Translation: from bulgarian

бия

 • 1 бия

  1. (нанасям удари) beat, thrash; whop
  (с камшик) flog, whip, welt; lash
  ам. разг. whale
  (животно с камшик, за да върви) lash on
  (с нещо плоско) thwack, whack, ам. разг, paddle
  (с пръчка) thrash, whip. flog, cane, birch, cudgel
  (удрям) hit, strike
  бия някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s.o. within an inch of his life; beat s.o. black and blue; beat the tar out of s.o.
  3. (стрелям, обстрелвам) fire (по at, on)
  пушката бие надалеч the gun has a long range
  бия в целта hit the mark
  4. (удрям) beat, ring
  бия камбана ring/toll a bell, ( шумно) jangle/peal a bell
  бия за умряло/за погребение toll a funeral knell
  (за камбана, непрех.) ring, toll, peal
  звънецът бие the bell rings, there goes the bell
  5. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate
  (яйца) whisk, beat up, whip
  (кова, чукам) forge, hammer
  бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot
  7. прен. (побеждавам) beat (s.o.), win (against s.o.), разг. lick (s.o.)
  бия на нула сп. разг. white-wash. beat hollow
  бия по гласове outvote
  бия рекорда beat the record; cap the climax/the globe
  8. клоня към, изглеждам, соча
  (за цвят) нещо бие на синьо s.th. has a bluish tint
  разбирам накъде биеш I see what you're driving at, I understand your drift
  9. (блещя) shine
  лампата ми бие в очите the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me
  10. (разобличаван) denounce. hit out at, wage war on
  бия по бюрокрацията hit out at bureaucracy/разг. at red tape
  това бие в очи it hits one in the eye, it leaps to the eye, it catches/strikes the eye, it strikes one
  бия отбой прен.) beat a retreat
  бия път tramp, trudge, plod along, beat/pad the hoof
  бия тревога give/raise/sound the alarm/tocsin, raise an alarm
  бия на чувства play on s.o.'s feelings
  един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird
  кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell; why on earth didn't you keep mum
  бия ce
  12. fight, have a fight; combat
  бия се на дуел fight a duel
  бия се до последна капка кръв fight to a/the finish
  бия се до смърт fight to the death
  бия се в главата/ума repent, разг. I could kick myself ( задето for с ger.)
  бия се в гърдите прен. thump o.'s breast/chest; boast; take merit to o.'s
  blow o.'s own trumpet/horn, разг. talk big
  * * *
  бѝя,
  гл., мин. св. деят. прич. бил 1. ( нанасям удари) beat, thrash; whop; (с камшик) flog, whip, welt; lash; амер. разг. whale; ( животно с камшик, за да върви) lash on; (с нещо плоско) thwack, whack, амер. разг. paddle; (с пръчка) thrash, whip, flog, cane, birch, cudgel; (с юмруци) pummel; ( удрям) hit, strike; \бия някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s.o. within an inch of his life; beat s.o. black and blue; beat the tar out of s.o.;
  2. ( убивам на лов) shoot, kill;
  3. ( стрелям, обстрелвам) fire (по at, on); (за артилерия) shell; \бия в целта hit the mark;
  4. ( удрям) beat, ring; \бия за умряло/за погребение toll a funeral knell; (непрех.; за камбана) ring, toll, peal; (за звънец) ring; (за часовник) strike; \бия камбана ring/toll a bell, ( шумно) jangle/peal a bell; пушката бие надалеч the gun has a long range;
  5. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate; ( силно ­ за сърце) leap;
  6. ( удрям продължително) beat; ( масло) churn; ( яйца) whisk, beat up, whip; ( кова, чукам) forge, hammer; (за дъжд) beat, drive (по against);
  7. прен. ( побеждавам) beat (s.o.), win (against s.o.), разг. lick (s.o.); \бия на нула спорт. разг. white-wash, beat hollow; \бия по гласове outvote; \бия рекорда beat the record; cap the climax/the globe;
  8. ( клоня към, изглеждам, соча) (за цвят) нещо бие на синьо s.th. has a bluish tint; разбирам накъде биеш I see what you’re driving at; I understand your drift; I take the hint;
  9. ( блести) shine; лампата бие в очите ми the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me;
  10. ( разобличавам) denounce, hit out at, wage war on;
  11. ( правя впечатление) hit in the eye; leap to the eye, catch/strike the eye; • бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot; \бия отбой (и прен.) beat a retreat; \бия път tramp, trudge, plod along, beat/ pad the hoof; footslog; \бия тревога give/raise/sound the alarm, raise an alarm; един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird; кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell; why on earth didn’t you keep mum;
  \бия се 1. fight, have a fight; combat; \бия се до последна капка кръв fight to a/the finish; \бия се на дуел fight a duel;
  2. ( блъскам се) beat (against); • \бия се в главата/ума repent, разг. I could kick myself ( задето for c ger.); \бия се в гърдите прен. thump o.’s breast/chest; boast; take merit to o.’s.; blow o.’s own trumpet/horn, разг. talk big.
  * * *
  т, те използват зъбите си.; tussle; beat{bi;t}; castigate; cob{kOb}; curry; drum{drXm}; hammer; knoll (камбана); lash; lay; palpitate; ram{rEm}; ring; strike (за часовник); trash{trES}; trounce; wallop (жарг.)
  * * *
  1. (блещя) shine 2. (животно с камшик, за да върви) lash on 3. (за артилерия) shell 4. (за дъжд) beat, drive (no against) 5. (за звънец) ring 6. (за камбана, непрех.) ring, toll, peal 7. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate 8. (за цвят) нещо бие на синьо s. th. has a bluish tint 9. (за часовник) strike 10. (кова, чукам) forge, hammer 11. (масло) churn 12. (нанасям удари) beat, thrash;whop 13. (с камшик) flog, whip, welt;lash 14. (с нещо плоско) thwack, whack, ам. разг, paddle 15. (с пръчка) thrash, whip. flog, cane, birch, cudgel 16. (с юмруци) pummel 17. (силно - за сърце) leap 18. (стрелям, обстрелвам) fire (по at, on) 19. (убивам при лов) shoot, kill 20. (удрям продължително) beat 21. (удрям) beat, ring 22. (удрям) hit, strike 23. (яйца) whisk, beat up, whip 24. 1 (блъскам се) beat (against) 25. 1 (правя впечатление) hit in the eye 26. 1 (разобличаван) denounce. hit out at, wage war on 27. 1 fight, have a fight;combat 28. 5 часа the clock strikes three 29. blow o.'s own trumpet/ horn, разг. talk big 30. БИЯ ce 31. БИЯ в целта hit the mark 32. БИЯ за умряло/за погребение toll a funeral knell 33. БИЯ камбана ring/toll a bell, (шумно) jangle/peal a bell 34. БИЯ на нула сп. разг. white-wash. beat hollow 35. БИЯ на чувства play on s. o.'s feelings 36. БИЯ някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s. o. within an inch of his life;beat s. o. black and blue;beat the tar out of s. o. 37. БИЯ отбой (и прен.) beat a retreat 38. БИЯ пo бюрокрацията hit out at bureaucracy/разг. at red tape 39. БИЯ пo гласове outvote 40. БИЯ път tramp, trudge, plod along, beat/ pad the hoof 41. БИЯ рекорда beat the record;cap the climax/ the globe 42. БИЯ се в главата/ума repent, разг. I could kick myself (задето for с ger.) 43. БИЯ се в гърдите прен, thump o.'s breast/chest;boast;take merit to o.'s. 44. БИЯ се до последна капка кръв fight to a/the finish 45. БИЯ се до смърт fight to the death 46. БИЯ се на дуел fight a duel 47. БИЯ тревога give/raise/sound the alarm/tocsin, raise an alarm 48. ам. разг. whale 49. бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot 50. един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird 51. звънецът бие the bell rings, there goes the bell 52. клоня към, изглеждам, соча) 53. кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell;why on earth didn't you keep mum 54. лампата ми бие в очите the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me 55. прен. (побеждавам) beat (s. o.), win (against s. o.), разг. lick (s. о.) 56. пушката бие надалеч the gun has a long range 57. разбирам накъде биеш I see what you're driving at, I understand your drift 58. това бие в очи it hits one in the eye, it leaps to the eye, it catches/strikes the eye, it strikes one 59. часовникът бие

  Български-английски речник > бия

 • 2 бия

  гл 1. battre, brosser; (с камшик) fouetter, fustiger, flageller, battre а coups de fouet (de cravache, qe verge); (с палка, пръчка) bâton-ner, battre, rapper qn а coups de canne; tri-quer, donner des coups de trique(de bâton) а qn; donner des coups de martinet (а un enfant); assommer qn а coups de gourdin (de trique); 2. (за ученик) corriger un élève avec une canne; donner (de) la férule а un élève; 3. (бия по задника дете) fesser; 4. (бия с юм-руци) battre (rosser, bourrer) qn de coups de poing; разг (пребивам от бой) passer а tabac, tabasser qn; 5. (за яйца, за крем) battre des њufs, fouetter (faire mousser) de la crème; 6. (за дъжд) fouetter, tambouriner, cingler; 7. (за лов) chasser (le gibier), tirer (sur une perdrix); 8. (за пушка, оръ-дие) tirer; 9. (за пулс, сърце) battre, palpi-ter; 10. (за барабан, тъпан) battre (le tambour); jouer de tambour (de la grosse caisse); 11. (за камбана) sonner, tinter; (весело) carillonner; (за умряло) sonner le glas, son-ner pour un mort; 12. (за часовник) sonner; (чука) faire tick-tack; tictaquer; 13. прен battre; бия на шах battre qn aux échecs; бия ня-кого по гласове obtenir la majorité des voix sur qn; l'emporter sur qn; бит съм по гла-сове être mis en minorité; la majorité des voix a été contre moi; бия се 1. se battre, se donner des coups de poing; разг se cogner; бия се до край se battre а outrance; бия се на дуел se battre en duel; 2. (за вълни - разбивам се) se briser; déferler sur; а бия се в гърдите разг chanter ses propres louanges; faire claquer son fouet; бия път faire du chemin; couvrir des kilomètres; бия тревога donner l'alarme, l'alerte; alerter; старин sonner le tocsin; (за воен. кораби) donner, sonner le branle bas; бия на очи sauter aux yeux; frapper (attirer) l'њil (les regards); donner dans la vue; разг crever les yeux; това бие на очи cela saute aux yeux; cela crève les yeux; разг je vous vois venir; бия на чувства prendre qn par les sentiments; agir sur les sentiments de qn; (за цвят) tirer sur; бия отбой battre en retraite; бия желязо, докато е горещо battre le fer pendant qu'il est chaud; един бие тъпана, друг събира парсата avril produit les fleurs, mai en a l'honneur; бия си главата se creuser la tête.

  Български-френски речник > бия

 • 3 бия

  би́я гл., мин. прич. бил 1. schlagen (schlug, geschlagen) unr.V. hb tr.V./itr.V.; 2. ( набивам) verprügeln sw.V. hb tr.V.; 3. ( звънец) läuten sw.V. hb itr.V.; 4. само 3 л. ед. прен. gehen unr.V. sn itr.V. ( на нещо in etw. (Akk)); бия се 1. sich schlagen unr.V. hb; 2. ( сражавам се) sich kämpfen sw.V. hb; бия барабана Die Trommel schlagen, rühren; прен. Този цвят боя бие малко на червено Dieser Farbton geht ein bisschen ins Rötliche; разг. Нещо бие на очи Etw. springt in die Augen, etw. fällt auf; бия се за свободата Um die Freiheit kämpfen; бия се до смърт Sich zu Tode schlagen.

  Български-немски речник > бия

 • 4 бия

  бѝя нсв
  1. (удрям) bàttere
  3. (разбивам) sbàttere
  4. разг (побеждавам) vìncere, bàttere
  бия дузпа eseguìre un càlcio di rigòre
  II. нпрх bàttere
  III. рефл бия се (за) combàttere (per)

  Български-италиански речник > бия

 • 5 бия

  hit
  pat
  run out of true
  run untrue
  whip
  wobble

  Български-Angleščina политехнически речник > бия

 • 6 бия

  prügeln

  Bългарски-немски речник ново > бия

 • 7 бия

  schlagen

  Bългарски-немски речник ново > бия

 • 8 бия се

  to fight

  Български-английски малък речник > бия се

 • 9 бия

  to beat

  Български-английски малък речник > бия

Look at other dictionaries:

 • бия́ — бия, деепр. (от бить); бия себя в грудь …   Русское словесное ударение

 • Бия — река, пр. составл. Оби; Республика Алтай и Алтайский край. Русские землепроходцы вышли к Бии в 1627 начале 1630 х гг, причем в их первых донесениях она называлась р. Би. В языке самодийцев, коренного населения берегов Бии, би река , причем в… …   Географическая энциклопедия

 • БИЯ — река на Алтае, правая составляющая Оби. 301 км, площадь бассейна 37 тыс. км². Вытекает из Телецкого оз. Средний расход воды у Бийска 477 м³/с. Сплавная. Судоходна на 225 км от устья …   Большой Энциклопедический словарь

 • БИЯ — БИЯ, река на Алтае, правая составляющая Оби. 301 км, пл. бассейна 37 тыс. км2. Вытекает из Телецкого озера. Средний расход воды у Бийска 477 м3/с. Сплавная. Судоходна на 225 км от устья. Источник: Энциклопедия Отечество …   Русская история

 • бия — сущ., кол во синонимов: 3 • богиня (346) • майеста (2) • река (2073) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин …   Словарь синонимов

 • Бия — У этого термина существуют и другие значения, см. Бия (значения). Бия Бия в верховье Характеристика Длина 301 км …   Википедия

 • Бия — река в России, на Алтае, правая составляющая Оби. 301 км, площадь бассейна 37 тыс. км2. Вытекает из Телецкого озера. Средний расход воды у Бийска 477 м3/с. Сплавная. Судоходна на 225 км от устья. * * * БИЯ БИЯ, река на Алтае, правая составляющая… …   Энциклопедический словарь

 • бия — БИЭ, БИЯ Ср. Бие …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Бия — река, пр. составл. Оби; Республика Алтай и Алтайский край. Русские землепроходцы вышли к Бии в 1627 начале 1630 х гг, причем в их первых донесениях она называлась р. Би. В языке самодийцев, коренного населения берегов Бии, би река , причем в… …   Топонимический словарь

 • Бия —         река на Алтае, в Алтайском крае РСФСР. Слившись с Катунью, образует р. Обь. Длина 301 км, площадь бассейна 37 тыс. км2. Вытекает из Телецкого озера. В верховьях течёт в узкой долине, порожиста; ниже устья р. Лебедь долина расширяется.… …   Большая советская энциклопедия

 • бия — би я, деепр …   Русский орфографический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.