Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

вежлив

 • 1 affable

  {'æfəbl}
  a приветлив, любезен, непринуден, вежлив, внимателен (to към)
  * * *
  {'afъbl} а приветлив, любезен, непринуден, вежлив, внимателен
  * * *
  приветлив; вежлив; любезен;
  * * *
  a приветлив, любезен, непринуден, вежлив, внимателен (to към)
  * * *
  affable[´æfəbl] adj приветлив, любезен, приятен; вежлив, внимателен; непринуден; FONT face=Times_Deutsch◊ adv affably.

  English-Bulgarian dictionary > affable

 • 2 attentive

  {ə'tentiv}
  1. внимателен, внимаващ (to)
  2. грижлив
  3. учтив, вежлив
  * * *
  {ъ'tentiv} а 1. внимателен, внимаващ (to); 2. грижлив; 3. у
  * * *
  учтив; внимателен;
  * * *
  1. внимателен, внимаващ (to) 2. грижлив 3. учтив, вежлив
  * * *
  attentive[ə´tentiv] adj 1. внимателен (to); 2. грижлив, внимателен; 3. учтив, вежлив; FONT face=Times_Deutsch◊ adv attentively.

  English-Bulgarian dictionary > attentive

 • 3 civil

  {'sivil}
  1. граждански
  CIVIL case юр. гражданско дело/процес
  CIVIL death юр. пълно лишаване от граждански права
  CIVIL disobedience пол. организирана пасивна съпротива
  CIVIL engineering строително инженерство
  CIVIL law гражданско право, шт. римско/нецърковно право
  CIVIL list фин. цивилна листа
  CIVIL marriage граждански/нецърковен брак
  CIVIL rights граждански права (ам. особ. за негрите)
  CIVIL rights movement движение за зашита на гражданските права
  2. цивилен, невоенен
  CIVIL aviation гражданска, особ. търговска авиация
  CIVIL servant държавен Служител, чиновник
  С. Service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба
  CIVIL war гражданска/междуособна война
  3. учтив, любезен, вежлив
  * * *
  {'sivil} a 1. граждански; civil case юр. гражданско дело/процес; civil
  * * *
  цивилен; учтив; вежлив; културен;
  * * *
  1. civil aviation гражданска, особ. търговска авиация 2. civil case юр. гражданско дело/процес 3. civil death юр. пълно лишаване от граждански права 4. civil disobedience пол. организирана пасивна съпротива 5. civil engineering строително инженерство 6. civil law гражданско право, шт. римско/нецърковно право 7. civil list фин. цивилна листа 8. civil marriage граждански/нецърковен брак 9. civil rights movement движение за зашита на гражданските права 10. civil rights граждански права (ам. особ. за негрите) 11. civil servant държавен Служител, чиновник 12. civil war гражданска/междуособна война 13. С. service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба 14. граждански 15. учтив, любезен, вежлив 16. цивилен, невоенен
  * * *
  civil[´sivil] adj 1. граждански; \civil case юрид. граждански процес (дело); \civil death юрид., ост. гражданска смърт; \civil list цивилна листа; \civil strife борба между отделни групировки; 2. цивилен, не военен; 3. учтив, любезен, вежлив, възпитан; keep a \civil tongue in your head! дръж се прилично! to do the \civil разг. правя се на много учтив, спазвам протокола; how very \civil of you! колко любезно от твоя страна!

  English-Bulgarian dictionary > civil

 • 4 complaisant

  {kəm'pleizənt}
  a услужлив, любезен, вежлив, отстъпчив
  * * *
  {kъm'pleizъnt} а услужлив; любезен, вежлив; отстъпчив.
  * * *
  учтив; услужлив; отстъпчив; благосклонен; вежлив;
  * * *
  a услужлив, любезен, вежлив, отстъпчив
  * * *
  complaisant[kəm´pleisənt] n услужлив, вежлив, учтив; внимателен, мил, любезен; благосклонен; отстъпчив; FONT face=Times_Deutsch◊ adv complaisantly.

  English-Bulgarian dictionary > complaisant

 • 5 compliant

  {kəm'plaiənt}
  1. услужлив, отстъпчив
  2. угодлив, сервилен
  * * *
  {kъm'plaiъnt} а 1. услужлив; отстъпчив; 2. угодлив, сервиле
  * * *
  услужлив; отстъпчив; вежлив;
  * * *
  1. угодлив, сервилен 2. услужлив, отстъпчив
  * * *
  compliant[kəm´plaiənt] adj 1. услужлив, вежлив; отстъпчив; 2. угодлив, угоднически, сервилен, раболепен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv compliantly.

  English-Bulgarian dictionary > compliant

 • 6 contrariwise

  {'kɔntrəriwaiz}
  1. напротив, наопаки, от друга страна
  2. обратно, в обратна посока, по обратен начин
  * * *
  {'kъntrъriwaiz} adv 1. напротив, наопаки; от друга стран
  * * *
  напротив; наопаки;
  * * *
  1. напротив, наопаки, от друга страна 2. обратно, в обратна посока, по обратен начин
  * * *
  contrariwise[´kɔntrəri¸waiz, разг. kən´trɛəri¸waiz] adv 1. напротив, обратно, наопаки; от друга страна; 2. обратно; в обратна посока; по обратен начин; do you find him rude? - \contrariwise, he is very polite не намираш ли, че е груб? - напротив, много е вежлив; 3. наопаки; накриво; she \contrariwise always refuses тя пък напук винаги отказва.

  English-Bulgarian dictionary > contrariwise

 • 7 courteous

  {'kə:tiəs}
  a учтив, вежлив, любезен, благовъзпитан
  * * *
  {'kъ:tiъs} а учтив, вежлив, любезен; благовъзпитан.
  * * *
  учтив; благовъзпитан; вежлив; внимателен; любезен; културен;
  * * *
  a учтив, вежлив, любезен, благовъзпитан
  * * *
  courteous[´kə:tiəs] adj учтив, вежлив, любезен, внимателен, благовъзпитан; FONT face=Times_Deutsch◊ adv courteously.

  English-Bulgarian dictionary > courteous

 • 8 courtly

  {'kɔ:tli}
  1. с изтънчени/изискани обноски, вежлив, елегантен
  2. според етикецията
  3. ласкаещ, подмазващ се
  4. който поддържа политиката на двореца
  COURTLY love ист., лит. рицарска любов
  * * *
  {'kъ:tli} a 1. с изтънчени/изискани обноски; вежлив; елеганте
  * * *
  1. courtly love ист., лит. рицарска любов 2. който поддържа политиката на двореца 3. ласкаещ, подмазващ се 4. с изтънчени/изискани обноски, вежлив, елегантен 5. според етикецията
  * * *
  courtly[´kɔ:tli] adj 1. с изтънчени, изискани обноски; 2. според етикецията, вежлив.

  English-Bulgarian dictionary > courtly

 • 9 delicate

  a изтънчен, нежен, деликатен
  * * *
  хилав; фин; чувствителен; щекотлив; точен; тънък; слаб; болнав; внимателен; вежлив; деликатен; изящен; крехък; нежен;
  * * *
  a изтънчен, нежен, деликатен
  * * *
  delicate[´delikit] adj 1. изящен, изтънчен, фин, нежен; 2. точен, фин, чувствителен (за инструмент, слух и пр.); 3. нежен, крехък, слаб; болнав, хилав, болничав; 4. деликатен, внимателен, вежлив; 5. деликатен, труден (за въпрос и пр.); to tread on \delicate ground стъпвам (съм) на опасна почва; 6. придирчив, който държи на приличието; in a \delicate condition ( state of health) бременна, в деликатно положение; FONT face=Times_Deutsch◊ FONT face=Symbol advFONT face=Symbol delicately.

  English-Bulgarian dictionary > delicate

 • 10 fair-spoken

  {'fεə'spoukn}
  1. любезен, вежлив
  2. красноречив, убедителен
  * * *
  {'fЁъ'spoukn} а 1. любезен, вежлив; 2. красноречив, убеди
  * * *
  учтив; любезен;
  * * *
  1. красноречив, убедителен 2. любезен, вежлив
  * * *
  fair-spoken[¸fɛə´spoukn] adj учтив, любезен, вежлив; общителен; красноречив, убедителен.

  English-Bulgarian dictionary > fair-spoken

 • 11 forthcoming

  {fɔ:θ'kʌmiŋ}
  1. предстоящ
  help is FORTHCOMING иде помощ
  2. който предстои да излезе/да бъде публикуван
  3. който е на лице/наяве
  the funds will be FORTHCOMING парите ще се намерят
  4. учтив, внимателен, общителен
  * * *
  {fъ:d'k^min}, attr и {'fъ:dk^min} a 1. предстоящ; help
  * * *
  учтив; предстоящ; появяване; любезен;
  * * *
  1. help is forthcoming иде помощ 2. the funds will be forthcoming парите ще се намерят 3. който е на лице/наяве 4. който предстои да излезе/да бъде публикуван 5. предстоящ 6. учтив, внимателен, общителен
  * * *
  forthcoming[fɔ:u´kʌmiʃ, attr и ´fɔ:ukʌmiʃ] I. adj 1. предстоящ; 2. който предстои да излезе (да бъде публикуван) (за книга, закон); 3. готов; налице, наяве; the money is \forthcoming парите ще (предстоят да) бъдат получени; 4. любезен, вежлив, внимателен, приветлив; общителен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv forthcomingly; II. n 1. излизане; 2. появяване, приближаване.

  English-Bulgarian dictionary > forthcoming

 • 12 gallant

  {'gælənt}
  I. 1. храбър, смел, доблестен, неустрашим
  2. внушителен, красив, представителен
  GALLANT display внушителна/красивагледка
  3. галантен, кавалерски
  4. любовен
  II. 1. конте
  2. галантен кавалер, ухажор, поклонник, любовник
  III. 1. флиртувам, ухажвам
  2. придружавам, съпровождам (дама)
  * * *
  {'galъnt} a 1. храбър, смел, доблестен, неустрашим; 2. внушит(2) {'galъnt} n 1. конте; 2. галантен кавалер; ухажор, поклон<BR><BR>{3}{'galъnt} v и {gъ'lant} 1. флиртувам, ухажвам;
  * * *
  храбър; ухажьор; флиртувам; сърцат; смел; галантен; доблестен; кавалерски; кавалер; любезен;
  * * *
  1. gallant display внушителна/красивагледка 2. i. храбър, смел, доблестен, неустрашим 3. ii. конте 4. iii. флиртувам, ухажвам 5. внушителен, красив, представителен 6. галантен кавалер, ухажор, поклонник, любовник 7. галантен, кавалерски 8. любовен 9. придружавам, съпровождам (дама)
  * * *
  gallant[´gælənt] I. adj 1. храбър, смел, юначен, доблестен, мъжествен, безстрашен; the honourable and \gallant member for обръщение към член на Английския парламент, който има военен чин; to put up a \gallant fight бия се храбро; 2. ост. красив, блестящ, пищен, гиздав (за облекло); to make a \gallant show предизвиквам фурор; 3. внушителен, представителен; 4. поет. бърз, игрив, жив (за кон); 5. галантен, внимателен, извънредно любезен, вежлив, кавалерски; a \gallant policeman внимателен (любезен) полицай; 6. любовен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv gallantly; II. n 1. конте; кавалер; 2. галантен кавалер; ухажор, поклонник; любовник; III. v [и gə´lænt] 1. флиртувам; ухажвам; to \gallant ( with) the ladies ухажвам жените; 2. придружавам, съпровождам ( дама).

  English-Bulgarian dictionary > gallant

 • 13 genteel

  {dʒen'ti:l}
  1. ост., сега обик. ирон. благовъзпитан, префинен, с аристократични/буржоазни обноски, с претенции за елегантност/изтънченост/аристократизъм
  2. елегантен, моден
  * * *
  {jen'ti:l} a 1. ост., сега обик. ирон. благовъзпитан, преф
  * * *
  n изтънчен; възпитан; моден;genteel; a 1. ост., сега обик. ирон. благовъзпитан, префинен; с аристократични
  * * *
  1. елегантен, моден 2. ост., сега обик. ирон. благовъзпитан, префинен, с аристократични/буржоазни обноски, с претенции за елегантност/изтънченост/аристократизъм
  * * *
  genteel[dʒen´ti:l] adj 1. ост. възпитан, вежлив, учтив; 2. ирон. буржоазен, благовъзпитан, светски, префинен; с претенции за елегантност (изтънченост, аристократизъм), маниерен, позиращ; FONT face=Times_Deutsch◊ adv genteelly.

  English-Bulgarian dictionary > genteel

 • 14 gentle

  {'dʒentl}
  I. 1. благороден, знатен благовъзпитан, ост. любезен, вежлив, дружески
  GENTLE reader ост. или ирон. любезен читател (обик. обръщение на автор)
  2. благ, мек, кротък, хрисим (за характер и пр.), внимателен, деликатен (за поведение, обноски)
  3. лек, слаб (за наклон, ветрец), умерен, недрастичен (за лекарство)
  4. послушен, мирен (за животно)
  II. 1. ост. благородник
  2. личинка, ларва (на мухата месарка, употребена като стръв)
  III. 1. опитомявам, обяздвам (кон)
  2. придвижвам/насочвам леко
  * * *
  {'jentl} а 1. благороден, знатен благовъзпитан; ост. любезе(2) {'jentl} n 1. ост. благородник; 2. личинка, ларва (на м{3} {'jentl} v 1. опитомявам; обяздвам (кон); 2. придвижвам
  * * *
  облагородявам; благ; внимателен; деликатен; кротък; нежен;
  * * *
  1. gentle reader ост. или ирон. любезен читател (обик. обръщение на автор) 2. i. благороден, знатен благовъзпитан, ост. любезен, вежлив, дружески 3. ii. ост. благородник 4. iii. опитомявам, обяздвам (кон) 5. благ, мек, кротък, хрисим (за характер и пр.), внимателен, деликатен (за поведение, обноски) 6. лек, слаб (за наклон, ветрец), умерен, недрастичен (за лекарство) 7. личинка, ларва (на мухата месарка, употребена като стръв) 8. послушен, мирен (за животно) 9. придвижвам/насочвам леко
  * * *
  gentle[dʒentl] I. adj 1. ост. благороден, знатен; благовъзпитан, великодушен, любезен, вежлив; of \gentle birth от благороден произход; \gentle folk(s) хора с добро положение, знатни особи; 2. благ, мек, кротък, добър, ласкав; тих, спокоен, нежен (за характер и пр.); внимателен, деликатен (за отношение); the \gentle sex нежният, прекрасният пол; 3. лек, слаб, умерен; недрастичен (за лекарство); 4. послушен, мирен (за животно); \gentle pursuits ост. благородни занимания; \gentle reader ост. или ирон. любезен читател (обикн. обръщение на автор); II. n 1. ост. благородниците, аристокрацията; 2. личинка, ларва (използвана за стръв при риболов); III. v рядко 1. опитомявам; обяздвам ( кон); 2. облагородявам, вчовечавам, възпитавам ( човек).

  English-Bulgarian dictionary > gentle

 • 15 gentlemanlike

  {'dʒentlmənlaik}
  a джентълменски, кавалерски, добре възпитан
  * * *
  {'jentlmъnlaik} а джентьлменски; кавалерски; добре в
  * * *
  кавалерски;
  * * *
  a джентълменски, кавалерски, добре възпитан
  * * *
  gentlemanlike[´dʒentlmən¸laik] adj джентълменски; кавалерски, почтен, благороден, галантен; добре възпитан, вежлив.

  English-Bulgarian dictionary > gentlemanlike

 • 16 gentlemanly

  a джентълменски, вежлив, възпитан
  * * *
  a джентълменски, вежлив, възпита
  * * *
  a джентълменски, вежлив, възпитан
  * * *
  gentlemanly[´dʒentlmənli] = gentlemanlike.

  English-Bulgarian dictionary > gentlemanly

 • 17 language

  {'længwidʒ}
  1. език, реч
  bad/foul/aм. sl. warm/profane LANGUAGE ругатни, хули, псувни
  fine LANGUAGE префърцунен език
  finger LANGUAGE езикът на глухонемите
  to use bad LANGUAGE, разг. to use LANGUAGE говоря грубо, ругая, псувам
  I won't have any LANGUAGE here тук псувни да не чувам
  2. attr езиков
  to speak the same LANGUAGE говорим на същия език, имаме еднакви вкусове
  * * *
  {'langwij} n 1. език, реч; bad/foul/aм. sl. warm/profane
  * * *
  реч; език; езиков;
  * * *
  1. attr езиков 2. bad/foul/aм. sl. warm/profane language ругатни, хули, псувни 3. fine language префърцунен език 4. finger language езикът на глухонемите 5. i won't have any language here тук псувни да не чувам 6. to speak the same language говорим на същия език, имаме еднакви вкусове 7. to use bad language, разг. to use language говоря грубо, ругая, псувам 8. език, реч
  * * *
  language[´læʃgwidʒ] n 1. език, реч; source \language начален (първичен) език; bad ( foul, ам. sl warm) \language ругатни, хули, псувни; parliamentary \language разг. вежлив (коректен) език; fine \language префърцунен език; finger \language езикът на глухонемите; high \language "големи" думи, бомбастичност; sign-\language говорене чрез знаци (жестове); body \language говорене (изразяване на мисли) чрез различни пози (движения) на тялото; strong \language силни изрази; ругатни, хули, псувни, мръсни думи; job control \language език за управление на задания; to use \language служа си с ругатни, ругая, псувам (at); I won't have any \language here да не чувам никакви псувни; data \language език за управление на данни, език за описание на данни; machine \language комп. машинен език; programming \language комп. език за програмиране; speak/talk s.o.'s ( the same) \language намирам общ език с; 2. attr езиков.

  English-Bulgarian dictionary > language

 • 18 mild-mannered

  mild-mannered[´maild¸mænə:d] adj възпитан, любезен, вежлив.

  English-Bulgarian dictionary > mild-mannered

 • 19 parliamentary

  {,ра:l'mentəri}
  a парламентарен, PARLIAMENTARY language парламентарен език, разг. приличен/вежлив език
  * * *
  {,ра:l'mentъri} а парламентарен, parliamentary language парламентар
  * * *
  парламентарен;
  * * *
  a парламентарен, parliamentary language парламентарен език, разг. приличен/вежлив език
  * * *
  parliamentary[¸pa:lə´mentəri] adj парламентарен; old \parliamentary hand опитен (стар) парламентарист; \parliamentary bar юристи, които подготвят законодателни предложения за парламентарните комисии; \parliamentary language парламентарен език (тон); разг. учтив език.

  English-Bulgarian dictionary > parliamentary

 • 20 polite

  {pə'lait}
  1. учтив, вежлив, любезен
  to do the POLITE разг. мъча се да бъда учтив
  2. изтънчен, културен, изискан (за стил и пр.)
  POLITE letters/literature/learning изящна литература, белетристика
  * * *
  {pъ'lait} a 1. учтив, вежлив, любезен; to do the polite разг. мъча
  * * *
  учтив; светски; приветлив; вежлив; възпитан; коректен; културен;
  * * *
  1. polite letters/literature/learning изящна литература, белетристика 2. to do the polite разг. мъча се да бъда учтив 3. изтънчен, културен, изискан (за стил и пр.) 4. учтив, вежлив, любезен
  * * *
  polite[pə´lait] adj 1. учтив, вежлив, любезен; коректен, възпитан; to do the \polite разг. мъча се да бъда учтив; it is the \polite thing to... вежливостта изисква да...; 2. изтънчен; културен; изискан, изящен (за стил и пр.); \polite letters ( literature) изящна литература, белетристика; FONT face=Times_Deutsch◊ adv politely.

  English-Bulgarian dictionary > polite

Look at other dictionaries:

 • вежлив — прил. учтив, внимателен, любезен, мил, възпитан, услужлив, отзивчив, приятен, нежен, благ, благовъзпитан, приветлив, радушен, почтителен, ласкав, галантен, приличен, деликатен, коректен прил. благороден, знатен, дружески прил. тактичен, грижлив,… …   Български синонимен речник

 • Барклай-де-Толли, князь Михаил Богданович — генерал фельдмаршал и военный министр; род. в 1761 г., ум.14 мая 1818 г. Он происходил из древнего шотландского рода Barclay of Tolly, многие из представителей которого приобрели себе известность в истории как ученые и поэты. Один из Барклаев был …   Большая биографическая энциклопедия

 • Барятинский, князь Александр Иванович — генерал фельдмаршал, член государственного совета, род. 2 мая 1815 г., от второго брака князя Ивана Ивановича Барятинского с графинею Мариею Федоровною Келлер, ум. в 1879 г. Вскоре после рождения ребенка неизвестный человек оставил на лестнице… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Бирон, граф Эрнст Иоганн — герцог курляндский и семигальский и регент Российской империи; род. 13 (23) ноября 1690 г., ум. 18 (28) декабря 1772 г., В письмах Эрнста Иоганна еще в 1721 22 гг. фамилия его пишется Biron или von Biron. По преданию, первоначальная форма ее… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Гедеонов, Степан Александрович — гофмейстер, тайный советник, директор Императорского Эрмитажа и Императорских театров, сын Александра Михайловича (см.). Родился в 1815 г. Одаренный светлым блестящим умом и редкой памятью, Г. был глубоко и всесторонне образованным человеком. С… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Левенвольде, граф Рейнгольд Густав — род. в 1693 г. в Лифляндии, умер 22 июля 1758 г. в Соликамске, брат Карла Густава Левенвольде. Еще при жизни Петра Великого он был камер юнкером императрицы Екатерины Алексеевны и пользовался ее расположением. По восшествии на престол Екатерины I …   Большая биографическая энциклопедия

 • Лепарский, Станислав Романович — генерал лейтенант, командир Нерчинских рудников; родился в 1754 г., родом поляк, происходил из дворян Киевской губернии. Образование получил в Полоцкой иезуитской школе и был для своего времени человеком вполне образованным: знал латынь и… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Морейнис-Муратова, Фанни Абрамовна — Морейнис Муратова Ф. А. [(1859 1937). Автобиография написана в марте 1926 г. в Москве.] Родилась я в 1859 г. в Николаеве Херсонской губ., в ортодоксальной, патриархальной еврейской семье. И отец, и мать происходили из семейств богатых,… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Платон Троепольский — (в миру Павел Алексеевич) епископ Томский и Семипалатинский. По происхождению москвич, сын причетника Троицкой в Капельках церкви, родился в 1818 году. Образование получил в Московской Семинарии (1834 1840) и в Московской Духовной Академии (1840… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Потемкин, Яков Алексеевич — Подольский и Волынский военный губернатор, генерал адъютант, генерал лейтенант; род. в С. Петербурге 16 го октября 1778 года, на 13 м году был определен в 1 й Кадетский Корпус, а затем перешел в Пажеский Корпус, где в 1797 году был произведен в… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Сталин Иосиф Виссарионович — Сталин (настоящая фамилия ‒ Джугашвили) Иосиф Виссарионович [9(21).12.1879, г. Гори, ныне Грузинская ССР, ‒ 5.3.1953, Москва], один из руководящих деятелей Коммунистической партии, Советского государства, международного коммунистического и… …   Большая советская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.