Translation: from bulgarian to english

благоприятен

 • 1 благоприятен

  (за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly
  (за момент) propi-tious, opportune, auspicious
  (за вятър) propitious, favourable, fair
  най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum
  той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably; I was favourably impressed by him
  при благоприятно време wind and weather permitting
  благоприятен случай opportunity
  изчаквам благоприятен момент watch o.'s opportunity
  в най- благоприятен случай under the most favourable ciroumstances
  * * *
  благоприя̀тен,
  прил., -на, -но, -ни (за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly; (за момент) propitious, opportune, auspicious; (за вятър) propitious, favourable, fair; friendly; \благоприятенен случай opportunity; в най-\благоприятенен случай under the most favourable circumstances; изчаквам \благоприятенен момент watch o.’s opportunity; най-\благоприятенни условия, най-\благоприятенно положение optimum; при \благоприятенно време wind and weather permitting.
  * * *
  facilitate; friendly; propitious{prx`piSxs}
  * * *
  1. (за вятър) propitious, favourable, fair 2. (за момент) propi-tious, opportune, auspicious 3. (за отговор и пр.) favourable, auspicious;friendly 4. БЛАГОПРИЯТЕН случай opportunity 5. благоприятни новини good news 6. в най- БЛАГОПРИЯТЕН случай under the most favourable ciroumstances 7. изчаквам БЛАГОПРИЯТЕН момент watch o.'s opportunity 8. най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum 9. при благоприятно време wind and weather permitting 10. той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably;I was favourably impressed by him

  Български-английски речник > благоприятен

 • 2 най-благоприятен

  optimal
  optimum

  Български-Angleščina политехнически речник > най-благоприятен

 • 3 благодарен

  1. (признателен, доволен) thankful, grateful
  благодарен съм някому за be much obliged/be grateful to s.o. for (с ger.)
  малко получих, но съм благодарен и на това I didn't get much, but I'm grateful enough even for that
  толкова ми и бяха благодарни ирон. small/much thanks I got for it
  2. (благоприятен, резултатен) gratifying, rewarding
  благодарна тема a rewarding subject
  * * *
  благода̀рен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( признателен, доволен) thankful, grateful; \благодаренен съм някому за be much obliged/be grateful to s.o. for (c ger.); толкова и ми бяха \благодаренни ирон. small/much thanks I got for it;
  2. ( благоприятен, резултатен) gratifying, rewarding.
  * * *
  grateful: I would be благодарен if you would... - Бих бил благодарен, ако вие бихте...; thankful
  * * *
  1. (благоприятен, резултатен) gratifying, rewarding 2. (признателен, доволен) thankful, grateful 3. БЛАГОДАРЕН съм някому за be much obliged/ be grateful to s. o. for (c ger,) 4. благодарна тема a rewarding subject 5. малко получих, но съм БЛАГОДАРЕН и на това I didn't get much, but I'm grateful enough even for that 6. толкова ми и бяха благодарни upoн. small/ much thanks I got for it

  Български-английски речник > благодарен

 • 4 вятър

  wind
  насрещен вятър a contrary wind, headwind
  попътен вятър a fair/tail wind
  силен вятър a strong/fresh wind, gale
  мор. a high wind
  слаб/лек вятъра (gentle) breeze
  вятър, който духа откъм. сушата an off-shore wind
  вятър, който духа откъм морето seawind
  духа силен вятър there is a strong wind blowing
  задуха вятър the wind sprang up, the wind started to blow; the wind rose
  вятърът се засилва the wind is rising
  вятърът стихна the wind has dropped/fallen
  стоя на вятъра, духа ме вятърът stand in the wind/in the windy side
  срещу вятъра against the wind, in the wind's. eye, in the teeth of the wind
  плувам срещу вятъра sail to/be close to/be near to the wind
  по-посока на вятъра down wind, before/down the wind
  довеян от вятъра blown in on the wind
  отде духа вятърът? what quarter is the wind in?
  на вятъра (напразно) in vain, to no purpose
  говоря на вятър a waste words/o.'s breath
  завя друг вятър the wind changed
  обръщам се накъдето духа вятърът trim o.'s sails. to the wind; bend with the wind; be a weathercock; know on which side o.'s bread is. buttered
  отивам си на вятъра be thrown away; end in smoke; be wasted
  правя-някому вятър fawn on s.o.; butter up s.o.
  хвърлям на вятъра pour down the drain
  вятър говее he is a feather-head/ам. a light weighty you can't take him seriously
  вятър (работа). вятър и мъгла bunkum, moonshine, (tommy) rot, all my eye (and Betty Martin)
  червен вятър мед. St. Antony's fire, erysipelas
  * * *
  вя̀тър,
  м., ветровѐ, (два) вя̀търа wind; внезапен \вятър gust (of wind); \вятър, който духа откъм морето seawind; \вятър, който духа откъм сушата off-shore wind; \вятърът се засилва the wind is rising; \вятърът стихна the wind has dropped/fallen; довян от \вятъра blown in on the wind; задуха \вятър the wind sprang up, the wind started to blow; the wind rose; насрещен \вятър contrary wind, headwind; няма никакъв \вятър not a wind stirs; откъде духа \вятърът? which way/how the is wind blowing? what quarter is the wind in? плувам срещу \вятъра sail to/be close to/be near to the wind; по посока на \вятъра down wind, before/down the wind; попътен \вятър fair/tail wind; силен \вятър strong/fresh wind, gale; мор. high wind; слаб/лек \вятър (gentle) breeze; срещу \вятъра against the wind, in the wind’s eye, in the teeth of the wind; стоя на \вятъра, духа ме \вятърът stand in the wind/in the windy side; • \вятър го вее he is a feather-head/a flyaway/амер. he is a light weight, you can’t take him seriously; he plays the giddy goat; \вятър (работа), \вятър и мъгла bunkum, moonshine, (tommy) rot, all my eye (and Betty Martin); говоря на \вятъра waste words/o.’s breath; завя друг \вятър the wind changed; както духа \вятърът as the wind blows; на \вятъра ( напразно) in vain, to no purpose; разг. down the drain; обръщам се накъдето духа \вятърът trim o.’s sails to the wind; bend with the wind; be a weather cock; know on which side o.’s bread is buttered; отивам си на \вятъра go for nothing; be thrown away; end in smoke; be wasted; правя някому \вятър fawn on s.o.; butter up s.o.; хвърлям на \вятъра pour down the drain; червен \вятър мед. St. Antony’s fire, erysipelas.
  * * *
  wind: a contrary вятър - насрещен вятър; mackerel-breeze (благоприятен за лов на скумрия)
  * * *
  1. wind 2. ВЯТЪР (работа). ВЯТЪР и мъгла bunkum, moonshine, (tommy) rot, all my eye (and Betty Martin) 3. ВЯТЪР говее he is a feather-head/ ам. a light weighty you can't take him seriously 4. ВЯТЪР, който духа откъм морето seawind 5. ВЯТЪР, който духа откъм. сушата an off-shore wind 6. ВЯТЪРът се засилва the wind is rising 7. ВЯТЪРът стихна the wind has dropped/fallen 8. виждам накъде духа ВЯТЪРът see how the wind lies 9. внезапен ВЯТЪР а gust (of wind) 10. всичкият ми труд отиде на ВЯТЪРа all my work was wasted 11. говоря на ВЯТЪР a waste words/o.'s breath 12. довеян от ВЯТЪРа blown in on the wind 13. духа силен ВЯТЪР there is a strong wind blowing 14. завя друг ВЯТЪР the wind changed 15. задуха ВЯТЪР the wind sprang up, the wind started to blow;the wind rose 16. мор. a high wind 17. на ВЯТЪРa (напразно) in vain, to no purpose 18. насрещен ВЯТЪР a contrary wind, headwind 19. няма никакъв ВЯТЪР not a wind stirs 20. обръщам се накъдето духа ВЯТЪРът trim o.'s sails. to the wind;bend with the wind;be a weathercock;know on which side o.'s bread is. buttered 21. отде духа ВЯТЪРът? what quarter is the wind in? 22. отивам си на ВЯТЪРа be thrown away;. end in smoke;be wasted 23. плувам срещу ВЯТЪРa sail to/be close to/be near to the wind 24. по -посока на ВЯТЪРa down wind, before/down the wind 25. попътен ВЯТЪР a fair/tail wind 26. правя-някому ВЯТЪР fawn on s.o.;butter up s.o. 27. силен ВЯТЪР a strong/ fresh wind, gale 28. слаб/ лек ВЯТЪРa (gentle) breeze 29. според както духа ВЯТЪРът as the wind blows 30. срещу ВЯТЪРа against the wind, in the wind's. eye, in the teeth of the wind 31. стоя на ВЯТЪРа,. духа ме ВЯТЪРът stand in the wind/in the windy side 32. хвърлям на ВЯТЪРa pour down the drain 33. червен ВЯТЪР мед. St. Antony's fire, erysipelas

  Български-английски речник > вятър

 • 5 изгоден

  advantageous
  (доходен) profitable; remunerative; lucrative; paying
  взаимно изгоден mutually beneficial/advantageous
  * * *
  изго̀ден,
  прил., -на, -но, -ни advantageous; ( доходен) profitable; lucrative; remunerative; paying; gainful; (за нечестни дела) cosy; ( благоприятен) favourable; взаимно \изгоденен mutually beneficial/advantageous; \изгоденен договор lucrative contract; \изгоденни условия soft terms.
  * * *
  advantageous: mutually изгоден - взаимно изгоден; expedient; favourable; gainful; inexpensive; lucrative; paying; profitable; remunerative
  * * *
  1. (благоприятен) favourable 2. (доходен) profitable;remunerative;lucrative;paying 3. advantageous 4. взаимно ИЗГОДЕН mutually beneficial/advantageous

  Български-английски речник > изгоден

 • 6 износен

  1. worn out
  (изтъркан) threadbare, shabby, out at elbows, the worst for wear
  2. export (attr.); of export
  износни стоки export goods, articles of export. goods earmarked for export
  3. (изгоден) advantageous
  (благоприятен) favourable; easy
  (носещ печалба). profitable, paying
  * * *
  изно̀сен,
  мин. страд. прич. (и като прил.) worn out, outworn; ( изтъркан) threadbare, shabby, out at elbows, the worst for wear.
  ——————
  прил., -на, -но, -ни export (attr.); of export; \износенни стоки export goods, articles of export, goods earmarked for export; \износенно разрешение export licence.
  * * *
  bare; export: износен goods - износни стоки; napless; old; outworn; profitable; threadbare; used; worn out
  * * *
  1. (благоприятен) favourable;easy 2. (изтъркан) threadbare, shabby, out at elbows, the worst for wear 3. (носещ печалба). profitable, paying 4. 1 worn out 5. 2 export (attr.);of export 6. 3 (изгоден) advantageous 7. износни стоки export goods, articles of export. goods earmarked for export 8. на износни условия on easy terms

  Български-английски речник > износен

 • 7 момент

  1. moment, instant
  за момент! wait a moment! one moment! разг. half a tick! на момента on the instant, instantly
  всеки момент at every moment
  очакваме го всеки момент we expect him any moment, he is due in any second
  в момента, в който го видях the moment I saw him
  в този момент at this instant, at the present moment; at this stage
  в последния момент at the last moment/minute
  точно в този момент at that (very) moment/instant, at this point
  в момента, когато at the very time when
  в момента на смъртта in the article of death
  в момента, в същия момент there and then
  под напора на момент a on the spur of the moment
  ако моментът е благоприятен if occasion serves
  той е човек на моменти he is a man of moods
  2. (черта, особеност) feature, point, detail
  това е интересен момент that is an interesting feature/point
  3. физ., тех. moment (um)
  * * *
  момѐнт,
  м., -и, (два) момѐнта 1. moment, instant; ако \моментът е благоприятен if occasion serves; в \моментa, в който го видях the moment I saw him; в \момента, в същия \момент there and then; в \момента, когато at the very time when; в този \момент at this instant, at the present moment; at this stage; за \момент! wait a moment! one moment! разг. half a tick! на \момента on the instant, instantly; очакваме го всеки \момент we expect him any moment, he is due in any second; под напора на \момента on the spur of the moment; той е човек на \моменти he is a man of moods; точно в този \момент at this point;
  2. ( черта, особеност) feature, point, detail; ( епизод) scene;
  3. физ., техн. moment(um); въртящ \момент turning couple; усукващ \момент torque, twisting couple.
  * * *
  instant; minute; moment: We expect him any момент. - Очакваме го всеки момент.; trice; twinkling
  * * *
  1. (епизод) scene 2. (черта, особеност) feature, point, detail 3. moment, instant 4. ако МОМЕНТът е благоприятен if occasion serves 5. в МОМЕНТa, когато at the very time when 6. в МОМЕНТа на смъртта in the article of death 7. в МОМЕНТа, в който го видях the moment I saw him 8. в МОМЕНТа, в същия МОМЕНТ there and then 9. в последния МОМЕНТ at the last moment/minute 10. в този МОМЕНТ at this instant, at the present moment;at this stage 11. всеки МОМЕНТ at every moment 12. за МОМЕНТ! wait a moment! one moment! разг. half a tick! на МОМЕНТа on the instant, instantly 13. очакваме го всеки МОМЕНТ we expect him any moment, he is due in any second 14. под напора на МОМЕНТ a on the spur of the moment 15. психологически МОМЕНТ a psychological moment 16. това е интересен МОМЕНТ that is an interesting feature/point 17. той е човек на МОМЕНТи he is a man of moods 18. точно в този МОМЕНТ at that (very) moment/instant, at this point 19. физ., mex. moment(um)

  Български-английски речник > момент

 • 8 случай

  case
  (повод) occasion
  (възможност) opportunity, chance
  (пример) instance
  удобен/благоприятен случай opporturity
  непредвиден случай emergency, contingency
  нещастен случай accident; casually
  тежък случай a serious/grave case
  в случай на in case of
  в случай на нужда in case of need/necessity; should the need arise
  в случай на смърт in the event of s.o.'s death
  в случай на война in the event of war, if there is a war
  в случай че in case of (c ger.),in the event of (c ger.)
  в случай че дойде in case he comes/he should come
  в случай че той откаже in the event of his refusal; if he refuses/should refuse
  в случая с in the case of
  в повечето случаи in the majority of/in most cases, most of the time
  във всеки случай in any case, at any rate, in any event, at all events
  в никой случай on no account, by no means, under no circumstances
  в такъв случай in that case, such being the case, then
  такъв е случаят that/such is the case
  в единия или другия случай either way, in either event, one way or another
  в противен случай otherwise, or else; if not; failing this
  в краен случай in the last resort, at (the) worst, if the worst comes to the worst
  по случай on the occasion of
  по тоя случай to mark the occasion
  при случай on occasion(s). occasionally; when opportunity offers
  should an opportunity arise
  при пръв удобен случай at o.'s earliest convenience
  при един/друг случай on one/another occasion
  за случая for the occasion
  за всеки случай just in case; to be on the safe side
  приготвям се за всеки/всякакъв случай prepare fcr all contingencies
  според случая according to circumstances, as the case may be, as occasion may require, as the occasion requires
  удава ми се случай have/get the opportunity (да of с ger., to с inf.)
  пропускам удобния случай miss the opportunity, lose the chance
  изказвам съболезнованията си по случайсмъртта на express o.'s condolences over the death of
  случаят, с който трябва да се занимаваме the case before us
  зависи от случая it depends on the circumstances/on the particular case
  * * *
  слу̀чай,
  м., -и, (два) слу̀чая case; ( повод) occasion; ( възможност) opportunity, chance; ( пример) instance; в дадения \случайй in this instance; в единия или в другия \случайй either way, in either event, one way or another; в краен \случайй in the last resort, at (the) worst, if the worst comes to the worst; в най-добрия \случайй at (the) best; в най-лошия \случайй at (the) worst; в никой \случайй on no account, by no means, under no circumstances; в повечето \случайи in the majority of/in most cases, most of the time; в противен \случайй otherwise, or else; if not; failing this; в \случайй на in case of; в \случайй на нужда in case of need/necessity; should the need arise; в \случайй че in case of (c ger.), in the event of (c ger.); в такъв \случайй in that case, such being the case, then, if that is the case; в тържествени \случайи on state occasions; във всеки \случайй in any case, at any rate, in any event; at all events; действам според \случайя act as chance directs; за всеки \случайй just in case; to be on the safe side; за \случайя for the occasion, ad hoc; зависи от \случайя it depends on the circumstances/on the particular case; непредвиден \случайй emergency, contingency; нещастен \случайй accident; casualty; оставям се на \случайя trust to chance; по \случайй on the occasion of; по тоя \случайй to mark the occasion; при всички \случайи any way, in any case; при един/друг \случайй on one/another occasion; при непредвиден \случайй in an emergency; при първия удобен \случайй at o.’s earliest convenience; при \случайй on occasion(s), occasionally; when opportunity offers; should an opportunity arise; пропускам удобния \случайй miss the opportunity, lose the chance; проучване за \случайя ad hoc survey; \случайи ( разпространеност) incidence (на of); \случайят ни събра chance brought us together; смъртен \случайй death, ( поради злополука) fatality; смъртни \случайи deaths; според \случайя according to circumstances, as the case may be, as occasion may require, as the occasion requires; такъв е \случайят that/such is the case; тежък \случайй a serious/grave case; удава ми се \случайй have/get the opportunity (да of c ger., to c inf.); удобен/благоприятен \случайй opportunity.
  * * *
  case: in случай I do not come - в случай, че не дойда, in most случайs - в повечето случаи, just in случай - за всеки случай, in no случай - в никакъв случай, discuss a случай - разглеждам случай; occasion (повод); opportunity (изгоден); accident (нещастен); chance ; contingency: in the случай of fire - в случай на пожар; hazard ; incident
  * * *
  1. (възможност) opportunity, chance 2. (повод) occasion 3. (пример) instance 4. case 5. shоuld an opportunity arise 6. в СЛУЧАЙ на in case of 7. в СЛУЧАЙ на война in the event of war, if there is a war 8. в СЛУЧАЙ на нужда in case of need/necessity;should the need arise 9. в СЛУЧАЙ на смърт in the event of s.o.'s death 10. в СЛУЧАЙ че in case of (c ger.),in the event of (c ger.) 11. в СЛУЧАЙ че дойде in case he comes/he should come 12. в СЛУЧАЙ че той откаже in the event of his refusal;if he refuses/should refuse 13. в дадения СЛУЧАЙ in this instance 14. в единия или другия СЛУЧАЙ either way, in either event, one way or another 15. в краен СЛУЧАЙ in the last resort, at (the) worst, if the worst comes to the worst 16. в най-дoбрия СЛУЧАЙ at (the) test 17. в най-лошия СЛУЧАЙ at (the) worst 18. в никой СЛУЧАЙ on no account, by no means, under no circumstances 19. в повечето случаи in the majority of/in most cases, most of the time 20. в противен СЛУЧАЙ otherwise, or else;if not;failing this 21. в случая с in the case of 22. в такъв СЛУЧАЙ in that case, such being the case, then 23. в тържествени случаи on state occasions 24. във всеки СЛУЧАЙ in any case, at any rate, in any event, at all events 25. действувам според случая act as chance directs 26. за всеки СЛУЧАЙ just in case;to be on the safe side 27. за случая fоr the occasion 28. зависи от случая it depends on the circumstances/on the particular case 29. изказвам съболезнованията си по СЛУЧАЙсмъртта на express o.'s condolences over the death of 30. когато се представи СЛУЧАЙ when opportunity offers 31. непредвиден СЛУЧАЙ emergency, contingency 32. нещастен СЛУЧАЙ accident;casually 33. оставям се на случая trust to chance 34. пo СЛУЧАЙ on the occasion of 35. пo тоя СЛУЧАЙ to mark the occasion 36. при СЛУЧАЙ on occasion(s). occasionally;when opportunity offers 37. при един/друг СЛУЧАЙ on one/ another оccasicn 38. при непредвиден СЛУЧАЙ in an emergency 39. при пръв удобен СЛУЧАЙ at o.'s earliest convenience 40. приготвям се за всеки/всякакъв СЛУЧАЙ prepare fcr all contingencies 41. пропускам удобния СЛУЧАЙ miss the opportunity, lose the chance 42. случаи (разпространеност) incidence (на of) 43. случаят, с който трябва да се занимаваме the case before us 44. смъртен СЛУЧАЙ death, (поради злополука) fatality 45. смъртни случаи deaths 46. според случая according to circumstances, as the case may be, as occasion may require, as the occasion requires 47. такъв е случаят that/such is the case 48. тежък СЛУЧАЙ a serious/grave case 49. удава ми се СЛУЧАЙ have/get the opportunity (да of c ger., to c inf.) 50. удобен/благоприятен СЛУЧАЙ opporturity

  Български-английски речник > случай

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.