Translation: from english to macedonian

from macedonian to english

барање

Look at other dictionaries:

 • виндикација — (лат. vindicatio) 1. прав. полагање на право на сопственост над нешто и барање за негово враќање, барање на сопственикот да му се врати нешто што му било одземено 2. земање во заштита, заштитување …   Macedonian dictionary

 • реквизиција — (лат. requisitio) 1. барање, молба 2. прав. барање што една власт го упатува до друга заради помош и соработка во нешто 3. попишување или присилно одземање на имот, особено на прехранбени артикли, од народот за воени или државни потреби (обично… …   Macedonian dictionary

 • ултиматум — (лат. ultimatum) 1. последно барање или услов што една држава и го поставува на друга со закана дека, во случај на неприфаќање, ќе примени строги мерки, вклучувајќи и војна 2. воопшто: барање придружено со разни закани …   Macedonian dictionary

 • авокација — (лат avocatio) 1. отповикување 2. прав барање да се вратат актите од повисокиот кај понискиот суд …   Macedonian dictionary

 • амбитус — (лат ambitus) 1. арх покриен ходник околу црква, 2. кружна патека, 3. обиколување барање нешто, особено на недозволен начин, со поткупување и сл …   Macedonian dictionary

 • анагогија — (грч an agogo) 1. мистична интерпретација, апегорично толкување на таинствените места од Библијата, 2. барање на скриена, тајна смисла во некој книжевен текст …   Macedonian dictionary

 • бинарно пребарување — (анг binary search) метод на барање на знак или на низа од знаци со кој уште на почетокот се одредува дали бараниот елемент се наоѓа над или под моменталната местоположба, го скратува времето на барањето за педесет пати во однос на стандардната… …   Macedonian dictionary

 • виндикационо право — прав. право на барање испорачаната стока да му биде вратена на сопственикот ако купувачот станал несолвентен пред да ја исплати 3. одмазда, казна …   Macedonian dictionary

 • воајеризам — (фр. voir гледа) псих. болно барање на сексуално задоволување во гледањето (најчесто тајно) на голи луѓе, на луѓе што се соблекуваат и се предаваат на сексуални активности или вршат физиолошки потреби …   Macedonian dictionary

 • волитивен — (лат. volitio) 1. што потекнува од волјата 2. грам. назив за глаголските форми со кои се искажува волја, сакање, барање …   Macedonian dictionary

 • делегатар — (лат. delegatarius) трг. поверител што е упатен на некое трето лице заради барање на некој долг …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.