Translation: from greek to english

from english to greek

θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν

 • 1 ἀείδω

  ᾰείδω (ἀείδω, -ει; -ων; -ειν· impf. ᾰειδε), ἄειδον: fut. med. pro act. ἀείσομαι, -εται codd.: aor. ἀεῖσαι: pass. ἀείδεται; -όμενον: impf. ᾰείδετο.)
  a sing abs. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός (Pauw: ἀείδει Παλίῳ codd.) N. 5.22

  ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισι ἁρμόζων I. 7.39

  χρύσεαι δἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες Pae. 8.71

  b sing of, celebrate c. acc.

  ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν O. 5.10

  ἀγῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διός O. 10.24

  Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον O. 14.18

  τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ (Hermann, Boeckh: ὁ σὸς ἀείσεται παῖ codd.: ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Mommsen: locus non sanatus.) N. 4.90

  εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ' ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει N. 5.50

  γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31

  οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν I. 2.12

  τί κάλλιον ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἀεῖσαι; fr. 89a. 3. pass.

  σε ἀμφὶ κᾶπον Ἀφροδίτας ἀειδόμενον P. 5.24

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις ( Αἴγινα sc.) P. 8.25

  παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης N. 7.8

  fig. ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις was filled with the songs of O. 10.76

  Lexicon to Pindar > ἀείδω

 • 2 ἐλάτειρα

  Lexicon to Pindar > ἐλάτειρα

 • 3 θοός

  θοός (-ᾶς, -ᾷ, -άν, -αί, -ᾶν, -αῖς, -άς; -ῷ, -όν)
  1 swift

  σὺν ἅρματι θοῷ O. 1.110

  θοᾶς ἐκ ναὸς O. 6.101

  ἅρμα θοὸν O. 8.49

  θοαὶ νᾶες O. 12.3

  ἵππους θοάςP. 4.17 θοᾶς ἈργοῦςP. 4.25

  ναυσὶ θοαῖς P. 5.87

  θοαῖς ἂν ναυσὶ N. 7.28

  θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν fr. 89a. 3. τέρπεται δὲ καί τις ἐπ' οἶδμ ἅλιον ναΐ θοᾷδιαστείβων† (θοᾶ, θοσῶν codd. Sext. Emp.: θοᾷ σῶς Fabricius) fr. 221. 5 of a spear,

  ἐφορμαθεὶς δ' ἄῤ ἄκοντι θοῷ N. 10.69

  , transf., ἄκονθ' ὥτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν (cave interpreteris ὀξεῖαν, cf. Buttman, Lexilog., s. v.) N. 7.72 generally, θοαῖς ἐν μαχαῖς quick moving P. 8.26 Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις ( speeding brilliance: θοὰν transf. from ἵπποις) P. 11.48 πιτνάντες θοὰν κλίμακ' οὐρανὸν ἐς αἰπύν (= θοῶς, cf. Cram., An. Ox. I. 201.14, τὴν μεγάλην δηλόνοτι· θοός σημαίνει δὲ καὶ τὸ μέγας, quam doctrinam a grammaticis propagatam falsam fuisse censeas) fr. 162. ]

  πανθοο[ Pae. 6.74

  Lexicon to Pindar > θοός

 • 4 ἵππος

  ἵππος (ὁ. ἡ.) (-ος, -ου, -ον; -οι, -ων, -οιςι), - ους.)
  1 horse

  θεὸς ἔδωκεν δίφρον τε χρύσεον πτεροῖσίν τ' ἀκάμαντας ἵππους O. 1.87

  ὕμνον ἀκαμαντοπόδων ἵππων ἄωτον O. 3.4

  μιν αἰνέω, μάλα τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων O. 4.14

  ἁμίλλαις, ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε O. 5.7

  Ποσειδανίοισιν ἵπποις ἐπιτερπόμενον O. 5.21

  πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων O. 7.71

  ἀγάνορος ἵππου θᾶσσον O. 9.23

  ἕλε Βελλεροφόντας ἵππον πτερόεντ O. 13.86

  στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν P. 1.37

  ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί P. 2.2

  Κένταυρον, ὃς ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμείγνυτ P. 2.45

  ἀντὶ δελφίνων δ' ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμείψαντες θοάςP. 4.17

  Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἅρμ' ἐπέδα P. 6.32

  κρηπῖδ' ἀοιδᾶν

  ἵπποισι βαλέσθαι P. 7.3

  ὕμνος ὁρμᾶται θέμεν αἶνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων N. 1.6

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34

  φιάλαις ἅς ποθ' ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν N. 9.52

  Πανελλάνεσσι δ' ἐριζόμενοι δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων I. 4.29

  ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ; ἅρμασιν ἵπποι I. 5.5

  ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούραις ἵππους Μυρμιδόνων Pae. 6.107

  θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν fr. 89a. 3. ἵππων τ' ὠκυπόδων πολυγνώτοις ἐπὶ νίκαις Παρθ. 2.. Πελασγὸν ἵππον ἢ κύνα Ἀμυκλάιαν μιμέο *fr. 107a. 1* καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοισι λτ;τεγτ; τέρπονται Θρ... Διομήδεος ἵππους fr. 169. 9. ] ἵππο[ fr. 169. 22. ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι (v. l. ἵππιον) fr. 203. 2. ὑφ' ἅρμασιν ἵππος fr. 234. πελεκυφόρας ἵππος fr. 339a. pl. as general term for horses and chariot, or the chariot itself:

  χρυσέαισί τ' ἀν ἵπποις O. 1.41

  δωδεκάγναμπτον περὶ τέρμα δρόμου ἵππων O. 3.34

  κατὰ γαἶ αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν O. 6.14

  ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρ' ἀν ἵπποις χρυσέαις O. 8.51

  ἀν' ἵπποισι δὲ τέτρασιν O. 10.69

  εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος ἵπποις ἑλὼν P. 5.21

  Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχονθοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις P. 11.48

  ὁ δ' Ἀμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον χθόνα, κρύψεν τ ἅμ ἵπποις N. 9.25

  πάντα δ' ἐξειπεῖν, ὅσ ἀγώνιος Ἑρμᾶς Ἡροδότῳ ἔπορεν ἵπποις I. 1.62

  οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν I. 2.13

  Θέμιν οὐρανίαν χρυσέαισιν ἵπποις ἆγον Οὐλύμπου λιπαρὰν καθ' ὁδὸν fr. 30. 2. ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις sc. of the Muses. Πα. 7B. 12.

  ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ' Αἰακ[ Pae. 15.2

  οὔθ ἵπ[ (ἵπ[ποισι]ν ἀγαλλόμ[ενος add. Snell ex alio frag. papyri) fr. 215b. 13. ἀελλοπόδων μέν τιν' εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι fr. 221. 1.

  Lexicon to Pindar > ἵππος

 • 5 καί

  καί particle,
  1 and, also, even A copulative.
  1 joining finite verbs,
  a with change of subject.

  ἦ θαύματα πολλά, καί πού τι καὶ ἐξαπατῶντι μῦθοι O. 1.28

  , O. 3.21, O. 9.38, O. 10.41, O. 10.72, P. 1.5, P. 1.42, P. 3.35, P. 3.93, P. 3.94, P. 4.124, P. 4.164, P. 4.220, P. 4.247, P. 4.254, P. 4.257, P. 6.53, P. 9.40, P. 9.52, N. 5.18, N. 5.21, N. 6.53, N. 7.65, N. 10.10, N. 11.8, I. 3.17, I. 4.13, I. 4.34, I. 4.67, I. 5.48, I. 6.53, I. 8.47, fr. 51b. Pae. 2.53
  b with no change of subject.

  διεδάσαντο καὶ φάγον O. 1.51

  , O. 5.8, O. 7.46, O. 10.49, O. 13.27, O. 13.69, O. 13.112, P. 3.15, P. 3.68, P. 4.254, P. 4.298, P. 9.12, P. 10.46, N. 1.64, N. 3.26, N. 3.38, N. 4.61, N. 5.39, N. 6.19, N. 6.49, N. 9.18, N. 10.22, N. 10.74, N. 10.80, I. 2.19, I. 5.63, I. 6.70, Πα. 2. 1, Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἔνασσαν καὶ ἔκτισαν νάσους Πα.. 3. Πα. 8A. 13. Δ. 2. 30, fr. 169. 23, fr. 169. 47.
  c in subord. cl.,

  ὡς ἂν κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα καὶ ἰάναιεν O. 7.42

  πρὶν μίχθη καὶ ἔνεικεν O. 9.59

  κατέφρασεν ὁπᾷ ἔθυε καὶ ὅπως ἄρα ἔστασεν O. 10.57

  ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ P. 1.100

  θεός, ὃ καὶ κίχε καὶ παραμείβεται καὶ ἔκαμψε P. 2.50

  εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων, καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν P. 3.63

  P. 9.46—9.

  ὃς ἂν ἕλῃ καὶ ἴδῃ P. 10.25

  , N. 3.34

  ὄφρα προσμένοι καὶ πάξαιθ N. 3.61

  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.15

  Pae. 6.50 irregularly coordinated;

  φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου καὶ ὁπότ' Πελλάνᾳ φέρε O. 9.97

  εὐθύ-

  γλωσσος ἀνὴρ προφέρει παρὰ τυραννίδι χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, χὤταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι P. 2.87

  —8.

  νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον πόλιν καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι P. 4.9

  πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν N. 5.52

  d introducing question.

  ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο O. 2.99

  καὶ τίς ἀνθρώπων σε ἐξανῆκεν γαστρός;” P. 4.98
  2 joining grammatically similar words.
  a two nouns.

  Παλλὰς καὶ Ζεὺς O. 2.27

  ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι καὶ στεφάνους O. 2.74

  κρίσιν καὶ πενταετηρίδ O. 3.21

  Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν O. 3.27

  χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ O. 4.25

  ἀρετᾶν καὶ στεφάνων O. 5.1

  Ἄκρων' ἐκάρυξε καὶ τὰν νέοικον ἕδραν O. 5.8

  Οἰνομάου καὶ Πέλοπος O. 5.9

  Ποσειδᾶν' καὶ τοξοφόρον σκοπόν O. 6.59

  παρ' Ἀλφειῷ καὶ παρὰ Κασταλίᾳ O. 7.17

  Οὐρανὸς καὶ Γαῖα μάτηρ O. 7.38

  ἀρετὰν καὶ χάρματ O. 7.44

  τά τ' ἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις O. 7.84

  κῶμον καὶ στεφαναφορίαν O. 8.10

  ἓ καὶ υἱὸν O. 9.14

  κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν O. 9.56

  τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις O. 9.82

  σὺ καὶ θυγάτηρ O. 10.3

  Καλλιόπα καὶ χάλκεος Ἄρης O. 10.15

  βροντὰν καὶ πυρπάλαμον βέλος O. 10.80

  ἀρχὰ λόγων καὶ πιστὸν ὅρκιον O. 11.6

  Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος Ἰσθμοῖ τε O. 12.18

  κασίγνηταί τε Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα O. 13.7

  Σίσυφον καὶ τὰν Μήδειαν O. 13.53

  ναὶ καὶ προπόλοις O. 13.54

  παρ' ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα O. 13.83

  αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν O. 13.115

  Ἀπόλλωνος καὶ Μοισᾶν P. 1.1

  κορυφαῖς καὶ πέδῳ P. 1.28

  ὄλβον καὶ κτεάνων δόσιν P. 1.46

  ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν P. 1.68

  κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ P. 2.58

  ἐν ὄρει καὶ ἐν ἑπταπύλοις Θήβαις P. 3.90

  Νέστορα καὶ

  Λύκιον Σαρπηδόν P. 3.112

  ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ P. 4.68

  Ἰφιμεδείας παῖδας, ὦτον καὶ σέP. 4.89 πὰρ Χαρικλοῦς καὶ ΦιλύραςP. 4.103 λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ παισὶP. 4.108

  Ἄδματος καὶ Μέλαμπος P. 4.126

  ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι P. 4.190

  ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ νεόκτιστον θέναρ P. 4.206

  ἄροτρον καὶ βόας P. 4.225

  Κυράνα καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου P. 4.280

  πεδίον καὶ πατρωίαν πόλιν P. 5.53

  ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ P. 5.64

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις καὶ θοαῖς ἐν μάχαις P. 8.26

  γείτων καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν P. 8.58

  λαμπρὸν φέγγος καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97

  θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασινP. 9.30 τέλος οἶσθα καὶ πάσας κελεύθουςP. 9.45 ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖςP. 9.47 ὥραισι καὶ ΓαίᾳP. 9.60 νέκταρ καὶ ἀμβροσίανP. 9.63 Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ ΝόμιονP. 9.64—5.

  οἱ καὶ Ζηνὶ P. 9.84

  νιν καὶ Ἰφικλέα P. 9.88

  δίκον φύλλ' ἔπι καὶ στεφάνους P. 9.124

  πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ P. 10.42

  χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων P. 12.25

  οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ N. 1.61

  Ἰάσον' καὶ ἔπειτεν Ἀσκλαπιόν N. 3.54

  τάνδε νᾶσον καὶ σεμνὸν Θεάριον N. 3.69

  δῶρα καὶ κράτος N. 4.68

  ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων N. 5.7

  υἱοὶ καὶ βία Φώκου N. 5.12

  ἀοιδαὶ καὶ λόγοι N. 6.30

  αὐχένα καὶ σθένος (v. Dornseiff, Stil, 26) N. 7.73

  χειρὶ καὶ βουλαῖς N. 8.8

  Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα N. 8.16

  ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν N. 9.4

  φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν N. 9.13

  χερσὶ καὶ ψυχᾷ N. 9.39

  Κάστορος καὶ κασιγνήτου Πολυδεύκεος N. 10.50

  Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ N. 10.53

  Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου Ἥρας N. 11.2

  λύρα καὶ ἀοιδά N. 11.7

  πάλᾳ καὶ

  μεγαυχεῖ παγκρατίῳ N. 11.21

  ἐν Πυθῶνι καὶ Ὀλυμπίᾳ N. 11.23

  παρὰ Κασταλίᾳ καὶ παρ' εὐδένδρῳ ὄχθῳ Κρόνου N. 11.25

  πολιατᾶν καὶ ξένων I. 1.51

  Ὀγχηστὸν καὶ γέφυραν I. 4.20

  χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας I. 4.60

  δαῖτα καὶ νεόδματα στεφανώματα βωμῶν I. 4.62

  νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ;ἅρμασιν ἵπποι I. 5.5

  ἑσπόμενοι Ἡρακλῆι πρότερον καὶ σὺν Ἀτρείδαις I. 5.38

  Ἕκτορα καὶ στράταρχον Μέμνονα I. 5.40

  Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός I. 6.27

  Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν βουβόταν Ἀλκυονῆ I. 6.32

  χθόνα καὶ στρατὸν ἀθρόον Pae. 4.42

  ἐμὰν ματέραλιπόντες καὶ ὅλον οἶκον Pae. 4.45

  στεφάνων καὶ θαλιᾶν Pae. 6.14

  νέφεσσι δ' ἐν χρυσέοις Ὀλύμποιο καὶ κορυφαῖσινἵζων Pae. 6.93

  ναυπρύτανιν δαίμονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετάν Pae. 6.131

  Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας] Pae. 8.66

  Κάδμου στρατὸν καὶ Ζεάθου πόλιν (Π: ἂν pro καὶ coni. Wil. metr. gr.) Πα... φυγόντα νιν καὶ μέλαν ἕρκος ἅλμας[ Δ. 1. 1. ἐπ' Αἰολάδᾳ καὶ γένει (G-H: τε καὶ Π.) Παρθ. 1. 13. ὦ Πάν, Ἀρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ fr. 95. 2. θυμὸν καὶ φωνὰν fr. 124d. βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ ἄνδρες fr. 133. 4. ]ἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν fr. 140b. 2. θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 6. τιμαὶ καὶ στέφανοι fr. 221. 2. Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος fr. 243.
  b two adjs.

  ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος O. 6.55

  πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις O. 7.63

  ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ O. 9.28

  ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς O. 9.94

  [ ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχματὰν (v. l. τε καὶ) O. 11.19]

  κλυτὰν καὶ ὀνυμαστάν P. 1.38

  πολυμήλου καὶ πολυκαρποτάτας χθονὸς P. 9.7

  εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς P. 10.22

  γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν N. 7.101

  ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος Pae. 4.27

  esp., two numerals,

  πρώτοις καὶ τερτάτοις O. 8.46

  ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ P. 4.10

  τεσσαράκοντα καὶ

  ὀκτὼ παρθένοισι P. 9.113

  τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας fr. 135.
  c two participles.

  ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν προστιθείς O. 5.24

  ἀποπέμπων καὶ ἐποψόμενος O. 8.52

  δεξάμενον καὶ δαίσαντα N. 1.71

  θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16

  cf. O. 6.20
  d two infinitives. “ μοναρχεῖν καὶ βασιλευέμενP. 4.166 χέρα οἱ προσενεγκεῖν ἦρα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν;” P. 9.37.

  ἐπαινεῖσθαι χρεών, καὶ μελιζέμεν N. 11.18

  κελαδῆσαι καὶ προσειπεῖν I. 1.55

  e two pronouns. “ ἐμὲ καὶ σὲP. 4.141

  ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων P. 5.55

  εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι P. 7.21

  f two adverbs.

  πολὺ καὶ πολλᾷ O. 8.23

  3 in enumeration.
  a A καὶ B καὶ C ( καί...)

  λτ;γτ;άνθον ἤπειγεν καὶ Ἀμαζόνας εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων O. 8.47

  νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμότεραν γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον O. 8.69

  πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον O. 13.62

  γυναικεῖον στρατὸν καὶ Χίμαιραν καὶ Σολύμους ἔπεφνεν O. 13.90

  Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ Μέροπας καὶ τὸν μέγαν Ἀλκυονῆ N. 4.25

  —7.

  χαλκὸν ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ N. 10.47

  —8.

  ἐξικέσθαν καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ' ὠκέως καὶ πάθον N. 10.64

  ἐπῇεν καὶ ἔστα καὶ μυχοὺς διζάσατο fr. 51a. 3. τὸ δ' οἴκοθεν ἄστυ κα[ὶ ] καὶ συγγένεἰ Πα.. 32. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι Ἀθᾶναι fr. 76. 1. φοινικορόδοις δ' ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν καὶ λιβάνῳ σκιαρὰν καὶ χρυσοκάρποισιν βέβριθε λτ;δενδρέοιςγτ; καὶ τοὶ μὲν Θρ.. 3. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί, καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ Ἀγλαία fr. 199.
  b A καὶ B C τε ( καί...)

  Λύκιε καὶ Δάλοἰ ἀνάσσων, Φοῖβε, Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων P. 1.39

  καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοί τ' ἔφυν P. 1.42

  Ἰόλαον καὶ Κάστορος βίαν, σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες P. 11.61

  ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε σύγγονον N. 11.12

  τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ I. 1.18

  πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ' Ἀχιλλεῖ P. 8.99

  —100.
  4 καί καί, bothand

  καὶ ποτ' ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων O. 7.90

  καὶ ἀγάνορος ἵππου θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου O. 9.23

  καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς P. 1.94

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνοςP. 4.152

  κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν ἄνθἐ Ἀφροδίσια N. 7.53

  καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων καὶ τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ I. 1.7

  καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς I. 1.41

  μυρίαι δ' ἔργων καλῶν τέτμανθ κέλευθοι καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δἰ Ὑπερβορέους I. 6.23

  εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν fr. 127. 1. with irregular coordination,

  καὶ τὰν παρ' ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν O. 13.83

  καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον (sc. ἐκράτησε) N. 10.26 in comparison,

  πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός P. 10.67

  5 with intensifying force.

  οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' ὦν φιλόνικος ἄγαν, καὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις, τοῦτό γέ οἱ μαρτυρήσω O. 6.20

  τέκεν γόνον ὑπερφίαλον μόνα καὶ μόνον P. 2.43

  τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον· καί τοι μοναρχεῖν καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν” conditional parataxis P. 4.165
  6 v. E infra for exx. of καὶ irregularly placed. B copulative, combined with τε, where τε is superfluous.
  1

  Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις O. 1.18

  τρεῖς τε καὶ δέκ' ἄνδρας O. 1.79

  ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν O. 2.16

  εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων O. 2.34

  πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων O. 2.10

  τῶν τε καὶ τῶν καιρὸν O. 2.53

  Πηλεύς τε καὶ Κάδμος O. 2.78

  ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ διφρηλασίας O. 3.37

  αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους O. 6.14

  Συρακοσσᾶν τε καὶ Ὀρτυγίας O. 6.93

  Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι O. 7.55

  μήλων τε κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις O. 7.80

  αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.88

  μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι O. 9.65

  τά λτ;τεγτ; τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα (supp. Hermann, met. gr.: om. codd., Schr.) O. 14.5

  γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον P. 1.14

  κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ P. 2.59

  παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶνP. 4.13 Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ ΣαλμωνεῖP. 4.142

  ἀνέρες ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ' ἄκρας Ταινάρου P. 4.174

  θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν καὶ τὸ λοιπὸν P. 5.117

  βουλᾶν τε καὶ πολέμων P. 8.3

  ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς P. 8.6

  λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ P. 8.31

  πολλάν τε καὶ ἡσύχιον εἰρήναν P. 9.22

  ἔν τε θεοῖς κἀνθρώποιςP. 9.40

  τόλμᾳ τε καὶ σθένει P. 10.24

  εὐφροσύνα τε καὶ δόξ' ἐπιφλέγει P. 11.45

  τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες N. 1.30

  εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι N. 1.32

  λῆμά τε καὶ δύναμιν N. 1.57

  Ἄρτεμίς τε καὶ θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50

  Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος καὶ λιπαρῶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.18

  Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ N. 4.46

  εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν N. 5.9

  ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας N. 6.48

  σέ τ' καὶ Πολυτιμίδαν N. 6.62

  χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον N. 6.66

  φίλιπποί τ' αὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες N. 9.32

  γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31

  Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν Τυνδαρίδαις N. 10.38

  Κορίνθου τ' ἐν μυχοῖς, καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν τετράκις (loc. susp.) N. 10.42

  θάνατόν τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον N. 10.83

  ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ' Εὐρώτᾳ πέλας I. 1.29

  κτεάνων θ' ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων I. 2.11

  τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ I. 4.51

  γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ I. 4.55

  Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει I.5. 52.

  δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ I. 6.10

  ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως I. 6.62

  Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ I. 9.2

  ὁ δ' ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος fr. 2. 1. γᾶν τε καὶ θάλασσαν fr. 51a. 2.

  γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Pae. 2.25

  τὸ δ' εὐβουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον Pae. 2.51

  Χαρίτεσσίν τε καὶ Ἀφροδίτᾳ Pae. 6.4

  ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων Pae. 6.132

  μαντευμάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα καὶ τελεσσιε[πῆ] θεοῦ ἄδυτον Pae. 7.2

  σέ τε καὶ ῥαδ[ Πα. 7. d. 2.

  τά τ' ἐόντα τε κα[ὶ ] πρόσθεν γεγενημένα Pae. 8.83

  ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν (Blass: πτανὸν ἀνδράσι codd. Dion. Hal.)

  Πα... Ἐλείθυιά τε καὶ Λάχεσις Pae. 12.17

  τ]ριπόδεσσί τε καὶ θυσίαις fr. 59. 11. πρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ' ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ σὰν κίβδηλον Δ. 2. 2. βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν fr. 89a. 2. Πειθώ τ' ἔναιεν καὶ Χάρις fr. 123. 14. Ἀπόλλωνί τε καὶ[ fr. 140b. 10. ] ραί τε καὶ υ[ fr. 215. 9. τόλμα τέ μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις fr. 231. emphasised, bothand, ξένον μή τιν' ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἅμα καὶ δύναμιν κυριώτερον ( ἀλλὰ coni. Hermann) O. 1.104

  ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι O. 6.17

  ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις I. 1.42

  once joining finite verbs,

  ἔν τ' ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων, καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον I. 1.19

  —20. irregularly coordinated,

  ἄγοντι δέ με νῖκαι, ὦ Μεγάκλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων P. 7.18

  συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἶμ' ἀπὸ Σπάρτας καὶ παῤ Ἰσμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος N. 11.33

  —6.

  οἶά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς καὶ λιθίνοις ὁπότ' ἐν δίσκοις ἵεν I. 1.24

  —5.

  ζώων τ' ἀπὸ καὶ θάνων I. 7.30

  Κλεάνδρῳ τις ἀνεγειρέτω κῶμον, Ἰσθμιάδος τε νίκας ἄποινα, καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε I. 8.4

  [ἀνατεί τε] καὶ ἀπριάτας ἔλασεν (H. J. Mette: ἀναιρεῖται καὶ codd. Aristidis contra metr.) fr. 169. 8. explicative / appositional, ἐγγυάσομαι ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν μήδ' ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι ( δὲ καὶ v. l.) O. 11.19 Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων fr. 169. 2. cf. P. 9.45
  2 in enumeration.
  a A τε καὶ B C

  τε φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν O. 3.8

  μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ' ἀγρούς τε πάνταςP. 4.148

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.101

  —2.

  ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει Ἀλεύα τε παῖδες P. 10.4

  ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν Δαρδάνων τε N. 3.60

  —1.

  τό μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχου τε πάλᾳ ὕμνου προκώμιον εἴη N. 4.9

  Οὐλυμπίᾳ τε καὶ Ἰσθμοῖ Νεμέᾳ τε N. 4.75

  κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ ἄπειροι fr. 143.
  b A τε καὶ B καὶ C ( καὶ...) “ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φύλλ' ἀναπέμπει, χὠπόσαι ψάμαθοι κλονέονται χὤ τι μέλλει, χὠπόθεν ἔσσεται, εὖ καθορᾷςP. 9.45 ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισιν τε γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν Ἀθαναίαισι κέντρον fr. 124. 3. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ κύματα πόντου fr. 136.
  c μέν τε καί, v.

  μέν τε O. 4.14

  C emphatic, non-copulative, v. also D. 1. infra.
  1 καί means even.

  καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι O. 1.31

  ἴδε καὶ κείναν χθόνα O. 3.31

  [ θαμὰ καὶ ( θαμάκι v. l.) O. 4.27]

  ἠὺ δ' ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν O. 5.16

  ὄφρα ἵκωμαι πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος O. 6.25

  αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ σοφόν O. 7.31

  τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ' ἁλιερκέα χώραν παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις O. 8.25

  τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα O. 10.15

  δάμασε καὶ κείνους. (Boeckh: κἀκείνους codd.) O. 10.30 ἤτοι καὶ τεά κεν ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν O. 12. 13.

  ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας O. 13.84

  σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ' Ἀμαζονίδων βάλλων γυναικεῖον στρατὸν O. 13.87

  σὺν δ' ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν P. 1.52

  εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει P. 1.87

  ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται P. 3.54

  ἔτραπεν καὶ κεῖνον (Boeckh: κἀκεῖνον codd.) P. 3.55

  ἐπὶ καὶ θανάτῳ P. 4.186

  καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον P. 4.265

  ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν δεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις P. 4.272

  αὔξεται καὶ Μοῖσα δἰ ἀγγελίας ὀρθᾶς P. 4.279

  κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι λέοντες περὶ δείματι φύγον P. 5.57

  κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν ἔννεπεν P. 9.95

  ἔτι καὶ μᾶλλον P. 10.57

  ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (Christ: καίπερ codd.) N. 4.36

  κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν N. 8.23

  ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν where καί emphasizes

  κάματον N. 8.50

  ἦν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν N. 8.51

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει μοῖρα N. 11.42

  τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον θήσομαι I. 1.2

  ἔστιν δ' ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων I. 4.31

  ἰατὰ δ' ἐστὶ βροτοῖς σύν γ ἐλευθερίᾳ καὶ τά I. 8.15

  ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν I. 8.60

  ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων Pae. 4.21

  εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα φέρει, ἄνιππός εἰμι though Pae. 4.25
  2 where καί means also.

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  Μοῖρ' θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ ἐπί τι καὶ πῆμ ἄγει O. 2.37

  ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος O. 7.45

  Ἐρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλις O. 7.94

  ἐοικότα γὰρ καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν (v. l. ἐν καὶ: κἀν Mosch.) P. 1.35

  Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι P. 1.58

  ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ P. 2.36

  ὅθεν φαμὶ καὶ δὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν P. 2.64

  σοφοὶ δέ τοι κάλλιον φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύναμιν P. 5.13

  ἔγεντο καὶ πρότερον Ἀντίλοχος P. 6.28

  ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν P. 10.15

  ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις P. 10.17

  ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν N. 4.32

  σὺν δὲ τὶν καὶ παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κλιθεὶς εὔδοξος ἀείδεται N. 7.7

  ἐχθρὰ δ' ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι N. 8.32

  καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ' ἐπίτειλον, ἄναξN. 10.77

  ὁ πονήσαις δὲ νόῳ καὶ προμάθειαν φέρει I. 1.40

  ἦ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὐθυμίαν μείζω φέρει I. 1.63

  ἔτι καὶ Πυθῶθεν I. 1.65

  κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ I. 4.44

  ἐν δ' ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ ἀγαπάζοντι I. 5.54

  πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον I. 7.51

  ἔδοξ' ἦρα καὶ ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν sc. as well as to men I. 8.59

  ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ κεῖνος I. 8.65

  θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει fr. 141.
  3 emphatic, where neither of the two previous meanings seems applicable.
  a emphasizing subs., adj.

  καί πού τι καὶ βροτῶν φάτις O. 1.28

  σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων I. 5.2

  φαντὶ γὰρ ξύν' ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (others interpr. καὶ as copulative) I. 8.47

  ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ' ἀγοραί I. 8.26

  ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. ὁ δὲ κηλεῖται χορευοίσαισι κα[ὶ θη]ρῶν ἀγέλαις (supp. Housman) Δ. 2. 22. esp. subs. prop.,

  ἦλθε καὶ Γανυμήδης O. 1.44

  ἀνταγόρευσεν καὶ Πελίας P. 4.156

  ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον P. 9.79

  λαὸν θαμὰ δὴ καὶ Ὀλυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν χρυσέοις μιχθέντα N. 1.17

  αἰνέω καὶ Πυθέαν I. 5.59

  κώμαζ' ἔπειτεν ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ I. 7.21

  other exx. under c. α. infra.
  b preceding demonstrative.

  εἶπεν καὶ τόδε P. 4.86

  καὶ

  τόδε συνθέμενος ῥῆμα P. 4.277

  ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ' αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος N. 4.44

  I relative.

  Ἄργει δ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις O. 13.107

  θεός, ὃ καὶ πτερόεντ' αἰετὸν κίχε P. 2.50

  οἶα καὶ πολλοὶ πάθον P. 3.20

  οἵτε καὶ P. 3.89

  ἔνθα καὶ P. 4.253

  ὃ καὶ P. 5.63

  [ τῷ καὶ (codd.: καὶ del. Pauw.) P. 5.69]

  ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας P. 12.31

  ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι N. 2.1

  ὃς καὶ Ἰαολκὸν εἷλε N. 3.34

  τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν N. 7.36

  οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ἀμφεπόλησαν N. 8.6

  ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ N. 8.18

  πατρίδι ἐν ᾇ καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12

  ὅν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον I. 2.23

  ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25

  τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον I. 5.35

  ὃ καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε I. 8.23

  ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε πεδίον I. 8.49

  ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34.
  II demonstrative.

  τὸ καὶ ἀνδρὶ πάρεστι Συρακοσίῳ O. 6.17

  τὸ καὶ κατεφάμιξεν O. 6.56

  τῶ καὶ ἐγὼ καίπερ ἀχνύμενος θυμόν I. 8.5

  τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον I. 8.61

  cf. I. 8.26
  d with temporal adv.

  τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας O. 7.39

  καὶ τότε γνοὺς P. 3.31

  μετὰ καὶ νῦν P. 4.64

  cf. I. 8.61

  καὶ νῦν N. 5.43

  [ καὶ νῦν (v. l. καί νυν) N. 6.8] ἐνῆκεν καὶ ἔπειτ[ Παρθ. 2.. καὶ τότ' ἐγὼ fr. 168. 4. v. also νῦν
  e emphasizing prepositional phrases, cf. E infra.

  ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήἰ P. 5.47

  εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, ἐρέωP. 9.50

  πλεῖστα νικάσαντά δε καὶ τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον P. 9.97

  γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον I. 8.8

  οἶαν Βρομίου [τελε]τὰν καὶ παρὰ σκᾶ[πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις ἵσταντι Δ. 2. 7.
  f with dependent infinitive phrase.

  γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν P. 6.53

  πράσσει χρέος, αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων P. 9.105

  ἐγὼ δ' ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαι (sc. εὔχομαι) N. 8.38
  4 in comparisons.
  a

  ὡς εἰ καί, ὥτε καί. φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ, καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν ἀνδράσιν πέμπων ἱλάσκομαι O. 7.7

  ἀλλ' ὥτε παῖς, καὶ ὅταν O. 10.91

  b

  οὕτω καί. ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται· οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί P. 8.93

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει N. 11.42

  c

  οἷος καί. ἤρατο τῶν ἀπεόντων· οἶα καὶ πολλοὶ πάθον P. 3.20

  τῶν ἀρειόνων ἐρώτων. οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν N. 8.6

  d ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο; O. 2.99

  ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ' ἀοιδοὶ ἄρχονται, καὶ ὅδ ἀνὴρ N. 2.3

  , cf. P. 10.67 D in combination with other particles.
  a where καί means even

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαί P. 4.25

  κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας P. 1.12

  βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ P. 8.15

  θανόντων δὲ καὶ φίλοι προδόται (Bergk: λόγοι φίλοι codd.) fr. 160.
  b where καί means also

  ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.14

  δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει O. 7.53

  ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος O. 8.77

  οἱ δ' Ἀρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  ἄλλαι δὲ δὔ χάρμαι, τὰ δὲ καὶ Νεμέας κατὰ κόλπον O. 9.87

  τὰ δὲ καί ποτ' ἐν ἀλκᾷ O. 13.55

  τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι P. 1.26

  μάκαρ δὲ καὶ νῦν P. 5.20

  τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.28

  χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ bis. P. 8.56—7.

  πολλοὶ ἀριστῆες, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.

  108.

  ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών N. 3.74

  πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός N. 5.22

  ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν N. 6.54

  μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν N. 8.43

  ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ καί ποθ' Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι N. 10.25

  τρὶς μὲν τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ N. 10.28

  ἐν Ἰσθμῷ Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν I. 5.18

  μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων μέτρα δὲ καὶ κατέχων I. 6.71

  αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε I. 7.32

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  διαγινώσκομαι μὲν γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων ἅλις Pae. 4.23

  μνάσει δὲ καί τινα Pae. 14.35

  τέρπεται δὲ καί τις ἐπ' οἶδμ ἅλιον ναὶ θοᾷ διαστείβων fr. 221. 4. N. B. anaphora O. 9.68, P. 9.108, N. 10.28, I. 6.71, I. 7.32, I. 9.1
  c where καί is generally emphatic. τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα (= αὖ, Gr. Part., 305 P. 6.44 ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα and two are the victories that M. has I. 3.9 ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ ἔναιεν ( précisement van Groningen) fr. 123. 13. σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς fr. 35b. where δὲ is separated from

  καί; εἰ δ' αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι N. 7.89

  2 combined with particles other particles than δέ. a. καί ῥα v. ῥα. b. καί νυν v. νυν. c. καὶ γάρ v. γάρ. d. καὶ μάν v. μά ν. e. καίτοι v. τοι f. καίπερ v. καίπερ [g. καί τε is not a genuine combination of particles, in spite of apparent exx. I. 2.19 coni., I. 2.23, I. 4.25—6, I. 7.32—3.] E position of καί: 1. the position of emphatic καὶ is sometimes between prep. and subs., cf. C. 3. e supra:

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  ἐπὶ καὶ θανάτῳ P. 4.186

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. cf. fr. 123. 13. This usage is irregularly applied to copulative καί:

  ἐν καὶ τελευτᾷ O. 7.26

  θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις (Tricl.: ἔν τε, ἔν τε καὶ codd.) P. 10.58 πέσε δ (sc. κῦμ' Ἀίδα)

  ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα N. 7.31

  ζώων τ' ἀπὸ καὶ θανών I. 7.30

  2 irregular position of καί. dub. exx.
  a copulative. ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν / καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων ( καί coni. Ahlwardt: τε codd.: ὀξ. σχ. καὶ δειν. coni. Wil.) N. 4.64 [ καὶ coni. Ahlwardt, τ codd. P. 10.69]
  b emphatic. δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσον κ' εἴποιμι Μελησίαν (Schr. e Σ: κεν codd.: κ add. Wil., om. codd: “nicht ein umgestelltes “und” sondern “auch” wie die Σ auch verstehen.” Wil.) N. 6.64 F in crasis.

  κἀσόφοις O. 3.45

  κἀγοραὶ O. 12.5

  χὠπόταν χὤταν P. 2.87

  —8.

  κοὔ P. 4.151

  τε κἀγαθῷ P. 8.100

  κἀνθρώποις P. 9.40

  χὠπόσαι χὤ τι χὠπόθεν P. 9.46

  —8. καἴπερ (coni. Christ: καίπερ codd.) N. 4.36 κἀν (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25 εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις (Heyne: που κἐν, πα κ' ἐν codd.) I. 6.59 κεἴ fr. 4. κἀγχερριθ[ Πα. 22. i. 3. G fragg.

  καὶ θυόε[ντα Pae. 3.8

  ]καί ποτε[ Pae. 6.73

  ]σεκαι[ Πα. 7B. 2. ]

  καὶ χ[ Pae. 10.2

  ]καὶ χρυσο[ Pae. 10.10

  καὶ τα[Πα. 13d. 8. ]

  τε καὶ ἁνίκα ναύλοχοι[ Pae. 18.9

  ]καί νιν ορει[ Πα. 22a. 1. ]αμα καὶ στρατιὰ[ Δ. 3. 11. ]τηρκαιε[ Δ. 4. d. 3. καὶ λιπαρῷ fr. 204. ] σκαιλυ[ fr. 215b. col. 2. 4.

  Lexicon to Pindar > καί

 • 6 Λατώ

  Λᾱτώ (Λατόος, Λατοῦς, Λατώ, Λατοῖ.) daughter of Koios, mother of Artemis and Apollo by Zeus. Λατοῦς ἱπποσόα θυγάτηρ Artemis O. 3.26 παῖς ὁ Λατοῦς Apollo O. 8.31
  1

  χρυσαλακάτου ποτὲ Καλλίας ἁδὼν ἔρνεσι Λατοῦς N. 6.37

  λιπαροπλοκάμου παίδεσσι Λατοῦς ἱμεροέστατον ἔρνος (sc. Δᾶλε) fr. 33c. 2. Λατόος ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε

  νόῳ Pae. 5.44

  τί κάλλιον ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἀεῖσαι; fr. 89a. 2. ἄγοις, ὦ κλυτά, θεράποντα, Λατοῖ fr. 94c. 3. ἐντὶ μὲν χρυσαλακάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι παιάνιδες Θρ. 3. 1.

  Lexicon to Pindar > Λατώ

 • 7 Ίππων

  Ἵππος
  masc gen pl

  Morphologia Graeca > Ίππων

 • 8 Θοάν

  Θόη
  fem gen pl (doric aeolic)

  Morphologia Graeca > Θοάν

 • 9 Ιππών

  Ἱππός
  masc gen pl
  Ἱππώ
  fem gen pl

  Morphologia Graeca > Ιππών

 • 10 ίππων

  ἵππος
  horse: masc /fem gen pl

  Morphologia Graeca > ίππων

 • 11 ελάτειραν

  ἐλάτειραν
  fem acc sg

  Morphologia Graeca > ελάτειραν

 • 12 θοάν

  θοάζω
  move quickly: fut part act masc voc sg (doric aeolic)
  θοάζω
  move quickly: fut part act neut nom /voc /acc sg (doric aeolic)
  θοάζω
  move quickly: fut part act masc nom sg (doric aeolic)
  θοάζω
  move quickly: fut inf act
  θοός
  quick: masc /fem gen pl (doric)

  Morphologia Graeca > θοάν

 • 13 ιππών

  ἱππών
  place for horses: masc nom /voc sg

  Morphologia Graeca > ιππών

 • 14 Θόαν

  Θόας
  masc voc sg
  Θόᾱν, Θόη
  fem acc sg (doric aeolic)

  Morphologia Graeca > Θόαν

 • 15 θοάν

  θοά̱ν, θοός
  quick: fem acc sg (doric aeolic)

  Morphologia Graeca > θοάν

 • 16 ἱππών

  1 stable, IG12.336 (pl.), X.Eq.4.2, Moschio ap.Ath.5.207f, PCair.Zen.193.5 (iii B.C.).
  2 posting-house, station, X.Cyr.8.6.17, Supp.Epigr.2.481 (Scythia, iii A.D.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἱππών

 • 17 μέν

  1 where μέν is merely an emphatic particle, and is not balanced by δέ or another particle.
  a emphasising a demonstrative, not in nom., which refers back to a word in (esp. subject of) a preceding sentence.

  ὁ δ' αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη· τῷ μὲν εἶπε O. 1.75

  οὐδ' ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι· τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν O. 1.86

  μαντεύσατο

  δ' ἐς θεὸν ἐλθών. τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας εἶπε O. 7.32

  Γλαῦκον τρόμεον Δαναοί. τοῖσι μὲν ἐξεύχετ O. 13.60

  ( ὄρος)

  τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν γείτονα P. 1.30

  πατήρ. τῷ μὲν εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων P. 3.72

  δεσπόταν· τὸν μὲν Φοῖβος ἀμνάσει P. 4.53

  ὣς φάτο· τὸν μὲν ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός P. 4.120

  ( δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες).

  τῶν μὲν κλέος P. 4.174

  Κυράναν· ἁ μὲν οὔθ' ἱστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούς P. 9.18

  γαμβρὸς Ἥρας. τῷ μὲν δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ I. 4.61

  ( Αἰακὸν)

  τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες I. 8.24

  ( Ἀχιλεύς)

  τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶ ἔλιπον I. 8.56

  ( καὶ κεῖνος)

  τὸν μὲν οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ I. 8.65

  Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ · τῶν (Hermann: τὰ cod.)

  μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονται I. 9.4

  cf. fr. 140b. 16.
  b emphasising adv., esp. temporal.

  νῦν μὲν αὐτῷ γέρας Ἀλκιμέδων O. 8.65

  μελέων, τὰ παρ' εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν O. 10.85

  σάμερον μὲν χρή P. 4.1

  αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν N. 5.25

  ὃς τότε μὲν βασιλεύων κεῖθι N. 9.11

  ( Διόσκουροι)

  μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι N. 10.54

  adv. phrase, “τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι γέρας θεόμορον ὀπάσσαι γάμου ΑἰακίδᾳI. 8.38
  c emphasising verb.

  ἐπέγνω μὲν Κυράνα P. 4.279

  d where the balancing thought is,
  I suppressed.

  παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τε O. 7.73

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι (v. also μέν τε) P. 11.46

  ξανθὸς δ' Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις, παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα N. 3.43

  πρῶτον μὲν fr. 30. 1.
  II not expressed in coordinated clause.

  ἤδη γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγισθέντων, διχόμηνις ἀντέφλεξε Μήνα O. 3.19

  τοὺς μὲν ὦν P. 3.47

  τὰ μὲν ὦν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῷ φέρειν ἀλλ' ἀγαθοί, τὰ καλὰ τρέψαντες ἔξω P. 3.83

  e contrasting with what precedes, not what follows. ἄγγελος ἔβαν πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο. δύο μὲν Κρονίου πὰρ τεμένει, παῖ, σέ τ' ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθἐ Ὀλυμπιάδος ( μὰν coni. Wil.) N. 6.61 esp.,

  ἀλλὰ μέν, ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρί P. 3.77

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.154
  f dub. & fragg. [ ἀγαθοῖς μὲν (Schr.: ἀγαθοῖσιν codd.) N. 11.17]

  ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς Pae. 8.14

  ]ἔνθεν μὲν αρ[ Πα. 13a. 22. ]

  α μὲν γὰρ εὔχομαι[ Pae. 16.3

  ἔνθεν μὲν fr. 59. 11. πρόσθα μὲν fr. 70. 1. πρὶν μὲν ἕρπε Δ. 2. 1. μὲν στάσις[ Δ. 3. 3. ]φθίτο μὲν γα[ Δ. 4e. 8. τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον fr. 82. κείνῳ μὲν fr. 92. Λάκαινα μὲν fr. 112. δελφῖνος, τὸν μὲν ἐκίνησ' ἐρατὸν μέλος fr. 140b. 16. οἱ μὲν κατωκάρα δεσμοῖσι δέδενται fr. 161. φθέγμα μὲν πάγκοινον ἔγνωκας fr. 188. πανδείματοι μὲν fr. 189. ἴσον μὲν fr. 224. ἁ μὲν πόλις Αἰακιδᾶν fr. 242. ] υν μὲν θεο[ ?fr. 337. 11. στῆναι μὲν οὐ θέμις οὐδὲ παύσασθαι φορᾶς ?fr. 358.
  g γε μέν, v. 4.
  a where sentences are opposed.

  ἐμοὶ μὲν τὺ δὲ O. 1.84

  θανόντων μὲν ἐνθάδ' τὰ δ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ O. 2.57

  παρὰ μὲν τιμίοις τοὶ δὲ O. 2.65

  τὸν μὲν λεῖπε χαμαί· δύο δὲ ἐθρέψαντο δράκοντες O. 6.44

  τὰ μὲν ἐκ θεοῦ δ O. 11.8

  κελαδέοντι μὲν σὲ δ P. 2.15

  —8.

  νεότατι μὲν βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι P. 2.63

  —5.

  τόδε μὲν μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται· τὸ Καστόρειον δ' θέλων ἄθρησον P. 2.67

  τῷ μὲν Ἀπόλλων · ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ P. 4.66

  τὸν μὲν οὐ γίνωσκον· ὀπιζομένων δ' ἔμπας τις εἶπεν P. 4.86

  ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων φράσσατέ μοιP. 4.116

  μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής P. 5.95

  μάλιστα μὲν Κρονίδαν θεῶν σέβεσθαι· ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον P. 6.23

  ὁ μὲν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ' ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς (contra Wil., 467.) P. 10.11—2.

  οἱ μὲν πάλαι, νῦν δ I. 2.1

  —9.

  ἀλλ' ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ ἀκμᾷ βαρύς I. 4.50

  —1.

  ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν. τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν I. 8.11

  ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε· βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ' ἐν πολέμῳI. 8.35 καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι· εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος ἀτληκηκοτας προστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν fr. 42. 3—5. ἀλλὰ [ βαρεῖα μὲν] ἐπέπεσε μοῖρα· τλάντων δ' ἔπειτα Πα. 2.. ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ ἀμάχανον εὑρέμεν Πα... τὸν μὲν Ὑπερβορ[έοις] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξ[ ] ὦ Μοῖσαι, τοῦ δὲ παντεχ[ ] τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; Πα... χάλκεοι μὲν τοῖχοι χρύσεαι δ ἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον κηληδόνες Πα... Κρῆτα μὲν καλέοντι τρόπον, τὸ δ ὄργανον Μολοσσόν *fr. 107b. 2.* σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, ζωὸν δ' ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον fr. 131b. 1.
  b where sentences are joined.

  ζώει μὲν ἐν Ὀλυμπίοις Σεμέλα. λέγοντι δ' ἐν καὶ θαλάσσᾳ βίοτον ἄφθιτον Ἰνοῖ τετάχθαι O. 2.25

  — 30.

  Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ Πυθῶνι δ O. 2.48

  —9.

  τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν τ' Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας. ἧλθεν δ ὑπὸ σπλάγχνων Ἴαμος O. 6.41

  κείνοισι μὲν ( κείνοις ὁ μὲν coni. Mingarelli) —.

  αὐτὰ δὲ O. 7.49

  —50.

  Ἄλτιν μὲν ὅγ' ἐν καθαρῷ διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε δόρπου λύσιν O. 10.45

  —7.

  εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι, καμάτων δ' ἐπίλασιν παράσχοι P. 1.46

  τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ· ἀνὰ δ' ἡμιόνοις Πελίας ἵκετο P. 4.93

  —4.

  ὀρφανίζει μὲν, ἔμαθε δ P. 4.283

  —4. τὸ μὲν ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς

  αἰδοιότατον γέρας. μάκαρ δὲ καὶ νῦν P. 5.15

  —20.

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις. τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.25

  —8.

  τοιαῦτα μὲν ἐφθέγξατ' Ἀμφιάρηος. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω P. 8.55

  —6.

  τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων ὤπασας, οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν ἐπάγαγες P. 8.64

  ποτὶ γραμμᾷ μέν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις τέλος ἔμμεν ἄκρον, εἶπε δ P. 9.118

  —9. θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρείδας. ὁ δ' ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο (others join μέν with τ v. 33) P. 11.31—4.

  ὁ δ' ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάρα, πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας N. 1.43

  ἐν Τροίᾳ μὲν Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ' ἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει N. 2.14

  ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ' ἐπιχώριος. ἅλικας δ ἐλθόντας οἴκοι τ ἐκράτει Νίσου τ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ N. 5.44

  —5.

  καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον. ἕπομαι δὲ καὶ αὐτός N. 6.53

  —4.

  χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν. τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα, μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν N. 8.42

  πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα, μοῖραν δ' εὔνομον αἰτέω N. 9.28

  —9.

  τὰν μέν ᾤκισσεν ἁγεμόνα. σὲ δ' ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο I. 8.19

  —21. καὶ τὸ μὲν διδότω θεός. [ὁ δ]ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται Πα. 2.. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας δρακείς, ὃς μὴ ποθῷ κυμαίνεται, κεχάλκευται (Hermann: με codd.) fr. 123. 1. ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ' αὖ πλουτέοντες fr. 124. 8. ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον, αὐτόματοι δ' ἐπλάζοντο fr. 166. 3.
  c where subordinate clauses are joined.

  εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος O. 3.42

  ἐκέλευσεν δ' αὐτίκα χρυσάμπυκα μὲν Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι θεῶν δ ὅρκον μέγαν μὴ παρφάμεν O. 7.64

  —5. ( φόρμιγξ) τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, πείθονται δ

  ἀοιδοὶ σάμασιν P. 1.2

  —3.

  τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί. ποταμοὶ δὲ P. 1.21

  —2.

  τῶ σε μὴ λαθέτω, Κυράνα, παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν, φιλεῖν δὲ Κάρρωτον P. 5.25

  —6. ( πάρφασις)

  ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ' ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν N. 8.34

  d where parts of sentences are opposed or joined.

  ὃς σε μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, Ἀλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ θῆκεν Ὀλυμπιονίκαν O. 8.16

  αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ' ὕμνων νεωτέρων O. 9.48

  —9.

  τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι P. 1.26

  πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν N. 1.26

  ὅσσους μὲν ἐν χέρσῳ κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀιδροδίκας N. 1.62

  οἶον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι ῥήματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν, μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος N. 4.95

  —6.

  Αἰακόν, ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ, Ἡράκλεες, σέο δὲ προπράον' ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ N. 7.85

  ὥρα πότνια τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις, ἕτερον δὲ ἑτέραις N. 8.3

  τρὶς μὲν, τρὶς δὲ N. 10.27

  —8. “ ἥμισυ μὲν ἥμισυ δN. 10.87—8.

  ἀνὰ δ' ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα Κάστορος N. 10.90

  ἀλλ' ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν I. 2.41

  κατὰ μὲν φίλα τέκν' ἔπεφνεν, αὐτὸν δὲ τρίτον fr. 171. πολλοῖς μὲν ἐνάλου ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις ( δὲ πολλοῖς Duebner: πολλάκις codd.) ?fr. 357.
  e explicative, distributive.

  ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, τὰ μὲν χερσόθεν ὕδωρ δ' ἄλλα φέρβει O. 2.72

  γλαυκοὶ δὲ δράκοντες τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον, εἷς δ O. 8.38

  , cf. O. 13.58, P. 2.48

  διδύμους υἱοὺς τὸν μὲν Ἐχίονα, κεχλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ' Ἔρυτον P. 4.179

  Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις, Ἰνὼ δὲ Λευκοθέα P. 11.1

  φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν

  λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ δ' ἄλλοι N. 7.55

  ἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμ· εἰ μὲν, εἰ δὲ N. 10.83

  —5.

  ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ' Εὐρώτᾳ πέλας, Ἰφικλέος μὲν παῖς Τυνδαρίδας δὲ I. 1.30

  I μέν δέ δέ — (δέ..) στάδιον μὲν ἀρίστευσεν. ὁ δὲ πάλᾳ κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν. Δόρυκλος δὲ. ἂν ἵπποισι δὲ. μᾶκος δὲ. ἐν δO. 10.64

  ἐγγὺς μὲν Φέρης. ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν. ταχέως δ' Ἄδματος ἶκεν καὶ Μέλαμπος P. 4.125

  —6. κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε· θάρσος δὲ (δὲ Schneidewin: τε codd.)—.

  ἀγωνίας δ P. 5.109

  —113.

  ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, μία δ'. δύο δ P. 7.13

  —6.

  ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον· νεοθαλὴς δ' αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ· θαρσαλέα δὲ παρὰ κρατῆρα φωνὰ γίνεται N. 9.48

  μακρὰ μὲν. πολλὰ δ'. οὐδ Ὑπερμήστρα. Διομήδεα δ. γαῖα δ N. 10.4

  τοὶ μὲν ὦν Θήβαισι. ὅσσα δ'. ἀνορέαις δ I. 4.7

  —11.

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει Κάστορος δ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ ἐπ Ἐὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.30

  —4.

  τὸν μὲν ἄνδωκε δ'. ὁ δ I. 6.37

  —41.

  ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ' Αἰακ[ ] Νηρεὺς δ ὁ γέρων ἕπετα[ι ] πατὴρ δὲ Κρονίων μολ[ Pae. 15.2

  σεμνᾷ μὲν κατάρχει. ἐν δὲ κέχλαδεν. ἐν δὲ Ναίδων. ἐν δ Δ. 2.. τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου, φοινικορόδοις δ ἐνὶ λειμώνεσσι (δ supp. Bergk: τ Boeckh) Θρ.. 1. τεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχυν, τὰν δὲ αὐχένα φέροισαν fr. 169. 30—2. ἀελλοπόδων μέν τιν' εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι τοὺς δ ἐν πολυχρύσοις θαλάμοις βιότα. τέρπεται δὲ καί τις fr. 221.
  II in paratactic climax. ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς, εἰ δ' ἄεθλα (cf. O. 3.45) O. 1.1—3.

  ἐμοὶ μὲν ὦν, ἐπ' ἄλλοισι δὲ, τὸ δ ἔσχατον O. 1.111

  —3.

  Πίσα μὲν Διός. Ὀλυμπιάδα δὲ. Θήρωνα δὲ O. 2.3

  πολλὰ μὲν, πολλὰ δ'. ἅπαν δ εὑρόντος ἔργον O. 13.14

  ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος, ἐν Σπάρτᾳ δ', παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ἱμέρα P. 1.76

  πολ]λὰ μὲν τὰ πάροιθ[ ]δαιδάλλοισ' ἔπεσιν, τὰ δ α[ ] Ζεὺς οἶδ, ἐμὲ δὲ πρέπει Παρθ. 2. 31. ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν. Σκύριαι δ. ὅπλα δ ἀπ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ ἀπὸ Σικελίας fr. 106. ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἴλινον ὕμνει, ἁ δ' Ὑμέναιον. ἁ δ Ἰάλεμον υἱὸν Οἰάγρου λτ;δὲγτ; Ὀρφέα (δὲ supp. Wil.) *qr. 3. 6.—10
  IIIμέν. νῦν αὖτε δὲ. ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον νῦν αὖτε Ἰσθμοῦ. εἴη δὲ τρίτον σωτῆρι πορσαίνοντας Ὀλυμπίῳ I. 6.3—7.
  g ὁ μέν ὁ δέ — ( ὁ δέ).

  ἀλλ' ὁ μὲν Πυθῶνάδ ᾤχετ ἰὼν. ἁ δὲ τίκτε θεόφρονα κοῦρον O. 6.37

  —41.

  τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν τὸ δ' ματρόθεν O. 7.23

  ἐδόκησαν ἐπ' ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες O. 13.58

  ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ δ' ὕπερθε πατρός P. 2.48

  δόξαν εὑρεῖν τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ' ἐν πεζομάχαισι P. 2.65

  τὸν μὲν ἁ δ P. 3.8

  —12.

  ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας ἢ γυίοις περάπτων παντόθεν φάρμακα, τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς P. 3.51

  τὸν μὲν τοῦ δὲ P. 3.97

  —100.

  τὰ μὲν παρίκει· τῶν νῦν δὲ P. 6.43

  Κάστορος βίαν σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν παρ' ἆμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ οἰκέοντας ἔνδον Ὀλύμπου P. 11.63

  ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ οὔπω P. 12.32

  τοὶ μὲν ὁ δ N. 1.41

  διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδὲν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός N. 6.3

  ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται τὰν δ' ὑπὸ κεύθεσι γαίας N. 10.55

  ἀλλὰ

  βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον. τὸν δ' αὖ παρέσφαλεν καλῶν θυμὸς ἄτολμος ἐών N. 11.29

  ἁ μὲν ἁ δ' ἁ δ Θρ. 3.. καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοισι λτ;τεγτ;, τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται, παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος Θρ. 7. 6—7. irregularly coordinated,

  τὰ δ' ἄλλαις ἁμέραις πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι N. 9.43

  , cf. P. 3.51
  h with anaphora.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ O. 13.14

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ (Boeckh: μιν codd.) P. 9.123

  ὅσσους μὲν ὅσσους δὲ N. 1.62

  ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8

  τρὶς μὲν τρὶς δὲ N. 10.27

  ἥμισυ μὲν ἥμισυ δὲ N. 10.87

  εὖ μὲν Ἀρισταγόραν δέξαι εὖ δ' ἑταίρους N. 11.3

  —4.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ N. 11.6

  —7.

  χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν, χρὴ δὲ κωμάζοντ' ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστάσαι I. 3.7

  —8.

  ἀγαπᾶται, μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων, μέτρα δὲ καὶ κατέχων I. 6.71

  διαγινώσκομαι μὲν, γινώσκομαι δὲ καὶ Pae. 4.22

  ἐντὶ μὲν. ἐντὶ [δὲ καὶ] (supp. Wil.) Θρ. 3. 1. οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν fr. 137. 1.
  i where the μέν cl. has concessive force.

  σοφίαι μὲν αἰπειναί· τοῦτο δὲ προσφέρων O. 9.107

  κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ Δίκα παρέστακε· θεῶν δ' ὄπιν ἄφθονον αἰτέω P. 8.70

  ἦ τιν' ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει N. 8.24

  cf.

  μὲν ἀλλά P. 4.139

  ; P. 6.23
  k indicating comparison.

  λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν ἀγχοῦ, βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου δέδορκεν παιδὶ τοῦθ Ἁγησιδάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ N. 9.39

  l where μέν and δὲ clauses are irregularly balanced.

  Ἱέρωνος ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν, ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.13

  οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν

  φωνὰν ἀκούειν, εὖτ' ἂν δὲ Ἡρακλέης κτίσῃ, τότ αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν O. 6.66

  ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀνορέας δ' οὐκ ἀμπλακὼν O. 8.67

  πολλὰ δ' ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν ἔμπαλιν μὲν τέρψιος, οἱ δὲ O. 12.11

  οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν, καὶ τὰν Μήδειαν. τὰ δὲ καί ποτ ἐν ἀλκᾷ ἐδόκησαν ἐπ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος O. 13.52

  —5. πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ. εἰ δέ τις (v. G. P., 374) P. 2.58

  διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου, ἀεθλονικία δὲ μάλιστ' ἀοιδὰν φιλεῖ N. 3.6

  —7.

  ὁ δ' ἀποπλέων Σκύρου μὲν ἅμαρτε πλαγχθέντες δ εἰς Ἐφύραν ἵκοντο N. 7.37

  χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς, ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν N. 8.48

  —9 cf. N. 9.48

  ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν. εἰ δέ τις N. 11.11

  λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαι, τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, θυμὸς δ' ἑπέσθωI. 6.47—9.

  μάτρωί θ' χάλκασπις ᾧ πότμον μὲν Ἄρης ἔμειξεν, τιμὰ δ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται I. 7.25

  —6. σὲ δ' ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα, τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν fr. 81 ad Δ. 2. πόλιν ἀμφινέμονται, πλεῖστα μὲν δῶρ' ἀθανάτοις ἀνέχοντες, ἕσπετο δ αἰενάου πλούτου νέφος fr. 119. 3.
  m μέν δέ combined with other particles.
  I

  μὲν ὦν δέ. ἀρούραισιν, αἵτ ἀμειβόμεναι τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ αὖτ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν N. 6.10

  cf. O. 1.111
  II γε μὲνδέ, opposing two connected thoughts to what precedes; v. 4. infra. (Fortune, you guide ships and wars and councils).

  αἵ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ' ἄνω, τὰ δ αὖ κάτω ψεύδη μεταμώνια τάμνοισαι κυλίνδοντ ἐλπίδες. σύμβολον δ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν εὗρεν θεόθεν O. 12.5

  ὕπατον δ' ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώ-

  μασαν· γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν N. 10.33

  n fragg. τὶν μὲν [πά]ρ μιν[ ] ἐμὶν δὲ πὰ[ρ] κείνοι[ς Πα. 1. 1. λίγεια μὲν Μοῖσ' ἀφα [ ] μνάσει δὲ καί τινα Πα. 14. 32—5.
  3 μέν balanced with particles other than δέ.
  a μέν ἀλλά lang=greek>
  I

  τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλος, φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ ἄρκεσε. ἀλλὰ νῦν O. 9.1

  λέγοντι μὰν χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν ὕδατος σθένος, ἀλλὰ ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν O. 9.50

  ποταμοὶ δ' ἁμέραισιν μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴθων· ἀλλ ἐν ὄρφναισιν P. 1.22

  ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν P. 1.55

  ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαι ἀλλ' ἐμὲ χρὴ καὶ σὲP. 4.139

  ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι ἀλλ' ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται P. 4.272

  πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ' ἔχει. ἀλλ ὅμως καύχαμα κατάβρεχε σιγᾷ I. 5.46

  —52, cf. fr. 106.
  II μέν ἀλλά δέ δέ, in enumeration.

  παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασσῷ τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν, ἀλλὰ Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.19

  —24.
  b μέν τε.
  I

  χαίταισι μέν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι πράσσοντί με τοῦτο χρέος, ἅ τε Πίσα O. 3.6

  ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲν κελαδῆσαι, γνῶναί τ' ἔπειτ O. 6.88

  ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ' ἐν ἔντεσιν αὐλῶν O. 7.12

  βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσος, ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ O. 7.69

  τίμα μὲν δίδοι τε O. 7.88

  παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν ὅ τ' ἐξελέγχων χρόνος O. 10.52

  αἱ δύο δ' ἀμπλακίαι φερέπονοι τελέθοντι· τὸ μέν ὅτι, ὅτι τε P. 2.31

  ὁ θεῖος ἀνὴρ πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν πατρός, ἐδόκησέν τε P. 6.39

  ὀφείλει δ' ἔτι θαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν Τιμονόου παῖδ N. 2.9

  ἦ μὰν ἀνόμοιά γε

  δᾴοισι ἕλκεα ῥῆξαν τὰ μὲν ἀμφ' Ἀχιλεῖ νεοκτόνῳ, ἄλλων τε μόχθων ἐν πολυφθόροις ἁμέραις N. 8.30

  —1. τὸ μὲν ἔλευσεν· ἴδον τ' ἄποπτα[ Δ.. 3. γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι γυναικῶν τε Καδμειᾶν fr. 75. 11.
  II μέν τε — ( και/τε.), in enumeration.

  μιν αἰνέω μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων χαίροντά τε καὶ πρὸς ἡσυχίαν τετραμμένον O. 4.14

  —6.

  εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας βωμῷ τε ταμίας συνοικιστήρ τε, τίνα κεν φύγοι ὕμνον O. 6.4

  κτεῖνε μὲν κλέψεν τε ἔν τ P. 4.249

  —51.
  III irregularly coordinated.

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας, ἁνία τ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ ἐθέλω ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ I. 1.14

  αἰδοῖος μὲν ἧν ἀστοῖς ὁμιλεῖν, ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ. καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας I. 2.37

  ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε λέγεσθαι *parq. 2. 34.
  d uncertain exx. ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε ὤανον ἐγχωρίαν τε λίμναν καὶ σεμνοὺς ὀχετούς, Ἵππαρις οἶσιν ἄρδει στρατόν, κολλᾷ τε σταδίων θαλάμων ταχέως ὑψίγυιον ἄλσος ( κολλᾷ τε cum ἄρδει, Σ; cum ἀείδει μὲν Hermann) O. 5.10—2. [ μὲν — (coni. Hartung: μιν codd.: ὔμμιν de Jongh) τε (v. l. δέ) O. 11.17—9.] [κρέσσονα μὲν. θάρσος τε — (codd.: δὲ Schneidewin),

  ἀγωνίας δ P. 5.109

  —13.] [ θάνεν μὲν μάντιν τ ( θάνεν μὲν cum ὁ δ' ἄρα v. 34, edd. vulg.) P. 11.31—33.] [τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ὀλυμπίᾳ ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, Πυθοῖ τε ἤλεγξαν Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι ( Ὀλυμπίᾳ τ codd., edd.: τ del. Pauw: Ὀλυμπίαθ Maas) P. 11.46] [ μὲν (codd.: ἔμμεν Turyn) N. 7.86] [ μὲν τε (v. l. δ.) Θρ. 7. 1—5.]
  c

  μὲν γε μάν. νῦν δ' ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος O. 13.104

  d μὲν αὖτε. ( θεός)

  ὃς ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων, τότ' αὖθ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος P. 2.89

  , cf. I. 6.3—7.
  e

  μέν ἀτάρ. οἱ μὲν κρίθεν· ἀτὰρ Ἰάσων αὐτὸς P. 4.168

  Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 4.
  f μέν καί καί. cf. 1. b supra. πρῶτον μὲν Ἀλκμήνας σὺν υἱῷ Τρώιον ἂμ πεδίον, καὶ μετὰ ζωστῆρας Ἀμαζόνος ἦλθεν καὶ εἷλε Μήδειαν fr. 172. 3—6.
  4 γε μέν, yet cf. 2. m. β supra. “ νῦν γε μὲν” (byz.: μάν codd.) P. 4.50 τίν γε μέν (cf. G. P., 387) N. 3.83

  Lexicon to Pindar > μέν

 • 18 τε

  τε A
  1 connective,
  a joining words and phrases.

  ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον O. 1.38

  νέκταρ ἀμβροσίαν τε O. 1.62

  βίαν παρθένον τε O. 1.88

  ταχυτὰς ποδῶν ἀκμαί τ' ἰσχύος O. 1.96

  ἔρεισμ' Ἀκράγαντος εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον O. 2.7

  Πυθῶνι Ἰσθμοῖ τε O. 2.50

  Κύκνον Ἀοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα O. 2.83

  ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἀφθονέστερόν τε χέρα O. 2.94

  τὸ λαλαγῆσαι θέλων κρυφόν τε θέμεν ( τιθέμεν coni. Hermann) O. 2.97 ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθ-

  λων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις O. 5.6

  πόνος δαπάνα τε O. 5.15

  ζώναν καταθηκαμένα κάλπιδά τ O. 6.40

  ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων O. 6.79

  λύραι μολπαί τε O. 6.97

  τῶνδε κείνων τε O. 6.102

  Ὀλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν O. 7.10

  παῖδ' Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν O. 7.14

  πελώριον ἄνδρα πατέρα τε O. 7.17

  ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ' ὁμοῖα O. 7.52

  τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν ἄνδρα τε O. 7.89

  παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδάν O. 8.31

  Θέμις θυγάτηρ τε O. 9.15

  πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν O. 9.40

  Πύρρα Δευκαλίων τε O. 9.43

  πόλιν δ' ὤπασεν λαόν τε διαιτᾶν O. 9.66

  υἱὸν δ' Ἄκτορος Αἰγίνας τε Μενοίτιον O. 9.70

  προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ O. 9.83

  ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις O. 9.94

  Ἰολάου τύμβος ἐνναλίᾳ τ' Ἐλευσὶς O. 9.98

  ὑπὸ στερεῷ πυρὶ πλαγαῖς τε σιδάρου O. 10.37

  σὺν Ὀλυμπιάδι πρώτᾳ νικαφορίαισί τε O. 10.59

  ἐκ Πυθῶνος Ἰσθμοῖ τ O. 12.18

  Εὐνομία κασιγνήτα τε O. 13.6

  σταδίου τιμὰν διαύλου θ O. 13.37

  Μοίσαις Ὀλιγαιθίδαισίν τ O. 13.97

  Δὶ Ἐνυαλίῳ τ O. 13.106

  στεφάνοισι ἵπποις τε P. 1.37

  ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν P. 1.40

  ἁγητὴρ ἀνήρ, υἱῷ τ' ἐπιτελλόμενος (cf. A. 4. a infra) P. 1.70

  ἀνδρῶν ἵππων τε P. 2.2

  παρθένος ὅ τ' ἐναγώνιος Ἑρμᾶς P. 2.10

  ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον P. 3.32

  Λατοίδαισιν Πυθῶνί τ P. 4.3

  Ἀπόλλων ἅ τε Πυθὼ P. 4.66

  νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις P. 4.130

  ἐκ πόντου σαώθη ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέωνP. 4.162

  Ζήταν Κάλαίν τ P. 4.182

  δήσαις ἐμβάλλων τ P. 4.235

  πάχει μάκει τε P. 4.245

  ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων P. 4.290

  Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε P. 5.72

  [θ (codd.: om. byz.) P. 5.100] σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ' Ἀρκεσίλᾳ (bis) P. 5.102

  νόον φέρβεται γλῶσσάν τε P. 5.111

  ἐπ' ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς P. 5.119

  πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ νίκαν P. 6.15

  στεροπᾶν κεραυνῶν τε P. 6.24

  [τίνα πάτραν, τίνα τ' οἶκον (τ del. Boeckh) P. 7.6

  κεραυνῷ τόξοισί τ' Ἀπόλλωνος P. 8.18

  ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ P. 8.20

  κύμασιν ῥιπαῖς τ' ἀνέμωνP. 9.48

  καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ' ἀέθλοις P. 9.70

  παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ P. 9.96

  τέλος ἀρχά τε P. 10.10

  θαλίαις εὐφαμίαις τε P. 10.35

  ἐν καὶ παλαιτέροις νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα P. 10.59

  ἑπταπύλοισι Θήβαις χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας P. 11.12

  τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ' ἀμάχανον P. 11.26

  ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος P. 11.55

  ἀθανάτων ἀνδρῶν τε P. 12.4

  δέξαι στεφάνωμα τόδ' ἐκ Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ αὐτόν τέ νιν P. 12.6

  Σερίφῳ λαοῖσί τε P. 12.12

  ἅρμα Νεμέᾳ τ N. 1.7

  θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τε N. 1.56

  στεφάνων ἀρετᾶν τε N. 3.8

  ἐὼν καλὸς ἔρδων τ' ἐοικότα N. 3.19

  Αἰακῷ γένει τε N. 3.28

  κυνῶν δολίων θ' ἑρκέων N. 3.51

  τετραορίας ἥροάς τ N. 4.29

  τεθμὸς ὧραί τ N. 4.34

  οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ N. 4.67

  ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ N. 5.2

  Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε N. 5.8

  Θέτιν Πηλέα θ N. 5.26

  ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ' ἐπιχώριος N. 5.44

  ἀφνεὸς πενιχρός τε N. 7.19

  ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι (supp. Hermann: τε om. codd.) N. 7.22

  τεῶν Διός τ' ἐκγόνων N. 7.50

  ξεῖνον ἀδελφεόν τ N. 7.86

  ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραι N. 7.99

  τρὶς τετράκι τ N. 7.104

  Διὸς Αἰγίνας τε N. 8.6

  πάτρᾳ Χαριάδαις τ (Sandys: τε codd.) N. 8.46

  τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν N. 8.51

  πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος N. 9.14

  ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἔντεσιν N. 9.22

  σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ N. 9.44

  Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν N. 10.1

  Ζεὺς ἐπ' Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν N. 10.11

  πατρὶ δ' Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τε N. 10.12

  ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν N. 10.23

  Θρασύκλου Ἀντία τε N. 10.40

  ποδῶν χειρῶν τε (Er. Schmid: ποδῶν τε χειρῶν (τε) codd.) N. 10.48

  θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ' οὐρανῷ N. 10.58

  Ἀρισταγόραν πάτραν τ N. 11.20

  κωμάσαις ἀνδησάμενός τε N. 11.28

  αἶσαν Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν I. 1.35

  καὶ τόθι κλειναῖς τ' Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς (τ supp. Bergk, om. codd.: καὶ τόθι. κλειναῖς δ coni. Heyne) I. 2.19

  φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν I. 4.10

  κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις I. 4.26

  ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ, ναυτιλίαισί τε πορθμὸν ἡμερώσαις (? c. τε v. 55) I. 4.57 διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων τε τρίταν (τε supp. Hermann, om. codd.) I. 4.71

  Κάστορος δ' αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ I. 5.33

  Αἰακοῦ παιδῶν τε I. 5.35

  Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε πεντήκοντα I. 6.6

  Ἀίδαν γῆράς τε I. 6.15

  Κλωθὼ κασιγνήτας τε I. 6.17

  αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε I. 7.33

  Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε I. 8.1

  υἱέες υἱέων τ' ἀρηίφιλοι παῖδες I. 8.25

  Ζεὺς ἀγλαός τ' ἔρισαν Ποσειδὰν I. 8.27

  Αἴγιναν σφετέραν τε ῥίζαν I. 8.56

  οἷοι δ' ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ, ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ ἀέθλων (bis) I. 9.7—8. Ἀγαμήδει Τρεφωνίῳ θ fr. 2. 2.

  Ἐνιαυτὸς ὧραί τε Pae. 1.6

  Θρονίας Ἄβδηρε χαλκοθώραξ [Πος]ειδᾶνός τε παῖ Pae. 2.2

  Ἀπόλλωνα πάρ τ' Ἀφρο[δίταν Pae. 2.5

  πόλεμον Διὸς Ἐννοσίδαν τε Pae. 4.41

  κεραυνῷ τριόδοντί τε Pae. 4.43

  πλούτου πειρῶν μακάρων τ ἐπιχώριον τεθμὸν ἀπωσάμενος Pae. 4.46

  ἔταις τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Pae. 6.11

  σὺν πατρὶ Μναμοσύνᾳ τε Pae. 6.56

  τεκέων ἀλόχων τε Pae. 8.78

  καλάμῳ μήδεσί τε φρενὸς Pae. 9.37

  κρόταλ αἰθομένα τε δαὶς Δ. 2. 1. στεφάνων τᾶν τ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν fr. 75. 6. πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα Παρθ. 2. 1. Ἀγασικλέει ἐσλοῖς τε γονεῦσιν Παρθ. 2.. ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 2.. πέλλαι πίθοι λτ;τε> (supp. Schwartz: τε om. codd. Plutarchi) *fr. 104b. 5.* ἵπποις γυμνασίοισι λτ;τε> (supp. Boeckh, om. codd. Plutarchi) Θρ... τερπνῶν χαλεπῶν τε fr. 131b. 4. σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες fr. 133. 4. ἄνακτι πατρί τε fr. 140a. 64 (38). πόντον ὠκείας τ' ῥιπάς fr. 140c. 2. μένω[ν Ἀμ]φιτρύωνί τε σᾶμα χέω[ν (τε in lacuna add. Snell) fr. 169. 48. ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ fr. 220. 3. θεὸν ἄνδρα τε fr. 224. κάπρων λεόντων τε fr. 238. where τε joins words in apposition,

  ὁ Βάττου δ' ἕπεται παλαιὸς ὄλβος πύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατον P. 5.56

  πρόσθα μὲν ἶς Ἀχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον ( τε ποταμου ροαι Π: ποταμοῦ del. Wil.) fr. 70. 2.

  διδύμας χάριτας εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων κῶμόν τ P. 3.73

  where the coordination is irregular, cf. A. 4 infra,

  Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ' ἕκατι τόνδε κῶμον O. 4.9

  Ἰσθμοῖ τά τ' ἐν Νεμέᾳ O. 13.98

  ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ' ἀλαλατὸς P. 1.72

  ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θ' ἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον P. 2.11

  παρθενίοις ὑπό τ' ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς P. 12.9

  παρθενηίοις παίδων τ' ἐφίζοισα γλεφάροις N. 8.2

  Πυθῶθεν Ὀλυμπιάδων τ' ἐξαιρέτοις Ἀλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα I. 1.65

  ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα I. 7.41

  καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν fr. 42. 3. θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν Ἐριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν (τε om. codd. nonnulli) fr. 75. 10.
  b joining clauses χρυσέαισί τ' ἄν ἵπποις (Er. Schmid: κἀν, ἀν codd.) O. 1.41

  ὃς Ἕκτορα σφᾶλε Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν O. 2.82

  κολλᾷ τε O. 5.13

  αἰτήσων πόλιν δαιδάλλειν, σέ τ, Ὀλυμπιόνικε, φέρειν γῆρας O. 5.21

  ὃς ἄνασσε Φαισάνᾳ λάχε τ' Ἀλφεὸν οἰκεῖν O. 6.34

  ( Ἑρμᾶν)

  ὃς ἔχει Ἀρκαδίαν τ' εὐάνορα τιμᾷ O. 6.80

  ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται ὅς τ' ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται P. 1.15

  ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν τελεύτασέν τε πόνους Δαναοῖς P. 1.54

  ἤθελον Χίρωνά κε ζώειν βάσσαισί τ' ἄρχειν P. 3.4

  κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι δέρμα τε ἄγεινP. 4.161, cf. P. 4.294 ὅτι μοι ὑπάν-

  τασεν μαντευμάτων τ' ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις P. 8.60

  εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν N. 9.54

  εἰ δέ τις μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους, ἔν τ' ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν N. 11.14

  εἰ γάρ τις πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰν σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν I. 6.12

  οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες Ζηνί τε ἅδον (Er. Schmid: θ' ἅδον cod.) 1. 8. 18. with irregular coordination,

  ὕμνον κελάδησε ὅρμον στεφάνων πέμψαντα Θήβαις τ' ἐν ἑπταπύλοις οὕνεκ Ἀμφιτρύωνος κτἑ N. 4.19

  , cf. N. 5.26, A. 4 infra.
  c joining sentences [ τέκε τε (byz.: ἃ τέκε codd.: ἔτεκε Boehmer) O. 1.89]

  Σικελίας τ O. 2.9

  Ἀχιλλέα τ O. 2.79

  μετάλλασσέν τε O. 6.62

  O. 8.19

  εὐφράνθη τε O. 9.62

  Ἄργει τ' ἔσχεθε O. 9.88

  ὁπᾷ τε O. 10.11

  μέλει τε O. 10.14

  δέξαι τε (δὲ v. l.) O. 13.29

  Νέμεά τ O. 13.34

  ὅσσα τε O. 13.43

  εὗρεν δεῖξέν τε O. 13.75

  ἀλαθής τε O. 13.98

  τά τ' ἐσσόμενα O. 13.103

  κλέπτει τε P. 3.29

  ἕδνα τε P. 3.94

  κυλινδέσκοντό τε P. 4.209

  λιτάς τ P. 4.217

  καταίνησάν τε P. 4.222

  ἔν τ' ὠκεανοῦ P. 4.251

  Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος P. 4.270

  εὐθύτονόν τε P. 5.90

  τίν τ, Ἐλέλιχθον P. 6.50

  ἅρπασ, ἔνεικέ τε P. 9.6

  στάξοισι θήσονταί τεP. 9.63

  ὁδοί τε P. 9.68

  ἄφωνοί θ P. 9.98

  στρατῷ τ P. 10.8

  χαίρει γελᾷ θ P. 10.36

  δάφνᾳ τε P. 10.40

  ἔπεφνέ τε P. 10.46

  ἀδελφεοῖσί τ P. 10.69

  μάντιν τ' ὄλεσσε (perhaps with μέν v. 31) P. 11.33

  κατένευσέν τε N. 1.14

  ἰδίᾳ τ N. 3.24

  κάπρους τ N. 3.47

  γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν N. 3.57

  πίτναν τ N. 5.11

  φράσθη κατένευσέν τε N. 5.34

  τόλμαν τε N. 7.59

  ἔν τε δαμόταις N. 7.65

  πατρί τ (codd.: δ Heyne e Σ.) N. 10.12

  εἶδ' Ἀπόλλων μιν πόρε τ I. 2.18

  ἁδυπνόῳ τε I. 2.25

  πέλονται ἔν τ' ἀγωνίοις I. 5.7

  ὔμμε τ I. 6.19

  εἶπέν τε I. 6.51

  τόν τε Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκον I. 6.65

  υἱοῖσί τε I. 6.68

  φέρει γὰρ ἄγει τ I. 7.22

  μάτρωί τ I. 7.24

  ἔσσυταί τε I. 8.61

  ἀμφί τε Pae. 2.97

  ἐρικυδέα τ' Pae. 5.39

  ἔκλαγξέ θ (G—H: τε Π.) Πα. 8A. 10.

  Εὐρίπου τε Pae. 9.49

  ἀλκάεσσά τε Δ. 2. 1. δεῦτ' ἐν χορόν, Ὀλύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν fr. 75. 2. Διόθεν τε fr. 75. 7. ἐναργέα τ fr. 75. 13. τελευταί τε fr. 108a. 4.
  2 in enumeration,
  a AB τε C τε (D τε)

  ἕδος νέμων, ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ' Ἀλφεοῦ O. 2.13

  ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ O. 7.74

  ὅ τ' ἐν Ἄργει τά τ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἀγῶνές τ Πέλλανά τ· Αἰγίνᾳ τε ἐν Μεγάροισίν τ O. 7.83

  —6.

  ἐπ' Ἀλφεοῦ ῥεέθροισιν Πυθοῖ τ μηνός τε O. 13.38

  ὦ πότνἰ Ἀγλαία φιλησίμολπέ τ' Εὐφροσύνα Θαλία τ O. 14.14

  —5.

  Ζηνὸς Ἀλκμήνας θ' ἑλικογλεφάρου Λήδας τε P. 4.172

  ὤρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ μιν ποίας ἔρεπτον, μειλιχίοις τε λόγοις ἀγαπάζοντ P. 4.240

  ἔν τ' ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ ἐρυθρῷ Λαμνιᾶν τ ἔθνει γυναικῶν P. 4.251

  —2.

  ἐπ' Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ ἔν τε σοφοῖς P. 4.294

  —5.

  νέμει, πόρεν τε κίθαριν, δίδωσί τε μυχόν τ' ἀμφέπει P. 5.65

  ἔν τε πέφανταί θ' ὅσαι τ θεός τε P. 5.114

  —7.

  Μεγάροις δ' ἔχεις γέρας μυχῷ τ ἐν Μαραθῶνος, Ἥρας τ ἀγῶν δάμασσας ἔργῳ P. 8.78

  —80.

  παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ' αὐλῶν δονέονται P. 10.39

  λυγρόν τ' ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ ἔμπεδον δουλοσύναν τό τ ἀναγκαῖον λέχος P. 12.14

  παρὰ Κασταλίαν τε πόντου τε γέφυρ' βοτάνα τε N. 6.37

  —42.

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34

  ἐκράτησε δὲ καί ποθ' Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι, τύχᾳ τε μολὼν καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοίσαισί τ ἔδωκ ἀρόσαι N. 10.25

  —6. “θέλεις λτ;ναίειν ἐμοὶγτ; σύν τ' Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ ἌρειN. 10.84

  Ποσειδάωνι Ἰσθμῷ τε ζαθέᾳ Ὀγχηστίαισίν τ' ἀιόνεσσιν I. 1.32

  ναίει τετίματαί τε Ἥβαν τ' ὀπυίει I. 4.59

  Φυλακίδᾳ γὰρ ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε

  κώμων Εὐθυμένει τε I. 6.58

  αἵμασσε γεφύρωσέ τ' Ἑλέναν τ ἐλύσατο I. 8.51

  στοναχαὶ μανίαι τ' ἀλαλαί τ Δ. 2. 13. τότε βάλλεται ἴων φόβαι, ῥόδα τε κόμαισι μείγνυται, ἀχεῖ τ ὀμφαὶ οἰχνεῖ τε χοροί fr. 75. 16—9 in apposition,

  βωμοὺς ἐγέραρεν ἁμίλλαις, ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε O. 5.6

  —7.
  b AB τε καὶ C ( καὶ D)

  ἀμφέπει Δάματρα λευκίππου τε θυγατρὸς ἑορτὰν καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος O. 6.96

  χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι O. 10.62

  ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει κασιγνήτα τε Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα (v. l. κασίγνηταί) O. 13.6—7. “ τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργείου τε κόλπου καὶ ΜυκηνᾶνP. 4.49

  Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ P. 5.70

  Ἐμμενίδαις ποταμίᾳ τ' Ἀκράγαντι καὶ μὰν λτ;γτ;ενοκράτει P. 6.6

  ὄφρα Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλόν κελαδήσετ P. 11.9

  Νεμέας Ἐπιδαυρόθεν τ' ἄπο καὶ Μεγάρων N. 3.84

  πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυμαχάνων τε λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων ( καὶ Ahlwardt: τε codd.) N. 4.62—4.

  Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ' ἁμᾶ καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ ἐέρσας N. 7.78

  σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα καὶ Εὔβοιαν I. 1.56

  c AB τε C τε καὶ D

  ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε ὤανον ἐγχωρίαν τε λίμναν καὶ σεμνοὺς ὀχετούς O. 5.11

  —12.

  τῶν ἄνθεσι Διαγόρας ἐστεφανώσατο δὶς κλεινᾷ τ' ἐν Ἰσθμῷ τετράκις εὐτυχέων Νεμέᾳ τ ἄλλαν ἐπ ἄλλᾳ καὶ κρανααῖς ἐν Ἀθάναις O. 7.81

  —3.
  d miscellaneous τε, καὶ connections Ἄργει θ (δ v. l.)

  ὅσσα ὅσα τ' Πέλλανά τε καὶ Σικύων καὶ Μέγαῤ Αἰακιδᾶν τ εὐερκὲς ἄλσος, ἅ τ Ἐλευσὶς καὶ λιπαρὰ Μαραθών, ταί θ ἅ τ Εὔβοια O. 13.107

  —112.

  Ζῆνα καὶ ῥιπὰς ἀνέμους τ' ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντου κελεύθους ἄματά τ εὔφρονα καὶ μοῖραν P. 4.194

  —6.
  f A καὶ BC τε, v. καί.
  3 in anaphora [ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδέν τέ μιν (δέ coni. Hermann) O. 9.32]

  ἐκ πόντου ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων P. 4.162

  ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων P. 4.290

  κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις I. 4.26

  ὑπὲρ χθονὸς ὑπέρ τ' ὠκεανοῦ Pae. 8.15

  χάλκεοι μὲν τοῖχοι, χάλκ[εαί] θ ὑπὸ κίονες ἔστασαν Πα. 8. 68, cf. O. 9.94, [N. 1.37]
  4
  a where τε is irregularly connective, almost καὶ ταῦτα. (for irregularly positioned τε, v. A. 1. a, b, sub fin.; μέν τε; B. b.; D: cf. Schr., Pyth. Comm., on P. 1.75) πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα, πάτρῳ τ' ἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν (Bergk: ἔδειξεν ἅπασαν codd.) P. 6.46

  ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν N. 8.19

  cf. P. 1.70

  ἀλλ' ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν, ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες N. 11.45

  b where τε is inclusive rather than connective τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου (ἀμφοτέροις ὑμῖν, σοί τε καὶ τῷ Πυθέᾳ Σ: v. W. Schulze, Q. E., 416; Kl. Schr., 325) I. 5.19
  c in hendiadys

  ἀνὰ δ' ἡμιόνοις ξεστᾷ τ ἀπήνᾳ P. 4.94

  d and, in particular

  Ἐμμενίδαις Θήρωνί τ O. 3.39

  αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν Πηλέα θ, ὥς τέ νιν ἁβρὰ Κρηθεὶς Ἱππολύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελε N. 5.26

  [
  e dub. ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον, ὡς, ἐπεὶ μόλεν, ὥς τ' οὐ λαθὼν χρυσόθρονον Ἥραν κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβα (τ del. Hermann, edd. plerique) N. 1.37] B τε τε combined, where the first τε is not connective.
  a joining words, phrases, sentences

  δίφρον τε χρύσεον πτέροισίν τ' ἀκάμαντας ἵππους O. 1.87

  εἴη σέ τε πατεῖν, ἐμέ τε ὁμιλεῖν O. 1.115

  ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν O. 2.47

  Τυνδαρίδαις τε χρύσεον ἁδεῖν καλλιπλοκάμῳ θ' Ἐλένᾳ O. 3.1

  αἴτει σκιαρόν τε φύτευμα στέφανόν τ' ἀρετᾶν O. 3.18

  ἀκαμαντόποδός τ' ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε δῶρα O. 5.3

  Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ' Ἀλφεὸν O. 5.18

  ὄφρα κελεύθῳ τ' ἐν καθαρᾷ βάσομεν ὄκχον ἵκωμαί τε O. 6.23

  ἑορτάν τε τεθμόν τε O. 6.69

  [O. 7.5, v. B. b. infra]

  πατρί τε κόρᾳ τ' ἐγχειβρόμῳ O. 7.43

  Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.6

  σόν τε, Κασταλία, πάρα Ἀλφεοῦ τε ῥέεθρον O. 9.17

  ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν O. 9.68

  ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν λᾴαν τε πᾶσαν O. 10.43

  ἁδυεπής τε λύρα γλυκύς τ' αὐλὸς O. 10.93

  ἰδέᾳ τε καλὸν ὥρᾳ τε κεκραμένον O. 10.103

  Τερψίᾳ θ' Ἐριτίμῳ τ (θ om. codd. nonnulli.) O. 13.42

  μῆτίν τε γαρύων πόλεμόν τ O. 13.50

  ταί θ' ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ P. 1.18

  ἁνία τ' ἀντ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισινP. 4.18

  ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ' Ὑψέος εὐρυβίᾳ P. 9.13

  ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε P. 9.20

  Αἰγίνᾳ τε γάρ, φαμί, Νίσου τ' ἐν λόφῳ P. 9.90

  πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ' Αἴγισθον ἐν φοναῖς P. 11.37

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, Πυθοῖ τε ἤλεγξαν Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι (codd.: τ del. Pauw: Ὀλυμπίαθ Maas) P. 11.47—9.

  ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένος λυγρόν τ' ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε P. 12.13

  —4.

  ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ τε κοινάσομαι N. 3.11

  οἴκοι τ' ἐκράτει Νίσου τ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ N. 5.45

  —6.

  πόλιός θ' ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ ὑπὲρ τῶνδ N. 8.13

  ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἔν τ' ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις I. 1.23

  τοὶ μὲν ὦν λέγονται πρόξενοί τ' ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ ὀρφανοί ὕβριος I. 4.8

  ἱπποτρόφοι τ' ἐγένοντο, χαλκέῳ τ Ἄρει ἅδον I. 4.14

  —5.

  ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς I. 5.27

  φέρει γὰρ Ἰσθμοῖ νίκαν παγκρατίου, σθένει τ' ἔκπαγλος ἰδεῖν τε

  μορφάεις I. 7.22

  σώφρονές τ' ἐγένοντο πινυτοί τε θυμόν I. 8.26

  κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός τ I. 8.35

  Ἀλκαθόου τ' ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας I. 8.67

  Οὐρανοῦ τ' εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ Πα. 7B. 15. θεοί· πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν fr. 75. 3. ζωσαμένα τε πέπλον ὠκέως χερσίν τ' ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. 6.
  b with irregular coordination ἔννεπε κρυφᾷ τις ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη, τραπέζαισί τ' διεδάσαντο (τε = σε, Christ, Wackernagel) O. 1.48 τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν τ' Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας ( παρέστασ' ἔν coni. Peek, Phil., 1958, 319) O. 6.42

  συμποσίου τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαις O. 7.5

  ἔχω καλά τε φράσαι, τόλμα τε ὀρνύει λέγειν O. 13.11

  ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν P. 1.12

  τὶν δ' ἐπέοικεν Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε γλαυκώπιδα N. 7.95

  υἱὸν χεῖρας Ἄρεί τ' ἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ ἀκμὰν ποδῶν” ( Ἄρει χεῖρας ἐναλ. codd., transp. Hermann, τ add. Boeckh) I. 8.37

  ἀλλά οἱ παρά τε πυρὰν τάφον θ I. 8.57

  ὁ δ' ἀντίον ἀνὰ κάρα τ ἄειρ[ε] ἔρριψεν ἑάν τ ἔφανεν φυὰν (ἄειρ[ε νέᾳ τε] e. g. Snell) Πα. 2. 1. ἵππων τ' ὠκυπόδων πολυγνώταις ἐπὶ νίκαις (deest τε alterum propter lacunam) Παρθ. 2.. ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς, ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ' Παρθ. 2. 16—8.
  c in apposition.

  δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν πράγματος, ὥς τ' ὥς τ O. 13.75

  —6.

  τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμου τ' ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν P. 4.175

  ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον κείνου γε πείθεσθ' ἀναξίαις ἑκόντες, οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν, οἵ τ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι N. 8.11

  —12. μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς, μηλοβότα

  τ' ἀρότᾳ τ ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος τράφει I. 1.48

  Τροίας ἶνας ἐκταμὼν δορί Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον Ἕκτορά τ' ἄλλους τ ἀριστέας I. 8.54

  d in anaphora ὅσσα τ' ἔριξε λευκωλένῳ ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων ὅσα τε Πολιάδι Πα. 6. 87—9, cf. O. 13.75—6.
  e in enumeration,

  τε τε τε νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν N. 9.11

  —2. C τε in combination with other particles
  a

  τε δέ, ἐσθὰς δ' ἀμφοτέρα μιν ἔχεν, ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο P. 4.80

  ὁ μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ' ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς P. 10.11

  ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον. ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει P. 11.29

  —30. ὁ δ' ἄφ[αρ π]λεκτόν τε χαλκὸν ὑπερη[..].ε τεῖρε δὲ fr. 169. 26—9.
  b τε δὲ τε, τί ἔρδων φίλος σοί τε, καρτερόβρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, Εὐθυμίᾳ τε μέλων εἴην fr. 155. 1.
  c δὲ τε δέ, v. δέ, N. 5.51—4.
  d

  τε οὐδέ, Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ θρασύγυιον P. 8.36

  cf. οὔτε οὐδέ.
  e

  οὔτε τε οὐ, ἐν σχερῷ δ' οὔτ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι, δένδρεά τ οὐκ ἐθέλει ἄνθος εὐῶδες φέρειν N. 11.40

  [
  f dub., τε ἤ, Δί λτ;τεγτ; μισγομέναν ἢ Διὸς παρ' ἀδελφεοῖσιν (supp. Hermann: Διὶ μισγ. codd.: Ζηνὶ μισγ. Tricl.) I. 8.35]
  g τε ἠδέ, καὶ τότ' ἐγὼ σαρκῶν τ ἐνοπὰν λτ;γτ; ἠδ ὀστέων στεναγμὸν βαρύν” fr. 168. 5.
  h τε καί, v. καί. D not in second position
  a

  νέοις ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τε πολέμου O. 2.44

  ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ' ὠδῖνός τ ἐρατᾶς ( ὑπ' ὠδίνεσσ ἐραταῖς coni. Wil., Snell) O. 6.43

  ἐν Μεγάροισίν τ O. 7.86

  ἐν πόντῳ ἐν χέρσῳ τε O. 12.4

  ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ O. 14.18

  ἐπ' Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ P. 4.294

  ἐν δίκᾳ τε N. 5.14

  παρὰ Κασταλίαν τε N. 6.37

  ἐν σοφοῖς

  ἀνδρῶν ἐν δικαίοις τε N. 8.41

  ὑπὲρ πολλῶν τε N. 9.54

  ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς I. 5.27

  ἐπὶ θρῆνόν τε πολύφαμον ἔχεαν I. 8.58

  ]ἐν δαιτί τε Πα. 13. a. 21.
  b after art.

  τὸν Μινύα τε μυχόν I. 1.56

  τίμαθεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ' Παρθ. 2. 43.
  c after voc. Αἶαν, τεόν τ' ἐν δαιτί, Ἰλιάδα (Hermann: Αἰάντειόν τ codd.: Αἰάντεόν τ Boeckh) O. 9.112
  d v. also A. 1. a, b sub. fin.; A. 4; B. b.; μέν τε. E fragg.

  θεᾶς θ' Pae. 3.15

  ἀγ]λαάν τ ἐς αὐλὰν Pae. 7.3

  φωνᾷ τά τ ἐόντα τε κα[ὶ Pae. 8.83

  ἥρωί τε βω[ Πα. 13. a. 1. ]ιόν τε σκόπελον Δ. 3. 1. ]ς τε χάρμας Δ. 3. 13. ]εες τ' ἀοιδαί Δ. 3. 1. ]αν λέχεα τ ἀνα[γ]καῖα δολ[ Δ.. 1. ]γένος τε δαιμο[ Δ... ]σι τε ῥοδ[ Δ. 4. c. 2. χάριτάς τ fr. 128. 1. ]ισσαι τε φιλοφροσύναι Θρ.. 1. ]ν ὀρθαι τε Θρ.. 1. ἐπερχόμενόν τε *fr. 140c. 1* λιπαρᾶν τε fr. 196. κακόφρονά τ fr. 211. ξεινοδόκησέν τε fr. 311. Φερσεφόνᾳ ματρί τε ?fr. 346c. 1.

  Lexicon to Pindar > τε

 • 19 ελάτειρα

  ἐλάτειραν
  fem nom /voc sg

  Morphologia Graeca > ελάτειρα

 • 20 ιππώνα

  ἱππών
  place for horses: masc acc sg

  Morphologia Graeca > ιππώνα

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.