Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

дама

 • 1 chaperon

  {'Jaeparoun}
  I. n възрастна/омъжена жена, придружаваща младо момиче на бал и пр., компанъонка
  II. v придружавам (младо момиче) на бал и пр. (за по-възрастна или омъжена жена)
  * * *
  {'Jaeparoun} n възрастна/омъжена жена, придружаваща младо мо(2) v придружавам (младо момиче) на бал и пр. (за по-выра
  * * *
  съпровождам; ескортирам;
  * * *
  1. i. n възрастна/омъжена жена, придружаваща младо момиче на бал и пр., компанъонка 2. ii. v придружавам (младо момиче) на бал и пр. (за по-възрастна или омъжена жена)
  * * *
  chaperon[´ʃæpə¸roun] I. n възрастна почтена дама, която придружава младо момиче (на бал и под.); to act as \chaperon придружавам младо момиче (за по-възрастна жена); II. v придружавам младо момиче (за по-възрастна жена).

  English-Bulgarian dictionary > chaperon

 • 2 checker

  ам. chequer
  v шаря, разнообразявам, нанасям квадрати
  * * *
  ам. chequer.
  * * *
  v шаря, разнообразявам; нанасям квадрати;checker; ам. chequer.
  * * *
  1. v шаря, разнообразявам, нанасям квадрати 2. ам. chequer
  * * *
  checker[´tʃekə] I. n 1. ам. pl дама ( игра); 2. контрольор; изпитвателно устройство; 3. регенераторна камера; 4. касиер, работник на касов апарат (в супермаркет); 5. гардеробиер; II. v = chequer I.

  English-Bulgarian dictionary > checker

 • 3 checkers

  {'tfekaz}
  n pi с гл. в sing ам. дама (игра), CHECKERS (man) пул от игра на дама
  * * *
  {'tfekaz} n pi с гл. в sing ам. дама (игра), checkers (man) пул от
  * * *
  n халма, дама (игра);checkers; n pi с гл. в sing ам. дама (игра), checkers (man) пул от игра на дама.
  * * *
  n pi с гл. в sing ам. дама (игра), checkers (man) пул от игра на дама
  * * *
  checkers[´tʃekəz] n pl архит. шахматно разположени орнаменти.

  English-Bulgarian dictionary > checkers

 • 4 chequer

  {'tfeka}
  I. 1. чертая/нанасям квадрати по, нашарвам с квадрати
  2. разнообразявам (и прен.)
  II. 1. pi дама (игра)
  2. карирана материя
  * * *
  {'tfeka} v 1. чертая/нанасям квадрати по, нашарвам с квадрати(2) n 1. pi дама (игра)2. карирана материя.
  * * *
  гардеробиер;
  * * *
  1. i. чертая/нанасям квадрати по, нашарвам с квадрати 2. ii. pi дама (игра) 3. карирана материя 4. разнообразявам (и прен.)
  * * *
  chequer[´tʃekə] I. v 1. чертая (нанасям) квадрати по, разчертавам на квадрати, нашарвам с квадрати; 2. разнообразявам, нашарвам; II. n 1. pl ост. дама ( игра); 2. карирана материя.

  English-Bulgarian dictionary > chequer

 • 5 come

  {kAm}
  1. идвам, дохождам, появявам се, пристигам
  here he COMEs ето го! идва! to COME and go идвам и си отивам, правя краткотрайни посещения, краткотраен/преходен съм
  not to know whether one is coming or going съвсем съм се объркал/развълнувал
  his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше
  after many years have COME and gone след като изтекоха много години
  she is coming 15 тя кара/скоро ще навърши петнадесетата си година
  she will be 15 COME May/COME Friday тя ще навърши 15 години идния май/следващия петък
  do yon COME my way? и ти ли си насам/по моя път? who COMEs next? кой е на ред? чий ред е? кой следва? COME and see/hear, etc. ела да видиш/чуеш и пр
  2. случвам се, ставам, бивам
  COME what may каквото и да се случи, да става каквото ще
  how COME? разг. как се случи/случва? как стана/става? защо? how did it COME that... как стана така, че...
  how did you COME to break your leg? как се случи да си счупиш крака? how COMEs it that the door is open? защо вратата е отворена?
  now that COME to think of it сега, като се замислям, сега (изведнъж) си спомням
  3. образувам се, ставам, получавам се
  churn till the butter COMEs бий (млякото), докато се получи масло
  I don't know what will COME of all this не зная какво ще излезе/какъв ще бъде резултатът от всичко това
  he has COME to be a good rider той е станал добър ездач
  4. достигам (to до), възлизам, равнявам се (to на)
  her dress came to her ankles роклята достигаше до глезените и
  her bill came to 10 сметката и възлизаше на десет лири
  5. разг. представям се за, разигравам роля на
  you'd better not try and COME the schoolmaster with me не се опитвай да ми разиграваш ролята на учител
  she always tries to COME the fine lady тя винаги се старае да се представи за изискана дама
  to COME it (rather/too) strong прекалявам, не се спирам пред нищо, преувеличавам
  don't COME it недей да важничиш, за да правиш впечатление
  don't COME that game остави/не прави тия работи
  6. в imp, exclam означава подкана, насърчение или лек упрек, раздразнение
  COME, Ann, don't be cross! хайде, Ана, не се сърди! COME, now, don't be so foolish e, хайде не бъди толкова глупав
  COME it isn't as bad as that хайде, хайде (успокой се), не е чак толкова лошо
  7. излизам, оказвам се, ставам (в съчет. с прилагателно), it COMEs expensive/cheaper излизаскъпо/по-евтино
  COME easy ставам лесен
  COME right оказвам се прав/верен/точен, свършвам благополучно
  COME alive оживявам
  COME clear изяснявам се
  COME true осъществявам се, сбъдвам се
  COME loose разхлабвам се
  COME clean казвам си/признавам си всичко, изповядвам се
  8. вървя, напредвам, постигам
  to COME short of one's goal не достигам целта си
  she came to be a hundred тя доживя до стогодишна възраст
  the job is coming nicely работата върви добре
  he has COME a long way той много се издигна/напредна
  9. идвам като последица, причинен съм, произтичам (of от)
  no good will COME of it нищо хубаво няма да излезе от това, no luuin can COME of trying няма вреда да се опита
  that's what COMEs of being so much in a hurry виж/ето какво става от много бързане
  10. явявам се, намирам се, срещам се
  on what page/under what heading does that COME? на коя страница/под какво заглавие се намира това? it COMEs in (to) several sizes има го в няколко размера/ръста/номера (за модел и пр.)
  11. вулг. изпитвам оргазъм
  * * *
  {kAm} v (came {keim}; come) 1. идвам, дохождам; появявам се, п
  * * *
  хайде; Я; случвам; пристигам; възлизам; дохождам; достигам; ела; идвам; наставам;
  * * *
  1. 1 вулг. изпитвам оргазъм 2. after many years have come and gone след като изтекоха много години 3. churn till the butter comes бий (млякото), докато се получи масло 4. come alive оживявам 5. come clean казвам си/признавам си всичко, изповядвам се 6. come clear изяснявам се 7. come easy ставам лесен 8. come it isn't as bad as that хайде, хайде (успокой се), не е чак толкова лошо 9. come loose разхлабвам се 10. come right оказвам се прав/верен/точен, свършвам благополучно 11. come true осъществявам се, сбъдвам се 12. come what may каквото и да се случи, да става каквото ще 13. come, ann, don't be cross! хайде, Ана, не се сърди! come, now, don't be so foolish e, хайде не бъди толкова глупав 14. do yon come my way? и ти ли си насам/по моя път? who comes next? кой е на ред? чий ред е? кой следва? come and see/hear, etc. ела да видиш/чуеш и пр 15. don't come it недей да важничиш, за да правиш впечатление 16. don't come that game остави/не прави тия работи 17. he has come a long way той много се издигна/напредна 18. he has come to be a good rider той е станал добър ездач 19. her bill came to 10 сметката и възлизаше на десет лири 20. her dress came to her ankles роклята достигаше до глезените и 21. here he comes ето го! идва! to come and go идвам и си отивам, правя краткотрайни посещения, краткотраен/преходен съм 22. his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше 23. how come? разг. как се случи/случва? как стана/става? защо? how did it come that... как стана така, че.. 24. how did you come to break your leg? как се случи да си счупиш крака? how comes it that the door is open? защо вратата е отворена? 25. i don't know what will come of all this не зная какво ще излезе/какъв ще бъде резултатът от всичко това 26. no good will come of it нищо хубаво няма да излезе от това, no luuin can come of trying няма вреда да се опита 27. not to know whether one is coming or going съвсем съм се объркал/развълнувал 28. now that come to think of it сега, като се замислям, сега (изведнъж) си спомням 29. on what page/under what heading does that come? на коя страница/под какво заглавие се намира това? it comes in (to) several sizes има го в няколко размера/ръста/номера (за модел и пр.) 30. she always tries to come the fine lady тя винаги се старае да се представи за изискана дама 31. she came to be a hundred тя доживя до стогодишна възраст 32. she is coming 15 тя кара/скоро ще навърши петнадесетата си година 33. she will be 15 come may/come friday тя ще навърши 15 години идния май/следващия петък 34. that's what comes of being so much in a hurry виж/ето какво става от много бързане 35. the job is coming nicely работата върви добре 36. to come it (rather/too) strong прекалявам, не се спирам пред нищо, преувеличавам 37. to come short of one's goal не достигам целта си 38. you'd better not try and come the schoolmaster with me не се опитвай да ми разиграваш ролята на учител 39. в imp, exclam означава подкана, насърчение или лек упрек, раздразнение 40. вървя, напредвам, постигам 41. достигам (to до), възлизам, равнявам се (to на) 42. идвам като последица, причинен съм, произтичам (of от) 43. идвам, дохождам, появявам се, пристигам 44. излизам, оказвам се, ставам (в съчет. с прилагателно), it comes expensive/cheaper излизаскъпо/по-евтино 45. образувам се, ставам, получавам се 46. разг. представям се за, разигравам роля на 47. случвам се, ставам, бивам 48. явявам се, намирам се, срещам се
  * * *
  come (a) round 1) наминавам, отбивам се при, навестявам; 2) идвам на себе си, оправям се (след болест, умора); подобрявам се; 3) променям възгледите (становището) си; he has \come round той се съгласи, той склони; I have \come round to your way of thinking започнах да мисля като теб; 4) идвам отново (за годишно време, празник); 5) заобикалям; 6) мор. лавирам (за кораб); променям посоката си (за вятър);
  ————————
  come[kʌm] v ( came [keim], come) 1. идвам, дохождам; here he \comes! ето го! a storm is coming задава се буря; his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше; easy \come, easy go лесно идва и лесно си отива; бързо спечелено, бързо пропиляно; to \come to o.s. (to o.'s senses) 1) идвам на себе си, опомням се, свестявам се; възвръщам си разсъдъка; 2) поправям се; \come the spring на пролет; he will be twenty \come Christmas той ще бъде на двадесет години идната Коледа; no work came his way той не си намери никаква работа; не му попадна никаква работа; to \come next следвам; first \come, first served който изпревари, той ще натовари; 2. случвам се, ставам, бивам; явявам се; how did you \come to meet him? как стана така, че го срещна?; he had it \comeing to him той си го търсеше; \come what may каквото ще да става; how \come! как така? защо? how did it \come that... как! какво стана, че ...? he has \come to be a good cyclist той е станал добър колоездач; 3. образувам (се), ставам; достигам ( състояние); to \come to an end свършвам, спирам, приключвам; to \come into contact влизам в контакт; I've \come to believe повярвах, започнах (научих се) да вярвам; to \come to blows with сбивам се с; to \come to terms with споразумявам се с, намирам общ език с; приемам, примирявам се; to \come true сбъдвам се; things will \come right всичко ще се оправи; no good will \come of it от това няма да излезе нищо добро (хубаво); it \comes expensive това ще излезе скъпо; to \come apart, \come to pieces отделям се, откъсвам се; разпадам се; to \come unstitched ( unsewn) разшивам се; 4. достигам, възлизам, равнявам се; if it \comes to that... ако (се) стигне дотам ...; it doesn't \come within my duties това не влиза в задълженията ми; the road \comes within a mile of the farm пътят минава на миля от фермата; to \come short of не достигам; не оправдавам; he came short of my expectations той не оправда очакванията ми; 5. представям се за, правя се на, играя роля на, изкарвам се; 6. (в повелително наклонение: възклицание, означаващо подкана, насърчение или лек упрек); \come! \come! хайде! хайде! стига! стига! \come, tell me all you know about it хайде, разкажи ми всичко, което знаеш по този въпрос; 7. излизам, оказвам се; she came first in English излезе първа по английски; 8. достигам оргазъм; as they \come разг. страшно много, изключително; he is as good as they \come цена няма; as stupid as they \come от глупав, по глупав; to \come ( get, hit, strike) home попадам в целта; засягам силно, улучвам болното място; to \come home to s.o. трогвам някого до дън душа; намирам отклик в нечия душа; the curse will \come home to roost разг. проклятието ще се обърне срещу онзи, който проклина; to \come out fighting ( swinging) готов съм на всичко, за да спечеля (получа нещо); to \come a cropper претърпявам фиаско (крах), провалям се тотално; everything \comes to him who waits с търпение всичко се постига; to \come clean признавам си; the time to \come бъдещето; in days to \come в бъдеще; pleasure to \come предвкусвано удоволствие; the life to \come бъдният (бъдещият) живот; coming! идвам! ей сега! \come again! бихте ли повторили? моля?; to \come it sl 1) преструвам се, играя роля, правя се; 2) преувеличавам; 3) разкривам тайна; доноснича; информирам ( полицията);

  English-Bulgarian dictionary > come

 • 6 dame

  {deim}
  1. ост. госпожа, господарка, матрона
  DAME Nature майката природа
  DAME Fortune щастието
  2. титла на жена с ордена на Британската империя, жена на баронет
  sl. жена, мадама, ост., шег. селска баба, бабичка
  * * *
  {deim} n 1. ост. госпожа; господарка; матрона; D. Nature майката
  * * *
  госпожа; дама; жена; мадама; матрона;
  * * *
  1. dame fortune щастието 2. dame nature майката природа 3. sl. жена, мадама, ост., шег. селска баба, бабичка 4. ост. госпожа, господарка, матрона 5. титла на жена с ордена на Британската империя, жена на баронет
  * * *
  dame [deim] n 1. ост. дама, матрона, госпожа; D. Fortune щастието; 2. (D.) титла на жена с ордена на Британската империя; рядко жена на баронет; 3. ам. sl жена; 4. домакинка на училище и пансион; ист. селска учителка; 5. ост., шег. селска баба, бабичка.

  English-Bulgarian dictionary > dame

 • 7 dona

  {'dounə}
  n sl. гадже, мадама
  * * *
  {'dounъ} n sl. гадже, мадама.
  * * *
  дама;
  * * *
  n sl. гадже, мадама
  * * *
  dona(h) [´dounə] n sl 1. дама; 2. любима.

  English-Bulgarian dictionary > dona

 • 8 dowager

  {'dauədʒə}
  1. вдовица (на владетел, благородник)
  queen-DOWAGER вдовствуваща кралица
  2. разг. важна/тежка дама
  * * *
  {'dauъjъ} n 1. вдовица (на владетел, благородник); queen-
  * * *
  n вдовица (кралска и пр.);dowager; n 1. вдовица (на владетел, благородник); queen- dowager вдовствуваща кралица; 2.
  * * *
  1. queen-dowager вдовствуваща кралица 2. вдовица (на владетел, благородник) 3. разг. важна/тежка дама
  * * *
  dowager[´dauədʒə] n 1. вдовица (на владетел или благородник); Queen-\dowager (\dowager dutchess) вдовстваща кралица (херцогиня); 2. разг. тежка, важна дама.

  English-Bulgarian dictionary > dowager

 • 9 draught

  {dra:ft}
  I. 1. теглене
  beast of DRAUGHT впрегатно животно
  2. течение, тех. тяга
  to feel the DRAUGHT духа ми, усещам течение
  прен. sl. на тясно съм, загазил съм (особ. парично)
  3. регулатор (на въздух, газ в печка)
  4. точене (на питие)
  wine/beer on DRAUGHT наливно вино/бира
  5. глътка
  at a DRAUGHT на един дъх
  6. (доза) лекарство
  black DRAUGHT силно очистително
  7. мор. водоизместимост, газене
  8. хвърляне (на рибарска мрежа), улов
  9. рl дама (игра)
  10. draft
  11. attr впрегатен
  12. attr наливен
  II. вж. draft
  * * *
  {dra:ft} n 1. теглене; beast of draught впрегатно животно; 2. течен(2) {dra:ft} = draft.
  * * *
  течение; улов; теглене; регулатор; впрегатен; газене; наливен;
  * * *
  1. (доза) лекарство 2. 1 attr впрегатен 3. 1 attr наливен 4. at a draught на един дъх 5. beast of draught впрегатно животно 6. black draught силно очистително 7. draft 8. i. теглене 9. ii. вж. draft 10. pl дама (игра) 11. to feel the draught духа ми, усещам течение 12. wine/beer on draught наливно вино/бира 13. глътка 14. мор. водоизместимост, газене 15. прен. sl. на тясно съм, загазил съм (особ. парично) 16. регулатор (на въздух, газ в печка) 17. течение, тех. тяга 18. точене (на питие) 19. хвърляне (на рибарска мрежа), улов
  * * *
  draught [dra:ft] I. n 1. теглене; beast of \draught впрегатно животно; horse of \draught товарен кон; 2. течение; тех. тяга; to make ( create) a \draught правя течение; to feel the \draught усещам течение, духа ми; прен. sl натясно съм; forced \draught принудителна тяга; 3. регулатор (на въздух, газ в печка); 4. точене (на питие); wine on \draught наливно вино; 5. глътка; гълток; to drink at a \draught пия на един дъх, на екс; 6. течно лекарство; сироп; bitter \draughts горчиви лекарства; 7. дълбочината, необходима на кораб, за да плува; газене; vessels of shallow \draught кораби с малко газене; 8. хвърляне на рибарска мрежа; улов; 9. sl дама ( игра); 10. театралничене, преструвки; позьорство; 11. текст. вдявка; 12. attr впрегатен; 13. attr наливен; II. v = draft II.

  English-Bulgarian dictionary > draught

 • 10 draughtboard

  {'dra:ftbɔ:d}
  1. дъска за игра на дама
  2. чертожна дъска
  * * *
  {'dra:ftbъ:d} n 1. дъска за игра на дама; 2. чертожна дъ
  * * *
  1. дъска за игра на дама 2. чертожна дъска
  * * *
  draughtboard[´dra:ft¸bɔ:d] n 1. дъска за дама; 2. чертожна дъска.

  English-Bulgarian dictionary > draughtboard

 • 11 draughtsman

  вж. draftsman
  * * *
  =draftsman.
  * * *
  чертожник; рисувач;
  * * *
  вж. draftsman
  * * *
  draughtsman[´dra:ftsmən] n 1. = draftsman; 2. рисувач; 3. пул за играта "дама".

  English-Bulgarian dictionary > draughtsman

 • 12 duches

  duches[´dʌtʃis] n 1. дукеса, херцогиня; 2. разг. важна дама; my old \duches sl жена ми, половинката ми, моята дама; the \duches sl майка ми; 3. търг. вид транспарант с украсени краища.

  English-Bulgarian dictionary > duches

 • 13 escort

  {'eskɔ:t}
  I. 1. ескорт, конвой, охрана, свита
  2. придружник, кавалер (на дама)
  II. v ескортирам, конвоирам, охранявам, придружавам, съпровождам
  * * *
  {'eskъ:t} n 1. ескорт; конвой, охрана; свита; 2. придружник, к(2) {is'kъ:t} v ескортирам, конвоирам, охранявам; придружавам,
  * * *
  съпровождам; свита; охрана; придружавам; придружител; ескортирам; ескорт; конвоирам; конвой;
  * * *
  1. i. ескорт, конвой, охрана, свита 2. ii. v ескортирам, конвоирам, охранявам, придружавам, съпровождам 3. придружник, кавалер (на дама)
  * * *
  escort[´eskɔ:t] I.n 1. ескорт, охрана, конвой; under the \escort of под охраната на; придружен от; \escort vessel воен. боен кораб, който придружава (охранява), конвой; 2. придружител, кавалер (който придружава дама); II.[is´kɔ:t] v 1. ескортирам, съпровождам, придружавам; конвоирам, охранявам; I will \escort you home ще ви придружа (изпратя) до вкъщи; 2. ам. ухажвам ( момиче).

  English-Bulgarian dictionary > escort

 • 14 esquire

  {is'kwaiə}
  1. ост. благородник, оръженосец
  2. съкр. Esq. господин (титла, поставена в адрес след името вм. Мr)
  * * *
  {is'kwaiъ} n 1. ост. благородник; оръженосец; 2. ськр. Esq. г
  * * *
  n почетна титла;esquire; n 1. ост. благородник; оръженосец; 2. ськр. Esq. господин (титла, поставена в
  * * *
  1. ост. благородник, оръженосец 2. съкр. esq. господин (титла, поставена в адрес след името вм. mr)
  * * *
  esquire[is´kwaiə] I. n 1. ост. благородник, оръженосец; 2. съкр. Esq. господин (титла, поставяна на писмо, документ след името вместо Mr.); 3. кавалер, придружител; II. v 1. ист. придружавам ( рицар) като оръженосец; 2. давам (на някого) титлата оръженосец; 3. обръщам се към някого с титлата господин ( esquire); 4. придружавам дама в общество.

  English-Bulgarian dictionary > esquire

 • 15 fine

  {fain}
  I. 1. глоба
  2. капаро
  II. v глобявам, налагам глоба на
  III. 1. тънък (и прен.), фин, деликатен, изящен, изтънчен
  2. тънък, остър, заострен, изострен
  3. дребен, ситен (за прах, брашно, дъжд, шрифт)
  4. рядък, неконцентриран (за газ и пр.)
  5. чист (за злато), рафиниран, пречистен, без примес
  6. хубав, чудесен, доблестен, внушителен, представителен, величествен, добре сложен, напет, елегантен
  7. хубав, добър, отличен, прекрасен (и ирон.)
  you are a FINE fellow! и ти си един! a FINE thing, indeed! и таз хубава/добра
  8. хубав, светъл, сух, слънчев, чудесен (за време), здрав (за климат)
  9. остър, тънък, проницателен (за ум)
  10. елегантен, изтънчен (често неодобр.), натруфен
  IV. 1. вж. finely
  2. едва, за малко не
  to cat it FINE едва успявам/сварвам
  V. 1. избистрям (се), пречиствам (се), рафинирам (често с down, off)
  2. изтънявам (често с away, down, off)
  3. намалявам (се)
  * * *
  {fain} n 1. глоба; 2. капаро.(2) {fain} v глобявам, налагам глоба на.{3} {fain} a 1. тънък (и прен.); фин, деликатен, изящен; изтънче{4} {fain} adv 1. finely 1; 2. едва; за малко не; to cat it fine ед{5} {fain} v 1. избистрям (се), пречиствам (се), рафинирам (чест
  * * *
  фин; хубав; чудесно; чудесен; фин; чист; тънък; рафинирам; рафиниран; ситен; остър; отличен; отлично; пречиствам; прекрасен; прецизен; пречистен; прекрасно; глобявам; доблестен; добър; глоба; деликатен; дребен; елегантен; изтънявам;
  * * *
  1. i. глоба 2. ii. v глобявам, налагам глоба на 3. iii. тънък (и прен.), фин, деликатен, изящен, изтънчен 4. iv. finely 1 5. to cat it fine едва успявам/сварвам 6. v. избистрям (се), пречиствам (се), рафинирам (често с down, off) 7. you are a fine fellow! и ти си един! a fine thing, indeed! и таз хубава/добра 8. дребен, ситен (за прах, брашно, дъжд, шрифт) 9. едва, за малко не 10. елегантен, изтънчен (често неодобр.), натруфен 11. изтънявам (често с away, down, off) 12. капаро 13. намалявам (се) 14. остър, тънък, проницателен (за ум) 15. рядък, неконцентриран (за газ и пр.) 16. тънък, остър, заострен, изострен 17. хубав, добър, отличен, прекрасен (и ирон.) 18. хубав, светъл, сух, слънчев, чудесен (за време), здрав (за климат) 19. хубав, чудесен, доблестен, внушителен, представителен, величествен, добре сложен, напет, елегантен 20. чист (за злато), рафиниран, пречистен, без примес
  * * *
  fine [´fain] I. adj 1. хубав, чудесен, прелестен, прекрасен; доблестен; внушителен, представителен, величествен; добре сложен, напет, елегантен; 2. тънък (и прен.); фин, нежен, деликатен, изящен; изтънчен; the \fine details дребните детайли; 3. тънък, остър, заострен, изострен; to have a \fine eye for antiques познавач съм на антиките, имам добро око за антики; 4. ситен, дребен; \fine flour ( sand, rain) ситно брашно (пясък, дъжд); 5. хубав, добър, отличен, прекрасен (и ирон.); you are a \fine fellow и ти си един! a \fine mess, indeed! голяма бъркотия (каша), няма що!; 6. хубав, светъл, сух, слънчев, чудесен, прекрасен (за ден, време); здрав (за климат); one ( some) \fine day един прекрасен ден; 7. остър, тънък, проницателен (за ум); a \fine sense of humour тънко чувство за хумор; 8. рядък, неконцентриран (за газ и пр.); 9. чист, рафиниран; пречистен; \fine gold чисто злато; 10. елегантен, изтънчен (често неодобр.); натруфен, накипрен; \fine writing хубав (превзет) стил; a \fine lady светска дама; II. adv 1. отлично, чудесно, прекрасно; that will suit me \fine разг. това ще ми свърши работа; това е съвсем удобно за мен; 2. на ситно, на дребно; to chop \fine нарязвам на ситно, на дребно; 3. едва, на косъм съм (особ. в изрази); to run ( cut) it rather \fine едва успявам, едва сварвам; оставям си едва достатъчно (време и пр.); to train an athlete ( a horse) too \fine прекалявам с тренировката на спортист (кон и пр.); III. n 1. хубаво (слънчево) време; 2. pl чисти минерали; IV. v 1. избистрям (се), пречиствам (се), рафинирам (често с down, off); 2. изтънявам (често с away, down, off); 3. намалявам (се). V. n 1. глоба; 2. сума, която се плаща на феодален владетел от наемателя на земята му; сума, която се плаща на собственика на имот при подновяване договора за наемане; \fine and recovery фиктивна сделка; VI. v 1. глобявам, налагам глоба на, наказвам с глоба; 2. плащам за привилегия ( for). VII. само в израза in \fine в заключение, на края; в края на краищата; накратко казано.

  English-Bulgarian dictionary > fine

 • 16 first

  {fə:st}
  I. a пръв, първи (по време, ред и значение)
  to come in FIRST сп. пръв съм, пристигам пръв, спечелвам състезанието
  he was the FIRST to go той си отиде пръв
  FIRST come, FIRST served който превари, той натовари
  head FIRST с главата напред/надолу
  II. 1. начало
  at FIRST отначало, първоначално
  from the FIRST от самото начало
  from FIRST to last от начало до край, през цялото време, изцяло, общо
  2. the FIRST първи, първо число (на месеца)
  3. най-висока бележка (на изпит), най-високо класиране (в състезание)
  to take/get a FIRST получавам отлична диплома, бивам класиран между първите
  4. муз. най-висока/водеща партия/глас, най-важен/водещ инструмент
  5. рl първокачествена стока
  6. рl първи (най-ранни) зеленчуци/плодове
  III. 1. отначало, най-напред, за първи път
  FIRST and last от начало до край, изцяло, общо взето
  FIRST or last рано или късно
  FIRST of all най-напред, за първи път
  2. първо
  FIRST and foremost преди всичко (друго), на първо място, първо на първо
  3. преди това
  I have many things to do FIRST имам да върша много неща преди това
  4. разг. по-скоро (предпочитание)
  he said he would die FIRST той каза, че по-скоро би умрял/предпочита да умре, отколкото да направи това
  * * *
  {fъ:st} а пръв, първи (по време, ред и значение); to come in first (2) {fъ:st} n 1. начало; at first отначало, първоначално; from the {3} {fъ:st} adv 1. отначало, най-напред; за първи път; first and la
  * * *
  старши; отначало; първи; първо; пръв;
  * * *
  1. at first отначало, първоначално 2. first and foremost преди всичко (друго), на първо място, първо на първо 3. first and last от начало до край, изцяло, общо взето 4. first come, first served който превари, той натовари 5. first of all най-напред, за първи път 6. first or last рано или късно 7. from first to last от начало до край, през цялото време, изцяло, общо 8. from the first от самото начало 9. he said he would die first той каза, че по-скоро би умрял/предпочита да умре, отколкото да направи това 10. he was the first to go той си отиде пръв 11. head first с главата напред/надолу 12. i have many things to do first имам да върша много неща преди това 13. i. a пръв, първи (по време, ред и значение) 14. ii. начало 15. iii. отначало, най-напред, за първи път 16. pl първи (най-ранни) зеленчуци/плодове 17. pl първокачествена стока 18. the first първи, първо число (на месеца) 19. to come in first сп. пръв съм, пристигам пръв, спечелвам състезанието 20. to take/get a first получавам отлична диплома, бивам класиран между първите 21. муз. най-висока/водеща партия/глас, най-важен/водещ инструмент 22. най-висока бележка (на изпит), най-високо класиране (в състезание) 23. преди това 24. първо 25. разг. по-скоро (предпочитание)
  * * *
  first[fə:st] I. adj пръв, първи; \first thing разг. най-напред, преди всичко друго, незабавно, веднага; at \first sight ( blush), at the \first blush ( glance, face) на пръв поглед; in the \first instance ( place) най-напред, преди всичко; първо на първо; of the \first importance от първостепенно значение; to come in \first пръв съм, пристигам пръв, спечелвам състезанието; he was the \first to go той си отиде пръв; not to know the \first thing about не зная абсолютно нищо (по даден въпрос), ( нещо) ми е "тъмна Индия"; \first things \first най-напред най-важното; \first come, \first served който превари, той натовари; of the \first water първокачествен (за брилянт); head \first с главата напред; \first lady ам. съпругата на президента, първата дама; F. Lord of the Admiralty първият лорд на адмиралтейството (министър на флотата в Англия); F. Sea Lord началникът на морския щаб Англия); F. Lord of the Treasury председател на финансовия комитет в Англия (обикн. министър- председател); II. n 1. начало; at \first отначало, първоначално; from \first to last отначало докрай, открай докрай, изцяло, общо, съвсем; 2. (the \first) първи, първо число; 3. pl първокачествена стока; първи плодове; мин. най-богатата руда, сортирана руда; концентрат; III. adv 1. отначало, най-напред; \first and foremost преди всичко, първо на първо; \first and last отначало докрай, изцяло; \first or last ост. по-рано или по-късно; \first, last and all the time ам. веднъж завинаги, решително, окончателно, безвъзвратно; \first of all най-напред; за първи път; I \first met him срещнах го за първи път; 2. по-скоро, преди това; he would die \first той би предпочел да умре (по-скоро би умрял); I'll see him damned \first нека върви по дяволите; I have many things to do \first имам да върша много работи преди това; 3. първо (и firstly).

  English-Bulgarian dictionary > first

 • 17 gallant

  {'gælənt}
  I. 1. храбър, смел, доблестен, неустрашим
  2. внушителен, красив, представителен
  GALLANT display внушителна/красивагледка
  3. галантен, кавалерски
  4. любовен
  II. 1. конте
  2. галантен кавалер, ухажор, поклонник, любовник
  III. 1. флиртувам, ухажвам
  2. придружавам, съпровождам (дама)
  * * *
  {'galъnt} a 1. храбър, смел, доблестен, неустрашим; 2. внушит(2) {'galъnt} n 1. конте; 2. галантен кавалер; ухажор, поклон<BR><BR>{3}{'galъnt} v и {gъ'lant} 1. флиртувам, ухажвам;
  * * *
  храбър; ухажьор; флиртувам; сърцат; смел; галантен; доблестен; кавалерски; кавалер; любезен;
  * * *
  1. gallant display внушителна/красивагледка 2. i. храбър, смел, доблестен, неустрашим 3. ii. конте 4. iii. флиртувам, ухажвам 5. внушителен, красив, представителен 6. галантен кавалер, ухажор, поклонник, любовник 7. галантен, кавалерски 8. любовен 9. придружавам, съпровождам (дама)
  * * *
  gallant[´gælənt] I. adj 1. храбър, смел, юначен, доблестен, мъжествен, безстрашен; the honourable and \gallant member for обръщение към член на Английския парламент, който има военен чин; to put up a \gallant fight бия се храбро; 2. ост. красив, блестящ, пищен, гиздав (за облекло); to make a \gallant show предизвиквам фурор; 3. внушителен, представителен; 4. поет. бърз, игрив, жив (за кон); 5. галантен, внимателен, извънредно любезен, вежлив, кавалерски; a \gallant policeman внимателен (любезен) полицай; 6. любовен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv gallantly; II. n 1. конте; кавалер; 2. галантен кавалер; ухажор, поклонник; любовник; III. v [и gə´lænt] 1. флиртувам; ухажвам; to \gallant ( with) the ladies ухажвам жените; 2. придружавам, съпровождам ( дама).

  English-Bulgarian dictionary > gallant

 • 18 gentlewoman

  {'dʒentl,wumən}
  1. дама, лейди
  2. ост. придворна дама
  * * *
  {'jentl,wumъn} n (pl -women {-,wimin}) 1. дама; лейд
  * * *
  n (pl GENTLEWOMen) дама;gentlewoman; n (pl -women;{-,wimin}) 1. дама; лейди; 2. ост. придворна дама.
  * * *
  1. дама, лейди 2. ост. придворна дама
  * * *
  gentlewoman[´dʒentl¸wumən] n (pl - women [-¸wimin]) 1. дама; лейди; 2. ост. придворна дама, дворянка; 3. юрид. рентиерка, жена без професия; жена, която не работи нищо.

  English-Bulgarian dictionary > gentlewoman

 • 19 give up

  отказвам се; предавам; предавам; зарязвам;
  * * *
  give up 1) отстъпвам, предавам; отказвам се, жертвам, отричам се, посвещавам се; 2) отказвам се от, оставям, изоставям, зарязвам; хвърлям; to \give up up smoking отказвам се от пушенето; I \give up him up отказвам се от него; вдигам ръце от него; the doctors have \give upn him up лекарите са го отписали; you were very late, and we gave you up ти много закъсня и ние изгубихме надежда, че ще дойдеш (не те очаквахме вече); 3) предавам (на полицията и пр.); 4) refl отдавам се, предавам се; задълбочавам се, посвещавам се; her life was entirely \give upn up to work животът ѝ беше посветен всецяло на работата; 5) отстъпвам, жертвам, отказвам се (от нещо в полза на някого); the young men gave up his seat to the old lady младежът отстъпи мястото си на възрастната дама; to \give up up the ghost 1) умирам; 2) отказвам се;

  English-Bulgarian dictionary > give up

 • 20 hand in

  hand in 1) връчвам; давам на ръка, предавам; 2) подавам ( оставка); 3) ост. водя, завеждам, придружавам ( дама);

  English-Bulgarian dictionary > hand in

Look at other dictionaries:

 • дама́ны — даманы, ов …   Русское словесное ударение

 • дама́ст — дамаст …   Русское словесное ударение

 • ДАМА — (франц. dame, прованс. dama, от лат. domina госпожа). В старину почетный титул одних только рыцарских жен; со времени франц. революции, дамами стали называть всех замужних женщин. 1) классная дама надзирательница в женских учебных заведениях.… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • дама — См. женщина классная дама... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. дама леди, львица, дамочка, тетка, партнерша, особа, женщина, тетенька Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • ДАМА — франц. женщина высших сословий, госпожа, барыня, боярыня. Придворная дама, сановница, чиновница двора, служащая. Классная дама, в девичьих учебных заведениях, надзирательница. Музыкальная дама, там же, учительница музыки. | В танцах, каждая пара… …   Толковый словарь Даля

 • ДАМА — ДАМА, дамы, жен. (франц. dame). 1. В буржуазно дворянском обществе Женщина, по внешнему виду принадлежащая к состоятельному или интеллигентному кругу. В трамвай вошла пожилая дама. || Замужняя женщина, в отличие от барышни. 2. Женщина или девушка …   Толковый словарь Ушакова

 • дама — ДАМА, ы, ж. Ирон. Женщина (обычно серьезная, чопорная; хорошо, дорого одетая); клиентка (в парикмахерской и т. п.) Не дама Ирон. о необходимости быть проще, непритязательней (реплика адресуется в том числе и мужчине) Ничего, Михрюта (Миша), и… …   Словарь русского арго

 • Дама — Дама, оставшаяся без кавалера акция, потерявшая благосклонность инвесторов. Обычно такие акции имеет низкий коэффициент Цена/Доход. По английски: Wallflower Синонимы: оставшаяся без кавалера См. также: Инвестиционные категории акций Финансовый… …   Финансовый словарь

 • ДАМА — (от Damas французское название г. Дамаск в Сирии) фасонная шелковая легкая ткань с крупным матовым узором на гладком блестящем фоне. Узор образуется нитями утка из хлопчатобумажной пряжи. Применяют в качестве подкладки в легких женских костюмах и …   Большой Энциклопедический словарь

 • ДАМА — ДАМА, ы, жен. 1. Женщина из интеллигентских, обычно обеспеченных городских кругов (устар.). Светская д. Дамы и девицы. Д. сердца (возлюбленная). Классная д. (надзирательница в женском учебном заведении). 2. Форма вежливого обращения, упоминания… …   Толковый словарь Ожегова

 • дама —   Дама сердца (шутл.) возлюбленная.     За здоровье вашей дамы сердца! …   Фразеологический словарь русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.