Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

бърлога

 • 1 bed

  {bed}
  I. линия и пр., баласт, фундамент, пласт хоросан, върху който се нареждат камъни/тухли
  7. геол. пласт
  II. 1. слагам/изпращам да легне
  2. намирам/осигурявам легло за (пре) нощуване
  3. лягам си
  прен. sl. спя с
  4. поставям, полагам
  5. слагам слама за постеля на добитък
  6. разсаждам в лехи (out)
  7. геол. наслоявам се, напластявам се
  * * *
  {bed} n 1. легло, креват, постеля; ложе; брачно ложе; прен. брачн(2) v (-dd-) 1. слагам/изпращам да легне; 2. намирам/осигурява
  * * *
  пласт; постеля; поставям; леговище; леха; легло; креват; напластявам; наслоявам;
  * * *
  1. i. линия и пр., баласт, фундамент, пласт хоросан, върху който се нареждат камъни/тухли 2. ii. слагам/изпращам да легне 3. геол. наслоявам се, напластявам се 4. геол. пласт 5. лягам си 6. намирам/осигурявам легло за (пре) нощуване 7. поставям, полагам 8. прен. sl. спя с 9. разсаждам в лехи (out) 10. слагам слама за постеля на добитък
  * * *
  bed [bed] I. n 1. легло, постеля, ложе; narrow \bed, \bed of dust прен. гроб; \bed of roses ( flowers, down) прен. лек и приятен живот; \bed of thorns ( nails) прен. тежък живот, тежко положение; the \bed of honour ( honour's \bed) книж. гроб на загинал воин, братска могила; to die in o.'s \bed прен. умирам от естествена смърт; to go to \bed лягам си, отивам да спя; журн. излизам в печат; go to \bed! sl стига си приказвал! стига си дрънкал! млъкни!; to put to \bed 1) слагам да спи; 2) осъществявам (план, намерения), довеждам до успешен край; to take to (o.'s) \bed заболявам, разболявам се, боледувам; страдам; to make o.'s \bed оправям (нареждам) си леглото; to leave o.'s \bed прен. оздравявам, излекувам се, ставам (вдигам се) на крака, ставам от легло; to get into \bed with влизам в сдружение с, обединявам се за общи действия; to get out of \bed on the wrong side прен. ставам с дупето напред, "ставам накриво", без настроение съм, нацупен съм, раздразнителен съм; to go to \bed in o.'s boots лягам си мъртво пиян; as you make your \bed so you must lie in it каквото си постелеш, на това ще легнеш; каквото си дробил, това ще сърбаш; 2. дъно, русло (на река, море); 3. леха; 4. строит. основа (от камъни, на шосе или жп линия), баласт, фундамент; платно; engine \bed опорна (фундаментна) плоча; test \bed изпитвателен стенд; 5. квартира, пари за квартира; \bed and board пълен пансион, храна и квартира; 6. леговище, убежище, дупка, бърлога, "жилище"; 7. ост. дюшек; 8. пласт, слой, настилка, ред; II. v (- dd-) 1. ост. слагам да легне; поставям, полагам; лягам си; to \bed down somewhere преспивам някъде; 2. слагам постеля (на добитък, от слама); 3. разсаждам в лехи ( out); 4. геол. наслоявам се, напластявам се; 5. ост. лягам с ( with).

  English-Bulgarian dictionary > bed

 • 2 cavern

  {'ksevan}
  1. (голяма) пещера, подземна кухина, геол. понор
  2. мед. каверна
  * * *
  {'ksevan} n 1. (голяма) пещера; подземна кухина; геол. понор;
  * * *
  понор; бърлога; кухина;
  * * *
  1. (голяма) пещера, подземна кухина, геол. понор 2. мед. каверна
  * * *
  cavern[´kævən] I. n 1. пещера; кухина; бърлога; геол. понор; 2. прен. огромно тъмно и неприветливо помещение; II. v 1. правя пещера в, пробивам пещера; 2. живея в пещера (бърлога); 3. мед. каверна, кухина.

  English-Bulgarian dictionary > cavern

 • 3 cubby

  {'kʌbi}
  n уютно местенце, бърлога
  * * *
  {'k^bi} n уютно местенце, "бърлога".
  * * *
  кабина;
  * * *
  n уютно местенце, бърлога
  * * *
  cubby[´kʌbi] n (\cubby hole) 1. уютно местенце; 2. кабина, малък кабинет.

  English-Bulgarian dictionary > cubby

 • 4 delve

  v копая, ровя се
  * * *
  ров; ровя; падина; бърлога; дълбая; задълбочавам се; задълбавам;
  * * *
  v копая, ровя се
  * * *
  delve [delv] I. v книж. 1. копая, дълбая, ровя; прен. дълбая, задълбочавам се, ровя се ( into); to dig and \delve копая; to \delve into a language задълбочавам се (дълбая) в език; to \delve up ( out) изкопавам, изравям (съкровище, старина); прен. разкривам, откривам ( факти); to \delve into o.'s pockets for o.'s keys шег. ровя из джобовете си, за да си намеря ключа; 2. (за пътека) спуска се надолу; II. n 1. падина; гънка на повърхността, ров; 2. бърлога, дупка; 3. геол. канава; кладенец, щурф.

  English-Bulgarian dictionary > delve

 • 5 den

  {den}
  I. 1. бърлога, дупка
  2. бордей, коптор, бърлога, вертеп, свърталище (на крадци и пр.), работна стая, кабинет, бърлога
  II. 1. живея/оттеглям ее в бърлога и пр
  2. вкарвам в бърлогата
  * * *
  {den} n 1. бърлога, дупка; 2. бордей, коптор, бърлога;. вертеп; (2) {den} v 1. живея/оттеглям ее в бърлога и пр.; 2. вкарвам в бъ
  * * *
  хралупа; свърталище; бордей; бърлога; вертеп; долчинка; гнездо; дупка; кабинет; леговище; коптор; клетка;
  * * *
  1. i. бърлога, дупка 2. ii. живея/оттеглям ее в бърлога и пр 3. бордей, коптор, бърлога, вертеп, свърталище (на крадци и пр.), работна стая, кабинет, бърлога 4. вкарвам в бърлогата
  * * *
  den [den] I. n 1. бърлога, леговище, дупка, пещера; 2. клетка (на животно в цирк, зоопарк и под.); 3. бърлога, вертеп, бордей, коптор; 4. вертеп; свърталище, (на крадци и пр.); 5. разг. работна стая, кабинет (където човек може да се уедини); II. v обитавам (живея в) бърлога.

  English-Bulgarian dictionary > den

 • 6 digging

  {'digiŋ}
  1. копаене, изкопаване
  2. рl разкопки
  3. рl рудник, (златна) мина
  място, където cе копае
  4. рl изкопан материал
  5. рl разг. квартира
  * * *
  {'digin} n 1. копаене, иэкопаване; 2. рl разкопки;. рl рудни
  * * *
  копан;
  * * *
  1. pl изкопан материал 2. pl разг. квартира 3. pl разкопки 4. pl рудник, (златна) мина 5. копаене, изкопаване 6. място, където cе копае
  * * *
  digging[´digiʃ] n 1. копаене, копане, дълбаене, изкопаване; 2. pl разкопки; 3. pl рудник, мина; изкоп, място, където се копае; 4. pl изкопан материал; 5. pl разг. (съкр. digs) квартира, дупка, бърлога.

  English-Bulgarian dictionary > digging

 • 7 hibernaculum

  hibernaculum[¸haibə´nækjuləm] n зоол. 1. зимна защитна покривка (на животно); 2. зимно леговище, бърлога (на животно).

  English-Bulgarian dictionary > hibernaculum

 • 8 hole

  {houl}
  I. 1. дупка, дупчица, трапчинка, вдлъбнатина, яма, трап
  in HOLEs с/на дупки
  2. отвърстие, изход, отвор
  to leave a HOLE to creep out at прен. оставям си вратичка
  3. дупка, бърлога (на животно)
  4. затънтено място, малко, лошо жилище, дупка
  5. метал, всмукнатина, кухина (в отливка), шупла (в стъкло)
  6. мин. взривна дупка, сондажен отвор
  7. ав. ост. въздушна яма
  8. голф дупка, вкарване на топката, точка
  9. вир (че)
  10. заливче
  11. sl. затруднено положение
  to be in a (devil of a) HOLE загазил съм ro
  12. разг. нелогичност, недостатък
  HOLE in someone's coat петно върху името на някого
  to pick/knock HOLEs in намирам махана на/кусури на, разкритикувам (доводи)
  money burns/makes a HOLE in one's pocket не задържам пари
  to make a HOLE in много намалявам (запаси)
  to make a HOLE in the water удавям се (при самоубийство)
  II. 1. правя дупка (в), пробивам отвор, пробивам (се) (и за чорап, кораб и пр.)
  2. вкарвам/влизам (в дупка), сп. отбелязвам точка
  hole out голф вкарвам топката в дупка
  hole up крия се, укривам се, зимувам в дупката си (за животно)
  * * *
  {houl} n 1. дупка, дупчица; трапчинка, вдлъбнатина; яма, трап; i(2) {houl} v 1. правя дупка (в); пробивам отвор; пробивам (се) (
  * * *
  яма; шупла; трапчинка; трап; отвърстие; пробивам; бърлога; вдлъбнатина; вир; прокопавам; дупча; дупка; кухина;
  * * *
  1. 1 sl. затруднено положение 2. 1 разг. нелогичност, недостатък 3. hole in someone's coat петно върху името на някого 4. hole out голф вкарвам топката в дупка 5. hole up крия се, укривам се, зимувам в дупката си (за животно) 6. i. дупка, дупчица, трапчинка, вдлъбнатина, яма, трап 7. ii. правя дупка (в), пробивам отвор, пробивам (се) (и за чорап, кораб и пр.) 8. in holes с/на дупки 9. money burns/makes a hole in one's pocket не задържам пари 10. to be in a (devil of a) hole загазил съм ro 11. to leave a hole to creep out at прен. оставям си вратичка 12. to make a hole in the water удавям се (при самоубийство) 13. to make a hole in много намалявам (запаси) 14. to pick/knock holes in намирам махана на/кусури на, разкритикувам (доводи) 15. ав. ост. въздушна яма 16. вир (че) 17. вкарвам/влизам (в дупка), сп. отбелязвам точка 18. голф дупка, вкарване на топката, точка 19. дупка, бърлога (на животно) 20. заливче 21. затънтено място, малко, лошо жилище, дупка 22. метал, всмукнатина, кухина (в отливка), шупла (в стъкло) 23. мин. взривна дупка, сондажен отвор 24. отвърстие, изход, отвор
  * * *
  hole [houl] I. n 1. дупка, дупчица; трапчинка, вдлъбнатина; яма, трап; to dig \holes правя (копая) дупки; 2. отвърстие, изход; отвор; air \hole отдушник (за въздух); inspection \hole отвор за наблюдаване; 3. дупка, бърлога (на животно); 4. затънтено място; лошо жилище, "дупка"; затвор; black \hole ост. карцер; 5. тех. кухина, шупла (в метал, отливка, стъкло); 6. мин. отвесен изкоп (за руда); взривна дупка; 7. ав., ост. въздушна яма; 8. сп. дупка за топка (при голф и пр.); вкарване на топка; точка; to play the \hole постигам (правя) точка; 9. ам. малко заливче или пристанище; 10. вир(че); \hole in the wall малък, незначителен, който трудно се намира; toad in the \hole панирани наденици, месо и др.; 11. sl затруднено положение; to be in a \hole ( for, to the extent of) ам. дължа, задлъжнял съм с; 12. разг. нелогичност, непоследователност, недостатък, пропуск; to knock \holes in an argument разбивам аргумент; разг. сразявам противник; a \hole in o.'s coat петно на репутацията ми; to pick \holes in намирам недостатъци (кусури) у, придирвам; to burn ( make) a \hole in o.'s pocket не се задържам (за пари); to make a \hole in 1) много намалявам ( запаси); 2) надупчвам, нашарвам (с куршуми); to blow a \hole in провалям, развалям ( план); намалявам ефекта от ( нещо); to need (s.th.) like a \hole in the head разг. много ми е притрябвало, не ща и да го чувам; II. v 1. правя дупки; пробивам се (и за чорап, кораб и пр.); 2. вкарвам (влизам) (в дупка); сп. вкарвам топката (при голф) (и с out); правя точка; 3. пробивам, прокопавам ( тунел); 4. мин. правя изкоп (за каменни въглища); 5. зимувам в дупката си (за животно) (и \hole up).

  English-Bulgarian dictionary > hole

 • 9 house

  {haus}
  I. 1. къща, дом, жилище
  at their HOUSE у тях
  to keep HOUSE водя/гледам/грижа се за домакинство
  to keep a good HOUSE живея/храня се добре
  to make someone free of one's HOUSE приемаме някого много радушно, карам го да се чувствува като у дома си
  to turn someone out of HOUSE and home изпъждам някого от дома му
  to set/put one's HOUSE in order уреждам си работите, въвеждам преобразования
  like a HOUSE on fire енергично. бързо, отлично
  2. сграда, помещение, постройка
  3. бърлога (на животно), черупка
  4. семейство, потекло, династия, род
  the HOUSE of Stuart (династия на) Стюартите
  5. камара, палата (в парламента)
  to enter the HOUSE ставам депутат
  the HOUSE s of Parliament (сградата на) парламента
  to make/keep a HOUSE осигурявам кворум в парламента
  to be in possession of the HOUSE вземам думата/изказвам се в парламента
  6. фирма, търговска къща
  7. пансион, всички ученици и пр. от един пансион, манастир, монашеско братство
  8. хан, хотел, кръчма
  to have a drink on the HOUSE почерпвам се/пия за сметка на заведението
  9. театр, театър, салон, публика, представление
  a good HOUSE пълен салон
  10. астрол. 1/2 част от небето, зодия дом на планета
  11. вид хазартна игра, лото, бинго
  12. публичен дом
  HOUSE of ill-fame/disrepute ост. воен. sl. публичен дом
  13. attr домашен, къщен, домакински, който живее в болница (за лекар)
  the HOUSE парламентът, разг. борсата, ист. разг. работнически приют
  колежът Christ Church в Оксфорд
  HOUSE of God църква, храм божи
  to bow down in the HOUSE of Rinunon жертвувам/действувам против принципите/убежденията си
  II. 1. давам/намирам жилище на, подслонявам (се), давам подслои на, живея
  this building HOUSEs an art gallery в това здание се помещава художествена галерия
  2. складирам, затварям, помествам (в нещо), прибирам (на гараж, в хангар)
  * * *
  {haus} n (pl houses {'hauziz}) 1. къща; дом, жилище; at their(2) {hauz} v 1. давам/намирам жилище на, подслонявам (се); дава
  * * *
  хан; сграда; палата; помещение; домакинство; династия; домакински; домашен; дом; жилище; камара; къщен; къща;
  * * *
  1. 1 attr домашен, къщен, домакински, който живее в болница (за лекар) 2. 1 вид хазартна игра, лото, бинго 3. 1 публичен дом 4. a good house пълен салон 5. at their house у тях 6. house of god църква, храм божи 7. house of ill-fame/disrepute ост. воен. sl. публичен дом 8. i. къща, дом, жилище 9. ii. давам/намирам жилище на, подслонявам (се), давам подслои на, живея 10. like a house on fire енергично. бързо, отлично 11. the house of stuart (династия на) Стюартите 12. the house s of parliament (сградата на) парламента 13. the house парламентът, разг. борсата, ист. разг. работнически приют 14. this building houses an art gallery в това здание се помещава художествена галерия 15. to be in possession of the house вземам думата/изказвам се в парламента 16. to bow down in the house of rinunon жертвувам/действувам против принципите/убежденията си 17. to enter the house ставам депутат 18. to have a drink on the house почерпвам се/пия за сметка на заведението 19. to keep a good house живея/храня се добре 20. to keep house водя/гледам/грижа се за домакинство 21. to make someone free of one's house приемаме някого много радушно, карам го да се чувствува като у дома си 22. to make/keep a house осигурявам кворум в парламента 23. to set/put one's house in order уреждам си работите, въвеждам преобразования 24. to turn someone out of house and home изпъждам някого от дома му 25. астрол. 1/2 част от небето, зодия дом на планета 26. бърлога (на животно), черупка 27. камара, палата (в парламента) 28. колежът christ church в Оксфорд 29. пансион, всички ученици и пр. от един пансион, манастир, монашеско братство 30. сграда, помещение, постройка 31. семейство, потекло, династия, род 32. складирам, затварям, помествам (в нещо), прибирам (на гараж, в хангар) 33. театр, театър, салон, публика, представление 34. фирма, търговска къща 35. хан, хотел, кръчма
  * * *
  house [haus] I. n (pl hoses) 1. къща, дом, жилище, домакинство; town \house къща в града; apartment \house кооперация, жилищен блок; at my \house у нас; to keep \house водя (въртя) домакинство; to set up \house започвам свое домакинство, отделям се (за младо семейство); to move \house местя се; to keep a good \house живея (храня се) добре; to keep open \house къщата ми е отворена за всички, гостоприемен съм; to turn s.o. out of \house and home изгонвам някого от дома; like a \house on fire много бързо и лесно (добре); (as) safe as \houses напълно сигурен, безопасен; to set ( put, get) o.'s \house in order уреждам си работите; въвеждам счетоводството си в ред; not to give s.o. \house room не искам да имам нищо общо с; 2. attr къщен, домашен, домакински; 3. сграда, помещение, пристройка; 4. семейство, потекло, династия, род; the H. of Stuart ист. династията на Стюартите; 5. камара, палата (в парламент); the H. of Commons ( Lords) Камарата на общините (лордовете); the H. of Representatives Долната камара; the Houses of Parliament (сградата на) Парламентът; to make ( keep) a \house осигурявам кворум в парламент; to count ( out) the \house закривам заседание на парламент поради липса на кворум; to divide the \house преброявам гласовете; to be in possession of the H. вземам думата (изказвам се) в парламента; 6. фирма, търговска къща; 7. пансион; пансионери, всички ученици и пр. от един пансион; манастир, монашеско братство; 8. хан, хотел, кръчма; to have a drink on the \house почерпвам се (пия) за сметка на кръчмаря; 9. театър, театрална зала (салон), публика; представление; a good \house пълен салон; to bring down the \house имам много голям успех (за пиеса, актьор); the second \house starts at 9 o'clock второто представление започва в 9 часа; 10. 1/2 част от небето; зодия, "дом" на планета (в астрологията); 11. вид хазартна игра; воен. вид лото; the H. \house 1) парламентът; 2) фин. борсата; 3) разг. работнически приют; a \house of cards прен. картонена кула; a \house of correction изправителен дом; \house of God църква, храм Божи; \house of ill-fame ( ill repute, disrepute), bawdy \house публичен дом; public \house кръчма; hash \house евтин ресторант; to eat s.o. out of \house and home изяждам всичките пари на някого, опропастявам някого с лакомията си; a halfway \house компромис, средно положение; to go round the \houses говоря за несъществени неща; избягвам основното (най-важното); II. v 1. давам (намирам) жилище на, подслонявам; давам подслон на; this building \houses an art gallery в това здание се помещава художествена галерия; 2. побирам, събирам, вмествам; 3. прибирам, вдигам; прибирам на гараж хангар); 4. мор. навеждам горните мачти; прибирам оръжие на сигурно място; 5. тех. поставям, влагам, вмъквам, врязвам; 6. живея; домакинствам; to \house together живеем заедно.

  English-Bulgarian dictionary > house

 • 10 ken

  {ken}
  n ост. (обсег на) зрение, (по) знание
  (with) in one's KEN познат, известен, от компетентността на, видим
  out of/ontsidc/beyond one's KEN неизвестен, непознат, вън от компетентността на, невидим
  * * *
  {ken} n ост. (обсег на) зрение; (по)знание; (with)in o.'s ken 1) по
  * * *
  1. (with) in one's ken познат, известен, от компетентността на, видим 2. n ост. (обсег на) зрение, (по) знание 3. out of/ontsidc/beyond one's ken неизвестен, непознат, вън от компетентността на, невидим
  * * *
  ken [ken] I. n ост. (по)знание; ( with)in o.'s \ken познат, известен, от компетентността на; видим; out of ( outside, beyond) o.'s \ken неизвестен, непознат, вън от компетентността на; невидим; II. v ( kenned [kend], kent [kent]) ост., диал. 1. зная, познавам; 2. виждам, забелязвам. III. n sl бърлога (свърталище, скривалище) на крадци.

  English-Bulgarian dictionary > ken

 • 11 kennel

  {'kenl}
  I. 1. кучешка колиба
  2. обик. рl място, където се държат ловджийски кучета
  3. дупка/бърлога на животно
  4. сюрия (ловджийски кучета), глутница (вълци)
  5. колиба, бордей
  II. 1. слагам/държа (куче) в колиба
  2. държат ме/живея в колиба, прибирам се в колибата си (за куче)
  III. n канавка
  * * *
  {'kenl} n 1. кучешка колиба; 2. обик. рl място, където се държ(2) {'kenl} v (-ll-) 1. слагам/държа (куче) в колиба; 2. държа{3} {'kenl} n канавка.
  * * *
  I 1 n колиба за куче;2 v вкарвам в колиба;II n вада;kennel; n 1. кучешка колиба; 2. обик. рl място, където се държат ловджийски кучета; 3.
  * * *
  1. i. кучешка колиба 2. ii. слагам/държа (куче) в колиба 3. iii. n канавка 4. дупка/бърлога на животно 5. държат ме/живея в колиба, прибирам се в колибата си (за куче) 6. колиба, бордей 7. обик. рl място, където се държат ловджийски кучета 8. сюрия (ловджийски кучета), глутница (вълци)
  * * *
  kennel[kenəl] I. n 1. кучешка колибка; дупка, бърлога, леговище на животно; to go to \kennel скривам се; 2. обикн. pl място, където се държат ловджийски кучета; 3. сюрия ловджийски кучета; глутница ( вълци); 4. колиба, бордей; II. v (- ll-) 1. слагам (държа) ( куче) в колиба; прибирам ( хрътки) в колибите им; 2. живея (държат ме) в колиба (за куче); прибирам се в колибата си; прибирам се (скривам се) в дупката си (за животно).

  English-Bulgarian dictionary > kennel

 • 12 lair

  {lεə}
  I. 1. бърлога, леговище, пещера, дупка
  2. скривалище
  3. прен. бърлога
  4. кошара, сушина/сайвант/навес за добитък
  5. шотл. гроб, място в гробище
  II. 1. прибирам се/лягам в бърлогата си
  2. настанявам/прибирам в кошара/сушина
  * * *
  {lЁъ} n 1. бърлога, леговище, пещера, дупка; 2. скривалище; 3. п(2) {lЁъ} v 1. прибирам се/лягам в бърлогата си; 2. настанявам/п
  * * *
  сушина; сайвант; бърлога; дупка; леговище; кошара;
  * * *
  1. i. бърлога, леговище, пещера, дупка 2. ii. прибирам се/лягам в бърлогата си 3. кошара, сушина/сайвант/навес за добитък 4. настанявам/прибирам в кошара/сушина 5. прен. бърлога 6. скривалище 7. шотл. гроб, място в гробище
  * * *
  lair[´lɛə] I. n 1. бърлога, леговище, пещера, дупка; 2. скривалище, свърталище; 3. кошара, сушина, сайвант, навес за добитък (на път към пазар, кланица); 4. шотл. гроб, място в гробище; II. v 1. отивам, лягам в бърлогата си; правя си бърлога; 2. закарвам, настанявам ( добитък) в кошара, сушина; III. lair австр. sl I. n конте; перко; "хвалипръцко"; IV. v перча се.

  English-Bulgarian dictionary > lair

 • 13 pandemonium

  {,pændi'mounjəm}
  1. свърталище на демони, ад
  2. бърлога, вертеп
  3. безредие, хаос, шум, врява
  * * *
  {,pandi'mounjъm} n 1. свърталище на демони; ад; 2. бърлог
  * * *
  хаос; шум; безредие; бърлога; врява; вертеп;
  * * *
  1. безредие, хаос, шум, врява 2. бърлога, вертеп 3. свърталище на демони, ад
  * * *
  pandemonium[¸pændi´mouniəm] n 1. мит. пандемониум, свърталище на демони, зли духове, ад; 2. котило, бърлога, вертеп; 3. безредие, безчинства, хаос; шум, врява.

  English-Bulgarian dictionary > pandemonium

 • 14 retreat

  {ri'tri:t}
  I. 1. отстъпвам (и воен.), оттеглям се, отдръпвам се
  2. шах оттеглям (фигура)
  II. 1. воен. (сигнал за) отстъпление, отбой, отдръпване
  to beat a RETREAT бия отбой (и прен.)
  to sound a/the RETREAT давам сигнал за отстъпление, бия отбой
  to make good one's RETREAT отстъпвам в пълен ред, прен. измъквам се благополучно
  2. воен. заря
  3. уединение, усамотение, усамотеност
  4. усамотено място, убежище, прибежище, приют, общежитие, бърлога, свърталище
  5. рел. уединяване/оттегляне за молитва
  to go into RETREAT уединявам се да се моля
  * * *
  {ri'tri:t} v 1. отстъпвам (и воен.); оттеглям се, отдръпвам с(2) {ri'tri:t} n 1. воен. (сигнал за) отстъпление; отбой; отд
  * * *
  уединение; самотност; отдръпвам; отстъпвам; оттеглям се; отстъпление;
  * * *
  1. i. отстъпвам (и воен.), оттеглям се, отдръпвам се 2. ii. воен. (сигнал за) отстъпление, отбой, отдръпване 3. to beat a retreat бия отбой (и прен.) 4. to go into retreat уединявам се да се моля 5. to make good one's retreat отстъпвам в пълен ред, прен. измъквам се благополучно 6. to sound a/the retreat давам сигнал за отстъпление, бия отбой 7. воен. заря 8. рел. уединяване/оттегляне за молитва 9. уединение, усамотение, усамотеност 10. усамотено място, убежище, прибежище, приют, общежитие, бърлога, свърталище 11. шах оттеглям (фигура)
  * * *
  retreat[ri´tri:t] I. v 1. отстъпвам, оттеглям се, отдръпвам се; 2. сп. оттеглям (шахматна фигура); \retreating chin ( forehead) полегата брада (чело); II. n 1. воен. (сигнал за) отстъпление, отбой, отдръпване, оттегляне; to beat a \retreat бия отбой (и прен.); to intercept the \retreat of отрязвам пътя за отстъпление на; to make good o.'s \retreat отстъпвам в пълен ред; прен. измъквам се благополучно; 2. воен. заря; 3. уединение, усамотеност; 4. убежище, подслон; бърлога, свърталище; приют, общежитие; 5. рел. оттегляне за молитва; 6. воен. сигнал и церемония за сваляне на знамето; retreat [¸ri:´tri:t] мин. I. v преработвам; II. n преработка.

  English-Bulgarian dictionary > retreat

 • 15 sanctum

  {'sæŋktəm}
  1. n лат. светилище, светая светих (и прен.)
  2. разг. кабинет, бърлога
  * * *
  {'sanktъm} n лат. 1. светилище; светая светих (и прен.); 2. р
  * * *
  1. n лат. светилище, светая светих (и прен.) 2. разг. кабинет, бърлога
  * * *
  sanctum[´sæʃktəm] n 1. светилище; олтар, светая светих (и прен.); 2. рел. санктум, санктус, част от католическата литургия (месата).

  English-Bulgarian dictionary > sanctum

 • 16 sett

  {set}
  вж. set
  * * *
  {set} set 3., 14., 15.
  * * *
  вж. set
  * * *
  sett [set] 1. n паве; 2. sett n бърлога на язовец.

  English-Bulgarian dictionary > sett

Look at other dictionaries:

 • бърлога — същ. леговище, дупка същ. бордей, коптор, вертеп, свърталище същ. пещера същ. усамотено място, убежище, прибежище, приют, общежитие …   Български синонимен речник

 • бордей — същ. колиба, схлупена къща, хижа същ. дупка, изба същ. коптор същ. бърлога, вертеп, свърталище …   Български синонимен речник

 • вертеп — същ. свърталище, убежище, гнездо, дупка, котило, бърлога, място на разврат същ. бордей, коптор …   Български синонимен речник

 • дупка — същ. отвор, пробив, пролука, пукнатина, отвърстие, цепка, прорез същ. пещера, яма, леговище, бърлога същ. празнина, кухина, шупла същ. бримка, клуп, примка, клетка на сито същ. дупчица, трапчинка, вдлъбнатина, трап същ. з …   Български синонимен речник

 • жилище — същ. къща, дом, квартира, апартамент, резиденция, покой същ. свърталище, убежище, обиталище, леговище, гнездо, скривалище, бърлога същ. имение същ. местожителство, местопребиваване, седалище …   Български синонимен речник

 • коптор — същ. бордей същ. бърлога, вертеп, свърталище …   Български синонимен речник

 • котило — същ. свърталище, средище, бърлога, дупка, гнездо същ. котерия, пасмина, банда …   Български синонимен речник

 • легло — същ. постеля, постелка, одър, креват, ложе същ. леговище, бърлога, дупка …   Български синонимен речник

 • леговище — същ. легло, скривалище, убежище, дупка, бърлога, жилище същ. пещера …   Български синонимен речник

 • общежитие — същ. съжителство, пансион същ. общество, другаруване същ. дом, общо помещение същ. усамотено място, убежище, прибежище, приют, бърлога, свърталище …   Български синонимен речник

 • пещера — същ. бърлога, леговище, дупка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.