Translation: from macedonian to english

from english to macedonian

барометарски

Look at other dictionaries:

  • барометар — (грч baros, metron мера, мерило) физ 1. справа за мерење на воздушниот притисок, со извесно приспособување може да ja мери и надморската височина, 2. фиг она што служи за проценување на некоја ситуација (на пр, анкетите се барометар на јавното… …   Macedonian dictionary

  • изобари — (грч. isos, barys) мн. 1. линии на метеоролошка карта што поврзуваат места со ист притисок на воздухот, односно со еднакви просечни годишни барометарски промени 2. хем. атомски јадра со изобарни својства …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.