Translation: from greek to english

from english to greek

εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει

 • 1 ἀλλά

  ἀλλά A not combined with another particle.
  1 following a neg. sentence, clause; clarifying a previous denial

  οὐ χθόνα ταράσσοντες οὐδὲ πόντιον ὕδωρ ἀλλὰ ἄδακρυν νέμονται βίοτον O. 2.65

  κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ O. 2.96

  οὐδἔλαθ' Αἴπυτον. ἀλλ ὁ μὲν Πυθῶνάδ ᾤχετ ἰὼν O. 6.37

  ἐκέλευσεν μὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι O. 7.67

  οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλἅμα O. 8.45

  εὔχομαι μὴ θέμεν, ἀλλ O. 8.87

  οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ O. 14.9

  σὐ δύναται νήπιοι κόσμῳ φέρειν ἀλλ' ἀγαθοί P. 3.83

  μή τινα λειμόμενονμένεινἀλλ P. 4.186

  ὃς οὐ ἀφίκετοἀλλ P. 5.30

  κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν· ἀλλὰ κρέμαται P. 5.34

  οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76

  οὔθἐφίλησεν ὁδοὺς οὔτε δείπνων τέρψιας ἀλλ P. 9.20

  τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος P. 12.30

  οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ' ἐόντων εὖ τε παθεῖν N. 1.32

  οὐ λαθὼνἭραν ἐγκατέβα, ἀλλὰ θεῶν βασίλεα N. 1.39

  οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ·ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ N. 5.2

  εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζοᾶς ἐφαπτοίμαν N. 8.35

  οὐδὲ Κρονίων στείχειν ἐπώτρυν, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου N. 9.

  20.

  δένδρεά τοὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ' ἐναμείβοντι N. 11.42

  σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ· ἀλλ' ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν N. 11.44

  οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλἐφἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος I. 1.26

  οὐδέ ποτε ὑπέστειλἱστίον. ἀλλἐπέρα I. 2.41

  οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν· ἀλλ' ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι I. 4.50

  σφετέρας δ' οὐ φείσατο χέρσιν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς Ἡρακλέης· ἀλλ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον (νῦν ἄρχεται τῶν ἐπὶ μέρους, ἀκριβῶς τὸ ὅλον προεκθείς. Σ.) I. 6.35

  τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶ ἔλιπον, ἀλλά οἱ I. 8.57

  οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν ἀλλ' ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς Pae. 6.128

  ἔριν οὐ παλίγλωσσον ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς π[ις]τὰς ἐφίλη[ς.]ν Παρθ. 2.. οὐ κό]ρῳ ἀλλ ἀρετᾷ (e Σ supp. Lobel.) fr. 169. 15.
  2 without preceding negative; modifying a previous statement
  a

  ἀλλ' αἶνον ἐπέβα κόρος O. 2.95

  ἀλλ' οὐ καλὰ δένδρἐ ἔθαλλεν χῶρος O. 3.23

  ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν O. 7.61

  οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυᾴταν ὑπερᾴφανον ὦρσεν P. 2.28

  ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν P. 2.89

  ἀλλ' ἐπεὶ P. 3.38

  ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφίᾳ δέδεται P. 3.54

  οὐδ' ἀπιθησέ νιν, ἀλλP. 4.36

  οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ' ἀγλαοί ἀλλ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον P. 8.83

  ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον. ἀλλἐν ἕκτᾳ P. 4.132

  ἔσομαι τοῖος· ἀλλ' ἤδη P. 4.157

  ἀλλἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν P. 4.210

  σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ' ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ P. 8.96

  ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν τε ματέρα P. 11.36

  [ ἄτᾳ codd.: ἀλλ coni. Boeckh. P. 11.55]

  ἀλλἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο P. 12.18

  εὗρεν θεός· ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὀνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον P. 12.22

  ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι

  φύσιν ἀθανάτοις N. 6.4

  ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν N. 7.44

  ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν N. 10.45

  ἀλλ' οὔ νιν φλάσαν N. 10.68

  ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον N. 11.29

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14

  ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν·ἀλλ' ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει I. 4.23

  ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν· ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος I. 7.37

  ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν I. 8.11

  ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30

  (Delos floated on the waves,) ἀλλἁ Κοιογένης ὁπότ' ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρες ἀπώρουσαν κίονες fr. 33d. 3.

  ὄλβον ἐγκατέθηκαν. ἀλλὰ[ ]ἐπέπεσε μοῖρα Pae. 2.63

  ἀλλ' οὔτε ματέῤ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν οὔτε Pae. 6.105

  ἀλλά μιν Κρόνου παῖδες ἔκρυψαν Pae. 8.72

  σῶμα δ ἐστὶ θνατόν. ἀλλ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος, ζώει Παρθ. 1. 16. (a description of those that do not love Theoxenos,) ἀλλἐγὼ τάκομαι fr. 123. 10.
  b where the qualification provides a climax, cf. 3. b. infra.

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει, Κάστορος δ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ ἐπ Εὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.34

  c simply introducing a new attitude

  ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς O. 10.86

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  ἀλλεὔχεται P. 4.293

  3 introducing imperative, simm.
  a imperative proper.

  ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν O. 1.17

  ἀλλὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.12

  ἀλλὰ Κρόνου παῖ, Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ' ἕκατι τόνδε κῶμον (v. l. ἀλλὦ.) O. 4.6

  ὦ Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων O. 6.22

  ἀλλ' ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τε-

  θμὸν O. 7.87

  ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ Ἀλφεῷ ἄλσος, τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι O. 8.9

  ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.5

  ὦ Μοῖσ, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν O. 10.3

  ἀλλ' ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλά P. 1.85

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.152

  ἀλλ' ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε N. 9.3

  ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8

  ἀλλ' ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν N. 10.21

  ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε· βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντI. 8.35
  b where the imperative denotes a climax. cf. 2b supra ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Σκυρίαι δὲ. ὅπλα δ' ἀπ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ματεύειν ( ἀλλά om. codd. Athenaei.) fr. 106. 6.
  c where the following sentence has imperative force “ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων φράσσατέ μοι σαφέως.” P. 4.116 cf. I. 8.35
  d introducing a wish, prayer ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Dissen: περάσαι σὺν codd.) N. 11.9

  ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος; ἀλλά σε πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω, ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Pae. 9.7

  4 in various minor uses.
  a introducing statement of intent by poet

  ἀλλἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι O. 8.74

  , cf. P. 4.141 ἀλλὰ πάνδοξον Αἰολάδα σταθυὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 6.
  b introducing oracular utterance “ ἀλλὰ μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει” (elocutionem oraculi propriam agnovit Blass.) Pae. 2.73
  c following a rhetorical question “ τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν —; ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεταιO. 1.84

  τί κομπέω παρὰ καιρόν; ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει P. 10.4

  B compounded with other particles.
  1 ἀλλὰ γάρ, ἀλλὰ γάρ.
  a where both particles preserve their original force: yet since ἀλλὰ παρθένοι γὰρ τοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν Πα. 6. 53, cf. O. 4.1ff., Wil. on Eur., Her. 138.
  b emphasising a main point in contrast to preceding: yet

  εἰ δὲ δή τινἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη O. 1.55

  οὔτ' ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγενημένον. ἀλλ ἐν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ O. 6.53

  ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ κώλυεν μεῖναιP. 4.32

  χαλκέῳ τ' Ἄρει ἅδον. ἀλλἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.16

  (an enumeration of the glories of Thebes,) ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ εὕδει χάρις (v. Schadew. 268̆{5}) I. 7.16
  c emphasising a maxim, breaking off narrative.

  ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ' Ἀίδα N. 7.30

  ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52

  d frag. ἀ]λλὰ γὰρ τ[ fr. 60a. 11.
  2 ἀλλά τοι, ἀλλὰ τοι: emphatic, yet

  ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπεόντων P. 3.19

  ἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμN. 10.82

  ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰἀνθρώπων I. 4.37

  3 ἀλλὰ μέν: opposing what precedes.

  ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρὶ P. 3.77

  4 ἀλλ' ἦ. ἀλλ ἦ μακ[ρ]ότερον fr. 6a. e.
  5

  ἀλλὰ γε. ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν Pae. 4.28

  C
  b dub. [ ἀλλὰ καὶ (coni. Hermann: ἅμα codd. contra metr.) O. 1.104] [ ἀλλὰ (codd. contra met.: ἄνα Kayser: ἄγε Maas.) O. 13.114] [ ἢ πόντου κενέωσιν ἀλλὰ πέδον (codd. Dion. Hal. contra metr.: <˘> ἂμ Hermann.) Pae. 9.16]

  Lexicon to Pindar > ἀλλά

 • 2 ἄρουρα

  ᾰρουρα (-α, -ας, -αν; -αι, -αις, -αισιν))
  a soil, earth pl. fields ἂν δ' εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευε δοῦναι” (= βώλακα v. 37) P. 4.34

  τεκμαίρει καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν N. 6.9

  ἐν σχερῷ δ' οὔτ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι N. 11.39

  εἰ καί τι Διωνύσου ἄρο[υρ]α φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος Pae. 4.25

  b generally, lands, estates εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει i. e. the land of Akragas O. 2.14

  ὁμιλέων παρ' οἰκείαις ἀρούραις O. 12.19

  καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ' ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον ἆμαρ ἢ νύκτες (Hermann: - αισι codd.) P. 4.255 ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα (ἐν τοῖς Πυθίοις. Σ.) P. 11.15 Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων ἄρουραν Aigina N. 5.8

  γαρύσομαι τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν I. 1.35

  ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρού[ραις] ἵππους Μυρμιδόνων in Phthia Pae. 6.106
  c met.

  ἦ γὰρ ἑλικώπιδος Ἀφροδίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων ἀναπολίζομεν P. 6.2

  Lexicon to Pindar > ἄρουρα

 • 3 γένος

  γένος (γένος, -ει, -ος) = γενεά.
  a folk, clan, people, nation ὄφρα ἵκωμαι πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Iamidai O. 6.25

  ἐξ οὗ πολύκλειτον καθ' Ἕλλανας γένος Ἰαμιδᾶν O. 6.71

  κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει ὤπασεν Blepsiadai O. 8.83

  εὔχομαί νιν Ὀλυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου γένει P. 5.124

  ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος N. 6.1

  ἕπεται δέ, ( ἐπέβα coni. Wil.) Θεαῖε, ματρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων τιμὰ ( πολυγνώτῳ γένει coni. Er. Schmid) N. 10.37

  καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος N. 10.54

  Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν ὑμνήσομεν; fr. 29. 2.

  ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Pae. 9.20

  φιλόμαχον γένος ἐκ Περσέος fr. 164. πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν fr. 213. 3. and therefore, lineage, descent βασιλεύς, ἐξ

  ὠκεανοῦ γένος ἥρως δεύτερος P. 9.14

  of horses? Πος]ειδάνιο[ν] γένος[ (sc. ? ἵππων Bury) Pae. 2.41
  b children, offspring Ἐρινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήιον the children of Oidipous O. 2.42 τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες Agamemnon and Menelaos O. 13.58ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν ἐν λέχεσιν γένος, οἳ” the children of the Argonauts by the women of Lemnos P. 4.51 ἀνέρες, Ἐννοσίδα γένος Euphamos and Periklymenos P. 4.173 ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένος (τὰς Γοργόνας. Σ.) P. 12.13 more generally, children, descendants, line: εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει the descendants of the people of Akragas O. 2.15

  τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο P. 4.256

  πατρὸς δ' ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύει P. 10.3

  Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν N. 3.28

  δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (Wil.: ἐς γενεὰς codd.: ἐγγενὲς e Σ paraphr. Rittershusius: ἐς γένος Fulv. Orsinus: i. e. the descendants of Peleus) N. 4.68 ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας the line of Neoptolemos N. 7.39 Ἰφικλέος μὲν παῖς ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει (Θηβαίοις. Σ.) I. 1.30 φιλέων δ' ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ Αἰολάδᾳ καὶ γένει εὐτυχίαν τετάσθαι Παρθ. 1. 13. specifically, child, son: “ οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἁμὸν ὀλέσσαι” Asklepios P. 3.41
  c fragg. ]γένος τε δαιμο[ Δ... ]ν γένος[ Θρ. 4b. 2.

  Lexicon to Pindar > γένος

 • 4 κομίζω

  κομίζω (κόμιζε; κομίζων, -οντες: impf. κόμιζεν): aor. ἐκόμιξαν, ἐκόμᾰσαν; κόμᾰσον; κομίξαις; κομίξαι, κομᾰσαι.)
  a bring, carry back

  τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες O. 13.59

  ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἁλωκότα P. 3.56

  κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι ΦρίξοςP. 4.159 σώματα δὲ παρὰ Κρονίδαν Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν sc. Achilles N. 3.48 ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρτα κομίσαι θοαῖς ἂν ναυσὶ πόρευσαν εὐθυπνόου Ζεφύροιο πομπαὶ πρὸς Ἴλου πόλιν (sc. Αἴαντα) N. 7.28

  ὦ Μέγα, τὸ δ' αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν N. 8.44

  fig.,

  τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν N. 2.19

  b preserve

  Αἴγινα φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε κόμιζε P. 8.99

  παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν (Tricl.: ἐκόμιξαν codd.) N. 6.30ἱκόμαν οἴκαδ, ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς ἐμοῦ τιμάν” ( ἀρχὰν ἀγκομίζων coni. Chaeris) P. 4.106 add. pr. adj.

  εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.14

  ἐν τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον δίφρον κομίξαις P. 5.51

  Lexicon to Pindar > κομίζω

 • 5 σφε

  σφε ( σφᾰν), σφᾰςᾰν, σφᾰςᾰν); σφε.) 3rd. pers. pron., pl. of : perhaps reflex. fr. 163: never pl. pro s.
  1 dat.,
  a σφι (enclitic), λιπαρὸν κόσμον Ὀλυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει ὤπασεν (Blepsiadai) O. 8.83 λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ ἀοιδά (byz.: σφισι codd.: i. e. τοῖς πρυτάνεσι) N. 11.7 τέρας δ' ἑὸν εἶπέν σφι (the Cretans) Pae. 4.40
  b σφιν, (before vowel, save N. 6.50 at period end), κέκληνται δέ σφιν ἕδραι i. e. after them O. 7.76

  ἔγειρ' ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν O. 9.47

  ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ' ἁλικίαν P. 1.74

  γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν P. 5.59

  καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ P. 9.12

  σὺν δ' ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, ἅντινα σχήσοι τις ἡρώων, ὅσοι γαμβροί σφιν ἦλθον P. 9.116

  παροιχομένων γὰρ ἀνέρων ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν N. 6.30

  ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν N. 6.46

  βαρὺ δέ σφιν /

  νεῖκος Ἀχιλεὺς ἔμπεσε N. 6.50

  ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30

  ἔσχον Δᾶλον, ἐπεί σφιν Ἀπόλλων δῶκεν ὁ χρυσοκόμας Ἀστερίας δέμας οἰκεῖν Pae. 5.40

  ]παντα σφιν ἔφρα[ς Pae. 8.86

  ]σφιν ἐγειρον[ (Π̆{ac˙}; σπιν Π̆{pc}) Πα. 13. a. 17.
  c σφίσιν),

  εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.14

  ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν P. 10.18

  ἐν φρασὶ πάξαιθ' ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω Μέμνων μόλοι N. 3.62

  οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν N. 10.50

  λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν I. 1.23

  ]

  σφίσιν μάλα πρᾶξον δικαίως Pae. 8.11

  ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς (v. αὐτός, 1. d.) fr. 163.
  d σφισιν), ( σφισιν before vowels) enclitic

  αὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν πᾶσαν O. 7.50

  μέλει τέ σφισι Καλλιόπα O. 10.14

  κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι ἤλυθον P. 4.124

  μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν, θεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύτευθεν P. 4.69

  εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις διαπλέκοις (Tricl.: σφιν codd.: σύ ἱν Maas) N. 7.98 τέρπονται, παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος Θρ. 7. 7.
  2 σφε enclitic
  a = αὐτούς. τὸ δ' ἐλάσιππον ἔθνος ἐνδυκέως δέκονται θυσίαι-

  σιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι P. 5.86

  πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ I. 6.74

  b = αὐτά· τό σφ' ἔχει κυπαρίσσινον μέλαθρον (the harness of the victorious chariot) P. 5.39

  Lexicon to Pindar > σφε

 • 6 ἔτι

  a hereafter

  ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.14

  ὀφείλει δ' ἔτι θαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον N. 2.6

  εἴη μιν ἔτι καὶ Πυθῶθεν Ὀλυμπιάδων τ' ἐξαιρέτοις Ἀλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα I. 1.65

  b still, yet with verbs.

  εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἔναἰ ἔτι Χίρων P. 3.63

  καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ' αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων P. 10.25

  εἰ δ' ἔτι ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλπετο N. 4.13

  εἰ δέ τοι μάτρῳ μ' ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμεν N. 4.80

  ]

  υἱὸν ἔτι τέξει Pae. 10.21

  ἀέ]ξετ' ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 14.
  c even with comparative.

  ἔτι γλυκυτέραν O. 1.109

  ἔτι καὶ μᾶλλον P. 10.57

  ὅμως Θήβαν ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει fr. 194. 5.
  d c. neg. no longer

  ἀρχοὶ δ' οὐκ ἔτ ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες N. 9.14

  οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν N. 9.47

  ζωὸν δ' ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον fr. 131b. 2.
  e fragg. μνᾶμ' ἔτι του[ Πα. 13c. 13.

  ἔτι δ' ἀνδρ[ Pae. 21.21

  Lexicon to Pindar > ἔτι

 • 7 λοιπός

  λοιπός (-ός, -ῷ, -όν, -οῖς; -όν nom., acc.)
  1 future, yet to be.

  λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον O. 1.97

  ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.15

  θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς O. 4.13

  ἀλλ' ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ ὑφαίνειν λοιπὸν ὄλβον” (i. e. ὄλβον εἰς τὸ λοιπόν) P. 4.141

  ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποι N. 7.67

  ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥροες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται fr. 133. 5. pro subs., Ὅμηρος αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν (τοῖς μετὰ ταῦτα. Σ.) I. 4.39 n. s. pro adv., in, for the future,

  ὁ δὲ λόγος δόξαν φέρει λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτάν P. 1.37

  τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο P. 4.256

  c. art.,

  τὸ νῦν τε καὶ τὸ λοιπὸν P. 5.118

  ἐχρῆν δέ τιν' ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι N. 7.45

  Lexicon to Pindar > λοιπός

 • 8 πάτριος

  a of one's father

  ἀντεφθέγξατο δ' ἀρτιεπὴς πατρία ὄσσα O. 6.62

  b of one's fathers, ancestral

  ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.14

  πατρίαν εἴπερ καθ' ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον Ἀθάναις N. 2.6

  φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἀργεος (Er. Schmid: πατρώων codd.) N. 9.14 ]ι πόλιν πᾰτρίαν (Snell: πατρωίαν papyri, in una Π post πόλιν positum) Pae. 6.178

  Lexicon to Pindar > πάτριος

 • 9 εὔφρων

  εὔφρων (-ων, -ονα), -ονες; -όνων, -ονα. ἐύφρονα dub. Pae. 6.179)
  a
  I of gods, gracious, kind

  ἀλλ' ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον O. 2.14

  θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς O. 4.12

  νιν εὔφρων δέξεται P. 9.73

  II of men, merry [ εὔφρονος Κάδμοιο (Π: εὐθρόνοις codd.) O. 2.22]

  ἔνθα μιν εὔφρονες ἶλαι σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονται N. 5.38

  ἐύφ[ρον]α λαόν (dubitanter coni. Erbse) Πα.. 1. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα θυγάτηρ ὁδοῦ Παρθ. 2. 67.
  b of things, kindly, benevolent

  Μοῖῤ, ἅ τε πατρώιον τῶνδ' ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον O. 2.36

  πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις O. 7.63

  ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντου κελεύθους ἄματά τ' εὔφρονα pr. P. 4.196 ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποι pr. N. 7.67 [ εὐφρόνων πόνων ( εὐφόρων v. l.) N. 10.24]

  εὔφρον' ἐς οἶκον Pae. 6.115

  c frag. ] εὔφρων γαρ[ P. Oxy. 1892. fr. 41.
  d adv. εὐφρόνως, joyfully

  δάφνᾳ τε χρυσέᾳ κόμας ἀναδήσαντες εἰλαπινάζοισιν εὐφρόνως P. 10.40

  Lexicon to Pindar > εὔφρων

 • 10 κομίζω

  κομίζω, [tense] fut.
  A

  κομιῶ Od.15.546

  , Hdt.2.121.γ, Ar.Ec. 800, etc.; κομίσω only late, as AP6.41 (Agath.): [tense] aor. ἐκόμισα, [dialect] Ep.

  ἐκόμισσα Il.13.579

  ,

  κόμισσα Od.18.322

  ,

  κόμισα Il.13.196

  ; [dialect] Dor.

  ἐκόμιξα Pi.P.4.159

  : [tense] pf.

  κεκόμικα Hdt.9.115

  , etc.:—[voice] Med., [tense] fut.

  κομιοῦμαι Ar.V. 690

  , Th.1.113, etc.; [dialect] Ion. - ιεῦμαι, v. infr. 11.4; late

  κομίσομαι Phalar.Ep. 135

  : [tense] aor.

  ἐκομισάμην Hdt.6.118

  , etc.; [dialect] Ep. ἐκομισς- or κομισς-, Od.14.316, Il. 8.284:—[voice] Pass., [tense] fut. - ισθήσομαι Th.1.52, D.18.301: [tense] aor.

  ἐκομίσθην Hdt.1.31

  , Th.5.3, etc.: [tense] pf.

  κεκόμισμαι D.18.241

  : but more freq. in med. sense, v. infr. 11.2: ([etym.] κομέω):—take care of, provide for,

  τόν γε γηράσκοντα κομίζω Il.24.541

  ;

  τόνδε τ' ἐγὼ κομιῶ Od.15.546

  ;

  ἐμὲ κεῖνος ἐνδυκέως ἐκόμιζε 17.113

  , etc.;

  κόμισσε δὲ Πηνελόπεια, παῖδα δὲ ὢς ἀτίταλλε 18.322

  , cf. 20.68: rare in Trag., A.Ch. 262, 344; receive, treat,

  φιλίως, οὐ πολεμίως κ. Th.3.65

  codd.:—more freq. in [voice] Med.,

  καί σε.. κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ Il.8.284

  , cf. Od.14.316;

  Σίντιες.. ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα Il.1.594

  ;

  κομίζεσθαί τινα ἐς τὴν οἰκίαν And.1.127

  , cf. Is.1.15:—[voice] Pass., οὔ τι κομιζόμενός γε θάμιζεν not often was he attended to, Od.8.451.
  2 of things, attend, give heed to,

  τὰ ο' αὐτῆς ἔργα κόμιζε Il.6.490

  , Od.21.350;

  κτήματα μὲν.. κομιζέμεν ἐν μεγάροισι 23.355

  ; δῶμα κ., of the mistress of the house, 16.74, etc.;

  τὸν χρυσόν Hdt.1.153

  ; ἔξω κ. πηλοῦ πόδα keep it out of the mud, A.Ch. 697:—[voice] Med.,

  ἔργα κ. Δημήτερος Hes.Op. 393

  ; Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν μέτρῳ εὖ κομίσασθαι ἐν ἄγγεσιν store up.., ib. 600.
  II carry away so as to preserve, Ἀμφίμαχον.. κόμισαν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν they carried away his body, Il.13.196 (so in [voice] Med., κόμισαί με carry me safe away, 5.359, cf.E.IT 774); of things, τὴν δὲ κόμισσε κῆρυξ the herald took up the mantle, that it might not be lost, Il.2.183; [

  τρυφάλειαν] κόμισαν.. ἑταῖροι 3.378

  , cf. 13.579; later, simply, save, rescue,

  ἄνδρ' ἐκ θανάτου Pi.P.3.56

  ;

  ἄρουραν πατρίαν σφίσιν κόμισον Id.O.2.14

  ; of the dead, νεκρὸν κ. carry out to burial, E.Andr. 1264, cf. S.Aj. 1397:—in [voice] Med., Is.8.21; also, simply, carry the body home, opp. θάπτω, A.Ch. 683, cf. Hdt.4.71.
  2 carry off as a prize or booty,

  χρυσὸν δ' Ἀχιλεὺς ἐκόμισσε Il.2.875

  ;

  κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους 11.738

  ; τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν four victories they won, Pi. N.2.19;

  ἔπαινος, ὃν κομίζετον τοῦδ' ἀνδρός S.OC 1411

  :—in [voice] Med., Orac. ap. Hdt.1.67:—later freq., get for oneself, acquire, gain, δόξαν ἐσθλήν v.l. in E.Hipp. 432;

  τριώβολον Ar.V. 690

  ;

  τὴν ἀξίαν Pl.R. 615c

  ; τὰ ἆθλα αὐτῆς ib. 621d;

  κ. τί τινος S.OT 580

  ;

  τι παρά τινος Th.1.43

  ;

  τι ἀπό τινος X.Cyr.1.5.10

  ; gather in, reap,

  καρπόν Hdt.2.14

  : [tense] pf. [voice] Pass. in med. sense, ὑμεῖς τοὺς καρποὺς κεκόμισθε you have reaped the fruits, D.18.231;

  κεκόμισται χάριν Id.21.171

  ;

  ὡμολόγει κεκομίσθαι τὴν προῖκα Id.27.14

  , cf. Is.5.22; simply, receive,

  ἐνηρόσιον SIG1044.31

  (Halic., iv/iii B.C.);

  ἐπιστολήν PCair.Zen. 186

  (iii B.C.) ;

  μισθόν IG42(1).99.24

  (Epid., ii B.C.);

  ἀπ' ἀλλήλων χρείας Phld.D.3

  Fr. 84.
  4 carry, convey,

  κόμισαν δέπας 23.699

  , cf. Od.13.68, Hdt.5.83, etc.; κομίζοις ἂν σεαυτόν betake thyself, S.Ant. 444:—[voice] Pass., to be conveyed, journey, travel, by land or sea, Hdt.5.43, etc.; εἴσω κομίζου get thee in, A.Ag. 1035, cf. Pr. 394; κ. παρά τινα betake oneself to him, Hdt.1.73: in this sense [tense] fut. and [tense] aor. [voice] Med. sts. occur,

  κομιεύμεθα ἐς Σῖριν Id.8.62

  ;

  οἳ ἂν κομίσωνται.. ἐς Βαβυλῶνα Id.1.185

  ;

  ἔξω κομίσασθ' οἴκων E.Tr. 167

  (lyr.).
  5 bring to a place, bring in, introduce,

  κόμιζέ νύν μοι παῖδα S.Aj. 530

  ; import, Pl.R. 370e, etc.;

  ξενικοῦ κομισθέντος νομίσματος Id.Lg. 742c

  ;

  κ. τὴν φιλοσοφίαν εἰς τοὺς Ἕλληνας Isoc.11.28

  ;

  οἱ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην Arist.EN 1096a17

  , cf. Metaph. 990b2:—in [voice] Med., [

  τὸν ἀνδριάντα] ἐπὶ Δήλιον Hdt.6.118

  ;

  ποίμνας ἐς δόμους S.Aj.63

  , cf. Ar.V. 833.
  6 conduct, escort, τί μέλλεις κομίζειν δόμων τόνδ' ἔσω; S.OT 678 (lyr.), cf. Ph. 841 (hex.), Th.7.29, Pl.Phd. 113d, etc.; κ. ἐξ ὀμμάτων γυναῖκα τήνδε take her from my sight, E.Alc. 1064;

  κ. ναῦς Th.2.85

  ;

  ἄρχοντα Id.8.61

  .
  7 bring back from exile, Pi.P.4.106 (dub.); τεὰν ψυχὰν κ. (from the world below), Id.N.8.44;

  πάλιν κ. Pl.Phd. 107e

  , etc.
  8 get back, recover, Pi.O.13.59;

  τέκνων.. κομίσαι δέμας E.Supp. 273

  (hex.), cf. 495:—[voice] Med., get back for oneself,

  τὸν παῖδα Id.Ba. 1225

  , cf. IT 1362;

  τὴν βασιλείαν Ar.Av. 549

  ;

  τοὺς ἄνδρας Th.1.113

  , cf. 4.117;

  τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους κ. Id.6.103

  ;

  τὰ πρέποντα Id.4.98

  ;

  ἃ νῦν ἀπολαβεῖν οὐ δυνάμεθα διὰ πολέμου, ταῦτα διὰ πρεσβείας ῥᾳδίως κομιούμεθα Isoc.8.22

  ; esp. of money, recover debts, etc., Lys.32.14, And.1.38, D.4.7, etc.;

  διπλάσια Lys.19.57

  ;

  τόκους πολλαπλασίους Pl.R. 556a

  , etc.;

  κ. τιμωρίαν παρά τινος Lys.12.70

  ; κ. τὴν θυγατέρα take back one's daughter (on the death of her husband), Is.8.8.
  10 bring, give,

  θράσος.. ἀνδράσι θνῄσκουσι κ. A.Ag. 804

  (anap.):—[voice] Act. and [voice] Med. combined, χθὼν πάντα κομίζει καὶ πάλιν κομίζεται gives all things and gets them back again, Men.Mon. 539, cf. 89, 668.
  II cite as an authority,

  Θεμιστοκλέα Phld.Rh.2.205

  S.
  12 Medic., extract, remove, Gal.2.632.
  III [voice] Pass., come or go back, return, Hdt.4.76,al.;

  ἐκομίσθησαν ἐπ' οἴκου Th.2.33

  , cf. 73;

  κομισθεὶς οἴκαδε Pl.R. 614b

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > κομίζω

 • 11 ἰαίνω

  1 cheer, delight

  ὦ Κρόνιε παῖ, ἰανθεὶς ἀοιδαῖς εὔφρων σφίσιν κόμισον O. 2.13

  ὡς ἂν σεμνὰν θυσίαν θέμενοι πατρί τε θυμὸν ἰναιεν κόρᾳ τ' ἐγχειβρόμῳ O. 7.43

  καὶ γὰρ βιατὰς Ἄρης ἰαίνει καρδίαν κώματι P. 1.11

  ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν P. 2.90

  λτ;γτ;ενοφῶν τελέαις εὐχωλαῖς ἰανθείς fr. 122. 20.

  Lexicon to Pindar > ἰαίνω

 • 12 εἴπερ

  1 if in fact c. ind.

  εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κάμνε λίαν δαπάναις P. 1.90

  ὀφείλει δ' ἔτι, πατρίαν

  εἴπερ καθ' ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον Ἀθάναις, θαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον N. 2.7

  εἴπερ τριῶν Ἰσθμ[οῖ fr. 6a. h. concessive, ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντι ὰσἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (Christ: καίπερ codd.) N. 4.36

  Lexicon to Pindar > εἴπερ

 • 13 Εύφρων

  Εὔφρων
  cheerful: masc nom /voc sg

  Morphologia Graeca > Εύφρων

 • 14 άρουραν

  ἄρουρα
  a ro u ra i: fem acc sg

  Morphologia Graeca > άρουραν

 • 15 έτι

  ἔτι
  yet: indeclform (adverb)

  Morphologia Graeca > έτι

 • 16 γένει

  γένος
  race: neut nom /voc /acc dual (attic epic)
  γένεϊ, γένος
  race: neut dat sg (epic ionic)
  γένος
  race: neut dat sg

  Morphologia Graeca > γένει

 • 17 εύφρων

  εὔφρων
  cheerful: masc /fem nom sg

  Morphologia Graeca > εύφρων

 • 18 εύφρων

  εὔφρων
  cheerful: masc /fem nom sg (epic)

  Morphologia Graeca > εύφρων

 • 19 λοιπώ

  λοιπάζω
  leave: fut opt act 3rd sg
  λοιπός
  remaining over: masc /neut dat sg

  Morphologia Graeca > λοιπώ

 • 20 σφισίν

  σφισιν, σφεῖς
  Rendic.Pont. Accad.Rom. di Arch.
  masc /fem dat pl

  Morphologia Graeca > σφισίν

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.