Translation: from greek

μή πως ἀλέηται

 • 1 μη

      μή
      частица со смыслом колебания, запрещения, отклонения или предотвращения (в отличие от прямого отрицания οὐ)
      1) в независимых предложениях (с imper. praes., aor., pf. или в выражениях с inf., conjct., opt. заменяющих imper.)
      (1) не, пусть не, чтобы не
      

  μή μ΄ ἐρέθιζε Hom. — не раздражай меня;

      — conjct.) μέ ἐάσῃς Hom. не допусти;
      μή σε κιχείω Hom. — чтобы я тебя (больше) не встречал;
      μέ ἴομεν (атт. ἴωμεν) Hom. — не надо нам идти;
      — inf.) οἷς μέ πελάζειν Aesch. не приближайся к ним;
      ( редко — с fut. ind.) μή μοι νεμεσήσετε Hom. не гневайтесь на меня;
      μέ δώσετε Lys. — не позволяйте;
      — opt. praes. и aor.) ἃ μέ κραίνοι τύχη Aesch. чего да не допустит судьба;
      μέ ὅγ΄ ἔλθοι ἀνήρ Hom. — да не появится такой человек;
      ( иногдас опущением глагола) ἀλλὰ μέ οὕτως Plat. но не в этом дело;
      μέ σύ γε Soph.не делай этого

      (2) (при связи с прошедшим - ind.) о, если бы не
      

  εἴθε σε μή ποτε εἰδόμαν! Soph. — о, если бы я никогда не видел тебя!;

      μή ποτ΄ ὤφελον λιπεῖν τέν Σκῦρον! Soph. — о, если бы я никогда не покидал Скир!;
      ὡς μή ποτε ὤφελεν! Xen. — ах, если бы этого не случилось!

      (3) ( в клятвах) μὰ γῆν, μέ ΄γὼ νόημα κομψότερον ἤκουσά πω Arph. клянусь землей, я никогда не слышал ничего более остроумного
      2) в зависимых предложениях:
      (1) ( с целевыми союзами ἵνα, ὅπως, ὡς, ὄφρα - иногда тж. с ἄν) чтобы не
      

  ὡς μή σ΄ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ Aesch. — чтобы отец не видел тебя медлящим;

      ὅπως μέ δῷ δίκην Plat. — чтобы он не понес наказания;
      ( иногдасамостоятельно) μή σε νοήσῃ Ἥρη Hom. чтобы тебя не увидела Гера

      (2) ( в протасисе условных предложений с εἰ - эп. αἰ, εἴ κε - эп. αἴ κε, εἰ ἄν, ἤν, ἐάκ и т.п.) если не
      

  οὐ γὰρ ἦν κρήνη ὅτι μέ μία Thuc. — не было источников, если не (считать) одного;

      ἐὰν μή τις τύχῃ ἰατρικὸς ὤν Plat.если кто-нибудь (из них) не окажется врачом

      

  ὃς δὲ μέ εἶδέ κω τέν καννάβιδα Her. — если (всякий), кто никогда не видел ткани из конопли;

      ἔνεστι γάρ μοι μέ λέγειν, ἃ μέ τελῶ Aesch. — мне свойственно не говорить того, чего я не исполняю;
      λέγειν, ἃ μέ δεῖ Soph. — говорить то, чего не следует;
      ἃ μέ σαφῶς εἰδείη Xen. — то, чего в точности не знаешь

      (4) (при глаголах боязни, опасения - с conjct. или ind.)
      

  δέδοικα, μή σε παρείπῃ Hom. — боюсь, как бы тебя не уговорила (Фетида);

      φοβηθείς, μέ λοιδορία γένηται πάλιν Plat. — опасаясь, как бы опять не возникла ссора;
      φοβοῦμεθα, μέ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμεν Thuc. — боимся, не ошиблись ли мы и в том, и в другом

      (5) (при глаголах препятствия, сомнения, отрицания - с inf.)
      

  τῆς θαλάσσης εἶργον μέ χρῆσθαι τοὺς Μυτιληναίους Thuc. (афиняне) заперли море, чтобы митиленцы не могли пользоваться (им);

      τοῖς ναυκλήροις ἀπεῖπε μέ διάγειν Xen. (Аристарх) запретил судовладельцам перевозить (греков);
      ἠρνοῦντο, μέ αὐτόχειρες γενέσθαι Xen. — они утверждали, что не являются виновниками;
      ἢ ἐξομῇ τὸ μέ εἰδέναι ; Soph. — или ты станешь клясться, что (ничего) не знаешь?;
      πᾶς ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μέ καταδῦναι Xen.каждый бурдюк не даст утонуть двоим (т.е. выдержит двоих);
      ἀληθεῦσαι τὰ ὄντα τε ὡς ὄντα καὴ τὰ μέ ὄντα ὡς οὐκ ὄντα Xen. (μή - — отрицание относительное, с оттенком субъективности, οὐ - абсолютное и объективное) утверждать то, что есть, и отрицать то, чего нет;
      — (с опущением глагола опасения) μέ ἀγροικότερον ᾗ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν Plat. не было бы грубовато сказать правду

      (6) ( при причастиях с оттенком условности) μέ μάτην φλύσαι θέλων Aesch. не желающий зря хвастаться
      

  μέ παρὼν θαυμάζεται Soph. — странно, что его здесь нет;

      ( при — причастиях со значением прилагательных, при прилагательных и при отвлеченных существительных) ὅ μέ λεύσσων Soph. умерший;
      τὸ μέ ὄν Plat. филос. — не сущее, не имеющее бытия;
      τὰ μέ δίκαια Aesch. — несправедливость;
      μέ κακὸς εἶναι φιλεῖ Aesch.он не бывает трусом

      (7) ( в вопросах) неужели, разве (лат. num)
      

  μή σοι δοκοῦμεν λειφθῆναι ; Aesch. — разве тебе кажется, что мы оказались слабее?;

      ἄρα μή τι μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον ; Plat. — разве ты сможешь найти более яркое свидетельство?;
      μέ οὕτω φῶμεν ; Plat. — не сказать ли нам так?;
      ἀλλὰ μέ τοῦτο οὐ καλῶς ὡμολογήσαμεν ; Plat. — только правильно ли мы согласились относительно этого?;
      οὐχὴ (= лат. nonne) συγκλῄσεις στόμα καὴ μέ μεθήσεις αἰσχίστους λόγους ; Eur. — неужели ты не закроешь (свой) рот и неужели ты будешь держать эти позорные речи?

      3) с другими частицами ( часто пишутся слитно)
      

  μέ ἀλλά — да нет, напротив или как же;

      μέ δή и μέ δῆτα — никоим образом, решительно не:
      μέ δῆτα ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν! Soph. — о, если бы я никогда не увидел этого дня!;
      μέ ὅπως и μέ ὅτι — не то ( или не так) чтобы, не только:
      μέ ὅτι ἰδιώτης τις, ἀλλὰ ὅ μέγας βασιλευς Plat. — не только простой человек, но и (сам) великий царь;
      μέ οὐ — пожалуй что не или что(бы) не:
      οὐ τοῦτο δέδοικα, μέ οὐκ ἔχω Xen. — я боюсь не того, что у меня (ничего) нет;
      ὅρα, μέ οὐχ οὕτως ταῦτ΄ ἔχει Plat. — смотри, как бы это не оказалось не так;
      μέ καθαρῷ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μέ οὐ θεμιτὸν ᾖ Plat. — постигнуть чистое нечистому, пожалуй, едва ли дано;
      μή ποτε — чтобы никогда:
      ὅπως μή ποτε ἔτι ἔσται ἐπὴ τῷ ἀδελφῷ Xen. (Кир размышляет), как сделать, чтобы ему никогда больше не зависеть от брата;
      μή που — не …ли как-нибудь:
      περισκοπῶ, μέ πού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμπτῃ Soph. — я озираюсь, не приближается ли к нам как-нибудь кто-л.;
      μή πω — еще не или пусть никогда:
      μή πω μ΄ ἐρώτα Soph. — не спрашивай меня больше;
      μή πω πρὴν μάθοιμι Soph. — не раньше, чем я узнаю;
      μή πω νοῦ τοσόνδ΄ εἴην κενή Soph. — да не буду я никогда столь безрассудна;
      μέ πώποτε — что никогда еще:
      ἐπιστάμεσθα δὲ μέ πώποτ΄ αὐτὸν φεῦδος λακεῖν Soph. — а мы знаем, что он никогда еще не предсказывал ложно;
      μή πως — чтобы как-нибудь не или не …ли как-нибудь:
      μή πως ἀλέηται Hom. — чтобы он как-нибудь не ускользнул;
      μή τι — никоим образом, никак, в вопросах разве как-нибудь:
      μή τι σὺ ταῦτα διείρεο Hom. — об этом ты уж никак не расспрашивай;
      μή τί σοι δοκῶ ταρβεῖν ; Aesch. — да разве я, по-твоему, в какой-то степени боюсь?;
      μή τί γε (δή) — тем более не, тем менее Dem., Plut.; μή τοι (γε) — все же не, никак не

  Древнегреческо-русский словарь > μη

 • 2 ἀλέομαι

  ἀλέομαι [pron. full] [ᾰλ], [var] contr. [full] ἀλεῦμαι Thgn.575, [tense] pres.part.
  A

  ἀλευόμενοι Hes. Op. 535

  (v. l.),

  ἀλευμένη Semon.7.61

  : [tense] impf. ἀλέοντο ([etym.] ἐξ-) Il.18.586:— chiefly used by Hom. in [tense] aor. ἀλευάμην, v. infr.; inf. ἀλέασθαι, -εύασθαι, Hes. Op. 734, 505; subj.

  ἀλεύεται Od.14.400

  ; part.

  ἀλευάμενος 9.277

  , Thgn.400. (Perh. from same Root as ἄλη, ἀλάομαι: ἀλεϝ- as [tense] aor. shows):—avoid, shun, c. acc. rei,

  ἔγχεα δ' ἀλλήλων ἀλεώμεθα Il. 6.226

  , cf. 13.184;

  ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι 22.285

  ;

  ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν 3.360

  ;

  Διὸς δ' ἀλεώμεθα μῆνιν 5.34

  ;

  ὄφρα τὸ κῆτος.. ἀλέαιτο 20.147

  ;

  κακὸν.. τό κεν οὔτις.. ἀλέαιτο Od.20.368

  ;

  μύσους μὲν ὑπερφιάλους ἀλέασθε 4.774

  : rarely c. acc. pers.,

  θεοὺς ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασθαι 9.274

  : c. inf., avoid doing,

  λίθου δ' ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν Il.23.340

  ; ἀλεύεται ([dialect] Ep. subj.)

  ἠπεροπεύειν Od.14.400

  .
  2 abs., flee for one's life,

  τὸν μὲν ἀλευάμενον τὸν δὲ κτάμενον Il.5.28

  ;

  οὔτε.. φυγέειν δύνατ' οὔτ' ἀλέασθαι 13.436

  ;

  μή πως ἀλέηται Od.4.396

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἀλέομαι

 • 3 πως

  πως, ion. κως, enklitisch, irgend wie, auf irgend eine Art, Hom. u. Folgde. Oft mit αἰ, εἰ, οὐ u. μή verbunden; oft tritt es zu andern Adverbiis hinzu, ὧδέ πως, Xen. Cyr. 3, 3, 7 An. 1, 7, 9, ἄλλως πως, auf irgend eine andere Weise, 3, 1, 20; μόγις πως, Plat. Prot. 328 d; μάλα πως, Xen. Cyr. 4, 5, 54; τεχνικῶς πως, An. 5, 9, 5; in welcher Vrbdg es für uns zuweilen ganz pleonastisch wird, Wolf Dem. Lpt. p. 299.

  Griechisch-deutsches Handwörterbuch > πως

 • 4 πῶς

  πῶς, ion. κῶς, adv. zu ΠΟΣ, wie? auf welche Art? von Hom. an überall; oft mit dem Ausdruck des Unwillens oder der Verwunderung, πῶς ἐϑέλεις, Il. 4, 26; bes. πῶς γάρ, wobei man sich etwa einen Satz wie »das kann nicht geschehen!« ergänzen muß, denn wie sollte das –, πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας, Il. 1, 123, vgl. 10, 61 Od. 10, 337, u. sonst; – πῶς δή, Il. 4, 351. 18, 364, Tragg. u. sonst; – πῶς δῆτα, Plat. Gorg. 469 b; – πῶς γὰρ δή, Od. 16, 70; – πῶς δέ, Il. 21, 481; – πῶς ποτε, oft bei Attikern. – Auch mit doppelter Frage, πῶς τί –; Heindorf Plat. Hipp. mai. 297 e Soph. 261 e Theaet. 146 d; Bekker schreibt getrennt πῶς; τί; – ermäßigt, wie nur? wie wohl? πῶς ἄρα, Il. 18, 188 Od. 3, 22; – c. optat., Il. 11, 838; – πῶς ἄν od. κε, c. optat., Il. 9, 437. 10, 243. 14, 333. 17, 149 Od. 1, 65. 8, 352. 9, 351 u. sonst oft; – πῶς κεν, c. indic., Il. 22, 202. – Bei den Tragg. u. in der attischen Prosa enthält πῶς ἄν oft den Ausdruck eines bestimmten Wunsches, o wenn doch –, o möchte ich doch, utinam, πῶς ἂν ϑάνοιμι; wie wohl stürbe ich? wie wohl richtete ich es ein, zu sterben, d. i. o möchte ich doch sterben! Soph. Ai. 388; vgl. Phil. 794 O. R. 765; Valck. Eur. Hipp. 208. 345, u. s. dessen Diatr. p. 173 c, wie Markl. Eur. Suppl. 796, Schäf. Soph. O. C. 1100 u. Monk Eur. Hippol. 208. 345. Sp. brauchten so πῶς ohne ἄν mit dem conj., wie Arrian., vgl. Schäf, melet. p. 100. – Πῶς νῠν; wie nun? d. i. was meinst du nun dazu? Od. 18, 223. – Ost wird πῶς γάρ sowohl in einen längern Satz eingeschoben, als auch für sich nachgesetzt, um nachdrücklich zu verneinen, dennwie? wie wäre es auch möglich? d. i. keineswegs, mit nichten, Plat. Soph. 263 c Parm. 162 c u. oft, vgl. Valck. Phoen. 1614, Hemst. Luc. Tim. 2; sehr selten wie πῶς γὰρ οὔ bejahend, Soph. Ai. 279; vgl. Koen zu Greg. Cor. p. 144. Eben so wird auch καὶ πῶς, und wie? wie wäre es auch möglich? d. i. unmöglich, gebraucht, Plat. Theaet. 163 d Phil. 60 d u. sonst, vgl. Pors. Eur. Phoen. 1372; auch in bestimmt verneinenden Antworten, Plat. Alc. I, 134 c. So auch πῶς γὰρ ἄν; Plat. Soph. 237 c Parm. 149 e Euthyd. 284 a; καὶ πῶς ἄν; Theaet. 185 c Rep. I, 353 c. – Dagegen bejaht πῶς οὔ; πῶς γὰρ οὔ, nachdrücklich, wie nicht? wie sollte es nicht so sein? quidni? d. i. allerdings, freilich, natürlich, vgl. Plat. Polit. 309 e Parm. 162 c Gorg. 487 b; Dem. u. A.; – πῶς ἔχεις, c. gen., wie verhältst du dich in Beziehung darauf, z. B. πλήϑους, τάχους, Plat. Gorg. 451 c; – πῶς δοκεῖς; lebhaft in den Satz eingeschoben, wie meinst du? wie glaubst du? d. i. sehr, vgl. Valck. Hipp. 446; Herm. Ar. Nubb. 878. – Sp. auch in indirecter Frage = ὅπως.

  Griechisch-deutsches Handwörterbuch > πῶς

 • 5 εἴ πως

  εἴ πως, wenn auf irgend eine Art, wenn etwa, ob etwa, Hom. u. Folgde.

  Griechisch-deutsches Handwörterbuch > εἴ πως

 • 6 οὔ-πως

  οὔ-πως, auf keine Weise, ganz u. gar nicht, oft bei Hom.

  Griechisch-deutsches Handwörterbuch > οὔ-πως

 • 7 μή-πως

  μή-πως, daß nicht irgendwie, u. nach den Verbis des Fürchtens, daß irgend wie, daß etwa, Hom. μήπως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς, Il. 5, 250 u. öfter; als zweifelnde, indirecte Frage, ob nicht etwa, ob nicht vielleicht, 10, 101.

  Griechisch-deutsches Handwörterbuch > μή-πως

 • 8 πως

      I.
       πώς
      ион. κῶς adv. энкл. как-либо, в известном отношении, некоторым образом
      

  ἄλλως π. Xen. — как-нибудь иначе;

      μόγις π. Plat. — с некоторым усилием;
      ὧδέ π. Xen. — приблизительно так;
      τεχνικῶς π. Xen. — с известным искусством;
      μέ γένοιτό π.! Aesch.да не случится это!

      II.
       πῶς
      ион. κῶς adv. interr. et relat.
      1) как, каким образом
      

  π. λέγεις (тж. φῇς, εἶπας, ἔλεξας) ; Trag. — как ты говоришь (сказал)?;

      π. δοκεῖς ; Plat. — как ты полагаешь?;
      π. τί τοῦτο λέγεις ; Plat. — что хочешь ты этим сказать?;
      π. γὰρ κάτοιδα ; Soph. — откуда же мне знать (его)?;
      π. δῆτα ; Plat. — каким же это образом?, как так?;
      π. καὴ πέπρακται ; Eur. — как же (это) произошло?;
      π. δ΄ οὔ, тж. π. γὰρ οὔ или π. δ΄ οὐχί ; Plat., Soph. — как же нет?, т.е. конечно!, еще бы!;
      π. γάρ ; Plat. — как же так?, т.е. никак, нисколько, никоим образом;
      π. πρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει Plat. (астрономия изучает), каковы скорости (небесных тел) по отношению друг к другу

      2) как бы, в знач. о если бы
      

  π. ἂν μόλοι δῆτα! Soph. — если бы он пришел!;

      π. ἂν θάνοιμι! Soph.поскорее бы мне умереть! ( слова Эанта)

      3) как дорого, почем
      

  π. ὅ σῖτος ὤνιος ; Arph.почем продается хлеб?

  Древнегреческо-русский словарь > πως

 • 9 πώς

  1) как?, каким образом?; каким путём?;

  πώς τα περνάτε; — как поживаете?;

  πώς ονομάζεσαι; — как тебя зовут?;

  πώς έτσι; — как так?;

  πώς ήρθες; — как ты приехал?;

  2) почему?;

  πώς όχι; — почему нет?;

  καί πώς δεν ήρθε; — а почему он не пришёл?;

  πώς μιλείς έτσι; — как ты смеешь так говорить?;

  1) как;

  δεν εΰρισκε πώς να τα πεί — он не знал, как это сказать;

  ιδού πώς έχει το πράγμα — вот как обстоит дело;

  2) чтобы, для того, чтобы;

  αγωνίζεται πώς να βγάλει το ψωμί τού σπιτιού — ему стоит большого труда прокормить семью;

  1) как (же), ка- ким же это образом;

  πώς δεν έπεσες! — как это ты не упал!;

  πώς άλλαξε! — как он изменился!;

  πώς τό βαριέμαι! — как мне это надоело!;

  2) как можно;

  πώς να διασκεδάσει ένας άνθρωπος απένταρος! — как можно развлекаться, не имея ни гроша в кармане!;

  3) а как же; конечно, разумеется;
  τό καταλάβατε; πώς; Вы поняли это? — А как же!;

  § αμ πώς! — а) а как же; — б) нет, никак; — нет, ни в коем случае;

  πώς καί πώς — или πώς καί τί — а) всячески, любыми средствами;

  κάνω πώς και πώς — я делаю всё возможное; — б) с нетерпением;

  περιμένω πώς και πώς το Σεπτέμβριο — жду с нетерпением сентября

  πώς2/2
  σύνδ.
  1) что;

  θαρρώ πώς2/2 θα βρέξει — думаю, что будет дождь;

  είπε πώς2/2 θάρθει — он сказал, что придёт;

  2) так как, потому что, из-за того что;

  § κατά πώς2/2 — а) поскольку, коль скоро, раз;

  κατά πώς2/2 έγινε τί να κάνεις — раз это случилось, что поделаешь; — б) как;

  κατά πώς2/2 έμαθα... — как я узнал...;

  κατά πώς2/2 βλέπω... — как я вижу...

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > πώς

 • 10 αλέηται

  ἀλάομαι
  wander: pres subj mp 3rd sg (epic ionic)
  ἀλέομαι
  avoid: pres subj mid 3rd sg (epic ionic)
  ἀλέω
  grind: pres subj mp 3rd sg (epic ionic)
  ἀλέω
  grind: aor subj mid 3rd sg (epic)

  Morphologia Graeca > αλέηται

 • 11 πως

  πως
  how?
  enclitic indeclform (particle)
  ——————
  πῶς
  how?
  indeclform (interrog)
  πῶς 2
  how?
  indeclform (adverb)
  πως
  how?
  enclitic indeclform (particle)

  Morphologia Graeca > πως

 • 12 πώς

  πῶς 2
  how?
  indeclform (adverb)
  πως, πως
  how?
  enclitic indeclform (particle)

  Morphologia Graeca > πώς

 • 13 πῶς

  Βλ. λ. πως

  Morphologia Graeca > πῶς

 • 14 Δε με μέλει πως γερνάω, όσο ζω μαθαίνω

  – Δε με μέλει πως γερνάω, όσο ζω μαθαίνω
  Век живи – век учись
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Δε με μέλει πως γερνάω, όσο ζω μαθαίνω

 • 15 εἴ πως

  {союз, 4}
  если возможно, если как-нибудь.
  Ссылки: Деян. 27:12; Рим. 1:10; 11:14; Флп. 3:11.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > εἴ πως

 • 16 μή πως

  {союз, 12}
  чтобы не, дабы не, как бы не.
  Ссылки: Деян. 27:29; Рим. 11:21; 1Кор. 8:9; 9:27; 2Кор. 2:7; 9:4; 11:3; 12:20; Гал. 2:2; 4:11; 1Фес. 3:5.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > μή πως

 • 17 μή πως

  {союз, 12}
  чтобы не, дабы не, как бы не.
  Ссылки: Деян. 27:29; Рим. 11:21; 1Кор. 8:9; 9:27; 2Кор. 2:7; 9:4; 11:3; 12:20; Гал. 2:2; 4:11; 1Фес. 3:5.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > μή πως

 • 18 -πώς

  {част., 14}
  как-либо, некоторым образом, какнибудь; употр. только вместе с 1513, 3381.
  Ссылки: Деян. 27:12, 29; Рим. 1:10; 11:14, 21; 1Кор. 8:9; 9:27; 2Кор. 2:7; 9:4; 11:3; 12:20; Гал. 2:2; 4:11; Флп. 3:11; 1Фес. 3:5.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > -πώς

 • 19 -πώς

  {част., 14}
  как-либо, некоторым образом, какнибудь; употр. только вместе с 1513, 3381.
  Ссылки: Деян. 27:12, 29; Рим. 1:10; 11:14, 21; 1Кор. 8:9; 9:27; 2Кор. 2:7; 9:4; 11:3; 12:20; Гал. 2:2; 4:11; Флп. 3:11; 1Фес. 3:5.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > -πώς

 • 20 πῶς

  {част., 103}
  как, каким образом.
  Ссылки: Мф. 6:28; 7:4; 10:19; 12:4, 26, 29, 34; 16:11; 21:20; 22:12, 43, 45; 23:33; 26:54; Мк. 2:26; 3:23; 4:13, 40; 5:16; 8:21; 9:12; 10:23, 24; 11:18; 12:35, 41; 14:1, 11; Лк. 1:34; 6:42; 8:18, 36; 10:26; 11:18; 12:11, 27, 50, 56; 14:7; 18:24; 20:41, 44; 22:2, 4; Ин. 3:4, 9, 12; 4:9; 5:44, 47; 6:42, 52; 7:15; 8:33; 9:10, 15, 16, 19, 21, 26; 11:36; 12:34; 14:5, 9; Деян. 2:8; 4:21; 8:31; 9:27; 11:13; 12:17; 15:36; 20:18; Рим. 3:6; 4:10; 6:2; 8:32; 10:14, 15; 1Кор. 3:10; 7:3234; 14:7, 9, 16; 15:12, 35; 2Кор. 3:8; Гал. 4:9; Еф. 5:15; Кол. 4:6; 1Фес. 1:9; 4:1; 2Фес. 3:7; 1Тим. 3:5, 13; Евр. 2:3; 1Ин. 3:17; 4:20; Откр. 3:3.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > πῶς

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.