Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

вежливост

 • 1 affability

  {.æfə'biliti}
  n приветливост, любезност, непринуденост, вежливост
  * * *
  {.afъ'biliti} n приветливост, любезност, непринуденост; ве
  * * *
  приветливост; вежливост; любезност; непринуденост;
  * * *
  n приветливост, любезност, непринуденост, вежливост
  * * *
  affability[¸æfə´biliti] n приветливост, любезност, приятни обноски, вежливост; непринуденост.

  English-Bulgarian dictionary > affability

 • 2 amenity

  {ə'mi:niti}
  1. приятност
  2. любезност, вежливост
  3. рl удобства, удоволствия
  public amenities места за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия
  * * *
  {ъ'mi:niti} n 1. приятност; 2. любезност, вежливост; 3. рl уд
  * * *
  приятност; любезност;
  * * *
  1. pl удобства, удоволствия 2. public amenities места за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия 3. любезност, вежливост 4. приятност
  * * *
  amenity[ə´mi:niti] n 1. задоволство, наслада; 2. любезност, вежливост; feline amenities котешки любезности; хапливост; 3. pl удобства, удоволствия; public amenities места за отдих и култура; благоустройство.

  English-Bulgarian dictionary > amenity

 • 3 blandness

  сладникавост; любезност;
  * * *
  blandness[´blændnis] n 1. любезност, вежливост, учтивост; 2. ироничност, подигравателност, насмешливост, шеговитост; 3. сладникавост; 4. мекота, умереност, мярка, задръжка; благоразумие.

  English-Bulgarian dictionary > blandness

 • 4 ceremony

  {'serimani}
  1. церемония, церемониал, обред
  master of celeinonics даремониалмайстор, конферансие, водещ забавно телевизиоино и пр. предаване
  2. тържественост, церемониалност, официалност
  3. придържане към етикета
  to stand (up) on CEREMONY държа на/спазвам формалностите/етикета
  not to stand on CEREMONY with не се стеснявам от/не се церемоня с
  without CEREMONY безофициалности, непринудено
  without further CEREMONY направо, безцеремонно
  * * *
  {'serimani} n 1. церемония, церемониал; обред; master of cel
  * * *
  церемония; церемониал; тържество; обред;
  * * *
  1. master of celeinonics даремониалмайстор, конферансие, водещ забавно телевизиоино и пр. предаване 2. not to stand on ceremony with не се стеснявам от/не се церемоня с 3. to stand (up) on ceremony държа на/спазвам формалностите/етикета 4. without ceremony безофициалности, непринудено 5. without further ceremony направо, безцеремонно 6. придържане към етикета 7. тържественост, церемониалност, официалност 8. церемония, церемониал, обред
  * * *
  ceremony[´seriməni] n 1. церемония, церемониал; ритуал, обред; a master of ceremonies церемониалмайстор; конферансие; 2. церемониалност, формалност, официалност; without further \ceremony без по-нататъшни церемонии, направо, безцеремонно; to stand (up)on \ceremony държа на външната (формалната) вежливост.

  English-Bulgarian dictionary > ceremony

 • 5 civility

  {si'viliti}
  n учтивост, вежливост
  pi вежливи обноски, любезности
  * * *
  {si'viliti} n учтивост, вежливост; pi вежливи обноски; любез
  * * *
  учтивост; вежливост; любезност;
  * * *
  1. n учтивост, вежливост 2. pi вежливи обноски, любезности
  * * *
  civility[si´viliti] n учтивост, вежливост, любезност; добри обноски; to exchange civilities разменям си любезности.

  English-Bulgarian dictionary > civility

 • 6 comity

  {'kamiti}
  n вежливост, учтивост, любезност
  COMITY of nations приятелски отношения между държави, основани върху взаимната изгода и зачитане на суверенитета
  * * *
  {'kamiti} n вежливост, учтивост, любезност; comity of nations прият
  * * *
  учтивост; вежливост; любезност;
  * * *
  1. comity of nations приятелски отношения между държави, основани върху взаимната изгода и зачитане на суверенитета 2. n вежливост, учтивост, любезност
  * * *
  comity[´kɔmiti] n 1. вежливост, учтивост, любезност; 2. (и \comity of nations) взаимно признаване и спазване на законите, правата и обичаите между държавите.

  English-Bulgarian dictionary > comity

 • 7 complaisance

  {kəm'pleizəns}
  n услужливост, любезност, вежливост, отстъпчивост
  * * *
  {kъm'pleizъns} n услужливост; любезност, вежливост; отст
  * * *
  услужливост; благосклонност; вежливост;
  * * *
  n услужливост, любезност, вежливост, отстъпчивост
  * * *
  complaisance[kəm´pleisəns] n услужливост; вежливост, учтивост, любезност; благосклонност.

  English-Bulgarian dictionary > complaisance

 • 8 courteousness

  вежливост;
  * * *
  courteousness[´kə:tiəsnis] n учтивост, вежливост, любезност, благовъзпитаност.

  English-Bulgarian dictionary > courteousness

 • 9 courtesy

  {'kə:tisi}
  1. учтивост, вежливост, любезност, благовъзпитаност, (акт на) внимание
  with scant COURTESY неучтиво, нелюбезно
  2. благосклонно съгласие, благоволение, съдействие, разрешение
  by COURTESY по благоволение (не по право)
  by COURTESY of с (любезното) разрешение на
  3. curtsy
  4. юр. право на вдовец да ползува частна собственост, която е наследил от жена си
  * * *
  {'kъ:tisi} n 1. учтивост, вежливост, любезност; благовъзпита
  * * *
  учтивост; снизхождение; благовъзпитаност; галантност; вежливост; любезност;
  * * *
  1. by courtesy of с (любезното) разрешение на 2. by courtesy по благоволение (не по право) 3. curtsy 4. with scant courtesy неучтиво, нелюбезно 5. благосклонно съгласие, благоволение, съдействие, разрешение 6. учтивост, вежливост, любезност, благовъзпитаност, (акт на) внимание 7. юр. право на вдовец да ползува частна собственост, която е наследил от жена си
  * * *
  courtesy[´kə:tisi] I. n 1. учтивост, вежливост, любезност, благовъзпитаност; (акт на) внимание; they didn't have the \courtesy to apologize не бяха достатъчно благовъзпитани, за да се извинят; (by, through) \courtesy of 1) с благосклонното разрешение (съгласие) на; 2) благодарение на, поради (за причина); the air was fresh, \courtesy of the three holes in the roof въздухът беше свеж благодарение на трите дупки в покрива; \courtesy of the port освобождаване от митнически преглед; \courtesy title традиционно носена титла без легална стойност; 2. pl любезности, учтиви реплики; II. adj 1. безплатен; рекламен; 2. официален (за визита); направен в знак на уважение.

  English-Bulgarian dictionary > courtesy

 • 10 courtliness

  {'kɔ:tlinis}
  1. изтънченост, изисканост
  2. вежливост
  * * *
  {'kъ:tlinis} n 1. изтънченост, изисканост; 2. вежливост.
  * * *
  изтънченост;
  * * *
  1. вежливост 2. изтънченост, изисканост
  * * *
  courtliness[´kɔ:tlinis] n 1. изтънченост, изисканост; 2. вежливост.

  English-Bulgarian dictionary > courtliness

 • 11 delicacy

  n изтънченост, лакомство, деликатес
  * * *
  финес; чувствителност; точност; тънкост; вежливост; внимание; деликатност; деликатес; изящество; крехкост; лакомство; нежност;
  * * *
  n изтънченост, лакомство, деликатес
  * * *
  delicacy[´delikəsi] n 1. изтънченост, изящество, финес; \delicacy of feature изящество на чертите; 2. точност; тънкост; чувствителност; 3. слабост, крехкост, нежност (на здраве); 4. деликатност, внимание; вежливост, финес; \delicacy of feeling деликатност (финес) на чувствата; to outrage s.o.'s \delicacy накърнявам нечия деликатност; 5. деликатност, обърканост, трудност (на положение, въпрос); 6. лакомство, деликатес; the delicacies of the season най-фините ястия, които позволява сезонът.

  English-Bulgarian dictionary > delicacy

 • 12 fairness

  {'fεənis}
  1. справедливост, честност, безпристрастие
  in all FAIRNESS което си е право
  2. белота (на кожата), светъл цвят (на косата)
  3. хубост, красота
  4. безоблачност, яснота
  5. ост. любезност, вежливост
  6. ост. чистота, свежест
  * * *
  {'fЁъnis} n 1. справедливост, честност, безпристрастие; in a
  * * *
  хубост; честност; чистота; справедливост; свежест; безпристрастност; безоблачност; любезност;
  * * *
  1. in all fairness което си е право 2. безоблачност, яснота 3. белота (на кожата), светъл цвят (на косата) 4. ост. любезност, вежливост 5. ост. чистота, свежест 6. справедливост, честност, безпристрастие 7. хубост, красота
  * * *
  fairness[´fɛənis] n 1. справедливост, честност, безпристрастност; in all \fairness което си е право; 2. хубост, красота; 3. белота (на кожата), рус цвят (за коса); 4. безоблачност, яснота; 5. любезност, вежливост; 6. ост. чистота; свежест.

  English-Bulgarian dictionary > fairness

 • 13 gallantry

  {'gæləntri}
  1. храброст, смелост
  2. галантност, учтивост, комплимент
  3. ухажване, флирт, любовна история
  * * *
  {'galъntri} n 1. храброст, смелост; 2. галантност, учтивост
  * * *
  учтивост; храброст; флирт; сърцатост; смелост; галантност; героизъм; вежливост;
  * * *
  1. галантност, учтивост, комплимент 2. ухажване, флирт, любовна история 3. храброст, смелост
  * * *
  gallantry[´gæləntri] n 1. храброст, смелост, неустрашимост; 2. галантност, учтивост, вежливост, изисканост; 3. ухажване, флирт; задиряне, ласкаене; любовна история.

  English-Bulgarian dictionary > gallantry

 • 14 oil

  {ɔil}
  I. 1. масло, обик. течно
  fixed OILs нелетливи масла
  cooking OIL олио
  olive/sweet/salad OIL дървено масло, зехтин
  Holy OIL рел. миро
  2. петрол, земно масло, нефт, газ
  3. течно мазилно вещество
  4. обик. pl маслени бои, картина с маслени бои
  5. oil-skin
  6. sl. ласкателство, подкуп, рушвет
  7. attr маслен
  to add OIL to the flames, to pour OIL on the flames, to take OIL to extinguish the flames наливам масло в огъня
  to pour OIL on troubled waters/on the waters успокоявам духовете/атмосферата
  II. 1. смазвам
  to OIL the wheels/works смазвам колелетата, прен. улеснявам/уреждам работата с тактичен подход/вежливост/подкуп
  2. омаслявам, импрегнирам, проливам с масло
  3. разтапям се (за краве масло и пр.)
  to OIL someone's hand/palm давам някому подкуп/рушвет, подкупвам някого
  to OIL one's tongue лаская, подмазвам се
  * * *
  {ъil} n 1. масло, обик. течно; fixed oils нелетливи масла; cooking (2) {ъil} v 1. смазвам; to oil the wheels/works смазвам колелетата;
  * * *
  смазвам; петрол; петролен; газ; разтапям; ласкателство; нефт;
  * * *
  1. attr маслен 2. cooking oil олио 3. fixed oils нелетливи масла 4. holy oil рел. миро 5. i. масло, обик. течно 6. ii. смазвам 7. oil-skin 8. olive/sweet/salad oil дървено масло, зехтин 9. sl. ласкателство, подкуп, рушвет 10. to add oil to the flames, to pour oil on the flames, to take oil to extinguish the flames наливам масло в огъня 11. to oil one's tongue лаская, подмазвам се 12. to oil someone's hand/palm давам някому подкуп/рушвет, подкупвам някого 13. to oil the wheels/works смазвам колелетата, прен. улеснявам/уреждам работата с тактичен подход/вежливост/подкуп 14. to pour oil on troubled waters/on the waters успокоявам духовете/атмосферата 15. обик. pl маслени бои, картина с маслени бои 16. омаслявам, импрегнирам, проливам с масло 17. петрол, земно масло, нефт, газ 18. разтапям се (за краве масло и пр.) 19. течно мазилно вещество
  * * *
  oil[ɔil] I. n 1. масло (обикн. течно); fixed \oils нелетливи масла; essential ( volative) \oils етерични (летливи) масла; cooking \oil олио; olive ( sweet, salad) \oil дървено масло, зехтин; lubricating ( machine) \oil машинно масло; castor \oil рициново масло; Holy \oil рел. миро; 2. петрол, земно масло, нефт, светилен газ; the \oil industry петролна промишленост; crude \oil суров нефт; fuel \oil мазут; to strike \oil откривам петрол; прен. ам. изобретявам, правя находка, откривам нещо ценно; бързо (внезапно) забогатявам; 3. маслоподобно вещество; \oil of vitriol олеум, димяща сярна киселина; 4. обикн. pl маслени бои; 5. картина, нарисувана с маслени бои; 6. ам. sl ласкателство; \oil and vinegar непримирими противоположности; to add \oil to the flames наливам масло в огъня, раздухвам пожар; to burn the midnight \oil работя до късно през нощта; to pour \oil on troubled waters действам успокоително, уталожвам духовете; to give s.o. a little strap \oil набивам някого; II. v 1. намазвам, смазвам; to \oil s.o.'s fist ( hand, palm) прен. давам рушвет; подкупвам някого; to \oil o.'s tongue прен. лаская, угоднича, подмазвам се; to \oil the wheels смазвам колелата; прен. улеснявам, уреждам работата с тактичен подход, с вежливост или с подкуп; 2. импрегнирам, пропивам с масло, намаслявам; 3. разтапям се (за краве масло и под.); 4. текст. омекотявам с масло.

  English-Bulgarian dictionary > oil

 • 15 politeness

  {pə'laitnis}
  1. учтивост, вежливост, любезност
  2. изтънченост, изисканост
  * * *
  {pъ'laitnis} n 1. учтивост, вежливост, любезност; 2. изтън
  * * *
  учтивост; вежливост; възпитаност; галантност; любезност;
  * * *
  1. изтънченост, изисканост 2. учтивост, вежливост, любезност
  * * *
  politeness[pə´laitnis] n 1. учтивост, вежливост; любезност; 2. изтънченост, изисканост, възпитаност.

  English-Bulgarian dictionary > politeness

 • 16 seek

  {si:k}
  1. търся, диря, мъча се да открия/достигна
  to SEEK the shore стремя се да достигна брега, насочвам се към брега
  to SEEK one's bed шег. лягам си
  the reason is not far to SEEK не е мъчно да се открие причината
  2. търся, стремя се към (и с for, after), искам
  (much) sought after много търсен
  3. опитвам се, мъча се. (с inf)
  in critical judgment they are sadly to SEEK у тях липcва (всякаква) критична преценка
  ... is (much) to SEEK... липcва,... трудно се намира
  seek out потърсвам, издирвам
  seek through претърсвам
  * * *
  {si:k} v (sought {sъ:t}) 1. търся, диря; мъча се да открия/до
  * * *
  целя; търся;
  * * *
  1. (much) sought after много търсен 2.... is (much) to seek... липcва,... трудно се намира 3. in critical judgment they are sadly to seek у тях липcва (всякаква) критична преценка 4. seek out потърсвам, издирвам 5. seek through претърсвам 6. the reason is not far to seek не е мъчно да се открие причината 7. to seek one's bed шег. лягам си 8. to seek the shore стремя се да достигна брега, насочвам се към брега 9. опитвам се, мъча се. (с inf) 10. търся, диря, мъча се да открия/достигна 11. търся, стремя се към (и с for, after), искам
  * * *
  seek [si:k] v ( sought[sɔ:t]) книж. 1. търся, диря; опитвам се да открия; to \seek a quarrel търся да се скарам с някого; the reason is not far to \seek не е трудно да се открие причината; the reason is yet to \seek причината още не е открита; politeness is much to \seek among them у тях няма учтивост (вежливост); 2. търся, стремя се към; искам; to \seek advice искам (търся) съвет; 3. опитвам се, мъча се (с inf ); to \seek to kill s.o. искам да убия някого; to \seek s.o.'s life искам да убия (искам смъртта на) някого; \seek dead! търси убития дивеч! (вик към ловджийско куче);

  English-Bulgarian dictionary > seek

 • 17 suaveness

  любезност;
  * * *
  suaveness, suavity[´swа:vnis, ´swа:viti] n приветливост, учтивост, любезност, вежливост, изисканост, мазност.

  English-Bulgarian dictionary > suaveness

 • 18 urbanity

  {ə:'bæniti}
  n изисканост, изтънченост, вежливост
  * * *
  {ъ:'baniti} n изисканост, изтънченост; вежливост.
  * * *
  учтивост; вежливост;
  * * *
  n изисканост, изтънченост, вежливост
  * * *
  urbanity[ə:´bæniti] n изисканост, изтънченост, вежливост, учтивост, любезност.

  English-Bulgarian dictionary > urbanity

 • 19 suavity

  {'swa:viti}
  1. приветливост, вежливост
  2. (привидна) любезност/ласкавост
  3. изисканост
  * * *
  {'swa:viti} n 1. приветливост, вежливост; 2. (привидна) любез
  * * *
  приветливост; любезност;
  * * *
  1. (привидна) любезност/ласкавост 2. изисканост 3. приветливост, вежливост

  English-Bulgarian dictionary > suavity

Look at other dictionaries:

 • вежливост — същ. учтивост, внимание, любезност, отзивчивост, ласкавост, нежност, благост, доброта, възпитание, куртоазия същ. приветливост, непринуденост същ. услужливост, отстъпчивост същ. благовъзпитаност …   Български синонимен речник

 • благовъзпитание — същ. благородство, възпитание, вежливост, учтивост …   Български синонимен речник

 • благовъзпитаност — същ. учтивост, вежливост, любезност, внимание …   Български синонимен речник

 • внимание — същ. внимателност, съобразителност, съсредоточеност, осторожност, бдителност, грижа, грижливост същ. любознателност, любознание, интерес същ. наблюдение, бдение, надзор същ. уважение, почит, зачитане, респект същ. зоркост същ …   Български синонимен речник

 • куртоазия — същ. вежливост, уважение, учтивост, любезност, приличие, изтънченост …   Български синонимен речник

 • ласкавост — същ. отзивчивост, нежност, любезност, внимание, вежливост, учтивост, приветливост, услужливост, доброта, благост същ. хвалба, похвалване …   Български синонимен речник

 • любезност — същ. вежливост, учтивост, отзивчивост, внимание, възпитание, ласкавост, куртоазия, нежност, доброта, благост същ. благоприличие, приличие, добро държане, скромност същ. добрина, добросърдечност, добродушие същ. приветливост, дружелюбност,… …   Български синонимен речник

 • непринуденост — същ. непрестореност, непревзетост, естественост, простота, простодушие, искреност, сърдечност, чистосърдечие, наивност същ. свобода същ. живост, бодрост, жизнерадост същ. непринудена обстановка, интимност, интимен характер, липса на официалност… …   Български синонимен речник

 • отстъпчивост — същ. примирителност същ. благосклонност, благоразположение, мекушавост, добрина, снизходителност, снизхождение същ. подчинение, покорност, послушание, отстъпване, смирение същ. услужливост, любезност, вежливост …   Български синонимен речник

 • приветливост — същ. привлекателност, примамливост, отзивчивост, любезност, вежливост същ. красота, хубост, очарователност същ. добродушие, общителност същ. дружелюбност, обичливост същ. непринуденост същ. сърдечност, топлота, задушевнос …   Български синонимен речник

 • приличие — същ. вежливост, учтивост, любезност, благоприличие, възпитание, пристойност, благопристойност, куртоазия, етика същ. мярка, скромност, умереност същ. добро държане …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.