Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

да не си ми пристъпил повече

 • 1 праг

  1. threshold; doorstep
  на/пред прага на прен. on the brink/threshold of; on the verge of
  пред праг а на смъртта at death's door; with one foot in the grave
  2. (на река) мн. ч. shoots; rapids
  * * *
  м., -ове, (два) пра̀га 1. threshold; doorstep; (на врата) door-sill; на/пред \прага на прен. on the brink/threshold of; on the verge of; пред \прага на смъртта at death’s door; with one foot in the grave;
  2. само мн. (на река) shoots; rapids;
  3. псих. (на чувствителността) limen; долен \праг floor;
  4. ел. level; • да не си пристъпил повече \прага ми don’t darken my door again.
  * * *
  doorstep; threshold: We are on the праг of the new century. - Пред прага сме на новия век.
  * * *
  1. (на врата) door-sill 2. (на река) мн. ч. shoots;rapids 3. threshold;doorstep 4. да не си ми пристъпил повече ПРАГа don't darken my door again 5. на/пред ПРАГа на прен. on the brink/threshold of;on the verge of 6. пред ПРАГ а на смъртта at death's door;with one foot in the grave 7. псих. (на чувствителността) limen

  Български-английски речник > праг

 • 2 повече

  more
  малко повече a little more
  нещо повече what is more, furthermore
  още повече still more
  не повече no more (от than)
  повече от more than, above
  все повече и повече (ever) more and more. increasingly
  още повече че, толкова повече че all the more that, especially as
  два пъти повече twice as much/many
  с едни цол/метър повече one inch/metre too much
  повече от една миля over a mile, a mile and better
  повече от всичко друго most of all
  обичам я повече от всичко I love her most/best of all
  това повече ми харесва I like this (one) better
  повече или по-малко more or less
  ни повече,ни по-малко от neither more nor less than, no less than
  колкото повече..., толкова повече... the more... the more...
  той е повече учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer
  повече, отколкото трябва more than is required/necessary/enough, ( прекалено) unduly
  (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess
  повече от половината a good half
  повече от две години over two years, more than two years
  повечето the (great) mass of
  повечеот хора most people, the majority of the people
  в повечето случаи for the most part, in most cases, mostly
  1. (за време-по-дълго, отново) any longer/more, no more. again
  той повече няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more
  повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more
  да ги нямаме повече такива разг. no more of this; don't let this happen again
  не мога повече I can't stand (it) any more
  * * *
  по̀вече,
  нареч.
  1. more; в \повече от случаите for the most part, in most cases, mostly; два пъти \повече twice as much/many; една карта в \повече one card too many; не \повече от (час) (an hour) at the most/разг. at the outside; нещо \повече what is more, furthermore; още \повече still more; още \повече че, толкова \повече че all the more that, especially as; \повече от две години over two years; \повече от една миля over a mile, a mile and better; \повече от половината a good half; \повече от хората most people, the majority of the people; \повече отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye; това \повече ми харесва I like this (one) better; той е \повече учен, отколкото лекар he is more of a scientist than a doctor; (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess;
  2. (за време ­ по-дълго, отново) any longer/more, no more, again; без да отлагам \повече without further delay; да ги нямаме \повече такива разг. no more of this; don’t let this happen again; не мога \повече I can’t stand (it) any more; \повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more.
  * * *
  1. (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess 2. (за време - no-дълго, отново) any longer/more, no more. again 3. more 4. ПОВЕЧЕ или no-малко more or less 5. ПОВЕЧЕ не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more 6. ПОВЕЧЕ от more than, above 7. ПОВЕЧЕ от всичко друго most of all 8. ПОВЕЧЕ от две години over two years, more than two years 9. ПОВЕЧЕ от една миля over a mile, a mile and better 10. ПОВЕЧЕ от половината a good half 11. ПОВЕЧЕ, отколкото трябва more than is required/ necessary/enough, (прекалено) unduly 12. ПОВЕЧЕот хора most people, the majority of the people 13. ПОВЕЧЕто the (great) mass of 14. без да отлагам ПОВЕЧЕ without further delay 15. в ПОВЕЧЕто случаи for the most part, in most cases, mostly 16. все ПОВЕЧЕ и ПОВЕЧЕ (ever) more and more. increasingly 17. да ги нямаме ПОВЕЧЕ такива разг. no more of this;don't let this happen again 18. два пъти ПОВЕЧЕ twice as much/many 19. една карта в ПОВЕЧЕ one card too many 20. колкото ПОВЕЧЕ..., толкова ПОВЕЧЕ... the more... the more... 21. колкото е възможно ПОВЕЧЕ as much/many as possible 22. малко ПОВЕЧЕ a little more 23. не ПОВЕЧЕ no more (от than) 24. не мога ПОВЕЧЕ I can't stand (it) any more 25. не мога да чакам ПОВЕЧЕ I cannot wait any longer 26. нещо ПОВЕЧЕ what is more, furthermore 27. ни ПОВЕЧЕ,ни no-малко oт neither more nor less than, no less than 28. обичам я ПОВЕЧЕ от всичко I love her most/ best of all 29. отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye 30. още ПОВЕЧЕ still more 31. още ПОВЕЧЕ че, толкова ПОВЕЧЕ че all the more that, especially as 32. с едни цол/метър ПОВЕЧЕ one inch/ metre too much 33. това ПОВЕЧЕ ми харесва I like this (one) better 34. той ПОВЕЧЕ няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more 35. той е ПОВЕЧЕ учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer

  Български-английски речник > повече

 • 3 двойно повече

  twice as much

  Български-Angleščina политехнически речник > двойно повече

 • 4 кабел, съставен от два или повече паралелни проводници

  composite conductor
  composite conductors

  Български-Angleščina политехнически речник > кабел, съставен от два или повече паралелни проводници

 • 5 определяне на местотложението чрез две или повече засечки

  рад.
  cross-bearing

  Български-Angleščina политехнически речник > определяне на местотложението чрез две или повече засечки

 • 6 прозорец с две и повече крила отварящи се навътре

  casement window
  casement windows

  Български-Angleščina политехнически речник > прозорец с две и повече крила отварящи се навътре

 • 7 с повече от две степени на свобода

  multivariant

  Български-Angleščina политехнически речник > с повече от две степени на свобода

 • 8 повече от доволен

  more than pleased

  Български-английски малък речник > повече от доволен

 • 9 повече

  more

  Български-английски малък речник > повече

 • 10 акция

  1. campaign, ам. drive, action
  2. фин. share, stock
  привилегировани акции preference/preferred shaies
  акция на предявителя an ordinary share
  поименна акция a personal share
  акциите спадат shaies go down/register a fall
  спекулации с акции stock jobbing, playing the market
  акциите му се качват/порастват his stock is rising, he's become important, he's getting on in the world
  * * *
  а̀кция,
  ж., -и campaign, crusade, амер. drive, action.
  ——————
  ж., -и фин. share, stock; \акцияи, които се котират на много ниски цени penny stocks; \акцияите му се качват/порастват прен. his stock is rising, he’s become important, he’s getting on in the world; \акцияите се покачват shares go up/rocket; \акцияите спадат shares go down/register a fall; \акцияя, даваща повече гласове при гласуване golden share; \акцияя на предявителя ordinary share; златна \акцияя golden share; котиране на \акцияите share/stock quotation; много се покачиха \акцияите му прен. they certainly boosted him up; необявена \акцияя unlisted stock; непривилегирована \акцияя амер. common stock; отсрочена \акцияя deferred share; поименна \акцияя personal share; преференциални \акцияи incentive shares; привилегировани \акцияи preference/preferred shares; раздробяване на \акцияи stock split; синя \акцияя blue chip; спекулации с \акцияи stock jobbing, playing the market.
  * * *
  action; campaign
  * * *
  1. 1 campaign, ам. drive, action 2. 2 фин. share, stock 3. АКЦИЯ на предявителя an ordinary share 4. акциите му се качват/ порастват his stock is rising, he's become important, he's getting on in the world 5. акциите се покачват shares go up/ rocket 6. акциите спадат shaies go down/register a fall 7. много му покачиха акциите they certainly boosted him up 8. обикновени акции defeired shares 9. поименна АКЦИЯ a personal share 10. привилегировани акции preference/preferred shaies 11. спекулации с акции stock jobbing, playing the market

  Български-английски речник > акция

 • 11 артисвам

  1. (оставам в повече) be left over, be in excess
  яденето не стига, докато не артиса there's enough food only when there's plenty left over
  2. разг. (изоставам) be left behind; remain/stay behind
  влакът потегли и той артиса на гарата the train left and he remained behind at the station
  * * *
  артѝсвам,
  гл.
  1. (в повече съм) be left over, be in excess;
  2. разг. ( изоставам) be left behind; remain/stay behind; • яденето не стига, докато не артиса there’s enough food only when there’s plenty left over.
  * * *
  1. (оставам в повече) be left over, be in excess 2. влакът потегли и той артиса на гарата the train left and he remained behind at the station 3. разг. (изоставам) be left behind;remain/stay behind 4. яденето не стига, докато не артиса there's enough food only when there's plenty left over

  Български-английски речник > артисвам

 • 12 билет

  1. (за влак, театър и пр.) ticket
  (трамваен, жп. и пр.) ticket
  (половин) a half-fare ticket
  (с намаление) a cheap ticket
  (входен) a ticket of admittance
  жп. билет a railway ticket
  (за отиване и връщане) a return (ticket), ам. a round trip ticket
  (обиколен) a tourist/an excursion ticket
  (със смяна) a transfer ticket
  (директен) a through ticket
  (перонен) a platform ticket
  билет за увеселителен влак an excursion ticket
  (лотариен) a lottery ticket
  непечеливш/празен билет blank
  (гардеробен) a cloak-room ticket/check
  возя се/пътувам без билет steal a ride; be a stowaway
  всички билети са продадени all seats are sold/are booked up; meamp. the house is sold out
  плащам си билета pay o.'s fare, ( за параход) pay o.'s passage
  билети моля! (кондукторьт казва) fares, please, ( контролата) tickets, please!
  ловен билет a game shooting licence, a licence to shoot
  (за риболов) a licence to fish
  уволнителен билет воен. a discharge note
  * * *
  билѐт,
  м., -и, (два) билѐта 1. (за влак, театър и пр.) ticket; ( половин) half-fare ticket; (с намаление) cheap ticket; ( входен) ticket of admittance; (в една посока) single ticket; (за отиване и връщане) return (ticket), амер. round trip ticket; ( обиколен) tourist/excursion ticket; ( със смяна) transfer ticket; ( директен) through ticket; ( перонен) platform ticket; \билет за увеселителен влак excursion ticket; (за параход) passage; ( лотариен) lottery ticket; \билети, моля! ( кондукторът казва) fares, please, ( контролата) tickets, please! возя се/пътувам без \билет steal a ride; be a stowaway; всички \билети са продадени all seats are sold/are booked up; театр. the house is sold out; имам един \билет повече I have a ticket too many; непечеливш/празен \билет blank; ( гардеробен) cloak-room ticket/check; плащам си \билета pay o.’s fare, (за параход) pay o.’s passage; пътник без \билет мор. stowaway; пътувам с половин \билет travel half-fare; с този \билет можете да пътувате с автобуса колкото пъти искате this ticket allows you unlimited travel on the bus;
  2. ( удостоверение) card; licence; входен \билет ( карта) admission card; ловен \билет game shooting licence, licence to shoot; (за риболов) licence to fish; уволнителен \билет воен. discharge note.
  * * *
  fare; ticket: concert билетs - концертни билети
  * * *
  1. (в една посока) a single ticket 2. (входен) a ticket of admittance 3. (гардеробен) a cloak-room ticket/check 4. (директен) a through ticket 5. (за влак, театър и пр.) ticket 6. (за отиване и връщане) a return (ticket), ам. a round trip ticket 7. (за параход) passage 8. (за риболов) a liсenсе to fish 9. (лотариен) a lottery ticket 10. (обиколен) a tourist/ an excursion ticket 11. (перонен) a platform ticket 12. (половин) a half-fare ticket 13. (с намаление) a cheap ticket 14. (със смяна) a transfer ticket 15. (трамваен, жп. и пр.) ticket 16. (удостоверение) card;licence 17. БИЛЕТ за увеселителен влак an excursion ticket 18. БИЛЕТи моля! (кондукторьт казва) fares, please, (контролата) tickets, please! 19. возя се/пътувам без БИЛЕТ steal a ride;be a stowaway 20. всички БИЛЕТи са продадени all seats are sold/are booked up;meamp. the house is sold out 21. входен БИЛЕТ (карта) an admission card 22. жп. БИЛЕТ а railway ticket 23. ловен БИЛЕТ а game shooting licence, a licence to shoot 24. непечеливш/ празен БИЛЕТ blank 25. партиен БИЛЕТ a Party (membership) card 26. плащам си БИЛЕТа pay o.'s fare, (за параход) pay о.'s passage 27. пътник без БИЛЕТ мор. stowaway 28. пътувам с половин БИЛЕТ travel half-fare 29. уволнителен БИЛЕТ воен. a discharge note

  Български-английски речник > билет

 • 13 блестя

  1. shine (и прен.); flash, blaze
  (за бижу, море, очи) sparkle, glitter
  (за роса, сняг и пр.) glisten
  2. прен. shine; make a brilliant display of
  блестя повече от outshine
  всичко, което блести не е злато all that glitters is not gold
  * * *
  блестя̀,
  гл.
  1. shine (и прен.); flash, blaze; ( като нагорещен метал) glow; (с трептяща светлина) coruscate; (за бижу, море, очи) sparkle, glitter; (за роса, сняг и пр.) glisten; ( ослепително) glare; (с променливи отблясъци) shimmer;
  2. прен. shine; make a brilliant display of; (за човек) excel ( като as); \блестя повече от outshine; • не всичко, което блести, е злато all that glitters is not gold.
  * * *
  blaze; blossom; coruscate; flash{flES}; glance; glow{flou}; scintillate (прен.)
  * * *
  1. (за бижу, море, очи) sparkle, glitter 2. (за роса, сняг и пр.) glisten 3. (за човек) excel (като as) 4. (като нагорещен метал) glow 5. (ослепително) glare 6. (с трептяща светлина) coruscate 7. shine (и прен.);flash, blaze 8. БЛЕСТЯ повече от outshine 9. всичко, което блести не е злато all that glitters is not gold 10. прен. shine;make a brilliant display of 11. той обича да блести с остроумието си he likes to show off his wit

  Български-английски речник > блестя

 • 14 взаимен

  mutual, reciprocal
  взаимен глагол a reci procal verb
  взаимно (общо) задължение юр. a consensual obligation
  те си правят взаимни услуги they help each other out. взаимно mutually, reciprocally
  each other, ( за повече от двама) one another
  те взаимен се утешават they comfort each other. взаимност mutuality, reciprocity
  отговарям с взаименна чувствата на някого reciprocate s.o.'s feelings
  * * *
  взаѝмен,
  прил., -на, -но, -ни mutual, reciprocal; \взаименен глагол език. reciprocal verb; \взаименни симпатии fellow feeling; \взаименни услуги разг. log-rolling; \взаименно (общо) задължение юр. consensual obligation; договор от \взаименен интерес mutual interest contract; с \взаименни отстъпки by mutual concession; те си правят \взаименни услуги they help each other out.
  * * *
  consensual: взаимен affection - взаимна любов; reciprocal
  * * *
  1. each other, (за повече от двама) one another 2. mutual, reciprocal 3. ВЗАИМЕН глагол a reci procal verb 4. взаимно (общо) задължение юр. а consensual obligation 5. отговарям с ВЗАИМЕНна чувствата на някого reciprocate s. o.'s feelings 6. те ВЗАИМЕН се утешават they comfort each other. взаимност mutuality, reciprocity 7. те си правят взаимни услуги they help each other out. взаимно mutually, reciprocally

  Български-английски речник > взаимен

 • 15 връщам

  връщам return a call/a visit (на to)
  1. (нещо) return, give/bring/take/send back, restore
  (никого) send back
  връщам годеж break off an engagement
  връщам дело refer back a case (в to), bring a case back before the court
  връщам дума release from a promise
  връщам живота на, връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again
  връщам заем repay a loan
  връщам залог refund a deposit
  връщам в по-долен клас put back
  връщам книга return a book
  връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place
  (нещо взето, намерено, откраднато) restore
  (пари) pay back, refund, reimburse
  връщам пари, взети на заем repay money lent
  връщам пари на купувач give change
  връщам (пари) неточно give inaccurate change
  връщам (пари) повече give change in excess
  връщам (пари) по-малко give short change
  връщат ми парите have o.'s money back
  връщам (остатък) от give change for
  връщам поздрав return a greeting
  връщам посещение repay a visit, pay a return visit
  връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old Job
  връщам свободата на restore s.o. to liberty
  връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, ам. разг. even up on s.o.
  връщам територия hand back a territory
  връщам топка send back a ball
  връщам удар strike back
  (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse
  (купувач, посетител, просяк) turn away
  ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you
  връщам (страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back
  връщам тъпкано вж.тъпкано
  връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to)
  (към предишното състояние, тема) revert (to)
  връщам се в базата си (за самолет) return to base
  връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions
  връщам се на главата на recoil on, boomerang
  връщам се няколко години назад go a few years back
  връщам се на земята прен.) return to earth
  връщам се в къщи get/be/come back horns; return home
  връщам се към миналото look back on the past
  все се връщам към миналото hark back on the past
  връщам се към старите си навици relapse into o.'s old habits
  връщам се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on
  връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour
  връщам се в пристанището (за кораб) return to port
  връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition
  връщам се по същия път go back the same way/the way one came
  връщам се на работа return to (o.'s) job/duty
  връщам се при родителите си be reunited with o.'s parents
  връща ми се свободата have o.'s freedom restored
  връщам се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks
  връщам се в съзнание regain 'consciousness
  да ви се връща the same to you
  ще ти се върне it'll come home to you
  той замина, за да не се върне вече he went away never to return
  * * *
  връ̀щам,
  гл.
  1. ( нещо) return, give/bring/take/send back, restore; ( някого) send back; ( храна ­ за стомах) reject; \връщам ( нещо купено) take back; \връщам в по-долен клас put back; \връщам годеж break off an engagement; \връщам дело refer back a case (в to), bring a case before the court; \връщам живота на, \връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again; \връщам заем repay a loan; \връщам залог refund a deposit; \връщам книга return a book; \връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old job; \връщам ( пари) неточно give inaccurate change; \връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place; ( нещо взето, намерено, откраднато) restore; ( пари) pay back, refund, reimburse; \връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, амер. разг. even up on s.o.; \връщам ( остатък) от give change for; \връщам откраднатото имущество recover stolen property; \връщам пари на купувач give change; \връщам ( пари) повече give change in excess; \връщам поздрав return a greeting; \връщам ( пари) по-малко give short change, short-change; \връщам посещение repay a visit, pay a return visit; \връщам свободата на restore s.o. to liberty; \връщам територия hand back a territory; \връщам топка send back a ball; \връщам удар strike back; връщат ми парите have o.’s money back;
  2. ( накарвам някого да се върне) make s.o. come back; ( отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse; ( купувач, посетител, просяк) turn away; \връщам ( страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back; \връщам тъпкано give it (s.o.) back hot and strong; get o.’s own back with a vengeance; ще ти го върна I’ll get my own back, I’ll be/get even with you;
  \връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to); ( към предишното състояние, тема) revert (to); ( към предишно лошо състояние) relapse (into); връща се доброто ми настроение regain o.’s spirits, recover o.’s good humour; връща се здравето ми recover o.’s health; връща се свободата ми have o.’s freedom restored; връща се увереността ми recover o.’s confidence; \връщам се към миналото look back on the past; \връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.’s pristine condition; \връщам се към старите си навици relapse into o.’s old habits; \връщам се на главата на recoil on, boomerang; \връщам се отново и отново ( към тема) harp on, ring the changes on; \връщам се при родителите си be reunited with o.’s parents; \връщам се по същия път go back the same way/the way one came, retrace o.’s. steps; \връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions; все се \връщам към миналото hark back on he past; \връщам се в съзнание regain consciousness; очаква се той да се върне he is expected back; • да ви се връща the same to yoy; ще ти се върне it’ll come home to you; той замина, за да не се върне вече he went away never to return.
  * * *
  bring back; fetch back; give back; restore: връщам to life - връщам към живот; return; take back; turn back
  * * *
  1. (купувач, посетител, просяк) turn away 2. (към предишно лошо състояние) relapse (into) 3. (към предишното състояние, тема) revert (to) 4. (накарвам някого да се върне) make s. o. come back 5. (нещо взето, намерено, откраднато) restore 6. (нещо) return, give/bring/ take/send back, restore 7. (никого) send back 8. (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse 9. (пари) pay back, refund, reimburse 10. (храна - за стомах) reject 11. ВРЪЩАМ (нещо купено) take back 12. ВРЪЩАМ (остатък) от give change for 13. ВРЪЩАМ (пари) неточно give inaccurate change 14. ВРЪЩАМ (пари) по -малко give short change 15. ВРЪЩАМ (пари) повече give change in excess 16. ВРЪЩАМ (страна) няколко десетилетия назад throw/push/ thrust several decades back 17. ВРЪЩАМ ce по същия път go back the same way/the way one came 18. ВРЪЩАМ return a call/a visit (на to). 19. ВРЪЩАМ в по -долен клас put back 20. ВРЪЩАМ годеж break off an engagement 21. ВРЪЩАМ дело refer back a case (в to), bring a case back before the court 22. ВРЪЩАМ дума release from a promise 23. ВРЪЩАМ живота на, ВРЪЩАМ към живот restore/bring back to life;bring to life again 24. ВРЪЩАМ заем repay a loan 25. ВРЪЩАМ залог refund a deposit 26. ВРЪЩАМ книга return a book 27. ВРЪЩАМ на работа reinstate s. o. in his job/post, restore s. o. to his old Job 28. ВРЪЩАМ нещо на мястото му put back/return/restore s. th. to its place 29. ВРЪЩАМ някому със същото pay s. o. back in his own coin, ам. разг. even up on s. о. 30. ВРЪЩАМ пари на купувач give change 31. ВРЪЩАМ пари, взети на заем repay money lent 32. ВРЪЩАМ поздрав return a greeting 33. ВРЪЩАМ посещение repay a visit, pay a return visit 34. ВРЪЩАМ свободата на restore s. o. to liberty 35. ВРЪЩАМ се go back, come back, return, be/turn back (при to) 36. ВРЪЩАМ се в базата си (за самолет) return to base 37. ВРЪЩАМ се в къщи get/be/come back horns;return home 38. ВРЪЩАМ се в пристанището (за кораб) return to port 39. ВРЪЩАМ се в съзнание regain 'consciousness 40. ВРЪЩАМ се към миналото look back on the past 41. ВРЪЩАМ се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition 42. ВРЪЩАМ се към старите си навици relapse into o.'s old habits 43. ВРЪЩАМ се на главата на recoil on, boomerang 44. ВРЪЩАМ се на земята (и прен.) return to earth 45. ВРЪЩАМ се на работа return to (o.'s) job/duty 46. ВРЪЩАМ се няколко години назад go a few years back 47. ВРЪЩАМ се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on 48. ВРЪЩАМ се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks 49. ВРЪЩАМ се при родителите си be reunited with o.'s parents 50. ВРЪЩАМ се с впечатления (от някъде) bring back impressions 51. ВРЪЩАМ територия hand back a territory 52. ВРЪЩАМ топка send back a ball 53. ВРЪЩАМ тъпкано вж, тъпкано 54. ВРЪЩАМ удар strike back 55. вращат ми се силите regain o.'s strength 56. връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour 57. връща ми се здравето recover o.'s health 58. връща ми се свободата have o.'s freedom restored 59. връща ми се увереността recover o.'s confidence 60. връщат ми (получавам остатъка (от get change for 61. връщат ми парите have o.'s money back 62. все се ВРЪЩАМ към миналото hark back on the past 63. да ви се връща the same to you 64. нямам да ви върна I have no change 65. очаква се той да се върне he is expected back 66. той замина, за да не се върне вече he went away never to return 67. ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you 68. ще ти се върне it'll come home to you

  Български-английски речник > връщам

 • 16 все

  1. нар. (винаги, през всичкото време, непрекъснато, постоянно) always, all time, continually, constantly
  той е все зает he is always busy
  все вали it is raining all the time, it keeps on raining
  все същото, все едно и също the same old story
  все така as before, much the same
  все така е студено it is as cold as ever
  все това е it amounts to the same thing
  все забравям I keep forgetting
  все се надявам I keep (on) hoping
  все се опитвам keep (on) trying
  той си е все същият he is the same as ever, he is his old self
  2. (навярно, вероятно) surely
  все някой ще го е видял s.o. must have seen him; surely s.o. saw him
  все ще срещнеш някого you are bound to meet s.o.
  3. (само, изключително) nothing but
  все гора nothing but woodland, woodland all around
  4. (със сравн. степен)
  все повече и повече more and more, increasingly
  все по-добре и по-добре better and better
  работата става все по-трудна the work is getting more and more/increasingly difficult
  все едно its all the same, it makes little difference
  все едно, че it's just as if; virtually
  работата все едно, че е свършена the business is as good as done
  той все едно, че с жив сега he might as well be living now
  то е все също като да кажеш it is the same as if you said
  все още still
  все пак still, for all that, all the same, nevertheless
  все пак да опитам I can always/at least try
  и все пак and yet
  но все пак but yet
  все си е друго it makes all the difference in the world, its much better
  все ми е едно I don't mind, it's all one to те
  разг. I couldn't care less
  5. прил. all. whole
  с все сила with all his might. with might and main; for all he's worth; as hard as he can
  от все сърце with all o.'s heart
  той се хвърли във водата с все дрехи he jumped into the water, clothes and all
  * * *
  нареч.
  1. ( винаги, през всичкото време, непрекъснато, постоянно) always, all the time, continually, constantly; \все вали it is raining all the time, it keeps on raining; \все забравям I keep forgetting; \все същото, \все едно и също the same old story; \все така as before, much the same; \все така е студено it is as cold as ever; \все това е it amounts to the same thing;
  2. ( навярно, вероятно) surely; \все някой ще го е видял s.o. must have seen him; surely s.o. saw him; \все ще срещнеш някого you are bound to meet s.o.;
  3. (само, изключително) nothing but; \все гора nothing but woodland, woodland all around;
  4. ( със сравн. ст.): \все повече и повече more and more, increasingly; \все по-добре и по-добре better and better; работата става \все по-трудна the work is getting more and more/increasingly difficult;
  5. all, whole; от \все сърце with all o.’s heart; c \все сила with all o.’s might, with might and main; for all one is worth; as hard as one can; той се хвърли във водата с \все дрехи he jumped into the water, clothes and all; • \все едно it’s all the same, it makes little difference; \все едно, че it’s just as if, virtually; \все едно, че той е жив сега he might as well be living now; \все ми е едно I don’t mind, it’s all one to me; разг. I couldn’t care less; \все още still; \все пак but yet; \все пак still, for all that, all the same, nevertheless; \все пак да опитам I can always/at least try; \все си е друго it makes all the difference in the world, it’s much better; и \все пак and yet; работата \все едно, че е свършена the business is as good as done; то е \все също като да кажеш it is the same as if you said.
  * * *
  always: She's все trying to change me. - Тя все се опитва да ме промени.; all the time; constantly; continually - все едно; (все пак): however; though{Tou}; nevertheless; I don't care - все ми е едно
  * * *
  1. (навярно, вероятно) surely 2. (само, изключително) nothing but 3. (със сравн. степен) 4. 1 нар. (винаги, през всичкото време, непрекъснато, постоянно) always, all time, continually, constantly 5. 5 npuл. all. whole 6. ВСЕ вали it is raining all the time, it keeps on raining 7. ВСЕ гора nothing but woodland, woodland all around 8. ВСЕ едно its all the same, it makes little difference 9. ВСЕ едно, че it's just as if;virtually 10. ВСЕ забравям I keep forgetting 11. ВСЕ ми е едно I don't mind, it's all one to те 12. ВСЕ някой ще го е видял s. o. must have seen him;surely s.o. saw him 13. ВСЕ още still: ВСЕ пак still, for all that, all the same, nevertheless 14. ВСЕ пак да опитам I can always/ at least try 15. ВСЕ по-добре и по-добре better and better 16. ВСЕ повече и повече more and more, increasingly 17. ВСЕ се надявам I keep (on) hoping 18. ВСЕ се опитвам keep (on) trying 19. ВСЕ си е друго it makes all the difference in the world, its much better 20. ВСЕ същото, ВСЕ едно и също the same old story 21. ВСЕ така as before, much the same: ВСЕ така е студено it is as cold as ever 22. ВСЕ това е it amounts to the same thing 23. ВСЕ ще срещнеш някого you are bound to meet s. o. 24. и ВСЕ пак and yet 25. но ВСЕ пак but yet 26. от ВСЕ сърце with all o.'s heart 27. работата ВСЕ едно, че е свършена the business is as good as done 28. работата става ВСЕ по-трудна the work is getting more and more/increasingly difficult 29. разг. I couldn't care less 30. с ВСЕ сила with all his might. with might and main;for all he's worth;as hard as he can 31. то е ВСЕ също като да кажеш it is the same as if you said 32. той ВСЕ едно, че с жив сега he might as well be living now 33. той е ВСЕ зает he is always busy 34. той се хвърли във водата с ВСЕ дрехи he jumped into the water, clothes and all 35. той си е ВСЕ същият he is the same as ever, he is his old self

  Български-английски речник > все

 • 17 всичкият

  the whole, the entire, all
  ти с всичкиятя си ли си? are you in your (right) senses?
  не е с всичкиятя си he's not all there
  * * *
  всѝчкият,
  всѝчкия обобщ. мест., като същ., -ата, -ото, -ите 1. the whole, the entire, all; не е с \всичкиятия си he’s not all there; ти с \всичкиятия си ли си? are you in your (right) senses?;
  2. всичко ср. everything; all; бих дал \всичкиято, за да зная I would give anything to know; \всичкиято двадесет a total of twenty, twenty in all; \всичкиято друго освен anything but; \всичкиято е свършено c it is all over with; \всичкиято живо everybody, every living thing, everything that has life; \всичкиято или нищо all or nothing; sink or swim; \всичкиято на \всичкиято altogether, all told, (all) in all; \всичкиято най-хубаво all the best; \всичкиято необходимо all that is needed, all the necessaries/requisites; \всичкиято с времето си all in its proper time; \всичкиято става you never can tell; things happen; \всичкиято съм за be all (in all) to; \всичкиято ще се оправи/нареди things will come right; давам \всичкиято, което имам give o.’s all; залагам на карта \всичкиято, което имам stake o.’s all; момче/момиче за \всичкиято dogsbody; отгоре на \всичкиято on top of it all, to top it all; повече от \всичкиято друго above all else; правя \всичкиято възможно do o.’s utmost, lay o.s. out, go out of o.’s way; fall over o.s.; sl. give (it) all one’s got, go for the limit, go for broke; преди \всичкиято in the first place, above all (things), first and foremost; пристигам с \всичкиятото си величие appear in all o.’s glory; това е \всичкиято, което имам на тоя свят it’s my all; ценя повече от \всичкиято value above everything; човек, който го бива за \всичкиято a Jack of all trades.
  * * *
  1. the whole, the entire, all 2. не е с ВСИЧКИЯТя си he's not all there 3. ти с ВСИЧКИЯТя си ли си? are you in your (right) senses?

  Български-английски речник > всичкият

 • 18 всичко

  everything; all
  всичко двадесет a total of twenty, twenty in all
  всичко на всичко altogether. all told, (all) in all
  всичко или нищо all or nothing; sink or swim
  отгоре на всичко on top of it all, to top it all
  повече от всичко друго above all else
  далеч от всичко away from it all
  преди всичко in the first place, above all (things), first and foremost
  преди всичко друго before everything else
  всичко друго, освен anything, but
  всичко живо everybody, every living thing, everything that has life
  всичко необходимо all that is needed, all-the necessaries/requisites
  всичко останало all the rest
  това е всичко, което имам на тоя свят it's my all
  готов за всичко prepared for anything
  всичко съм за be all (in all) to
  давам всичко, което имам give o.'s all
  бих дал всичко да зная I would give anything to know
  загубвам всичко, което имам lose o.'s all
  залагам на карта всичко, което имам stake o.'s all
  правя всичко (възможно) do o.'s utmost, lay o.s. out, go out of o.'s way
  всичко е свършено с it is alt over with
  всичко си има край there is an end to everything
  всичко става you never can tell; things happen
  всичко на времето си all in its proper time
  всичко най-хубаво all the best
  човек, който го бива за всичко a Jack of all trades
  пристигам с всичкото си величие appear in all o.'s glory
  * * *
  all; everything - всичко на всичко
  * * *
  1. everything;all 2. ВСИЧКО двадесет a total of twenty, twenty in all 3. ВСИЧКО друго, освен anything, but 4. ВСИЧКО е свършено с it is alt over with 5. ВСИЧКО живо everybody, every living thing, everything that has life 6. ВСИЧКО или нищо all or nothing;sink or swim 7. ВСИЧКО на времето си all in its proper time 8. ВСИЧКО на всичко altogether. all told, (all) in all 9. ВСИЧКО най-хубаво all the best 10. ВСИЧКО необходимо all that is needed, all -the necessaries/requisites 11. ВСИЧКО останало all the rest 12. ВСИЧКО си има край there is an end to everything 13. ВСИЧКО става you never can tell;things happen 14. ВСИЧКО съм за be all (in all) to 15. бих дал ВСИЧКО да зная I would give anything to know 16. готов за ВСИЧКО prepared for anything 17. давам ВСИЧКО, което имам give o.'s all 18. далеч от ВСИЧКО away from it all 19. загубвам ВСИЧКО, което имам lose o.'s all 20. залагам на карта ВСИЧКО, което имам stake o.'s all 21. отгоре на ВСИЧКО on top of it all, to top it all 22. повече от ВСИЧКО друго above all else 23. правя ВСИЧКО (възможно) do o.'s utmost, lay о. s. out, go out of o.'s way 24. преди ВСИЧКО in the first place, above all (things), first and foremost 25. преди ВСИЧКО друго before everything else 26. пристигам с ВСИЧКОто си величие appear in all o.'s glory 27. това е ВСИЧКО that's all 28. това е ВСИЧКО, което имам на тоя свят it's my all 29. ценя повече от ВСИЧКО value above everything 30. човек, който го бива за ВСИЧКО a Jack of all trades

  Български-английски речник > всичко

 • 19 върна

  вж. връщам
  * * *
  въ̀рна,
  връ̀щам гл.
  1. ( нещо) return, give/bring/take/send back, restore; ( някого) send back; ( храна ­ за стомах) reject; \върна ( нещо купено) take back; \върна в по-долен клас put back; \върна годеж break off an engagement; \върна дело refer back a case (в to), bring a case before the court; \върна живота на, \върна към живот restore/bring back to life; bring to life again; \върна заем repay a loan; \върна залог refund a deposit; \върна книга return a book; \върна на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old job; \върна ( пари) неточно give inaccurate change; \върна нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place; ( нещо взето, намерено, откраднато) restore; ( пари) pay back, refund, reimburse; \върна някому със същото pay s.o. back in his own coin, амер. разг. even up on s.o.; \върна ( остатък) от give change for; \върна откраднатото имущество recover stolen property; \върна пари на купувач give change; \върна ( пари) повече give change in excess; \върна поздрав return a greeting; \върна ( пари) по-малко give short change, short-change; \върна посещение repay a visit, pay a return visit; \върна свободата на restore s.o. to liberty; \върна територия hand back a territory; \върна топка send back a ball; \върна удар strike back; връщат ми парите have o.’s money back;
  2. ( накарвам някого да се върне) make s.o. come back; ( отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse; ( купувач, посетител, просяк) turn away; \върна ( страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back; \върна тъпкано give it (s.o.) back hot and strong; get o.’s own back with a vengeance; ще ти го върна I’ll get my own back, I’ll be/get even with you;
  \върна се go back, come back, return, be/turn back ( при to); ( към предишното състояние, тема) revert (to); ( към предишно лошо състояние) relapse (into); връща се доброто ми настроение regain o.’s spirits, recover o.’s good humour; връща се здравето ми recover o.’s health; връща се свободата ми have o.’s freedom restored; връща се увереността ми recover o.’s confidence; \върна се към миналото look back on the past; \върна се към първобитното си състояние revert to type/o.’s pristine condition; \върна се към старите си навици relapse into o.’s old habits; \върна се на главата на recoil on, boomerang; \върна се отново и отново ( към тема) harp on, ring the changes on; \върна се при родителите си be reunited with o.’s parents; \върна се по същия път go back the same way/the way one came, retrace o.’s. steps; \върна се с впечатления (от някъде) bring back impressions; все се \върна към миналото hark back on he past; \върна се в съзнание regain consciousness; очаква се той да се върне he is expected back; • да ви се връща the same to yoy; ще ти се върне it’ll come home to you; той замина, за да не се върне вече he went away never to return.
  * * *
  вж. връщам

  Български-английски речник > върна

 • 20 глас

  1. voice
  звучен глас a resounding/sonorous voice
  глух/слаб a dull/toneless/weak/faint voice
  гръден глас chest-voice
  на/с глас loudly, aloud
  на висок/нисък глас in a loud/low voice
  в един глас with one voice, unanimously
  в глассъм (за певец) be in good voice
  не съм в глас be in bad voice
  вдигам глас против raise o.'s voice against, speak out against, clamour against
  вдигам глас на протест get up/make a protest; raise o.'s voice in protest
  викам колкото ми глас държи shout at the top оГ o.'s voice, shout lustily
  пея на гласа на sing to the tune of
  пея на нов глас sing to a new tune
  3. муз. (партия) part
  песен за три гласа a three-part song
  4. пол. vote
  глас против a dissentient/dissenting vote
  почти еднакво число гласове за и против a close vote
  несигурните гласове the floating vote
  имам право на глас have the right to vote
  давам гласа си за give/cast o.'s vote for
  броя гласовете count polls, count/tell the votes
  гласове за и против парл. ayes and noes
  гласът на народа the voice of the people, the popular voice/cry; public opinion, vox populi
  гласът на разума the voice of reason
  гласът на съвестта the voice of conscience
  глас в пустиня a voice cryirng in the wilderness
  * * *
  м., -овѐ, (два) гла̀са 1. voice; вдигам \глас против raise o.’s voice against, speak out against, clamour against; в един \глас with one voice, unanimously; викам колкото ми \глас държи shout at the top of o.’s voice, shout lustily; глух/слаб \глас dull/toneless/weak/faint voice; звучен \глас resounding/sonorous voice; на висок/нисък \глас in a loud/low voice; на/с \глас loudly, aloud; оплаквам се с \глас complain loudly; пея на висок \глас sing loud; чета на \глас read aloud;
  2. ( мелодия) tune; пея на нов \глас sing to a new tune;
  3. муз. ( партия) part; пеем на няколко \гласа sing in parts; песен на три \гласа three-part song;
  4. полит. vote; без право на \глас non-voting; брой на подадени \гласове poll; броя \гласовете count polls, count/tell the votes; \гласовезаи противпарлам. ayes and noes; \глас против” dissentient/dissenting vote; давам \гласа си за give/cast o.’s vote for; имам право на \глас have the right to vote; несигурните \гласове the floating vote; получавам 5000 \гласа poll 5000 votes; получавам повече \гласове от outvote; почти еднакъв брой \гласовезаи против” close vote; решаващ \глас ( при гласуване) casting vote; получавам еднакъв брой \гласове с tie with; • \глас в пустиня voice crying in the wilderness; \гласът на народа the voice of the people, the popular voice/cry; public opinion, vox populi; \гласът на разума the voice of reason; \гласът на съвестта the voice of conscience.
  * * *
  organ; part (муз.); tone; voice: a dull глас - глух глас; vote
  * * *
  1. (мелодия) tune: пея на ГЛАСа на sing to the tune of 2. 5 ГЛАСa poll 3. 6 votes 4. voice 5. ГЛАС в пустиня a voice cryirng in the wilderness 6. ГЛАС против a dissentient/dissenting vote 7. ГЛАСове за и против napл. ayes and noes 8. ГЛАСът на народа the voice of the people, the popular voice/cry;public opinion, vox populi 9. ГЛАСът на разума the voice of reason 10. ГЛАСът на съвестта the voice of conscience 11. без право па ГЛАС non-voting 12. брой на подадени ГЛАСове poll 13. броя ГЛАСовете count polls, count/tell the votes 14. в ГЛАСсъм (за певец) be in good voice 15. в един ГЛАС with one voice, unanimously 16. вдигам ГЛАС на протест get up/make a protest;raise o.'s voice in protest 17. вдигам ГЛАС против raise o.'s voice against, speak out against, clamour against 18. вдигам високо ГЛАС be very vocal 19. викам колкото ми ГЛАС държи shout at the top оГ o.'s voice, shout lustily 20. глух/слаб a dull/toneless/weak/ faint voice 21. гръден ГЛАС chest-voice 22. давам ГЛАСа си за give/cast o.'s vote for 23. звучен ГЛАС a resounding/sonorous voice 24. имам право на ГЛАСhave the right to vote 25. муз. (партия) part 26. на висок/нисък ГЛАС in a loud/ low voice 27. на/с ГЛАС loudly, aloud 28. не съм в ГЛАС be in bad voice 29. несигурните ГЛАСове the floating vote 30. оплаквам се с ГЛАС complain loudly 31. пеем на няколко ГЛАСа sing in parts 32. песен за три ГЛАСа a three-part song 33. пея на висок ГЛАС sing loud 34. пея на нов ГЛАС sing to a new tune 35. пол. vote 36. получавам 37. получавам еднакво число ГЛАСове с tie with 38. получавам повече ГЛАСове от outvote 39. поставяне на ГЛАС voice production 40. почти еднакво число ГЛАСове за и против a close vote 41. решават ГЛАС (при гласувана) a casting vote 42. чета па ГЛАС read aloud

  Български-английски речник > глас

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.