Translation: from english to bulgarian

вещина

 • 1 ability

  {ə'biliti}
  1. способност, умение, вещина, кадърност
  to the best of my ABILITY доколкото ми e възможно, според силите/способностите ми
  2. заложба, дарба, дарование, талант
  3. умствени способности, интелигентност
  man of great ABILITY много умен/интелигентен/способен човек
  4. юр. компетентност
  5. търг. платежоспособност
  * * *
  {ъ'biliti} n 1. способност, умение, вещина, кадърност; to the
  * * *
  способност; умение; дарба; заложби; кадърност; надареност;
  * * *
  1. man of great ability много умен/интелигентен/способен човек 2. to the best of my ability доколкото ми e възможно, според силите/способностите ми 3. заложба, дарба, дарование, талант 4. способност, умение, вещина, кадърност 5. търг. платежоспособност 6. умствени способности, интелигентност 7. юр. компетентност
  * * *
  ability[ə´biliti] n 1. талант, вещина, опитност, сръчност, способност, умение; кадърност; to the best of my \ability според моите възможности; a man of \ability ( abilities) способен човек; working \ability работоспособност; load-carrying \ability товароподемност; turning \ability повратливост; 2. юрид. компетентност, компетенция; 3. pl дарби, заложби, дарования; 4. фин. платежоспособност; 5. юрид. право на наследяване.

  English-Bulgarian dictionary > ability

 • 2 ably

  {'eibli}
  adv умело, ловко, сръчно, компетентно
  * * *
  {'eibli} adv умело, ловко, сръчно; компетентно.
  * * *
  сръчно; умело; компетентно; ловко;
  * * *
  adv умело, ловко, сръчно, компетентно
  * * *
  ably[´eibli] adv компетентно, с вещина, опитно, осведомено, авторитетно; умело, сръчно.

  English-Bulgarian dictionary > ably

 • 3 accomplishment

  {ə'kɔmpliʃmənt}
  1. изпълнение, осъ ществяване, реализиране
  2. постижение, завоева ние
  difficult of ACCOMPLISHMENT трудно постижим/осъществим
  3. умение, сръчност, вещина, талант
  to have many ACCOMPLISHMENT s умея да правя много неща
  4. pl изисканост
  * * *
  {ъ'kъmplishmъnt} n 1. изпълнение; ось ществяване, реали
  * * *
  талант; реализиране; осъществяване; постижение; завоевание; изпълнение; изящност; изисканост;
  * * *
  1. difficult of accomplishment трудно постижим/осъществим 2. pl изисканост 3. to have many accomplishment s умея да правя много неща 4. изпълнение, осъ ществяване, реализиране 5. постижение, завоева ние 6. умение, сръчност, вещина, талант
  * * *
  accomplishment[ə´kɔmpliʃmənt] n 1. постигане, реализиране; 2. постижение, завоевание; difficult of \accomplishment трудно постижим (осъществим); 3. умение, сръчност (особ. в изкуството), с която се допълва образованието; his only \accomplishment was playing the flute единственото му постижение беше умението да свири на флейта; 4. pl изящност; изисканост; галантност.

  English-Bulgarian dictionary > accomplishment

 • 4 background

  {'bækgraund}
  1. фон, заден план
  against the BACKGROUND of на фона на
  in the BACKGROUND на заден план
  to keep in the BACKGROUND стоя на заден план, оставам в сянка, спотайвам се
  2. произход, среда, минало, обстановка, обкръжение
  3. основа, подготовка, опитност, квалификация
  4. музикален съпровод, звукова кулиса/ефекти
  * * *
  {'bakgraund} n 1. фон, заден план; against the background of на фон
  * * *
  фон; произход; квалификация; минало;
  * * *
  1. against the background of на фона на 2. in the background на заден план 3. to keep in the background стоя на заден план, оставам в сянка, спотайвам се 4. музикален съпровод, звукова кулиса/ефекти 5. основа, подготовка, опитност, квалификация 6. произход, среда, минало, обстановка, обкръжение 7. фон, заден план
  * * *
  background[´bæk¸graund] n 1. фон, заден план; against the \background of на фона на; in the \background на заден план; to drive ( throw) into the \background измествам на заден план, оставям в сянка; to keep ( remain) in the \background стоя в сянка; спотайвам се, кротувам, не действам, прикривам се; to melt ( recede) into the \background сливам се с фона си; спотайвам се; with... as a \background на фона на...; 2. произход, среда, обстановка, обкръжение, атмосфера, климат; 3. биографични данни; подготовка; опитност, вещина, майсторство, компетентност, умение, квалификация; the \background to the revolution предпоставки, причини и повод за революцията; 4. звукова кулиса, музикален съпровод; 5. attr основен, важен, съществен.

  English-Bulgarian dictionary > background

 • 5 bravura

  {brə'vu:rə}
  1. n муз. блестящо изпълнение
  2. пасаж/стил, изпълнението на които изисква голяма вещина
  * * *
  {brъ'vu:rъ} n муз. 1. блестящо изпълнение; 2. пасаж/стил, изп
  * * *
  бравура;
  * * *
  1. n муз. блестящо изпълнение 2. пасаж/стил, изпълнението на които изисква голяма вещина
  * * *
  bravura[brə´vjuərə] n 1. муз. бравура, произведение с големи технически трудности, чието изпълнение изисква голямо изкуство; 2. блестящо изпълнение, бравура; 3. превзета походка.

  English-Bulgarian dictionary > bravura

 • 6 competence

  {'kəmpitəns}
  1. способност, дарба
  2. компетентност, вещина
  3. добро материално положение, солидни доходи
  4. юр. компетенция
  within/beyond the COMPETENCE of от/извън компетенцията на
  * * *
  {'kъmpitъns} n 1. способност; дарба; 2. компетентност, вещ
  * * *
  способност; вещина; дарба; компетенция; компетентност;
  * * *
  1. within/beyond the competence of от/извън компетенцията на 2. добро материално положение, солидни доходи 3. компетентност, вещина 4. способност, дарба 5. юр. компетенция
  * * *
  competence, -cy [´kɔmpitəns, -si] n 1. способност; дарба; 2. компетентност, компетенция, вещина, опитност; 3. добро материално положение; доход; be content with a modest \competence задоволявам се със скромен доход; 4. юрид. компетенция.

  English-Bulgarian dictionary > competence

 • 7 efficient

  {e'fiʃənt}
  1. изпълнителен, експедитивен, способен
  to be EFFICIENT at doing something върша нещо с вещина
  to be EFFICIENT in one's work добър работник съм, умело/компетентно се справям с работата си
  2. ефикасен, резултатен
  3. добре извършен (за работа)
  4. тех. производителен, продуктивен
  * * *
  {e'fishъnt} а 1. изпълнителен, експедитивен, способен; to be
  * * *
  продуктивен; производителен; действен; ефективен; ефикасен; експедитивен; изпълнителен;
  * * *
  1. to be efficient at doing something върша нещо с вещина 2. to be efficient in one's work добър работник съм, умело/компетентно се справям с работата си 3. добре извършен (за работа) 4. ефикасен, резултатен 5. изпълнителен, експедитивен, способен 6. тех. производителен, продуктивен
  * * *
  efficient[i´fiʃənt] I. adj 1. който работи добре, способен, изпълнителен, експедитивен; to be \efficient at doing s.th. бива ме да върша нещо, добре върша нещо; to be \efficient in o.'s work умело (компетентно) се справям с работата си; 2. добре извършен (за работа); 3. ост., филос. действен; \efficient cause (действена) причина; 4. тех. производителен, продуктивен; ефективен, резултатен \efficient machine високо производителна машина; машина в изправност (която работи добре, без повреди); FONT face=Times_Deutsch◊ adv efficiently; II. n 1. воен., ист. обучен доброволец; 2. мат. множимо, множител.

  English-Bulgarian dictionary > efficient

 • 8 experiment

  {iks'perimənt}
  I. 1. опит, експеримент, проба
  as an EXPERIMENT, by way of EXPERIMENT като опит, разг. за да видим/опитаме
  2. attr опитен (за стопанство, станция и пр.)
  II. v правя/провеждам опит/експеримент
  опитвам, пробвам (on, upon, with)
  * * *
  {iks'perimъnt} n 1. опит, експеримент; проба; as an experiment, by (2) {iks'perimъnt} v правя/провеждам опит/експеримент; опи
  * * *
  опитвам; опит; проба; пробвам; експеримент;
  * * *
  1. as an experiment, by way of experiment като опит, разг. за да видим/опитаме 2. attr опитен (за стопанство, станция и пр.) 3. i. опит, експеримент, проба 4. ii. v правя/провеждам опит/експеримент 5. опитвам, пробвам (on, upon, with)
  * * *
  experiment[iks´perimənt]I.n 1. опит,експеримент;проба,опитване;large-scale \experiment 1) експериментвголяммащаб;2) експериментвърхумоделсувеличениразмери;designed \experiment експериментпопредварителносъставенплан;field \experiment експериментвполевиусловияусловиянаексплоатация);model \experiment изпитванесмодел,моделноекспериментиране;tentative \experiment ориентировъченексперимент; to make ( try, carry out) an \experiment правя(провеждам),осъществявамопит;as an \experiment, by way of \experiment катоопит,разг.задавидим(опитаме);\experiment farm опитнаферма(станция,поле);2. ост.опитност,вещина;практика;II.[iks´peri¸ment]v правяопит(експеримент),опитвам,пробвам(on, upon, with).

  English-Bulgarian dictionary > experiment

 • 9 expertise

  вещина; експертиза;
  * * *
  expertise[¸ekspə:´ti:z] n 1. вещина, познание; 2. експертиза.

  English-Bulgarian dictionary > expertise

 • 10 knack

  {næk}
  1. сръчност, похват (ност), леснина, цака
  to get the KNACK of it хващам му цаката
  to have the KNACK of doing something иде ми отръки да правя нещо
  there's a KNACK in it има си цака/колай тази работа
  2. навик
  to get into the KNACK of (c ger) свиквам да
  3. похват, способ
  4. ост. играчка, дреболия, джунджурия
  * * *
  {nak} n 1. сръчност, похват(ност), леснина; цака; to get the knack
  * * *
  цака; чалъм; сръчност; способ; умение; похват; похватност; вещина; ловкост;
  * * *
  1. there's a knack in it има си цака/колай тази работа 2. to get into the knack of (c ger) свиквам да 3. to get the knack of it хващам му цаката 4. to have the knack of doing something иде ми отръки да правя нещо 5. навик 6. ост. играчка, дреболия, джунджурия 7. похват, способ 8. сръчност, похват (ност), леснина, цака
  * * *
  knack[næk] n 1. сръчност, похватност, вещина, умение, майсторство, похват, начин, леснина, "цака", сгода, навик; to get into the \knack of свиквам; to lose the \knack of отучвам се; отвиквам от нещо; there is a \knack in it трябва да му хванеш цаката; 2. рядко играчка, дреболия, джунджурия.

  English-Bulgarian dictionary > knack

 • 11 know-how

  {'nouhau}
  1. умение, вещина, сръчност, похват, находчивост
  2. тайни на производството
  * * *
  {'nouhau} n 1. умение, вещина, сръчност, похват; находчивост
  * * *
  умение; похват; вещина; ноухау;
  * * *
  1. тайни на производството 2. умение, вещина, сръчност, похват, находчивост
  * * *
  know-how[´nou¸hau] n sl 1. умение, вещина, сръчност, похват; 2. ноу-хау; начин, тайни, секрети на производство.

  English-Bulgarian dictionary > know-how

 • 12 proficiency

  {prə'fiʃənsi}
  n опитност, вещина, умение (in)
  PROFICIENCY in a language владеене/добро ползване на език
  * * *
  {prъ'fishъnsi} n опитност, вещина, умение (in); proficiency in a lan
  * * *
  обиграност; опитност;
  * * *
  1. n опитност, вещина, умение (in) 2. proficiency in a language владеене/добро ползване на език
  * * *
  proficiency[prə´fiʃənsi] n опитност, вещина, умение (in).

  English-Bulgarian dictionary > proficiency

 • 13 science

  {saiəns}
  1. наука (обик. точна-физика, химия, естествени науки, математика)
  natural SCIENCE естествознание, естествени науки
  man of SCIENCE учен (физик, естественик, химик)
  2. вещина, умение, техника
  3. ост. (по) знания
  SCIENCE fiction научнофантастичен роман (и като жанр)
  * * *
  {saiъns} n 1. наука (обик. точна - физика, химия, естествени
  * * *
  наука;
  * * *
  1. man of science учен (физик, естественик, химик) 2. natural science естествознание, естествени науки 3. science fiction научнофантастичен роман (и като жанр) 4. вещина, умение, техника 5. наука (обик. точна-физика, химия, естествени науки, математика) 6. ост. (по) знания
  * * *
  science[´saiəns] n 1. наука (обикн. точна, естествена); applied \science приложна наука; exact \science точна наука; natural \science естествознание; political \science политология; social \science социология; domestic \science готварство, шиене, бродерия и др. домакински умения, изучавани в училище; pure \science теоретична наука; man of \science учен; физик, естественик; to blind s.o. with \science обърквам някого със сложни научни обяснения; 2. естествени науки; 3. вещина, умение, техника; 4. ост. знания, познания.

  English-Bulgarian dictionary > science

 • 14 skilfulness

  skilfulness[´skilfulnis] n сръчност, ловкост, вещина, майсторство.

  English-Bulgarian dictionary > skilfulness

 • 15 skill

  {skil}
  1. умение, сръчност, ловкост, вещина
  mechanical SKILL техническа сръчност
  want/lack of SKILL несръчност, неумение
  2. занаят
  * * *
  {skil} n 1. умение, сръчност, ловкост, вещина; mechanical skill тех
  * * *
  сръчност; умение; обиграност; похватност; похват; занаят; ловкост;
  * * *
  1. mechanical skill техническа сръчност 2. want/lack of skill несръчност, неумение 3. занаят 4. умение, сръчност, ловкост, вещина
  * * *
  skill [skil] n 1. умение, сръчност, ловкост (in); want ( lack) of \skill несръчност; 2. ам. занаят.

  English-Bulgarian dictionary > skill

 • 16 standing

  {'stændiŋ}
  I. 1. стоящ, прав, правостоящ, изправен на крака
  STANDING room място за правостоящи (в театър, превозно средство и пр.)
  a STANDING ovation бурни овации със ставане на крака
  to leave someone /something STANDING изпреварвам, оставям след себе си (и прен.)
  STANDING meal ядене на крак
  STANDING corn непожънато жито
  STANDING water застояла вода
  STANDING jump cn. скок от място
  2. постоянен, установен, приет
  STANDING army постоянна/редовна войска
  3. постоянно валиден (за покана, предложение, нареждане, поръчка и пр.)
  4. постоянен, неизменен, траен (за цвят, боя и пр.)
  STANDING committee постоянен комитет/присъствие
  STANDING joke постоянна тема/повод за шеги
  STANDING orders постоянна разпоредба, устав, правилник
  all STANDING мор. без да сваря да сваля платната, прен. изненадан, неподготвен
  II. 1. (извоювано/обществено) положение, репутация, реноме
  a person of high STANDING високопоставено лице
  to have no STANDING не съм компетентен, нямам думата
  2. сп. класа, класиране
  3. времетраене, продължителност
  of a long STANDING дългогодишен, отдавнашен, от дълго време
  4. местоположение
  * * *
  {'standin} а 1. стоящ, прав; правостоящ; изправен на крака; (2) {'standin} n 1. (извоювано/обществено) положение; репута
  * * *
  стоящ; постоянен; правостоящ; прав; приет; времетраене; продължителност;
  * * *
  1. a person of high standing високопоставено лице 2. a standing ovation бурни овации със ставане на крака 3. all standing мор. без да сваря да сваля платната, прен. изненадан, неподготвен 4. i. стоящ, прав, правостоящ, изправен на крака 5. ii. (извоювано/обществено) положение, репутация, реноме 6. of a long standing дългогодишен, отдавнашен, от дълго време 7. standing army постоянна/редовна войска 8. standing committee постоянен комитет/присъствие 9. standing corn непожънато жито 10. standing joke постоянна тема/повод за шеги 11. standing jump cn. скок от място 12. standing meal ядене на крак 13. standing orders постоянна разпоредба, устав, правилник 14. standing room място за правостоящи (в театър, превозно средство и пр.) 15. standing water застояла вода 16. to have no standing не съм компетентен, нямам думата 17. to leave someone /something standing изпреварвам, оставям след себе си (и прен.) 18. времетраене, продължителност 19. местоположение 20. постоянен, неизменен, траен (за цвят, боя и пр.) 21. постоянен, установен, приет 22. постоянно валиден (за покана, предложение, нареждане, поръчка и пр.) 23. сп. класа, класиране
  * * *
  standing[´stændiʃ] I. adj 1. който се отнася до стоене, стоящ, правостоящ, изправен, прав; \standing corn непожънато жито; \standing cup столче (на чаша); \standing jump скок от място; \standing meal хапване на крак; \standing position изправена позиция, стоеж; \standing room място за правостоящи; \standing water застояла вода; 2. постоянен, установен, приет; \standing army постоянна армия; \standing committee постоянен комитет (присъствие); \standing dish постоянна храна; прен. постоянна тема; \standing jest постоянен обект за подигравки, посмешище, мезе в устата на хората; \standing orders устав, правилник; \standing rule установено правило; II. n 1. (извоювано) положение, репутация, реноме, авторитет, вещина, "класа"; a person of high \standing високопоставено лице; to have no \standing не съм компетентен, нямам думата; 2. времетраене, продължителност; of long \standing дългогодишен, отдавнашен, от дълго време; 3. местоположение, местонахождение.

  English-Bulgarian dictionary > standing

 • 17 virtuosity

  {və:tju,ɔsiti}
  n виртуозност, вещина
  * * *
  {vъ:tju,ъsiti} n виртуозност, вещина.
  * * *
  вещина; виртуозност;
  * * *
  n виртуозност, вещина
  * * *
  virtuosity[¸və:tju´ɔsiti] n виртуозност, вещина, забележително майсторство.

  English-Bulgarian dictionary > virtuosity

 • 18 capably

  {'keipəbli}
  adv умело, с вещина
  * * *
  {'keipъbli} adv умело, с вещина.
  * * *
  adv умело, с вещина

  English-Bulgarian dictionary > capably

 • 19 stage-craft

  {'steidʒkra:ft}
  n драматургически опит/вещина, театрознание
  * * *
  {'steijkra:ft} n драматургически опит/вещина; театрозн
  * * *
  n драматургически опит/вещина, театрознание

  English-Bulgarian dictionary > stage-craft

 • 20 skillfulness

  сръчност; вещина; ловкост;

  English-Bulgarian dictionary > skillfulness

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.