Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

благотворно

 • 1 brace

  {breis}
  I. 1. тех. скоба, свръзка, стяга (и за зъби), затегалка, печ. голяма скоба
  2. стр. паянта, подпора, разпънка
  3. чифт, двойка (кучета, дивеч, презр. и хора)
  4. рl презрамки, тиранти
  5. мор. въже за нагласяне на платното според вятъра
  6. ремък
  7. стимул (и морален)
  II. 1. свързвам, стягам, притягам, привързвам
  2. закрепвам, подпирам, обхващам
  3. опъвам, обтягам
  4. стимулирам
  ободрявам, освежавам (и с up)
  to BRACE (oneself) up стягам се, събирам/напрягам сили, приготвям се (за атака и пр.)
  5. мор. нагласям платно според вятъра
  6. печ. слагам в големи скоби
  * * *
  {breis} n 1. тех. скоба, свръзка, стяга (и за зьби), затегалка;(2) v 1. свързвам, стягам, притягам, привързвам; 2. закрепва
  * * *
  стягам; свързвам; свръзка; скоба; опъвам; обхващам; обтягам; паянт; презрамка; закрепявам; затегалка; маткап;
  * * *
  1. i. тех. скоба, свръзка, стяга (и за зъби), затегалка, печ. голяма скоба 2. ii. свързвам, стягам, притягам, привързвам 3. pl презрамки, тиранти 4. to brace (oneself) up стягам се, събирам/напрягам сили, приготвям се (за атака и пр.) 5. закрепвам, подпирам, обхващам 6. мор. въже за нагласяне на платното според вятъра 7. мор. нагласям платно според вятъра 8. ободрявам, освежавам (и с up) 9. опъвам, обтягам 10. печ. слагам в големи скоби 11. ремък 12. стимул (и морален) 13. стимулирам 14. стр. паянта, подпора, разпънка 15. чифт, двойка (кучета, дивеч, презр. и хора)
  * * *
  brace [breis] I. v 1. свързвам, стягам; to \brace o.s. up, to \brace o.'s energies стягам се; 2. закрепям, подпирам ( against); обхващам; 3. опъвам, обтягам; стимулирам; действам благотворно на; 4. мор. натъкмявам (платно) според вятъра; 5. печ. слагам в големи скоби; to \brace up действам ободряващо, ободрявам, насърчавам, окуражавам; II. n 1. чифт, двойка; 2. pl презрамки, тиранти; 3. скоба, свръзка; стяга; печ. голяма скоба; 4. паянт, слаб, нестабилен, подпора; разпънка; 5. мор. въже за натъкмяване на платно според вятъра; to splice the main \brace пия; 6. ремък, който свързва кола с пружините ѝ; 7. ремък за стягане на барабан; 8. маткап.

  English-Bulgarian dictionary > brace

 • 2 touch

  {tʌtʃ}
  I. 1. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна)
  to TOUCH one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си
  to TOUCH a match to запалвам с клечка кибрит
  I wouldn't TOUCH him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това
  to be TOUCHed by the King ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула)
  2. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно)
  I never TOUCH wine не слагам капка вино в устата си
  he hasn't TOUCHed food all day не e сложил нищо в устата си/не e ял цял ден
  3. стигам/допирам се до
  гранича (on с)
  to TOUCH the spot правя/намирам точно това, което е нужно, оказвам нужното въздействие, попадам в целта, отговарям на предназначението си
  4. меря се/сравнявам се с
  no one can TOUCH her in cooking никой не готви по-хубаво от нея
  5. засягам, интересувам, свързан съм/имам общо с, имам ефект, оказвам нужното въздействие, справям се с
  to TOUCH the spot действувам благотворно, помагам много
  your argument doesn't TOUCH the point at issue твоят довод няма нищо общо с въпроса, който разискваме
  he just TOUCHed (on) this question той само бегло засегна този въпрос
  6. трогвам, вълнувам, засягам, накърнявам честолюбие и пр.
  to TOUCH to the heart трогвам дълбоко
  to be TOUCHed with remorse/pity изпитвам разкаяние/състрадание
  to TOUCH someone on the raw/tender spot, to TOUCH someone home/on the raw засягам някого на болното място, настъпвам го по мазола
  7. попарвам, повреждам (леко) (за слана и пр.)
  the plants are TOUCHed with the wind растенията леко пострадаха от вятъра
  8. размесвам, леко оцветявам
  the sky was TOUCHed with pink/gold небето се розовееше/имаше златист оттенък
  a smile TOUCHed her lips лека усмивка заигра по устните и
  religion TOUCHed with superstition вяра, примесена със суеверие
  9. докосвам се до, развивам, справям се с (въпроси, тема на изпит и пр.), получавам (добър) резултат от
  nothing I have tried will TOUCH this ink spot нищо от средствата, които опитах, не помага за изчистването на това мастилено петно
  10. sl. измъквам пари от/закърпвам някого (for)
  he TOUCHed me for ten pounds той изкрънка от мен десет лири
  11. получавам, вземам, печеля (надница и пр.)
  12. докосвам се/достигам до
  the speedometer needle TOUCHed 80 стрелката на скоростомера отбелязваше 80 км в час
  he TOUCHed his spurs to his horse той пришпори коня си
  13. изпитвам (сплав) с пробен камък, слагам печат върху изпитана сплав
  touch at мор. спирам/отбивам се в (пристанище и пр.)
  touch down приземявам се, кацам (за самолет), ръгби докосвам топката в мъртво поле
  II. 1. осезание, пипане, усещане от пипане
  rough/hot, etc. to the TOUCH грапав/горещ и пр. на пипане
  the cold TOUCH of the iron студенината на (докоснато) желязо
  2. докосване, допиране, допир, контакт (и прен.), общуване, връзка
  to have a soft/slimy, etc. TOUCH мек/лигав и пр. съм при докосване
  at a TOUCH при (леко) докосване
  to be in TOUCH with someone във връзка съм с някого
  3. лек пристъп/атака (на болест и пр.), леко вълнение
  a TOUCH of flu/indigestion лек грип/стомашно разстройство
  a TOUCH of the sun леко слънчасване, замайване от слънце
  4. малко количество, мъничко, прен. следа, оттенък, отсенка, нюанс, примес, нотка
  a TOUCH of salt мъничко сол
  the first TOUCHes of spring първите признаци/полъх на пролетта
  a TOUCH of bitterness/envy, etc. нотка на горчивина/завист и пр.
  a TOUCH of nature проява на човещина/човешко чувство (често ирон.)
  5. щрих
  to put the finishing/final TOUCHes to довършвам, доизкусурявам, слагам последните щрихи на
  6. маниер, стил, похват, прийом, (майсторска) ръка
  a sculpture with a bold TOUCH скулптура, изработена със смел замах
  to write with a light TOUCH пиша леко, имам лек стил
  a dress with an individual TOUCH about it рокля, в която има вложено нещо индивидуално
  the Nelson TOUCH смел начин за справяне с положението (характерен за адмирал Нелсън)
  7. муз. туше, удар
  8. сп. тъч, територията извън тъчлиниите
  9. гоненица (игра)
  10. мед. туширане, палпиране
  11. sl. измъкване на пари, закърпване, измъкнати пари
  he is a soft/easy TOUCH той e човек, от когото лесно могат да се измъкнат пари
  the dinner was a two pound TOUCH за обеда ни оскубаха по две лири
  12. пробен камък (и прен.), печат върху изпробвана сплав
  to put to the TOUCH поставям на изпитание, изпитвам
  to win by a TOUCH едва спечелвам, печеля с много мъничко (състезание и пр.)
  * * *
  {t^tsh} v 1. докосвам/допирам се до; долепен съм до; докосвам ле(2) {t^tsh} n 1. осезание, пипане; усещане от пипане; rough/hot,
  * * *
  щрих(а); съприкосновение; трогвам; тъч; туширане; осезание; попарвам; пипане; пипам; вълнувам; допиране; допирам; гоненица; докосвам; допир; докосване; досягам; засягам; касая; напипвам; нотка;
  * * *
  1. 1 sl. измъкване на пари, закърпване, измъкнати пари 2. 1 докосвам се/достигам до 3. 1 изпитвам (сплав) с пробен камък, слагам печат върху изпитана сплав 4. 1 получавам, вземам, печеля (надница и пр.) 5. 1 пробен камък (и прен.), печат върху изпробвана сплав 6. a dress with an individual touch about it рокля, в която има вложено нещо индивидуално 7. a sculpture with a bold touch скулптура, изработена със смел замах 8. a smile touched her lips лека усмивка заигра по устните и 9. a touch of bitterness/envy, etc. нотка на горчивина/завист и пр 10. a touch of flu/indigestion лек грип/стомашно разстройство 11. a touch of nature проява на човещина/човешко чувство (често ирон.) 12. a touch of salt мъничко сол 13. a touch of the sun леко слънчасване, замайване от слънце 14. at a touch при (леко) докосване 15. he hasn't touched food all day не e сложил нищо в устата си/не e ял цял ден 16. he is a soft/easy touch той e човек, от когото лесно могат да се измъкнат пари 17. he just touched (on) this question той само бегло засегна този въпрос 18. he touched his spurs to his horse той пришпори коня си 19. he touched me for ten pounds той изкрънка от мен десет лири 20. i never touch wine не слагам капка вино в устата си 21. i wouldn't touch him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това 22. i. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна) 23. ii. осезание, пипане, усещане от пипане 24. no one can touch her in cooking никой не готви по-хубаво от нея 25. nothing i have tried will touch this ink spot нищо от средствата, които опитах, не помага за изчистването на това мастилено петно 26. religion touched with superstition вяра, примесена със суеверие 27. rough/hot, etc. to the touch грапав/горещ и пр. на пипане 28. sl. измъквам пари от/закърпвам някого (for) 29. the cold touch of the iron студенината на (докоснато) желязо 30. the dinner was a two pound touch за обеда ни оскубаха по две лири 31. the first touches of spring първите признаци/полъх на пролетта 32. the nelson touch смел начин за справяне с положението (характерен за адмирал Нелсън) 33. the plants are touched with the wind растенията леко пострадаха от вятъра 34. the sky was touched with pink/gold небето се розовееше/имаше златист оттенък 35. the speedometer needle touched 80 стрелката на скоростомера отбелязваше 80 км в час 36. to be in touch with someone във връзка съм с някого 37. to be touched by the king ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула) 38. to be touched with remorse/pity изпитвам разкаяние/състрадание 39. to have a soft/slimy, etc. touch мек/лигав и пр. съм при докосване 40. to put the finishing/final touches to довършвам, доизкусурявам, слагам последните щрихи на 41. to put to the touch поставям на изпитание, изпитвам 42. to touch a match to запалвам с клечка кибрит 43. to touch one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си 44. to touch someone on the raw/tender spot, to touch someone home/on the raw засягам някого на болното място, настъпвам го по мазола 45. to touch the spot действувам благотворно, помагам много 46. to touch the spot правя/намирам точно това, което е нужно, оказвам нужното въздействие, попадам в целта, отговарям на предназначението си 47. to touch to the heart трогвам дълбоко 48. to win by a touch едва спечелвам, печеля с много мъничко (състезание и пр.) 49. to write with a light touch пиша леко, имам лек стил 50. touch at мор. спирам/отбивам се в (пристанище и пр.) 51. touch down приземявам се, кацам (за самолет), ръгби докосвам топката в мъртво поле 52. your argument doesn't touch the point at issue твоят довод няма нищо общо с въпроса, който разискваме 53. гоненица (игра) 54. гранича (on с) 55. докосвам се до, развивам, справям се с (въпроси, тема на изпит и пр.), получавам (добър) резултат от 56. докосване, допиране, допир, контакт (и прен.), общуване, връзка 57. засягам, интересувам, свързан съм/имам общо с, имам ефект, оказвам нужното въздействие, справям се с 58. лек пристъп/атака (на болест и пр.), леко вълнение 59. малко количество, мъничко, прен. следа, оттенък, отсенка, нюанс, примес, нотка 60. маниер, стил, похват, прийом, (майсторска) ръка 61. мед. туширане, палпиране 62. меря се/сравнявам се с 63. муз. туше, удар 64. попарвам, повреждам (леко) (за слана и пр.) 65. размесвам, леко оцветявам 66. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно) 67. сп. тъч, територията извън тъчлиниите 68. стигам/допирам се до 69. трогвам, вълнувам, засягам, накърнявам честолюбие и пр 70. щрих
  * * *
  touch[tʌtʃ] I. v 1. докосвам (се до), допирам (се) до; долепен съм (до); в съприкосновение съм (с); пипам; докосвам леко ( клавиши), дръпвам леко ( струни); to \touch o.'s hat to s.o. поздравявам някого, като докосвам шапката си; to \touch a match to запалвам с кибрит; to \touch land мор. стигам до земя (суша); слизам на сушата; I wouldn't \touch him with a barge-pole ( a pair of tongs) не искам да имам нищо общо (вземане-даване) с него, не искам да контактувам; to be \touched by the King ист. бивам докоснат от краля (с вярата, че ще бъда излекуван от скрофула); \touch wood! чукни на дърво! to \touch pitch прен. мърся си ръцете (при нечестна сделка); 2. слагам в устата си, вкусвам, хапвам, ям, пия (обикн. отрицателно); I never \touch wine не слагам вино в устата си, не пия; I haven't \touched food all day нищо не съм сложил в устата си (не съм ял) цял ден; 3. стигам до, допирам се до, гранича с; to \touch bottom стигам (стъпвам на) дъното (при плуване и пр.); прен. стигам до най-ниското ниво; изпадам много ниско ( морално); the winds \touched storm-force силата на вятъра граничеше с ураган; to \touch the spot правя (намирам) точно това, което е нужно; имам нужния ефект (въздействие); 4. меря се с, сравнявам се с; no one can \touch him in никой не може да се мери с него (той няма равен на себе си) в; 5. засягам, интересувам, свързан съм с, имам общо с; имам ефект (оказвам въздействие) върху, действам; this question \touches you nearly този въпрос ви засяга отблизо; he just \touched (on) this question той само засегна (спомена) този въпрос; 6. трогвам, (раз)вълнувам; засягам, накърнявам (честолюбие и пр.); to \touch to the heart трогвам дълбоко; to \touch to the quick засягам дълбоко, жегвам; to \touch s.o. on a raw ( tender) spot, to \touch s.o. home ( on the raw) засягам някого на болното място, настъпвам по мазола; 7. попарвам (за слана и пр.); повреждам малко; the plants are \touched with the wind растенията са малко повредени (пострадаха) от вятъра; 8. главно pp леко оцветявам; размесвам; придавам оттенък; the sky was \touched with gold ( pink) небето имаше златист оттенък (розовееше); religion \touched with superstition вяра, размесена със суеверие; 9. sl измъквам пари (назаем или безвъзмездно) (от някого); he \touched me for a pound той ми изкрънка една лира; 10. получавам, вземам, печеля (надница и пр.); 11. изпитвам ( сплав) с пробен камък; слагам печат на изпитана сплав; 12. пипам, присвоявам си (чужди пари и пр.); 13. (само в pp) луднал, мръднал е; the guy is \touched този е нещо мръднал, полудял е, откачил; 14. геом. допирам се, допирателен съм; 15. мед. палпирам, изследвам мануално; II. n 1. осезание, пипане; усещане от пипане; sense of \touch осезание; rough to the \touch груб на пипане; the cold \touch of the iron студеният допир на желязото; 2. докосване, допиране; допир, контакт (и прен.); общуване, връзка; at a \touch при най-малко (леко) докосване; to be ( keep, stay) in \touch with s.o. във връзка съм с някого, виждам (срещам) често, общувам с някого; to get in \touch with влизам във връзка с, свързвам се с; to keep in \touch with the situation следя положението; to lose \touch with изгубвам (прекъсвам) връзка с, не се виждам (срещам) с; отчуждавам се от; to be out of \touch with не съм в течение на, не следя, не се интересувам; in ( within) \touch наблизо, под ръка; достъпно; 3. прен. (лек) натиск; 4. лек пристъп, атака (на болест и пр.); леко вълнение; a \touch of 'flu лека инфлуенца; a \touch of the sun лек слънчев удар (слънчасване), леко замайване от слънцето; 5. малко, мъничко (количество от нещо); прен. следа, оттенък, отсянка, нюанс, примес; нотка; a \touch of salt малко сол; the first \touches of spring първите следи (признаци) на пролетта; a \touch of bitterness (envy etc.) оттенък (нотка) на горчивина (завист и пр.); малко горчивина (завист и пр;); a \touch of nature проява на човешко чувство; to have a \touch of the tar-brush презр. имам примес от негърска кръв; the common \touch подход към обикновения човек, способност за общуване с хората (масите); 6. щрих; a few deft ( last) \touches няколко майсторски (последни) щрихи; to put the finishing \touches to слагам последните щрихи на, прен. довършвам, доизкусурявам; 7. прен. ръка (на майстор и пр.); маниер, стил; прийом; to write with a light \touch пиша леко, имам лек стил; a composition with an individual \touch about it в която има вложено нещо оригинално; the Nelson \touch Нелсъновият начин да се справя с положението (да нападам и пр.); 8. муз. туше, удар; 9. сп. тъч; to kick into \touch 1) изкарвам в тъч; 2) временно преустановявам, отлагам; "замразявам"; 10. гоненица ( игра); 11. мед. туширане, палпиране; "no \touch" мед. тактика на "неприкосновеност" (по отношение на някои тумори); double \touch бимануално изследване; rectal \touch ректална палпация; vaginal \touch вагинална палпация; 12. магнетизиране; 13. sl нещо, което струва (за което се взема) дадена цена; измъкване (на пари); измъкнати пари; the dinner was a pound \touch за обеда ни оскубаха по една лира; 14. ост. пробен камък (и прен.); печат върху изпитана сплав; to put to the \touch поставям на изпитание, изпитвам; 15. гриф (на кожа); an easy ( a soft) \touch 1) балама; човек от когото лесно могат да се измъкнат пари; 2) лесен противник; a near \touch отърваване на косъм; to cup up ( old) \touches ам. sl спомням си миналото; to have a near \touch едва отървавам кожата; to put the \touch on s.o. ам. разг. опитвам се да изкрънкам пари от някого; the match was won by a \touch едва спечелиха мача; no \touch to ам. разг. нищо в сравнение с.

  English-Bulgarian dictionary > touch

Look at other dictionaries:

 • благотворно — см. хорошо Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. благотворно нареч, кол во синонимов: 9 • …   Словарь синонимов

 • Благотворно — нареч. качеств. 1. Оказывая полезное действие; благоприятно. 2. перен. Оказывая положительное воздействие. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • благотворно — Присл. до благотворний …   Український тлумачний словник

 • благотворно — см. благотворный; нареч. Благотво/рно действовать на кого л …   Словарь многих выражений

 • благотворно — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • благотворно —   благотво/рно …   Правописание трудных наречий

 • деморализовать — благотворно влиять …   Словарь антонимов

 • Жуковский, Василий Андреевич — — знаменитый поэт. ?. ДЕТСТВО (1783—1797) Год рождения Жуковского определяется его биографами различно. Однако, несмотря на свидетельства П. А. Плетнева и Я. К. Грота, указывающих на рождение Ж. в 1784 г., нужно считать, как и сам Ж.… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Мёд — (Honey) Классификация мёда, свойства меда, натуральный мёд Обработка и хранение меда, лечение мёдом, польза мёда, обертывание мёдом, липовый мёд, домашний мёд Содержание Содержание Раздел 1. Производители . Раздел 2. Классификация. Раздел 3.… …   Энциклопедия инвестора

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • хорошо — кончиться хорошо, поставить себя хорошо.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. хорошо неплохо, недурно, недурственно, славно, ладно, здорово, важно, важнецки, мирово, хоть куда …   Словарь синонимов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.