Translation: from greek to english

from english to greek

μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον

 • 1 ἐς

  ἐς, εἰς, ἐν (following noun governed, P. 4.44, P. 6.4, P. 9.55, I. 7.41 fr. 162, ?fr. 333a. 8.)
  1
  a to, towards, into.
  I generally, lit. & met.

  ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν O. 1.10

  ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον φίλαν

  τε Σίπυλον O. 1.38

  ὕδατος πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ τάμον (e Σ Mommsen: ἐπ codd.) O. 1.48

  ἐμὲ δ' ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς Ἆλιν O. 1.78

  ῥοαὶ δ' ἐς ἄνδρας ἔβαν O. 2.34

  ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν ἄνθεα ἄγαγον O. 2.49

  ἐς γαῖαν πορεύειν O. 3.25

  ἐς ταύταν ἑορτὰν νίσεται O. 3.34

  ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν O. 5.14

  φέρειν γῆρας εὔθυμον ἐς τελευτάν O. 5.22

  ἦλθεν δ' Ἴαμος ἐς φάος O. 6.44

  δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν ἴμεν O. 6.63

  μαντεύσατο δ' ἐς θεὸν ἐλθών O. 7.31

  πλόον εἶπε Λερναίας ἀπ' ἀκτᾶς εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν O. 7.33

  ἐς Ἴστρον ἐλαύνων O. 8.47

  [ βρότεα σώμαθ' ᾇ κατάγει κοίλαν ἐς ἄγυιαν θνᾳσκόντων (v. l. πρός) O. 9.34]

  εἰς Ἀίδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται O. 10.92

  ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυάταν ὑπεράφανον ὦρσεν P. 2.28

  εὖναι δὲ παράτροποι ἐς κακότατ' ἀθρόαν ἔβαλον P. 2.35

  εἰς Ἀίδα δόμον κατέβα P. 3.11

  πέμψεν κασιγνήταν ἐς Λακέρειαν P. 3.34

  ἤλυθεν ἐς λέχος P. 3.99

  Ταίναρον εἰς ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθὼνP. 4.44

  ἐς εὐδείελον χθόνα μόλῃ P. 4.76

  ἐς δ' Ἰαολκὸν ἐπεὶ κατέβα P. 4.188

  ἐς δὲ κίνδυνον βαθὺν ἰέμενοι P. 4.207

  ἐς Φᾶσιν δἔπειτεν ἤλυθον P. 4.211

  ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν P. 5.67

  ὀμφαλὸν ἐριβρόμου χθονὸς ἐς νάιον προσοιχόμενοι P. 6.4

  ἐπὶ λαὸν ἀγείραις νασιώταν ὄχθον ἐς ἀμφίπεδονP. 9.55

  ναυσὶ δ' οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις ἐς Ψπερβορέων ἀγῶνα θαυμαστὰν ὁδόν P. 10.30

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.46

  ἴτε σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων θησαυρὸν (Tric.: εἰς codd.) P. 11.4

  θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς μόλεν N. 1.35

  ἐς θαλάμου μυχὸν εὐρὺν ἔβαν N. 1.42

  καὶ ἐς Αἰθίοπας ἔπαλτο (sc. ὄνυμ' αὐτῶν) N. 6.49

  εἰς Ἐφύραν ἵκοντο N. 7.37

  φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω N. 7.62

  κωμάσομεν παρ' Ἀπόλλωνος Σικυωνόθε,

  Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν, ὄλβιον ἐς Χρομίου δῶμ N. 9.2

  —3.

  καί ποτ' ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18

  φαινομέναν δ' ἄῤ ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι N. 9.21

  ὁ δ' ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ ἐς κείνου γενεάν i. e. into relationship with him N. 10.14

  εὖ μὲν Ἀρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον N. 11.3

  σὺν Χάρισιν δ' ἔμολον Λάμπωνος υἱοῖς τάνδ ἐς εὔνομον πόλιν I. 5.22

  τὸν (= Τελαμῶνα)

  χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἆγε σύμμαχον ἐς Τροίαν I. 6.27

  ἀνὰ δ' ἄγαγον ἐς φάος οἵαν μοῖραν ὕμνων I. 6.62

  Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ἐς Ἄργος ἵππιον (Er. Schmid: εἰς codd.) I. 7.11

  ἐθέλοντ' ἐς οὐρανοῦ σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν I. 7.45

  σὲ δ' ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν I. 8.21

  ἰόντων δ' ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ ἀγγελίαιI. 8.41

  ἐς Τροία[ν Pae. 6.75

  μή μιν εὔφρον' ἐς οἶκον μήτ ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν βίου Pae. 6.115

  ἀγ]λαάν τ ἐς αὐλὰν Pae. 7.3

  ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες δίδυμοι παῖδες Pae. 12.15

  ]δ εἰς [Ἀ]χέροντα[ Πα. 22e. 9. μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν Παρθ. 2. 3. τεὸν δεῦτ' ἐς ἄλσος fr. 122. 18. δαιτίκλυτ[ον] πόλιν ἐς Ὀρχομενῶ διώξιππον ?fr. 333a. 8. up to,

  φαεννὸν ἐς αἰθέρα μιν πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι O. 7.67

  πίτναν τ' ἐς αἰθέρα χεῖρας ἁμᾶ ( εἰς coni. Er. Schmid) N. 5.11 ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν fr. 133. 2. πιτνάντες θοὰν κλίμακ' οὐρανὸν ἐς αἰπύν fr. 162. down into,

  βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας ἵζοισαν ἑὰν πόλιν O. 10.37

  πέτρας φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου πλάκα P. 1.24

  τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβρος οὔτ' ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι P. 6.12

  χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον Pae. 4.44

  πρόφασις ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον fr. 228. into (a vehicle)

  τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ' ἀναβαίνων N. 9.4

  ἐς δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον I. 2.2

  II of journeying, upon

  ἐς φανερὰν ὁδὸν ἔρχονται O. 6.73

  ἐς πλόον ἀρχομένοις (v. l. ἐρχομένοις) P. 1.34

  ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα I. 7.41

  III sc. δόμους, to the home of

  εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.34

  b towards, in the direction of

  δᾶμον γεραίρων τράποι σύμφωνον ἐς ἡσυχίαν P. 1.70

  δαίμων δ' ἕτερος ἐς κακὸν τρέψαις P. 3.35

  καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι publicly fr. 42. 4. ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας i. e. turn this omen into some manner of prosperity for Thebes Πα... εὖτ' ἂν ἴδω παίδων νεόγυιον ἐς ἥβαν look upon fr. 123. 12.
  c with a view to, with the object of, for φίλια δῶρα Κυπρίας ἄγ' εἴ τι ἐς χάριν τέλλεταιO. 1.75

  ὁπᾷ τε κοινὸν λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν O. 10.12

  εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία ἔπεα διαρκέσει N. 7.48

  νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος N. 8.21

  ἀλλ' Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον I. 6.36

  Σκύριαι δ' ἐς ἄμελξιν γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται fr. 106. 4.
  d with regard to, in reference to

  ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζει O. 2.85

  ( αἶνον)

  ποτ' ἐς Ἀμφιάρηον φθέγξατ O. 6.13

  ]κυριώτερο[ λτ;εἰς σοφίας λόγον> (supp. Snell ex Aristide.) fr. 260. 7. ἄμαχοί ( τινες) εἰς σοφίαν (si quidem recte hoc frag. Pindaro tribuitur, certe alia erat forma verborum apud P.) ?fr. 353.
  e of time, for, during.

  ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται P. 3.105

  τὰ δ' εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκμαρτον προνοῆσαι P. 10.63

  ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥροες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται fr. 133. 5.
  f dub. & frag. “ δοιὰ βοῶν θερμὰ δ' εἰς ἀνθρακιὰν στέψαν” ( πρὸς coni. Schr.: δὶς Turyn) fr. 168. 2. ]

  μενος οὔ κεν ἐς ἀπλακ[ Pae. 18.6

  ]τ' ἐς αὐτὸν[ Δ. 4f. 6.
  2 ἐν, a Doric form of ἐς.
  a to, towards

  Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ P. 5.38

  δεῦτ' ἐν χορόν, Ὀλύμπιοι fr. 75. 1.
  b into

  ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θ' ἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον P. 2.11

  μιν ἐν πέλ[α]γ[ο]ς ῥιφθεῖσαν (ἀν Π̆{S}, i. e. ἀνὰ: πέλ[α]γ[ο]ς Wil.: πελ[ά]γε[ι G-H.) Πα. 7B. 46.
  d in regard to δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (Wil.: ἐς γενεὰς codd.: ἐγγενὲς e Σ Ritterhuius: ἐς γένος Fulvius Orsinus) N. 4.68

  ἐν πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει P. 2.86

  θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος fr. 108a. 2.

  Lexicon to Pindar > ἐς

 • 2 μάκαρ

  μᾰκᾰρ ( μάκαρ nom., voc.; μάκαρες, -ων, -ες; μάκαιρα, -αν.)
  a of gods and heroes, pro subs.

  ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν O. 1.52

  ἔνθα μακάρων νᾶσον ὠκεανίδες αὖραι περιπνέοισιν O. 2.70

  φυλάσσοντες μακάρων τελετάς O. 3.41

  χρὴ πρὸς μακάρων τυγχάνοντ' εὖ πασχέμεν P. 3.103

  Κρονίδαι μάκαρες P. 5.118

  ὦ μάκαρ Herakles N. 7.94

  ὦ μάκαιρα Θήβα I. 7.1

  ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ' ἀγοραί I. 8.26

  ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων fr. 33. τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δ' ἐν Ὀλύμπῳ χθονὸς ἄστρον fr. 33c. 5. “

  μακάρων τ' ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος Pae. 4.46

  ὦ μάκαρ Pan. fr. 96. 1.
  b of men. ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου Battos P. 4.59 μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής Battos P. 5.94 μάκαρ δὲ καὶ νῦν (sc. ἐσσί), κλεενᾶς ὅτι εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος ἵπποις ἑλὼν δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων Arkesilas P. 5.20 μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον the Hyperboreans P. 10.46
  c of cities, lands, ὀλβία Λακεδαίμων, μάκαιρα Θεσσαλία pr. P. 10.2, cf. I. 7.1
  d of the family hearth.

  ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν O. 1.11

  μετὰ χειμέριον ὄμβρον τεὰν καταιθύσσει μάκαιραν ἑστίαν i. e. of Arkesilas P. 5.11

  τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.17

  e fragg. [ει μακαρ[ Πα. 13a. 21. ]

  μακαρο[ Pae. 21.8

  ]μακάρων[ P. Oxy. 841, fr. 48.

  Lexicon to Pindar > μάκαρ

 • 3 μολεῖν

  μολεῑν (aor. 2, ( μολον, (μολεν, μόλον; μόλῃ; μόλοι; μολών, -όντα, -όντων, -όντας; μολεῖν.)
  1 have gone, come abs.,

  Ἀσώπιχον ἀείδων ἔμολον O. 14.18

  ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων ἑλκέων ξυνάονες P. 3.47

  ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν P. 4.177

  σὺν Ἑλένᾳ γὰρ μόλον P. 5.83

  τύχᾳ τε μολών (sc. ἐκράτησε) N. 10.25 c. local adv.,

  ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω πάλιν οἴκαδ' Μέμνων μόλοι N. 3.63

  met., πρὶν ὀδυνηρὰ γήραος ς[ μ]ολεῖν (ς[χεδὸν G-H: ς[ταθμὰ Wil.) Pae. 1.1 c. prep.,

  καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον Ἀρέθοισαν ἐπὶ κράναν P. 3.68

  Ζεὺς ἐπ' Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν N. 10.11

  οὐδὲ μολόντων παρὰ ματέρ' ἀμφὶ γέλως γλυκὺς ὦρσεν χάριν P. 8.85

  παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου μόλεν χθονός (Hermann: ἔμολεν) codd., Didymus: ἔμολον Σγρ) N. 7.34 παρὰ Κασταλίᾳ καὶ παρ' εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν

  δηριώντων ἐνόστησ' ἀντιπάλων N. 11.25

  εὖτ' ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς εὐδείελον χθόνα μόλῃ P. 4.77

  θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς μόλεν N. 1.36

  σὺν Χάρισιν δ' ἔμολον Λάμπωνος υἱοῖς τάνδ ἐς εὔνομον πόλιν I. 5.21

  ἀλλά μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει βαιοῖς σὺν ἔντεσιν ποτὶ πολὺν στρατόν Pae. 2.73

  c. acc.,

  Τεύθραντος πεδίον μολὼν ἔστα O. 9.71

  met.,

  καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν N. 10.36

  [ ἔμολον secl. Boeckh ut glossema fr. 75. 12] fragg., ]ποντ' ἔμολον[ Δ. 1. 1. ]ναι μολόντας[ fr. 140a. 52 (26). ἔμολε[.]αι παῖδα[ fr. 169. 41.

  Lexicon to Pindar > μολεῖν

 • 4 ὅμιλος

  ὅμῑλος (-ος, -ον.)
  1 gathering

  παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγεν ἱππευτᾶν Νομάδων δἰ ὅμιλον P. 9.123

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.46

  τυφλὸν δ' ἔχει ἧτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος N. 7.24

  φαινομέναν δ' ἄῤ ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι i. e. the army of the Seven against Thebes N. 9.21

  εὐανθἔ ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν' ὅμιλον I. 7.35

  ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούραις ἵππους Μυρμιδόνων, χαλκοκορυστὰν ὅμιλον ἐγείρων ( χαλκοκορυστᾶν ὁμίλει Wil.) Πα.. 1. ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον fr. 183.

  Lexicon to Pindar > ὅμιλος

 • 5 ποτέ

  1 once
  a in princ. cl., (often in conjunction with καί, otherwise within subs. phrase: exception fr. 93.)

  τὰ δὲ καί ποτ' ἐν ἀλκᾷ O. 13.55

  σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ' Ἀμαζονίδων στρατὸν καὶ Χίμαιραν ἔπεφνεν O. 13.87

  ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά νιν ἑπτάπυλοι Θῆβαι P. 9.79

  θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς P. 10.45

  καί ποτε χαλκότοξον Ἀμαζόνων μετ' ἀλκὰν ἕπετό οἱ N. 3.38

  χρυσαλακάτου ποτὲ Καλλίας ἁδὼν ἔρνεσι Λατοῦς N. 6.36

  βοτάνα τέ νίν ποθ' ἁ λέοντος νικάσαντ ἤρεφε N. 6.42

  φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα N. 9.13

  καί ποτ' ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον

  στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18

  Διομήδεα δ' ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλαυκῶπις ἔθηκε θεόν N. 10.7

  ἐκράτησε δὲ καί ποθ' Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι N. 10.25

  καί ποτ' Ἀνταίου δόμους προσπαλαίσων ἧλθ ἀνὴρ (v. l. καίτοι πότ, i. e. ποτί) I. 4.52

  ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ κεῖνος I. 8.65

  καί ποτε τὸν τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα κατέσχεθε fr. 51b.

  ὑδάτεσσι δ' ἐπ Ἀσωποῦ π[οτ ἀ]πὸ προθύρων βαρύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Pae. 6.135

  κεράιζε Τυφῶνα Ζεὺς πατὴρ ἐν Ἀρίμοις ποτέ fr. 93.
  b within rel. cl.

  ἐλαίας, τάν ποτε ἔνεικεν Ἀμφιτρυωνιάδας O. 3.13

  ( ἔλαφον)

  ἅν ποτε Ταυγέτα ἔγραψεν ἱεράν O. 3.29

  ( αἶνος)

  ὃν ποτ' ἐς Ἀμφιάρηον φθέγξατ, ἐπεὶ O. 6.13

  ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν, ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς O. 7.33

  ἔνθα Ῥόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν ἑπτὰ παῖδας O. 7.71

  τὸ δή ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ ἐξάρατο O. 9.9

  ( ὥρα)

  ἅ ποτε θάνατον ἆλκε O. 10.104

  ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γοργόνος ἦ πόλλ' Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν O. 13.63

  τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον P. 1.16

  οἶος ἐὼν θρέψεν ποτὲ Ἀσκλαπιόν P. 3.5

  στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ P. 3.74

  ( Πυθῶνι)

  ἔνθα ποτὲ χρῆσεν P. 4.4

  ( ἔπος)

  Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ P. 4.10

  “( ὄρνις) τόν ποτε δέξατP. 4.20 “( υἱὸς) τόν ποτ' Εὐρώπα τίκτεP. 4.46 τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ' ἐν δώματι Φοῖβος ἀμνάσειP. 4.53 ἀρχαίαν κομίζων τάν ποτε Ζεὺς ὤπασεν τιμάνP. 4.107θρόνος, ᾧ ποτε Κρηθείδας ἐγκαθίζων εὔθυνεP. 4.152 τῷ ποτ' ἐκ πόντου σαώθηP. 4.161

  τά ποτ' ἐν οὔρεσι P. 6.21

  λόγον φέρεις, τὸν ὅνπερ ποτ' Οἰκλέος παῖς αἰνίξατο P. 8.39

  Κυράνας· τὰν ὁ χαιτάεις ποτε Λατοίδας ἅρπασ P. 9.5

  ὅν ποτε Κρέοισ' ἔτικτεν P. 9.15

  παρ' οἶς ποτε Περσεὺς ἐδαίσατο λαγέτας P. 10.31

  τέχνᾳ, τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε P. 12.6

  σὺν ᾧ ποτε

  Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε N. 4.25

  τὸν κροπάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ (Hermann: ὁ σὸς ἀείσεται, παῖ codd.: ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Mommsen) N. 4.90

  τάν ποτ' εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν θέσσαντο N. 5.9

  ( θεός)

  ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ ποντίᾳ ἔν ποτε Κύπρῳ N. 8.18

  ( φιάλαισι)

  ἅς ποθ' ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν N. 9.52

  παῖδα, θρασεῖαι τόν ποτε Γηρυόνα φρίξαν κύνες I. 1.13

  θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ' ἐν ΝεμέᾳI. 6.48

  ταί μιν ῥύοντό ποτε μάχας ἐναριμβρότου ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα I. 8.54

  χθόνα τοί ποτε πέμψαν Pae. 4.42

  ]ποτ' εἶδεν ὑπὸ σπλάγχ[νοις] φέροισα τόνδ ἀνέῤ” (ἅν ]ποτ supp. G-H.) Πα. 8A. 18.

  οἶά ποτε Θήβᾳ[ Pae. 18.8

  τόν ποτε[ Πα. 22. b. 9. ἔνθα ποθ' Ἁρμονίαν [φ]άμα Δ. 2. 2. τόν ῥα Τέρπανδρός ποθ ὁ Λέσβιος εὗρεν fr. 125. 1. Ὀρχομενῶ ἔνθα ποτε[ ?fr. 333a. 9.
  c in quasi rel. cl., c. part., simm.

  τᾶσδέ ποτε χθονὸς οἰκιστὴρ O. 7.30

  τάν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν νᾶσον (Boeckh: ἅν ποτε codd.) P. 4.258

  κίχε νιν λέοντί ποτ' εὐρυφαρέτρας ὀβρίμῳ μούναν παλαίοισαν ἄτερ ἐγχέων ἑκάεργος Ἀπόλλων P. 9.26

  d in subord. cl.

  ὅτε τε μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο P. 2.33

  ἄκουσεν Δαναόν ποτ' ἐν Ἄργει οἶον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι γάμον P. 9.112

  e modifying adv.

  ὅτι πρόσθε ποτὲ Τιρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν O. 10.31

  2 ever
  a c. neg.
  I in princ. cl.

  ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ' ἀμβατὸς αὐτῷ P. 10.27

  ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον P. 10.49

  οὐδέ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν N. 3.39

  οὔ ποτ' ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί N. 3.41

  τὸ δ' ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ N. 7.102

  εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος N. 8.35

  οὐδέ ποτε ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ' ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν I. 2.39

  μήτ' ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν I. 2.44

  II c. inf.

  οὐδέ ποτ' ἐκλείψειν γενεάν O. 6.51

  παραγορεῖτο μή ποτε σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι αἰχμᾶς O. 9.77

  μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον P. 6.26

  b in subord. indef. cl.
  I conditional

  διδοῖ ψᾶφον περ' αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον P. 4.266

  εἴ ποτ' ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσαςI. 6.42
  II rel.

  οἷς ποτε πρώτοις περὶ δωδέκατον δρόμον ἐλαυνόντεσσιν ποτιστάξῃ Χάρις μορφάν O. 6.76

  3 referring to fut., some dayφαμὶ γὰρ τᾶσδ' ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαιP. 4.14

  ἀλλ' εὔχεται ποτὲ οἶκον ἰδεῖν P. 4.293

  Lexicon to Pindar > ποτέ

 • 6 ἁγέομαι

  1 lead, guide
  a abs.,

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  Δαμαίνας πα[ῖ, ἐ]να[ισίμ]ῳ νῦν μοι ποδὶ στείχων ἁγέο Παρθ. 2. 67.
  b c. gen., be leader in

  πολλοῖσι δ' ἅγημαι σοφίας ἑτέροις P. 4.248

  φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο παντοίων νόμων N. 5.25

  Lexicon to Pindar > ἁγέομαι

 • 7 Ἀθάνα

  ̆αθᾱνα, Ἀθᾱναία
  1 Athene cf. Παλλάς. πατέρος Ἀθαναία κορυφὰν κατ' ἄκραν ἀνορούσαισ (Byz.: Ἀθηναία codd.) O. 7.36 θέμεν Ἱππίᾳ βωμὸν εὐθὺς Ἀθάνᾳ.” v. Paus. 2. 4. 5 O. 13.82

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  τέχνᾳ τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν Γοργόνων οὔλιον θρῆνον διαπλέξαισ' Ἀθάνα P. 12.8

  θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50

  θέλεις λτ;ναίειν ἐμοὶγτ; σύν τ' Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ Ἄρει” Zeus speaks N. 10.84 ( Ζεύς) ὃς καὶ τυπ εὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34 Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας of the building of the third Delphic temple of Apollo Πα... ]Ἀθάνας[ fr. 215c. 1. test. fr. 262 v. Ῥῆσος; v. fr. 146.

  Lexicon to Pindar > Ἀθάνα

 • 8 Δανάα

  Δᾰνᾰα daughter of Akrisios, mother of Perseus. θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον to the Hyperboreans P. 10.45
  1

  υἱὸς Δανάας P. 12.17

  Ζεὺς ἐπ' Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν N. 10.11

  test., Σ Hom., <*> 319: αὐτὴ δέ, ὥς φησι Πίνδαρος καὶ ἄλλοι τινές, ἐφθάρη ὑπὸ τοῦ πατραδέλφου αὐτῆς Προίτου, ὅθεν αὐτοῖς καὶ στάσις ἐκινήθη (“fort. ad Δ. 4. trahendum” Snell) fr. 284.

  Lexicon to Pindar > Δανάα

 • 9 δέ

  δέ (the following combinations are to be found elsewhere: μέν δέ v. μέν. τε δέ v. τε δὲ δή v. δή. δ' ὦν v. ὦν. δέ τοι v. τοι. δὲ καί v. also καί. δαὖτε v. also αὖτε. δαὖ v. αὖ. δἄρα v. ἄρα. Since δέ is normallv used in a purely connective capacity, a decision between progressive and adversative δέ must often be arbitrary.)
  1 adversative.
  a opposing one sentence to what precedes (*, = following negative sentence)

  ἰδοῖσα δ O. 2.41

  λείφθη δὲ O. 2.43

  μαθόντες δὲ O. 2.87

  κρύψε δὲ O. 6.31

  μαντεύσατο δ O. 7.32

  ἔστι δὲ O. 8.77

  φέροις δὲ O. 9.41

  ἕπεται δ O. 13.47

  ἐξίει δ *P. 1.91

  χρὴ δὲ P. 2.34

  , P. 2.88

  φέρειν δ P. 2.93

  ἁδόντα δ P. 2.96

  πεύθομαι δP. 4.38

  κλέπτων δὲ P. 4.96

  ἐσσὶ δ P. 4.269

  φαντὶ δ P. 4.287

  λῦσε δὲ P. 4.291

  εἰμὶ δ P. 8.29

  ἔλπομαι δ P. 11.55

  πειρῶντι δὲ P. 10.67

  ἐλᾷ δὲ N. 3.74

  ἔστι δ N. 3.80

  διείργει δὲ N. 6.2

  εἴργει δὲ *N. 7.6

  τυχεῖν δ N. 7.55

  χρὴ δ' Pae. 2.56

  θνᾴσκει δὲ fr. 121. 4. πέφνε δὲ fr. 135.

  Χάρις δ O. 1.30

  ἁμέραι δ O. 1.33

  αἰὼν δ (v. l. τ) O. 2.10

  λάθα δὲ O. 2.18

  πένθος δὲ O. 2.23

  ῥοαὶ δ *O. 2.33 πολλοὶ δὲ *O. 6.11

  τεθμὸς δὲ O. 8.25

  Ἑρμᾶ δὲ O. 8.91

  νεῖκος δὲ O. 10.39

  ἀστῶν δ P. 1.84

  ἀμφοτέροισι δ P. 1.99

  ἑτέροισι δὲ P. 2.52

  στάθμας δὲ *P. 2.90

  αἰὼν δ P. 3.86

  παυροῖς δὲ P. 3.115

  Μοῖραι δ P. 4.145

  πόνων δ *P. 5.54 φάει δὲ *P. 6.14

  βία δὲ P. 8.15

  δαίμων δὲ P. 8.76

  βαιὰ δ P. 9.77

  πατὴρ δὲ P. 9.11

  ναυσὶ δ P. 10.29

  φθονεροὶ δ P. 11.54

  φθονερὰ δ N. 4.39

  ἄλλοισι δ N. 4.91

  τιμὰ δὲ N. 7.31

  ἐλπίδες δ N. 11.22

  κερδέων δὲ N. 11.47

  πάντα δ I. 1.60

  αἰὼν δὲ I. 3.17

  δαίμων δ I. 7.43

  ματρὸς δὲ Pae. 2.29

  κέντρον δὲ fr. 180. 3.

  ἴσαις δὲ O. 2.61

  ὑγίεντα δεἴ τις O. 5.23

  ἀκίνδυνοι δ O. 6.9

  ἄλλα δ O. 8.12

  τερπνὸν δ O. 8.53

  ἄγνωμον δὲ O. 8.60

  κεῖνα δὲ O. 8.62

  εὐανθέα δ P. 2.62

  ἀδύνατα δ P. 2.81

  σὸν δἄνθοςP. 4.158

  πότνια δ P. 4.213

  εὐδαίμων δὲ P. 10.22

  μυριᾶν δ *N. 3.42

  ἑκόντι δ N. 6.57

  πὰν δὲ N. 10.29

  ἀρχαῖαι δ N. 11.37

  Πανελλάνεσσι δ *I. 4.29

  ἰατὰ δ I. 8.15

  ματαίων δὲ Pae. 4.34

  ἐμπείρων δὲ fr. 110. σφετέραν δαἰνεῖ fr. 215. 3.

  ὡς δ O. 1.46

  εἰ δὲ O. 1.64

  , O. 1.108

  ὅσοι δ O. 2.68

  εἰ δ O. 3.42

  ὅσσα δὲ P. 1.13

  εἰ δὲ P. 3.63

  , P. 3.80, P. 3.103, P. 9.50 ὅσαις δὲ *P. 10.28

  τῶν δ P. 10.61

  εἰ δὲ P. 12.28

  , N. 3.19

  ὃς δὲ N. 3.41

  εἰ δ N. 5.19

  , N. 5.50

  ὃς δ I. 1.50

  εἰ δέ τις I. 1.67

  ἐμοὶ δ O. 1.52

  τὶν δ O. 10.93

  ἐγὼ δὲ O. 10.97

  , O. 13.49

  ἐμὲ δ O. 13.93

  , P. 2.52

  τὶν δὲ P. 3.84

  τὺ δ P. 8.61

  ἐμοὶ δὲ P. 10.48

  ἐγὼ δ N. 1.33

  ἐμοὶ δ N. 4.41

  ἐγὼ δὲ N. 7.20

  ἐγὼ δ N. 8.38

  σεῦ δ *N. 8.46

  ἐγὼ δὲ I. 1.32

  ἄμμι δ I. 1.52

  τὶν δ I. 5.17

  ἐμοὶ δὲ I. 6.56

  ἄμμι δ I. 7.49

  ἐμοὶ δὲ Πα. 7B. 21.

  τοὶ δ O. 6.52

  τὸν δ O. 13.92

  τῶν δP. 4.41

  τὸν δ P. 4.101

  τὸ δ P. 7.18

  ὁ δὲ P. 8.48

  τὸ δὲP. 8.51

  τά δ P. 8.76

  P. 10.63 τὰν δ fr. 107a. 6 ὁ δ fr. 169. 26.

  τὸ δ O. 1.99

  τῶν δ O. 2.15

  τῶν δὲ *O. 12.9

  τὸν δὲ P. 1.95

  ὁ δὲ P. 2.73

  τὰν δ *P. 3.62

  τὸ δ P. 5.72

  , P. 8.32

  ὁ δὲ P. 8.88

  τὸ δὲ N. 6.55

  N. 7.102

  ὁ δ N. 9.24

  τὸ δ N. 11.43

  , I. 5.19

  ὁ δ I. 7.39

  ἐς δ O. 2.85

  σὺν δὲ. O. 6.98

  ἀμφὶ δὲ O. 7.24

  ἐν δὲ O. 7.94

  ποτὶ δ P. 2.84

  ἐν δαὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δ P. 8.92

  σὺν δὲ N. 7.6

  ἐν δ I. 5.53

  ἐς δὲ fr. 133. 5. ἀνὰ δ' ἔλυσεν *N. 10.90

  αἰεὶ δ O. 5.15

  ὅμως δὲ O. 10.9

  νῦν δὲ O. 12.17

  ἄλλοτε δ P. 3.103

  εὐθὺς δ N. 1.54

  νῦν δ I. 1.39

  , I. 4.18 κρυφᾷ δὲ fr. 203. 2.
  b opposing one part of a sentence to the preceding negative part.

  μήτὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δαὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297

  ἄδικον οὔθ' ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, σοφίαν δ P. 6.49

  καί μιν οὔπω τεθναότ, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν N. 10.74

  2 progressive, connective.
  a connecting sentences.

  λάμπει δὲ O. 1.23

  ἔστι δ O. 1.35

  ἔχει δ O. 1.59

  ἕλεν δ O. 1.88

  πέποιθα δὲ O. 1.103

  ἕπεται δὲ O. 2.22

  φιλεῖ δὲ O. 2.26

  φύονται δὲ O. 4.25

  ἵκων δὲ O. 5.9

  ἀρχομένου δ O. 6.3

  ἀντεφθέγξατο δ O. 6.61

  ἵκοντο δ O. 6.64

  τιμῶντες δ O. 6.72

  εἶπον δὲ O. 6.93

  τεῦξαν δ O. 7.48

  μνασθέντι δ O. 7.61

  ἐκέλευσεν δ O. 7.64

  τελεύταθεν δὲ O. 7.68

  κέκληνται δὲ O. 7.76

  ἄνεται δὲ O. 8.8

  ἦν δὲ O. 8.19

  κατακρύπτει δὲ O. 8.79

  θάλλει δ O. 9.16

  ἀείδετο δὲ O. 10.76

  χλιδῶσα δὲ O. 10.84

  τρέφοντι δ O. 10.95

  ἔστι δ O. 11.2

  ἐθέλοντι δ O. 13.9

  δέξαι δὲ (v. l. τε) O. 13.29

  νοῆσαι δὲ O. 13.48

  φώνασε δ O. 13.67

  εὕδει δ P. 1.6

  φαντὶ δὲ P. 1.52

  θέλοντι δὲ P. 1.62

  ἔσχον δ P. 1.65

  ἔμαθε δὲ P. 2.25

  καιομένα δ P. 3.44

  εἶπε δ P. 4.11

  ἔπταξαν δ P. 4.57

  ἧλθε δέ οἱ P. 4.73

  τάφε δ P. 4.95

  δύνασαι δP. 4.158 μεμάντευμαι δP. 4.163

  πέμψε δ P. 4.178

  ἔειπεν δ P. 4.229

  κτίσεν δ P. 5.89

  ἄγοντι δὲ P. 7.13

  αὔξων δὲ *P. 8.38

  ῥαίνων δὲ P. 8.57

  ὑπέδεκτο δ P. 9.9

  γεύεται δ P. 9.35

  ἔστι δ N. 2.10

  ἄρχε δ N. 3.10

  δάμασε δὲ N. 3.23

  ἕπεται δὲ N. 3.29

  λεγόμενον δὲ N. 3.52

  νύμφευσε δ N. 3.56

  φρονεῖν δ N. 3.75

  δέξαιτο δ N. 4.11

  χαίρω δ N. 5.46

  χρὴ δ N. 5.49

  πέταται δ N. 6.48

  ἀναπνέομεν δ N. 7.5

  πέσε δ N. 7.31

  ἐὼν δ N. 7.64

  μαθὼν δὲ N. 7.68

  δύνασαι δὲ N. 7.96

  ἔβλαστεν δ N. 8.7

  αὔξεται δ N. 8.40

  χαίρω δὲ N. 8.48

  ἔστι δ N. 9.6

  ἔστι δὲ N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ N. 10.25

  ἕπεται δὲ N. 10.37

  μεταμειβόμενοι δ N. 10.55

  λάμπει δὲ I. 1.22

  ἔστιν δ I. 4.31

  κρίνεται δ I. 5.11

  κλέονται δ I. 5.27

  τετείχισται δὲ I. 5.44

  φέρε δεὔμαλλον μίτραν I. 5.62

  φλέγεται δὲ I. 7.23

  ἔτλαν δὲ I. 7.37

  παυσάμενοι δ *I. 8.7

  χρὴ δὲ I. 8.15

  εἶπε δ I. 8.31

  ἰόντων δ I. 8.41

  ἔραται δέ Pae. 6.58

  ἐπεύχομαι δ' Πα. 7B. 15. πεφόρητο δ' Πα. 7B. 49.

  ἐνέθηκε δὲ Pae. 8.82

  ἔειπε δὲ[ Πα. 8A. 23.

  κατακρίθης δὲ Pae. 16.5

  λέγοντι δὲ Δ. 1. 1. τρέχετο δὲ fr. 74. εὕδει δὲ fr. 131b. 3. μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δἐγώ fr. 150. λαβὼν δ fr. 169. 20. λάμπει δὲ fr. 227. 2. κόρῳ δ *O. 1.56

  ἄνθεμα δὲ O. 2.72

  Μοῖσα δ O. 3.4

  ξείνων δ O. 4.4

  χεῖρες δὲ O. 4.25

  βασιλεὺς δ O. 6.47

  Οὐρανὸς δ O. 7.38

  Ὀρσοτρίαινα δ O. 8.48

  πατρὶ δὲ O. 8.70

  λαοὶ δ O. 9.46

  κείνων δ (δ del. Schr.) O. 9.53

  τόλμα δὲ O. 9.82

  φῶτας δ O. 9.91

  μία δ O. 9.106

  ἀρχαῖς δὲ O. 10.78

  πολλὰ δ O. 12.10

  πατρὸς δὲ O. 13.35

  κῆλα δὲ P. 1.12

  κίων δ P. 1.19

  στρωμνὰ δὲ P. 1.28

  ἄνδρα δ P. 1.42

  χάρμα δ P. 1.59

  ἄλλοις δέ P. 2.13

  θεῶν δ P. 2.21

  εὐναὶ δὲ P. 2.35

  βουλαὶ δὲ P. 2.65

  ψευδέων δ P. 3.29

  δαίμων δ P. 3.34

  βάματι δ P. 3.43

  Διὸς δ P. 3.95

  ἐσθὰς δ P. 4.79

  φὴρ δέ P. 4.119

  δράκοντος δὲ P. 4.244

  πολλοῖσι δ P. 4.248

  θεράπων δέ οἱ P. 4.287

  σοφοὶ δέ τοι P. 5.12

  νόῳ δὲ P. 6.47

  Μεγάροις δ P. 8.78

  φόβῳ δP. 9.32

  θαλάμῳ δὲ P. 9.68

  ἀρεταὶ δ P. 9.76

  πατρὸς δ P. 10.2

  ἅρμα δ N. 1.7

  ἀρχαὶ δὲ N. 1.8

  Ἀχάρναι δὲ N. 2.16

  διψῇ δὲ N. 3.6

  Λαομέδοντα δ N. 3.36

  σώματα δ N. 3.47

  βοὰ δὲ N. 3.67

  ῥῆμα δ N. 4.6

  ἴυγγι δ N. 4.35

  Θεανδρίδαισι δ N. 4.73

  ὕμνος δὲ N. 4.83

  πότμος δὲ N. 5.40

  ἔργοις δὲ N. 7.14

  σοφοὶ δὲ N. 7.20

  σοφία δὲ N. 7.23

  φυᾷ δ N. 7.54

  Διὸς δὲ N. 7.80

  βασιλῆα δὲ N. 7.82

  παίδων δὲ παῖδες N. 7.100

  χρεῖαι δ N. 8.42

  ἀρχοὶ δὲ N. 9.14

  Ἰσμηνοῦ δ N. 9.22

  παῦροι δὲ N. 9.37

  ἡσυχία δὲ N. 9.48

  Σικυωνόθε δ N. 10.43

  Κάστορος δ N. 10.49

  παῦροι δN. 10.78

  Ζεὺς δ N. 10.79

  λύρα δὲ N. 11.7

  ἄνδρα δ N. 11.11

  προμαθείας δ N. 11.46

  μελέταν δ I. 5.28

  Λάμπων δὲ I. 6.66

  γλῶσσα δ I. 6.72

  ἐπέων δὲ I. 8.46

  Αἰολίδαν δὲ fr. 5.

  Παιὰν δὲ Πα. 2. 3,, 1. κείνοις δ' Pae. 2.68

  τέρας δ Pae. 4.39

  ἤτορι δὲ Pae. 6.12

  Ἰλίου δὲ Pae. 6.81

  ἀμφιπόλοις δὲ Pae. 6.117

  ὑδάτεσσι δ Pae. 6.134

  γνώμας δ Pae. 14.39

  Ὀλυμ]πόθεν δέ Δ.. 3. πέτραι δ Δ... ἁνδρὸς δ Παρθ. 2. 3. ἀσκὸς δ fr. 104b. 4. πολλὰ δ fr. 111. 2. ὀδμὰ δ' Θρ... πυρὶ δ fr. 168. 3.

  ἑπτὰ δ O. 6.15

  μελίφθογγοι δ O. 6.21

  κυρίῳ δ O. 6.32

  τερπνᾶς δέπεὶ O. 6.57

  ἁδύλογοι δὲ O. 6.96

  ἀγαθαὶ δὲ O. 6.100

  ἐμῶν δ O. 6.105

  τοῦτο δ O. 7.25

  πολλαὶ δ O. 8.13

  ἐσλὰ δ O. 8.84

  ὀξείας δὲ O. 8.85

  πτερόεντα δ O. 9.11

  ἀγαθοὶ δὲ O. 9.28

  ἄλλαι δὲ O. 9.86

  ταύτᾳ δὲ O. 10.51

  ἀφθόνητος δ O. 11.7

  ἄμαχον δὲ O. 13.13

  δύο δ O. 13.32

  κελαινῶπιν δ P. 1.7

  ναυσιφορήτοις δ P. 1.33

  ἀψευδεῖ δὲ P. 1.86

  εὐανθεῖ δ P. 1.89

  πολλὰν δ P. 3.36

  αἴθων δὲ P. 3.58

  εἴκοσι δ P. 4.104

  Κρονίδᾳ δὲP. 4.115 τρίταισιν δP. 4.143 ταχέες δ (δ del. Boeckh) P. 4.179

  χαλκέαις δ P. 4.226

  ὀρθὰς δ P. 4.227

  μεγάλαν δ P. 5.98

  γλυκεῖα δὲ P. 6.82

  νέᾳ δ P. 7.18

  τέτρασι δ P. 8.81

  ὠκεῖα δ P. 9.67

  χρυσοστεφάνου δὲ P. 9.109

  Ἰσμήνιον δ P. 11.6

  κακολόγοι δὲ P. 11.28

  ξυναῖσι δ (om. Tricl.) P. 11.54

  μεγάλων δ N. 1.11

  ἁδυμελεῖ δ N. 2.25

  χαρίεντα δ N. 3.12

  καματωδέων δὲ *N. 3.17

  ποτίφορον δὲ N. 3.31

  συγγενεῖ δέ N. 3.40

  ξανθὸς δ N. 3.43

  κραγέται δὲ N. 3.82

  τυφλὸν δ N. 7.23

  ποτίφορος δ N. 7.63

  ἀγαπατὰ δὲ N. 8.4

  μέγιστον δ N. 8.25

  χρυσέων δ N. 8.27

  κενεᾶν δ N. 8.45

  θεσπεσία δ *N. 9.7

  κρέσσων δὲ N. 9.15

  ἀργυρέαισι δὲ N. 9.51

  ὕπατον δ N. 10.32

  λαιψηροῖς δὲ N. 10.63

  τόνδε δN. 10.80

  ἀπροσίκτων δ N. 11.48

  μυρίαι δ I. 6.22

  ἁδεῖα δ I. 6.50

  ἀμνάμονες δὲ I. 7.17

  θνατᾶς δ fr. 61. 5. σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιοστὰ δ' Παρθ. 2. 3. ἀκλεὴς δ (om. codd.: supp. Boeckh) fr. 105b. 3.

  εἰ δὲ O. 2.56

  , O. 6.77, O. 8.54

  οἷον δ O. 9.89

  εἰ δὲ O. 11.2

  , O. 13.105, P. 3.110

  ὅσσα δὲ N. 2.17

  εἰ δ N. 4.13

  , N. 7.11, N. 7.86, N. 7.89, I. 1.41, I. 5.22

  τὰ δ N. 4.91

  οἷοι δ I. 9.6

  εἰ δέ τις Pae. 2.31

  οἷσι δὲ (Boeckh: γὰρ ἂν codd.) fr. 133. 1.

  ἐμὲ δὲ O. 1.100

  τὶν δὲ O. 5.7

  ὔμμιν δὲ O. 13.14

  τὺ δὲ P. 2.57

  τὶν δὲ P. 4.275

  σὲ δ P. 5.14

  σεῦ δ N. 1.26

  ἐγὼ δὲ N. 3.11

  τὺ δ N. 5.41

  ἐγὼ δ I. 6.16

  τὺ δέ I. 7.31

  τὶν δὲ Pae. 3.13

  ἐμοὶ δ' Pae. 4.52

  ὁ δ O. 7.10

  τὰ δ O. 13.101

  O. 13.106

  δὲ P. 1.8

  οἱ δ P. 4.133

  τῶν δ P. 4.277

  τὸν δὲ P. 9.38

  ὁ δὲ P.9.107. “ ταὶδP. 9.62

  τὰ δ N. 9.42

  τοὶ δ N. 10.66

  , I. 8.45 ἁ δὲ fr. 130. 6.

  τὸ δὲ O. 1.93

  , O. 2.51

  αἱ δὲ O. 7.30

  τὸ δὲ O. 10.55

  ὁ δὲ P. 1.35

  τὸ δὲ P. 1.99

  τὸν δὲ P. 2.40

  P. 3.108

  ἁ δὲ P. 3.114

  τὸν δὲ P. 4.184

  ὁ δ P. 5.60

  τὸ δ P. 5.85

  ὁ δὲ P. 9.78

  τῶν δ P. 10.19

  αἱ δὲ N. 4.2

  ὁ δὲ N. 7.67

  τὸ δὲ I. 7.47

  τὰ]ν δὲ Pae. 1.9

  ὁ δὲ Pae. 2.66

  τὸ δὲ Pae. 4.32

  ἐν δὲ O. 7.5

  , O. 7.43

  ἄτερ δ O. 9.44

  ἐν δὲ O. 13.22

  , O. 13.40

  σὺν δ P. 1.51

  ἐν δ P. 2.41

  ἐκ δ P. 2.46

  ἐν δὲP. 4.88

  ἐς δ P. 4.188

  σὺν δ P. 4.221

  ἐν δὲ P. 4.291

  σὺν δ P. 9.115

  ἐν δ P. 10.71

  ἐκ δὲ N. 10.44

  ἂν δ fr. 33d. 7, fr. 119. 1. σὺν δ fr. 122. 9. πρὸς δ fr. 123. 6.

  οὕτω δὲ O. 2.35

  ἠυ δὲ O. 5.16

  ἄλλοτε δ O. 7.11

  ἀπάτερθε δ O. 7.74

  μάλα δὲ O. 10.87

  νῦν δ O. 13.104

  οὕτω δ P. 1.56

  εὖ δ P. 1.99

  ἁμᾶ δ P. 3.36

  τάχα δ P. 4.83

  αἶψα δ P. 4.133

  ἀκᾷ δ P. 4.156

  τάχα δὲ P. 4.171

  ἄτερθε δὲ P. 5.96

  οὕτω δὲ P. 8.93

  νῦν δP. 9.55

  οὕτω δ P. 9.117

  ταχὺ δ P. 10.51

  θαμὰ δ N. 1.22

  μάλα δ N. 7.10

  ἅμα δ fr. 74. ἔνθεν δὲ fr. 119. 2. ταχέως δ fr. 169. 24.
  b in enumeration, narration, simm. ὁ δ' ἐμὲ δ κράτει δὲO. 1.73—8. ἔργα δὲ ἦν δὲ δαέντι δὲ καὶ φαντὶ δ', ἁλμυροῖς δ, ἀπεόντος δ —. O. 7.52—8. γλαυκοὶ δὲ, οἱ δύο μὲν, αὖθι δ'. εἷς δ ἔννεπε δO. 8.37—41. ἔχεν δὲ, μάτρωος δὲ. πόλιν δ'. ἀφίκοντο δὲ. υἱὸν δὲO. 9.61—9. τὰ δὲ. σύνδικος δ'. τὸ δὲ. πολλοὶ δὲ. ἄνευ δὲO. 9.94—103. τράπε δὲ. πύκτας δ'. θάξαις δὲ. ἄπονον δ. ἀγῶνα δ, πέφνε δ. λόχμαισι δὲO. 10.15—30. ἀνὰ δ'. παρκείμενον δὲ. ἐνυπνίῳ δ. τελεῖ δὲ. ἀναβαὶς δ. σὺν δὲO. 13.72—87. “δώδεκα δὲ. τουτάκι δ'. φιλίων δ. φάτο δ. γίνωσκε δ. ἂν δ —” P. 4.25—34. ἐσσύμενοι δ'. τῶν δ. πραὺν δP. 4.135—6. ἐπεὶ δ'. ἐκ νεφέων δὲ. λαμπραὶ δ. ἀμπνοὰν δ. κάρυξε δ. εἰρεσία δ. σὺν Νότου δ. φοίνισσα δὲ. ἐς δὲ κίνδυνονP. 4.191—207. πῦρ δὲ. σπασσάμενος δ'. ἴυξεν δ. πρὸς δ. αὐτίκα δ. ἔλπετο δP. 4.233—43. ὁ δ'. Μεσσανίου δὲ. χαμαιπετὲς δ. αὐτοῦ μένων δP. 6.33—8. κέρδος δὲ. βία δὲ. δμᾶθεν δὲ. ἔπεσε. τελέαν δP. 8.13—24. Μοῖσα δ'. παντᾷ δὲ. νόσοι δ. πόνων δὲ. θρασείᾳ δὲ. ἁγεῖτο δP. 10.37—45. ἔσταν δ'. λέλογχε δὲ. τέχναι δ. χρὴ δN. 1.19—25. ταχὺ δὲ. ἐν χερὶ δ'. ἔστα δὲ. παλίγγλωσσον δέ. γείτονα δ. ὁ δέN. 1.51—61. ἐν δ'. Θέτις δὲ. Νεοπτόλεμος δ. Παλίου δὲ. τὰ Δαιδάλου δὲ. ἄλαλκε δὲ. πῦρ δὲ. εἶδεν δN. 4.49—66. πρόφρων δὲ. ἐν δὲ. αἱ δὲ. ψεύσταν δὲ. τὸ δ'. τοῖο δ. εὐθὺς δ. ὁ δN. 5.22—34. ὁ δ' Μολοσσίᾳ δ. ᾤχετο δὲ. βάρυνθεν δὲ. ἐχρῆν δέN. 7.36—44. νεαρὰ δ'. ὄψον δὲ. ἅπτεται δ. χειρόνεσσι δ —. N. 8.20—2. πατρὶ δ — (Heyne: τ codd.) θρέψε δ'. ὁ δN. 10.12—3. Ζεὺς δ'. ἅμα δ. χαλεπὰ δ. ταχέως δN. 10.71—3. Ζεῦ, μεγάλαι δ'. ζώει δὲ. πλαγίαις δὲ. εὐκλέων δ. ἔστι δὲ. τὰ δὲ. ἀνδρῶν δI. 3.4—13. εἷλε δὲ. πέφνεν δὲ, σφετέρας δI. 6.31—3. ἐν δὲ, ἄγγελλε δὲ. νῦν δαὖ Πα. 2.. νέφεσσι δ'. περὶ δ. ἐπεὶ δ Πα... ἔλαμψαν δ. τελέσαι δ. ἐφθέγξαντο δ Πα. 12. 1. ῥίμφα δ. ὁ δὲ. ἐμὲ δN. 2.19—23. τιμαὶ δὲ. παντὶ δ'. ὁ δὲ. φιλέων δ Παρθ. 1.. πολλὰ δ. τέλος δ. αἰὼν δὲ — fr. 111. 2—5. ἐν δ', παρὰ ναῦν δὲ. κάπρῳ δὲ — fr. 234. 2. connecting imperatives. δίδοι φωνάν, ἀνὰ δἱστία τεῖνον, πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖνἀρετάν, προθύροισιν δΑἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (Wil.: φέρειν codd.) N. 5.51—4.
  c connecting subordinate clauses.

  ὅτε σύτο, κράτει δὲ προσέμειξε O. 1.22

  φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται, ἐν δὲ θῆκε O. 7.5

  ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε δέ μιν (Hermann: τε codd.) O. 9.31 ἔλπομαι μὴ βαλεῖν ἔξω, μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους *P. 1.45

  ἀλλ' ἐπεὶ τείχει θέσαν, σέλας δ ἀμφέδραμεν P. 3.39

  ὁπόθ' Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα P. 3.92

  ὄφρα ἀφέλοιτ' αἰδῶ, ποθεινὰ δ Ἑλλὰς δονέοι P. 4.218

  εἰ γάρ τις ἐξερείψειεν αἰσχύνοι δὲ P. 4.264

  διαγγέλοισ, ὅτι νίκη ἐκ δὲ Κρόνου Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  εἰ δὲ μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον N. 10.86

  εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον ἄλλοισι δἐμπίπτων γελᾷ I. 1.68

  ἢ Δωρίδ' ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ Ἀμύκλας I. 7.14

  τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δἐν Ὀλύμπῳ χθονὸς ἄστρον fr. 33c. 5. ἁνίκ' οἴχονται μέριμναι πελάγει δ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν fr. 124. 6.
  d connecting parts of sentences.

  ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.62

  μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰν O. 8.7

  ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ' ἔπειτ O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  πόλλἄνω, τὰ δαὖ κάτω O. 12.6

  οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα (v. 1. τε) O. 13.3

  ἐν Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, Ἑλλώτια δ ἑπτάκις O. 13.40

  Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες P. 4.172

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.282

  βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν ὕπνον ἀναλίσκοισα P. 9.23

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65

  ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49

  πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ τρεῖς N. 6.20

  χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον N. 8.37

  αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39

  μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ I. 4.53

  τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου I. 5.18

  ἄραντο γὰρ νίκας τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.61

  εἴπερ τριῶν Ἰσθμοῖ), Νεμλτ;έγτ;αλτ;ι δγτ;ὲ δυ[οῖν (supp. Lobel e Σ.) fr. 6a. h. ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ' ἑκατὸν πεδεχεῖν Πα. 4. 37, similarly, connecting subordinate infinitives, O. 13.80, N. 7.46, N. 9.31 νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας [] ἐκόσμηθεν Παρθ. 2.. θεῷ δὲ δύνατον ὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ σκότει καλύψαι fr. 108b. 3. irregularly coordinating:

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, μῆτιν δ' ἀλώπηξ I. 4.65

  e in anaphora.

  ἴσαις δὲ, ἴσαις δ O. 2.62

  ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δὲ (Hermann: τε codd.) O. 9.32

  πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ' Εὔρυτον O. 10.28

  ἔστιν. ἔστιν δ O. 11.2

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος, ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  τίς γὰρ ἀρχὰ, τίς δὲ κίνδυνος P. 4.71

  τὺ γὰρ. τὺ δ P. 8.8

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξένων P. 9.108

  cf.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ P. 9.123

  —5.

  Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ' ἀγών N. 3.65

  μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα I. 7.32

  χρὴ δ'. χρὴ δ I. 8.15

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον Pae. 4.51

  cf. Πα.. 23. ἐν δὲ. ἐν δὲ. ἐν δ' Δ. 2. 10—15.
  f introducing parenthesis.

  ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι O. 8.28

  ἷκεν δὲ Μιδέαθεν

  στρατὸν ἐλαύνων O. 10.66

  ἄγει δὲ χάρις P. 2.17

  χόλος δ' οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.11

  αἰσίαν δP. 4.23

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν, ἀλλ' ἔσται (Tricl.: γε codd.) P. 12.30

  ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.23

  κιρναμένα δ' ἔερσ ἀμφέπει N. 3.78

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49

  χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν I. 4.48

  g
  a introducing question. θανεῖν δ' οἶσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἕψοι μάταν; O. 1.82 εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας, τίνα κεν φύγοι ὕμνον; O. 6.4 κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδάλεον τελέθει; P. 2.78 τίς δὲ κίνδυνος; P. 4.71 τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; P. 8.95τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλαςP. 9.33 κούρας δ' ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς;” P. 9.43

  πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Pae. 9.13

  II following questions.

  τίς βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ; ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος O. 13.22

  ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ; γεύεται δ ἀλκᾶςP. 9.35

  ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον P. 11.25

  III in questions, varied with asyndeton. τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2 cf.

  βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ P. 3.71

  h where δέ replaces an expected γάρ. χαλκέοισι δἐν ἔντεσι (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 4.22 ἐκ Λυκίας δὲ (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 13.60

  Πυθιάδος δ P. 1.32

  ἔστι δὲ P. 3.21

  βαρὺ δέ σφιν νεῖκος N. 6.50

  φλέγεται δ N. 10.2

  ἐκ δὲ N. 11.19

  The Σ also comment ἀντὶτοῦ γάρ: O. 2.58, O. 6.3, P. 3.12, but δέ often contains a notion of explanation.
  i introducing an appositive phrase. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι

  ἕκ τ' Ἄργεος, ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ Ἀρκάδες οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  3 apodotic. εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν δὲ Θήρων ἅπτεται Ἡρακλέος σταλᾶν (v. 1. γε) O. 3.43 [δ codd.: del. Er. Schmid sec.

  Σ. P. 11.56

  ]
  4 where δέ does not occupy second position in the sentence.
  I following a vocative.

  υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ O. 1.36

  Ἁγησία, τὶν δ O. 6.12

  δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον O. 6.103

  Τιμόσθενες, ὔμμε δὲ O. 8.15

  Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ P. 1.67

  ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ P. 4.59

  Ἀλεξιβιάδα, σὲ δ P. 5.45

  ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ P. 8.67

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ P. 10.10

  Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν P. 11.41

  Ἁγησιδάμου παῖ, σέο δ N. 1.29

  ὦ Τιμόδημε, σὲ δ N. 2.14

  Θεαρίων, τὶν δ N. 7.58

  ὦ μάκαρ, τὶν δ N. 7.95

  ὦ Μέγα, τὸ δ N. 8.44

  Ζεῦ, μεγάλαι δ I. 3.4

  II following a prep.

  πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν O. 1.67

  ἐπ' ἄλλοισι δ ἄλλοι (ἐπ om. codd.: supp. byz.: alia alii) O. 1.113

  πρὸς Πιτάναν δὲ O. 6.28

  περὶ θνατῶν δ O. 6.50

  ἀν' ἵπποισι δὲ O. 10.69

  ἐκ θεοῦ δ O. 11.10

  ἐξ ὀνείρου δ O. 13.66

  ἀντὶ δελφίνων δ P. 4.17

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ P. 4.17

  b.

  ἐκ νεφέων δὲ P. 4.197

  σὺν Νότου δ' αὔραις P. 4.303

  ἐς φᾶσιν δ P. 4.211

  ἀνὰ βωλακίας δ P. 4.228

  κατὰ λαύρας δ P. 8.86

  ἐν χερὶ δ N. 1.52

  ἐκ μιᾶς δὲ N. 6.1

  σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ N. 6.24

  ἐκ πόνων δ N. 9.44

  ἐν λόγοις δ N. 11.17

  ἐν σχερῷ δ N. 11.39

  ἐν Κρίσᾳ δ I. 2.18

  σὺν Ὀρσέᾳ δέ I. 4.72

  σὺν Χάρισιν δ I. 5.21

  ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων I. 8.6

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις” *I. 8.44

  σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ I. 9.1

  ἐν χρόνῳ δ fr. 33b. ἐν ἔργμασιν δὲ fr. 38.

  πρὸ πόνων δὲ Pae. 6.90

  III following article with adj., part., prep., simm.

  ὁ μέγας δὲ κίνδυνος O. 1.81

  ὁ νικῶν δ O. 1.97

  τὸ πόρσω δ O. 3.44

  τὸ διδάξασθαι δέ τοι O. 8.59

  αἱ δύο δ

  ἀμπλακίαι P. 2.30

  τὸ πλουτεῖν δὲ P. 2.56

  ἐν πάντα δὲ νόμον P. 2.86

  ὁ Βάττου δ P. 5.55

  τὰ μακρὰ δ N. 4.33

  τᾷ Δαιδάλου δὲ (τε coni. Schr.) N. 4.59 ταὐτὰ δὲ *N. 7.104

  ὁ πονήσαις δὲ I. 1.40

  Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δὲ I. 1.58

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς I. 4.19

  τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν I. 6.63

  τὰ μακρὰ δ' εἴ τις I. 7.43

  τῷ παρέοντι δ fr. 43. 4. ὁ ζαμενὴς δ' ὁ χοροιτύπος fr. 156. ἁ Μειδύλου δ fr. 190.
  IV following two emphatically connected words. φιλεῖ δὲ, μάλα φιλεῖ δὲ (post μάλα distinxerunt codd.: corr. Bergk) O. 2.27 αὐτοῦ μένων δ' ὁ θεῖος ἀνὴρ (post αὐτοῦ distinxerunt codd.: corr. Heyne: δ del. Bergk) P. 6.38 τῶν νῦν δὲ (byz.: τῶν δὲ νῦν codd.) P. 6.43 < οὐ πενθέων δ> (supp. Blass e Plutarcho) Πα... νηλεεῖ νοῷ δ fr. 177e.
  V for metrical convenience? παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου (δ supp. Mosch.: om. codd.) O. 10.99
  5 beginning fragments, where its value is obscure. fr. 2. 1, fr. 6. a. d, fr. 33a. 3, fr. 44, Πα. 2. 3,, Πα. 7B. 14, Πα. 12., Πα. 13a. 18, Πα. 13c. 5, Πα. 1. 31, 3, Πα. 1., Πα. 2. 1, Πα. 21. 1, Πα. 21. 21, fr. 60a. 3, fr. 81, Δ.. 1, Δ. 4. 46, fr. 74, fr. 108a. 1, b. 1, fr. 110, fr. 121, fr. 124c, fr. 177f, fr. 179, fr. 185, fr. 215. 2, fr. 215b. 4, fr. 219, 227, 233, 236, 237, 260. 2, 5, Θρ.. 2, Θρ. 6. 7, fr. 131a, fr. 135, fr. 153, fr. 166. 1, fr. 169. 49, fr. 177c.

  Lexicon to Pindar > δέ

 • 10 θρασύς

  θρᾰσύς (-ύν; -εῖα), -είᾳ, -εῖαι, -ειᾶν; -ύ, -εῖ, -έων: preceding vowel always lengthened except P. 12.7)
  a bold, intrepid

  θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς P. 10.44

  Ἄρτεμίς τε καὶ θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50

  καὶ σθένει γυίων ἐρίζοντι θρασεῖ N. 5.39

  ἔργων θρασέων ἕνεκεν N. 10.3

  λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαιI. 6.45 θρασειᾶν ἀλωπέκων fr. 237. c. epexeg. inf.,

  θρασύ μοι τόδ' εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν N. 7.50

  Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι (cf. Eustath., Il. 311. 21. ὡς καὶ τῶν Δολόπων δεξιῶν ὄντων σφενδονητῶν) fr. 183.
  b in bad sense, savage θρασειᾶν λτ;Γοργόνων> P. 12.7

  θρασεῖαι τόν ποτε Γηρυόνα φρίξαν κύνες I. 1.13

  παῖδα ποντίας Θέτιος θρασεῖ φόνῳ πεδάσαις Pae. 6.86

  Lexicon to Pindar > θρασύς

 • 11 πνέω

  πνέω (πνέομεν; πνέοις; πνέων, -οντος, -όντων, -οισαν: impf. πνέον: aor. πνεύσαις.)
  a lit.

  πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων O. 7.71

  Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν O. 13.90

  φλόγ ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον sc. the bulls of Aietes P. 4.225 πῦρ πνέοντος κεραυνοῦ fr. 146.
  b met., live, have life ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι (sc. ἄνδρες καὶ θεοί) N. 6.1ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐών, ἥμισυ δ' οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισιν” Zeus addresses Kastor N. 10.87
  c be minded, have aspirations
  I c. n. pl. adj. κενεὰ πνεύ-

  σαις ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι τερπνόν O. 10.93

  ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει P. 11.30

  ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ' ἄλλα πνέων οὔ ποτ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί ( οὐκ ἀεὶ τὰ αὐτὰ φρονῶν Σ: of inconstant purpose) N. 3.41
  II c. dat.

  θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς P. 10.44

  d frag. ]πνευς[ Πα. 8A. 9.

  Lexicon to Pindar > πνέω

 • 12 παῖς

  παῑς (παῖς, πάις, παιδός, παιδί, παῖδα), παῖ; παῖδες, παίδων, παισίν), παίδεσσιν, παῖδες.)
  1 son, daughter, child
  a

  Ἀοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα O. 2.83

  Αἰνησιδάμου παιδὶ Theron O. 3.9

  διδύμοις παισὶ Λήδας O. 3.35

  Κλυμένοιο παῖδα Erginos O. 4.19 παῖδα ἰόπλοκον Εὐάδναν (Bergk: παῖδ' ἰοπλόκαμον codd.) O. 6.30 παῖδα, τὸν Εὐάδνα τέκοι Iamos O. 6.49 ὦ παῖ Σωστράτου Hagesias O. 6.80

  τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ' Ἀφροδίτας Ῥόδον O. 7.14

  Ὑπεριονίδας ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις O. 7.41

  τέκεν ἑπτὰ παῖδας O. 7.73

  οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν O. 8.45

  τοῦ παῖς ἔστα σὺν Ἀχιλλεῖ μόνος Patroklos O. 9.70 τὸν Ὀλυμπιονίκαν Ἀρχεστράτου παῖδα Hagesidamos O. 10.2

  παῖς ὁ Λικυμνίου Οἰωνός O. 10.65

  ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου O. 10.86

  παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου O. 10.99

  Ἀρχεστράτου παῖ O. 11.12

  παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίου σώτειρα Τύχα O. 12.1

  χρύσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος O. 13.8

  θεῶν κρατίστου παῖδες (κρατιστόπαιδες Σ.) O. 14.15

  παίδεσσιν ὕμνον Δεινομένεος τελέσαις P. 1.79

  ὦ Δεινομένειε παῖ Hieron P. 2.18

  χόλος δ' οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.12

  βάματι δ' ἐν πρώτῳ κιχὼν παῖδ ἐκ νεκροῦ ἅρπασε Asklepios P. 3.43

  Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα κλυτάν P. 3.92

  Κρόνου παῖδας P. 3.94

  τοῦ δὲ παῖς Achilles P. 3.100 Αἰήτα ζαμενὴς παῖς Medea P. 4.11κέκλυτε, παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶνP. 4.13 Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου ἘννοσίδαP. 4.33Ἰφιμεδείας παῖδας, ὦτον καὶ σέP. 4.89 Αἴσονος γὰρ παῖς ἱκάνω” Jason P. 4.118 παῖ Ποσειδᾶνος Πετραίου” Pelias P. 4.138 Μεσσανίου δὲ γέροντος δοναθεῖσα φρὴν βόασε παῖδα ὅν Antilochos P. 6.36 Ὀικλέος παῖς Amphiareus P. 8.39 φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ λῆμαP. 8.45

  ὁ δὲ τὰν εὐώλενον φρέψατο παῖδα Κυράναν P. 9.18

  τόθι παῖδα τέξεται” Aristaios P. 9.59 Δανάας ποτὲ παῖς Perseus P. 10.45

  ὦ παῖδες Ἁρμονίας P. 11.7

  Ἁγησιδάμου παῖ Chromios N. 1.29 Τιμονόου παῖδ Timodemos N. 2.10 παῖς Ἀριστοφάνεος Aristokleidas N. 3.20 Πελίαο παῖς Akastos N. 4.60

  λόγον Αἰακοῦ παίδων N. 4.72

  Ἐλείθυια, παῖ μεγαλοσθενέος Ἥρας N. 7.2

  παῖς ὁ Θεαρίωνος Σωγένης N. 7.7

  παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν N. 7.100

  ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν Apollo and Artemis N. 9.4

  Ταλαοῦ παῖδες N. 9.14

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν (cf. I. 3.18) N. 9.27 παιδὶ Ἁγησιδάμου Chromios N. 9.42

  Οὐλία παῖς Θεαῖος N. 10.24

  Λήδας παῖς Polydeukes N. 10.66

  παῖ Ῥέας Ἑστία N. 11.1

  ἐλπίδες δ' ὀκνηρότεραι γονέων παιδὸς βίαν ἔσχον Aristagoras N. 11.22 τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα Herakles I. 1.13 Ἰφικλέος μὲν παῖς Iolaos I. 1.30

  σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας I. 1.56

  Αἰνησιδάμου παῖδες Theron and Xenokrates I. 2.29 ἄτρωτοί γε μὰν παῖδες θεῶν (cf. N. 9.27, fr. 77. 1, fr. 118: ἀντὶ τοῦ οἱ θεοί Σ.) I. 3.18

  παίδων ὁπλοτάτου Φυλακίδα I. 6.6

  ὁ Κλεονίκου παῖς Lampon I. 6.16 λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαι” Aias I. 6.45ἔσσεταί τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς, ὦ ΤελαμώνI. 6.52

  ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως I. 6.62

  τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ Strepsiades I. 7.31 Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μελικέρτᾳ fr. 5. 2. παίδεσσι Λατοῦς (Bergk: παιδ' οἱ, παῖδες οἱ codd. Theophrasti) fr. 33c. 2. Θρονίας Ἄβδηρε χαλκοθώραξ [Πος]ειδᾶ-

  νός τε παῖ Pae. 2.2

  Λατόος παῖδες Pae. 5.44

  ἤτορι δὲ φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι κεδνᾷ Pae. 6.12

  θρασυμή]δεα πάις[ Pae. 6.77

  παῖδα ποντίας Θέτιος βιατάν Achilles Πα... ]παιδα.τ[ Πα. 7. a. 2. ἀλλά μιν Κρόνου παῖ[δες] ἔκρυψαν (supp. Lobel) Πα... δίδυμοι παῖδες Artemis and Apollo Πα. 12. 1. τὰν παῖδα δε[ Πα. 22. i. 2. Δαμαίνας πα[ῖ Pagondas? Παρθ. 2.. παῖ θρασύμηδες Ἀμύντα Alexandros fr. 120. ἔμολε[.]αι παῖδα[ fr. 169. 41. ] παιδὶ δικτυ[ fr. 260. 6. Ἐχεκ[ρά]τει παιδὶ Πυθαγγέλω ?fr. 333a. 6.
  I Zeus.

  Κρόνου παῖδ O. 1.10

  ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας O. 2.12

  ὦ Κρόνου παῖ O. 4.8

  Κρόνου σὺν παιδὶ O. 7.67

  εὐρύοπα Κρόνου παῖς Pae. 6.134

  ἐλασίβροντα παῖ Ῥέας fr. 144.
  II Apollo.

  παῖς ὁ Λατοῦς O. 8.31

  ἰήιε παῖ με[ Πα. 7C. c. 3.
  III Dionysos.

  παῖς ὁ κισσοφόρος O. 2.27

  IV Athene.

  αὐτὰ Ζηνὸς ἐγχεικεραύνου παῖς O. 13.77

  V Herakles.

  παῖς Διός N. 1.35

  2
  a boy

  ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστον O. 8.68

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  παίδων ὀάροισι P. 1.98

  καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ καλός P. 2.72

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος P. 4.281

  τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ P. 8.33

  στρατῷ τ' ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν P. 10.9

  Ἀχιλεὺς παῖς ἐὼν N. 3.44

  ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ N. 3.72

  παῖ N. 4.90

  παῖς ἐναγώνιος Alkimidas N. 6.13

  παῖ N. 6.62

  Ὥρα πότνια ἅ τε παρθενηίοις παίδων τ' ἐφίζοισα γλεφάροις N. 8.2

  ὅδ' ἀνὴρ διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων λτ;τεγτ; τρίταν πρόσθεν (i. e. μετὰ παίδων Σ.) I. 4.71 τάκομαι, εὖτ' ἂν ἴδω παίδων νεόγυιον ἐς ἥβαν fr. 123. 12.
  3 descendant ὔμμιν δέ, παῖδες Ἀλάτα Corinthians O. 13.14 τετράτων παίδων κ' ἐπιγεινομένων αἷμα” i. e. of four generations P. 4.47 παισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος Ἀρκεσίλας the descendants of Battos P. 4.65

  Ἀλεύα τε παῖδες P. 10.5

  θανὼν ὡς παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω N. 8.36

  μοῖραν δ' εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰτναίων ὀπάζειν N. 9.30

  μομφὰν ἔχει παίδεσσιν Ἑλλάνων, ὅσοι Τροίανδ' ἔβαν I. 4.36

  ἐν δ' Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ παίδων τε (sc. ἀνυμνοῦνται) I. 5.35 τοῦ μὲν (sc. Αἰακοῦ)

  ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες υἱέων τ' ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ I. 8.25

  4 met.

  ἡσύχιμον ἁμέραν παῖδ' ἀελίου O. 2.32

  οὐρανίων ὑδάτων, ὀμβρίων παίδων νεφέλας O. 11.3

  νωμάτω φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου παῖδ i. e. wine N. 9.52 Διὸς παῖς ὁ χρυσός fr. 222. 1.
  5 fragg. χρυ[σάορος] παῖς (supp. Snell: χρυ[σαόρ]αις G-H.) fr. 330. ] παῖ μ[ ?fr. 344. 9. ] παισί με[ P. Oxy. 1792, fr. 38

  Lexicon to Pindar > παῖς

 • 13 ἀνήρ

  ᾰνήρ (ἀνήρ, ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδρα; ἄνδρες, ἀνδρῶν, ἄνδρεσσι, ἀνδράσιν): ἆνέρι, ἆνέρα; ἆνέρες, ἆνέρων)
  1 man
  1 man in his prime.
  a

  παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν O. 1.17

  ἀγῶνα νέμειν ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ

  διφρηλασίας O. 3.37

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶO. 4.26

  ἀκίνδυνοι δ' ἀρεταὶ οὔτε παῤ ἀνδράσιν οὔτ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι O. 6.10

  ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων ποικίλον ὕμνον (τῷ τε Ἁγησίᾳ καὶ τοῖς τούτου προγόνοις. Σ.) O. 6.86

  ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν O. 7.8

  τὰν δ' ἔπειτ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίου O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν, παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν O. 13.23

  ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον (Hermann: ἀνδράσι codd.) P. 2.65 ἀνδρὸς αἰδοίουP. 4.29

  δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων P. 5.22

  δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι P. 5.86

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.107

  ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα (i. e. husband) P. 9.118

  Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα P. 10.6

  κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ' ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν N. 1.33

  ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι N. 3.72

  ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν N. 8.49

  νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις N. 9.12

  ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18

  ἐντί τοι φίλιπποί τ' αὐτόθι ἄνδρες N. 9.33

  ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας N. 9.38

  ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις ἀνδράσιν I. 1.9

  τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.17

  ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ I. 5.50

  θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου I. 6.1

  περικτίονας ἐνίκασε ἄνδρας I. 8.65

  κεἴ μοί τιν' ἄνδρα τῶν θανόντων fr. 4. Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν fr. 29. 2.

  ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν [ὕψιστον ἵστατ]αι Pae. 2.37

  χρὴ δ' ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἶσαν Pae. 2.57

  ψοφὸν ἀιὼν Κασταλίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον Pae. 6.9

  Ἀλαλά ᾇ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος fr. 78. 3. ( ψυχὰς) ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ μέγιστοι ἄνδρες αὔξοντ fr. 133. 5. πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας fr. 135. νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί fr. 199. 2. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (fort. non omnia haec sunt Pindari, nott. Wil.) fr. 210. νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται fr. 229.

  ὦ Συράκοσαι, ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί P. 2.2

  ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ P. 5.64

  ἀνδρὸς δ' οὔτε γυναικὸς Παρθ. 2. 3. ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι (oxymoron intell. Schr.) fr. 203. 1.
  b specifically, men or heroes τὸ καὶ ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι Συρακοσίῳ Hagesias O. 6.18 ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Iamidai O. 6.24 εὐθυμάχαν πελώριον ἄνδρα Diagoras O. 7.15 τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν ἄνδρα τε Diagoras O. 7.89 ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν Epharmostos O. 9.13 ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι Opous O. 9.65 ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν Hieron P. 1.42 ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον Ixion P. 2.29 ἄιδρις ἀνήρ (Ixion = ἥρως v. 31) P. 2.37 σάμερον μὲν χρή σε παρ' ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν Arkesilas P. 4.1 ἀνὴρ ἔκπαγλος Jason P. 4.79 ἀνὴρ συγγενέσιν παρεκοινᾶθ Jason P. 4.132 γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν Jason P. 4.123 δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες Euphamos and Periklymenos P. 4.173

  Ζήταν Κάλαίν τε ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας P. 4.182

  βιατὰς ἀνὴρ Jason P. 4.236 καρτερὸν ἄνδρα Jason P. 4.239 ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί Arkesilas P. 5.107 ὁ θεῖος ἀνὴρ Antilochos P. 6.38

  Τελεσικράτη γεγωνεῖν ὄλβιον ἄνδρα διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας P. 9.4

  ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Hyperboreans P. 10.46 ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Perseus P. 12.18 ἔσταν δ' ἐπ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου Chromios N. 1.20 καὶ ὅδ' ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται πρῶτον Timodemos N. 2.3 καί τις ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν Peleus and Telamon N. 5.15 φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον Thearion? N. 7.62 ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν Aristagoras N. 11.11 τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν Herodotos I. 1.34 εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων Xenokrates I. 2.17 ἦλθ' ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν υἱὸς Ἀλκμήνας Herakles v. Fraenkel on Agam. 719. I. 4.53 λευκωθεὶς κάρα μύρτοῖς ὅδ' ἀνὴρ Melissos I. 4.70 κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου ἐφετμαῖς Lampon I. 6.18 λίσσομαι παῖδα θρασύν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαι” Telamon I. 6.46 φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν Lampon ( ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne) I. 6.72ὑπὸ σπλάγχ[νοις] φέροισα τόνδ' ἀνέῤ” Paris. Πα. 8A. 19. ] τῶνδ' ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας σώφρονος Aioladas and Pagondas. Παρθ. 2.. Πολυμνάστου Κολοφωνίου ἀνδρός fr. 188.
  2 generally = ἄνθρωπος.
  a

  ῥοαὶ δ' ἄλλοτ ἄλλαι ἐς ἄνδρας ἔβαν O. 2.34

  αἵ γε μὲν ἀνδρῶν κυλίνδοντ' ἐλπίδες O. 12.5

  ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται P. 3.105

  τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.28

  λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97

  καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ ( ἀνδρῶν cum τινα Σ: “ ἀνδρῶν γιγάντων intellego” Schr.: v. Radt, Mnem., 1966, 169f.) N. 1.65 ( ἄρουραι) βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν (Hermann: ἄνδρεσσιν codd.) N. 6.10

  παροιχομένων γὰρ ἀνέρων ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν N. 6.29

  τυφλὸν δ' ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος N. 7.24

  ἀρετὰ ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα N. 8.41

  ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.38

  χρήματα χρήματ' ἀνήρI. 2.11

  εἴ τις ἀνδρῶν κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον I. 3.1

  ἀνδρῶν δ' ἀρετὰν σύμφυτον οὐ κατελέγχει (i. e. τῶν προγόνων) I. 3.13 οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος ἀν-

  δρῶν I. 5.57

  δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ' ἀνδράσι κρέμαται I. 8.14

  τυφλα[ὶ γὰ]ρ ἀνδρῶν φρένες, ὅστις Πα. 7B. 18.

  ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ' ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν Pae. 9.4

  ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος Pae. 9.20

  ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν (v. l. ἀνθρώπων) fr. 213. 3. σφετέραν δ' αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος fr. 215. 3.
  b contrasted with the gods

  ἔστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά O. 1.35

  εἰ δὲ δή τιν' ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν O. 1.54

  εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται λαθέμεν O. 1.64

  προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοι μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος O. 1.66

  τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2

  ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς O. 8.8

  ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες ἐγένοντ O. 9.28

  τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν O. 9.110

  cf. O. 10.22, O. 11.10

  τάμἰ ἀνδράσι πλούτου O. 13.7

  πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι O. 13.16

  οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  ( Χίρωνα)

  νόον ἔχοντ' ἀνδρῶν φίλον P. 3.5

  θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳP. 4.21 μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής sc. Battos P. 5.94

  Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον' ἀνδρῶν φίλων P. 5.123

  τὰ δ' οὐκ ἐπ ἀνδράσι κεῖται· δαίμων δὲ παρίσχει P. 8.76

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον ἀνδράσι χάρμα φίλοις P. 9.64

  θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ· εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς P. 10.22

  ἀθάνατων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ P. 12.4

  κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.9

  ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος N. 6.1

  μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι (sc. Διόσκουροι).

  καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος N. 10.54

  κρίνεται δ' ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν I. 5.11

  ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον (< θεῷ> supp. Heyne: sc. ὑποτρέσαι) fr. 224. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ fr. 225. ]Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 5.
  3 generally, a man, anyone ὁ μὰν

  πλοῦτος ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος O. 2.56

  αὐδάσομαι τεκεῖν μή τιν' πόλιν ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν O. 2.93

  τοῦτο δ' ἀμάχανον εὑρεῖν, ὅτι φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν O. 7.26

  κεῖνος ἂν εἴποι τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει O. 8.63

  Ἀίδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ O. 8.73

  θάξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ποτὶ πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ O. 10.21

  ὅταν εἰς Ἀίδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται O. 10.93

  ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως O. 11.10

  ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.99

  ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἁλωκότα P. 3.56

  οὕτω κ' ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμονίαν P. 7.20

  οὐδ' ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες N. 3.30

  φθονερὰ δ' ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει N. 4.39

  ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ' ἀνὴρ μαχαίρᾳ N. 7.42

  εἰ δὲ γεύεται ἀνδρὸς ἀνήρ τι N. 7.87

  κρέσσων δὲ καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν ἀνήρ N. 9.15

  χρὴ δ' ἀγαθὰν ἐλπίδ ἀνδρὶ μέλειν I. 8.15

  καὶ συγγένεἰ ἀνδρὶ φ[ ]στέρξαι Pae. 4.33

  τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἃν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; fr. 61. 2. παντὶ δ' ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς Παρθ. 1.. πολύ τοι φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών fr. 126. 2.
  4 where the accompanying adj. or subs. bears the emphasis.
  a c. subs.

  ἄνδρας ὀλέσαις μναστῆρας O. 1.79

  μάτρωες ἄνδρες O. 6.77

  μάντιες ἄνδρες O. 8.2

  ἁγητὴρ ἀνὴρ P. 1.69

  ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ P. 1.91

  ἅτε μάντις ἀνήρ I. 6.51

  cf. P. 9.118
  b c. adj.

  οὐ δίκᾳ συναντόμενος ἀλλὰ μαργῶν ὑπ' ἀνδρῶν O. 2.96

  Αἰτωλὸς ἀνὴρ O. 3.12

  τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ O. 6.7

  ἀνδρῶν Ἀρκάδων O. 6.34

  ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν O. 7.72

  ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι P. 1.33

  πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων P. 1.80

  ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν P. 1.93

  εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει P. 2.86

  ἐσλοῖσι ἀνδράσιν P. 3.66

  Λακεδαι-

  μονίων ἀνδρῶν P. 4.257

  βροτήσιος ἀνὴρ P. 5.3

  ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν P. 12.22

  ὃς δὲ διδάκτ' ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ ἄλλα πνέων N. 3.41

  Ἀχαιὸς οὐ μέμψεταί μ' ἀνὴρ N. 7.64

  χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν N. 8.42

  καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν N. 10.42

  κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.45

  τὸ τεὸν δ' ἀνδρῶν Ἀχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι I. 1.58

  εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.34

  καὶ κρέσσον' ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ I. 4.34

  [ἀνδ]ρὶ σοφῷ (supp. Lobel.) Πα. 1. 3. ἀνδρῶν δικαίων fr. 159. κενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν fr. 212.
  c c.

  τις, ἄλλος τις. ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον O. 13.31

  εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ O. 14.7

  ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον P. 2.13

  κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει P. 9.87

  5 frag. ]

  φυγον ἄνδρα[ Pae. 12.22

  ]ἔτι δ' ἄνδρ[ Pae. 21.21

  κἀ]νδρῶν (supp. Snell.) Δ. 4. e. 4. ] ἀλαον ἀνδρὸς λ[ fr. 173. 3.

  Lexicon to Pindar > ἀνήρ

 • 14 Ανδρων

  Ἄνδρος
  fem gen pl

  Morphologia Graeca > Ανδρων

 • 15 άνδρων

  ἄ̱νδρων, ἀνδρόω
  change into a man: imperf ind act 3rd pl (doric aeolic)
  ἄ̱νδρων, ἀνδρόω
  change into a man: imperf ind act 1st sg (doric aeolic)

  Morphologia Graeca > άνδρων

 • 16 ανδρών

  ἀνδρόω
  change into a man: pres part act masc voc sg (doric aeolic)
  ἀνδρόω
  change into a man: pres part act neut nom /voc /acc sg (doric aeolic)
  ἀνδρόω
  change into a man: pres part act masc nom sg
  ἀνδρόω
  change into a man: pres inf act (doric)
  ἀνήρ
  nar-
  masc gen pl

  Morphologia Graeca > ανδρών

 • 17 ανδρών'

  ἀνδρῶνα, ἀνδρών
  men's apartment: masc acc sg
  ἀνδρῶνι, ἀνδρών
  men's apartment: masc dat sg
  ἀνδρῶνε, ἀνδρών
  men's apartment: masc nom /voc /acc dual

  Morphologia Graeca > ανδρών'

 • 18 ανδρών

  ἀνδρών
  men's apartment: masc nom /voc sg
  ——————
  ἀνδρών, ἀνδρών
  men's apartment: masc nom /voc sg

  Morphologia Graeca > ανδρών

 • 19 παίς

  πᾶς
  papa: masc nom /voc sg (doric aeolic)
  παῖς
  child: masc /fem nom sg

  Morphologia Graeca > παίς

 • 20 ποτε

  ποτέ
  enclitic indeclform (particle)

  Morphologia Graeca > ποτε

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.