Translation: from greek to english

from english to greek

καθυφίεσθαί τινι

 • 1 καθυφίημι

  A give up, surrender treacherously, [ καιρὸν]

  ἐάν τις ἑκὼν καθυφῇ τοῖς ἐναντίοις καὶ προδῷ D.19.6

  , cf. 16.18, al.;

  τὰ τῆς πόλεως Id.58.6

  , cf. Luc.Prom.5; esp. in a lawsuit, κ. τὸν ἀγῶνα conduct it collusively, compromise it, D.21.151;

  οὐ μόνον τῷ μὴ καθυφεῖναι ταῦτα σεμνύνομαι Id.18.107

  : abs., καθυφέντων τῶν κατηγόρων when they let the action drop, Id.23.96.
  II [voice] Med., καθυφίεσθαί τινι give way, yield, c. dat. pers., X.HG2.4.23; ἔν τινι slacken,

  ἐν μάχαις Polyaen.8.24.1

  : abs., Luc.Abd.7.
  2 [voice] Med., with [tense] pf. [voice] Pass., used trans. like the [voice] Act.,

  εἰ καθυφείμεθά τι τῶν πραγμάτων D. 3.8

  ;

  καθυφεῖντο ἑαυτούς Plb.3.60.4

  ;

  ἐπ' ἀργυρίῳ τὸ τίμημα καθυφειμένος Plu.Cic.8

  ;

  οὐδὲν.. καθυφηκάμην J.BJ2.16.4

  ; - ίενται τὴν τοῦ

  ἑνὸς τιμήν Ph.2.220

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > καθυφίημι

 • 2 τινί

  τινι, τις
  any one: dat sg

  Morphologia Graeca > τινί

 • 3 τίνι

  τίς
  dat sg
  τινι, τις
  any one: dat sg

  Morphologia Graeca > τίνι

 • 4 καθυφίεσθαι

  καθυφίημι
  give up: pres inf mp

  Morphologia Graeca > καθυφίεσθαι

 • 5 τινι

  τις
  any one: dat sg

  Morphologia Graeca > τινι

 • 6 τιν'

  τινᾰ, τις
  any one: masc /fem acc sg
  τινᾰ, τις
  any one: neut nom /voc /acc pl
  τινῐ, τις
  any one: dat sg
  τινε, τις
  any one: nom /voc /acc dual

  Morphologia Graeca > τιν'

 • 7 τίν'

  τίνε, τίνω
  pay a price: pres imperat act 2nd sg
  τίνε, τίνω
  pay a price: imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)
  τίνα, τίς
  masc /fem acc sg
  τίνα, τίς
  neut nom /voc /acc pl
  τίνι, τίς
  dat sg
  τίνε, τίς
  nom /voc /acc dual
  τινᾰ, τις
  any one: masc /fem acc sg
  τινᾰ, τις
  any one: neut nom /voc /acc pl
  τινῐ, τις
  any one: dat sg
  τινε, τις
  any one: nom /voc /acc dual

  Morphologia Graeca > τίν'

 • 8 ἀλέξω

  1 ward off τι from

  τινι ἐθέλοντι δ' ἀλέξειν Ὕβριν O. 13.9

  θάνατονἄλαλκε (codd. contra metr.: μόρον ἄλαλκε coni. Mommsen: θάνατον ἆλκε coni. Maas.) O. 10.105

  φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ λόχου Πελίαο παῖς· ἄλαλκε δὲ Χίρων N. 4.60

  ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀ[λ]έξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς (ἀ[ρ]ήξων Π̆{S}; ἀέξων Π. in marg.) Pae. 6.10

  Lexicon to Pindar > ἀλέξω

 • 9 ἀμφιβάλλω

  1 put τι around τινι, crown with

  γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν κόμαις P. 5.31

  met., ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται σοφῶν μητίεσσι crowns i. e. occupies the thoughts O. 1.8 frag. ] ἀμφιβαλ[ ?fr. 337. 5.

  Lexicon to Pindar > ἀμφιβάλλω

 • 10 ἀντερείδω

  Lexicon to Pindar > ἀντερείδω

 • 11 ἀπαθής

  1 unharmed

  μήτ' ὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297

  Lexicon to Pindar > ἀπαθής

 • 12 δαιμόνιος

  δαιμόνιος (-ίῳ, -ιον; -ίοισι: -ίᾳ, -ίαν; -ίαις, -ιαι: - ιον nom., voc.)
  a given by heaven δέξατο βώλακα δαιμονίανP. 4.37

  κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.9

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν inspired by heaven N. 9.27 ἔκλαγξέ θἱερ[ ]δαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖσι στοναχαῖς ?of Kassandra Πα. 8A. 11. ] εκράνθην ὑπὸ δαιμονίῳ τινί ( δείματι e. g. supp. Wil.) Pae. 9.34 with adv. force, ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδἔχων Σωστράτου υἱός by divine grace O. 6.8
  b generally, of places, divine τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ' ἁλιερκέα χώραν (= Αἴγιναν)

  παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις κίονα δαιμονίαν O. 8.27

  ὦ Συράκοσαι, δαιμόνιαι τροφοί P. 2.2

  κλειναὶ Ἀθᾶναι, δαιμόνιον πτολίεθρον fr. 76. 2.
  c δαιμονίᾳ, by divine grace ὤρυσαι θαρσέων, τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν εὔχειρα (θείᾳ μοίρᾳ. Σ.) O. 9.110

  Lexicon to Pindar > δαιμόνιος

 • 13 δέ

  δέ (the following combinations are to be found elsewhere: μέν δέ v. μέν. τε δέ v. τε δὲ δή v. δή. δ' ὦν v. ὦν. δέ τοι v. τοι. δὲ καί v. also καί. δαὖτε v. also αὖτε. δαὖ v. αὖ. δἄρα v. ἄρα. Since δέ is normallv used in a purely connective capacity, a decision between progressive and adversative δέ must often be arbitrary.)
  1 adversative.
  a opposing one sentence to what precedes (*, = following negative sentence)

  ἰδοῖσα δ O. 2.41

  λείφθη δὲ O. 2.43

  μαθόντες δὲ O. 2.87

  κρύψε δὲ O. 6.31

  μαντεύσατο δ O. 7.32

  ἔστι δὲ O. 8.77

  φέροις δὲ O. 9.41

  ἕπεται δ O. 13.47

  ἐξίει δ *P. 1.91

  χρὴ δὲ P. 2.34

  , P. 2.88

  φέρειν δ P. 2.93

  ἁδόντα δ P. 2.96

  πεύθομαι δP. 4.38

  κλέπτων δὲ P. 4.96

  ἐσσὶ δ P. 4.269

  φαντὶ δ P. 4.287

  λῦσε δὲ P. 4.291

  εἰμὶ δ P. 8.29

  ἔλπομαι δ P. 11.55

  πειρῶντι δὲ P. 10.67

  ἐλᾷ δὲ N. 3.74

  ἔστι δ N. 3.80

  διείργει δὲ N. 6.2

  εἴργει δὲ *N. 7.6

  τυχεῖν δ N. 7.55

  χρὴ δ' Pae. 2.56

  θνᾴσκει δὲ fr. 121. 4. πέφνε δὲ fr. 135.

  Χάρις δ O. 1.30

  ἁμέραι δ O. 1.33

  αἰὼν δ (v. l. τ) O. 2.10

  λάθα δὲ O. 2.18

  πένθος δὲ O. 2.23

  ῥοαὶ δ *O. 2.33 πολλοὶ δὲ *O. 6.11

  τεθμὸς δὲ O. 8.25

  Ἑρμᾶ δὲ O. 8.91

  νεῖκος δὲ O. 10.39

  ἀστῶν δ P. 1.84

  ἀμφοτέροισι δ P. 1.99

  ἑτέροισι δὲ P. 2.52

  στάθμας δὲ *P. 2.90

  αἰὼν δ P. 3.86

  παυροῖς δὲ P. 3.115

  Μοῖραι δ P. 4.145

  πόνων δ *P. 5.54 φάει δὲ *P. 6.14

  βία δὲ P. 8.15

  δαίμων δὲ P. 8.76

  βαιὰ δ P. 9.77

  πατὴρ δὲ P. 9.11

  ναυσὶ δ P. 10.29

  φθονεροὶ δ P. 11.54

  φθονερὰ δ N. 4.39

  ἄλλοισι δ N. 4.91

  τιμὰ δὲ N. 7.31

  ἐλπίδες δ N. 11.22

  κερδέων δὲ N. 11.47

  πάντα δ I. 1.60

  αἰὼν δὲ I. 3.17

  δαίμων δ I. 7.43

  ματρὸς δὲ Pae. 2.29

  κέντρον δὲ fr. 180. 3.

  ἴσαις δὲ O. 2.61

  ὑγίεντα δεἴ τις O. 5.23

  ἀκίνδυνοι δ O. 6.9

  ἄλλα δ O. 8.12

  τερπνὸν δ O. 8.53

  ἄγνωμον δὲ O. 8.60

  κεῖνα δὲ O. 8.62

  εὐανθέα δ P. 2.62

  ἀδύνατα δ P. 2.81

  σὸν δἄνθοςP. 4.158

  πότνια δ P. 4.213

  εὐδαίμων δὲ P. 10.22

  μυριᾶν δ *N. 3.42

  ἑκόντι δ N. 6.57

  πὰν δὲ N. 10.29

  ἀρχαῖαι δ N. 11.37

  Πανελλάνεσσι δ *I. 4.29

  ἰατὰ δ I. 8.15

  ματαίων δὲ Pae. 4.34

  ἐμπείρων δὲ fr. 110. σφετέραν δαἰνεῖ fr. 215. 3.

  ὡς δ O. 1.46

  εἰ δὲ O. 1.64

  , O. 1.108

  ὅσοι δ O. 2.68

  εἰ δ O. 3.42

  ὅσσα δὲ P. 1.13

  εἰ δὲ P. 3.63

  , P. 3.80, P. 3.103, P. 9.50 ὅσαις δὲ *P. 10.28

  τῶν δ P. 10.61

  εἰ δὲ P. 12.28

  , N. 3.19

  ὃς δὲ N. 3.41

  εἰ δ N. 5.19

  , N. 5.50

  ὃς δ I. 1.50

  εἰ δέ τις I. 1.67

  ἐμοὶ δ O. 1.52

  τὶν δ O. 10.93

  ἐγὼ δὲ O. 10.97

  , O. 13.49

  ἐμὲ δ O. 13.93

  , P. 2.52

  τὶν δὲ P. 3.84

  τὺ δ P. 8.61

  ἐμοὶ δὲ P. 10.48

  ἐγὼ δ N. 1.33

  ἐμοὶ δ N. 4.41

  ἐγὼ δὲ N. 7.20

  ἐγὼ δ N. 8.38

  σεῦ δ *N. 8.46

  ἐγὼ δὲ I. 1.32

  ἄμμι δ I. 1.52

  τὶν δ I. 5.17

  ἐμοὶ δὲ I. 6.56

  ἄμμι δ I. 7.49

  ἐμοὶ δὲ Πα. 7B. 21.

  τοὶ δ O. 6.52

  τὸν δ O. 13.92

  τῶν δP. 4.41

  τὸν δ P. 4.101

  τὸ δ P. 7.18

  ὁ δὲ P. 8.48

  τὸ δὲP. 8.51

  τά δ P. 8.76

  P. 10.63 τὰν δ fr. 107a. 6 ὁ δ fr. 169. 26.

  τὸ δ O. 1.99

  τῶν δ O. 2.15

  τῶν δὲ *O. 12.9

  τὸν δὲ P. 1.95

  ὁ δὲ P. 2.73

  τὰν δ *P. 3.62

  τὸ δ P. 5.72

  , P. 8.32

  ὁ δὲ P. 8.88

  τὸ δὲ N. 6.55

  N. 7.102

  ὁ δ N. 9.24

  τὸ δ N. 11.43

  , I. 5.19

  ὁ δ I. 7.39

  ἐς δ O. 2.85

  σὺν δὲ. O. 6.98

  ἀμφὶ δὲ O. 7.24

  ἐν δὲ O. 7.94

  ποτὶ δ P. 2.84

  ἐν δαὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δ P. 8.92

  σὺν δὲ N. 7.6

  ἐν δ I. 5.53

  ἐς δὲ fr. 133. 5. ἀνὰ δ' ἔλυσεν *N. 10.90

  αἰεὶ δ O. 5.15

  ὅμως δὲ O. 10.9

  νῦν δὲ O. 12.17

  ἄλλοτε δ P. 3.103

  εὐθὺς δ N. 1.54

  νῦν δ I. 1.39

  , I. 4.18 κρυφᾷ δὲ fr. 203. 2.
  b opposing one part of a sentence to the preceding negative part.

  μήτὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δαὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.297

  ἄδικον οὔθ' ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, σοφίαν δ P. 6.49

  καί μιν οὔπω τεθναότ, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν N. 10.74

  2 progressive, connective.
  a connecting sentences.

  λάμπει δὲ O. 1.23

  ἔστι δ O. 1.35

  ἔχει δ O. 1.59

  ἕλεν δ O. 1.88

  πέποιθα δὲ O. 1.103

  ἕπεται δὲ O. 2.22

  φιλεῖ δὲ O. 2.26

  φύονται δὲ O. 4.25

  ἵκων δὲ O. 5.9

  ἀρχομένου δ O. 6.3

  ἀντεφθέγξατο δ O. 6.61

  ἵκοντο δ O. 6.64

  τιμῶντες δ O. 6.72

  εἶπον δὲ O. 6.93

  τεῦξαν δ O. 7.48

  μνασθέντι δ O. 7.61

  ἐκέλευσεν δ O. 7.64

  τελεύταθεν δὲ O. 7.68

  κέκληνται δὲ O. 7.76

  ἄνεται δὲ O. 8.8

  ἦν δὲ O. 8.19

  κατακρύπτει δὲ O. 8.79

  θάλλει δ O. 9.16

  ἀείδετο δὲ O. 10.76

  χλιδῶσα δὲ O. 10.84

  τρέφοντι δ O. 10.95

  ἔστι δ O. 11.2

  ἐθέλοντι δ O. 13.9

  δέξαι δὲ (v. l. τε) O. 13.29

  νοῆσαι δὲ O. 13.48

  φώνασε δ O. 13.67

  εὕδει δ P. 1.6

  φαντὶ δὲ P. 1.52

  θέλοντι δὲ P. 1.62

  ἔσχον δ P. 1.65

  ἔμαθε δὲ P. 2.25

  καιομένα δ P. 3.44

  εἶπε δ P. 4.11

  ἔπταξαν δ P. 4.57

  ἧλθε δέ οἱ P. 4.73

  τάφε δ P. 4.95

  δύνασαι δP. 4.158 μεμάντευμαι δP. 4.163

  πέμψε δ P. 4.178

  ἔειπεν δ P. 4.229

  κτίσεν δ P. 5.89

  ἄγοντι δὲ P. 7.13

  αὔξων δὲ *P. 8.38

  ῥαίνων δὲ P. 8.57

  ὑπέδεκτο δ P. 9.9

  γεύεται δ P. 9.35

  ἔστι δ N. 2.10

  ἄρχε δ N. 3.10

  δάμασε δὲ N. 3.23

  ἕπεται δὲ N. 3.29

  λεγόμενον δὲ N. 3.52

  νύμφευσε δ N. 3.56

  φρονεῖν δ N. 3.75

  δέξαιτο δ N. 4.11

  χαίρω δ N. 5.46

  χρὴ δ N. 5.49

  πέταται δ N. 6.48

  ἀναπνέομεν δ N. 7.5

  πέσε δ N. 7.31

  ἐὼν δ N. 7.64

  μαθὼν δὲ N. 7.68

  δύνασαι δὲ N. 7.96

  ἔβλαστεν δ N. 8.7

  αὔξεται δ N. 8.40

  χαίρω δὲ N. 8.48

  ἔστι δ N. 9.6

  ἔστι δὲ N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ N. 10.25

  ἕπεται δὲ N. 10.37

  μεταμειβόμενοι δ N. 10.55

  λάμπει δὲ I. 1.22

  ἔστιν δ I. 4.31

  κρίνεται δ I. 5.11

  κλέονται δ I. 5.27

  τετείχισται δὲ I. 5.44

  φέρε δεὔμαλλον μίτραν I. 5.62

  φλέγεται δὲ I. 7.23

  ἔτλαν δὲ I. 7.37

  παυσάμενοι δ *I. 8.7

  χρὴ δὲ I. 8.15

  εἶπε δ I. 8.31

  ἰόντων δ I. 8.41

  ἔραται δέ Pae. 6.58

  ἐπεύχομαι δ' Πα. 7B. 15. πεφόρητο δ' Πα. 7B. 49.

  ἐνέθηκε δὲ Pae. 8.82

  ἔειπε δὲ[ Πα. 8A. 23.

  κατακρίθης δὲ Pae. 16.5

  λέγοντι δὲ Δ. 1. 1. τρέχετο δὲ fr. 74. εὕδει δὲ fr. 131b. 3. μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δἐγώ fr. 150. λαβὼν δ fr. 169. 20. λάμπει δὲ fr. 227. 2. κόρῳ δ *O. 1.56

  ἄνθεμα δὲ O. 2.72

  Μοῖσα δ O. 3.4

  ξείνων δ O. 4.4

  χεῖρες δὲ O. 4.25

  βασιλεὺς δ O. 6.47

  Οὐρανὸς δ O. 7.38

  Ὀρσοτρίαινα δ O. 8.48

  πατρὶ δὲ O. 8.70

  λαοὶ δ O. 9.46

  κείνων δ (δ del. Schr.) O. 9.53

  τόλμα δὲ O. 9.82

  φῶτας δ O. 9.91

  μία δ O. 9.106

  ἀρχαῖς δὲ O. 10.78

  πολλὰ δ O. 12.10

  πατρὸς δὲ O. 13.35

  κῆλα δὲ P. 1.12

  κίων δ P. 1.19

  στρωμνὰ δὲ P. 1.28

  ἄνδρα δ P. 1.42

  χάρμα δ P. 1.59

  ἄλλοις δέ P. 2.13

  θεῶν δ P. 2.21

  εὐναὶ δὲ P. 2.35

  βουλαὶ δὲ P. 2.65

  ψευδέων δ P. 3.29

  δαίμων δ P. 3.34

  βάματι δ P. 3.43

  Διὸς δ P. 3.95

  ἐσθὰς δ P. 4.79

  φὴρ δέ P. 4.119

  δράκοντος δὲ P. 4.244

  πολλοῖσι δ P. 4.248

  θεράπων δέ οἱ P. 4.287

  σοφοὶ δέ τοι P. 5.12

  νόῳ δὲ P. 6.47

  Μεγάροις δ P. 8.78

  φόβῳ δP. 9.32

  θαλάμῳ δὲ P. 9.68

  ἀρεταὶ δ P. 9.76

  πατρὸς δ P. 10.2

  ἅρμα δ N. 1.7

  ἀρχαὶ δὲ N. 1.8

  Ἀχάρναι δὲ N. 2.16

  διψῇ δὲ N. 3.6

  Λαομέδοντα δ N. 3.36

  σώματα δ N. 3.47

  βοὰ δὲ N. 3.67

  ῥῆμα δ N. 4.6

  ἴυγγι δ N. 4.35

  Θεανδρίδαισι δ N. 4.73

  ὕμνος δὲ N. 4.83

  πότμος δὲ N. 5.40

  ἔργοις δὲ N. 7.14

  σοφοὶ δὲ N. 7.20

  σοφία δὲ N. 7.23

  φυᾷ δ N. 7.54

  Διὸς δὲ N. 7.80

  βασιλῆα δὲ N. 7.82

  παίδων δὲ παῖδες N. 7.100

  χρεῖαι δ N. 8.42

  ἀρχοὶ δὲ N. 9.14

  Ἰσμηνοῦ δ N. 9.22

  παῦροι δὲ N. 9.37

  ἡσυχία δὲ N. 9.48

  Σικυωνόθε δ N. 10.43

  Κάστορος δ N. 10.49

  παῦροι δN. 10.78

  Ζεὺς δ N. 10.79

  λύρα δὲ N. 11.7

  ἄνδρα δ N. 11.11

  προμαθείας δ N. 11.46

  μελέταν δ I. 5.28

  Λάμπων δὲ I. 6.66

  γλῶσσα δ I. 6.72

  ἐπέων δὲ I. 8.46

  Αἰολίδαν δὲ fr. 5.

  Παιὰν δὲ Πα. 2. 3,, 1. κείνοις δ' Pae. 2.68

  τέρας δ Pae. 4.39

  ἤτορι δὲ Pae. 6.12

  Ἰλίου δὲ Pae. 6.81

  ἀμφιπόλοις δὲ Pae. 6.117

  ὑδάτεσσι δ Pae. 6.134

  γνώμας δ Pae. 14.39

  Ὀλυμ]πόθεν δέ Δ.. 3. πέτραι δ Δ... ἁνδρὸς δ Παρθ. 2. 3. ἀσκὸς δ fr. 104b. 4. πολλὰ δ fr. 111. 2. ὀδμὰ δ' Θρ... πυρὶ δ fr. 168. 3.

  ἑπτὰ δ O. 6.15

  μελίφθογγοι δ O. 6.21

  κυρίῳ δ O. 6.32

  τερπνᾶς δέπεὶ O. 6.57

  ἁδύλογοι δὲ O. 6.96

  ἀγαθαὶ δὲ O. 6.100

  ἐμῶν δ O. 6.105

  τοῦτο δ O. 7.25

  πολλαὶ δ O. 8.13

  ἐσλὰ δ O. 8.84

  ὀξείας δὲ O. 8.85

  πτερόεντα δ O. 9.11

  ἀγαθοὶ δὲ O. 9.28

  ἄλλαι δὲ O. 9.86

  ταύτᾳ δὲ O. 10.51

  ἀφθόνητος δ O. 11.7

  ἄμαχον δὲ O. 13.13

  δύο δ O. 13.32

  κελαινῶπιν δ P. 1.7

  ναυσιφορήτοις δ P. 1.33

  ἀψευδεῖ δὲ P. 1.86

  εὐανθεῖ δ P. 1.89

  πολλὰν δ P. 3.36

  αἴθων δὲ P. 3.58

  εἴκοσι δ P. 4.104

  Κρονίδᾳ δὲP. 4.115 τρίταισιν δP. 4.143 ταχέες δ (δ del. Boeckh) P. 4.179

  χαλκέαις δ P. 4.226

  ὀρθὰς δ P. 4.227

  μεγάλαν δ P. 5.98

  γλυκεῖα δὲ P. 6.82

  νέᾳ δ P. 7.18

  τέτρασι δ P. 8.81

  ὠκεῖα δ P. 9.67

  χρυσοστεφάνου δὲ P. 9.109

  Ἰσμήνιον δ P. 11.6

  κακολόγοι δὲ P. 11.28

  ξυναῖσι δ (om. Tricl.) P. 11.54

  μεγάλων δ N. 1.11

  ἁδυμελεῖ δ N. 2.25

  χαρίεντα δ N. 3.12

  καματωδέων δὲ *N. 3.17

  ποτίφορον δὲ N. 3.31

  συγγενεῖ δέ N. 3.40

  ξανθὸς δ N. 3.43

  κραγέται δὲ N. 3.82

  τυφλὸν δ N. 7.23

  ποτίφορος δ N. 7.63

  ἀγαπατὰ δὲ N. 8.4

  μέγιστον δ N. 8.25

  χρυσέων δ N. 8.27

  κενεᾶν δ N. 8.45

  θεσπεσία δ *N. 9.7

  κρέσσων δὲ N. 9.15

  ἀργυρέαισι δὲ N. 9.51

  ὕπατον δ N. 10.32

  λαιψηροῖς δὲ N. 10.63

  τόνδε δN. 10.80

  ἀπροσίκτων δ N. 11.48

  μυρίαι δ I. 6.22

  ἁδεῖα δ I. 6.50

  ἀμνάμονες δὲ I. 7.17

  θνατᾶς δ fr. 61. 5. σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιοστὰ δ' Παρθ. 2. 3. ἀκλεὴς δ (om. codd.: supp. Boeckh) fr. 105b. 3.

  εἰ δὲ O. 2.56

  , O. 6.77, O. 8.54

  οἷον δ O. 9.89

  εἰ δὲ O. 11.2

  , O. 13.105, P. 3.110

  ὅσσα δὲ N. 2.17

  εἰ δ N. 4.13

  , N. 7.11, N. 7.86, N. 7.89, I. 1.41, I. 5.22

  τὰ δ N. 4.91

  οἷοι δ I. 9.6

  εἰ δέ τις Pae. 2.31

  οἷσι δὲ (Boeckh: γὰρ ἂν codd.) fr. 133. 1.

  ἐμὲ δὲ O. 1.100

  τὶν δὲ O. 5.7

  ὔμμιν δὲ O. 13.14

  τὺ δὲ P. 2.57

  τὶν δὲ P. 4.275

  σὲ δ P. 5.14

  σεῦ δ N. 1.26

  ἐγὼ δὲ N. 3.11

  τὺ δ N. 5.41

  ἐγὼ δ I. 6.16

  τὺ δέ I. 7.31

  τὶν δὲ Pae. 3.13

  ἐμοὶ δ' Pae. 4.52

  ὁ δ O. 7.10

  τὰ δ O. 13.101

  O. 13.106

  δὲ P. 1.8

  οἱ δ P. 4.133

  τῶν δ P. 4.277

  τὸν δὲ P. 9.38

  ὁ δὲ P.9.107. “ ταὶδP. 9.62

  τὰ δ N. 9.42

  τοὶ δ N. 10.66

  , I. 8.45 ἁ δὲ fr. 130. 6.

  τὸ δὲ O. 1.93

  , O. 2.51

  αἱ δὲ O. 7.30

  τὸ δὲ O. 10.55

  ὁ δὲ P. 1.35

  τὸ δὲ P. 1.99

  τὸν δὲ P. 2.40

  P. 3.108

  ἁ δὲ P. 3.114

  τὸν δὲ P. 4.184

  ὁ δ P. 5.60

  τὸ δ P. 5.85

  ὁ δὲ P. 9.78

  τῶν δ P. 10.19

  αἱ δὲ N. 4.2

  ὁ δὲ N. 7.67

  τὸ δὲ I. 7.47

  τὰ]ν δὲ Pae. 1.9

  ὁ δὲ Pae. 2.66

  τὸ δὲ Pae. 4.32

  ἐν δὲ O. 7.5

  , O. 7.43

  ἄτερ δ O. 9.44

  ἐν δὲ O. 13.22

  , O. 13.40

  σὺν δ P. 1.51

  ἐν δ P. 2.41

  ἐκ δ P. 2.46

  ἐν δὲP. 4.88

  ἐς δ P. 4.188

  σὺν δ P. 4.221

  ἐν δὲ P. 4.291

  σὺν δ P. 9.115

  ἐν δ P. 10.71

  ἐκ δὲ N. 10.44

  ἂν δ fr. 33d. 7, fr. 119. 1. σὺν δ fr. 122. 9. πρὸς δ fr. 123. 6.

  οὕτω δὲ O. 2.35

  ἠυ δὲ O. 5.16

  ἄλλοτε δ O. 7.11

  ἀπάτερθε δ O. 7.74

  μάλα δὲ O. 10.87

  νῦν δ O. 13.104

  οὕτω δ P. 1.56

  εὖ δ P. 1.99

  ἁμᾶ δ P. 3.36

  τάχα δ P. 4.83

  αἶψα δ P. 4.133

  ἀκᾷ δ P. 4.156

  τάχα δὲ P. 4.171

  ἄτερθε δὲ P. 5.96

  οὕτω δὲ P. 8.93

  νῦν δP. 9.55

  οὕτω δ P. 9.117

  ταχὺ δ P. 10.51

  θαμὰ δ N. 1.22

  μάλα δ N. 7.10

  ἅμα δ fr. 74. ἔνθεν δὲ fr. 119. 2. ταχέως δ fr. 169. 24.
  b in enumeration, narration, simm. ὁ δ' ἐμὲ δ κράτει δὲO. 1.73—8. ἔργα δὲ ἦν δὲ δαέντι δὲ καὶ φαντὶ δ', ἁλμυροῖς δ, ἀπεόντος δ —. O. 7.52—8. γλαυκοὶ δὲ, οἱ δύο μὲν, αὖθι δ'. εἷς δ ἔννεπε δO. 8.37—41. ἔχεν δὲ, μάτρωος δὲ. πόλιν δ'. ἀφίκοντο δὲ. υἱὸν δὲO. 9.61—9. τὰ δὲ. σύνδικος δ'. τὸ δὲ. πολλοὶ δὲ. ἄνευ δὲO. 9.94—103. τράπε δὲ. πύκτας δ'. θάξαις δὲ. ἄπονον δ. ἀγῶνα δ, πέφνε δ. λόχμαισι δὲO. 10.15—30. ἀνὰ δ'. παρκείμενον δὲ. ἐνυπνίῳ δ. τελεῖ δὲ. ἀναβαὶς δ. σὺν δὲO. 13.72—87. “δώδεκα δὲ. τουτάκι δ'. φιλίων δ. φάτο δ. γίνωσκε δ. ἂν δ —” P. 4.25—34. ἐσσύμενοι δ'. τῶν δ. πραὺν δP. 4.135—6. ἐπεὶ δ'. ἐκ νεφέων δὲ. λαμπραὶ δ. ἀμπνοὰν δ. κάρυξε δ. εἰρεσία δ. σὺν Νότου δ. φοίνισσα δὲ. ἐς δὲ κίνδυνονP. 4.191—207. πῦρ δὲ. σπασσάμενος δ'. ἴυξεν δ. πρὸς δ. αὐτίκα δ. ἔλπετο δP. 4.233—43. ὁ δ'. Μεσσανίου δὲ. χαμαιπετὲς δ. αὐτοῦ μένων δP. 6.33—8. κέρδος δὲ. βία δὲ. δμᾶθεν δὲ. ἔπεσε. τελέαν δP. 8.13—24. Μοῖσα δ'. παντᾷ δὲ. νόσοι δ. πόνων δὲ. θρασείᾳ δὲ. ἁγεῖτο δP. 10.37—45. ἔσταν δ'. λέλογχε δὲ. τέχναι δ. χρὴ δN. 1.19—25. ταχὺ δὲ. ἐν χερὶ δ'. ἔστα δὲ. παλίγγλωσσον δέ. γείτονα δ. ὁ δέN. 1.51—61. ἐν δ'. Θέτις δὲ. Νεοπτόλεμος δ. Παλίου δὲ. τὰ Δαιδάλου δὲ. ἄλαλκε δὲ. πῦρ δὲ. εἶδεν δN. 4.49—66. πρόφρων δὲ. ἐν δὲ. αἱ δὲ. ψεύσταν δὲ. τὸ δ'. τοῖο δ. εὐθὺς δ. ὁ δN. 5.22—34. ὁ δ' Μολοσσίᾳ δ. ᾤχετο δὲ. βάρυνθεν δὲ. ἐχρῆν δέN. 7.36—44. νεαρὰ δ'. ὄψον δὲ. ἅπτεται δ. χειρόνεσσι δ —. N. 8.20—2. πατρὶ δ — (Heyne: τ codd.) θρέψε δ'. ὁ δN. 10.12—3. Ζεὺς δ'. ἅμα δ. χαλεπὰ δ. ταχέως δN. 10.71—3. Ζεῦ, μεγάλαι δ'. ζώει δὲ. πλαγίαις δὲ. εὐκλέων δ. ἔστι δὲ. τὰ δὲ. ἀνδρῶν δI. 3.4—13. εἷλε δὲ. πέφνεν δὲ, σφετέρας δI. 6.31—3. ἐν δὲ, ἄγγελλε δὲ. νῦν δαὖ Πα. 2.. νέφεσσι δ'. περὶ δ. ἐπεὶ δ Πα... ἔλαμψαν δ. τελέσαι δ. ἐφθέγξαντο δ Πα. 12. 1. ῥίμφα δ. ὁ δὲ. ἐμὲ δN. 2.19—23. τιμαὶ δὲ. παντὶ δ'. ὁ δὲ. φιλέων δ Παρθ. 1.. πολλὰ δ. τέλος δ. αἰὼν δὲ — fr. 111. 2—5. ἐν δ', παρὰ ναῦν δὲ. κάπρῳ δὲ — fr. 234. 2. connecting imperatives. δίδοι φωνάν, ἀνὰ δἱστία τεῖνον, πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖνἀρετάν, προθύροισιν δΑἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα (Wil.: φέρειν codd.) N. 5.51—4.
  c connecting subordinate clauses.

  ὅτε σύτο, κράτει δὲ προσέμειξε O. 1.22

  φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται, ἐν δὲ θῆκε O. 7.5

  ἁνίκ' ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε δέ μιν (Hermann: τε codd.) O. 9.31 ἔλπομαι μὴ βαλεῖν ἔξω, μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ' ἀντίους *P. 1.45

  ἀλλ' ἐπεὶ τείχει θέσαν, σέλας δ ἀμφέδραμεν P. 3.39

  ὁπόθ' Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα P. 3.92

  ὄφρα ἀφέλοιτ' αἰδῶ, ποθεινὰ δ Ἑλλὰς δονέοι P. 4.218

  εἰ γάρ τις ἐξερείψειεν αἰσχύνοι δὲ P. 4.264

  διαγγέλοισ, ὅτι νίκη ἐκ δὲ Κρόνου Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  εἰ δὲ μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον N. 10.86

  εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον ἄλλοισι δἐμπίπτων γελᾷ I. 1.68

  ἢ Δωρίδ' ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ Ἀμύκλας I. 7.14

  τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δἐν Ὀλύμπῳ χθονὸς ἄστρον fr. 33c. 5. ἁνίκ' οἴχονται μέριμναι πελάγει δ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν fr. 124. 6.
  d connecting parts of sentences.

  ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις O. 2.62

  μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰν O. 8.7

  ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ' ἔπειτ O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  πόλλἄνω, τὰ δαὖ κάτω O. 12.6

  οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα (v. 1. τε) O. 13.3

  ἐν Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ' ἀμφὶ κόμαις, Ἑλλώτια δ ἑπτάκις O. 13.40

  Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες P. 4.172

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.282

  βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν ὕπνον ἀναλίσκοισα P. 9.23

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ Ἀρισταῖον καλεῖνP. 9.65

  ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49

  πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ τρεῖς N. 6.20

  χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ' ἕτεροι ἀπέραντον N. 8.37

  αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ' ἐπισπείρων ἀλιτροῖς N. 8.39

  μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ' ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ ἀνὴρ I. 4.53

  τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου I. 5.18

  ἄραντο γὰρ νίκας τρεῖς ἀπ' Ἰσθμοῦ τὰς δ ἀπ εὐφύλλου Νεμέας I. 6.61

  εἴπερ τριῶν Ἰσθμοῖ), Νεμλτ;έγτ;αλτ;ι δγτ;ὲ δυ[οῖν (supp. Lobel e Σ.) fr. 6a. h. ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ' ἑκατὸν πεδεχεῖν Πα. 4. 37, similarly, connecting subordinate infinitives, O. 13.80, N. 7.46, N. 9.31 νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας [] ἐκόσμηθεν Παρθ. 2.. θεῷ δὲ δύνατον ὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ σκότει καλύψαι fr. 108b. 3. irregularly coordinating:

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, μῆτιν δ' ἀλώπηξ I. 4.65

  e in anaphora.

  ἴσαις δὲ, ἴσαις δ O. 2.62

  ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δὲ (Hermann: τε codd.) O. 9.32

  πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ' Εὔρυτον O. 10.28

  ἔστιν. ἔστιν δ O. 11.2

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος, ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  τίς γὰρ ἀρχὰ, τίς δὲ κίνδυνος P. 4.71

  τὺ γὰρ. τὺ δ P. 8.8

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξένων P. 9.108

  cf.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ P. 9.123

  —5.

  Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἶμα, σέο δ' ἀγών N. 3.65

  μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα I. 7.32

  χρὴ δ'. χρὴ δ I. 8.15

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον Pae. 4.51

  cf. Πα.. 23. ἐν δὲ. ἐν δὲ. ἐν δ' Δ. 2. 10—15.
  f introducing parenthesis.

  ὁ δ' ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι O. 8.28

  ἷκεν δὲ Μιδέαθεν

  στρατὸν ἐλαύνων O. 10.66

  ἄγει δὲ χάρις P. 2.17

  χόλος δ' οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός P. 3.11

  αἰσίαν δP. 4.23

  μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ' Ἀθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον P. 10.45

  ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν, ἀλλ' ἔσται (Tricl.: γε codd.) P. 12.30

  ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.23

  κιρναμένα δ' ἔερσ ἀμφέπει N. 3.78

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται I. 1.49

  χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν I. 4.48

  g
  a introducing question. θανεῖν δ' οἶσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἕψοι μάταν; O. 1.82 εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας, τίνα κεν φύγοι ὕμνον; O. 6.4 κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδάλεον τελέθει; P. 2.78 τίς δὲ κίνδυνος; P. 4.71 τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; P. 8.95τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλαςP. 9.33 κούρας δ' ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς;” P. 9.43

  πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Pae. 9.13

  II following questions.

  τίς βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ; ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος O. 13.22

  ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ; γεύεται δ ἀλκᾶςP. 9.35

  ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον P. 11.25

  III in questions, varied with asyndeton. τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2 cf.

  βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστὸς πατήρ P. 3.71

  h where δέ replaces an expected γάρ. χαλκέοισι δἐν ἔντεσι (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 4.22 ἐκ Λυκίας δὲ (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) O. 13.60

  Πυθιάδος δ P. 1.32

  ἔστι δὲ P. 3.21

  βαρὺ δέ σφιν νεῖκος N. 6.50

  φλέγεται δ N. 10.2

  ἐκ δὲ N. 11.19

  The Σ also comment ἀντὶτοῦ γάρ: O. 2.58, O. 6.3, P. 3.12, but δέ often contains a notion of explanation.
  i introducing an appositive phrase. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι

  ἕκ τ' Ἄργεος, ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ Ἀρκάδες οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  3 apodotic. εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν δὲ Θήρων ἅπτεται Ἡρακλέος σταλᾶν (v. 1. γε) O. 3.43 [δ codd.: del. Er. Schmid sec.

  Σ. P. 11.56

  ]
  4 where δέ does not occupy second position in the sentence.
  I following a vocative.

  υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ O. 1.36

  Ἁγησία, τὶν δ O. 6.12

  δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον O. 6.103

  Τιμόσθενες, ὔμμε δὲ O. 8.15

  Ζεῦ τέλεἰ, αἰεὶ δὲ P. 1.67

  ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ P. 4.59

  Ἀλεξιβιάδα, σὲ δ P. 5.45

  ὦναξ, ἑκόντι δ' εὔχομαι νόῳ P. 8.67

  Ἄπολλον, γλυκὺ δ P. 10.10

  Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν P. 11.41

  Ἁγησιδάμου παῖ, σέο δ N. 1.29

  ὦ Τιμόδημε, σὲ δ N. 2.14

  Θεαρίων, τὶν δ N. 7.58

  ὦ μάκαρ, τὶν δ N. 7.95

  ὦ Μέγα, τὸ δ N. 8.44

  Ζεῦ, μεγάλαι δ I. 3.4

  II following a prep.

  πρὸς εὐάνθεμον δ' ὅτε φυὰν O. 1.67

  ἐπ' ἄλλοισι δ ἄλλοι (ἐπ om. codd.: supp. byz.: alia alii) O. 1.113

  πρὸς Πιτάναν δὲ O. 6.28

  περὶ θνατῶν δ O. 6.50

  ἀν' ἵπποισι δὲ O. 10.69

  ἐκ θεοῦ δ O. 11.10

  ἐξ ὀνείρου δ O. 13.66

  ἀντὶ δελφίνων δ P. 4.17

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ P. 4.17

  b.

  ἐκ νεφέων δὲ P. 4.197

  σὺν Νότου δ' αὔραις P. 4.303

  ἐς φᾶσιν δ P. 4.211

  ἀνὰ βωλακίας δ P. 4.228

  κατὰ λαύρας δ P. 8.86

  ἐν χερὶ δ N. 1.52

  ἐκ μιᾶς δὲ N. 6.1

  σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ N. 6.24

  ἐκ πόνων δ N. 9.44

  ἐν λόγοις δ N. 11.17

  ἐν σχερῷ δ N. 11.39

  ἐν Κρίσᾳ δ I. 2.18

  σὺν Ὀρσέᾳ δέ I. 4.72

  σὺν Χάρισιν δ I. 5.21

  ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων I. 8.6

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις” *I. 8.44

  σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ I. 9.1

  ἐν χρόνῳ δ fr. 33b. ἐν ἔργμασιν δὲ fr. 38.

  πρὸ πόνων δὲ Pae. 6.90

  III following article with adj., part., prep., simm.

  ὁ μέγας δὲ κίνδυνος O. 1.81

  ὁ νικῶν δ O. 1.97

  τὸ πόρσω δ O. 3.44

  τὸ διδάξασθαι δέ τοι O. 8.59

  αἱ δύο δ

  ἀμπλακίαι P. 2.30

  τὸ πλουτεῖν δὲ P. 2.56

  ἐν πάντα δὲ νόμον P. 2.86

  ὁ Βάττου δ P. 5.55

  τὰ μακρὰ δ N. 4.33

  τᾷ Δαιδάλου δὲ (τε coni. Schr.) N. 4.59 ταὐτὰ δὲ *N. 7.104

  ὁ πονήσαις δὲ I. 1.40

  Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δὲ I. 1.58

  ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς I. 4.19

  τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν I. 6.63

  τὰ μακρὰ δ' εἴ τις I. 7.43

  τῷ παρέοντι δ fr. 43. 4. ὁ ζαμενὴς δ' ὁ χοροιτύπος fr. 156. ἁ Μειδύλου δ fr. 190.
  IV following two emphatically connected words. φιλεῖ δὲ, μάλα φιλεῖ δὲ (post μάλα distinxerunt codd.: corr. Bergk) O. 2.27 αὐτοῦ μένων δ' ὁ θεῖος ἀνὴρ (post αὐτοῦ distinxerunt codd.: corr. Heyne: δ del. Bergk) P. 6.38 τῶν νῦν δὲ (byz.: τῶν δὲ νῦν codd.) P. 6.43 < οὐ πενθέων δ> (supp. Blass e Plutarcho) Πα... νηλεεῖ νοῷ δ fr. 177e.
  V for metrical convenience? παῖδ' ἐρατὸν δ Ἀρχεστράτου (δ supp. Mosch.: om. codd.) O. 10.99
  5 beginning fragments, where its value is obscure. fr. 2. 1, fr. 6. a. d, fr. 33a. 3, fr. 44, Πα. 2. 3,, Πα. 7B. 14, Πα. 12., Πα. 13a. 18, Πα. 13c. 5, Πα. 1. 31, 3, Πα. 1., Πα. 2. 1, Πα. 21. 1, Πα. 21. 21, fr. 60a. 3, fr. 81, Δ.. 1, Δ. 4. 46, fr. 74, fr. 108a. 1, b. 1, fr. 110, fr. 121, fr. 124c, fr. 177f, fr. 179, fr. 185, fr. 215. 2, fr. 215b. 4, fr. 219, 227, 233, 236, 237, 260. 2, 5, Θρ.. 2, Θρ. 6. 7, fr. 131a, fr. 135, fr. 153, fr. 166. 1, fr. 169. 49, fr. 177c.

  Lexicon to Pindar > δέ

 • 14 εἶπον

  εἶπον ( ἔειπα), εἶπεν), εἴειπεν; εἴπῃς, -ῃ; εἴποιμι, -οι; εἰπέ, εἶπον; εἰπών, -όντα), εἴπαις; εἰπεῖν:
  1

  ϝει- O. 8.46

  , O. 13.71, N. 5.14, N. 6.27, I. 4.41, I. 6.55) acting as aor. of λέγω, said, told, spoke
  1
  a followed by direct speech.

  τῷ μὲν εἶπε O. 1.75

  ἔειπεν Ψπιπυλείᾳ O' 4. 23.

  Ταλαιονίδας εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος O. 6.16

  τότ' ἔειπεν Ἀπόλλων P. 3.40

  εἶπε δοὕτως ἡμιθέοισιν Ἰάσονος αἰχματᾶο ναύταις P. 4.11

  ὀπιζομένων δ' ἔμπας τις εἶπεν καὶ τόδε P. 4.86

  ἔειπεν δ' ὦδε P. 4.229

  ὧδεἶπε μαρναμένων P. 8.43

  εἶπέν τε φωνήσαις ἅτε μάντις ἀνήρ I. 6.51

  τέρας δ' ἑὸν εἶπέν σφι Pae. 4.39

  b abs., c. adv.

  ὣς ἦρα θεὸς σάφα εἴπαις O. 8.46

  ὣς ἄρ' ἔειπεν P. 4.156

  ὣς ἄῤεἰπὼν P. 9.66

  ἔλπομαι μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν N. 6.27

  ὣς ἦρα εἰπὼν αὐτίκα ἕζετ I. 6.55

  c c. acc. of that which was said, spoke of

  τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας ναῶν πλόον εἶπε O. 7.33

  κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα O. 8.62

  παρθένος τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν O. 13.71

  εἰπὲ γέννανP. 4.100 οὔτε ἔργον οὔτ' ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν εἰπώνP. 4.105

  θρασύ μοι τόδ' εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν N. 7.50

  ἄπιστον ἔειπ (sc. ἐγώ) N. 9.33

  ἔπος εἰπόντ' ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.46

  τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι I. 4.41

  cf. Pae. 4.39
  d c. inf. of indirect statement, command. εἶπον δὲ μεμνᾶσθαι Συρακοσσᾶν (impv.: v. Schadewaldt, 296̆{1}: sc. Αἰνέα) O. 6.92

  εἶπέ τιναὐτὸς ὁρᾶν γαῖαν O. 7.62

  εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλους (i. e. “ἐκεῖνος αὐτὴν ἀπαγέσθω Σ.) P. 9.119
  e followed by ὅτι, εἵνεκεν c. ind.

  Κλεόδαμον ὄφρ' ἰδοῖσ, υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νεὰν ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν O. 14.22

  εἶπε δεὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις, εἵνεκεν πεπρωμένον ἦν ( οὕνεκεν coni. Donaldson) I. 8.31
  f followed by indirect question. οὐκ ἔχω /

  εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὤρεξε N. 7.57

  add. acc.

  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον, πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.14

  πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν fr. 213. 4.
  2 c. dupl. acc., call

  ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν O. 1.52

  δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσόν κ' εἴποιμι Μελησίαν N. 6.65

  3 frag. ἔειπε δὲ μ[ Πα. 8A. 23.

  Lexicon to Pindar > εἶπον

 • 15 ἔμπεδος

  1 constant, lasting

  λυγρόν τ' ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ ἔμπεδον δουλοσύναν P. 12.14

  οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὤρεξε pr. N. 7.57 μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος (proleptic c. ἕρπων) Πα. 2. 2. λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον εἴη κεν” pr. Pae. 4.49

  Lexicon to Pindar > ἔμπεδος

 • 16 ἐπιχώριος

  ἐπῐχώριος, -ον (ἐπιχώριος, -ιον; -ίοις: - ιον acc.; -ίων, -ια.)
  1 belonging to a country ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν (sc. Πολύιδον) O. 13.74 Αἴσονος γὰρ παῖς ἐπίχώριος οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν” (sc. Ἰάσων, in Iolkos) P. 4.118 of things, ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμόζοισα θαητοῖσι γυίοις (sc. ἐσθάς) P. 4.80 ὅσαι τ' εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι τετόλμακε (i. e. in the games of his country) P. 5.116 Ἥρας τ' ἀγῶν ἐπιχώριον νίκαις τρισσαῖς, ὦ Ἀριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ (i. e. of his homeland, Aigina) P. 8.79

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.103

  σέο δ' ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέων i. e. of Aigina N. 3.66 μείς τ' ἐπιχώριος, ὃν φίλησ Ἀπόλλων i. e. the month Delphinios in Aigina N. 5.44 τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν εὔφρανας; I. 7.2 μακάρων τ' ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος” i. e. for my land, Keos Πα... τότε χρύσεαι ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον νῶτον ὑμέτερον i. e. the ridge of your land, Aigina Pae. 6.139 n. pl. pro subs., what is familiar,

  αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τὰ πόρσω P. 3.22

  Lexicon to Pindar > ἐπιχώριος

 • 17 εὐφραίνω

  εὐφραίνω ( εὐφραίνοισιν: aor. εὔφρᾶνας: aor. pass. εὐφράνθη; εὐφρανθεῖσα.)
  a act. delight τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν εὔφρανας; I. 7.3 ἀελλοπόδων μέν τιν' εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι, τοὺς δ ἐν πολυχρύσοις θαλάμοις βιοτά fr. 221. 1.
  b pass., be delighted

  εὐφράνθη τε ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱόν O. 9.62

  Ναὶς εὐφρανθεῖσα Πηνειοῦ λέχει Κρέοισ' ἔτικτεν (i. e. τῇ τοῦ Πηνειοῦ μίξει Σ.) P. 9.16
  c dub. frag. ] ευφρᾳ[ ?fr. 333e. 2.

  Lexicon to Pindar > εὐφραίνω

 • 18 ἔχω

  ἔχω (ἔχω, -εις, -ει, -ομεν, -οντι; ἔχω, -ῃ; ἔχων, -οντα), -οντες; -οισα, -οίσας; ἔχειν: impf. εἶχε, ἔχεν), ἔχον: fut. [ ἕξω codd.], σχήσει codd., ἕξει; σχήσοι: aor. ἔσχεν), ἔσχετ[ε], ἔσχον; ἔσχεθε, σχέθον; σχέθοι; σχεθών; σχεῖν, σχεθέμεν: med. impf. εἴχετο): aor. pro pass. σχόμεναι.)
  1 have, hold.
  1 generally,
  a have, possess, have in keeping ( Πέλοψ)

  τύμβον ἀμφίπολον ἔχων O. 1.93

  ὅθεν σπέρματος ἔχοντα ῥίζαν πρέπει τὸν Αἰνησιδάμου (Aristarchus: ἔχοντι codd.) O. 2.46 εἰ δέ μιν (= ὄλβον)

  ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλον O. 2.56

  Ῥέας ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον O. 2.77

  καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ' ἀνέβαν φλογὸς οὔ O. 7.48

  ἀπάτερθε δ' ἔχον διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν ἀστέων μοίρας O. 7.74

  τὺ δὲ σάφα νιν ἔχεις ἐλευθέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν P. 2.57

  λέγονται μὰν βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἳ σχεῖν P. 3.89

  μακάριος, ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήἰ P. 5.46

  Ἡσυχία βουλᾶν τε καὶ πολέμων ἔχοισα κλαῗδας ὑπερτάτας P. 8.4

  Μεγάροις δ' ἔχεις γέρας P. 8.78

  οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν N. 1.31

  ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς N. 7.94

  παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν N. 7.100

  εἰ δέ τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους N. 11.13

  πάντ' ἔχεις, εἴ σε τούτων μοῖῤ ἐφίκοιτο καλῶν I. 5.14

  πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ' ἔχει περὶ κείνων κελαδέσαι I. 5.47

  μέγαν ἄλλοθι κλᾶρον ἔχω; Pae. 4.48

  ὁ δὲ μηδὲν ἔχων ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ κάρα κέκρυπται Παρθ. 1. 9. as epexeg. inf.,

  ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον Ἱπποδάμειαν σχεθέμεν O. 1.71

  καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα, Κρονίδαι μάκαρες, διδοῖτ' ἐπ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς ἔχειν P. 5.120

  ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὠνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον P. 12.22

  b hold (in one's grip)

  ἔμπα, καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ N. 4.36

  σχεθών νιν ἐπὶ δεξιὰ χειρὸς (Elmsley: σχέθων codd.: ἐνδεξιωσάμενος πατέρα interpr. Schr.) P. 6.19
  2
  a rule over

  ὦ Κρόνου παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχεις O. 4.6

  Ἑρμᾶν ὃς ἀγῶνας ἔχει μοιράν τ' ἀέθλων O. 6.79

  ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ O. 7.70

  ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν' ἔχει πατρῴαν N. 4.48

  b dwell in

  πόλιν· ἔχοντι τὰν χαλκοχάρμαι ξένοι P. 5.82

  ποίας δ' ἀποσπασθεῖσα φύτλας ὀρέων κευθμῶνας ἔχει σκιοέντων;” P. 9.34
  3
  a contain, preserve

  τό σφ' ἔχει κυπαρίσσινον μέλαθρον P. 5.39

  b enfold

  ἐσθὰς δ' ἀμφοτέρα μιν ἔχεν P. 4.79

  c = φέρω, bear of a pregnant woman.

  ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον ἄλοχος O. 9.61

  a restrain, check

  τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν μεγάλᾳ P. 4.75

  τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ οὐ σιδάρεον σχήσει τεῖχος ( ἔσχε coni. Schr.) fr. 232.
  b hold back, prevent c. inf.

  ἐλπίδες δ' ὀκνηρότεραι γονέων παιδὸς βίαν ἔσχον ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ Ὀλυμπίᾳ ἀέθλων N. 11.23

  c prevent c. part.

  ἦλθ' ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι I. 4.54

  a provide

  ἐν Μεγάροισίν τ' οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφος ἔχει λόγον O. 7.87

  ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει P. 4.286

  ὁ δὲ καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει κορυφάν P. 9.79

  ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ μομφὰν ἔχει παίδεσσιν Ἑλλάνων (v. μομφά; cf. fr. 359) I. 4.36
  b keep c. dupl. acc., pr. adj., simm.

  Μοῖῤ, ἅ τε πατρώιον τῶνδ' ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον O. 2.36

  ὃν πατὴρ ἔχει μέγας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον O. 2.76

  οὐδ' Ἀίδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον O. 9.33

  καλὰ γινώσκοντ' ἐκτὸς ἔχειν πόδα P. 4.289

  cf.

  ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ' ἔχων Σωστράτου υἱός O. 6.8

  ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενί ( keeps this as a revered honour v. ὀφθαλμός) P. 5.17 in tmesis, ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν (v. ἀπέχω) O. 2.69
  6
  a of non physical things, have, enjoy

  ὁ νικῶν ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν O. 1.98

  θεὸς τεαῖσι μήδεται ἔχων τοῦτο κᾶδος, Ἱέρων, μερίμναισιν O. 1.107

  δόξαν ἔχω τιν' ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας O. 6.82

  Πυθοῖ τ' ἔχει σταδίου τιμὰν O. 13.37

  Χίρωνα νόον ἔχοντ' ἀνδρῶν φίλον P. 3.5

  ἐλπίδ' ἔχω κλέος εὑρέσθαι κεν P. 3.111

  τελέαν δ' ἔχει δόξαν ἀπ ἀρχᾶς P. 8.24

  πέταται ὑποπτέροις ἀνορέαις, ἔχων κρέσσονα πλούτου μέριμναν P. 8.91

  μόχθου καθύπερθε νεᾶνις ἦτορ ἔχοισαP. 9.32

  τῶν δ' ἕκαστος ὀρούει, τυχών κεν ἀρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός P. 10.62

  ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι, μέρος ἕκαστον οἷον ἔχομεν βρότεον ἔθνος N. 3.73

  ἔχω γονάτων ὁρμὰν ἐλαφράν (byz.: ἕξω codd.) N. 5.20

  ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν N. 6.54

  τυφλὸν δ' ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος N. 7.23

  κτεάνωνψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες N. 9.32

  βραχύ μοι στόμα πάντ' ἀναγήσασθ ὅσων Ἀργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν N. 10.19

  βραχὺ μέτρον ἔχων ὕμνος I. 1.62

  ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν Ἀφροδίτας ὀπώραν I. 2.4

  ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει I. 5.33

  τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἃν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; (unus cod. Stobaei: ἰσχύει rell.: ἔχειν Clem. Alex.) fr. 61. 2. and so, ἔχει θαλίας καὶ πόλις holds, celebrates O. 7.93
  b = πάσχω, have, be subject to

  ἔχει δ' ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον O. 1.59

  ἅλιον ἔχοντες, ἀπονέστερον ἐσλοὶ δέκονται βίοτον O. 2.62

  ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺ σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστος εἶμι (v. l. ὀχοίσας) P. 2.79

  ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀυάταν καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος P. 3.24

  χαρίεντα δ' ἕξει πόνον χώρας ἄγαλμα (? i. e. ὕμνος) N. 3.12

  πεῖραν ἔχοντες οἴκαδε κλυτοκάρπων οὐ νέοντ' ἄνευ στεφάνων N. 4.76

  ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι N. 7.13

  κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν ἄνθἐ Ἀφροδίσια N. 7.52

  ἔνθ' ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο νεῖκος I. 7.36

  ἐπαγορίαν ἔχει ( ἐπίμωμός ἐστι interpr. Hesych.) ?fr. 359.
  7 possess, sway

  τῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν O. 3.33

  ἔρως γὰρ ἔχεν (sc. αὐτούς: ἔσχεν cod., corr. Er. Schmid) I. 8.29 med. aor. pro pass., δεί]ματι σχόμεναι φύγον[ (sc. ἀμφίπολοι) Pae. 20.17
  8 have in mind, know

  εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι O. 8.4

  εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν P. 3.103

  ὃς δὲ διδάκτ' ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ ἄλλα πνέων οὔ ποτ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί N. 3.41

  λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων ἔπος ἔχω N. 3.53

  9 acquire, get oneself (aor. only, but v. P. 2.30)

  Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον Ἱπποδάμειαν σχεθέμεν O. 1.71

  ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ O. 2.9

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν O. 9.88

  ἔσχον δ' Ἀμύκλας ὄλβιοι Πινδόθεν ὀρνύμενοι P. 1.65

  [ ἐξαίρετον ἔχε μόχθον (Th. Mag.: ἔσχε codd.: ἕλε Mosch) P. 2.30] ( Ἀρκεσίλαν)

  ἔχοντα Πυθωνόθεν τὸ καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν P. 5.105

  σὺν δ' ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, ἅντινα σχήσοι τις ἡρώων ( σχήσει v. l.) P. 9.116

  Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις P. 11.48

  Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων λάθαν πόνων N. 10.24

  ὕπατον δ' ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν N. 10.32

  μακρὰ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ, ὅσον ὀργὰν λτ;γτ;εινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔσχεν I. 2.37

  ἐρικυδέα τ' ἔσχον Δᾶλον Pae. 5.39

  Μοῖσαι, τοῦτον ἔσχετ[ε τεθ]μόν Pae. 6.57

  10 be able c. inf.

  ἔχω καλά τε φράσαι O. 13.11

  τὺ δὲ σάφα νιν ἔχεις ἐλευθέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν P. 2.57

  οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὤρεξε N. 7.56

  , cf. I. 5.47
  11 intrans.,
  b without adv., keep, stay

  ἥμερον ὄφρα κατ' οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ ἀλαλατὸς ἔχῃ P. 1.72

  v. E. Fraenkel, Horace, 279, 3.
  12 med., c. gen.,
  b met., lay hold of, set oneself to εἴχετ' ἔργου (sc. Ἰάσων) P. 4.233
  13 frag. εἶχε Πα. 7C. a. 3. ]

  σχήσει πολι[ Pae. 21.17

  τί κέ τις ἐσχ[ Δ. 4b. 11. ] ν ἰων ἕχον[ ?fr. 345. 12.

  Lexicon to Pindar > ἔχω

 • 19

  (in first position, but introducing phrase P. 9.22, 37, postponed once O. 13.63)
  a emphasising what follows.

  ἦ κεν ἀμνάσειεν P. 1.47

  ἦ τιν' ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ ἄλκιμον λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει N. 8.24

  ] ᾖ Διὸς οὐκ ἐθελο[ ( ἔφη interp. Bury) Πα. 7B. 43. esp.

  πολύς; ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γοργόνος ἦ πόλλ' ἀμφὶ κρουνοῖς Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν O. 13.63

  κεράιζεν ἀγρίους θῆρας, ἦ πολλάν τε καὶ ἡσύχιον βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις P. 9.22

  ἦ θαύματα πολλά O. 1.27

  b in combination with other particles. α. ἦρα (= ἦ ἄρα).
  1 in asseveration (v. also ἦρα, ῥα.) [ ἦ ῥα Μηδείας ἐπέων στίχες ( ἔφη Σ: ἦρα Schr.) P. 4.57]

  ἦῤ, ὦ φίλοι, κατ' ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην P. 11.38

  2 introducing question. “ ὁσία κλυτὰν χέρα οἱ προσενεγκεῖν ἦρα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν;” P. 9.37 τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν εὔφρανας; ἦρα χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἁνίκ' εὐρυχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; I. 7.3
  II ἦ μάν, in strong asseveration.

  ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν N. 8.28

  ἦ μάν νιν ὤτρυνον θαμὰP. 4.40

  ἦ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὐθυμίαν μείζω φέρει I. 1.63

  c ἦ γάρ, emphasising a reason.

  ἀκούσατ· ἦ γὰρ ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων ἀναπολίζομεν P. 6.1

  ἦ γὰρ αὐτῶν μετάστασιν ἄκραν[ θῆ]κε Δ. 4. 40.
  d ἦ δή, v. δή.
  ------------------------------------
  1 spoke dub., ἦ ῥα Μηδείας ἐπέων στίχες (v. Wil., 387̆{1}: ἦρα Schr.) P. 4.57, cf. Πα. 7B. 43.

  Lexicon to Pindar >

 • 20 ἡσυχία

  ἡςῠχία (-ία, -ίας, -ίαν, -ία: ἁσυχ- scripsit passim Boeckh: v. Forssman, 48ff.)
  1 peace, quiet καὶ πρὸς ἡσυχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ γνώμᾳ τετραμμένον (sc. Ψαύμιδα) O. 4.16

  δᾶμον γεραίρων τράποι σύμφωνον ἐς ἡσυχίαν P. 1.70

  ἡσυχίᾳ θιγέμεν, μήτ' ὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν P. 4.296

  esp., rest from toil: ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων ποινὰν λαχόντ' ἐξαίρετον ὀλβίοις ἐν δώμασι (sc. Ἡρακλέα) N. 1.70

  ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον N. 9.48

  μόχθος ἡσυχίαν φέρει καιρῷ καταβαίνων Pae. 2.33

  pro pers.,

  φιλόφρον Ἡσυχία, Δίκας ὦ μεγιστόπολι θύγατερ P. 8.1

  ἐρευνασάτω μεγαλάνορος Ἡσυχίας τὸ φαιδρὸν φάος fr. 109. 2. frag.

  ἡ]συχίαν Κέῳ[ Pae. 4.7

  Lexicon to Pindar > ἡσυχία

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.