Translation: from spanish

във футбола

 • 1 cañonazo

  m 1) оръдеен изстрел; 2) разрушения при обстрел; 3) силен изстрел във вратата (във футбола); destruir a cañonazos разрушавам с артилерийска стрелба.

  Diccionario español-búlgaro > cañonazo

 • 2 líbero

  m защитник ( във футбола).

  Diccionario español-búlgaro > líbero

 • 3 línea

  f 1) линия, черта; línea curva крива линия; línea recta права линия; línea quebrada начупена линия; línea horizontal хоризонтална линия; línea paralela геом. успоредна линия; línea perpendicular геом. перпендикулярна линия; línea vertical вертикална линия; 2) линия, направление; línea del viento мор. направление на вятъра; línea de flotación мор. ватерлиния; 3) ред, редица; 4) ред (на писмо, книга); тегел; 5) път, линия; línea aérea а) въздушна линия; б) лифт; línea férrea железопътна линия; línea de circunvalación околовръстна линия; 6) линия (мярка за дължина); 7) екватор; 8) родствена линия; 9) прен. край, граница; 10) фронт, бойна линия; 11) рисунка; 12) прен. хармонична, слаба и стройна фигура; conservar la línea запазвам си фигурата; 13) прен. ориентация, тенденция; la línea de la moda модната линия; 14) прен. поведение, държание; път, който се следва; 15) кабел, електрическа линия; 16) доза наркотик на прах; línea delantera спорт. предна линия (във футбола); línea media спорт. средна линия (във футбола); línea telefónica телефонна линия; de (en) primera línea от най-висока категория и важност; измежду най-добрите; echar líneas прен. чертая план, вземам мерки за постигане на нещо; en su línea измежду подобните си; en toda la línea прен. напълно, изцяло (с гл. triunfar, vencer, ganar, derrotar); leer entre líneas прен. чета между редовете.

  Diccionario español-búlgaro > línea

 • 4 offside

  m (англ.) 1) офсайд, вън от играта; 2) спорт. засада ( във футбола).

  Diccionario español-búlgaro > offside

 • 5 patadón

  Diccionario español-búlgaro > patadón

 • 6 plantillazo

  m високо вдигане на крак срещу противников играч ( във футбола).

  Diccionario español-búlgaro > plantillazo

 • 7 puerta

  f 1) врата; 2) прен. път, начало, подстъп към нещо; 3) спорт. врата (във футбола и други спортове); a las puertas прен. близък, неизбежен; a puerta cerrada, el diablo se vuelve покритото мляко котките не го лочат; por puertas прен. в крайна нужда; tomar uno la puerta напускам, отивам си; puerta accesoria странична врата; puerta corrediza плъзгаща се врата; puerta trasera задна врата; a puerta cerrada юр. при закрити врата; de puerta en puerta от врата на врата; dar con la puerta en las narices прен. затварям вратата под носа.

  Diccionario español-búlgaro > puerta

 • 8 punta

  f 1) връх, острие; 2) край на нещо; la punta del pie върха на крака; la punta del banco края на пейката; 3) издатина, ръб; 4) угарка на цигара; 5) отлъчен от стадото добитък; 6) множество (хора, животни, предмети); 7) разклонение на рогата на елен; 8) рога на бик; 9) малък гвоздей; 10) земя, вдадена в морето; 11) край, връх на дърво; 12) кисел привкус (на вино и др.); 13) лов. спиране на ловджийско куче при преследване на дивеч; 14) прен. pl наченки на морални или интелектуални качества (малко); 15) спорт. нападател, острие (във футбола); 16) спорт. финално изкачване на връх (в алпинизма); 17) pl дантела; назъбена рамка; 18) извор на река, ручей и др.; acabar en punta una cosa разг. свършвам зле; a punta de lanza прен. твърдо, сурово (с гл. llevar); a punta pala прост. в изобилие; a torna punta прен., разг. взаимно; de punta a cabo (punta) открай докрай; de punta en blanco а) въоръжен до зъби (с гл. armar); б) прен., разг. според етикета, наконтен (с гл. estar, ir, ponerse); в) прен. открито, директно; estar de punta con прен., разг. на нож съм, скаран съм с някого; ser de punta прен. изявен, на преден план съм; tener en la punta de la lengua а) прен. на върха на езика ми е, готов съм да кажа нещо; б) прен. малко остава да се сетя; tener (sus) puntas y ribetes прен., разг. имам качества или недостатъци; hacer punta uno прен. а) пръв се отправям, насочвам; б) прен. открито се противопоставям на някого; в) прен. изпъквам сред останалите (с облекло, образованост и др.); sacar punta a una cosa а) разг. приписвам намерение или значение, което не съществува; б) използвам с различно предназначение; por la otra punta прен., разг. напротив, изобщо не е така.

  Diccionario español-búlgaro > punta

 • 9 regatear1

  1. tr 1) пазаря се; 2) препродавам на дребно; 3) прен., разг. правя нещо неохотно; извъртам; 2. intr 1) извъртам, измъквам се; 2) правя финт, ліжа ( във футбола).

  Diccionario español-búlgaro > regatear1

 • 10 trallazo

  m 1) удар с бич; 2) изплющяване при удар с бич; 3) прен., разг. шут, силен удар (във футбола); 4) прен. сурово скастряне.

  Diccionario español-búlgaro > trallazo

 • 11 travesaño

  m 1) напречна греда, траверса; 2) дълга възглавница на двойно легло; 3) напречна греда на вратата ( във футбола).

  Diccionario español-búlgaro > travesaño

 • 12 tángana

  f 1) караница, бъркотия; 2) разбъркване (във футбола); 3) измама.

  Diccionario español-búlgaro > tángana

 • 13 Federación Catalana de Fútbol

  сущ.
  1) сокр. FCF
  2) футб. Каталонская федерация футбола, Федерация футбола Каталонии

  Испанско-русский универсальный словарь > Federación Catalana de Fútbol

 • 14 es un fanático del fútbol

  Испанско-русский универсальный словарь > es un fanático del fútbol

 • 15 galàctico

  сущ.
  2) лат.-амер. футболист (бомбардир, суперзвезда футбола)

  Испанско-русский универсальный словарь > galàctico

 • 16 quiniela

  Испанско-русский универсальный словарь > quiniela

 • 17 afición

  f
  1) (a; hacia; por uno; algo)
  а) = afecto 2. 1)
  б) интере́с, влече́ние, пристра́стие ( к чему); увлече́ние ( чем)

  de afición( о специалисте) непрофессиона́льный

  es pintora de afición — она́ - худо́жник-люби́тель

  por afición( делать что-л) для развлече́ния, из любви́ к иску́сству

  S: pegársele a uno — овладе́ть кем

  cobrar, coger, tomar afición — см aficionarse

  sentir, tener afición — а) см sentir afecto б) интересова́ться, увлека́ться чем; люби́ть

  2) colect боле́льщики (чаще футбола или корриды); чьи-л покло́нники, приве́рженцы

  Diccionario Español-Ruso de Uso Moderno > afición

 • 18 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 19 abacá

  m бот. 1) бананова палма във Филипините, от която се получава манилски коноп; 2) манилски коноп; 3) тъкан от манилски коноп.

  Diccionario español-búlgaro > abacá

 • 20 abarajar

  tr Арж., Пар., Ур. 1) хващам нещо във въздуха; 2) спирам удар във въздуха (и прен.).

  Diccionario español-búlgaro > abarajar


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.