Translation: from bulgarian

гълтам жадно свежия въздух

 • 241 свеж

  fresh (и прен.), (прохладен) cool
  (за въздух и) crisp, bracing
  свежи цветя fresh-cut flowers
  свеж цвят на лицето a fresh complexion
  със свеж цвят на лицето fresh-coloured/complexioned
  свежа мисъл a sharp mind
  със свеж а мисъл sharp-witted, clear-headed
  * * *
  прил. fresh (и прен.); ( прохладен) cool; (за въздух и пр.) crisp, bracing; \свеж цвят на лицето a fresh complexion; (за цветове) fresh; \свежи цветя fresh-cut flowers; • \свежа мисъл a sharp mind; със \свежа мисъл sharp-witted, clear-headed.
  * * *
  fresh: свеж air - свеж въздух; brisk ; cool (прохладен); sharp (за ум); crisp ; pert (за растение); refreshing ; warm {`wO;rm} (за следа)
  * * *
  1. (за въздух и) crisp, bracing 2. (за цветове) fresh 3. fresh (и прен.), (прохладен) cool 4. СВЕЖ цвят на лицето a fresh complexion 5. СВЕЖа мисъл a sharp mind 6. СВЕЖи цветя fresh-cut flowers 7. със СВЕЖ а мисъл sharp-witted, clear-headed 8. със СВЕЖ цвят на лицето fresh-coloured/ complexioned

  Български-английски речник > свеж

 • 242 сгъстен

  (за въздух и пр.) compressed
  (за мляко и пр.) condensed
  сгъстен строй воен. close order
  сгъстени в една стая people crowded into one room
  сгъстени сме we're overcrowded, we're cramped for room
  * * *
  сгъстѐн,
  мин. страд. прич. (и като прил.) (за въздух и пр.) compressed; (за мляко и пр.) condensed; (за шрифт) close; \сгъстен строй воен. close order.
  * * *
  compacted; compressed: сгъстен air - сгъстен въздух; concentrated; condensed: сгъстен milk - кондензирано мляко; close: сгъстен order - сгъстен строй
  * * *
  1. (за въздух и пр.) compressed 2. (за мляко и пр.) condensed 3. (за шрифт) close 4. СГЪСТЕН строй воен. close order 5. СГЪСТЕНи в една стая people crowded into one room 6. СГЪСТЕНи сме we're overcrowded, we're cramped for room 7. хора

  Български-английски речник > сгъстен

 • 243 спарен

  musty, mouldy; fusty
  (за въздух) stuffy, close, frowsy
  мириша на спарено have a musty/close smell
  * * *
  спа̀рен,
  мин. страд. прич. musty, mouldy; fusty; (за въздух) stuffy, close, frowsy, fuggy, frowsty.
  * * *
  musty ; mouldy ; pockety {`pokiti}; stale (за въздух)
  * * *
  1. (за въздух) stuffy, close, frowsy 2. musty, mouldy;fusty 3. мириша на СПАРЕНо have a musty/close smell

  Български-английски речник > спарен

 • 244 струя

  1. jet, spurt, spirt; stream
  (слаба) trickle
  (силна) spout; flush
  струя свеж въздух a current of fresh air
  струя от пара a steam jet
  струя от самолетно витло slip stream
  2. прен. wave
  жизнена струя a vital current
  вливам свежа/освежителна струя в inspire/bring fresh vigour into. (се) stream, flow. run
  (силно) gush forth
  * * *
  стру̀я,
  ж., -и 1. jet, spurt; stream; (от църкалка) squirt; ( слаба) trickle; ( силна) spout; flush; (от светлина) stream; ray; въздушна \струяя air flow/blast; \струяя свеж въздух current of fresh air;
  2. прен. wave.
  ——————
  струя̀ се (възвр.) гл., мин. св. деят. прич. струѝл (се) stream, flow, run; ( силно) gush forth.
  * * *
  jet ; spurt ; spirt ; stream ; blast ; current (слаба) (глаг.): stream ; run {rXn}; gush (силно)
  * * *
  1. (от светлина) stream;ray 2. (от цьркалка) squirt 3. (силно) gush forth 4. (слаба) trickle: (силна) spout;flush 5. jet, spurt, spirt;stream 6. СТРУЯ от пара a steam jet 7. СТРУЯ от самолетно витло slip stream 8. СТРУЯ свеж въздух a current of fresh air 9. вливам свежа/освежителна СТРУЯ в inspire/bring fresh vigour into.(се) stream, flow. run 10. жизнена СТРУЯ a vital current 11. прен. wave

  Български-английски речник > струя

 • 245 стълб

  1. post, pole, pillar
  (от вода, въздух и пр.) column
  телеграфен стълб a telegraph pole/post
  стълб на старт сп. a starting post
  стълбовете на обществото the pillars of society
  гръбначен стълб анат. spinal column
  2. branch
  3. tower
  * * *
  м., -ове, (два) стъ̀лба 1. post, pillar; (от вода, въздух и пр.) column;
  2. branch;
  3. tower; високоволтов електрически \стълб high-voltage pylon; напорен \стълб pressure column; телеграфен \стълб telegraph pole/post; • гръбначен \стълб анат. spinal column; позорен \стълб pillory; приковавам на позорния \стълб put to the pillory.
  * * *
  pole ; post: a telegraph стълб - телеграфен стълб; column: spinal стълб - гръбначен стълб; the vertebra - гръбначният стълб
  * * *
  1. (от вода. въздух и пр.) column 2. post, pole, pillar 3. СТЪЛБ на старт сn. a starting post 4. СТЪЛБовете на обществото the pillars of society 5. гръбначен СТЪЛБ анат. spinal column 6. позорен СТЪЛБ pillory 7. приковавам на позорния СТЪЛБ put to the pillory 8. телеграфен СТЪЛБ a telegraph pole/post

  Български-английски речник > стълб

 • 246 течен

  liquid; fluid
  течен въздух физ. liquid air
  * * *
  тѐчен,
  прил., -на, -но, -ни liquid; fluid; в \теченно състояние in a liquid state; as liquid/fluid; \теченен въздух физ. liquid air; \теченно гориво liquid fuel, fuel oil; \теченно състояние хим. fluidity, fluidness.
  * * *
  liquid: in a течен state - в течно състояние; fluid
  * * *
  1. liquid;fluid 2. ТЕЧЕН въздух физ. liquid air

  Български-английски речник > течен

 • 247 филтър

  filter; strainer; percolator
  * * *
  фѝлтър,
  м., -ри, (два) фѝлтъра filter; strainer; percolator; мрежест \филтър фот. screen; с \филтърър (за цигара) filter-tipped; \филтърър за прочистване на сгъстен въздух dirt-arrester; \филтърър на смущенията ел. rejector; химичен \филтърър purifier.
  * * *
  filter: филтърed cigarettes - цигари с филтър; strainer
  * * *
  1. filter;strainer;percolator 2. заграждащ ФИЛТЪР ел. rejector 3. мрежест ФИЛТЪР фот. screen

  Български-английски речник > филтър

 • 248 хубав

  1. (красив) pretty, lovely, beautiful; well-favoured, comely
  (за мъж) handsome, good-looking
  хубав крак/глезен a neat leg/ankle
  от хубава по хубава as lovely as could be, couldn't be more beautiful
  2. (доброкачествен, добър) good, fine, nice
  (за въздух, вода и) sweet
  хубаво време fine weather
  прибирам се докато е хубаво времето get home in the fine
  но един хубав ден but one fine'day
  от хубави приказки файда няма fine/fair/soft words butter no parsnips
  всичко хубаво, но that's all very well, but
  всичко хубаво! all the best! good luck! хубава работа! ирон. a pretty business/kettle of fish! a fine thing, indeed! и таз хубава! no, really! good heavens! go to! that beats/licks creation
  * * *
  ху̀бав,
  прил.
  1. ( красив) pretty, lovely, fine-looking, beautiful; well-favoured, comely, sightly; (за мъж) handsome, good-looking; от \хубава по-\хубава as lovely as could be, couldn’t be more beautiful; \хубав крак/глезен neat leg/ankle;
  2. ( доброкачествен, добър) good, fine, nice; (за въздух, вода и пр.) sweet; от \хубави приказки файда няма fine/fair/soft words butter no parsnips; \хубава работа! ирон. a pretty business/kettle of fish! a fine thing, indeed! \хубавите неща стават бавно Rome was not built in a day; \хубаво време fine weather;
  3. като същ. ср. good thing; good omen; всичко \хубаво! all the best! good luck! всичко \хубаво, но that’s all very well, but; на \хубаво e it’s a good omen; не е на \хубаво it’s an ill omen; от \хубаво не е отишъл там he didn’t go there for his health; много \хубаво не е на \хубаво it’s too good to last; от \хубавото кой бяга no one passes a good thing.
  * * *
  pretty ; lovely ; good-looking ; well-looking {wel `lu;kiN}; fair ; (добър, доброкачествен): fine: The weather is хубав. - Времето е хубаво.; good: хубав news - хубава новина, хубав luck! - Всичко хубаво!; comely
  * * *
  1. (доброкачествен, добър) good, fine, nice 2. (за въздух, вода и) sweet 3. (за мъж) handsome, good-looking 4. (красив) pretty, lovely, beautiful;well-favoured, comely 5. ХУБАВ крак/глезен a neat leg/ankle 6. ХУБАВо време fine weathеr 7. всичко ХУБАВo! all the best! good luck! ХУБАВa работа! upoн. a pretty business/ kettle of fish! a fine thing, indeed! и таз ХУБАВа! no, really! good heavens! go to! that beats/ licks creation 8. всичко ХУБАВo, но that's all very well, but 9. но един ХУБАВ ден but one fine'day 10. от ХУБАВа по ХУБАВa as lovely as could be, couldn't be more beautiful 11. от ХУБАВи приказки файда няма fine/fair/soft words butter no parsnips 12. прибирам се докато е ХУБАВо времето get home in the fine

  Български-английски речник > хубав

 • 249 чист

  1. clean
  (спретнат) neat, tidy, orderly
  разг. natty
  (без петна) stainless, unsoiled; unblemished
  чист въздух clear/clean/pure/fresh air
  на чист въздух in the fresh air
  чиста вода pure/fresh water
  чист екземпляр/ръкопис a clean/fair copy
  чист лист хартия a blank sheet of paper
  чиста работа a neat job
  чисто поле (при писане и пр.) margin
  чиста съвест a clear conscience
  чист съм пред съвестта си my conscience is clear, I have a clear conscience
  работата не е чиста there's s.th. fishy about it
  не му е чиста работата there's s.th. fishy about him
  чист глас a clear voice
  чисто лице a fresh face
  2. (без примес) pure, unalloyed, unadulterated; plain, absolute
  чисто злато pure/fine gold
  най чист диамант a diamond of the first water
  чистата истина the literal/simple truth
  чиста лъжа a downright lie, an eighteen carat lie
  чиста вълна pure wool
  чист вълнен плат all-wool cloth
  чист спирт
  3. proof alcohol
  чист българин и пр. a pure-blooded Bulgarian etc.
  на чист български in pure Bulgarian
  4. (за доход, печалба) net, clear
  чиста печалба net (profit)
  имам... лева чиста печалба make a clear... levs
  чиста загуба a dead loss
  чиста заплата a net salary, разг. take-home pay
  6. (истински, същински) mere, pure, sheer, downright
  чиста глупост downright/sheer/arrant/perfect nonsense
  чиста лудост stark madness
  чисто съвпадение mere/pure coincidence; the long arm of coincidence
  вземам нещо за чиста монета take s.th. at its face value, take s.th. in good faith
  не вземам всичко за чиста монета take s.th. with a grain of salt, take s.th. for what it is worth
  чисто изкуство art for art's sake
  чисти сметки, добри приятели short reckonings make long friends
  * * *
  прил.
  1. clean; ( чистоплътен и) cleanly; ( спретнат) neat, tidy, orderly; разг. natty; ( без петна) stainless, unsoiled; unblemished; immaculate, spotless, unspotted; ( без вина) clean (as a whistle); на \чист въздух in the fresh air; работата не е \чиста there’s s.th. fishy about it; \чист въздух clear/clean/pure/fresh air; \чист глас clear voice; \чист екземпляр/ръкопис clean/fair copy; \чист съм sl. have a clean nose; \чист съм пред съвестта си my conscience is clear, I have a clear conscience; \чиста вода pure/fresh water; \чиста работа neat job; \чиста съвест clear conscience; \чисто лице fresh face; \чисто поле ( при писане и пр.) margin; \чисто съдебно минало clean criminal record;
  2. ( без примес) pure, unalloyed, unadulterated; plain, absolute; (за метал и пр.) native; на \чист български in pure Bulgarian; най-\чист диамант a diamond of the first water; \чист българин и пр. pure-blooded Bulgarian etc.; \чист вълнен плат all-wool cloth; \чист спирт 100 proof alcohol; \чиста въ̀лна pure wool; \чиста лъжа downright lie, eighteen carat lie; \чистата истина the literal/simple truth; \чисто злато pure/fine gold; \чисто уиски straight whisky;
  3. (за доход, печалба) net, clear; разг. take-home pay; имамлева \чиста печалба make a clear … levs; \чиста загуба dead loss; \чиста печалба net profit;
  4. (за черти на лицето) clean-cut; ( ясно очертан) crisp;
  5. ( истински, същински) mere, pure, sheer, downright; \чиста глупост downright/flat/sheer/arrant/perfect nonsense; \чиста лудост stark madness; \чисто съвпадение mere/pure coincidence; the long arm of coincidence; • вземам нещо за \чиста монета take s.th. at its face value, take s.th. in good faith; не вземам всичко за \чиста монета take s.th. with a grain/pinch of salt, take s.th. for what it is worth; \чисти сметки, добри приятели short reckonings make long friends.
  * * *
  clean ; neat: a чист job - чиста работа; tidy (спретнат); clear: with чист conscience - със чиста съвест; melt (за звук); mere (пренебр.): чист coincidence - чиста случайност; fine ; immaculate ; untarnished ; net {net} (нетен); orderly ; pellucid (без примеси): чист gold - чисто злато; stainless (без петна); sterling ; unspotted {Xnspotid} (без петна); unstained (без петна); unviciated (и за метал); virginal
  * * *
  1. (без петна) stainless, unsoilеd;unblemished 2. (без примес) pure, unalloyed, unadulterated;plain, absolute 3. (за доход, печалба) net, clear 4. (за метал и) native 5. (за черти на лицето) clean-cut 6. (истински, същински) mere, pure, sheer, downright 7. (спретнат) neat, tidy, orderly 8. (чистопльтен и) cleanly 9. (ясно очертан) crisp 10. 3 proof alcohol 11. clean 12. ЧИСТ българин и пp. a pure-blooded Bulgarian etc. 13. ЧИСТ въздух clear/clean/pure/fresh air 14. ЧИСТ вълнен плат all-wool cloth 15. ЧИСТ глас a clear voice 16. ЧИСТ екземпляр/ръкопис a clean/fair copy 17. ЧИСТ лист хартия a blank sheet of paper 18. ЧИСТ спирт 19. ЧИСТ съм пред съвестта си my conscience is clear, I have a clear conscience 20. ЧИСТa вода pure/fresh water 21. ЧИСТa вълна pure wool 22. ЧИСТa загуба a dead loss 23. ЧИСТa лудост stark madness 24. ЧИСТa лъжа a downright lie, an eighteen carat lie 25. ЧИСТa печалба net (profit) 26. ЧИСТa работа a neat job 27. ЧИСТo злато pure/finе gold 28. ЧИСТo изкуство art for art's sake 29. ЧИСТo лице a fresh face 30. ЧИСТo поле (при писане и пр.) margin 31. ЧИСТo съвпадение mere/pure coincidence;the long arm of coincidence 32. ЧИСТа глупост downright/sheer/arrant/ perfect nonsense 33. ЧИСТа заплата a net salary, разг. take-home pay 34. ЧИСТа съвест a clear conscience 35. ЧИСТата истина the literal/ simple truth 36. ЧИСТи сметки, добри приятели short reckonings make long friends 37. вземам нещо за ЧИСТa монета take s.th. at its face value, take s. th. in good faith 38. имам... лева ЧИСТа печалба make a clear... levs 39. на ЧИСТ български in pure Bulgarian 40. на ЧИСТ въздух in the fresh air 41. найЧИСТ диамант а diamond of the first water 42. не вземам всичко заЧИСТа монета take s.th. with a grain of salt, take s. th. for what it is worth 43. не му е ЧИСТа работата there's s.th. fishy about him 44. работата не е ЧИСТа there's s. th. fishy about it 45. разг. natty

  Български-английски речник > чист

 • 250 освежител

  освежѝтел,
  м., -и, (два) освежѝтеля (за уста) mouthwash.
  * * *
  freshener: air освежител - освежител за въздух

  Български-английски речник > освежител

 • 251 аромат

  арома̀т м., само ед. Aroma n, -s/Aromen/Aromata, Duft m, Düfte; Цветята излъчват приятен аромат Die Blumen strömen einen lieblichen Duft; Вдишвам жадно аромата, благоуханието Einen Duft gierig einsaugen; Въздухът бе напоен с аромат Die Luft war mit Düften getränkt; ароматът на кафе Der Duft des Kaffees, das Aroma des Kaffees.

  Български-немски речник > аромат

 • 252 дъхам

  дъ́хам гл. 1. ( изпускам въздух от устата) blasen unr.V. hb itr.V., hauchen sw.V. hb itr.V. (на, срещу нещо/някого auf, in, gegen etw./jmdn. (Akk)); 2. ( мирише) riechen unr.V. hb itr.V.; duften sw.V. hb itr.V. ( на нещо nach etw. (Dat)).

  Български-немски речник > дъхам

 • 253 език

  ези́|к I. м., -ци, ( два) езѝка анат. Zunge f, -n; Опитвам нещо ( храна) с езика си Etwas mit der Zunge prüfen; езикът ми е обложен Ich habe eine belegte Zunge; Говоря, каквото ми дойде на езика Ich lasse meiner Zunge freien Lauf; прен. Имам остър, хаплив език Eine spitze, beißende Zunge haben; прен. Гълтам си езика от страх Mir vergeht die Sprache vor Angst, die Zunge fällt mir in die Schuhe; На езика ми е Es liegt mir auf der Zunge. II. м., -ци, ( два) езѝка Sprache f, -n; Ро́ден език Die Muttersprache f; езикът на медиите Die Sprache der Presse; Разговорен език Umgangssprache f; Книжовен, литературен език Hochsprache f, Literatursprache f; Говоря чужд език Eine Fremdsprache sprechen; прен. Заговарям на друг език Ich schlage einen anderen Ton an.

  Български-немски речник > език

 • 254 задух

  за̀дух м. и за̀духа ж., само ед. 1. ( горещина) Schwüle f o.Pl.; 2. ( лош въздух) stickige Luft f o.Pl.; 3. мед. Asthma n, Asthmen; Atemnot f o.Pl.

  Български-немски речник > задух

 • 255 изгълтвам

  изгъ́лтвам, изгъ́лтам гл. разг. 1. ( гълтам) hinunter|schlucken sw.V. hb tr.V.; 2. ( изразходвам) verbrauchen sw.V. hb tr.V., schlucken sw.V. hb tr.V.; 3. ( ям лакомо) verschlingen sw.V. hb tr.V.

  Български-немски речник > изгълтвам

 • 256 издишам

  изди́шам гл. 1. aus|atmen sw.V. hb tr.V./itr.V.; 2. ( пропускам въздух) undicht sein unr.V. sn itr.V.; 2. прен. разг. schwach sein unr.V. sn itr.V.; издишам въздуха на пресекулки Stockenweise ausatmen; Гумата издиша der Reifen ist undicht; прен. разг. Рефератът му издиша sein Referat ist schwach, hat Lücken, ist nicht ganz auf der Höhe.

  Български-немски речник > издишам

 • 257 лапвам

  ла̀пвам, ла̀пна и ла̀пам гл. 1. verschlingen unr.V. hb tr.V.; 2. прен. разг. ( гълтам лакомо) gierig/schnell essen unr.V. hb tr.V./itr.V, gierig/schnell verschlingen unr.V. hb tr.V.; 3. прен. разг. пренебр. ( присвоявам) raffen sw.V. hb tr.V., schlucken sw.V. hb tr.V.; 4. ( наивно вярвам) naiv glauben sw.V. hb itr.V.; лапвам залък einen Bissen schlucken.

  Български-немски речник > лапвам

 • 258 надут

  наду́т прил. 1. ( подут) geschwollen, gequollen; 2. ( пълен с въздух) aufgeblasen (и прен.); 3. ( издут) aufgebläht; 4. прен. ( надменен) aufgeplustert, aufgebläht, großspurig, hochnäsig, großtuerisch.

  Български-немски речник > надут

 • 259 приток

  при́то|к м., -ци, ( два) прѝтока 1. геогр. ( река) Nebenfluss m, Nebenflüsse, Zufluss m, Zuflüsse; 2. прен. (вода, въздух, хора) Zufluss m o.Pl., Zustrom m, Zuströme, Zulauf m, Zuläufe.

  Български-немски речник > приток

 • 260 сгъстявам

  сгъстя́вам, сгъстя́ гл. 1. verdichten sw.V. hb tr.V., dichter machen sw.V. hb tr.V.; 2. ( течност) ein|dicken sw.V. hb tr.V., dicker machen sw.V. hb tr.V.; сгъстявам се 1. sich verdichten sw.V. hb; 2. zusammen|rücken sw.V. sn itr.V.; сгъстявам въздух luft verdichten, komprimieren; сгъстявам разтвора die Lösung eindicken; облаците се сгъстяват die Wolken verdichten sich; сгъстяваме се плътно един до друг wir rücken dicht aneinander zusammen.

  Български-немски речник > сгъстявам

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.