Translation: from bulgarian

гълтам жадно свежия въздух

 • 261 сух

  сух прил. 1. trocken; dürr; 2. abgetrocknet; сух въздух trockene Luft f; сухото пране die abgetrocknete Wäsche f.

  Български-немски речник > сух

 • 262 замърся

  замърся̀,
  замърся̀вам гл. soil, (make) dirty; make foul; foul up; defile; ( със зараза) contaminate, pollute, infect; ( въздух, вода) pollute; \замърся въздух (с миризма, нечистотии) make the air foul; раната е замърсена the wound is foul/infected;
  \замърся се get/become dirty, become soiled; become polluted; (за вода, понеже не изтича) stagnate.

  Български-английски речник > замърся

 • 263 изтегля

  изтѐгля,
  изтѐглям гл.
  1. draw out; ( издърпвам) pull out, drag out; ( билет ­ и на изпит, карта при игра) draw; ( пари) draw (out), ( чек) cash; ( въздух) exhaust, draw off, pump out; \изтегля ( лодка и пр.) на брега draw out, beach; кран за изтегляне на въздуха exhaust valve;
  2. ( оттеглям) withdraw, take back; \изтегля войските draw off/withdraw the troops; \изтегля от обращение withdraw from circulation, take out of circulation; call in; ( книга) withdraw from publication, suppress;
  3. ( удължавам) stretch, draw out, extend; elongate;
  4. ( изстрадвам) suffer, fare badly, go through hardship/difficulties, endure hardship(s); много изтеглих с тази операция I had a bad time with this operation;
  \изтегля се 1. withdraw;
  2. ( израствам тънък и висок) grow tall and thin; • \изтегля празно draw a blank; \изтегля пълно draw a winner.

  Български-английски речник > изтегля

 • 264 нагнетя

  нагнетя̀,
  нагнетя̀вам гл. техн. inject; deliver; \нагнетя въздух blast.

  Български-английски речник > нагнетя

 • 265 отделя

  отделя̀,
  отдѐлям гл.
  1. separate, detach, disjoin, sever; dissever; set off/apart, mark off, dissociate, disconnect, disunite; \отделя истината от лъжата distinguish truth from falsehood; winnow out the true from the false; \отделя плявата от житото divide chaff from grain; sift the true from the false; \отделя с преграда partition/screen off; \отделя със завеса curtain off; \отделя със запетаи mark off by commas; \отделя със скоби set off by brackets; \отделя формата от съдържанието dissociate form from content; \отделя Църквата от държавата disestablish the church;
  2. ( отбирам, избирам) pick (out), single out, select, choose;
  3. ( посвещавам) devote, spare; ( определям, предназначавам) allot, allocate (to), earmark (for); \отделя време за spare the time for; take time off to (do s.th.); \отделя място за give/spare room for, ( във вестник и пр.) devote/allocate space to; \отделя от дохода си spare out of o.’s income (for); \отделя пари allot money for; \отделя средства set aside/apart funds, allocate funds;
  4. ( скътвам, пестя) put by/aside, save; \отделя за черни дни put aside for a rainy day; \отделя от залъка си stint o.s. of food (да in order to), pinch and scrape (in order to);
  5. физиол. secrete; ( топлина, газове и пр.) evolve, release, give off; emanate; emit; yield; ( пара, въздух) exhale; ( излишни вещества) excrete, eliminate; ( течност) exude;
  6. хим. liberate;
  \отделя се 1. move away (from); separate, get detached; (за човек и пр.) detach o.s., part, separate o.s. (from), leave s.o.’s side; cut loose; cut o.s. off (from); (за път) branch off; (за предмет) get/become detached, detach itself; (за горен пласт и пр.) come off/away; (за кора) peel off; не се \отделя от keep near; cling to; not leave s.o.’s side; не се отделяме един от друг keep up with each other; stick together; be inseparable; \отделя се от земята (за самолет) take off, leave the ground; (за плавателен съд) \отделя се от кей depart from a quay, put off (from a pier); \отделя се от обществото withdraw from/cut o.s. off from society; \отделя се от пристанището pull away from the quayside; \отделя се от тълпа break away from/step out of a crowd; \отделя се от федерация secede from a federation;
  2. ( различавам се) be distinguished; ( изпъквам) stand out; \отделя се на фона на stand out against;
  3. ( отчуждавам се) become estranged (from);
  4. ( заживявам отделно от близките си) set up o.’s own home; set up a separate establishment; live on o.’s own; отделяме се set up house together;
  5. (за учреждение) be organized (as a separate institution);
  6. (за пара, газ и пр.) be given off, be liberated; ( във вид на пара, пот и пр.) transpire; • \отделя син/дъщеря give a son/daughter his/her share of the property.

  Български-английски речник > отделя

 • 266 подишам

  подѝшам,
  подѝшвам гл.: \подишам чист въздух take/get a breath of fresh air.

  Български-английски речник > подишам

 • 267 преглътна

  преглъ̀тна,
  преглъ̀щам гл. swallow (и прен.), gulp; жадно \преглътна gulp down; не мога да преглътна нещо it sticks in o.’s craw \преглътна обида swallow/pocket/stomach an insult; eat humble pie; \преглътна сълзите си force back o.’s tears, gulp down o.’s tears; прен. непрех. grin and bear it.

  Български-английски речник > преглътна

 • 268 прочистя

  прочѝстя,
  прочѝствам гл.
  1. cleanse; clean up; (с водна струя) flush (out); ( въздух, път) clear; ( гора) thin; ( продухвам) scavenge; \прочистя бъбреците flush the kidneys; \прочистя от clear/rid/free of; \прочистя терена воен. mop up;
  2. прен. ( организация) purge; ( съчинения) expurgate; • \прочистя пътя за clear the way for.

  Български-английски речник > прочистя

 • 269 разваля

  разваля̀,
  разва̀лям гл.
  1. spoil, impair, mar; ( вида, ефекта) disfigure; ( съсипвам) ruin; ( въздух и пр.) vitiate, contaminate; ( вкус) spoil, vitiate; ( стомах) upset, disorder; ( повреждам) damage; \разваля апетита си spoil o.’s appetite; \разваля комплект damage a set; \разваля строя воен. break the ranks; \разваля фигурата си lose o.’s figure;
  2. ( разрушавам) pull down, destroy, demolish;
  3. ( разтурям, осуетявам) ( сдружение) dissolve; ( договор) break; disaffirm; ( годеж) break off; ( приятелство) sever, break; \разваля дом/семейство break up a home/family;
  4. ( нарушавам, разстройвам) spoil, mar; upset; disturb; put a damper (on); \разваля вечерта на някого разг. bitch s.o.’s evening; \разваля впечатлението от spoil the effect of; \разваля плановете на някого upset s.o.’s apple-cart; \разваля спокойствието на някого disturb s.o.;
  5. ( морално) corrupt, deprave, debauch;
  6. ( пари) change, break;
  \разваля се 1. go/get bad; разг. go to the dogs; go to pot; ( влошавам се) deteriorate, become worse; (за продукти и пр.) spoil, perish; (за месо) taint; (за вода) putrefy; който бързо се разваля perishable; (за зъби) decay, get bad; ( гния) rot; настроението му се развали his spirits fell, he got out of humour; не се разваля от горещина/влага it resists heat/moisture, it is heatproof/moisture-proof; (за механизъм) get out of order, break down; тази храна не се разваля лесно this food will keep;
  2. ( погрознявам) lose o.’s looks;
  3. (за време) break.

  Български-английски речник > разваля

 • 270 разредя

  разредя̀,
  разрѐждам гл. thin out (и посеви); ( кръвта) thin; ( течност) dilute, water down; ( алкохол) qualify; ( въздух) rarefy; полигр. space out, lead; ел. uncharge; \разредя малко ( вино и пр.) dash; ( при сядане) space out, seat apart;
  \разредя се 1. thin (out); become rarefied; (за мрак) disperse; (за тълпа) thin out;
  2. ( случвам се по-рядко) become less frequent.

  Български-английски речник > разредя

 • 271 разходя

  разхо̀дя,
  разхо̀ждам гл. take for a walk; (с превозно средство) take for a drive; ( куче, кон) walk;
  \разходя се walk (about), have/take a walk; \разходя се бавно stroll; \разходя се из стаята pace up and down the room; \разходя се на чист въздух take the air; \разходя се с лодка go boating.

  Български-английски речник > разходя

 • 272 атмосфера

  ж 1. atmosphère f; 2. (въздух) atmosphère f, air m; 3. прен (настроение) atmosphère f, ambiance f; 4. физ atmosphère f; налягане от десет атмосфери pression de dix atmosphères.

  Български-френски речник > атмосфера

 • 273 благоуханен

  прил odorant, e; parfumé, e; embaumé, e; odoriférant, e; aromatique, fragrant, e; благоуханен въздух air embaumé.

  Български-френски речник > благоуханен

 • 274 вдишване

  ср мед (за пари) inhalation f (de chloroforme, d'oxygène); (за парфюм) aspiration f; (за въздух) inspiration f.

  Български-френски речник > вдишване

 • 275 давя1

  гл 1. étouffer, étrangler, égorger; 2. прен (за лош въздух, дим) étouffer, suffoquer; 3. прен étouffer; suffoquer; ядът го давеше la colère le suffoquait; (задушавам се) étouffer; s'étrangler, suffoquer; давя1 се от смях s'étrangler (suffoquer) de rire.

  Български-френски речник > давя1

 • 276 дума

  ж parole f, mot m, propos m, terme m; едносрична дума monosyllabe f; многосрична дума polysyllabe f, terme m; остаряла дума mot vieilli (vieux); употребима дума mot usité (usuel); модна дума mot а la mode; заета дума (заемка) mot emprunté (mot d'emprunt); диалектална дума mot dialectal; изговарям буква по буква една дума épeler un mot; проста, сложна, производна дума mot simple, composé, dérivé; изтъркана дума mot usé; звучна дума mot harmonieux; непроизносима дума mot imprononçabie; второстепенни думи mots accessoires (grammaticaux); главни думи mots principaux (lexicographiques); служебни думи mots outils; неясна, неподходяща дума mot vague, impropre; установена, точна дума mot consacré, juste (exact, précis); при тези думи а ces mots, sur ces mots; дума не казвам ne dire mot, ne pas dire un mot (un seul mot, un traître mot); дума не отронвам ne pas sonner (souffler) mot; без да кажа дума sans dire mot, sans dire un mot; sans mot dire; гръмки думи grands mots; дума с двойно значение mot а double sens (а double entente); игра на думи jeu de mots, calembour m; празни думи vains mots; това са само думи ce ne sont que des mots; думи и дела des mots (paroles) et des actes; имам последната дума avoir le dernier mot dans une discussion; той не е казал (дал) последната си дума il n'a pas dit (donné) son dernier mot; думата му тежи sa parole a du poids (de l'autorité); имам да си кажа думата avoir son mot а dire; казвам две думи някому dire deux mots а qn; любовни, нежни думи mots d'amour, de tendresse; похвална дума mot d'éloge; жестока, ужасна дума mot cruel (dur, frappant), mot piquant (terrible); дума по дума mot а mot; mot pour mot; с една дума en un mot; това е последната ми дума c'est mon dernier mot; горчиви думи paroles acerbes, aigres; поток от думи torrent de paroles; давам честната си дума donner sa parole (sa parole d'honneur); оттеглям думата си retirer sa parole; отстоявам на думата си tenir (sa) parole; être fidèle, faire honneur а sa parole; не устоявам на думата си manquer а sa parole; човек на думата homme de parole; на дадена дума sur parole; вярвам на думата croire sur parole; искам думата demander la parole; получавам думата obtenir la parole; давам думата accorder (donner, passer) la parole; отказвам (не давам) думата refuser la parole; имам думата avoir la parole; мълчете! нямате думата! taisez vous! vous n'avez pas la parole! казвам добри (лоши) думи за някого parler de qn en bons (en mauvais) termes; отмервам думите си, внимавам за думите си mesurer (peser) ménager ses termes; не си пестя думите ne pas ménager les termes; технически думи termes techniques; необмислени думи propos de table; размяна на думи échange de propos; от дума на дума de propos en propos; de fil en aiguille; клеветнически думи propos calomnieux; мръсни (срамни) думи paroles (propos) obscènes (grasses, grossières, salées, scatologiques); cochonneries fpl; нито дума повече pas un mot de plus; разбирам от една (половин) дума comprendre а demi-mot а казана дума - хвърлен камък quand les mots sont dits l'eau bénite est faite; от дума дупка не става les belles paroles n'écorchent pas la langue; блага дума железни врата отваря plus fait douceur que violence; в буквалния смисъл на думата а la lettre, au pied de la lettre; да си дойдем на думата revenons а nos moutons; дума да не става en aucun cas, jamais; не ще и дума cela ( ça) va de soi, cela va sans dire; подмятам, подхвърлям думи (за) faire allusion (а), faire des allusions (а); последна дума на модата le dernier cri de la mode; празни думи des riens; с една дума en un mot, bref; става дума за il s'agit de, on se met а parler de; on parle de; по думите на au dire de, selon, d'après; изяждам (гълтам) думите mâchonner les mots.

  Български-френски речник > дума

 • 277 душен

  прил étouffant, e; vicié, e; душен въздух un air étouffant (vicié).

  Български-френски речник > душен

 • 278 задух

  м 1. (жега) étouffement m, chaleur f étouffante (suffocante); 2. (тежък, нечист въздух) touffeur f, air m vicié; 3. мед suffocation f, asthme m.

  Български-френски речник > задух

 • 279 запарен

  прил vicié, e, qui a l'odeur de l'échauffé; запарен въздух air vicié.

  Български-френски речник > запарен

 • 280 застоял

  прил stagnant, e; vicié, e; застояла вода eau stagnant; застоял въздух air vicié.

  Български-френски речник > застоял

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.