Translation: from bulgarian

Нещо буди тревога

 • 1 тревога

  трево́г|а ж., -и 1. ( безпокойство) Unruhe f, -n, Aufregung f, -en; 2. (грижа, опасение) Besorgnis f, -se, Sorge f, -n; 3. воен. Alarm m, -e; Изпадам в тревога In Aufregung geraten; Нещо буди тревога Etw. erweckt Besorgnis; Изпитвам тревога за някого Sich um jmdn. beunruhigen; sich um jmdn. Sorgen machen; Бия тревога Alarm schlagen.

  Български-немски речник > тревога

 • 2 нещо

  1. същ. object, thing; something
  дай ми нещо за ядене give me something to eat
  иди си вземи нещата go and get your things/belongings
  искам да ти кажа нещо I want to tell you something
  знаеш ли нещо за нея? do you know anything about her?
  нещо друго, още нещо something else
  нещо друго? anything else?
  имаш ли да ми кажеш още нещо? have you anything else to tell me? is there anything else you want to tell me?
  сега нещо друго and another thing; there's something else
  нещо ново? what news?
  нещо такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line
  какво нещо! what a thing! какво нещо е човекът man is a funny creature
  как може такова нещо? how's that possible?
  (как можа да стане такова нещо?) how did that come about?
  той ще постигне нещо, от него ще стане/излезе нещо he'll get somewhere, he'll make something out of himself
  имат го за нещо he's thought highly of
  той се мисли за (много) нещо he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself
  той не е нещо особено he's nothing special/much, разг. he's no great shakes
  оставям нещата да следват своя ход/своето развитие let things take their course
  и той е бил нещо някога he has known better days
  чаках два часа и нещо I waited for a little more than two hours
  една миля и нещо a little over than a mile
  нещо естествено a matter of course
  има нещо в това, което казваш there is something/much in what you say, you have something there
  наричам/назовавам нещата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade
  в реда на нещата е it's a matter of course, it's the natural order of things
  2. нар. slightly, a bit, somewhat
  малко нещо глух slightly deaf
  малко нещо не ми е добре I'm slightly off colour, I'm one degree under
  той е нещо неразположен he is somewhat indisposed
  нещо като (a) sort of
  той е нещо като поет he is a kind of a poet, he is by way of being a poet, he is something of a poet
  пренебр. he is a poet of sorts
  малко нещо художник a bit of an artist
  нещо повече and what is more
  чаках нещо около половин час I waited for half an hour or so
  да не ти е нещо роднина? is he by (any) chance a relative of yours? does he happen to be your relative?
  нещо си неспокоен you seem to be worried
  * * *
  нѐщо,
  ср., -а̀ object, thing; something; ( във въпросителни изречения) anything; в реда на \нещоата е it’s a matter of course, it’s the natural order of things; две мили и \нещоо a little over than two miles; иди си вземи \нещоата go and get your things/belongings; и той е бил \нещоо някога he has known better days; имат го за \нещоо he’s thought highly of; как може такова \нещоо? how’s that possible? какво \нещоо! what a thing? какво \нещоо е човекът man is a funny creature; наричам/назовавам \нещоата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade; \нещоата вървят добре it’s all smooth sailing; \нещоо друго? anything else? \нещоо естествено a matter of course; \нещоо ново? what news? \нещоо такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line; оставям \нещоата да следват своя ход/своето развитие let things take their course; при сегашното положение на \нещоата as things are; сега \нещоо друго and another thing; there’s something else; това е все пак \нещоо that’s something (anyway); той не е \нещоо особено he’s nothing special/much, разг. he’s no great shakes; той се мисли за (много) \нещоо he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself; той ще постигне \нещоо, от него ще стане/излезе \нещоо he’ll get somewhere, he’ll make something out of himself.
  ——————
  нареч. slightly, a bit, somewhat; да не ти е \нещо роднина? is he by (any) chance a relative of yours? does he happen to be your relative? малко \нещо не ми е добре I’m slightly off colour, I’m one degree under; \нещо като (a) sort of; \нещо повече and what is more; \нещо си неспокоен you seem to be worried; той е \нещо като музикант he is a kind of a musician, he is by way of being a musician, he is something of a musician; пренебр. he is a musician of sorts.
  * * *
  anything: Give me s.th. to eat. - Дай ми нещо да ям.; stuff; thing
  * * *
  1. (как можа да стане такова НЕЩО?) how did that come about? 2. (с въпросителни глаголи) anything 3. 1 същ. object, thing;something 4. 2 нар. slightly, a bit, somewhat 5. НЕЩО друго, още НЕЩО something else 6. НЕЩО друго? anything else? 7. НЕЩО естествено a matter of course 8. НЕЩО като (a) sort of 9. НЕЩО ново? what news? 10. НЕЩО повече and what is more 11. НЕЩО си неспокоен you seem to be worried 12. НЕЩО такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line 13. в реда на нещата е it's a matter of course, it's the natural order of things 14. да не ти е НЕЩО роднина? is he by (any) chance a relative of yours?does he happen to be your relative? 15. дай ми НЕЩО за ядене give me something to eat 16. една миля и НЕЩО a little over than a mile 17. знаеш ли НЕЩО за нея? do you know anything about her? 18. и той е бил НЕЩО някога he has known better days 19. иди си вземи нещата go and get your things/belongings 20. има НЕЩО в това, което казваш there is something/much in what you say, you have something there 21. имат го за НЕЩО he's thought highly of 22. имаш ли да ми кажеш още НЕЩО ? have you anything else to tell me?is there anything else you want to tell me? 23. искам да ти кажа НЕЩО I want to tell you something 24. как може такова НЕЩО ? how's that possible? 25. какво НЕЩО! what a thing! какво НЕЩО е човекът man is a funny creature 26. малко НЕЩО глух slightly deaf 27. малко НЕЩО не ми е добре I'm slightly off colour, I'm one degree under 28. малко НЕЩО художник a bit of an artist 29. наричам/назовавам нещата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade 30. пренебр. he is a poet of sorts 31. при сегашното положение на нещата as things are 32. сега НЕЩО друго and another thing;there's something else 33. състоянието на нещата the state of affairs 34. това е все пак НЕЩО that's something (anyway) 35. той е НЕЩО като поет he is a kind of a poet, he is by way of being a poet, he is something of a poet 36. той е НЕЩО неразположен he is somewhat indisposed 37. той не е НЕЩО особено he's nothing special/much, разг. he's no great shakes: оставям нещата да следват своя ход/своето развитие let things take their course 38. той се мисли за (много) НЕЩО he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself 39. той ще постигне НЕЩО, от него ще стане/излезе НЕЩО he'll get somewhere, he'll make something out of himself 40. чаках НЕЩО около половин час I waited for half an hour or so 41. чаках два часа и НЕЩО I waited for a little more than two hours

  Български-английски речник > нещо

 • 3 тревога

  alarm; anxiety, uneasiness
  воен. (сигнал) alarm, alert
  бия тревога sound the alarm
  вдигам тревога raise an alarm, give the alarm
  вдигам лъжлива тревога raise a false alarm; cry wolf
  в тревога съм be alarmed/anxious/uneasy
  бойна тревога a battle alarm/alert
  въздушна тревога alert, an air-raid warning/alert
  тревога за пожар a fire alarm
  сигнал за тревога мор. воен. a distress signal
  * * *
  трево̀га,
  ж., само ед. alarm; anxiety, uneasiness; fluster; discomposure; disquiet, disquietedness, disquietude; воен. ( сигнал) alarm, alert; бия \тревогаа sound/ring the alarm; бойна \тревогаа a battle alarm/alert; в \тревогаа съм be alarmed/anxious/uneasy; вдигам \тревогаа raise an alarm, give the alarm; вдигам лъжлива \тревогаа raise a false alarm; cry wolf; въздушна \тревогаа alert, air-raid warning/alert; камбана за \тревогаа tocsin; сигнал за \тревогаа мор. воен. distress signal; \тревогаа за пожар fire alarm; химическа \тревогаа gas alert/alarm.
  * * *
  alarm: a battle тревога - бойна тревога, raise the тревога - вдигам тревога; anxiety (и въздушна); uneasiness ; discomposure ; disquietude; disturbance ; fuss {fXz}; harassment
  * * *
  1. alarm;anxiety, uneasiness 2. ТРЕВОГА за пожар a fire alarm 3. бия ТРЕВОГА sound the alarm 4. бойна ТРЕВОГА a battle alarm/alert 5. в ТРЕВОГА съм be alarmed/anxious/uneasy 6. вдигам ТРЕВОГА raise an alarm, give the alarm 7. вдигам лъжливаТРЕВОГА raise a false alarm;cry wolf 8. воен. (сигнал) alarm, alert 9. въздушна ТРЕВОГА alert, an air-raid warning/alert 10. камбана за ТРЕВОГА tocsin 11. сигнал за ТРЕВОГА мор. воен. a distress signal 12. химическа ТРЕВОГА a gas alert/alarm

  Български-английски речник > тревога

 • 4 нещо

  не́що I. неопр. мест. etwas, was; нещо прекрасно Etwas Wunderschönes. II. ср., -а Sache f, -n, Ding n, -e; Преживях много нещоа Ich habe Vieles erlebt; Опаковам си нещоата Seine Sachen einpacken; Това е нещоо друго Das ist etwas Anderes; Всяко нещоо си има две страни Jede Sache/jedes Ding hat zwei Seiten.

  Български-немски речник > нещо

 • 5 нещо

  ср неопр. мест - същ 1. (само ед. ч.) quelque chose m; 2. неща само мн. ч. стесн: а) (вещи, обикновено за дрехи) affaires fpl; effets mpl; неодобр (парцали) hardes fpl; нар nippes fpl, fringues fpl, frusques fpl; б) (работи) choses fpl; 3. в съчет: а) за мярка и нещо, без нещо peu, moins; б) (около) environ; 4. като съществително (значителна личност) quelque chose m; ставам нещо devenir qch; смятам се за нещо se croire qch; 5. като прил (някакъв) quelque, quelque chose comme; нещо сме роднини nous sommes qch comme parents; 6. като нрч: а) (за качество - почти, горе-долу) в съчет с малко un petit peu quelque chose; малко нещо не съм добре je me sens un petit peu qch malade; б) (за неуясненост в състоянието или действието) un petit peu; quelque chose m; разтревожена е нещо elle se fait de soucis pour quelque chose; elle se fait de la bile pour quelque chose; нещо не е в ред quelque chose n'est pas en règle а говоря за разни неща parler des choses et d'autres; в реда на нещата е c'est dans l'ordre des choses, c'est tout а fait normal, c'est tout naturel; нещо като un espèce de; нещо като усмивка un espèce de sourure; най-дребното нещо c'est la moindre des choses.

  Български-френски речник > нещо

 • 6 тревога

  ж 1. (безпокойство) anxiété f, angoisse f, inquiétude f; изпитвам тревога avoir de l'angoisse; живея в постоянна тревога vivre dans l'anxiété; 2. само ед. ч. воен alarme f, alerte f; давам тревога donner l'alarme; лъжлива тревога fausse alerte; въздушна тревога alerte aérienne а бия тревога donner l'éveil.

  Български-френски речник > тревога

 • 7 тревога

  трево̀г|а <-и>
  същ ж
  1. (безпокойство) preoccupaziòne f, ànsia f
  2. (сигнал) allàrme m, allèrta f
  бия тревога dare l'allarme

  Български-италиански речник > тревога

 • 8 давам тревога

  alarm

  Български-Angleščina политехнически речник > давам тревога

 • 9 зрителен сигнал за тревога

  visual alarms

  Български-Angleščina политехнически речник > зрителен сигнал за тревога

 • 10 лампа за сигнализиране на тревога

  alert light
  alert lights

  Български-Angleščina политехнически речник > лампа за сигнализиране на тревога

 • 11 лъжлива тревога

  false alarms

  Български-Angleščina политехнически речник > лъжлива тревога

 • 12 оставям нещо да отлежи

  season

  Български-Angleščina политехнически речник > оставям нещо да отлежи

 • 13 повикване по сигнал за тревога

  alarm call
  alarm calls

  Български-Angleščina политехнически речник > повикване по сигнал за тревога

 • 14 радиационна тревога

  radiation alarms

  Български-Angleščina политехнически речник > радиационна тревога

 • 15 сигнал за тревога

  alarm
  alarm signal
  alarm signals

  Български-Angleščina политехнически речник > сигнал за тревога

 • 16 тревога

  alarm
  alert

  Български-Angleščina политехнически речник > тревога

 • 17 нещо

  нечто
  что-либо
  что-нибудь
  что-то
  * * *
  1. не́що; какво́то и да е
  что-либо, что-нибудь
  2. не́що
  нечто
  3. не́що
  что-то

  Български-руски речник > нещо

 • 18 тук нещо не е в ред

  тут что-то не так
  * * *
  тук не́що не е в ред
  тут что-то не так

  Български-руски речник > тук нещо не е в ред

 • 19 Да му / ѝ предам ли нещо?

  Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten?

  Bългарски-немски речник ново > Да му / ѝ предам ли нещо?

 • 20 Желаете ли и нещо друго?

  Kommt noch etwas hinzu? [Frage an den Kunden]

  Bългарски-немски речник ново > Желаете ли и нещо друго?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.