Translation: from greek

воздерживаться от дерзких речей

 • 1 αλεομαι

       (ᾰλ) уклоняться, избегать; беречься
      

  (τι и τινα Hom., Hes.)

      οὔτ΄ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ΄, οὔτ΄ ἀλέασθαι Hom. — он не мог ни назад бежать, ни укрыться;
      μύθους ὑπερφιάλους ἀ. Hom.воздерживаться от дерзких речей

  Древнегреческо-русский словарь > αλεομαι

 • 2 ελευθεροω

      1) освобождать
      

  (πατρίδα Aesch.; πόλιν Dem.; τὰς πόλεις ἀπότινος Xen.)

      τόν ἔσπλουν ἐλευθερῶσαι Thuc. — сделать свободным вход для кораблей;
      ἐ. ἐκ δρασμῶν πόδα Eur. — прекратить бегство, остановиться;
      πᾶν ἐ. στόμα Soph. — воздерживаться от обвинительных речей;
      med. — освобождаться, избавляться (φιλαιάκτων κακῶν Aesch.)

      2) освобождать, отпускать на волю
      

  (τοὺς δούλους Thuc.; ἐλευθεροῦσθαι ὑπό τινος Plut.)

      3) освобождать, оправдывать
      

  (ἐ. τινα τοῦ φόνου Eur.; οἱ ἀναίτιοι ἐλευθερωθήσονται Xen.)

  Древнегреческо-русский словарь > ελευθεροω

 • 3 φειδομαι

      (fut. φείσομαι - эп. πεφῐδήσομαι; aor. 1 ἐφεισάμην, эп. aor. 2 πεφῐδόμην, pf. πέφεισμαι)
      1) щадить
      

  φ. τινος Hom., Aesch., Soph., Her., Thuc.щадить кого(что)-л.;

      φείσασθαι καὴ ἐπικλασθῆναι τῇ γνώμῃ Thuc. — сжалившись, дать пощаду

      2) быть бережливым
      

  μέ φείδεο σίτου Hes. — не жалей корма;

      μήτε χρημάτων φ. μήτε πόνων Plat. — не жалеть ни средств, ни трудов;
      ἰδίᾳ τῶν ὄντων φ. Lys. — быть бережливым в личной жизни;
      φειδόμενος ὡς οὐδεὴς ἀνήρ Arph. — бережливый как никто;
      ἔπαινοι ἢ ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι Luc. — весьма скупые похвалы или порицания;
      φειδόμενον βλέμμα или φειδόμενα ὄμματα Anth. — беглые взгляды;
      φειδομένῳ χείλει φιλεῖν Anth.целовать робко или украдкой

      3) воздерживаться, избегать
      

  (τινος Pind., Xen.)

      τοῦ λέγειν, ἃ μέ σαφῶς εἰδείη, φ. δεῖ Xen. — не следует говорить того, чего ты не знаешь достоверно;
      τὸ φειδόμενον, sc. ὀργῆς Plut. — подавляя гнев;
      φειδόμενος τῆς τοῦ λόγου ἀμετρίας Plut. — воздерживаясь от пространных речей;
      φείδου μηδὲν ὧν ἐπίστασαι Eur. — пускай в ход все свои знания;
      μέ φείδου, εἴ τι ἔχεις, διδάσκειν Xen. — учи всему, чему можешь

  Древнегреческо-русский словарь > φειδομαι

 • 4 αγνευω

      хранить (ритуальную) чистоту, оставаться непорочным Aesch., Arph.
      

  ἁγνεύοντες θύουσι Lys. — они совершают жертвоприношения в чистоте;

      ἁ. τινός Dem., Plut., Luc.воздерживаться от чего-л.;
      ἁ. μηδὲν ἔμψυχον κτείνειν Her. — не умерщвлять ничего живого;

  Древнегреческо-русский словарь > αγνευω

 • 5 ακτη

       ἀκτή
      I
      ἥ
      1) мука
      

  (ἀλφίτου ἀ. Hom.)

      Δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν Eur. — воздерживаться от пищи, голодать

      2) зерно, хлеб на корню Hes.
      II
      дор. ἀκτά ἥ
      1) крутой морской берег, взморье
      

  (ἀκταὴ προβλῆτες Hom.; βαθύκρημνοι ἀκταί Pind.; ἀ. ἀμφίκλυστος Soph.)

      2) речной берег
      

  (Νείλου Pind.; Σιμόεντος Aesch.)

      3) мыс, коса; полуостров Xen., Arst.
      4) возвышенность, высота
      

  (χλωρὰ ἀ. Soph.)

      χώματος ἀ. Aesch. — могильный курган;
      βώμιος ἀ. Soph.алтарь на возвышении

  Древнегреческо-русский словарь > ακτη

 • 6 αλις

       ἅλις
       ἅλῐς
       (ᾰ) adv.
      1) во множестве; толпами
      

  (περὴ Τρωαὴ ἅ. ἦσαν Hom.)

      ὅθ΄ ἅ. ἀναβέβρυχεν ὕδωρ Hom. — откуда в изобилии бьет вода;
      ἅ. χρυσοῦ νηήσασθαί τι Hom.обильно наполнить что-л. золотом;
      πλοῦτος καὴ εἰρήνη ἅ. ἔστω! Hom.да процветают благосостояние и мир! ὑπόδροσοι εἰαμεναὴ εἰς ἅ. Theocr. обильно орошенные участки

      2) довольно, достаточно
      

  ἅ. δέ οἱ Hom. — будет с него;

      ἅ. ἔχειν τῆς βορῆς Her. — наесться вволю;
      καὴ τούτων μὲν ἅ. Plat. или καὴ περὴ μὲν τούτων ἅ. Arst. — но довольно об этом;
      ἅ. πόνος τούτοισι συνναίειν ἐμοί Soph. — нелегко им будет плыть со мной;
      ἀκροάσεων ἅ. ἔχει μοι Luc.довольно с меня (адвокатских) речей

      3) с (достаточной) твердостью, мужественно

  Древнегреческо-русский словарь > αλις

 • 7 αλογος

       ἄλογος
      2
      1) бессловесный
      

  (σιγή Plat.)

      ἄ. καταλιπών Luc. — онемевший;
      ἡμέρα ἄδικος καὴ ἄ. Luc. — день без судебных заседаний и речей, т.е. неприсутственный

      2) невыразимый, неопределимый

  (στοιχεῖα Plat.)

  ; мат. числах) иррациональный
      3) мат. несоизмеримый
      4) неисчислимый, непредвиденный
      

  ἄ. τινι Thuc.неожиданный для кого-л.

      5) непостижимый, бессмысленный, непонятный, нелепый
      

  (ἄ. καὴ μέ πιστός Thuc.; δεινὸς καὴ ἄ. Plat.)

      καταφεύγειν εἰς προφάσεις ἀλόγους Polyb.выставлять невероятные предлоги

      6) не основанный на разуме или мышлении, механический
      7) неразумный, безрассудный
      

  (ὄχλος, ἡδονή Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > αλογος

 • 8 αναθεματιζω

      клясться
      

  (ἀ. καὴ ὀμνύναι ὅτι … NT.)

      ἀναθεματίσαι ἑαυτὸν μέ ποιεῖν τι NT.дать зарок воздерживаться от чего-л.

  Древнегреческо-русский словарь > αναθεματιζω

 • 9 αναχωρεω

      1) возвращаться назад
      

  (ἐπ΄ οἴκου Thuc.; πάλιν Plat.)

      2) отступать, отходить
      

  (ἄψ Hom.; εἰς τοὐπίσω Lys., Plat.)

      φυγῇ ἀ. Plat.обратиться в бегство

      3) уходить, удаляться
      

  (μεγάροιο μυχόνδε Hom.; ἐς τἡν ἀκρόπολιν Her.)

      ἀ. ὑπό τινος Her.быть вытесняемым кем-л.;
      ἀ. ἐκ τῶν πραγμάτων Polyb. — уходить от дел;
      πολισμάτιον ἀνακεχωρηκος ἀπὸ τῆς θαλάττης Polyb. — городок, расположенный вдали от моря;
      τὰ ἀνακεχωρηκέναι τῆς γραφῆς Arst.глубина (перспектива) рисунка

      4) воздерживаться, отказываться
      

  (εκ τινος Plat.)

      5) переходить, наследоваться
      

  (ἥ βασιληιη ἀνεχώρεε ἐς τον παῖδα Her.)

  Древнегреческо-русский словарь > αναχωρεω

 • 10 ανεχω

       ἀνέχω
      ἀνέχω, ἀνίσχω
      (impf. ἀνεῖχον - med. ἠνειχόμην, fut. ἀνέξω и ἀνασχήσω, aor. 2 ἀνέσχον - med. ἠνεσχόμην, эп. ἠνσχόμην, pf. ἀνέσχηκα) тж. med.
      1) держать поднятым, высоко поднимать
      

  (χεῖρας Hom.; λαμπάδας Eur.; ἱερὰν φιάλην Plut.)

      κόψε ἀνασχόμενος (sc. χεῖρας) σχίζῃ Hom.он с размаху ударил обрубком

      2) простирать, протягивать
      

  (σκῆπτρον θεοῖσι Hom.; ἱεροὺς πτόρθους Λατοῖ Eur.; δῶρ΄ ἀθανάτοις Pind.)

      3) показывать, зажигать
      

  (τὸ σημεῖον τοῦ πυρός Thuc.; φάος σωτήριόν τινι Eur.)

      4) воссылать, возносить, обращать
      

  (εὐχὰς ἄνακτι Soph.; λόγον Eur.)

      5) возвеличивать, прославлять
      

  (τι и τινά Pind.)

      6) нести на себе, подпирать, перен. поддерживать

  (τοὺς πολέμους Thuc.)

  ; охранять, блюсти

  (εὐδικίας Hom.)

  ; хранить, защищать
      

  (Σικελίαν Thuc.)

      7) соблюдать, справлять
      

  (ὄργια Arph.)

      8) преимущ. med. переносить, терпеть
      

  (κήδεα Hom.; κακά Aesch., Arph.; ψύχη καὴ θάλπη Xen.)

      ἀνέχεσθαι δουλοσύνης Hom. и δουλοσύνην Her. — переносить рабство, быть рабом;
      οὐκ ἀ. καμάτων Soph. — не выдерживать страданий;
      τέτλαθι καὴ ἀνάσχεο Hom.терпи и крепись

      9) med. допускать к себе, терпеть у себя
      

  (ξείνους Hom.; δεσπότας τινάς Eur.; ἑτέρους νόμους Plut.)

      ἀνέξομαι κλύων Aesch., Soph. — я охотно послушаю;
      οὐκ ἀ. τινος ἄλλα λέγοντος Plat. — не допускать, чтобы кто-л. говорил по-иному;
      ἀνέξομαί σε ὀλίγα λέγοντα Luc.я готов выслушать от тебя несколько слов

      10) med. отваживаться, решаться
      11) сдерживать, удерживать
      

  (ἵππους Hom.)

      ἀ. ἑαυτόν τινος Luc. и ἀπό τινος Plut.воздерживаться от чего-л.;
      μικρὸν ἀνασχὼν εἶπεν Plut. — после короткой паузы он сказал;
      οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ΄ εἰπών Xen. — он не удержался, чтобы не сказать

      12) подниматься восходить
      

  (ὅ ἥλιος ἀνέσχεν Plat.)

      πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα Her.на восток

      13) воздерживаться, прекращать
      ἐπεὴ ἀνέσχεν Xen.когда (все) кончилось

      14) высовываться, выступать
      

  οὐκ ἐδυνάσθη ἀνσχεθέειν Hom. — он не мог вынырнуть (из воды);

      αἰχμέ παρὰ ὦμον ἀνέσχεν Hom.острие пронзило насквозь (досл. вышло сквозь) плечо;
      τὸ Καναστραῖον ἀνέχει μάλιστα Her. — Канастрейский мыс выдается дальше всего (в море);
      ἀ. πρὸς τὸ πέλαγος Thuc.простираться до моря

      15) (по)являться возникать
      

  πρῆγμα, ἐκ τοῦ σοί τι ἔμελλε λυπηρὸν ἀνασχήσειν Her. — дело, из которого получится для тебя неприятность;

      τάδε ἐξ αὐτῶν ἀνασχήσει Her.вот что из этого выйдет

      16) упорно продолжать, не переставать
      

  σὲ στέρξας ἀνέχει Αἴας Soph. — тебя по-прежнему любит Эант;

      ἀνεῖχεν διασκοπῶν Thuc.он не переставал обдумывать

      17) med. держаться, цепляться
      

  (ἀλλήλῃσιν Hom. in tmesi)

      18) останавливаться, задерживаться
      

  (ταύτῃ Thuc.)

  Древнегреческо-русский словарь > ανεχω

 • 11 ανισχω...

      ἀνίσχω...
      ἀνέχω, ἀνίσχω
      (impf. ἀνεῖχον - med. ἠνειχόμην, fut. ἀνέξω и ἀνασχήσω, aor. 2 ἀνέσχον - med. ἠνεσχόμην, эп. ἠνσχόμην, pf. ἀνέσχηκα) тж. med.
      1) держать поднятым, высоко поднимать
      

  (χεῖρας Hom.; λαμπάδας Eur.; ἱερὰν φιάλην Plut.)

      κόψε ἀνασχόμενος (sc. χεῖρας) σχίζῃ Hom.он с размаху ударил обрубком

      2) простирать, протягивать
      

  (σκῆπτρον θεοῖσι Hom.; ἱεροὺς πτόρθους Λατοῖ Eur.; δῶρ΄ ἀθανάτοις Pind.)

      3) показывать, зажигать
      

  (τὸ σημεῖον τοῦ πυρός Thuc.; φάος σωτήριόν τινι Eur.)

      4) воссылать, возносить, обращать
      

  (εὐχὰς ἄνακτι Soph.; λόγον Eur.)

      5) возвеличивать, прославлять
      

  (τι и τινά Pind.)

      6) нести на себе, подпирать, перен. поддерживать

  (τοὺς πολέμους Thuc.)

  ; охранять, блюсти

  (εὐδικίας Hom.)

  ; хранить, защищать
      

  (Σικελίαν Thuc.)

      7) соблюдать, справлять
      

  (ὄργια Arph.)

      8) преимущ. med. переносить, терпеть
      

  (κήδεα Hom.; κακά Aesch., Arph.; ψύχη καὴ θάλπη Xen.)

      ἀνέχεσθαι δουλοσύνης Hom. и δουλοσύνην Her. — переносить рабство, быть рабом;
      οὐκ ἀ. καμάτων Soph. — не выдерживать страданий;
      τέτλαθι καὴ ἀνάσχεο Hom.терпи и крепись

      9) med. допускать к себе, терпеть у себя
      

  (ξείνους Hom.; δεσπότας τινάς Eur.; ἑτέρους νόμους Plut.)

      ἀνέξομαι κλύων Aesch., Soph. — я охотно послушаю;
      οὐκ ἀ. τινος ἄλλα λέγοντος Plat. — не допускать, чтобы кто-л. говорил по-иному;
      ἀνέξομαί σε ὀλίγα λέγοντα Luc.я готов выслушать от тебя несколько слов

      10) med. отваживаться, решаться
      11) сдерживать, удерживать
      

  (ἵππους Hom.)

      ἀ. ἑαυτόν τινος Luc. и ἀπό τινος Plut.воздерживаться от чего-л.;
      μικρὸν ἀνασχὼν εἶπεν Plut. — после короткой паузы он сказал;
      οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ΄ εἰπών Xen. — он не удержался, чтобы не сказать

      12) подниматься восходить
      

  (ὅ ἥλιος ἀνέσχεν Plat.)

      πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα Her.на восток

      13) воздерживаться, прекращать
      ἐπεὴ ἀνέσχεν Xen.когда (все) кончилось

      14) высовываться, выступать
      

  οὐκ ἐδυνάσθη ἀνσχεθέειν Hom. — он не мог вынырнуть (из воды);

      αἰχμέ παρὰ ὦμον ἀνέσχεν Hom.острие пронзило насквозь (досл. вышло сквозь) плечо;
      τὸ Καναστραῖον ἀνέχει μάλιστα Her. — Канастрейский мыс выдается дальше всего (в море);
      ἀ. πρὸς τὸ πέλαγος Thuc.простираться до моря

      15) (по)являться возникать
      

  πρῆγμα, ἐκ τοῦ σοί τι ἔμελλε λυπηρὸν ἀνασχήσειν Her. — дело, из которого получится для тебя неприятность;

      τάδε ἐξ αὐτῶν ἀνασχήσει Her.вот что из этого выйдет

      16) упорно продолжать, не переставать
      

  σὲ στέρξας ἀνέχει Αἴας Soph. — тебя по-прежнему любит Эант;

      ἀνεῖχεν διασκοπῶν Thuc.он не переставал обдумывать

      17) med. держаться, цепляться
      

  (ἀλλήλῃσιν Hom. in tmesi)

      18) останавливаться, задерживаться
      

  (ταύτῃ Thuc.)

  Древнегреческо-русский словарь > ανισχω...

 • 12 απαγω

       ἀπάγω
       ἀπ-άγω
      1) отводить, уводить, med. уводить с собой или к себе
      

  (τινὰ οἴκαδε Hom.; ἐκτόπιόν τινα Soph.; στρατιάν Her., Xen.; εἰς τὸ δεσμωτήριον Aeschin.; εἰς τέν φυλακήν Polyb.; πρὸς τέν ἀρχῆν τῶν ἀστυνόμων Plat.)

      δεικνύναι εἰς ἀδύνατον ἀπάγων Arst.доказывать через приведение (противоположного) к невозможному

      2) (sc. στρατιάν или ἑαυτόν) уходить с войском, отступать

  (ἰδὼν ταῦτα ἀπέγαγε Xen.)

  ; см. тж. ἄπαγε См. απαγε
      3) med. уносить с собой
      4) отодвигать, отстранять
      

  (τὸ ἱμάτιόν τινος или ἀπό τινος Plut.)

      εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας ἀπάγων Plut. — с заложенными назад руками;
      ἐν ἀριστερᾷ τόξον ἀ. Plat. — левой рукой выставлять вперед лук;
      ἀ. τινὰ ἀπό τινος ἐπὴ τοὐναντίον Plat.отклонять кого-л. от чего-л. к его противоположности;
      ἀ. ἑαυτὸν τοῦ ἁμαρτάνειν Arst.воздерживаться от ошибок

      5) отвлекать
      

  (τι τῆς γνώμης или τέν γνώμην ἀπό τινος Thuc.)

      6) приводить на суд или предавать суду
      ἀπαχθῆναί τινος Dem.быть привлеченным к ответственности за что-л.;
      см. тж. ἀπαγωγή 4

      7) направлять, посылать
      8) вносить, платить
      

  (φόρον Arph.; δασμόν Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > απαγω

 • 13 απαλλασσω

      атт. ἀπαλλάττω
      1) удалять, изгонять
      — отстранять, отгонять (φρενῶν ἔρωτα Eur.);
      med.-pass. — удаляться, уходить, уезжать (ἐκ χώρης, ἐς Πελοπόννησον Her.; πρὸς χώραν Plat.; παρά τινος Aeschin.; ἐπὴ τέν αὑτοῦ σκηνήν Polyb.; τῆς πόλεως Plut.):
      γῆς ἀπαλλάττεσθαι πόδα Eur. — уходить из страны;
      πολλὸν ἀπαλλαγμένος τινός Her.сильно отличающийся от кого-л.;
      κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπαλλαχθῆναι Thuc.быть близким к здравому суждению

      2) отдалять, отводить
      

  ἀ. γῆς πρόσωπον Eur. — поднимать лицо от земли;

      ἀ. σφαγῆς τινος χεῖρα Eur.воздерживаться от убийства кого-л.

      3) откладывать в сторону
      4) устранять, исключать
      5) освобождать, избавлять

  (τινὰ πόνων Aesch.; τέν πόλιν πολέμων καὴ κακῶν Plut.)

  ; med.-pass. освобождаться, избавляться
      

  (δουλουσύνης Her.; αἰσχύνης Thuc.; φόβου Xen.; τῆς ἀπορίας καὴ τῆς διαφορᾶς Plut.)

      ἀπαλλάττεσθαι πρὸς ἀλλήλους τῶν ἐγκλημάτων Plat.прекращать взаимные обвинения

      6) исцелять
      7) отпускать, отсылать
      

  (τοὺς πρέσβεις Thuc.; τὰς φρουράς Plut.)

      8) выпускать
      9) увольнять, смещать
      10) разводить

  (γυναῖκας ἀνδρῶν Plut.)

  ; med.-pass. разводиться
      

  (λέχους Eur.; ἀπὸ τοῦ ἀνδρός и ἀπὸ γυναικός Plat.; ἀπαλλαγεὴς τῆς γυναικός Plut.)

      11) переставать, прекращать, кончать

  (τὸν λόγον Eur.)

  ; pass. прекращаться, кончаться
      12) pass. воздерживаться
      ἀπαλλαχθεὴς ἄπει Soph. — кончай и уходи;
      εἰπὼν ἀπαλλάγηθι Plat. — скажи раз навсегда;
      τοῦτο μὲν δέ ἀπήλλακται Plat. — с этим, стало быть, покончено;
      ἀπιέναι καὴ ἀ. юр. Dem. (об — истце или кредиторе) объявлять себя удовлетворенным;
      ἀπαλλαχθῆναι βίου или ψυχῆς Eur. и τοῦ ζῆν Plut. — погибнуть, умереть

      13) приканчивать, умерщвлять
      

  (ἥ τοῦ φαρμάκου δύναμις ἀπήλλαξέ τινα Plut.)

      ἀ. ἑαυτόν Plut. и ἀ. ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζῆν Polyb. — кончать самоубийством;
      med.-pass. — погибать, умирать (παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἀπηλλάγησαν Thuc.):
      κείνου ἀπηλλαχθέντος Eur.когда он умер

      14) производить окончательный расчет, полностью удовлетворять
      

  (τοὺς χρηστάς Isae., Dem.; τοὺς δανείσαντας Dem.)

      15) возвращаться
      πῶς ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ ; Xen.как прошло у него это путешествие?

      16) кончаться, оканчиваться
      

  οὕτως ἀπήλλαξε ὅ στόλος Her. — так закончился поход;

      ἀπαλλάξαι καλῶς Polyb. — окончиться благополучно;
      ἀ. βίου Eur. — умирать;
      χαίροντα ἀ. Her.оставаться безнаказанным

  Древнегреческо-русский словарь > απαλλασσω

 • 14 απειργω

      ион. ἀπ-έργω, эп. ἀπο-έργω
      1) удерживать, отстранять, препятствовать, не давать, не допускать
      

  (τινά τινος Hom., Her., Aesch., Soph., Plut. и τινὰ ποιεῖν или μέ ποιεῖν τι Soph., Eur., Plat.)

      ἀ. τοὺς πρὸς ἀνάγκην πόνους Arst. — удерживать от чрезмерного труда;
      ἀπείργεσθαί τινος или ποιεῖν τι Plat.воздерживаться от чего-л.;
      οὐκ ἔστι νόμος, ὅστις ἀπείρξει τούτου Thuc. — нет закона, который мог бы воспрепятствовать этому;
      ἀπείργοι θεός Soph.не дай бог

      2) задерживать, отгонять
      

  (λίθος κῦμ΄ ἀποέργει Hom.)

      3) отвращать, предупреждать
      

  (νόσους Eur.)

      4) заключать, запирать
      5) загораживать, отгораживать, отделять
      τὸ ἀπεργμένον Her.плотина

      6) (проходя) оставлять в стороне

  Древнегреческо-русский словарь > απειργω

 • 15 απερυκω

      1) удерживать, сдерживать, отвращать, отражать
      

  (τι и τινα Hom., Soph., Arst., Plut.; τινί τι Xen. и τι ἀπό τινος Xen.)

      2) med. воздерживаться (от слов), молчать Soph.

  Древнегреческо-русский словарь > απερυκω

 • 16 απεχω

       ἀπέχω
       ἀπ-έχω
      эп. тж. ἀπίσχω (fut. ἀφήξω и ἀποσχήσω, aor. 2 ἀπέσχον) тж. med.
      1) держать вдали, удерживать, не допускать
      

  (τινά или τί τινος Hom., Aesch.)

      ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἱρῶν Her. — не допускаться к принесению в жертву;
      ἄπεχε φάσγανον Eur. — убери меч;
      οὐδὲν ἀπέχει Plat., Plut. — ничто не мешает;
      χεῖράς τινος ἀ. τινί Hom.не давать кому-л. прикоснуться к кому-л., но:
      ἀπέσχεσθαι χεῖράς τινος Aesch.не прикасаться к кому-л.

      2) med. воздерживаться, удерживаться, тж. отказываться
      

  (πολέμου Hom.; εὐνῆς HH.; βαναύσων ἔργων Arst.; οἴνου Arph.; τροφῆς, ἡδονῶν Plut.; τοῦ ποιεῖν τι Xen., (τοῦ) μέ ποιεῖν τι Thuc., Dem. и τὸ μέ ποιεῖν τι Xen., Plat.)

      3) med. оставлять нетронутым, щадить
      

  (τινος Her., Xen., Plut.)

      4) отделять, отграничивать
      

  (αὐχένα ἀπ΄ ὤμων Hom.)

      5) быть удаленным, отстоять
      

  (ἒξ σταδίους τινός Thuc.; πολλῶν ἡμερῶν ὁδον Xen.)

      6) перен. быть далеким, не быть причастным
      

  (τοῦ ποιῆσαί τι Isocr.; med. γεωμετρίας Plat.)

      7) разниться, отличаться
      8) получать сполна
      

  (ἀπόκρισιν Aeschin.; καρπὸν τῶν πονηθέντων Plut.)

      ἀπέχει NT. — довольно, кончено

  Древнегреческо-русский словарь > απεχω

 • 17 αποτρεπω

      1) поворачивать назад, обращать в бегство
      

  (τινάς Hom.)

      2) pass. поворачиваться назад, обращать тыл
      ἀποτρέπεσθαι ἐκ τῶν κινδύνων Thuc. — убегать от опасностей;
      ἀποτρέπεσθαί τι (τινά) Aesch., Arst., Polyb., Plut. (в ужасе) отворачиваться от кого(чего)-л.;
      ἀποτρέπεσθαι τἀληθές Eur.не слушать истины

      3) отводить назад или в сторону, (пред)отвращать, отклонять
      

  (τινὰ πολέμοιο Hom.; ἔγχεος ὁρμήν Hes.; ἔγχος ἐπί τινι Soph.; τὰ ἐπιόντα Her.; συμφοράν Plat.)

      ἀποτρέψασθαι πρός τι Plat. и εἴς τι Luc.обратиться или вернуться к чему-л.

      4) отговаривать, разубеждать
      

  (τινὰ ἐπέεσσιν Hom.; τὸν δῆμον Plut.; τινὰ ποιεῖν τι Aesch., Xen., Dem.; τὸ μέ ποιεῖν τι Her. и μέ οὐχὴ ποιεῖν τι Luc.)

      5) med. отказываться, воздерживаться
      

  (τινος Xen. и ποιεῖν τι Eur.)

      οὐκ ἀποτρέψομαι λέγειν Dem. — я не поколеблюсь сказать;
      τῆς βοηθείας ἀποτραπόμενος Plut.раздумав оказать помощь

      6) med. возвращаться
      

  (ἐπ΄ οἴκου Thuc.)

      7) med. отражать, отбивать

  Древнегреческо-русский словарь > αποτρεπω

 • 18 ασιτεω

      не есть, воздерживаться от пищи, голодать Eur., Plat., Arst., Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > ασιτεω

 • 19 αφιστημι

      ион. ἀπίστημι (в неперех. знач. aor. 2 ἀπέστην, pf.-praes. ἀφέστηκα, ppf.- impf. ἀφεστήκη и ἀφεστήκειν)
      1) тж. med. отставлять в сторону, отводить, отстранять, удалять
      

  (ἄχος Aesch.; τινα Xen. и τινά τινος Plat.; med. Ἀργείων δόρυ πυλῶν Eur.)

      τὰ ξυγκείμενα ἀπ΄ ἀλλήλων ἀ. Plat. — разделять соединенное, разъединять

      2) отрывать, склонять к отпадению
      

  (τοὺς Ἴωνας ἀπὸ Κροίσου Her.; ξυμμάχους Thuc.; ἅπασαν Ἰωνίαν Plut.)

      3) смещать, увольнять
      

  (ἄρχοντα Xen.; τινὰ τοῦ ἄρχειν Plut.)

      4) тж. med. быть удаленным, находиться вдали

  (τινός Hom.)

  ; δοῦλος ἀφεστώς Lys. беглый раб; ἀ. φρενῶν Soph. быть не в своем уме; ἀποστάντες ἔβαλλον ἀκοντίοις Plut. они издали метали копья
      5) разниться, отличаться
      

  (τινος Dem.)

      πόρρω ἀφέστηκε βασιλεὺς τυράννου Plat.есть большая разница между царем и тиранном

      6) тж. med. уходить, отходить, удаляться
      

  (τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε; Hom.; med. ἐκ Σικελίας Thuc.)

      οὐδέν τι μᾶλλον ἀφίσταμαι Plat. — я все же не уступаю;
      ἀπέστη εἰπών … Arst. — уклонившись в сторону, он сказал, что …;
      ἀφίστασθαι τὸν ἥλιον ὑπὸ τὰς σκιάς Xen.уходить от солнца в тень

      7) уклоняться, воздерживаться, тж. отказываться
      

  (τινός Isocr., Polyb.)

      ἀπέστην τοῦτ΄ ἐρωτῆσαι Eur. — я не решаюсь спросить об этом;
      ἀ. τῆς ἐλπίδος Dem. — оставлять надежду;
      ἀποστῆναι πολιορκίας Plut.снять осаду

      8) тж. med. отпадать, отделяться
      

  (τινός и ἀπό τινος Her.)

      ἀποστὰς ἐς Μυσούς Xen. — отложившись и перейдя на сторону мисийцев;
      πρὸς πολεμίους ἀφιστάμενος Xen.перебежавший к врагам

      9) med. отставать, отделяться, отслаиваться
      10) преимущ. med. снимать с себя, т.е. уплачивать
      

  (χρεῖος Hom.; τὸν χαλκόν Dem.)

  Древнегреческо-русский словарь > αφιστημι

 • 20 γραφω

       γράφω
       (ᾰ) (aor. 2 ἐγράφην) тж. med.
      1) царапать, рассекать
      2) вырезывать, чертить
      

  (ἐν πίνακί τι Hom.; διαγράμματα Arst.; εἰς στήλην χαλκῆν τι Dem.)

      3) записывать, писать
      

  (τι ἐς διφθέρας Her.; γράμματα ἐν φλοιῷ γεγράψεται Theocr.; νόμοι γεγραμμένοι Arst.)

      γ. εἰς ὕδωρ Soph., Men., ἐν ὕδατι Plat. и καθ΄ ὕδατος погов. Luc. — писать по воде, т.е. говорить впустую или считать пустой болтовней;
      γράφεσθαί τι ἐν φρεσίν Aesch.или φρενῶν ἔσω Soph. запечатлевать в душе, крепко запоминать что-л.

      4) писать, письменно сообщать
      

  (τινὴ ὡς … Thuc. и εἴς τινα Luc.)

      πρόσοδον γράψασθαι πρὸς τέν βουλήν Dem. — попросить аудиенции у Совета, обратиться в Совет

      5) в письменной форме предлагать
      

  (νόμον Xen.; γνώμην Xen., Plut.)

      γ. εἰρήνην Dem. — вносить предложение о заключении мира:
      ἔγραφε βουλεύων Dem. — он сделал в Совете предложение;
      τὰ γραφέντα Plat. или τὰ γεγραμμένα Dem. = οἱ νόμοι (ср. 9)

      6) предписывать
      

  (ποιεῖν τι Xen.)

      πότμος ἔγραψε Pind. — судьба решила;
      γράψασθαι ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὴ ὧν ἀπέχεσθαι Xen. — самому для себя решать, что делать и от чего воздерживаться

      7) писать, сочинять
      

  (περί Xen. и ὑπέρ τινος Polyb.)

      γράφεσθαι ὑπομνήματα Polyb.писать свои воспоминания

      8) записывать, вносить в списки
      

  (τινά τινα Plat.)

      γράψαι τινὰ τῶν ἱππεύειν ἐπιθυμουμένων Xen.зачислить кого-л. в списки желающих служить в коннице;
      ἕνα τῶν μαθητῶν τινα γράφεσθαι Plat.принимать кого-л. в число своих учеников;
      οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι Soph.я не прибегну к опеке Креонта

      9) подавать в суд жалобу, привлекать к ответственности, обвинять
      

  γραφείς Dem. — будучи предан суду;

      τὸ ψήφισμα ἐγράφη παρανόμων Aeschin. — постановление было обжаловано как противозаконное;
      ἥ γραφεῖσα δίκη Plat. — начатое судебное преследование;
      τὰ γεγραμμένα Dem.пункты обвинения (ср. 5);
      τὸ γεγραμμένον ἐκτίνειν Dem. — уплатить назначенную судом сумму;
      γράψασθαί τινι Arph., Plat.привлечь кого-л. к судебной ответственности;
      γράφεσθαί τινά τινος γραφήν или δίκην Plat., реже τινά τι Dem.предъявлять кому-л. обвинение в чем-л.;
      γράψασθαί τινα ποιεῖν τι Arph.обвинить кого-л. в совершении чего-л.

      10) рисовать, изображать, писать
      

  (τινά Her.; εἰκόνας Plat.)

      ζῷα γ. Plat. — рисовать животных, но ζῷα γράφεσθαί τι (= ζῳγραφεῖν) Her. писать с натуры что-л.

      11) расписывать, раскрашивать
      

  (ἀνδριάντας Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > γραφω

Look at other dictionaries:

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • ИЕРЕМИИ ПРОРОКА КНИГА — в каноне ВЗ входит в состав разд. «Пророки». Авторство, время и место написания В И. п. к. содержатся указания, позволяющие исследователям сделать вывод, что книга создавалась в неск. этапов. Прор. Иеремия писал ее долгие годы (примерно с 625 по… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.