Translation: from bulgarian

гълтам жадно свежия въздух

 • 201 изпускам

  изпусна 1. (оставям да падне) drop. let fall/slip; lose hold of
  2. (оставям да побегне, изтървавам) let escape; let run/flee/fly/slip
  (влак и пр.) miss
  положението вече е изпуснато the situation is already out of control, the situation has. got out of hand
  изпускам случай throw away/miss. a chance
  не изпускам случай catch at any/every opportunity
  изпуснах го he slipped away from me, he slipped through my fingers,, I let him slip
  (не го сварих) I just missed him
  изпускам удобния момент miss the right moment
  3. (пропускам) omit, leave/cut out; miss (out), drop, skip
  (не споменавам) leave unmentioned
  изпускам бримка при плетене drop, a stitch
  механизмът изпуска the mechanism is out of gear
  4. (издавам, отделям) give out/forth; emit; eject; discharge
  (капя) leak, ooze
  изпускам пара let off steam
  изпускам въздуха на deflate
  изпускам вик utter a cry
  изпускам въздишка let out/heave a sigh
  изпускам из пред вид lose sight of; forget
  5. blab/blunder out; let the cat out of the bag
  (правя гаф) drop a brick, put o.'s foot in it
  6. (за дете, болен) have an accident
  * * *
  изпу̀скам,
  и изпу̀щам, изпу̀сна гл.
  1. ( оставям да падне) drop, let fall/slip; lose hold of;
  2. ( оставям да побегне, изтървавам) let escape; let run/flee/fly/slip; ( влак и пр.) miss; \изпускам случай throw away/miss a chance; \изпускам удобния момент miss the right moment; не \изпускам случай catch at any/every opportunity; положението вече е изпуснато the situation is already out of control, the situation has got out of hand;
  3. ( пропускам) omit, leave/cut out; miss (out), drop, skip; език. elide; (не споменавам) leave unmentioned; \изпускам бримка при плетене drop a stitch; механизмът изпуска the mechanism is out of gear;
  4. ( издавам, отделям) give out/forth; emit; eject; discharge; ( пара, въздух) exhale; ( капя) leak, ooze; \изпускам вик utter a cry; \изпускам въздишка let out/heave a sigh; \изпускам въздуха на deflate; \изпускам пара let off steam;
  \изпускам ce blab/blunder out; let the cat out of the bag; ( правя гаф) drop a brick, put o.’s foot in it; • \изпускам дете ( разглезвам го) spoil a child; \изпускам от поглед lose sight of; forget.
  * * *
  discharge; drop{drOp}: to изпускам a bottle on the floor - изпускам бутилка на пода; educe (хим.); emit (издавам, отделям); exhale; exude (биол.); lose; omit; ooze; pour (светлина); utter (въздишка); vent; miss: I изпускамed the train. - Изпуснах влака.
  * * *
  1. (влак и пр.) miss 2. (за дете, болен) have an accident 3. (издавам, отделям) give out/forth;emit;eject;discharge 4. (капя) leak, ooze 5. (не го сварих) I just missed him 6. (не споменавам) leave unmentioned 7. (оставям да побегне, изтървавам) let escape;let run/flee/fly/slip 8. (правя гаф) drop a brick, put o.'s foot in it 9. (пропускам) omit, leave/cut out;miss (out), drop, skip 10. blab/blunder out;let the cat out of the bag 11. ИЗПУСКАМ ce 12. ИЗПУСКАМ бримка при плетене drop, a stitch 13. ИЗПУСКАМ вик utter a cry 14. ИЗПУСКАМ въздишка let out/heave a sigh 15. ИЗПУСКАМ въздуха на deflate 16. ИЗПУСКАМ дете (разглезвам го) spoil a child 17. ИЗПУСКАМ из пред вид lose sight of;forget 18. ИЗПУСКАМ пара let off steam 19. ИЗПУСКАМ случай throw away/miss. a chance 20. ИЗПУСКАМ удобния момент miss the right moment 21. изпусна (оставям да падне) drop. let fall/slip;lose hold of 22. изпуснах го he slipped away from me, he slipped through my fingers,, I let him slip 23. механизмът изпуска the mechanism is out of gear 24. не ИЗПУСКАМ случай catch at any/ every opportunity 25. положението вече е изпуснато the situation is already out of control, the situation has. got out of hand

  Български-английски речник > изпускам

 • 202 изпускане

  dropping, etc. вж. изпускам; emission, discharge; leakage, deflation; omission
  не е за изпускане it is not to be missed, it is a must
  * * *
  изпу̀скане,
  ср., само ед. dropping; missing; emission, discharge; leakage, deflation, omission; (на въздух, вода) blowdown, blowoff; • не е за \изпускане it is not to be missed, it is a must.
  * * *
  dropping; emission; leakage; omission
  * * *
  1. dropping, etc. вж. изпускам;emission, discharge;leakage, deflation;omission 2. не е за ИЗПУСКАНЕ it is not to be missed, it is a must

  Български-английски речник > изпускане

 • 203 изтеглям

  1. draw out
  (издърпвам) pull out, drag out
  (билет-и на изпит, карта при игра) draw
  (пари) draw (out), ( чек) cash
  (въздух) exhaust, draw off, pump out
  изтеглям (лодка и пр.) на брега draw out, beach
  2. (оттеглям) withdraw, take back
  изтеглям от обръщение withdraw from circulation, take out of circulation; call in
  (книга) withdraw from publication, suppress
  изтеглям войските draw off/withdraw the troops
  3. (удължавам) stretch, draw out, extend
  4. (изстрадвам) suffer, fare badly, go through hardships/difficulties, endure hardship(s)
  много изтеглих с тази операция I had a bad time with this operation
  изтеглям пълно draw a winner
  изтеглям празно draw a blank
  5. вж. оттеглям се
  * * *
  изтѐглям,
  гл.
  1. draw out; ( издърпвам) pull out, drag out; ( билет ­ и на изпит, карта при игра) draw; ( пари) draw (out), ( чек) cash; ( въздух) exhaust, draw off, pump out; \изтеглям ( лодка и пр.) на брега draw out, beach; кран за изтегляне на въздуха exhaust valve;
  2. ( оттеглям) withdraw, take back; \изтеглям войските draw off/withdraw the troops; \изтеглям от обращение withdraw from circulation, take out of circulation; call in; ( книга) withdraw from publication, suppress;
  3. ( удължавам) stretch, draw out, extend; elongate;
  4. ( изстрадвам) suffer, fare badly, go through hardship/difficulties, endure hardship(s); много изтеглих с тази операция I had a bad time with this operation;
  \изтеглям се 1. withdraw;
  2. ( израствам тънък и висок) grow tall and thin; • \изтеглям празно draw a blank; \изтеглям пълно draw a winner.
  * * *
  drag: изтеглям me out of this hole! - Изтегли ме от тази дупка!; draw; extend; elongate; stretch; withdraw: изтеглям the troops - изтеглям войските
  * * *
  1. (билет - и на изпит, карта при игра) draw 2. (въздух) exhaust, draw off, pump out 3. (издърпвам) pull out, drag out 4. (израствам тънък и висок) grow tall and thin 5. (изстрадвам) suffer, fare badly, go through hardships/difficulties, endure hardship(s) 6. (книга) withdraw from publication, suppress 7. (оттеглям) withdraw, take back 8. (пари) draw (out), (чек) саsh 9. (удължавам) stretch, draw out, extend 10. draw out 11. ИЗТЕГЛЯМ (лодка и пр.) на брега draw out, beach 12. ИЗТЕГЛЯМ ce 13. ИЗТЕГЛЯМ войските draw off/withdraw the troops 14. ИЗТЕГЛЯМ от обръщение withdraw from circulation, take out of circulation;call in 15. ИЗТЕГЛЯМ празно draw a blank 16. ИЗТЕГЛЯМ пълно draw a winner 17. вж. оттеглям се 18. кран за изтегляне на въздуха exhaust valve 19. много изтеглих с тази операция I had a bad time with this operation

  Български-английски речник > изтеглям

 • 204 изтичане

  flowing, etc. вж. изтича; outflow
  (за срок) expiration, expiry
  * * *
  изтѝчане,
  ср., само ед. flowing, draining; elapsing, expiring; outflow; effluence; efflux; ( теч) leakage, seepage, escape; (за срок) expiration, expiry; \изтичане на въздух air break; \изтичане на газ gas leak; \изтичане на информация leak of information, leakage; \изтичане на капитали икон. capital flight; \изтичане на мозъци brain drain; \изтичане на патент expiration date of patent; \изтичане на срок lapse of time.
  * * *
  discharge; efflux{i`flXks}; effusion; escape; expiration (за срок); flow; issue; issue; leak; leakage; outflow
  * * *
  1. (за срок) expiration, expiry 2. flowing, etc. вж. изтича;outflow

  Български-английски речник > изтичане

 • 205 лакомо

  greedily
  * * *
  ла̀комо,
  нареч. greedily; gluttonously; гълтам \лакомо wolf.
  * * *
  devouringly
  * * *
  1. greedily 2. гълтам ЛАКОМО wolf

  Български-английски речник > лакомо

 • 206 лоча

  lap
  (пия жадно) swill, guzzle
  * * *
  ло̀ча,
  гл., мин. св. деят. прич. ло̀чил lap; swig; ( пия жадно) swill, guzzle.
  * * *
  lap; swig(разг.); swill (пия жадно)
  * * *
  1. (пия жадно) swill, guzzle 2. lap

  Български-английски речник > лоча

 • 207 лош

  1. (недобър, отрицателен, зъл) bad (comp. worse, super, worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent
  ам. mean
  лош език bad/foul language
  имам лош език be foul-mouthed/-tongued
  държа лош език към abuse, call (s.o.) names
  говоря лоши работи за speak ill of
  лош нрав ill-nature, a nasty temper
  с лоша кръв (за кон) vicious
  имам лош нрав be ill-/bad-tempered, be vicious
  лошо държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour
  имам лошо държане be ill-mannered
  лошо име a bad name
  ползувам се с лошо име have a bad name
  лоша слава ill fame, notoriety, disrepute
  лоши дела bad/dark deeds
  лоши пътища прен. evil ways
  лоши чувства ill/hard feeling, bad blood
  лоши очи evil eyes
  с лош поглед squint-eyed
  лошо храносмилане bad/poor digestion, indigestion
  лоша компания low company
  лоши другари bad/vicious companions
  лошо мнение a low/poor opinion
  имам лошо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of
  лоша услуга an ill office, disservice
  лошо настроение a low mood, low spirits; pettishness, petulance, sullens
  лоши времена hard times
  лоша новина bad/cold news
  лошо предчувствие misgiving, foreboding
  лош проводник non-conductor
  лошо ръководство poor/ill management; mismanagement
  лошо ръководене/администриране misconduct, mal-administration
  лошо управление misrule
  лош късмет bad/ill luck; mishap, misfortune, hard lines
  лошо състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair
  лоша дума a cross word
  лошо предзнаменование a bad/an ill omen; finger/ (hand-)writing on the wall
  лоша грешка a bad mistake
  лош удар a bad shot
  лоша рана a bad/nasty wound
  лошо порязване a nasty cut
  погаждам някому лош номер play s.o. a nasty trick
  не ставай лош! don't be nasty! това е лошо за тебе that's bad for you
  лоша работа it's a bad business, things are looking bad, it's a tough situation
  лоша ти е работата you are in for it, you are in a tight spot
  да не се е случило нещо лошо I hope there's nothing wrong
  в най- лошия случай at (the) worst
  ако се случи най- лошото if the worst comes to the worst
  това не е най- лошото the worst is yet to come
  2. (недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor
  лош въздух/дъх bad/foul air/breath
  лоша миризма a bad/foul/offensive smell
  лоша храна bad/foul/coarse food
  лошо качество poor/low quality
  3. (незадоволителен) poor, bad, inferior; broken, incorrect
  разг. miserable
  лоша бележка a bad mark
  лошо изпълнение a poor performance
  лош математик съм I am poor at maths, I'm a poor mathematician
  лошо здраве poor/ill health
  не е по- лош от другите he's no worse than the rest; he might pass in a crowd
  лош играч a poor player, sl. mug
  лош английски bad/broken English
  5. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable
  6. (за болест) bad, malignant, severe
  лоша кашлица/настинка a bad cough/cold
  лошо гърло croup
  лоша пъпка a malignant pistule, carbuncle, anthrax
  * * *
  прил.
  1. ( недобър, отрицателен, зъл) bad (comp. worse, super. worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent; амер. mean; в най-\лошия случай at (the) worst; говоря \лоши работи за speak ill of; държа \лош език към abuse, call (s.o.) names; имам \лош език be foul-mouthed/-tongued; имам \лош нрав be ill-/bad-tempered, be vicious; имам \лошо държане be ill-mannered; имам \лошо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of; \лош език bad/foul language; \лош късмет bad/ill luck; mishap, misfortune; \лош нрав ill-nature, nasty temper; \лош проводник non-conductor; \лош удар bad shot; \лоша дума cross word; \лоша компания low company; \лоша новина bad/cold news; \лоша работа it’s a bad business, things are looking bad, it’s a tough situation; \лоша слава ill fame, notoriety, disrepute; \лоша ти е работата you are in for it, you are in a tight spot; \лоша услуга ill office, disservice; \лоши времена hard times; \лоши дела bad/dark deeds; \лоши очи evil eyes; \лоши пътища прен. evil ways; \лоши чувства ill/hard feeling, bad blood; \лошо държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour; \лошо настроение low mood, low spirits; pettishness, petulance, sullens; \лошо предзнаменование bad/ill omen; finger/(hand-)writing on the wall; \лошо предчувствие misgiving, foreboding; \лошо ръководене/администриране misconduct, maladministration; \лошо ръководство poor/ill management; mismanagement; \лошо състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair; \лошо управление misrule; \лошо храносмилане bad/poor digestion, indigestion; не ставай \лош! don’t be nasty! погаждам някому \лош номер play s.o. a nasty trick; последва нещо още по-\лошо worse followed; с \лош поглед squint-eyed; c \лоша кръв (за кон) vicious; това не е най-\лошото the worst is yet to come;
  2. ( недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor, rotten; \лоша миризма bad/foul/offensive smell; \лоша храна bad/foul/coarse food; \лошо качество poor/low quality;
  3. ( незадоволителен) poor, bad, inferior; broken, incorrect; разг. miserable; \лош английски bad/broken English; \лош играч poor player, sl. mug; \лош математик съм I am poor at maths, I’m a poor mathematician; \лошо здраве poor/ill health; \лошо изпълнение poor performance; не е по-\лош от другите he might pass in a crowd;
  4. ( непослушен) naughty;
  5. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable;
  6. (за болест) bad, malignant, severe; \лоша пъпка malignant pistule, carbuncle, anthrax; \лошо гърло croup;
  7. като същ. ср., само ед. ill, wrong; зная какво е добро и какво е \лошо know right from wrong; какво му е \лошото на what’s wrong with, what’s the matter with; \лошо ти се пише there’s trouble in store for you, it will go hard with you; \лошото е там, че the trouble is that, the mischief of it is that, the catch is that; попадам на по-\лошо go further and fare worse; правя някому \лошо do s.o. wrong; там е \лошото there’s/that’s the rub; само мн. \лошите the baddies.
  * * *
  bad: а лош idea - лоша идея; dark; harmful (вреден); ill{il}: лош will - лоши намерения; malefic; maleficent; miserable{`mizxrxbl}; nasty: a лош wound - лоша рана; naughty: лош by nature - лош по природа; poor: лош quality - лошо качество; sinister: лош companions - лоши другари
  * * *
  1. (за болест) bad, malignant, severe 2. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable 3. (недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor 4. (недобър, отрицателен» зъл) bad (comp. worse, super, worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent 5. (незадоволителен) poor, bad, inferior;broken, incorrect 6. (непослушен) naughty 7. ЛОШ английски bad/broken English 8. ЛОШ въздух/дъх bad/foul air/breath 9. ЛОШ език bad/foul language 10. ЛОШ играч a poor player, sl. mug 11. ЛОШ късмет bad/ill luck;mishap, misfortune, hard lines 12. ЛОШ математик съм I am poor at maths, I'm a poor mathematician 13. ЛОШ нрав ill-nature, a nasty temper 14. ЛОШ проводник non-conductor 15. ЛОШ удар a bad shot 16. ЛОШa бележка a bad mark 17. ЛОШa грешка a bad mistake 18. ЛОШa дума а cross word 19. ЛОШa кашлица/настинка a bad cough/cold 20. ЛОШa компания low company 21. ЛОШa миризма a bad/foul/offensive smell 22. ЛОШa новина bad/cold news 23. ЛОШa пъпка a malignant pistule, carbuncle, anthrax 24. ЛОШa работа it's a bad business, things are looking bad, it's a tough situation 25. ЛОШa рана a bad/nasty wound 26. ЛОШa слава ill fame, notoriety, disrepute 27. ЛОШa услуга an ill office, disservice 28. ЛОШa храна bad/ foul/coarse food 29. ЛОШo гърло croup 30. ЛОШo държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour 31. ЛОШo здраве poor/ill health 32. ЛОШo изпълнение a poor performance 33. ЛОШo име a bad name 34. ЛОШo мнение a low/poor opinion 35. ЛОШo настроение a low mood, low spirits;pettishness, petulance, sullens 36. ЛОШo порязване a nasty cut 37. ЛОШo предзнаменование a bad/an ill omen;finger/(hand-)writing on the wall 38. ЛОШo предчувствие misgiving, foreboding 39. ЛОШo ръководене/администриране misconduct, mal-administration 40. ЛОШo ръководство poor/ill management;mismanagement 41. ЛОШo състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair 42. ЛОШo управление misrule 43. ЛОШo храносмилане bad/poor digestion, indigestion 44. ЛОШа ти е работата you are in for it, you are in a tight spot 45. ЛОШи времена hard times 46. ЛОШи дела bad/dark deeds 47. ЛОШи другари bad/vicious companions 48. ЛОШи очи evil eyes 49. ЛОШи пътища прен. evil ways 50. ЛОШи чувства ill/hard feeling, bad blood 51. ЛОШо качество poor/low quality 52. ако се случи най-ЛОШото if the worst comes to the worst 53. ам. mean 54. в най-ЛОШия случай at (the) worst 55. говоря ЛОШи работи за speak ill of 56. да не се е случило нещо ЛОШо I hope there's nothing wrong 57. държа ЛОШ език към abuse, call (s.o.) names 58. имам ЛОШ език be foul-mouthed/-tongued 59. имам ЛОШ нрав be ill-/bad-tempered, be vicious 60. имам ЛОШо държане be ill-mannered 61. имам ЛОШо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of 62. не е по-ЛОШ от другите he's no worse than the rest;he might pass in a crowd 63. не е чак толкова ЛОШо it isn't (half) so bad 64. не ставай ЛОШ! don't be nasty! това е ЛОШо за тебе that's bad for you 65. погаждам някому ЛОШ номер play s.o. a nasty trick 66. ползувам се с ЛОШо име have a bad name 67. последва нещо още по-ЛОШо worse followed 68. разг. miserable 69. с ЛОШ поглед squint-eyed 70. с ЛОШа кръв (за кон) vicious 71. това не е най-ЛОШото the worst is yet to come

  Български-английски речник > лош

 • 208 маниак

  maniac, мед. monomaniac; lunatic
  прен. crank
  маниак на тема чист въздух a fresh air crank/fiend
  маниак на тема опера/балет an opera/a ballet fan
  * * *
  маниа̀к,
  м., -ци; маниа̀чк|а ж., -и maniac; freak; fiend; мед. monomaniac; lunatic; прен. crank; ( запалянко) fan; freak; \маниакк на тема джаз/контрол jazz/control freak; \маниакк на тема опера opera fan; \маниакк на тема чист въздух fresh air crank/fiend; телевизионен \маниакк couch potato.
  * * *
  crank: a fresh air маниак - маниак на тема чистота; fan; faddist; fiend; monomaniac
  * * *
  1. (запалянко) fan, fiend 2. maniac, мед. monomaniac;lunatic 3. МАНИАК на тема опера/балет an opera/a ballet fan 4. МАНИАК на тема чист въздух а fresh air crank/fiend 5. прен. crank

  Български-английски речник > маниак

 • 209 мехур

  1. анат., зоол. bladder, vesica, sac, cyst
  жлъчен мехур gall-bladder
  плавателен мехур (у рибите) float, (fish-)sound, a swim/swimming/air bladder
  излезе ми мехур на крака my foot blistered
  причинявам/правя мехур raise a blister
  прен. bubble
  мехур с лед ice-pack
  * * *
  меху̀р,
  м., -и, (два) меху̀ра 1. анат., зоол. bladder, vesica, sac, cyst; жлъчен \мехур gall-bladder; пикочен \мехур (urinary) bladder; плавателен \мехур (у рибите) float, (fish-)sound, swim/swimming/air bladder; причинявам \мехури vesicate;
  2. ( подутина) blister; излезе ми \мехур на крака my foot blistered; образуване на \мехури vesication, vesiculation; причинявам/правя \мехур raise a blister;
  3. (от въздух) bubble; \мехур с лед ice-pack; правя сапунени \мехури blow bubbles; сапунен \мехур soap-bubble; прен. bubble.
  * * *
  bladder: urinary мехур - пикочен мехур; blister: raise a мехур - правя мехур; bubble; cyst; sac; soap-bubble (сапунен); vesica (анат., бот., пикочен, плавателен и пр.)
  * * *
  1. (от въздух) bubble 2. (подутина) blister 3. МЕХУР с лед ice-pack 4. анат., зоол. bladder, vesica, sac, cyst 5. жлъчен МЕХУР gall-bladder 6. излезе ми МЕХУР на крака my foot blistered 7. пикочен МЕХУР (urinary) bladder 8. плавателен МЕХУР (у рибите) float, (fish-)sound, a swim/swimming/air bladder 9. правя сапунени МЕХУРи blow bubbles 10. прен. bubble 11. причинявам МЕХУРи vesicate 12. причинявам/правя МЕХУР raise a blister 13. сапунен МЕХУР soap-bubble

  Български-английски речник > мехур

 • 210 мръсен

  1. dirty, grubby, grimy, soiled, mucky, messy, hoggish, unwashed
  (много) filthy
  (нечист) unclean, impure, frowzy, ( и мизерен) squalid, sordid
  (за време) dirty, foul, nasty, wretched, beastly
  (за вода) foul. impure, polluted
  (за въздух) foul, close
  (за улица, път) dirty, muddy, miry
  2. (долен, низък) dirty, nasty, mean (-spirited), vile, base, wicked
  (безчестен-за деяние) unfair, foul, abominable
  мръсно дело, мръсна работа a foul deed, a base action
  мръсен негодник a mean rascal
  мръсен номер a dirty/nasty/mean trick
  3. (неприличен) dirty, foul, filthy, nasty, ribald, scurrilous, obscene, profane, lewd
  мръсен език ribald speech, profane language, obscenity, ordure
  мръсна дума a foul/nasty/profane word
  мръсен виц a dirty/ribald joke
  говоря мръсни думи/приказки talk filth, ( обикновено-като качество) be foul-mouthed
  имам мръсни мисли have a nasty/dirty mind
  правя мръсно на някого play a dirty trick on s.o., sl. do the dirty on s.o
  * * *
  мръ̀сен,
  прил., -на, -но, -ни 1. dirty, grubby, grimy, soiled, mucky, messy, hoggish, unwashed; книж. feculent; разг. sleazy, scruffy (и мизерен); tatty; ( много) filthy; ( нечист) unclean, impure, frowzy, ( мизерен) squalid, sordid; ( покрит с лекета) stained; (за време) dirty, foul, nasty, wretched, beastly; (за вода) foul, impure, polluted; (за въздух) foul, close; (за цвят) dingy; (за улица, път) dirty, muddy, miry;
  2. ( долен, низък) dirty, nasty, mean(-spirited), vile, wicked, base, sleazy; sl. grotty; ( като ругателен епитет) sl. bloody, ( евфемистично) blankety; ( безчестен ­ за деяние) unfair, foul, abominable; (за престъпление) foul; \мръсенен номер dirty/nasty/mean trick; \мръсенни сделки funny business;
  3. ( неприличен) dirty, foul, filthy, nasty, ribald, scurrilous, obscene, profane, lewd; говоря \мръсенни думи/приказки talk filth, be foul-mouthed; имам \мръсенни мисли have a nasty/dirty mind; \мръсенен виц dirty/ribald joke; \мръсенна дума four-letter word; • правя \мръсенно на някого play a dirty trick on s.o., sl. do the dirty on s.o.
  * * *
  bawdy; dingy; dirty: мръсен tricks - мръсни номера, мръсен hands - мръсни ръце; drab; filthy; foul: a мръсен deed - мръсна работа; grimy; grouty; impure; messy; mourning (за нокти); mucky; muddy; nasty: a мръсен word - мръсна дума; pig-like; piggish; smeary; smutty; sordid; unwashed; vile
  * * *
  1. (безчестен - за деяние) unfair, foul, abominable 2. (долен, низък) dirty, nasty, mean(-spirited), vile, base, wicked 3. (за вода) foul. impure, polluted 4. (за време) dirty, foul, nasty, wretched, beastly 5. (за въздух) foul, close 6. (за престъпление) foul 7. (за улица, път) dirty, muddy, miry 8. (за цвят) dingy 9. (като ругателен епитет) sl. bloody, (евфемистично) blankety 10. (много) filthy 11. (неприличен) dirty, foul, filthy, nasty, ribald, scurrilous, obscene, profane, lewd 12. (нечист) unclean, impure, frowzy, (и мизерен) squalid, sordid 13. (покрит с лекета) stained 14. dirty, grubby, grimy, soiled, mucky, messy, hoggish, unwashed 15. МРЪСЕН виц a dirty/ribald joke 16. МРЪСЕН език ribald speech, profane language, obscenity, ordure 17. МРЪСЕН негодник а mean rascal 18. МРЪСЕН номер a dirty/nasty/mean trick 19. говоря мръсни думи/приказки talk filth, (обикновено - като качество) be foul-mouthed 20. имам мръсни мисли have a nasty/dirty mind 21. мръсна война a dirty war 22. мръсна дума a foul/nasty/profane word 23. мръсно дело, мръсна работа a foul deed, a base action 24. правя мръсно на някого play a dirty trick on s.o., sl. do the dirty on s.o 25. ставам жертва на мръсна игра meet with foul play

  Български-английски речник > мръсен

 • 211 на

  1. предл. (притежателно отношение, отношение към деятел, служба или причина за нещо след съществителни, образувани от преходни глаголи) of
  къщата на баща ми my father's house
  къщата на Петър Peter's house
  един приятел на баща ми a friend of my father's
  трудът на работника the labour of the worker, the worker's labour
  покривът на къщата the roof of the house
  началникът на отдела the head of the department
  жертва на дълга a victim of duty
  писането на писма the writing of letters, writing letters
  свидетел на защитата a witness for the defence
  отглеждане на добитък cattle breeding
  или без предл.
  дай го на Петър give it (to) Peter
  дай на Петър една ябълка give Peter an apple
  дай една ябълка на него give an apple to him, give him an apple
  дай на всекиго по една ябълка give each an apple
  кажи на всички tell everybody
  на Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes
  на тях им се роди син a son was born to them
  3. (за място, положение) on, upon, at, in
  книгата е на масата the book is on the table
  седя на масата sit at the table
  на стола on/in the chair
  на стената on the wall
  облягам се на стената lean against the wall
  на тавана on the ceiling; in the attic
  виси на кука it hangs on a hook
  на тази страница on this page
  на четири кряка on all fours
  на училище/черква съм be at school/church
  на кино/театър at the cinema/theatre
  на концерт/бал at a concert/ball
  на сватба/погребение at a wedding/funeral
  на двора in the yard
  на полето in the field
  на улицата in/ам. on the street
  на север in the north; up north
  на юг in the south; down south
  на море at the seaside
  на планина in the mountain(s)
  на слънце/сянка in the sun/shade
  на чист въздух in the open air
  на дъжда in the rain
  на служба при in the service of
  на 4 метра зад къщата 4 metres behind the house
  на шест мили от града within six miles of the town
  слагам на масата put on the table
  падам на земята fall on/to the ground
  потъвам на дъното sink to the bottom
  на север/юг to the north/south
  north (wards)/south(wards) (от of)
  отивам на север go up north
  отивам на юг go down south
  излизам на улицата go out into the street
  отивам на училище/пазар/кино/концерт/сватба и пр. go to school/market/the cinema/a concert/a wedding, etc.
  отивам на разходка go for a walk
  отивам на екскурзия/гости go on a hike/a visit
  отивам на жетва/гъби/къпини go harvesting/mushrooming/blackberrying
  той е на гости he is on a visit, he is visiting
  отивам на почивка go on a holiday
  оттеглям се на съвещание withdraw (to deliberate)
  ходя на лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping
  отивам на война go to war
  6. (за време, конкретен момент) on, at
  на 9 май on May 9, on the 11th of May
  на същия/другия/третия ден (on) the same/next/third day
  на залез-слънце at sunset
  на здрачаване at dusk
  на часа immediately, at once, then and there
  на прощаване at parting
  на петгодишна възраст at the age of five, at five years of age
  на 14 години aged forty
  на колко си години? how old are you? what's your age?
  на млади години in o.'s youth
  на стари години in o.'s old age
  когато бях на пет години when I was five
  той е на моята възраст he is a man of my age
  8. (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние, посредством, чрез)
  9. частица (ето, това е) here; here is...
  на какво трябва да направиш this is what you've got to do
  10. (вземи) here you are; take it
  на ти пари за тетрадки here is some money for notebooks
  11. ама на! but there! there it is! ей тъй на! just so! ( без особена причина) just like that!
  12. screw on.
  прах в очите на gull, dupe, fool, throw dust in s.o.'s eyes, blear the eyes of
  за очи for appearance's sake, for window-dressing; for the look of it, to save face/appearances; it is all eyewash
  за черните очи на for love, for s.o.'s (sweet) sake, for s.o.'s fair eyes
  правя мили очи на make up to, coax, wheedle, ingratiate o.s. (with)
  в моите очи to my eye, in my opinion
  издигам се/падам в очите на rise/fall in s.o.'s estimation/esteem
  далеч от очите, далеч от сърцето out of sight, out of mind
  със сведени очи with downcast eyes
  с какви очи (ще гледам и пр.) how on earth
  на part o.'s hair
  на по средата a parting in the middle
  на отстрани parting on one side
  Млечният на астр. the Milky Way, the Galaxy
  намирам се на на и под на be as common as blackberries
  не съм го намерил на ная it's too precious
  оставям на ная le left stranded
  върви си по ная mind your own business
  прав ти на good riddance.
  някого s.o.'s right-hand man
  дело на човешка ръка made by human hands/by human work (manship)
  нося на ръце make much of
  не са ми останали ръце от работа I have worked/worn my fingers to the bone
  дай на (при пазарлък) done! it's a bargain!
  на-
  1. предст. (достатъчно, до насита) enough, o.'s fill
  have/do enough (c ger. на глагола)
  have o.'s fill of (c ger. на глагола)
  натанцувам се dance o.'s fill, have o.'s fill of dancing
  наприказвах се I've talked my fill, I've talked enough, I've done enough talking
  набаданосахме стаите we've painted all the rooms
  3. (много) a lot of, lots of, heaps/piles of
  навадихме картофи и ги натоварихме we dug up lots of potatoes and loaded them on the cart
  навземам take a lot of, take lots of
  4. (малко) slightly
  накиселявам be slightly sour, have a slightly sour taste
  5. (в) into, in
  нахлувам break/rush in
  6. (нагоре, едно върху друго) up
  нажилвам sting all over
  накълцвам cut/chop up
  9. (започване на действие, чувство) begin с инф., conceive а... с отглаголно същ.
  ще те намрази he'll begin to hate you
  намразих го I conceived a hatred for him
  * * *
  на,
  част.
  1. ( ето, това е) here; here is …;
  2. ( вземи) here you are; take it;
  3.: ама \на! but her! there it is! ей тъй \на! just so! ( без особена причина) just like that!
  ——————
  на,
  предл.
  1. (прит. отношение; отношение към деятел, служба или причина за нещо; след същ., образувани от прех. гл.) of; един приятел \на баща ми a friend of my father’s; къщата \на баща ми my father’s house; отглеждане \на добитък cattle breeding; свидетел \на защитата a witness for defence; трудът \на работника the labour of the worker, the worker’s labour;
  2. ( дателно отношение) to; или без предл.; дай го \на Петър give it (to) Peter; дай една ябълка \на него give an apple to him, give him an apple; дай \на Петър една ябълка give Peter an apple; \на Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes; \на тях им се роди син a son was born to them;
  3. (за място, положение) on, upon, at, in; книгата е \на масата the book is on the table; \на 20 метра зад къщата 20 meters behind the house; \на двора in the yard; \на море at the seaside; \на планина in the mountain(s); \на полето in the field; \на сватба/погребение at a wedding/funeral; \на север in the north; up north; \на служба при in the service of; \на слънце/сянка in the sun/shade; \на тавана on the ceiling; in the attic; \на улицата in/амер. on the street; \на училище/черква съм be at school/church; \на четири крака on all fours; \на шест мили от града within six miles of the town; \на юг in the south; down south; облягам се \на стената lean against the wall; седя \на масата sit at the table;
  4. (за посока) on, to; излизам \на улицата go out into the street; \на север/юг to the north/south; north(wards)/south(wards) (от of); отивам \на юг go down south; падам \на земята fall on/to the ground;
  5. ( място или област като обект на някаква дейност) on, to, for; отивам \на война go to war; отивам \на екскурзия/гости go on a hike/a visit; отивам \на кино go to the cinema; отивам \на почивка go on a holiday; отивам \на разходка go for a walk; оттеглям се \на съвещание withdraw (to deliberate); ходя \на лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping;
  6. (за време, конкретен момент) on, at; \на 24 май on May 24, on the 24th of May; \на залез слънце at sunset; \на прощаване at parting; \на часа immediately, at once, then and there;
  7. (за възраст) at; \на колко си години? how old are you? what’s your age? \на петгодишна възраст at the age of five, at five years of age; \на стари години in o.’s old age; \на 40 години aged forty; той е \на моята възраст he is a man of may age;
  8. (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние; посредством, чрез) in; by; млад \на години young in years; \на вехто second hand; \на вяра on credit; \на голо on/over o.’s bare skin, next to the skin; \на два етажа in two storeys; \на дело in practice; \на дребно (за търговия) retail; \на едро wholesale; \на кръст crosswise; \на купчини in heaps; \на ръка by hand; \на свои разноски at o.’s own expense; \на смях/шега for fun; продавам \на метър/литър sell by the metre/litre; работя \на парче work by the piece;
  9. (за умножение, деление, разпределение, честота) by, in, into, per; два пъти \на ден/месец/година twice a day/mouth/year; деля \на две divide in two; \на глава per capita/head; \на месец per/a month, monthly; 5 \на 3 метра 5 by 3 meters; плащат им \на час they are paid by the hour; по пет лева \на човек five levs each, five levs apiece, five levs per head; режа \на парчета cut in/into pieces;
  10. (за език и пр.) in; как е риба\на френски? what’s the French (word) for “fish”? \на френски in French; превеждам \на френски translate/turn into French;
  11. ( към): \на изчезване near extinction; \на свършване е it is running out, it is low;
  12. ( отношение към инструмент, машина, игра) on ( или не се превежда); играя \на шах/футбол play chess/football; изсвирвам нещо \на цигулка и пр. play s.th. on the violin, etc.; работя \на машина operate/run/work a machine; свиря \на пиано play the piano;
  13. ( преход в дадено състояние) to, into; ставам \на прах/пара turn (in) to dust/vapour; • има вкус \на it tastes of; мирише \на it smells of; \на бира ли сте или \на вино? what will you have, beer or wine? \на ваше разположение at your disposal; \на добро е it is a good omen; \на добър час! good luck! ( при изпращане) bon voyage! have a good trip! \на дъжд е it looks like rain; \на оръжие! to arms!
  * * *
  at; by; in (място); into (при делене); to (за дателен падеж); to (за движение)
  * * *
  1. (дателно отношение) to 2. (за време, конкретен момент) on, at 3. (за място, положение) on, upon, at, in 4. (за посока) on, to 5. (място или област като обект на някаква дейност) on, to, for 6. 1 (вземи) here you are;take it 7. 1 (за възраст) at 8. 1 (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние, посредством, чрез) 9. 1 screw on. 10. 1 ама НА! but there! there it is! ей тъй НА! just so! (без особена причина) just like that! 11. 1 предл. (притежателно отношение, отношение към деятел, служба или причина за нещо 12. 10, on the 13. 11th of May 14. 13 години aged forty 15. 15 частица (ето, това е) here;here is... 16. 4 метра зад къщата 17. 5 metres behind the house 18. 9 май on May 19. north(wards)/south(wards) (от of) 20. Млечният НА acmp. the Milky Way, the Galaxy 21. НА 22. НА no средата a parting in the middle 23. НА part o.'s hair 24. НА Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes 25. НА двора in the yard 26. НА дъжда in the rain 27. НА залез-слънце at sunset 28. НА здрачаване at dusk 29. НА какво трябва да направиш this is what you've got to do 30. НА кино/театър at the cinema/theatre 31. НА колко си години? how old are you?what's your age? 32. НА концерт/бал at a concert/ball 33. НА млади години in o.'s youth 34. НА море at the seaside 35. НА отстрани parting on one side 36. НА петгодишна възраст at the age of five, at five years of age 37. НА планина in the mountain(s) 38. НА полето in the field 39. НА прощаване at parting 40. НА сватба/погребение at a wedding/funeral 41. НА север in the north;up north 42. НА север/юг to the north/south 43. НА служба при in the service of 44. НА слънце/сянка in the sun/shade 45. НА стари години in o.'s old age 46. НА стената on the wall 47. НА стола on/in the chair 48. НА същия/другия/третия ден (on) the same/next/third day 49. НА тавана on the ceiling;in the attic 50. НА тази страница on this page 51. НА ти пари за тетрадки here is some money for notebooks 52. НА тях им се роди син a son was born to them 53. НА улицата in/ам. on the street 54. НА училище/черква съм be at school/church 55. НА часа immediately, at once, then and there 56. НА четири кряка on all fours 57. НА чист въздух in the open air 58. НА шест мили от града within six miles of the town 59. НА юг in the south;down south 60. в моите очи to my eye, in my opinion 61. виси НА кука it hangs on a hook 62. върви си по НАя mind your own business 63. дай НА (при пазарлък) done! it's a bargain ! 64. дай НА Петър една ябълка give Peter an apple 65. дай НА всекиго по една ябълка give each an apple 66. дай го НА Петър give it (to) Peter 67. дай една ябълка НА него give an apple to him, give him an apple 68. далеч от очите, далеч от сърцето out of sight, out of mind 69. дело НА човешка ръка made by human hands/by human work(manship) 70. един приятел НА баща ми а friend of my father's 71. жертва НА дълга a victim of duty 72. за очи for appearance's sake, for window-dressing;for the look of it, to save face/appearances;it is all eyewash 73. за черните очи на for love, for s.o.'s (sweet) sake, for s.o.'s fair eyes 74. издигам се/падам в очите на rise/fall in s.o.'s estimation/esteem 75. излизам НА улицата go out into the street 76. или без предл. 77. кажи НА всички tell everybody 78. книгата е НА масата the book is on the table 79. когато бях НА пет години when I was five 80. къщата НА Петър Peter's house 81. къщата НА баща ми my father's house 82. махай се от очите ми! out of my sight! с отворени очи fully conscious/aware 83. намирам се на НА и под НА be as common as blackberries 84. началникът НА отдела the head of the department 85. не са ми останали ръце от работа I have worked/worn my fingers to the bone 86. не съм го намерил на НАя it's too precious 87. нося НА ръце make much of 88. някого s.o.'s right-hand man 89. облягам се НА стената lean against the wall 90. оставям на НАя lе left stranded 91. отглеждане НА добитък cattle breeding 92. отивам НА война go to war 93. отивам НА екскурзия/гости go on a hike/a visit 94. отивам НА жетва/гъби/къпини go harvesting/mushrooming/blackberrying 95. отивам НА почивка go on a holiday 96. отивам НА разходка go for a walk 97. отивам НА север go up north 98. отивам НА училище/пазар/кино/концерт/сватба и пр. go to school/market/the cinema/a concert/a wedding, etc. 99. отивам НА юг go down south 100. оттеглям се НА съвещание withdraw (to deliberate) 101. падам НА земята fall on/to the ground 102. писането НА писма the writing of letters, writing letters 103. покривът НА къщата the roof of the house 104. потъвам НА дъното sink to the bottom 105. прав ти НА good riddance. 106. правя мили очи на make up to, coax, wheedle, ingratiate o.s. (with) 107. прах в очите на gull, dupe, fool, throw dust in s.o.'s eyes, blear the eyes of 108. с какви очи (ще гледам и пр.) how on earth. 109. свидетел НА защитата a witness for the defence 110. седя НА масата sit at the table 111. скрит от очите на хората hidden from sight 112. слагам НА масата put on the table 113. след съществителни, образувани от преходни глаголи) of 114. със сведени очи with downcast eyes 115. той е НА гости he is on a visit, he is visiting 116. той е НА моята възраст he is a man of my age 117. трудът НА работника the labour of the worker, the worker's labour 118. ходя НА лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping 119. ще ми откъсне ръцете it weighs a ton

  Български-английски речник > на

 • 212 нагнетявам

  вж. нагнитам
  * * *
  нагнетя̀вам,
  гл. техн. inject; deliver; \нагнетявам въздух blast.
  * * *
  вж. нагнитам

  Български-английски речник > нагнетявам

 • 213 накриво

  awry; aslant, aslope; at an angle, not straight, on/to one side
  картината виси накриво the picture hangs askew, the picture is not square to the ceiling
  пиронът се заби накриво the nail went the wrong way
  нося шапката си накриво wear o.'s hat/cap on one side
  ставам накриво get out of bed on the wrong side
  днес все накриво ми върви everything goes wrong today, it's a bad day
  гледам накриво прен. look askance (at)
  (с недобро око) take a wry view of
  гледат се накриво there's no love lost between them
  гълтам накриво s.th. goes the wrong way
  вземам (нещо) накриво misunderstand, misinterpret
  * * *
  накрѝво,
  нареч. awry; aslant, aslope; at an angle, not straight, on/to one side; закачам картина \накриво hang a picture askew; закопчавам \накриво misbutton; картината виси \накриво the picture hangs askew, the picture is not square to the ceiling; килимът е постлан \накриво the crapet is not square with the corner; нося шапката си \накриво wear o.’s hat/cap on one side; пиронът се заби \накриво the nail went the wrong way; • вземам ( нещо) \накриво misunderstand, misinterpret; гледам \накриво прен. look askance (at); (с недобро око) take a wry view of; гледат се \накриво there’s no love lost between them; гълтам \накриво s.th. goes the wrong way; днес все \накриво ми върви everything goes wrong today, it’s a bad day; ставам \накриво get out of bed on the wrong side.
  * * *
  askew; awry{x'rei}
  * * *
  1. (с недобро око) take a wry view of 2. awry;aslant, aslope;at an angle, not straight, on/to one side 3. вземам (нещо) НАКРИВО misunderstand, misinterpret 4. гледам НАКРИВО прен. look askance (at) 5. гледат се НАКРИВО there's no love lost between them 6. гълтам НАКРИВО s. th. goes the wrong way 7. днес все НАКРИВО ми върви everything goes wrong today, it's a bad day 8. закачам картина НАКРИВО hang a picture askew 9. закопчавам НАКРИВО misbutton 10. картината виси НАКРИВО the picture hangs askew, the picture is not square to the ceiling 11. нося шапката си НАКРИВО wear o.'s hat/cap on one side 12. пиронът се заби НАКРИВО the nail went the wrong way 13. ставам НАКРИВО get out of bed on the wrong side

  Български-английски речник > накриво

 • 214 налягане

  pressure
  високо/ниско налягане high/low pressure
  под налягане under pressure
  налягане от една атмосфера a pressure of one atmosphere
  * * *
  наля̀гане,
  ср., само ед. pressure; апарат за измерване на \налягането tasimeter; високо/ниско \налягане high/low pressure; въздух под \налягане прен. hot air; кръвно \налягане blood pressure; \налягане от една атмосфера a pressure of one atmosphere; под \налягане under pressure.
  * * *
  pressure: high/ low налягане - високо / ниско налягане
  * * *
  1. pressure 2. НАЛЯГАНЕ от една атмосфера a pressure of one atmosphere 3. апарат за измерване на НАЛЯГАНЕто tasimeter 4. високо/ниско НАЛЯГАНЕ high/low pressure 5. кръвно НАЛЯГАНЕ blood pressure 6. под НАЛЯГАНЕ under pressure

  Български-английски речник > налягане

 • 215 наситен

  saturated, impregnate (d)
  (сит, преситен) satiated; full
  хим. saturated, concentrated
  (за цвят) deep, live, generous, saturated
  наситен с чувственост (за музика и пр.) luscious
  въздух, наситен с благоухание balmy air
  идейно наситен ideologically meaningful
  книга, наситена с хумор a book brimming over with wit
  * * *
  насѝтен,
  мин. страд. прич. saturated, impregnate(d); ( сит, преситен) satiated; full; хим. saturated, concentrated; (за цвят) deep, live, generous, saturated; въздух, \наситен с благоухание balmy air; идейно \наситен ideologically meaningful; книга, \наситена с хумор a book brimming over with wit; \наситен аромат full flavour; \наситен с чувственост (за музика и пр.) luscious.
  * * *
  generous; impregnate; saturate (за цвят)
  * * *
  1. (за цвят) deep, live, generous, saturated 2. (сит, преситен) satiated;full 3. saturated, impregnate(d) 4. НАСИТЕН с чувственост (за музика и пр.) luscious 5. въздух, НАСИТЕН с благоухание balmy air 6. идейно НАСИТЕН ideologically meaningful 7. книга, НАСИТЕНа с хумор a book brimming over with wit 8. хим. saturated, concentrated

  Български-английски речник > наситен

 • 216 нечист

  unclean, dirty; unwashed; dingy; uncleanly
  (с примеси) impure, adulterated
  прен. dishonourable, disreputable, shady, suspicious; unholy
  нечиста работа slovenly/careless work, прен. a shady/suspicious affair/deal; jobbery
  разг. jiggery-pokery
  извършвам нечиста сделка jockey a transaction
  нечиста сила an evil spirit
  нечиста съвест a guilty/bad conscience
  нечисто произношение a defective pronunciation
  нечист въздух close/stale air
  нечисти подбуди impure motives
  * * *
  нечѝст,
  прил. unclean, dirty; unwashed; dingy; grimy; uncleanly; (с примеси) impure, adulterated; прен. dishonourable, disreputable, shady, suspicious; unholy; извършвам \нечиста сделка jockey a transaction; \нечист въздух close/stale air; \нечиста работа slovenly/careless work, прен. shady/suspicious affair/deal; jobbery; разг. jiggery-pokery; funny business; \нечиста сила an evil spirit; \нечиста съвест guilty/bad conscience; \нечисти подбуди impure motives; \нечисто произношение defective pronunciation.
  * * *
  dirty: нечист hands - нечисти ръце; dreggy; drossy; impure{im`pyux}; smeary; unclean; unwashed
  * * *
  1. (с примеси) impure, adulterated 2. unclean, dirty;unwashed;dingy;uncleanly 3. НЕЧИСТ въздух close/stale air 4. НЕЧИСТa работа slovenly/careless work, прен. a shady/suspicious affair/deal;jobbery 5. НЕЧИСТa сила an evil spirit 6. НЕЧИСТa съвест a guilty/bad conscience 7. НЕЧИСТo произношение a defective pronunciation 8. НЕЧИСТи подбуди impure motives 9. извършвам НЕЧИСТa сделка jockey a transaction 10. прен. dishonourable, disreputable, shady, suspicious;unholy 11. разг. jiggery-pokery

  Български-английски речник > нечист

 • 217 нося

  1. (в ръце, чанта, ни гръб) carry
  (имам у себе си) have with/on/about one
  (за река вятър) carry, bear, drift
  (име, следи, признаци) bear
  нося оръжие carry arms
  нося пушка/куфар carry a gun/suitcase
  нося си парите в джоба carry o.'s money in o.'s pocket
  не нося пари със себе си I have no money on/with me
  нося документите си have o.'s documents with one
  нося името си от take o.'s name from
  нося дете на ръце carry a child in o.'s arms
  вълните носят лодката към скалите the waves are driving/drifting the boat towards the rocks
  какво те носи насам? what brings you here? what wind blows you here?
  нося ви приятно известие I'm bringing you good news
  нося следи от bear the mark/traces of
  краката му едва го носят he can hardly stand on his feet
  носи ти се славата everybody's talking about you, your name's on everybody's lips
  нося печата на carry/bear the seal of
  2. (докарвам, причинявам) bring
  данъкът носи хубав доход the tax yields a handsome revenue
  3. (издържам-тежест) bear, support, sustain
  тези колони носят тежестта на свода these pillars bear the weight of the arch
  4. (понасям, издържам) bear
  той носи he has a broad back
  нося пиене carry o.'s liquor well
  той носи много, главата му носи много he can stand a lot
  той носи майтап he can take a joke
  5. (дреха и пр..) wear, ( в даден случай) have on
  (номер обувки и пр.) take
  нося пръстен wear a ring
  нося очила wear spectacles
  нося дълга коса wear o.'s hair long
  нося брада wear a beard
  тези кокошки носят много яйца these hens are good layers
  нося отговорност bear a/the responsibility, he responsible; bear the blame
  нося наказание bear/carry a penalty
  нося смъртно наказание carry a death penalty
  нося караулна служба поен. perform sentinel duties, stand guard/sentinel, be on guard/duty
  носи кир doesn't stain easily, doesn't show the dirt
  материя, която носи кир a hard surface material/fabric
  нося някого на ръце wait on s.o. (hand and foot)
  носи ме feel dizzy, o.'s head swims
  7. (ходя, движа се безцелно) drift about/along
  (за дим, облаци) float, drift
  (no вода, въздух) navigate
  корабът се носи по вълните the ship rides (on) the waves, the ship glides swiftly over the waves
  нося се по течението прен.) go with the tide
  скиорът се носеше по снега the skier skimmed over the snow
  конникът се носеше над полето the rider galloped across the fields
  ята птици се носят над морето flocks of birds are flying over the sea
  лед се носеше по реката ice floated/drifted along the river
  песента се носеше из нивята the song floated over the fields
  облаци се носеха над планината clouds were floating above the mountain
  носи се слух, че it is rumoured that, a rumour is afloat that
  носи се миризма/звук a smell/sound
  * * *
  но̀ся,
  гл., мин. св. деят. прич. но̀сил 1. (в ръце, чанта, на гръб) carry; ( донасям) bring; ( отнасям) take; ( имам у себе си) have with/on/about one; (за река, вятър) carry, bear, drift; ( име, следи, признаци) bear; (в утробата си) carry; мед. gestate; (в сърцето си) bear; ( оръжие) амер., разг. tote; какво те носи насам? what brings you here? what wind blows you here? краката му едва го носят he can hardly stand on his feet; не \нося пари със себе си I have no money on/with me; носена топка спорт. held ball; носи ти се славата everybody’s talking about you, your name’s on everybody’s lips; \нося дете на гръб ride a child on o.’s back; \нося печата на carry/bear the seal of; \нося следи от bear the mark/traces of; остави се да бъде носен от течението he let himself drift with the current;
  3. ( издържам ­ тежест) bear, support, sustain; тези колони носят тежестта на свода these pillars bear the weight of the arch;
  4. ( понасям, издържам) bear; \нося пиене carry o.’s liquor well; той носи he has a broad back; той носи майтап he can take a joke; sl. he can stand the gaff; той носи много, главата му носи много he can stand a lot;
  5. ( дреха и пр.) wear, (в даден случай) have on; ( номер обувки и пр.) take; има още много да носиш това сако there’s plenty of wear in this jacket; \нося брада wear a beard; \нося дълга коса wear o.’s hair long; \нося очила wear spectacles; \нося пръстен wear a ring;
  \нося ce 1. ( ходя, движа се безцелно) drift about/along; ( движа се стремглаво) rush (along), scud (along); ( движа се плавно) glide; ( едва докосвам повърхността) skim; (за облаци) sail; (за дим, облаци) float, drift; ( летя) fly; (по вода, въздух) navigate; във въздуха се носеха снежинки snowflakes floated in the air; конникът се носеше над полето the rider galloped across the fields; корабът се носи по вълните the ship rides (on) the waves, the ship glides swiftly over the waves; лед се носеше по реката ice floated/drifted along the river; носи се слух, че it is rumoured that; rumours are flying about/around that; \нося се по течението (и прен.) go with the tide; птицата се носи по вятъра the bird rides on the wind; скиорът се носеше по снега the skier skimmed over the snow; чайки се носеха над вълните sea-gulls skimmed (over the waves);
  2. (за дреха) be worn; има още много да се носи (ще трае) there is plenty of wear in it; това сега много се носи this is now in general wear;
  3. ( обличам се): \нося се добре dress well, be always well turned out, be particular about o.’s clothes; • носи им много здраве remember me/us to them; \нося караулна служба воен. perform sentinel duties, stand guard/sentinel, be on guard/duty; \нося някого на ръце wait on s.o. (hand and foot); \нося отговорност bear a/the responsibility, be responsible; bear the blame.
  * * *
  bear; carry: I нося a child in my arms. - Нося дете в ръцете си.; deposit; waft (за вятър, вълни); yield
  * * *
  1. (no вода, въздух) navigate 2. (в ръце, чанта, ни гръб) carry 3. (в сърцето си) bear 4. (в утробата си) carry 5. (движа се стремглаво) rush (along), scud (along) 6. (докарвам, причинявам) bring 7. (донасям) bring 8. (дреха и пр..) wear, (в даден случай) have on 9. (едва докосвам повърхността) skim 10. (за дим, облаци) float, drift 11. (за река 12. (издържам - тежест) bear, support, sustain 13. (имам у себе си) have with/on/about one 14. (име, следи, признаци) bear 15. (летя) fly 16. (номер обувки и пр.) take 17. (отнасям) take 18. (понасям, издържам) bear 19. (снасям) lay 20. (ходя, движа се безцелно) drift about/along 21. НОСЯ ce 22. НОСЯ брада wear a beard 23. НОСЯ ви приятно известие I'm bringing you good news 24. НОСЯ дете на ръце carry a child in o.'s arms 25. НОСЯ документите си have o.'s documents with one 26. НОСЯ дълга коса wear o.'s hair long 27. НОСЯ името си от take o.'s name from 28. НОСЯ караулна служба поен. perform sentinel duties, stand guard/sentinel, be on guard/duty 29. НОСЯ наказание bear/carry a penalty 30. НОСЯ някого на ръце wait on s.o. (hand and foot) 31. НОСЯ оръжие carry arms 32. НОСЯ отговорност bear a/the responsibility, he responsible;bear the blame 33. НОСЯ очила wear spectacles 34. НОСЯ печата на carry/bear the seal of 35. НОСЯ пиене carry o.'s liquor well 36. НОСЯ пръстен wear a ring 37. НОСЯ пушка/куфар carry a gun/suitcase 38. НОСЯ сe по течението (и прен.) go with the tide 39. НОСЯ си парите в джоба carry o.'s money in o.'s pocket 40. НОСЯ следи от bear the mark/traces of 41. НОСЯ смъртно наказание carry a death penalty 42. във въздуха се носеха снежинки snowflakes floated in the air 43. вълните НОСЯт лодката към скалите the waves are driving/drifting the boat towards the rocks 44. вятър) carry, bear, drift 45. данъкът носи хубав доход the tax yields a handsome revenue 46. има още много да носиш това палто there's plenty of wear in this coat 47. какво те носи насам? what brings you here?what wind blows you here? 48. конникът се носеше над полето the rider galloped across the fields 49. корабът се носи по вълните the ship rides (on) the waves, the ship glides swiftly over the waves 50. краката му едва го НОСЯт he can hardly stand on his feet 51. лед се носеше по реката ice floated/drifted along the river 52. материя, която носи кир а hard surface material/fabric 53. не НОСЯ пари със себе си I have no money on/with me 54. носи им много здраве remember me/us to them 55. носи кир doesn't stain easily, doesn't show the dirt 56. носи ме feel dizzy, o.'s head swims 57. носи се миризма/звук a smell/sound 58. носи се слух, че it is rumoured that, a rumour is afloat that 59. носи ти се славата everybody's talking about you, your name's on everybody's lips 60. облаци се носеха над планината clouds were floating above the mountain 61. оставих се да бъда носен от течението I let myself drift with the current 62. песента се носеше из нивята the song floated over the fields 63. птицата се носи по вятъра the bird rides on the wind 64. скиорът се носеше по снега the skier skimmed over the snow 65. тези кокошки НОСЯт много яйца these hens are good layers 66. тези колони НОСЯт тежестта на свода these pillars bear the weight of the arch 67. това носи щастие this brings luck 68. той не носи шапка (обикновено) he does not wear a hat 69. той носеше сламена шапка he had a straw hat on 70. той носи he has a broad back 71. той носи майтап he can take a joke 72. той носи много, главата му носи много he can stand a lot 73. чайки се носеха над вълните sea-gulls skimmed (over the waves) 74. ята птици се НОСЯт над морето flocks of birds are flying over the sea

  Български-английски речник > нося

 • 218 околен

  околният свят the world around
  околна среда environment, surroundings
  околни села neighbouring/surrounding villages
  2. (обиколен) roundabout; devious, circuitous
  околен път detour, a roundabout way
  no околен път by a devious route, прен. through a devious path, implicitly, by implication/indirection
  опит по околенпът a devious attempt
  научавам по околен път come upon s.th. in a roundabout way. hear by devious ways
  околни пътища bypaths, прен. devious paths
  no околни пътища прен. by devious means, through crooked ways
  3. сьщ. мн. ч. bystanders; those around (s.o.)
  * * *
  око̀лен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( който се намира наблизо) neighbouring, adjacent; ( който се намира наоколо) surrounding, encompassing; (за въздух) ambient; \околенна среда environment, surroundings; circumambience; \околенният свят the world around;
  2. ( обиколен) roundabout; devious, circuitous; ( косвен) oblique; ( със заобикалки) circumlocutory; \околенен път detour, roundabout way; \околенни пътища bypaths, прен. devious paths; по \околенен път by a devious route, прен. through a devious path, implicitly, by implication/indirection; по \околенни пътища прен. by devious means, through crooked ways;
  3. като същ. само мн. \околенните bystanders; those around (s.o.); ( роднини и приятели) friends and relations.
  * * *
  adjacent; circumjacent; devious{`divixs}; roundabout (обиколен)
  * * *
  1. (за въздух) ambient 2. (който се намира наблизо) neighbouring, adjacent 3. (който се намира наоколо) surrounding, encompassing 4. (косвен) oblique 5. (обиколен) roundabout;devious, circuitous 6. (роднини и приятели) friends and relations 7. (със заобикалки) circumlocutory 8. no ОКОЛЕН път by a devious route, прен. through a devious path, implicitly, by implication/indirection 9. no околни пътища прен. by devious means, through crooked ways 10. ОКОЛЕН път detour, a roundabout way 11. научавам по ОКОЛЕН път come upon s.th. in a roundabout way. hear by devious ways 12. околна среда environment, surroundings 13. околни пътища bypaths, прен. devious paths 14. околни села neighbouring/surrounding villages: 15. околният свят the world around 16. опит поОКОЛЕНпът a devious attempt 17. сьщ. мн. ч. bystanders;those around (s.o.)

  Български-английски речник > околен

 • 219 опушен

  smoky, smoke-black, fire-blackened. dingy
  (за стая. таван и) smoked up, sooty. thick with soot
  * * *
  опу̀шен,
  мин. страд. прич. smoky, smoke-black, fire-blackened, dingy; (за стая, таван) smoked up, sooty, thick with soot; (за въздух) thick; ( дезинфекциран) fumigated.
  * * *
  fumous; fuliginous; reeky{ri;ki}; smoky; thick (за въздух)
  * * *
  1. (за въздух и) thick 2. (за стая. таван и) smoked up, sooty. thick with soot 3. smoky, smoke-black, fire-blackened. dingy

  Български-английски речник > опушен

 • 220 освежителен

  refreshing, enlivening, ( за въздух) bracing
  * * *
  освежѝтелен,
  прил., -на, -но, -ни refreshing, refreshful, enlivening, recreative, invigorating; (за въздух) bracing; \освежителенни напитки refreshers.
  * * *
  refreshing: I will bring you some освежителен drinks. - Ще ви донеса освежителни напитки.; bracing (за въздух); dewy{`dyu;i}; recreative
  * * *
  1. refreshing, enlivening, (за въздух) bracing 2. освежителни напитки refreshers

  Български-английски речник > освежителен

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.