Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

верижка

 • 1 chain

  {tTein}
  I. 1. верига, синджир, верижка, ланец
  door CHAIN верига за подсилване на заключена врата
  2. pi вериги, окови (и прен.)
  3. планинска верига
  4. редица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.)
  5. еднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр.
  newspaper CHAINs вестникарски тръстове/обединения
  6. хим. атомна верига в молекула
  7. сгъваема метална пръчка за измерване на дължина
  мярка за дължина (66 фута)
  8. фигура в танц (кадрил и пр.)
  9. attr верижен, сериен
  II. 1. оковавам във вериги (и с down)
  2. завързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам
  III. n ост. хан
  Great С. деспот, влиятелен критик
  * * *
  {tTein} n 1. верига, синджир; верижка, ланец; door chain верига за (2) v 1. оковавам във вериги (и с down); 2. Завързвам {kxm} n ост. хан; Great С. деспот; влиятелен критик.
  * * *
  ред; оковавам; окови; поредица; приковавам; верижен; верига; вериги; верижка; ланец; обвързвам;
  * * *
  1. attr верижен, сериен 2. door chain верига за подсилване на заключена врата 3. great С. деспот, влиятелен критик 4. i. верига, синджир, верижка, ланец 5. ii. оковавам във вериги (и с down) 6. iii. n ост. хан 7. newspaper chains вестникарски тръстове/обединения 8. pi вериги, окови (и прен.) 9. еднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр 10. завързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам 11. мярка за дължина (66 фута) 12. планинска верига 13. редица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.) 14. сгъваема метална пръчка за измерване на дължина 15. фигура в танц (кадрил и пр.) 16. хим. атомна верига в молекула
  * * *
  chain[´tʃein] I. n 1. верига, синджир; верижка, синджирче, ланец; to put a dog on the \chain връзвам куче с верига; door \chain верига за заключване на врата отвътре; caterpillar \chain гъсенична верига; to pull ( yank) s.o.'s \chain дразня някого, будалкам (се с) някого; 2. pl вериги, окови (и прен.); to burst o.'s \chains счупвам веригите си, освобождавам се; to put in \chain s оковавам; 3. планинска верига (и a \chain of mountains); 4. верига, серия, редица, поредица, система (от събития, факти и пр.); a \chain of ideas ред от мисли; a \chain of posts система от постове; \chain of command воен. йерархия; 5. сгъваема метална пръчка за измерване на повърхност; мярка за дължина (около 20 м) (и Gunter's \chain); 6. pl мор. железни плочи на външната страна на кораб, за която се прикрепят вантите; 7. фигура от танц; 8. attr верижен, сериен; \chain belt тех. верижна трансмисия; \chain broadcasting рад. предаване от няколко станции; a \chain gang ам. затворници, оковани с една обща верига; a \chain reaction верижна реакция; II. v 1. оковавам във вериги; to \chain s.o. ( down) оковавам някого; 2. завързвам с верига; затварям с верига; to \chain up a dog завързвам куче с верига; 3. обвързвам, приковавам; to be \chained to o.'s desk не мога да мръдна от масата си; \chained up ( together) обвързани един с друг; 4. измервам (поле и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > chain

 • 2 chainlet

  верижка; ланец;
  * * *
  chainlet[´tʃeinlit] n верижка, ланец.

  English-Bulgarian dictionary > chainlet

 • 3 charm

  {tJa:m}
  I. 1. магия, заклинание
  2. привлекателност. обаяние, чар. очарование
  р1 женски чар. сексапил
  3. амулет, муска. талисман, дребно украшение, несено на верижка или гривна
  like a CHARM много успешно, съвършено
  II. 1. омагъосвам
  2. очаровам, пленявам, омайвам
  to CHARM out of изтръгвам като с магия (тайна, съгласие и пр.) от
  3. доставям удоволствие/наслада
  to have/bear a CHARMed life имам невероятен късмет, избягвам като по чудо злополуки и нещастия
  CHARM away успокоявам, смекчавам (болка), пропъждам като с магия (скръб. грижи)
  * * *
  {tJa:m} n 1. магия, заклинание; 2. привлекателност. обаяние, ча(2) v 1. омагьосвам; 2. очаровам, пленявам, омайвам; to charm ou
  * * *
  чар; талисман; омагьосвам; омая; омайвам; очарование; очаровам; пленявам; прелест; бая; вълшебство; заклинание; обаяние;
  * * *
  1. charm away успокоявам, смекчавам (болка), пропъждам като с магия (скръб. грижи) 2. i. магия, заклинание 3. ii. омагъосвам 4. like a charm много успешно, съвършено 5. to charm out of изтръгвам като с магия (тайна, съгласие и пр.) от 6. to have/bear a charmed life имам невероятен късмет, избягвам като по чудо злополуки и нещастия 7. амулет, муска. талисман, дребно украшение, несено на верижка или гривна 8. доставям удоволствие/наслада 9. очаровам, пленявам, омайвам 10. привлекателност. обаяние, чар. очарование 11. р1 женски чар. сексапил
  * * *
  charm[tʃa:m] I. n 1. чар, обаяние, прелест, пленителност, очарование, привлекателност; to turn on the \charms пускам в ход чара си (за да се сдобия с нещо); 2. магия, вълшебство, заклинание, чародейство; to work like a \charm имам силен (невероятен) ефект; 3. талисман, амулет, муска; дрънкулка; II. v омагьосвам, обайвам, омайвам, очаровам, пленявам; to \charm out of измъквам ( нещо) като използвам чара си; to \charm o.'s way into a place пробивам си път, като използвам чара си; he seems to have a \charmed life съдбата сякаш го пази; to \charm away премахвам, отнемам, смекчавам ( болка), пропъждам, разсейвам (скръб, грижи).

  English-Bulgarian dictionary > charm

 • 4 chatelaine

  {'lxtalein}
  1. домакиня на голям дом
  2. ист. верижка към женски колан за носене на ключове и пр
  * * *
  {'lxtalein} n 1. домакиня на голям дом; 2. ист. верижка къ
  * * *
  1. домакиня на голям дом 2. ист. верижка към женски колан за носене на ключове и пр
  * * *
  chatelaine[´ʃætə¸lein] n 1. домакиня на замък; 2. верижка към женски колан за носене на ключове и пр.

  English-Bulgarian dictionary > chatelaine

 • 5 curb

  {kə:b}
  I. 1. юзда
  2. прен. юзда, обуздаване, спирачка
  to put/keep a CURB on обуздавам, контролирам
  3. бордюр (на тротоар и пр.)
  4. решетка пред камина
  5. неофициален пазар на ценни книжа CURB (stone) market
  6. вет. подутина на задната част на крака на кон
  II. v обуздавам (и прен.)
  * * *
  {kъ:b} n 1. юзда; 2. прен. юзда, обуздаване; спирачка; to put/ke(2) {kъ:b} v обуздавам (и прен.).
  * * *
  юздечка; сдържам; обуздавам; бордюр;
  * * *
  1. i. юзда 2. ii. v обуздавам (и прен.) 3. to put/keep a curb on обуздавам, контролирам 4. бордюр (на тротоар и пр.) 5. вет. подутина на задната част на крака на кон 6. неофициален пазар на ценни книжа (и curb (stone) market) 7. прен. юзда, обуздаване, спирачка 8. решетка пред камина
  * * *
  curb[kə:b] I. n 1. юздечка; верижка на юзда; прен. юзда, обуздаване; \curb bit, \curb bridle мундщук с верижка; to put a \curb on o.'s ambitions обуздавам амбициите си; 2. бордюр (на тротоар и пр.); 3. продажба на стоки невключени в борсата (първоначално се е извършвала на тротоара след затваряне на борсата); 4. вет. подуване на задната част на крака на коня (под коляното); II. v 1. обуздавам (и прен.); контролирам, държа под контрол; ограничавам; to \curb o.'s temper овладявам гнева си; 2. поставям бордюр (на тротоар и пр.); 3. рядко свивам, превивам; \curbed roof строит. пречупен покрив.

  English-Bulgarian dictionary > curb

 • 6 dog-collar

  нашийник;
  * * *
  dog-collar[´dɔg¸kɔlə] n 1. нашийник; верижка за врата; 2. висока права и корава яка, затворена отзад (на духовник); 3. тясна (къса) огърлица.

  English-Bulgarian dictionary > dog-collar

 • 7 guard

  {ga:d}
  I. 1. пазя, охранявам, карауля
  2. пазя, защищавам, закрилям, покровителствувам, предпазвам
  опазвам (from, against)
  3. осигурявам, взeмам предпазни мерки (срещу пожар, болест и пр,) (against)
  4. пазя се, предпазкам се, внимавам, гледам да не (against с ger)
  5. сдържам, обуздавам, ограничавам
  to GUARD one's tongue/words държа си езика, мисля какво говоря
  6. шах, карти защищавам, пазя
  7. фехт. заемам отбранително положение
  II. 1. стража, охрана, караул
  GUARD of honour почетна стража, шпалир
  on GUARD на пост/стража, караул
  under (close) GUARD под (строга) охрана
  to keep/mount/stand GUARD на стража съм, пазя, охранявам, карауля (over)
  to go on/mount GUARD поемам караула
  to come off GUARD бивам сменен (за караул)
  2. конвой, ескорт
  3. р1 гвардия
  Foot GUARDs пехотна гвардия
  4. войскова част
  5. жп. кондуктор
  6. бдителност
  to be off one's GUARD не внимавам, не си отварям очите
  to be/stand on one's GUARD нащрек/бдителен съм, бдя, отварям си очите, пазя се (against)
  to throw/put someone off his GUARD приспивам бдителността на/изненадвам някого
  to put someone on his GUARD накарвам/казвам на някого да се пази
  пре-дупреждавам някого (against)
  7. сп. отбранително положение/движение
  to put up a/one's GUARD фехт. заемам отбранително положение (и прен.)
  to get pastsomeone's GUARD фехт., бокс улучвам, засягам (и прен.)
  8. сп. защитник, гард
  9. тех. предпазно устройство, насочващо устройство
  10. решетка (на камина)
  11. ефес (на сабя)
  12. верижка (на часовник)
  13. печ. фалц (на книга)
  * * *
  {ga:d} v 1. пазя, охранявам, карауля; 2. пазя, защищавам, закри(2) {ga:d} n 1. стража, охрана, караул; guard of honour почетна стр
  * * *
  щит; стража; страж; сдържам; опазвам; охрана; пазя; охранявам; пазач; предпазвам; предпазител; бдя; бдителност; възпирам; вардя; закрилям; ескорт; защитавам; караул; кондуктор; конвой; неутрализирам;
  * * *
  1. 1 верижка (на часовник) 2. 1 ефес (на сабя) 3. 1 печ. фалц (на книга) 4. foot guards пехотна гвардия 5. guard of honour почетна стража, шпалир 6. i. пазя, охранявам, карауля 7. ii. стража, охрана, караул 8. on guard на пост/стража, караул 9. to be off one's guard не внимавам, не си отварям очите 10. to be/stand on one's guard нащрек/бдителен съм, бдя, отварям си очите, пазя се (against) 11. to come off guard бивам сменен (за караул) 12. to get pastsomeone's guard фехт., бокс улучвам, засягам (и прен.) 13. to go on/mount guard поемам караула 14. to guard one's tongue/words държа си езика, мисля какво говоря 15. to keep/mount/stand guard на стража съм, пазя, охранявам, карауля (over) 16. to put someone on his guard накарвам/казвам на някого да се пази 17. to put up a/one's guard фехт. заемам отбранително положение (и прен.) 18. to throw/put someone off his guard приспивам бдителността на/изненадвам някого 19. under (close) guard под (строга) охрана 20. бдителност 21. войскова част 22. жп. кондуктор 23. конвой, ескорт 24. опазвам (from, against) 25. осигурявам, взeмам предпазни мерки (срещу пожар, болест и пр,) (against) 26. пазя се, предпазкам се, внимавам, гледам да не (against с ger) 27. пазя, защищавам, закрилям, покровителствувам, предпазвам 28. пре-дупреждавам някого (against) 29. р1 гвардия 30. решетка (на камина) 31. сдържам, обуздавам, ограничавам 32. сп. защитник, гард 33. сп. отбранително положение/движение 34. тех. предпазно устройство, насочващо устройство 35. фехт. заемам отбранително положение 36. шах, карти защищавам, пазя
  * * *
  guard [ga:d] I. v 1. пазя, охранявам, карауля; бдя, бдителен съм; 2. защищавам, закрилям, вардя, покровителствам, стоя на стража, предпазвам, опазвам ( from, against); 3. осигурявам, вземам предпазни мерки ( against); to \guard against a cold вземам предпазни мерки против настинка; 4. пазя се, предпазвам се, внимавам, гледам да не ( against); to \guard against doing s.th. гледам да не правя нещо; 5. сдържам, възпирам, ограничавам; to \guard o.'s tongue ( words) държа си езика, внимавам какво говоря; 6. мед. неутрализирам; 7. сп. заемам отбранителна позиция (при фехтовка); 8. сп. браня, защищавам (в шахмата); II. n 1. стража, пазач, охрана, караул; конвой; часовой; \guard of honour почетен караул; шпалир; on \guard на пост, стража, караул; under ( close) \guard под (строга) охрана; to go on ( mount) \guard поемам караула; to come off \guard бивам сменен; to keep ( mount, stand) \guard на стража съм, пазя, охранявам, карауля ( over); to relieve \guard сменям караула; to run the \guard минавам, без да бъда забелязан от караула; the old \guard старата гвардия, ветераните; 2. конвой, ескорт; 3. pl гвардия; 4. войскова част; advance(d) \guard авангард; rear \guard ариергард; 5. бдителност; предпазливост; to be off o.'s \guard бивам изненадан, не внимавам, не съм достатъчно бдителен, не си отварям очите; to be ( stand) on o.'s \guard стоя нащрек, бдителен съм, бдя, отварям си очите, пазя се ( against); to throw s.o. off his \guard измамвам бдителността на, изненадвам; to put s.o. off his \guard приспивам вниманието на; to put s.o. on his \guard накарвам, казвам на някого да се пази; предупреждавам ( against); 6. жп кондуктор; to lower ( drop) o.'s \guard, to let o.'s \guard down намалявам бдителността си, отпускам се, не внимавам; 7. сп. отбранително положение/движение (в бокса); to get past s.o.'s \guard сп. улучвам, засягам (и прен.); 8. предпазно, защитно приспособление; решетка на камина (и fire-\guard); чашка, предпазник (на сабя); верижка на часовник; фалц (на книга); тех. капак, решетка, екран, параван, щит, престилка.

  English-Bulgarian dictionary > guard

 • 8 guard-chain

  {'ga:dtʃein}
  n верижка (на часовник и пр.)
  * * *
  {'ga:dtshein} n верижка (на часовник и пр.).
  * * *
  n верижка (на часовник и пр.)
  * * *
  guard-chain[´ga:d¸tʃein] n верижка (на часовник и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > guard-chain

 • 9 key-chain

  key-chain[´ki:¸tʃein] n верижка за ключове; ключодържател.

  English-Bulgarian dictionary > key-chain

 • 10 plug-chain

  plug-chain[´plʌg¸tʃein] n верижка на запушалка (на вана, мивка и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > plug-chain

 • 11 watch chain

  watch chain[´wɔtʃ¸tʃein] n верижка на часовник, ланец.

  English-Bulgarian dictionary > watch chain

 • 12 watchband

  watchband[´wɔtʃ¸bænd] n ам. верижка на ръчен часовник.

  English-Bulgarian dictionary > watchband

 • 13 dog collar

  {'dɔg,kɔlə}
  1. нашийник, верижка за врата (на куче)
  2. разг. висока права и корава яка, затворена отзад (на свещеник)
  * * *
  {'dъg,kъlъ} n 1. нашийник, верижка за врата (на куче); 2.
  * * *
  1. нашийник, верижка за врата (на куче) 2. разг. висока права и корава яка, затворена отзад (на свещеник)

  English-Bulgarian dictionary > dog collar

 • 14 dog-lead

  {'dɔgli:d}
  n кучешка верижка/каишка
  * * *
  {'dъgli:d} n кучешка верижка/каишка.
  * * *
  n кучешка верижка/каишка

  English-Bulgarian dictionary > dog-lead

 • 15 watch-chain

  {'wɔtʃ,tʃein}
  n верижка на часовник, ланец
  * * *
  {'wъtsh,tshein} n верижка на часовник, ланец.
  * * *
  ланец;
  * * *
  n верижка на часовник, ланец

  English-Bulgarian dictionary > watch-chain

 • 16 watch-guard

  {'wɔtʃga:d}
  n верижка на часовник, ланец
  * * *
  {'wъtshga:d} n верижка на часовник, ланец.
  * * *
  ланец;
  * * *
  n верижка на часовник, ланец

  English-Bulgarian dictionary > watch-guard

 • 17 dipper latch

  верижка за отваряне кофата на багер

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > dipper latch

 • 18 dipper latches

  верижка за отваряне кофата на багер

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > dipper latches

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.