Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

варовит

 • 1 calcerous

  варов; варен;
  * * *
  calcerous[´kælsərəs] adj варовит.

  English-Bulgarian dictionary > calcerous

 • 2 calciferous

  calciferous[kæl´sifərəs] adj богат на калций; варовит.

  English-Bulgarian dictionary > calciferous

 • 3 chalky

  {'tJaiki}
  1. варовит (за вода, почва и пр.)
  2. покрит/нацапан с тебешир
  3. блед като тебешир
  * * *
  {'tJaiki} а 1. варовит (за вода, почва и пр.)2. покрит/наца
  * * *
  варовит;
  * * *
  1. блед като тебешир 2. варовит (за вода, почва и пр.) 3. покрит/нацапан с тебешир
  * * *
  chalky[´tʃɔ:ki] adj 1. варовит (за почва, вода и пр.); 2. покрит (нацапан) с тебешир; 3. тебеширеноблед.

  English-Bulgarian dictionary > chalky

 • 4 cretaceous

  a тебеширен, креден
  * * *
  креден;
  * * *
  a тебеширен, креден
  * * *
  cretaceous[kri´teiʃəs] I. adj геол. варовит, варовичен; креден; FONT face=Times_Deutsch◊ adv cretaceously; II. n the C. креден период, кредова система.

  English-Bulgarian dictionary > cretaceous

 • 5 hard

  {ha:d}
  I. 1. твърд, корав, втвърден
  to become/get HARD втвърдявам се
  2. здрав, як, кален
  3. тежък, силен (за удар и пр.), труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.), тежък, неотстъпчив (за харак тер)
  this book is HARD reading тази книга мъчно се чете/е тежка
  HARD case тежък случай (и прен.), закоравял престъпник
  to learn something the HARD way научавам нещо без чужда помощ/от личен опит, изпитвам нещо на собствения си гръб
  4. усърден, упорит, неуморен (за работник)
  5. суров, строг, корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток
  to be as HARD as flint сърцето ми е от камък, непреклонен/неотстъпчив съм
  to be HARD on someone строг/безмилостен/взискателен съм към някого, съдя някого много строго
  HARD fact жесток/груб/брутален/неоспорим факт
  HARD look/expression студен/суров/изпитателен поглед/изражение
  HARD feeling (s) озлобление, огорчеиме, неприязън
  HARD words прен. тежки думи
  HARD and fast строг, неотмeнен (за правило), строг (за разлика, дисциплина)
  6. суров (за климат, сезон и пр.)
  7. твърд, варовит (за вода)
  8. рязък, ярък, крешящ (за цвят), рязък, остър, груб, металичен (за звук), рязко очертан (за сенки)
  9. силен, спиртен (за питие)
  10. фон. твърд, беззвучен
  11. физ. проникващ (за радиация)
  12. много вреден и водещ към пристрастяване (за наркотично средство)
  13. висок, устойчив (за цена), стабилен, здрав, твърд (за валута)
  HARD cash пари в брой. сухи пари, ам. звонкови пари
  14. фот. контрастен
  15. текст, камгарен
  16. окончателен, твърд (за споразумение и пр.), сигурен, потвърден (за новини, данни и пр.)
  good HARD sense здрав разум
  17. хим. бавно разлагащ се, устойчив
  to be HARD on one's clothes бързо износвам дрехите си
  II. 1. твърдо, кораво
  it froze HARD last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна
  2. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много, без мярка
  to be HARD at work работя усилено
  to be HARD at it работя здравата
  to swear HARD ругая грубо
  3. мъчно, трудно, тежко, болезнено, с мъка, мъчително
  it will go HARD with him няма да му бъде леко, ще има да пати
  it comes/bears HARD on him тежко е за него, това е голям удар за него
  to be HARD pressed/pushed/put to it, to have it HARD в (голямо) затруднение съм, в трудно/тежко положение съм
  to he HARD up (for money) нямам никакви пари, на голям зор съм за пари
  to be HARD up for an excuse/for something to do чудя се как да намеря извинение/какво да правя/как да си намеря занимание
  to be HARD up for friends нямам приятели
  HARD boought experience прен. скъпо платен опит, опит, който ми струва много
  4. строго, изпитателно
  5. наблизо, по петите, непосредствено
  HARD by съвсем (на) близо
  to run someone HARD, to be HARD upon someone по петите съм на някого
  to follow HARD (up) on/after/behind идвам непосредствено след, следвам непосредствено
  to be HARD upou sixty наближавам шестдесетте
  it was HARD on eleven беше почти/наближаваше 11 часа
  III. 1. бряг, подходящ за слизане от кораб
  2. разг. каторжна работа (и HARD labour)
  3. sl. ерекция
  * * *
  pressed, -pushed, -put {,ha:d'prest, -'pusht, -put} а затруднен,
  * * *
  усърден; як; строг; усилено; трудно; твърд; усилен; труден; твърдо; упорит; тежък; тежко; енергично; здрав; кораво; корав; мъчно;
  * * *
  1. 1 висок, устойчив (за цена), стабилен, здрав, твърд (за валута) 2. 1 много вреден и водещ към пристрастяване (за наркотично средство) 3. 1 окончателен, твърд (за споразумение и пр.), сигурен, потвърден (за новини, данни и пр.) 4. 1 текст, камгарен 5. 1 физ. проникващ (за радиация) 6. 1 фот. контрастен 7. 1 хим. бавно разлагащ се, устойчив 8. good hard sense здрав разум 9. hard and fast строг, неотмeнен (за правило), строг (за разлика, дисциплина) 10. hard boought experience прен. скъпо платен опит, опит, който ми струва много 11. hard by съвсем (на) близо 12. hard case тежък случай (и прен.), закоравял престъпник 13. hard cash пари в брой. сухи пари, ам. звонкови пари 14. hard fact жесток/груб/брутален/неоспорим факт 15. hard feeling (s) озлобление, огорчеиме, неприязън 16. hard look/expression студен/суров/изпитателен поглед/изражение 17. hard words прен. тежки думи 18. i. твърд, корав, втвърден 19. ii. твърдо, кораво 20. iii. бряг, подходящ за слизане от кораб 21. it comes/bears hard on him тежко е за него, това е голям удар за него 22. it froze hard last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна 23. it was hard on eleven беше почти/наближаваше 11 часа 24. it will go hard with him няма да му бъде леко, ще има да пати 25. sl. ерекция 26. this book is hard reading тази книга мъчно се чете/е тежка 27. to be as hard as flint сърцето ми е от камък, непреклонен/неотстъпчив съм 28. to be hard at it работя здравата 29. to be hard at work работя усилено 30. to be hard on one's clothes бързо износвам дрехите си 31. to be hard on someone строг/безмилостен/взискателен съм към някого, съдя някого много строго 32. to be hard pressed/pushed/put to it, to have it hard в (голямо) затруднение съм, в трудно/тежко положение съм 33. to be hard up for an excuse/for something to do чудя се как да намеря извинение/какво да правя/как да си намеря занимание 34. to be hard up for friends нямам приятели 35. to be hard upou sixty наближавам шестдесетте 36. to become/get hard втвърдявам се 37. to follow hard (up) on/after/behind идвам непосредствено след, следвам непосредствено 38. to he hard up (for money) нямам никакви пари, на голям зор съм за пари 39. to learn something the hard way научавам нещо без чужда помощ/от личен опит, изпитвам нещо на собствения си гръб 40. to run someone hard, to be hard upon someone по петите съм на някого 41. to swear hard ругая грубо 42. здрав, як, кален 43. мъчно, трудно, тежко, болезнено, с мъка, мъчително 44. наблизо, по петите, непосредствено 45. разг. каторжна работа (и hard labour) 46. рязък, ярък, крешящ (за цвят), рязък, остър, груб, металичен (за звук), рязко очертан (за сенки) 47. силен, спиртен (за питие) 48. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много, без мярка 49. строго, изпитателно 50. суров (за климат, сезон и пр.) 51. суров, строг, корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток 52. твърд, варовит (за вода) 53. тежък, силен (за удар и пр.), труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.), тежък, неотстъпчив (за харак тер) 54. усърден, упорит, неуморен (за работник) 55. фон. твърд, беззвучен
  * * *
  hard [ha:d] I. adj 1. твърд, корав; to become ( get) \hard втвърдявам се; \hard as a brick ( as iron) твърд (корав) като камък (стомана); \hard tissues мед. втвърдени (склерозирани) тъкани; \hard food зоб; груба, мъчносмилаема храна; a \hard nut to crack прен. костелив орех, трудна задача; 2. здрав, як, кале́н (за човек); \hard as nails здрав като камък; 3. тежък, силен (за удар и пр.); труден, тежък, мъчен, усилен (за работа, времена и пр.); тежък, суров; студен; труден, неотстъпчив (за характер); to be \hard to please мъчно е да ми се угоди; to play \hard to get правя се на недостъпен; to be \hard of seeing слабо виждам, недовиждам; this book is \hard reading тази книга трудно се чете тежка); to try o.'s \hardest правя всичко възможно, полагам най-големи (всички) усилия; a \hard case тежък случай (и прен.); закоравял престъпник; to learn s.th. the \hard way научавам нещо без чужда помощ; научавам на свой гръб; 4. усърден, упорит, акуратен, неуморен (за работник); 5. суров, строг; корав, безмилостен, безжалостен, неумолим, жесток; нечувствителен; these last four years have been \hard on them последните четири години бяха трудни за тях; he/she is as \hard as flint сърцето му/ѝ е от камък; непреклонен (неотстъпчив) е; to be \hard on s.o. строг (безмилостен, взискателен) съм към някого; съдя някого много строго; no \hard feelings без лоши чувства; to be \hard on o.'s clothes бързо износвам дрехите си; a \hard fact жесток (груб, брутален) факт, неоспорим факт; a \hard fate жестока съдба; to have \hard luck нямам късмет, не ми върви; \hard luck ( lines)! sl \hard cheese жалко! нямаш (нямаме) късмет! a \hard look ( expression) студен (суров) поглед (изражение); \hard and fast строг, неотменен (за правило); строг (за разлика, дисциплина); мор. изхвърлен на брега; 6. суров (за климат, сезон и пр.); 7. твърд, варовит (за вода); 8. ярък, крещящ (за цвят); рязък, остър, груб (за звук); 9. силен, спиртен (за питие); 10. ез., разг. твърд; беззвучен; 11. висок (за цена); стабилен, здрав, твърд (за валута); 12. закален (за метал); 13. варовит (за вода); 14. твърд, проникващ (за радиация); 15. мъчнотопим (за стъкло); II. adv 1. твърдо, кораво; it froze \hard last night снощи имаше голям мраз, снощи земята съвсем замръзна; 2. силно енергично, с все сила, усилено; to pull ( row) \hard тегля (греба) силно; to be \hard at work работя усилено; to be \hard at it разг. работя здравата; 3. мъчно, трудно, тежко; болезнено, с мъка, мъчително; it is ( comes, bears) \hard on him/her тежко е за него/нея; това е голям удар за него/нея; to be \hard pressed ( pushed, put to it) в трудно (тежко) положение съм; to be \hard up ( for money) нямам пари, закъсал съм за пари; to be \hard up for an excuse не мога да намеря извинение; to be \hard up for s.th. to do не знам (чудя се) какво да правя, не мога да си намеря работа; to be \hard up against it, to have it \hard разг. в тежко положение съм; hard-got fortune състояние, спечелено с мъка; 4. много, без мярка; to drink \hard много пия, пиянствам; to swear \hard ругая грубо; 5. наблизо, по петите, непосредствено; to run s.o. \hard, to be \hard upon s.o. по петите съм на някого; to follow \hard (up)on, ( after, behind) идвам непосредствено след, следвам непосредствено; to be \hard upon forty наближавам четирийсетте; it is \hard on 6 почти 6 часа е; III. n 1. провинц. твърд бряг, подходящ за слизане от кораб; 2. разг. каторжна работа (и \hard labour); 3. пресован тютюн (за дъвчене); 4. pl отпадъци (при обработка на лен и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > hard

 • 6 limewater

  {'laimwɔ:tə}
  1. хим. варов разтвор, варно мляко
  2. варовита вода
  * * *
  {'laimwъ:tъ} n 1. хим. варов разтвор, варно мляко; 2. варов
  * * *
  варовит;
  * * *
  1. варовита вода 2. хим. варов разтвор, варно мляко
  * * *
  limewater[´laim¸wɔ:tə] n 1. варов разтвор, варно мляко; 2. варовита вода.

  English-Bulgarian dictionary > limewater

 • 7 limy

  {'laimi}
  1. варен, варов, варовит
  2. леплив, лепкав
  * * *
  {'laimi} а 1. варен, варов; варовит; 2. леплив, лепкав.
  * * *
  варен; варов; варовит; лепкав; леплив;
  * * *
  1. варен, варов, варовит 2. леплив, лепкав
  * * *
  limy[´laimi] adj 1. ва́рен, варов; варовит; 2. леплив, лепкав.

  English-Bulgarian dictionary > limy

 • 8 calcareous

  {kæl'kεəriəs}
  1. варовиков, варовит
  2. бот. растящ/развиващ се добре във варовита почва
  * * *
  {kal'kЁъriъs} а 1. варовиков; варовит: 2. бот. раст
  * * *
  1. бот. растящ/развиващ се добре във варовита почва 2. варовиков, варовит

  English-Bulgarian dictionary > calcareous

 • 9 cretacious

  {kri'teiʃəs}
  1. геол. a варовит, варовичен, креден
  2. n често CRETACIOUS креда (и CRETACIOUS Age)
  * * *
  {kri'teishъs} vеол. I. а варовит, варовичен; креден; II. п
  * * *
  1. n често cretacious креда (и cretacious age) 2. геол. a варовит, варовичен, креден

  English-Bulgarian dictionary > cretacious

 • 10 bony

  геол.
  глинест
  шистозен, въглищен
  нееластичен
  твърд, неподвижен, варовит

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > bony

 • 11 calciferous

  варовит

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > calciferous

 • 12 calctuff

  геол.
  варовит туф

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > calctuff

 • 13 hard

  мет.
  закален
  твърд
  тежък, варовит, труднотопим

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > hard

 • 14 chalky

  варовит

  English-Bulgarian small dictionary > chalky

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.