, Датовна.Производные: Дата.Происхождение: (Лат. datus данный.) Словарь личных имён. Дат а, м. Стар. редк. Отч.: Датович, Датовна. Производные: Дата. [Лат. datus данный.] Словарь русских личных имен …   Словарь личных имен

 • дат. — дат. (abbreviation) дательный падеж Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Дат — см. Дуат (Источник: «Древнеегипетский словарь справочник».) …   Энциклопедия мифологии

 • дат — қою. Талап ету, ультиматум қою. «Не жерімді босат, не тұратын жеріңді айт»! деп д а т қ о й ғ а н. Жауына д а т қ о ю – ата тәртіп (Жас Алаш, 20.09.2012, 5) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • дат. — Д. дат. дательный падеж Д. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. дат. датск. датский Дания дат. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: По …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Дат. — Датский язык Самоназвание: Dansk Страны: Дания, Гренландия, Германия, Фарерские острова Официальный статус: Дания, ЕС Регулирующая организация: Dansk Sprognævn ( Датский языковой комитет …   Википедия

 • ДАТ —    • Datum,          Δα̃τον, прибрежная область Македонии при Стримонском заливе, напротив острова Фасоса, прославленная золотыми и серебряными рудниками горы Пангея. Hdt. 9, 75 …   Реальный словарь классических древностей

 • дат. — дательный падеж …   Русский орфографический словарь

 • дат — у, ч., зах. Прибуток, зиск …   Український тлумачний словник

 • ДАТ — (Дивизионная артиллерийская группа) қарсыластың тактикалық ядролық құралдарымен және артиллериясымен күресу үшін, оның резервтерін, радиоэлектрондық құралдарын және басқару пункттерін жою үшін, дивизия іс әрекетінің негізгі бағытындағы полк… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.