Translation: from english to bulgarian

верижен

 • 1 catenarian

  catenarian[¸kæti´nɛəriən] adj 1. верижен, във форма на верига (редица); 2. извит.

  English-Bulgarian dictionary > catenarian

 • 2 chain

  {tTein}
  I. 1. верига, синджир, верижка, ланец
  door CHAIN верига за подсилване на заключена врата
  2. pi вериги, окови (и прен.)
  3. планинска верига
  4. редица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.)
  5. еднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр.
  newspaper CHAINs вестникарски тръстове/обединения
  6. хим. атомна верига в молекула
  7. сгъваема метална пръчка за измерване на дължина
  мярка за дължина (66 фута)
  8. фигура в танц (кадрил и пр.)
  9. attr верижен, сериен
  II. 1. оковавам във вериги (и с down)
  2. завързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам
  III. n ост. хан
  Great С. деспот, влиятелен критик
  * * *
  {tTein} n 1. верига, синджир; верижка, ланец; door chain верига за (2) v 1. оковавам във вериги (и с down); 2. Завързвам {kxm} n ост. хан; Great С. деспот; влиятелен критик.
  * * *
  ред; оковавам; окови; поредица; приковавам; верижен; верига; вериги; верижка; ланец; обвързвам;
  * * *
  1. attr верижен, сериен 2. door chain верига за подсилване на заключена врата 3. great С. деспот, влиятелен критик 4. i. верига, синджир, верижка, ланец 5. ii. оковавам във вериги (и с down) 6. iii. n ост. хан 7. newspaper chains вестникарски тръстове/обединения 8. pi вериги, окови (и прен.) 9. еднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр 10. завързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам 11. мярка за дължина (66 фута) 12. планинска верига 13. редица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.) 14. сгъваема метална пръчка за измерване на дължина 15. фигура в танц (кадрил и пр.) 16. хим. атомна верига в молекула
  * * *
  chain[´tʃein] I. n 1. верига, синджир; верижка, синджирче, ланец; to put a dog on the \chain връзвам куче с верига; door \chain верига за заключване на врата отвътре; caterpillar \chain гъсенична верига; to pull ( yank) s.o.'s \chain дразня някого, будалкам (се с) някого; 2. pl вериги, окови (и прен.); to burst o.'s \chains счупвам веригите си, освобождавам се; to put in \chain s оковавам; 3. планинска верига (и a \chain of mountains); 4. верига, серия, редица, поредица, система (от събития, факти и пр.); a \chain of ideas ред от мисли; a \chain of posts система от постове; \chain of command воен. йерархия; 5. сгъваема метална пръчка за измерване на повърхност; мярка за дължина (около 20 м) (и Gunter's \chain); 6. pl мор. железни плочи на външната страна на кораб, за която се прикрепят вантите; 7. фигура от танц; 8. attr верижен, сериен; \chain belt тех. верижна трансмисия; \chain broadcasting рад. предаване от няколко станции; a \chain gang ам. затворници, оковани с една обща верига; a \chain reaction верижна реакция; II. v 1. оковавам във вериги; to \chain s.o. ( down) оковавам някого; 2. завързвам с верига; затварям с верига; to \chain up a dog завързвам куче с верига; 3. обвързвам, приковавам; to be \chained to o.'s desk не мога да мръдна от масата си; \chained up ( together) обвързани един с друг; 4. измервам (поле и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > chain

 • 3 chain-bridge

  {'tJein,brit^}
  n висящ на вериги мост
  * * *
  {'tJein,brit^} n висящ на вериги мост.
  * * *
  n висящ на вериги мост
  * * *
  chain-bridge[´tʃein¸bridʒ] n висящ (верижен) мост.

  English-Bulgarian dictionary > chain-bridge

 • 4 chain-stitch

  {'tfeinstitf}
  n декоративен бод синджир
  * * *
  {'tfeinstitf} n декоративен бод синджир.
  * * *
  n декоративен бод синджир
  * * *
  chain-stitch[´tʃein¸stitʃ] I. n верижен бод; II. v шия верижен бод.

  English-Bulgarian dictionary > chain-stitch

 • 5 cascading

  ел.
  прескачане на искра по повърхността на верижен изолатор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cascading

 • 6 caterpillar

  гъсенична верига
  гъсеничен ход, верижен трактор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > caterpillar

 • 7 caterpillar tractor

  верижен трактор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > caterpillar tractor

 • 8 caterpillar tractors

  верижен трактор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > caterpillar tractors

 • 9 chain anion

  верижен анион

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain anion

 • 10 chain anions

  верижен анион

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain anions

 • 11 chain bolt

  верижен болт

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain bolt

 • 12 chain bolts

  верижен болт

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain bolts

 • 13 chain bridge

  верижен мост с вериги

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain bridge

 • 14 chain bridges

  верижен мост с вериги

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain bridges

 • 15 chain cager

  верижен пробутвач

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain cager

 • 16 chain cagers

  верижен пробутвач

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain cagers

 • 17 chain code

  верижен код

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain code

 • 18 chain codes

  верижен код

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain codes

 • 19 chain conveyer

  верижен транспортьор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain conveyer

 • 20 chain conveyers

  верижен транспортьор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > chain conveyers

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.