Translation: from greek to english

θοαῖς ἐν μαχαῖς

 • 1 ἐν

  ἐν (in crasis
  1

  κἀν I. 4.25

  , I. 6.59 coni., but

  καὶ ἐν P. 9.40

  : repeated 13 times O. 2.43, O. 6.55, I. 5.30 etc.: follows noun governed 7 times O. 13.44, P. 9.69, Παρθ. 2. 7, etc.: governs only the second of two nouns P. 4.130, O. 7.12:

  ἐνί P. 6.18

  , Θρ. 7. 3, fr. 163: joined with

  ἐπὶ N. 5.2

  ,

  παρά N. 9.34

  ) A prep. c. dat.
  1 of time.
  a of point of time, in, at, on δεῖ σάμερον

  ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ O. 6.28

  κυρίῳ δ' ἐν μηνὶ πέμποισ ἀμφιπόλους O. 6.32

  νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ O. 7.26

  [ κἀν (Mosch.: ἐν καὶ codd. vulgo: καὶ cod. unus) P. 1.35] ἀλλ' ἐν ἕκτᾳ (sc. ἁμέρᾳ) P. 4.132

  τὰν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν N. 3.2

  νιν ἐρειδόμενον ναυαγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ I. 1.37

  τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζει I. 4.65

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ' ἥρωι παρθενίαςI. 8.44

  ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ Pae. 6.5

  ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντεὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ Pae. 6.61

  τῷδ' ἐν ἄματι τερπνῷ Pae. 15.1

  Ψμέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον [Μοῖρα] σύμπρωτον λάβεν (Welcker: ἐργάμοισι cod.) Θρ. 3.. ἦν διακρῖναι ἰδόντ' λτ;οὐγτ; πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος” fr. 168. 6.
  b during, within, in the course of

  ἐν ἁμέρᾳ O. 1.6

  ἐν παντὶ χρόνῳ O. 6.36

  ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ O. 6.100

  ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου O. 7.94

  ἐν μικρῷ χρόνῳ O. 12.12

  ἐν ὄρφναῖσι P. 1.23

  ἐν δ' αὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἀθρόαις πέντε νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις P. 4.130

  [ ἐνχρόνῳ (Chaeris: ἄν codd.) P.4. 258]

  ἐν δὲ χρόνῳ P. 4.291

  , P. 8.15

  ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται P. 8.92

  τέκε ἐν μόναις ὠδῖσιν Ἀλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν P. 9.85

  ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις P. 10.18

  ἐν περισθενεῖ μαλαχθεὶς παγκρατίου στόλῳ N. 3.16

  ἐν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος γένηται N. 3.70

  ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν N. 4.94

  ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52

  ἦ τιν' ἄγλωσσον μὲν ἦτορ δ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει (Hermann e Σ: κατέχει τε, κατέχειν codd.) N. 8.25 ἐν πολυφθόροις ἁμέραις (Boeckh: πολυφθόροις ἐν codd.) N. 8.31 χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς N.8.49. codd.) ἐν πολέμῳ N. 9.36. ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ N.9.42. ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων

  μιν ὀμφαὶ κώμασαν N. 10.34

  φθιμένου Κάστορος ἐν πολέμῳ N. 10.59

  παῦροι δ' ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτου μεταλαμβάνεινN. 10.78

  ἐν δὲ χειμῶνι πλέων I. 2.42

  ἀλλ' ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ I. 4.16

  ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ I. 4.36

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ I. 4.47

  καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ (bis) I. 5.48—9. “Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον ἘνυαλίουI. 6.54 ἐν χρόνῳ δ' ἔγεντ Ἀπόλλων fr. 33b = fr. 147 Schr.

  ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον Pae. 9.3

  ]βαρβιτίξαι θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ[ fr. 124d. ἐν δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος fr. 125. 2. μηδ' ἀμαύρου τέρψιν ἐν βίῳ fr. 126. 1. ἀτὰρ εὑδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν fr. 131b. 3. πενταετηρὶς ἑορτὰ ἐν ᾆ πρῶτον εὐνάσθην fr. 193.
  c in the space of

  πολλῶν πείρατα συντανύσαις ἐν βραχεῖ P. 1.82

  βάματι δ' ἐν πρώτῳ κιχὼν παῖδ P. 3.43

  τὸν Ἀργείων τρόπον εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις (Heyne: που κἐν, πα κ' ἐν codd.) I. 6.59
  2 of place.
  a ἐν Πέλοπος ἀποικίᾳ. O. 1.24

  ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος O. 3.23

  ἐν Πίσᾳ O. 6.5

  ἐν Ὀλυμπίᾳ O. 6.26

  ἐν Ὀλυμπιάδι O. 10.16

  ἐν Πίσᾳ O. 10.43

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.101

  ἐν δὲ Πυθῶνι O. 2.39

  ἐν Δελφοῖσιν O. 13.43

  Πυθιάδος δ' ἐν δρόμῳ P. 1.32

  ἐν δ' ἄρα μηλοδόκῳ Πυθῶνι P. 3.27

  ἐν πολυχρύσῳ Ἀπολλωνίᾳ τετείχισται νάπᾳ P. 6.8

  Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς P. 6.18

  Πυθῶνος ἐν γυάλοις P. 8.63

  ἐν Πυθιάδι P. 8.84

  ἐν Πυθῶνι ἀγαθέᾳ P. 9.71

  ἀγῶνί τε Κίρρας, ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν P. 11.13

  ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν P. 11.15

  Καφισίδος ἐν τεμένει P. 12.27

  ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν N. 2.9

  ἐν ἀγαθέᾳ Πυθῶνι N. 6.34

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ Ὀλυμπίᾳ ἀέθλων N. 11.23

  ἐν Κρίσᾳ I. 2.18

  χόρτοις ἐν λέοντος O. 13.44

  Νεμεαίου ἐν πολυυμνήτῳ Διὸς ἄλσει N. 2.5

  ἐν Νεμέᾳ N. 2.23

  ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ N. 3.18

  κοίλᾳ λέοντος ἐν βαθυστέρνου νάπᾳ I. 3.12

  ἐν Νεμέᾳ I. 6.3

  θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτἐν ΝεμέᾳI. 6.48

  κλεινᾷ τἐν Ἰσθμῷ O. 7.81

  ἐν Κορίνθου πύλαις O. 9.86

  ἐν Ἰσθμιάδεσσιν O. 13.33

  ἐν δἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν O. 13.40

  ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς N. 2.21

  Ὀρσοτριαίνα ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου N. 4.87

  ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδι N. 6.39

  τρὶς μὲν' ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών N. 10.27

  Κορίνθου τἐν μυχοῖς N. 10.42

  ἐν βάσσαισιν Ἰσθμοῦ I. 3.11

  ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισἀρετά I. 5.17

  cf. ( Κόρινθον)

  ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει O. 13.6

  ἐν ἄστει Πειράνας O. 13.61

  ἐν Θήβαισι O. 6.16

  τά τἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις O. 7.84

  ἐν Θήβαις O. 13.107

  ἐν ἑπταπύλοις Θήβαις P. 3.90

  , P. 8.39 ἐν Κάδμου πύλαιςP. 8.47

  Θήβαις τ' ἐν ἑπταπύλοις N. 4.19

  ἐν Θήβαις N. 10.8

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει I. 5.30

  —3.

  ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις I. 8.16

  ἐ]ν ἑπταπύλοισι —[ (sc. Θήβαις) fr. 169. 47.

  κρανααῖς ἐν Ἀθάναις O. 7.82

  ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  κρανααῖς ἐν Ἀθάναισι O. 13.38

  , N. 8.11

  ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις I. 2.20

  ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25 ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε fr. 75. 4.

  ἐν Σικελίᾳ O. 1.12

  ἐν Ἄργει O. 7.83

  ἐν Μεγάροισιν O. 7.86

  ἐν Μαραθῶνι O. 9.89

  ἐν Σπάρτᾳ P. 1.77

  ἐν Φθίᾳ P. 3.101

  ἐν δὲ ΝάξῳP. 4.88

  Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ P. 5.70

  ἐν Μεγάροις (ἐν secl. byz.) P. 8.78

  ἐν Ἄργει P. 9.112

  τῶν δἐν Ἑλλάδι τερπνῶν P. 10.19

  κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις P. 11.32

  ἄειδ' ἐν Παλίῳ (Pauw: ἀείδει Παλίῳ codd.) N. 5.22

  ἐν Τροίᾳ N. 2.14

  ποντίᾳ ἔν ποτε Κύπρῳ N. 8.18

  ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ I. 1.8

  ἐν Φυλάκᾳ I. 1.59

  ἀλλ' ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.34

  ἐν Ἐπιδαύρῳ I. 8.68

  ]ν ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ Δ. 1.. ἐν Ἀρίμοις ποτέ fr. 93. ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ ] ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 2.. ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ fr. 123. 13.

  Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς O. 9.59

  ἐν Παλίου σφυροῖς P. 2.45

  Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοιςP. 4.16 Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς λίμναςP. 4.20

  Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήἰ, ἐν δαιτὶ P. 5.80

  ἐν μυχοῖσι Πιερίδων P. 6.49

  μυχῷ τ' ἐν Μαραθῶνος P. 8.79

  Πίνδου κλεεναῖς ἐν πτυχαῖς P. 9.15

  Αἰγίνᾳ τε γὰρ Νίσου τἐν λόφῳ P. 9.91

  τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος P. 9.98

  ἐν πεδίῳ Φλέγρας N. 1.67

  Νίσου τ' ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ N. 5.46

  ἐν γυάλοις Θεράπνας N. 10.56

  ζαθεᾶς Πάρου ἐν γυάλοις fr. 140a. 63 (37). ἐν Κόλχων δόμοις fr. 172. 7.

  ἐν δρόμοισι O. 1.21

  ἐν δρόμοις O. 1.94

  ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τε O. 2.43

  —4.

  Αἶαν, τεόν τἐν δαιτί, Ἰλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν O. 9.112

  ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις O. 13.15

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις καὶ θοαῖς ἐν μάχαις P. 8.26

  ἔν τ' ἀέθλοισιν ἀριστεύων N. 11.14

  ἔν τ' ἀέθλοισι I. 1.18

  ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις ἔν τ' ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις I. 1.23

  ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι I. 5.6

  ἔν τ' ἀγωνίοις ἀέθλοισι I. 5.7

  ]ἐν δαιτί τε πα[ Πα. 13a. 21.

  ἐν οἴκῳ O. 6.48

  μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις P. 2.33

  ἐν θαλάμῳ P. 3.11

  τείχει ἐν ξυλίνῳ P. 3.38

  ἐν λέχεσινP. 4.51 πολυχρύσῳ ποτ' ἐν δώματιP. 4.53 ἄλλοις ἐν τείχεσιν” P.4.268. “ ἐν δώμασιP. 4.113

  θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχρύσῳ Λιβύας P. 9.69

  ἐν μεγάρῳ N. 1.31

  Φιλύρας ἐν δόμοις N. 3.43

  ἐν λέκτροις Ἀκάστου N. 5.30

  Ἀμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις I. 7.6

  ἐν μεγάροις Δ. 2.. ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ O. 2.58

  ἐν Οὐλύμπῳ O. 13.92

  ἐν οὐρανῷ O. 14.10

  ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ P. 1.15

  χρυσέαις ἐν ἕδραις P. 3.94

  δώμασιν ἐν χρυσέοιςP. 9.56

  ὀλβίοις ἐν δώμασι N. 1.71

  οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισινN. 10.88 ἐν Ὀλύμπῳ fr. 33c. 5.

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  ἐν πελάγει O. 7.56

  ἁλμυροῖς δ' ἐν βένθεσιν O. 7.57

  ἐν πόντῳ ἐν χέρσῳ τε O. 12.3

  —4. “ ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖςP. 9.47

  ἐν χέρσῳ N. 1.62

  ἐν πελάγει N. 3.23

  ἐν δΕὐξείνῳ πελάγει N. 4.49

  ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ N. 9.43

  ἐν πόντῳ I. 5.5

  ἐν πεδίῳ I. 8.54

  ἐν πόντῳ I. 9.7

  πελάγει δ' ἐν πολυχρύσοιο πλούτου fr. 124. 6. ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει fr. 140b. 16. ἐν πόντῳ P. Oxy. 2622. 13 ad ?fr. 346.

  ἐν ναυσὶ κοίλαις O. 6.10

  ἐν Μοισᾶν δίφρῳ O. 9.81

  ἐν ναυσὶν P. 3.68

  ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ N. 5.2

  ἐν ναυσὶν I. 6.30

  κελεύθῳ τἐν καθαρᾷ O. 6.23

  ἀλλἔν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατιᾷ τἐν ἀπειρίτῳ (v. κρύπτω) O. 6.55

  πτολιπόρθοις ἐν μάχαις O. 8.35

  οὐλίῳ ἐν Ἄρει O. 9.76

  ταύτᾳ δἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ O. 10.51

  ἐν ἅπαντι κράτει O. 10.82

  ἐν ἀλκᾷ O. 13.55

  οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις P. 1.47

  Ἰξίονα ἐν πτερόεντι τροχῷ παντᾷ κυλινδόμενον P. 2.22

  χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς P. 3.55

  ἐν ὄρει P. 3.90

  ἐν πολέμῳ P. 3.101

  ἐν ἀργεννόεντι μαστῷ P. 4.8

  ἐν ἀγορᾷ P. 4.85

  ἐν πρύμνᾳ P. 4.194

  ἐν μέσσοις P. 4.224

  ἐν ἀλλοδαπαῖς ἀρούραις P. 4.254

  πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός P. 10.67

  χρὴ δ' ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ N. 1.25

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34 δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους i. e. inside N. 10.61

  καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαις N. 11.8

  πατρίδι ἐν ᾇ καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12

  πατρωίαις ἐν ἀρούραις Pae. 6.106

  λτ;ἐνγτ; [τεμέ]νει φίλῳ (supp. Zenodot)

  Πα.. 12. χρηστήριον[ ] ἐν ᾧ Τήνερον ἔτεκεν Pae. 9.41

  ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς (add. Boeckh: ἐν om. codd.) fr. 122. 7. φοινικορόδοις δ' ἐνὶ λειμώνεσσι (coni. Boeckh: ἐν cod.) Θρ.. 3. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες fr. 210.
  b at, before met.,

  τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος P. 8.32

  μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν (τουτέστι θεωρῆσαι Σ.) N. 8.43
  3 in, contained in, surrounded by
  a of clothing, simm.

  χαλκέοισι δ' ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον O. 4.22

  ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ' ἔχων O. 6.8

  σπαργάνοις ἐν πορφυρέοιςP. 4.114

  Ὀλυμπιονίκα δὶς ἐν πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις P. 10.13

  ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις Τηλεβόας ἔναρεν N. 10.14

  τὸν μὲν ἐν ῥίνῳ λέοντος στάντα I. 6.37

  cf. ὑφ' ἅρμασιν ἵππος, ἐν δ ἀρότρῳ βοῦς ( harnessed to) fr. 234. 2.
  b contained in

  μονόψαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος N. 10.6

  καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις N. 10.36

  c of light and darkness.

  ἐν ὄρφνᾳ O. 1.71

  O. 13.70

  ἐν σκότῳ O. 1.83

  ἐν καθαρῷ O. 10.45

  φάει δὲ ἐν καθαρῷ P. 6.14

  σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν N. 4.38

  νεκρὸν ἵππον στυγέοισι λόγῳ κείμενον ἐν φάει, κρυφᾷ δὲ (Heyne: φασι codd.) fr. 203. 2. met.,

  ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται I. 7.27

  d met.,

  εἶδον γὰρ ἑκὰς ἐὼν τὰ πόλλ' ἐν ἀμαχανίᾳ ψογερὸν Ἀρχίλοχον βαρυλόγοις ἔχθεσιν πιαινόμενον P. 2.54

  ἔστι δ' ἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας ἄκρον N.1.10.

  τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχε θέμεν μεγάλᾳ P. 4.75

  4 of feelings, thoughts.

  ἐν θυμῷ πιέσαις χόλον ὀξείᾳ μελέτᾳ O. 6.37

  ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος O. 10.63

  εὐανθεῖ δ' ἐν ὀργᾷ παρμένων P. 1.89

  αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν P. 4.219

  ὄφρα ἐν φρασὶ πάξαιθ, ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος μόλοι N. 3.62

  a

  ζώει μὲν ἐν Ὀλυμπίοις O. 2.25

  Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται O. 2.78

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ O. 4.26

  τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν O. 8.53

  τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα ἐπέθηκ; O. 13.20

  οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ' ἐν πεζομάχαισι P. 2.65

  ἐν ἀγαθοῖς P. 2.81

  ἐν ἀνθρώποισι P. 3.21

  σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγας ἐν μεγάλοις ἔσσομαι P. 3.107

  τρίταισιν δ' ἐν γοναῖςP. 4.143

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.281

  —2.

  ἔν τε σοφοῖς πολίταις P. 4.295

  ἐν τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον δίφρον κομίξαις P. 5.49

  θάρσος τε τανύπτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο P. 5.112

  ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας P. 5.114

  καὶ ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντP. 9.40 βαιὰ δ' ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σοφοῖς P.9. 77.

  εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι P. 9.119

  θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις P. 10.58

  πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ' Αἴγισθον ἐν φοναῖς P. 11.37

  εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται P. 12.28

  ἐγὼ δ' Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως ἐν κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις N. 1.34

  παλαιαῖσι δ' ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών N. 3.32

  ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι N. 3.72

  —3.

  ἔστι δαἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς N. 3.80

  ἐν δὲ μέσαις (sc. Μοίσαις)

  φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων N. 5.23

  ἔν τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν N. 7.65

  ἀρετὰ ἐν σοφοῖς

  ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε N. 8.41

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  Τυνδαρίδας δ' ἐν Ἀχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος I. 1.31

  γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34

  ἄμμι δ' ἔοικε καὶ σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα καὶ Εὔβοιαν, ἐν γναμπτοῖς δρόμοις ( when we talk of Farnell) I. 1.57

  Ἀοσφόρος θαητὸς ὣς ἄστροις ἐν ἄλλοις I. 4.24

  αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθυπορῆσαι I. 5.59

  φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν ( ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne) I. 6.72

  εἶπε δεὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις I. 8.31

  Ἄρτεμις ζεύξαισ' ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόντων α[ Δ. 2. 2. νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται fr. 105b. 1.

  νέφεσσι δ' ἐν χρυσέοις Ὀλύμποιο καὶ κορυφαῖσιν ἵζων Pae. 6.92

  b between

  οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς καὶ πέδῳ P. 1.27

  καταίνησάν τε κοινὸν γάμον γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι P. 4.223

  ἐπεὶ τετραόροισιν ὥθ' ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς N. 7.94

  a

  ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν O. 2.16

  βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι Ῥαδαμάνθυος O. 2.75

  ἐν δίκᾳ ( ἐνδίκας coni. Snell) O. 6.12

  τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι O. 7.69

  πόλιν Ψλλίδος στάθμας Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσε P. 1.62

  θέλοντι δὲ αἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς P. 1.64

  οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  σὲ δ' ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς ὤρθωσεν P. 4.59

  τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτωνP. 4.92

  σὲ δ' ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ P. 5.14

  τό γ' ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὗ μὴ κρυπτέτω i. e. in the common good P. 9.93

  θεόθεν ἐραίμαν καλῶν δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ P. 11.51

  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον N. 5.14

  ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμων N. 6.15

  τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ (cf. P. 2.43) N. 10.28

  ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ I. 2.38

  ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸν κέντρον fr. 124. 2. cf. ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς (in a public position) O. 13.49
  b in of musical terms. Λύδῳ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον (ἐν ante τρόπῳ del. Schr. metri causa) O. 14.17—8.

  ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς P. 2.69

  πόμ' ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν ( ἐμπνοαῖσιν coni. Turyn) N. 3.79 esp. to the accompaniment of, amidst

  ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς O. 5.19

  κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς O. 6.7

  ἄλλοτε δ' ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν O. 7.12

  τὸν ( Ἀρκεσίλαν)

  ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν P. 5.104

  κλέονται δ' ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς μυρίον χρόνον I. 5.27

  ἔν δ' ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ ἀγαπάζοντι I. 5.54

  ]

  ἀοιδαῖς ἐν εὐπλε[κεσσι Pae. 3.12

  λτ;ἐν ἀοιδᾷ> supp. Snell e Σ pap. Pae. 14.20
  7 instrumental in, with, by means of

  τετραορίας ἐλελίχθονος, εὐάρματος Ἱέρων ἐν ᾇ κρατέων P. 2.5

  καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν Ἄρει P. 5.85

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι (ἐν om. codd.: supp. Tricl.) P. 11.46

  ἀνδησάμενός τε κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν N. 11.28

  κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις Ὀδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσαν N. 8.26

  esp. with

  χείρ. οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ O. 2.63

  ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους P. 2.8

  ἐν χερὶ δ' Ἀμφιτρύων κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων φάσγανον N. 1.52

  ἐν λόγοις δ' ἀστῶν ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών N. 11.17

  χερσίν τ' ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. 7.
  8 upon, into following verbs of movement.

  ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστον ἔχθιστον O. 8.68

  ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ O. 13.16

  ὠπυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ' ἁλικίαν P. 1.74

  ἐν δ' ἀφύκτοισι γυιοπέδαις πεσὼν P. 2.41

  καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν (om. codd.: supp. Mosch.) P. 3.64 ἐν τᾷδ' ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας σπέρμα” (cf. I. 1.4) P. 4.42

  ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ μαινάδ' ὄρνιν P. 4.215

  τιθεῖς ὕβριν ἐν ἄντλῳ P. 8.12

  νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισιP. 9.63 ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ' ἀγῶνος ( πρὸς coni. Boeckh) P. 9.114

  Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων N. 5.42

  [ πέσε δ' ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντι (coni. Fennel, Lobel: δοκέοντα codd.) N. 7.31]

  ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν N. 8.28

  ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν N. 10.70

  χρυσέας ἐν γούνασιν πίτνοντα Νίκας I. 2.26

  ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν (sc. φάμα παλαιά) I. 4.23

  μήτ' ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων I. 8.6

  ἐπεὶ δ' ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Pae. 6.99

  τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς fr. 109. 1. ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς fr. 163. φά[τναις] ἐν λιθίναις βαλ[ fr. 169. 21, cf. N. 3.62
  9 in respect of [ ἐν ἄλλοισι δ' ἄλλοι μεγάλοι (ἐν om. codd., add. V: ἐπ byz.) O. 1.113]

  ἕπεται δ' ἐν ἑκάστῳ μέτρον O. 13.47

  ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ

  ἀμφὶ Κορίνθῳ O. 13.51

  , cf. I. 1.57 γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἁρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων (om. codd.: supp. Er. Schmid) N. 3.58

  μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι Δᾶλος, ἐν ᾇ κέχυμαι I. 1.4

  ἐν ἔργμασιν δὲ νικᾷ τύχα, οὐ σθένος fr. 38.

  ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.15

  10 = σύν, with the aid of ἐν τίν κ' ἐθέλοι, Γίγαντας ὁς ἐδάμασας, εὐτυχῶς ναίειν (σὺν σοί. Σ.) N. 7.90
  11 in the hands of, in the power of

  ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος O. 13.104

  ἐν δ' ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ πολίων κυβερνάσιες P. 10.71

  πὰν δὲ τέλος ἐν τὶν ἔργων N. 10.30

  12 dub. ex. οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ' ἐν δίσκοις ἵεν (ἐν add. metr. causa Hermann, edd. vulgo: ὁπότε codd.: ὁπόταν Trypho ap. Eustath.: ποτ' ἀνὰ Ammonius: v. ἐνίμηι) I. 1.25 [ νῦν αὖτ' ἐν Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ (codd.: ἐν del. Hermann) I. 6.5]
  13 frag. ] εν ὀρθῷ δρόμῳ fr. 1a. 5.] ἐν χρ[ Πα. 13a. 25. ]ἐν κλ[ Πα. 13e. 4. ] ἐν δασκίοισιν πατήρ fr. 177e.
  a there

  ἐν δὲ φίλων παρεόντων θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς O. 7.5

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  b too, besides

  Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ' ἁμᾶ N. 7.78

  ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἇμαρ (contra Radt, “Präposition in tmesi mit τύχεν”) Πα. 2.. σεμνᾷ μὲν κατάρχει Ματέρι πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων, ἐν δὲ κέχλαδεν ἐν δὲ ἐν δ' Δ. 2. 10—5. C ἐν prep. c. acc. v. ἐς B.
  ------------------------------------

  Lexicon to Pindar > ἐν

 • 2 θοός

  θοός (-ᾶς, -ᾷ, -άν, -αί, -ᾶν, -αῖς, -άς; -ῷ, -όν)
  1 swift

  σὺν ἅρματι θοῷ O. 1.110

  θοᾶς ἐκ ναὸς O. 6.101

  ἅρμα θοὸν O. 8.49

  θοαὶ νᾶες O. 12.3

  ἵππους θοάςP. 4.17 θοᾶς ἈργοῦςP. 4.25

  ναυσὶ θοαῖς P. 5.87

  θοαῖς ἂν ναυσὶ N. 7.28

  θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν fr. 89a. 3. τέρπεται δὲ καί τις ἐπ' οἶδμ ἅλιον ναΐ θοᾷδιαστείβων† (θοᾶ, θοσῶν codd. Sext. Emp.: θοᾷ σῶς Fabricius) fr. 221. 5 of a spear,

  ἐφορμαθεὶς δ' ἄῤ ἄκοντι θοῷ N. 10.69

  , transf., ἄκονθ' ὥτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν (cave interpreteris ὀξεῖαν, cf. Buttman, Lexilog., s. v.) N. 7.72 generally, θοαῖς ἐν μαχαῖς quick moving P. 8.26 Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις ( speeding brilliance: θοὰν transf. from ἵπποις) P. 11.48 πιτνάντες θοὰν κλίμακ' οὐρανὸν ἐς αἰπύν (= θοῶς, cf. Cram., An. Ox. I. 201.14, τὴν μεγάλην δηλόνοτι· θοός σημαίνει δὲ καὶ τὸ μέγας, quam doctrinam a grammaticis propagatam falsam fuisse censeas) fr. 162. ]

  πανθοο[ Pae. 6.74

  Lexicon to Pindar > θοός

 • 3 καί

  καί particle,
  1 and, also, even A copulative.
  1 joining finite verbs,
  a with change of subject.

  ἦ θαύματα πολλά, καί πού τι καὶ ἐξαπατῶντι μῦθοι O. 1.28

  , O. 3.21, O. 9.38, O. 10.41, O. 10.72, P. 1.5, P. 1.42, P. 3.35, P. 3.93, P. 3.94, P. 4.124, P. 4.164, P. 4.220, P. 4.247, P. 4.254, P. 4.257, P. 6.53, P. 9.40, P. 9.52, N. 5.18, N. 5.21, N. 6.53, N. 7.65, N. 10.10, N. 11.8, I. 3.17, I. 4.13, I. 4.34, I. 4.67, I. 5.48, I. 6.53, I. 8.47, fr. 51b. Pae. 2.53
  b with no change of subject.

  διεδάσαντο καὶ φάγον O. 1.51

  , O. 5.8, O. 7.46, O. 10.49, O. 13.27, O. 13.69, O. 13.112, P. 3.15, P. 3.68, P. 4.254, P. 4.298, P. 9.12, P. 10.46, N. 1.64, N. 3.26, N. 3.38, N. 4.61, N. 5.39, N. 6.19, N. 6.49, N. 9.18, N. 10.22, N. 10.74, N. 10.80, I. 2.19, I. 5.63, I. 6.70, Πα. 2. 1, Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἔνασσαν καὶ ἔκτισαν νάσους Πα.. 3. Πα. 8A. 13. Δ. 2. 30, fr. 169. 23, fr. 169. 47.
  c in subord. cl.,

  ὡς ἂν κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα καὶ ἰάναιεν O. 7.42

  πρὶν μίχθη καὶ ἔνεικεν O. 9.59

  κατέφρασεν ὁπᾷ ἔθυε καὶ ὅπως ἄρα ἔστασεν O. 10.57

  ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ P. 1.100

  θεός, ὃ καὶ κίχε καὶ παραμείβεται καὶ ἔκαμψε P. 2.50

  εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων, καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν P. 3.63

  P. 9.46—9.

  ὃς ἂν ἕλῃ καὶ ἴδῃ P. 10.25

  , N. 3.34

  ὄφρα προσμένοι καὶ πάξαιθ N. 3.61

  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν N. 5.15

  Pae. 6.50 irregularly coordinated;

  φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου καὶ ὁπότ' Πελλάνᾳ φέρε O. 9.97

  εὐθύ-

  γλωσσος ἀνὴρ προφέρει παρὰ τυραννίδι χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, χὤταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι P. 2.87

  —8.

  νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον πόλιν καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι P. 4.9

  πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν N. 5.52

  d introducing question.

  ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο O. 2.99

  καὶ τίς ἀνθρώπων σε ἐξανῆκεν γαστρός;” P. 4.98
  2 joining grammatically similar words.
  a two nouns.

  Παλλὰς καὶ Ζεὺς O. 2.27

  ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι καὶ στεφάνους O. 2.74

  κρίσιν καὶ πενταετηρίδ O. 3.21

  Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν O. 3.27

  χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ O. 4.25

  ἀρετᾶν καὶ στεφάνων O. 5.1

  Ἄκρων' ἐκάρυξε καὶ τὰν νέοικον ἕδραν O. 5.8

  Οἰνομάου καὶ Πέλοπος O. 5.9

  Ποσειδᾶν' καὶ τοξοφόρον σκοπόν O. 6.59

  παρ' Ἀλφειῷ καὶ παρὰ Κασταλίᾳ O. 7.17

  Οὐρανὸς καὶ Γαῖα μάτηρ O. 7.38

  ἀρετὰν καὶ χάρματ O. 7.44

  τά τ' ἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις O. 7.84

  κῶμον καὶ στεφαναφορίαν O. 8.10

  ἓ καὶ υἱὸν O. 9.14

  κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν O. 9.56

  τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις O. 9.82

  σὺ καὶ θυγάτηρ O. 10.3

  Καλλιόπα καὶ χάλκεος Ἄρης O. 10.15

  βροντὰν καὶ πυρπάλαμον βέλος O. 10.80

  ἀρχὰ λόγων καὶ πιστὸν ὅρκιον O. 11.6

  Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος Ἰσθμοῖ τε O. 12.18

  κασίγνηταί τε Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα O. 13.7

  Σίσυφον καὶ τὰν Μήδειαν O. 13.53

  ναὶ καὶ προπόλοις O. 13.54

  παρ' ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα O. 13.83

  αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν O. 13.115

  Ἀπόλλωνος καὶ Μοισᾶν P. 1.1

  κορυφαῖς καὶ πέδῳ P. 1.28

  ὄλβον καὶ κτεάνων δόσιν P. 1.46

  ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν P. 1.68

  κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ P. 2.58

  ἐν ὄρει καὶ ἐν ἑπταπύλοις Θήβαις P. 3.90

  Νέστορα καὶ

  Λύκιον Σαρπηδόν P. 3.112

  ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ P. 4.68

  Ἰφιμεδείας παῖδας, ὦτον καὶ σέP. 4.89 πὰρ Χαρικλοῦς καὶ ΦιλύραςP. 4.103 λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ παισὶP. 4.108

  Ἄδματος καὶ Μέλαμπος P. 4.126

  ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι P. 4.190

  ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ νεόκτιστον θέναρ P. 4.206

  ἄροτρον καὶ βόας P. 4.225

  Κυράνα καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου P. 4.280

  πεδίον καὶ πατρωίαν πόλιν P. 5.53

  ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ P. 5.64

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις καὶ θοαῖς ἐν μάχαις P. 8.26

  γείτων καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν P. 8.58

  λαμπρὸν φέγγος καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97

  θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασινP. 9.30 τέλος οἶσθα καὶ πάσας κελεύθουςP. 9.45 ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖςP. 9.47 ὥραισι καὶ ΓαίᾳP. 9.60 νέκταρ καὶ ἀμβροσίανP. 9.63 Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων' Ἀγρέα καὶ ΝόμιονP. 9.64—5.

  οἱ καὶ Ζηνὶ P. 9.84

  νιν καὶ Ἰφικλέα P. 9.88

  δίκον φύλλ' ἔπι καὶ στεφάνους P. 9.124

  πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ P. 10.42

  χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων P. 12.25

  οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ N. 1.61

  Ἰάσον' καὶ ἔπειτεν Ἀσκλαπιόν N. 3.54

  τάνδε νᾶσον καὶ σεμνὸν Θεάριον N. 3.69

  δῶρα καὶ κράτος N. 4.68

  ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων N. 5.7

  υἱοὶ καὶ βία Φώκου N. 5.12

  ἀοιδαὶ καὶ λόγοι N. 6.30

  αὐχένα καὶ σθένος (v. Dornseiff, Stil, 26) N. 7.73

  χειρὶ καὶ βουλαῖς N. 8.8

  Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα N. 8.16

  ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν N. 9.4

  φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν N. 9.13

  χερσὶ καὶ ψυχᾷ N. 9.39

  Κάστορος καὶ κασιγνήτου Πολυδεύκεος N. 10.50

  Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ N. 10.53

  Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου Ἥρας N. 11.2

  λύρα καὶ ἀοιδά N. 11.7

  πάλᾳ καὶ

  μεγαυχεῖ παγκρατίῳ N. 11.21

  ἐν Πυθῶνι καὶ Ὀλυμπίᾳ N. 11.23

  παρὰ Κασταλίᾳ καὶ παρ' εὐδένδρῳ ὄχθῳ Κρόνου N. 11.25

  πολιατᾶν καὶ ξένων I. 1.51

  Ὀγχηστὸν καὶ γέφυραν I. 4.20

  χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας I. 4.60

  δαῖτα καὶ νεόδματα στεφανώματα βωμῶν I. 4.62

  νᾶες ἐν πόντῳ καὶ λτ;ὑφγτ;ἅρμασιν ἵπποι I. 5.5

  ἑσπόμενοι Ἡρακλῆι πρότερον καὶ σὺν Ἀτρείδαις I. 5.38

  Ἕκτορα καὶ στράταρχον Μέμνονα I. 5.40

  Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός I. 6.27

  Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν βουβόταν Ἀλκυονῆ I. 6.32

  χθόνα καὶ στρατὸν ἀθρόον Pae. 4.42

  ἐμὰν ματέραλιπόντες καὶ ὅλον οἶκον Pae. 4.45

  στεφάνων καὶ θαλιᾶν Pae. 6.14

  νέφεσσι δ' ἐν χρυσέοις Ὀλύμποιο καὶ κορυφαῖσινἵζων Pae. 6.93

  ναυπρύτανιν δαίμονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετάν Pae. 6.131

  Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας] Pae. 8.66

  Κάδμου στρατὸν καὶ Ζεάθου πόλιν (Π: ἂν pro καὶ coni. Wil. metr. gr.) Πα... φυγόντα νιν καὶ μέλαν ἕρκος ἅλμας[ Δ. 1. 1. ἐπ' Αἰολάδᾳ καὶ γένει (G-H: τε καὶ Π.) Παρθ. 1. 13. ὦ Πάν, Ἀρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ fr. 95. 2. θυμὸν καὶ φωνὰν fr. 124d. βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ ἄνδρες fr. 133. 4. ]ἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν fr. 140b. 2. θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 6. τιμαὶ καὶ στέφανοι fr. 221. 2. Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος fr. 243.
  b two adjs.

  ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος O. 6.55

  πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις O. 7.63

  ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ O. 9.28

  ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς O. 9.94

  [ ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχματὰν (v. l. τε καὶ) O. 11.19]

  κλυτὰν καὶ ὀνυμαστάν P. 1.38

  πολυμήλου καὶ πολυκαρποτάτας χθονὸς P. 9.7

  εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς P. 10.22

  γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν N. 7.101

  ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος Pae. 4.27

  esp., two numerals,

  πρώτοις καὶ τερτάτοις O. 8.46

  ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ P. 4.10

  τεσσαράκοντα καὶ

  ὀκτὼ παρθένοισι P. 9.113

  τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας fr. 135.
  c two participles.

  ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν προστιθείς O. 5.24

  ἀποπέμπων καὶ ἐποψόμενος O. 8.52

  δεξάμενον καὶ δαίσαντα N. 1.71

  θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ γᾶν ἐπιεσσόμενος N. 11.16

  cf. O. 6.20
  d two infinitives. “ μοναρχεῖν καὶ βασιλευέμενP. 4.166 χέρα οἱ προσενεγκεῖν ἦρα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν;” P. 9.37.

  ἐπαινεῖσθαι χρεών, καὶ μελιζέμεν N. 11.18

  κελαδῆσαι καὶ προσειπεῖν I. 1.55

  e two pronouns. “ ἐμὲ καὶ σὲP. 4.141

  ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων P. 5.55

  εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι P. 7.21

  f two adverbs.

  πολὺ καὶ πολλᾷ O. 8.23

  3 in enumeration.
  a A καὶ B καὶ C ( καί...)

  λτ;γτ;άνθον ἤπειγεν καὶ Ἀμαζόνας εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων O. 8.47

  νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμότεραν γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον O. 8.69

  πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον O. 13.62

  γυναικεῖον στρατὸν καὶ Χίμαιραν καὶ Σολύμους ἔπεφνεν O. 13.90

  Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ Μέροπας καὶ τὸν μέγαν Ἀλκυονῆ N. 4.25

  —7.

  χαλκὸν ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ N. 10.47

  —8.

  ἐξικέσθαν καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ' ὠκέως καὶ πάθον N. 10.64

  ἐπῇεν καὶ ἔστα καὶ μυχοὺς διζάσατο fr. 51a. 3. τὸ δ' οἴκοθεν ἄστυ κα[ὶ ] καὶ συγγένεἰ Πα.. 32. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι Ἀθᾶναι fr. 76. 1. φοινικορόδοις δ' ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν καὶ λιβάνῳ σκιαρὰν καὶ χρυσοκάρποισιν βέβριθε λτ;δενδρέοιςγτ; καὶ τοὶ μὲν Θρ.. 3. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί, καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ Ἀγλαία fr. 199.
  b A καὶ B C τε ( καί...)

  Λύκιε καὶ Δάλοἰ ἀνάσσων, Φοῖβε, Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων P. 1.39

  καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοί τ' ἔφυν P. 1.42

  Ἰόλαον καὶ Κάστορος βίαν, σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες P. 11.61

  ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε σύγγονον N. 11.12

  τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ I. 1.18

  πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ' Ἀχιλλεῖ P. 8.99

  —100.
  4 καί καί, bothand

  καὶ ποτ' ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων O. 7.90

  καὶ ἀγάνορος ἵππου θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου O. 9.23

  καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς P. 1.94

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνοςP. 4.152

  κόρον δ' ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν ἄνθἐ Ἀφροδίσια N. 7.53

  καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων καὶ τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ I. 1.7

  καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς I. 1.41

  μυρίαι δ' ἔργων καλῶν τέτμανθ κέλευθοι καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δἰ Ὑπερβορέους I. 6.23

  εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν fr. 127. 1. with irregular coordination,

  καὶ τὰν παρ' ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν O. 13.83

  καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον (sc. ἐκράτησε) N. 10.26 in comparison,

  πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός P. 10.67

  5 with intensifying force.

  οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' ὦν φιλόνικος ἄγαν, καὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις, τοῦτό γέ οἱ μαρτυρήσω O. 6.20

  τέκεν γόνον ὑπερφίαλον μόνα καὶ μόνον P. 2.43

  τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον· καί τοι μοναρχεῖν καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν” conditional parataxis P. 4.165
  6 v. E infra for exx. of καὶ irregularly placed. B copulative, combined with τε, where τε is superfluous.
  1

  Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις O. 1.18

  τρεῖς τε καὶ δέκ' ἄνδρας O. 1.79

  ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν O. 2.16

  εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων O. 2.34

  πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων O. 2.10

  τῶν τε καὶ τῶν καιρὸν O. 2.53

  Πηλεύς τε καὶ Κάδμος O. 2.78

  ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ διφρηλασίας O. 3.37

  αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους O. 6.14

  Συρακοσσᾶν τε καὶ Ὀρτυγίας O. 6.93

  Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι O. 7.55

  μήλων τε κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις O. 7.80

  αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.88

  μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι O. 9.65

  τά λτ;τεγτ; τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα (supp. Hermann, met. gr.: om. codd., Schr.) O. 14.5

  γᾶν τε καὶ πόντον κατ' ἀμαιμάκετον P. 1.14

  κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ P. 2.59

  παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶνP. 4.13 Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ ΣαλμωνεῖP. 4.142

  ἀνέρες ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ' ἄκρας Ταινάρου P. 4.174

  θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν καὶ τὸ λοιπὸν P. 5.117

  βουλᾶν τε καὶ πολέμων P. 8.3

  ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς P. 8.6

  λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ P. 8.31

  πολλάν τε καὶ ἡσύχιον εἰρήναν P. 9.22

  ἔν τε θεοῖς κἀνθρώποιςP. 9.40

  τόλμᾳ τε καὶ σθένει P. 10.24

  εὐφροσύνα τε καὶ δόξ' ἐπιφλέγει P. 11.45

  τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες N. 1.30

  εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι N. 1.32

  λῆμά τε καὶ δύναμιν N. 1.57

  Ἄρτεμίς τε καὶ θρασεἶ Ἀθάνα N. 3.50

  Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος καὶ λιπαρῶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.18

  Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ N. 4.46

  εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν N. 5.9

  ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας N. 6.48

  σέ τ' καὶ Πολυτιμίδαν N. 6.62

  χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον N. 6.66

  φίλιπποί τ' αὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες N. 9.32

  γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31

  Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν Τυνδαρίδαις N. 10.38

  Κορίνθου τ' ἐν μυχοῖς, καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν τετράκις (loc. susp.) N. 10.42

  θάνατόν τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον N. 10.83

  ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ' Εὐρώτᾳ πέλας I. 1.29

  κτεάνων θ' ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων I. 2.11

  τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ I. 4.51

  γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ I. 4.55

  Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει I.5. 52.

  δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ I. 6.10

  ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως I. 6.62

  Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ I. 9.2

  ὁ δ' ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος fr. 2. 1. γᾶν τε καὶ θάλασσαν fr. 51a. 2.

  γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Pae. 2.25

  τὸ δ' εὐβουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον Pae. 2.51

  Χαρίτεσσίν τε καὶ Ἀφροδίτᾳ Pae. 6.4

  ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων Pae. 6.132

  μαντευμάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα καὶ τελεσσιε[πῆ] θεοῦ ἄδυτον Pae. 7.2

  σέ τε καὶ ῥαδ[ Πα. 7. d. 2.

  τά τ' ἐόντα τε κα[ὶ ] πρόσθεν γεγενημένα Pae. 8.83

  ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν (Blass: πτανὸν ἀνδράσι codd. Dion. Hal.)

  Πα... Ἐλείθυιά τε καὶ Λάχεσις Pae. 12.17

  τ]ριπόδεσσί τε καὶ θυσίαις fr. 59. 11. πρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ' ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ σὰν κίβδηλον Δ. 2. 2. βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν fr. 89a. 2. Πειθώ τ' ἔναιεν καὶ Χάρις fr. 123. 14. Ἀπόλλωνί τε καὶ[ fr. 140b. 10. ] ραί τε καὶ υ[ fr. 215. 9. τόλμα τέ μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις fr. 231. emphasised, bothand, ξένον μή τιν' ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἅμα καὶ δύναμιν κυριώτερον ( ἀλλὰ coni. Hermann) O. 1.104

  ἀμφότερον μάντιν τ' ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι O. 6.17

  ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις I. 1.42

  once joining finite verbs,

  ἔν τ' ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων, καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον I. 1.19

  —20. irregularly coordinated,

  ἄγοντι δέ με νῖκαι, ὦ Μεγάκλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων P. 7.18

  συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἶμ' ἀπὸ Σπάρτας καὶ παῤ Ἰσμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος N. 11.33

  —6.

  οἶά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς καὶ λιθίνοις ὁπότ' ἐν δίσκοις ἵεν I. 1.24

  —5.

  ζώων τ' ἀπὸ καὶ θάνων I. 7.30

  Κλεάνδρῳ τις ἀνεγειρέτω κῶμον, Ἰσθμιάδος τε νίκας ἄποινα, καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε I. 8.4

  [ἀνατεί τε] καὶ ἀπριάτας ἔλασεν (H. J. Mette: ἀναιρεῖται καὶ codd. Aristidis contra metr.) fr. 169. 8. explicative / appositional, ἐγγυάσομαι ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν μήδ' ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι ( δὲ καὶ v. l.) O. 11.19 Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων fr. 169. 2. cf. P. 9.45
  2 in enumeration.
  a A τε καὶ B C

  τε φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν O. 3.8

  μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ' ἀγρούς τε πάνταςP. 4.148

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.101

  —2.

  ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει Ἀλεύα τε παῖδες P. 10.4

  ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν Δαρδάνων τε N. 3.60

  —1.

  τό μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχου τε πάλᾳ ὕμνου προκώμιον εἴη N. 4.9

  Οὐλυμπίᾳ τε καὶ Ἰσθμοῖ Νεμέᾳ τε N. 4.75

  κεῖνοι γάρ τ' ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ ἄπειροι fr. 143.
  b A τε καὶ B καὶ C ( καὶ...) “ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φύλλ' ἀναπέμπει, χὠπόσαι ψάμαθοι κλονέονται χὤ τι μέλλει, χὠπόθεν ἔσσεται, εὖ καθορᾷςP. 9.45 ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισιν τε γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν Ἀθαναίαισι κέντρον fr. 124. 3. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ κύματα πόντου fr. 136.
  c μέν τε καί, v.

  μέν τε O. 4.14

  C emphatic, non-copulative, v. also D. 1. infra.
  1 καί means even.

  καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι O. 1.31

  ἴδε καὶ κείναν χθόνα O. 3.31

  [ θαμὰ καὶ ( θαμάκι v. l.) O. 4.27]

  ἠὺ δ' ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν O. 5.16

  ὄφρα ἵκωμαι πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος O. 6.25

  αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ σοφόν O. 7.31

  τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ' ἁλιερκέα χώραν παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις O. 8.25

  τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα O. 10.15

  δάμασε καὶ κείνους. (Boeckh: κἀκείνους codd.) O. 10.30 ἤτοι καὶ τεά κεν ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν O. 12. 13.

  ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας O. 13.84

  σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ' Ἀμαζονίδων βάλλων γυναικεῖον στρατὸν O. 13.87

  σὺν δ' ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν P. 1.52

  εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει P. 1.87

  ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται P. 3.54

  ἔτραπεν καὶ κεῖνον (Boeckh: κἀκεῖνον codd.) P. 3.55

  ἐπὶ καὶ θανάτῳ P. 4.186

  καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον P. 4.265

  ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν δεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις P. 4.272

  αὔξεται καὶ Μοῖσα δἰ ἀγγελίας ὀρθᾶς P. 4.279

  κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι λέοντες περὶ δείματι φύγον P. 5.57

  κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν ἔννεπεν P. 9.95

  ἔτι καὶ μᾶλλον P. 10.57

  ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (Christ: καίπερ codd.) N. 4.36

  κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν N. 8.23

  ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν where καί emphasizes

  κάματον N. 8.50

  ἦν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν N. 8.51

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει μοῖρα N. 11.42

  τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον θήσομαι I. 1.2

  ἔστιν δ' ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων I. 4.31

  ἰατὰ δ' ἐστὶ βροτοῖς σύν γ ἐλευθερίᾳ καὶ τά I. 8.15

  ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν I. 8.60

  ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων Pae. 4.21

  εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα φέρει, ἄνιππός εἰμι though Pae. 4.25
  2 where καί means also.

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  Μοῖρ' θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ ἐπί τι καὶ πῆμ ἄγει O. 2.37

  ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος O. 7.45

  Ἐρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλις O. 7.94

  ἐοικότα γὰρ καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν (v. l. ἐν καὶ: κἀν Mosch.) P. 1.35

  Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι P. 1.58

  ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ P. 2.36

  ὅθεν φαμὶ καὶ δὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν P. 2.64

  σοφοὶ δέ τοι κάλλιον φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύναμιν P. 5.13

  ἔγεντο καὶ πρότερον Ἀντίλοχος P. 6.28

  ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν P. 10.15

  ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις P. 10.17

  ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν N. 4.32

  σὺν δὲ τὶν καὶ παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κλιθεὶς εὔδοξος ἀείδεται N. 7.7

  ἐχθρὰ δ' ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι N. 8.32

  καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ' ἐπίτειλον, ἄναξN. 10.77

  ὁ πονήσαις δὲ νόῳ καὶ προμάθειαν φέρει I. 1.40

  ἦ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὐθυμίαν μείζω φέρει I. 1.63

  ἔτι καὶ Πυθῶθεν I. 1.65

  κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ I. 4.44

  ἐν δ' ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ ἀγαπάζοντι I. 5.54

  πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον I. 7.51

  ἔδοξ' ἦρα καὶ ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν sc. as well as to men I. 8.59

  ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ κεῖνος I. 8.65

  θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει fr. 141.
  3 emphatic, where neither of the two previous meanings seems applicable.
  a emphasizing subs., adj.

  καί πού τι καὶ βροτῶν φάτις O. 1.28

  σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων I. 5.2

  φαντὶ γὰρ ξύν' ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (others interpr. καὶ as copulative) I. 8.47

  ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ' ἀγοραί I. 8.26

  ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. ὁ δὲ κηλεῖται χορευοίσαισι κα[ὶ θη]ρῶν ἀγέλαις (supp. Housman) Δ. 2. 22. esp. subs. prop.,

  ἦλθε καὶ Γανυμήδης O. 1.44

  ἀνταγόρευσεν καὶ Πελίας P. 4.156

  ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον P. 9.79

  λαὸν θαμὰ δὴ καὶ Ὀλυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν χρυσέοις μιχθέντα N. 1.17

  αἰνέω καὶ Πυθέαν I. 5.59

  κώμαζ' ἔπειτεν ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ I. 7.21

  other exx. under c. α. infra.
  b preceding demonstrative.

  εἶπεν καὶ τόδε P. 4.86

  καὶ

  τόδε συνθέμενος ῥῆμα P. 4.277

  ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ' αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος N. 4.44

  I relative.

  Ἄργει δ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις O. 13.107

  θεός, ὃ καὶ πτερόεντ' αἰετὸν κίχε P. 2.50

  οἶα καὶ πολλοὶ πάθον P. 3.20

  οἵτε καὶ P. 3.89

  ἔνθα καὶ P. 4.253

  ὃ καὶ P. 5.63

  [ τῷ καὶ (codd.: καὶ del. Pauw.) P. 5.69]

  ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας P. 12.31

  ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι N. 2.1

  ὃς καὶ Ἰαολκὸν εἷλε N. 3.34

  τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν N. 7.36

  οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ἀμφεπόλησαν N. 8.6

  ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ N. 8.18

  πατρίδι ἐν ᾇ καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12

  ὅν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον I. 2.23

  ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25

  τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον I. 5.35

  ὃ καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε I. 8.23

  ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε πεδίον I. 8.49

  ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34.
  II demonstrative.

  τὸ καὶ ἀνδρὶ πάρεστι Συρακοσίῳ O. 6.17

  τὸ καὶ κατεφάμιξεν O. 6.56

  τῶ καὶ ἐγὼ καίπερ ἀχνύμενος θυμόν I. 8.5

  τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον I. 8.61

  cf. I. 8.26
  d with temporal adv.

  τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας O. 7.39

  καὶ τότε γνοὺς P. 3.31

  μετὰ καὶ νῦν P. 4.64

  cf. I. 8.61

  καὶ νῦν N. 5.43

  [ καὶ νῦν (v. l. καί νυν) N. 6.8] ἐνῆκεν καὶ ἔπειτ[ Παρθ. 2.. καὶ τότ' ἐγὼ fr. 168. 4. v. also νῦν
  e emphasizing prepositional phrases, cf. E infra.

  ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήἰ P. 5.47

  εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, ἐρέωP. 9.50

  πλεῖστα νικάσαντά δε καὶ τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον P. 9.97

  γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον I. 8.8

  οἶαν Βρομίου [τελε]τὰν καὶ παρὰ σκᾶ[πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις ἵσταντι Δ. 2. 7.
  f with dependent infinitive phrase.

  γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν P. 6.53

  πράσσει χρέος, αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων P. 9.105

  ἐγὼ δ' ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαι (sc. εὔχομαι) N. 8.38
  4 in comparisons.
  a

  ὡς εἰ καί, ὥτε καί. φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ, καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν ἀνδράσιν πέμπων ἱλάσκομαι O. 7.7

  ἀλλ' ὥτε παῖς, καὶ ὅταν O. 10.91

  b

  οὕτω καί. ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται· οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί P. 8.93

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει N. 11.42

  c

  οἷος καί. ἤρατο τῶν ἀπεόντων· οἶα καὶ πολλοὶ πάθον P. 3.20

  τῶν ἀρειόνων ἐρώτων. οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν N. 8.6

  d ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο; O. 2.99

  ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ' ἀοιδοὶ ἄρχονται, καὶ ὅδ ἀνὴρ N. 2.3

  , cf. P. 10.67 D in combination with other particles.
  a where καί means even

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαί P. 4.25

  κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας P. 1.12

  βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ P. 8.15

  θανόντων δὲ καὶ φίλοι προδόται (Bergk: λόγοι φίλοι codd.) fr. 160.
  b where καί means also

  ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.14

  δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει O. 7.53

  ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος O. 8.77

  οἱ δ' Ἀρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται O. 9.68

  ἄλλαι δὲ δὔ χάρμαι, τὰ δὲ καὶ Νεμέας κατὰ κόλπον O. 9.87

  τὰ δὲ καί ποτ' ἐν ἀλκᾷ O. 13.55

  τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι P. 1.26

  μάκαρ δὲ καὶ νῦν P. 5.20

  τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.28

  χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ bis. P. 8.56—7.

  πολλοὶ ἀριστῆες, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.

  108.

  ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών N. 3.74

  πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός N. 5.22

  ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν N. 6.54

  μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν N. 8.43

  ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων N. 10.20

  ἐκράτησε δὲ καί ποθ' Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι N. 10.25

  τρὶς μὲν τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ N. 10.28

  ἐν Ἰσθμῷ Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν I. 5.18

  μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων μέτρα δὲ καὶ κατέχων I. 6.71

  αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε I. 7.32

  κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα I. 9.1

  διαγινώσκομαι μὲν γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων ἅλις Pae. 4.23

  μνάσει δὲ καί τινα Pae. 14.35

  τέρπεται δὲ καί τις ἐπ' οἶδμ ἅλιον ναὶ θοᾷ διαστείβων fr. 221. 4. N. B. anaphora O. 9.68, P. 9.108, N. 10.28, I. 6.71, I. 7.32, I. 9.1
  c where καί is generally emphatic. τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα (= αὖ, Gr. Part., 305 P. 6.44 ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα and two are the victories that M. has I. 3.9 ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ ἔναιεν ( précisement van Groningen) fr. 123. 13. σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς fr. 35b. where δὲ is separated from

  καί; εἰ δ' αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι N. 7.89

  2 combined with particles other particles than δέ. a. καί ῥα v. ῥα. b. καί νυν v. νυν. c. καὶ γάρ v. γάρ. d. καὶ μάν v. μά ν. e. καίτοι v. τοι f. καίπερ v. καίπερ [g. καί τε is not a genuine combination of particles, in spite of apparent exx. I. 2.19 coni., I. 2.23, I. 4.25—6, I. 7.32—3.] E position of καί: 1. the position of emphatic καὶ is sometimes between prep. and subs., cf. C. 3. e supra:

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  ἐπὶ καὶ θανάτῳ P. 4.186

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.102

  ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 7C. 9. cf. fr. 123. 13. This usage is irregularly applied to copulative καί:

  ἐν καὶ τελευτᾷ O. 7.26

  θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις (Tricl.: ἔν τε, ἔν τε καὶ codd.) P. 10.58 πέσε δ (sc. κῦμ' Ἀίδα)

  ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα N. 7.31

  ζώων τ' ἀπὸ καὶ θανών I. 7.30

  2 irregular position of καί. dub. exx.
  a copulative. ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν / καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων ( καί coni. Ahlwardt: τε codd.: ὀξ. σχ. καὶ δειν. coni. Wil.) N. 4.64 [ καὶ coni. Ahlwardt, τ codd. P. 10.69]
  b emphatic. δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσον κ' εἴποιμι Μελησίαν (Schr. e Σ: κεν codd.: κ add. Wil., om. codd: “nicht ein umgestelltes “und” sondern “auch” wie die Σ auch verstehen.” Wil.) N. 6.64 F in crasis.

  κἀσόφοις O. 3.45

  κἀγοραὶ O. 12.5

  χὠπόταν χὤταν P. 2.87

  —8.

  κοὔ P. 4.151

  τε κἀγαθῷ P. 8.100

  κἀνθρώποις P. 9.40

  χὠπόσαι χὤ τι χὠπόθεν P. 9.46

  —8. καἴπερ (coni. Christ: καίπερ codd.) N. 4.36 κἀν (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25 εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις (Heyne: που κἐν, πα κ' ἐν codd.) I. 6.59 κεἴ fr. 4. κἀγχερριθ[ Πα. 22. i. 3. G fragg.

  καὶ θυόε[ντα Pae. 3.8

  ]καί ποτε[ Pae. 6.73

  ]σεκαι[ Πα. 7B. 2. ]

  καὶ χ[ Pae. 10.2

  ]καὶ χρυσο[ Pae. 10.10

  καὶ τα[Πα. 13d. 8. ]

  τε καὶ ἁνίκα ναύλοχοι[ Pae. 18.9

  ]καί νιν ορει[ Πα. 22a. 1. ]αμα καὶ στρατιὰ[ Δ. 3. 11. ]τηρκαιε[ Δ. 4. d. 3. καὶ λιπαρῷ fr. 204. ] σκαιλυ[ fr. 215b. col. 2. 4.

  Lexicon to Pindar > καί

 • 4 θοαίς

  θοός
  quick: fem dat pl

  Morphologia Graeca > θοαίς

 • 5 Θόαις

  Θόη
  fem dat pl

  Morphologia Graeca > Θόαις

 • 6 μάχαις

  μάχη
  battle: fem dat pl

  Morphologia Graeca > μάχαις

 • 7 ἀείδω

  ᾰείδω (ἀείδω, -ει; -ων; -ειν· impf. ᾰειδε), ἄειδον: fut. med. pro act. ἀείσομαι, -εται codd.: aor. ἀεῖσαι: pass. ἀείδεται; -όμενον: impf. ᾰείδετο.)
  a sing abs. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός (Pauw: ἀείδει Παλίῳ codd.) N. 5.22

  ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισι ἁρμόζων I. 7.39

  χρύσεαι δἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες Pae. 8.71

  b sing of, celebrate c. acc.

  ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν O. 5.10

  ἀγῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διός O. 10.24

  Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον O. 14.18

  τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ (Hermann, Boeckh: ὁ σὸς ἀείσεται παῖ codd.: ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Mommsen: locus non sanatus.) N. 4.90

  εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ' ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει N. 5.50

  γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31

  οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν I. 2.12

  τί κάλλιον ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἀεῖσαι; fr. 89a. 3. pass.

  σε ἀμφὶ κᾶπον Ἀφροδίτας ἀειδόμενον P. 5.24

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις ( Αἴγινα sc.) P. 8.25

  παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης N. 7.8

  fig. ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις was filled with the songs of O. 10.76

  Lexicon to Pindar > ἀείδω

 • 8 ἥρως

  ἥρως (ἥρως, ἥρωος, ἥρωι, ἥρωα, ἥροα, ἥρως: ἥρωες, ἥροες, ἡρώων, ἥρωσι, ἥρωας, ἥροας.)
  1 hero, either because a parent is divine, or because of outstanding achievements in legendary times. No accurate distinction is observed between ἥρως and ἀνήρ, cf. P. 2.29, 31.

  τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν O. 2.2

  ἥρως θεός Herakles N. 3.22 ἥροες ἀντίθεοι (Schr.: ἥρωες codd.: Argonauts) P. 4.58 ἥροας ἀντιθέους (Schr.: ἥρωας codd.: the Greeks at Troy) P. 1.53 μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής Battos P. 5.95 ( ἄνδρες) ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥροες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται fr. 133. 5. ἥρωι Εἰλατίδᾳ. Aipytos O. 6.33ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαις.” Aiakos O. 8.42 Aiakidai:

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις P. 8.27

  ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρεν N. 5.7

  καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταὶ λόγον ἐκέρδανεν I. 5.26

  Πηλέος ἀίει κλέοσ ἥρωος I. 6.25

  ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ' ἥρωι παρθενίας” Peleus I. 8.45 neighbours of Aiakos:

  ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον κείνου γε πείθεσθ' ἀναξίαις ἑκόντες N. 8.9

  the Argonauts:

  ἀμπνοὰν δ' ἥρωες ἔστασαν P. 4.199

  Λυδὸς ἥρως Πέλοψ O. 9.9

  εὐφράνθη τε ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱόν Amphitryon O. 9.62 ἥρως αἶμα πρώτιστος ἐπέμειξε θνατοῖς Ixion P. 2.31 Ἀσκλαπιόν, ἥροα (Schr.: ἥρωα codd.) P. 3.7 ἥρως ἐπ' ἀκταῖσιν θορὼν Euphamos P. 4.36 Ἄδραστος ἥρωςP. 8.51 ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς Adrastos N. 9.9 βασιλεύς, ἐξ ὠκεανοῦ γένος ἥρως δεύτερος Hypseus P. 9.14 ἡρώων, ὅσοι γαμβροί σφιν ἦλθον sons of Aigyptos P. 9.116 θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρείδας Agamemnon P. 11.31 σπέρμα θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν ἥρως” Tyndareus N. 10.82 κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι Kastor and Iolaos I. 1.17

  ἥρωα Τήνερον Pae. 7.13

  Τροίαν, ἥρωσι μόχθον. the Greeks at Troy I. 6.28 πέτρῳ ἥροάς τ' ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν victims of Alkyoneus N. 4.29 ἥρωες αἰδοίαν ἐμείγνυντ' ἀμφὶ τράπεζαν θαμά (Stephanus: ἥρως ἐμίγνυτο codd. Plutarchi) fr. 187. frag. ]ἥρωι[ Πα. 7B. 9. ἥρωί τε βω[ Πα. 13a. 1. ]ἄωτος ἡρώω[ν fr. 111a. 7. ἡ]ρώων α[ fr. 140a. 75 (49).

  Lexicon to Pindar > ἥρως

 • 9 μάχα

  μᾰχα (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -ᾶν, -αις.)
  1 battle

  ἐν μάχαις τε πολέμου τιμώμενος O. 2.44

  πτολιπόρθοις ἐν μάχαις O. 8.35

  ἔα πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων O. 9.40

  τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα O. 10.15

  ἐδόκησαν

  ἐπ' ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος O. 13.57

  ἦ κεν ἀμνάσειεν, οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν P. 1.47

  ἐν Σπάρτᾳ δ' ἄρα τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν (sc. χάριν μισθὸν ἀρέομαι: τὰν μάχαν codd., corr. Wil.: i. e. at Plataiai) P. 1.77

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις P. 8.27

  πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι P. 10.42

  πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας N. 1.43

  ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν μάχαν ἀντιάζωσιν N. 1.67

  μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον (Tric.: ἐν μάχᾳ codd.) N. 3.46 κράτιστον (sc. Αἴαντα)

  Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ N. 7.27

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34

  τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον I. 5.35

  Τρξίας ἶνας ἐκταμὼν δορί, ταί μιν ῥύοντό ποτε μάχας ἐναριμβρότου ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα (Tric.: ἐκ μάχας codd.) I. 8.53 ] τε μαχα[ fr. 140a. 74 (48). κέντρον δὲ μάχας ὁ κρατιστεύων λόγος fr. 180. 3. Φρυγίας κοσμήτορα μάχας (sc. Ὅμηρον) ?fr. 347. of individual contests, fights, ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ' ἔπειτ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίου (Schr.: μάχαν codd.) O. 8.58

  ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ' ἀνὴρ μαχαίρᾳ N. 7.42

  Lexicon to Pindar > μάχα

 • 10 ναῦς

  ναῡς (νᾶός, νᾶί, ναῦν, νᾶα; νᾶες, νᾶῶν, ναυσίν), νεσσι.)
  1 ship

  οὔτε παρ' ἀνδράσιν οὔτἐν ναυσὶ κοίλαις O. 6.10

  ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ' ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δὔ ἄγκυραι O. 6.101

  τῷ μὲν ὁ χρυσοκόμας ναῶν πλόον εἶπε O. 7.32

  θᾶσσον καὶ

  ναὸς ὑποπτέρου O. 9.24

  τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ νᾶες O. 12.4

  Μήδειαν ναὶ σώτειραν Ἀργοῖ O. 13.54

  ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν P. 1.74

  καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον P. 3.68

  ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν ναὶ κριμνάντωνP. 4.25 νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲνP. 4.56 καὶ ὡς τάχος ὀτρύνει με τεύχειν ναὶ πομπάνP. 4.164

  ναὸς Ἀργοῦς P. 4.185

  δεσπόταν λίσσοντο ναῶν Poseidon P. 4.207 βασιλεὺς ὅστις ἄρχει ναός” Jason, master of the Argo P. 4.230

  πεντηκόντερον ναῦν P. 4.245

  ( ἄνδρες),

  τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς P. 5.87

  ναυσὶ δ' οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις ὁδόν P. 10.29

  τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων N. 6.55

  θοαῖς ἂν ναυσὶ N. 7.29

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34

  καὶ γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι θαυμασταὶ πέλονται I. 5.5

  ἆγε ἐν ναυσὶν Ἀλκμήνας τέκος I. 6.30

  ] χαν νᾶα κύματος ακ[ fr. 1a. 4. ] ναὶ μολόντας[ fr. 140a. 52 (26). τέρπεται δὲ καί τις ἐπ' οἶδμ ἅλιον ναὶ θοᾷ διαστείβων fr. 221. 5. παρὰ ναῦν δ' ἰθύει τάχιστα δελφίς fr. 234. met., of the ship of song,

  ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός N. 4.70

  Lexicon to Pindar > ναῦς

 • 11 τρέφω

  τρέφω, τρᾰφω (τρέφει, τράφει, τρέφοντι; τράφοισα; τράφειν, τράφεν codd.: fut. θρέψει: impf. τράφε, τρέφον: aor. ( θρεψεν), θρέψαν; θρέψαισα; θρέψαι: med. aor. θρέψατο, -αντο: pass. aor. τρᾰφέντα, τρᾰφεῖσα.)
  a rear of children

  ἔνθα τραφεῖσ' ὑπ Ἀπόλλωνι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ Ἀφροδίτας O. 6.35

  τὸν ὀνύμαζε τράφοισα Κένταυρον P. 2.44

  οἷος ἐὼν θρέψεν ποτὲ Ἀσκλαπιόν P. 3.5

  Κενταύρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναίP. 4.103 Κρονίδᾳ δὲ τράφεν Χίρωνι δῶκαν” (sc. Ἰάσονα: τράφειν Hartung) P. 4.115

  βαθυμῆτα Χίρων τράφε λιθίνῳ Ἰάσον' ἔνδον τέγει N. 3.53

  χρὴ δ' ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν I. 8.16

  [ τρέφειν (v. l. τρέχειν) fr. 106. 2.] med.,

  δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέψαντο δράκοντες O. 6.46

  ὁ δὲ τὰν εὐώλενον θρέψατο παῖδα Κυράναν P. 9.18

  b met., of places ( Τυφώς

  · τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον P. 1.17

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα (sc. Αἴγινα)

  καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις P. 8.26

  Διρκαίων ὑδάτων τά νιν θρέψαντο καὶ Ἰφικλέα P. 9.88

  καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνατός N. 2.13

  ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος τράφει (v. l. τρέφει: i. e. a fisherman) I. 1.48 ( Πηλέι) ὅν τ' εὐσεβέστατον φάτις Ἰαολκοῦ τράφειν πεδίονI. 8.40 πρόσθα μὲν ἲς Ἀχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλ[ανό]ς τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον fr. 70. 3. ( Σιληνός) ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε fr. 156.
  c met., keep
  I tend, guard

  ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει O. 1.112

  τρέφοντι δ' εὐρὺ κλέος κόραι Πιερίδες Διός (sc. τίν) O. 10.95
  III possess, occupy

  μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα O. 9.106

  d frag. ] τρέφεται καὶ ὅσ' ἐν πόντῳ[ P. Oxy. 2622, fr. 1. 13 ad ?fr. 346.

  Lexicon to Pindar > τρέφω

 • 12 τραφω

  τρέφω, τρᾰφω (τρέφει, τράφει, τρέφοντι; τράφοισα; τράφειν, τράφεν codd.: fut. θρέψει: impf. τράφε, τρέφον: aor. ( θρεψεν), θρέψαν; θρέψαισα; θρέψαι: med. aor. θρέψατο, -αντο: pass. aor. τρᾰφέντα, τρᾰφεῖσα.)
  a rear of children

  ἔνθα τραφεῖσ' ὑπ Ἀπόλλωνι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ Ἀφροδίτας O. 6.35

  τὸν ὀνύμαζε τράφοισα Κένταυρον P. 2.44

  οἷος ἐὼν θρέψεν ποτὲ Ἀσκλαπιόν P. 3.5

  Κενταύρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναίP. 4.103 Κρονίδᾳ δὲ τράφεν Χίρωνι δῶκαν” (sc. Ἰάσονα: τράφειν Hartung) P. 4.115

  βαθυμῆτα Χίρων τράφε λιθίνῳ Ἰάσον' ἔνδον τέγει N. 3.53

  χρὴ δ' ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν I. 8.16

  [ τρέφειν (v. l. τρέχειν) fr. 106. 2.] med.,

  δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέψαντο δράκοντες O. 6.46

  ὁ δὲ τὰν εὐώλενον θρέψατο παῖδα Κυράναν P. 9.18

  b met., of places ( Τυφώς

  · τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον P. 1.17

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα (sc. Αἴγινα)

  καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις P. 8.26

  Διρκαίων ὑδάτων τά νιν θρέψαντο καὶ Ἰφικλέα P. 9.88

  καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνατός N. 2.13

  ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος τράφει (v. l. τρέφει: i. e. a fisherman) I. 1.48 ( Πηλέι) ὅν τ' εὐσεβέστατον φάτις Ἰαολκοῦ τράφειν πεδίονI. 8.40 πρόσθα μὲν ἲς Ἀχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλ[ανό]ς τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον fr. 70. 3. ( Σιληνός) ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε fr. 156.
  c met., keep
  I tend, guard

  ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει O. 1.112

  τρέφοντι δ' εὐρὺ κλέος κόραι Πιερίδες Διός (sc. τίν) O. 10.95
  III possess, occupy

  μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα O. 9.106

  d frag. ] τρέφεται καὶ ὅσ' ἐν πόντῳ[ P. Oxy. 2622, fr. 1. 13 ad ?fr. 346.

  Lexicon to Pindar > τραφω

 • 13 ἄγω

  ᾰγω (ἄγεις, -ει, -οντι; -οις, -οι; -ων, -οντα), -οντες; -ειν. aor. ἄγᾰγεν), γᾰγον; ᾰγᾰγών, -όντα; ᾰγᾰγέν (v. l. ἀγαγεῖν). impf. ᾰγεν, ἆγεν), ἆγον. fut. ἄξοισι; ἄξοντα): med. ἀγέσθω.)
  1
  a bring (persons, things) οὐδὲ ματρὶ φῶτες γαγον (sc. σέ.) O. 1.46

  μιν ἔλαφον θήλειαν ἄξονθ O. 3.29

  ὑπ' ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν O. 5.14

  ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν πολὺν ὗσε χρυσόν O. 7.49

  δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας O. 13.29

  τὸν μὲν ἀμνάσει νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲν (v. 1. ἀγαγεῖν.) P. 4.56 δέρμα τε κριοῦ βαθύμαλλον ἄγεινP. 4.161

  τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος P. 4.227

  οὐ τὰν Ἐπιμαθέος ἄγων ὀψινόου θυγατέρα Πρόφασιν P. 5.27

  ἄνδρες τοὺς Ἀριστοτέλης ᾰγαγε ναυσὶ θοαῖς P. 5.87

  νιν εὔφρων δέξεται καλλιγύναικι πάτρᾳ δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ' ἀπὸ Δελφῶν P. 9.75

  παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγεν ἱππευτᾶν Νομάδων δἰ ὅμιλον P. 9.123

  Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄυσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων P. 12.12

  ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν, κτέατ' ἄγων Τροίαθεν ἀκροθινίων N. 7.41

  καί ποτ' ἐς ἑπταπύλους Θήβας ᾰγαγον στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18

  ἆγε σὺν Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροίαν (sc. Ἡρακλέης.) I. 6.28 Θέμιν Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν ἆγον Οὐλύμπου λιπαρὰν καθ' ὁδὸν fr. 30. 4.

  ὧραί τε Θεμίγονοι ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον Ἀπόλλωνι δαῖτα φιλησιστέφανον ἄγοντες Pae. 1.8

  ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω Σκυρόθεν Νεοπτόλεμον εὐρυβίαν ἄγοντες Pae. 6.103

  ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ' Αἰακ[ Pae. 15.3

  ( Φοῖνιξ· ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι fr. 183.
  b drive τὸν ( θησαυρὸν ὕμνων)

  οὔτε χειμέριος ὄμβρος οὔτ' ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι P. 6.13

  ὁπόσα χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ' ἄγων Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν (sc. Κάρρωτος.) P. 5.36
  c bestow

  αἰὼν δ' μόρσιμος, πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων O. 2.10

  ἐς ἀδελφεὸν Χάριτες ἄνθεα τεθρίππων γαγον O. 2.51

  ἀλλ' ἀπήμαντον ἄγων βίοτον αὐτούς τἀέξοι καὶ πόλιν O. 8.87

  κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν P. 3.73

  ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν P. 5.66

  Ἀλεύα τε παῖδες, Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα P. 10.6

  ὕδατος ὥτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω N. 7.62

  εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.34

  met., τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς (sc. ταῖς Συμπληγάσι)

  ἡμιθέων πλόος γαγεν P. 4.211

  2
  a guide, be one's guide ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί τινος ( ποίνιμος coni. Spiegel.)

  ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα P. 2.17

  οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76

  ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι P. 7.13

  Θώρακος ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν τόδ' ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον, φιλέων φιλέοντ ἄγων ἄγοντα προφρόνως P. 10.66

  καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει Μοῖρα N. 11.42

  Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί ( πάντας sc.: Boeckh, Wil. preferred to understand τὸ βιαιότατον as ἀπὸ κοινοῦ with ἄγει and δικαιῶν.) fr. 169. 3.
  b guide in various senses, (α) c. pred. adj. ὀρθὰν ἄγεις ἐφημοσύναν. i. e. uphold P. 6.20 (β) employ

  νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει P. 6.47

  ἄγει τ' ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶς. (v. αἰσχίων.) I. 7.22 (γ) wage, carry on οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κεφαλᾷ.” P. 9.31
  c in tmesis

  ἐπάγω O. 2.37

  ἀνάγω I. 6.62

  d frag. ἄγοις, ὦ κλυτά, θεράποντα, Λατοῖ fr. 94c. 3.

  Lexicon to Pindar > ἄγω

 • 14 ἀνά

  ἀνά (ἄν in apocope before δ, χ, κ, ν, τ; ἀγ before κ Πα. 7. 12 v. l.; ἄμ before π.) A prep c. acc.
  a in, throughout

  ἀν' Ἑλλάδα P. 2.60

  δώδεκ' ἂν δρόμων τέμενος (Thiersch: δωδεκαδρομον, -ων codd.) P. 5.33

  τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα P. 11.52

  Ποσειδάνιον ἂν τέμενος N. 6.41

  δάπεδον ἂν τόδε N. 7.83

  οἵ τ' ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι N. 8.12

  ἁδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ γαῖαν ἀνὰ σφετέραν I. 2.27

  εὐανθἔ ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν' ὅμιλον I. 7.35

  Ἴσθμιον ἂν νάπος Δωρίων ἔλαχεν σελίνων (Hermann: ἀνάπος codex) I. 8.63 [

  Δᾶλ]ον ἀν' εὔοδμον Pae. 2.97

  [ἂν Ζεάθου πόλιν (coni. Wil.: καὶ Ζ. Π.) Πα...] ἂν δὲ Ῥόδον κατῴκισθεν fr. 119. 1.
  b upon, along

  εἰ δὲ τέτραπται θεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν καθαράν I. 5.23

  ἐλαύνεις ἀν' ἀμβροτ[ Pae. 3.16

  ]ἰόντι τηλαυγἔ ἀγ κορυφὰν[ (Π̆{5}: ἂν Π̆.) Πα.. 12. ἀνὰ Δώτιον ἀνθεμόεν πεδίον πέταται (sc. κύων.) *fr. 107a. 4* πρῶτον μὲν Ἀλκμήνας σὺν υἱῷ Τρώιον ἂμ πεδίον ἦλθεν fr. 172. 4.
  c dub. ἢ πόντου κενέωσιν λτ;γτ; ἂμ πέδον (Hermann: ἀλλὰ codd. Dion. Hal.) Pae. 9.16
  2 of time, in the course of, during

  ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν μίαν ἔργον ἀν ἁμέραν O. 9.85

  ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ' ἔπειτ ἂν χρόνον N. 3.49

  Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων ἔκρινας, ἂν κίνδυνον ὀξείας ἀυτᾶς (ἂν = κε Σ cum ἔκρινας coniunxit) N. 9.35 B prep. c. dat., upon

  χρυσέαισί τ' ἀν ἵπποις O. 1.41

  ἀν' ἵπποις χρυσέαις O. 8.51

  ἀν' ἵπποισι δὲ τέτρασιν O. 10.69

  ἀνὰ βωμῷ θεᾶς O. 13.75

  εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός P. 1.6

  ἀνὰ δ' ἡμιόνοις ξεστᾷ τ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας ἵκετο P. 4.94

  θοαῖς ἂν ναυσὶ N. 7.29

  ἐπικράνοισι γὰρ ἂν κιόνων fr. 6b. d. ἂν δ' ἐπικράνοις σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες fr. 33d. 7. ἀλ]λοτρίαις ἀν' ἵπποις Πα. 7B. 12. C in tmesis ἀνὰ δ' ἔπαλτ v.

  ἀναπάλλω O. 13.71

  ἂν δ' εὐθὺς ἁρπάξαις v.

  ἀναρπάζω P. 4.34

  ἀνὰ βωλακίας δ' ὀρόγυιαν σχίζε v. ἀνασχίζω ( ἀναβωλακίας iunctim codd.) P. 4.228 ἀνὰ δ' ἱστία τεῖνον v.

  ἀνατείνω N. 5.51

  ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν v.

  ἀνόρνυμι N. 9.8

  ἀνὰ δ' ἔλυσεν v.

  ἀναλύω N. 10.90

  ἀνὰ δ' ἄγαγον (Er. Schmid: ἀν δ codd.) v.

  ἀνάγω I. 6.62

  ὁ δ' ἀντίον ἀνὰ κάρα τ ἄειρ[ε v.

  ἀναείρω Pae. 20.10

  Lexicon to Pindar > ἀνά

 • 15 ἀναμιμνᾴσκω

  1 advise, remind

  ἦ κεν ἀμνάσειεν οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις παρέμειν P. 1.47

  τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ' ἐν δώματι Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲνP. 4.54

  Lexicon to Pindar > ἀναμιμνᾴσκω

 • 16 ἀνοίγω

  1 open, cleave, break open

  τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων P. 5.88

  ἀλλά μιν Κρόνου παῖ[δες] κεραυνῷ χθόν' ἀνοιξάμενο[ι] ἔκρυψαν Pae. 8.73

  ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων ?fr. 354.

  Lexicon to Pindar > ἀνοίγω

 • 17 Ἀριστοτέλης

  ᾰριστοτέλης also called Battos, founder of Cyrene.
  1

  ἄνδρες τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς P. 5.87

  Lexicon to Pindar > Ἀριστοτέλης

 • 18 Ἀτρείδας

  1 son of Atreus θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾰτρεδας ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις sc. Agamemnon P. 11.31 pl., Agamemnon and Menelaos.

  τοῦ παῖς ἅμ' ̆ατρείδαις Τεύθραντος πεδίον μολὼν O. 9.70

  τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον, ἑσπόμενοι Ἡρακλῆι πρότερον καὶ σὺν Ἀτρεδαις I. 5.38

  γεφύρωσέ τ' Ἀτρεδαισι νόστον (Benedictus: ἀτρεάδαισι codd.) I. 8.51

  Lexicon to Pindar > Ἀτρείδας

 • 19 δάμαρ

  1 wife

  δάμαρτος Ἱππολύτας Ἀκάστου N. 4.57

  ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρτα κομίσαι θοαῖς ἂν ναυσὶ Helen N. 7.28

  Lexicon to Pindar > δάμαρ

 • 20 δίς

  1 twice

  Διαγόρας ἐστεφανώσατο δίς O. 7.81

  Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος O. 12.18

  τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς Ὀλυμπιονίκα δὶς ἐν πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις P. 10.13

  τετραορίας δυώδεκα πέτρῳ ἥροάς τ' ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν δὶς τόσους N. 4.30

  τὺ δ' Αἰγίναθε δίς, Εὐθύμενες, Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων (Ed. Schwartz: αἰγιναθεας codd.) N. 5.41 ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν εὐωνύμων δὶς δὴ δυοῖν i. e. the feet of Deinis and Megas N. 8.48

  Οὐλία παῖς νικάσαις δὶς N. 10.24

  ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν N. 10.34

  τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον I. 5.36

  μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα δὶς ἐγγυαλιζέτω ἄμμιν” i. e. again I. 8.43

  Lexicon to Pindar > δίς

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.