Translation: from greek

αμετ

 • 881 γρούζω

  (αόρ. έγρουξα) αμετ.
  1) см. γρύζω; 2) реветь (о море)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γρούζω

 • 882 γρύζω

  αμετ. (αόρ. έγρυξα)
  1) см. γρυλλίζω 1; 2) стонать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γρύζω

 • 883 γρυλ(λ)ίζω

  αμετ.
  1) хрюкать; 2) ворковать (о голубях); 3) рычать (о собаке); 4) перен. брюзжать, ворчать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γρυλ(λ)ίζω

 • 884 γυαλίζω

  1. μετ.
  1) чистить до блеска; наводить глянец, лоск, лощить; придавить блеск, полировать, шлифовать;

  γυαλίζω υποδήματα — чистить обувь;

  2) давать взятку;

  του γυαλίζω ένα κατοστάρικο — дать взятку в сто драхм;

  2. αμετ.
  1) блестеть, сверкать; лосниться;

  τα μαλλιά γυαλίζουν — волосы лоснятся;

  2) созревать (о плодах);
  3) молодо, хорошо выглядеть;

  § γυαλίζουν τα μαγουλά του — у него щёки налились, он поправился;

  γυάλισε το τομάρι του он налился жиром (о животных);

  γυαλίζουν τα μάτια του — у него стеклянные глаза;

  γυαλίζομαι — смотреться в зеркало

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυαλίζω

 • 885 γυαλοκοπώ

  γυαλοκοπώάω αμετ. блестеть, сверкать, сиять

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυαλοκοπώ

 • 886 γυαλουρίζω

  1. μετ. вытаращивать глаза (для устрашения);
  2. αμετ. блестеть, сверкать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυαλουρίζω

 • 887 γυαλώνω

  αμετ. иметь зеркальный блеск, блестеть

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυαλώνω

 • 888 γυμνασιαρχεύω

  αμετ. быть исполняющим обязанности директора гимназии

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυμνασιαρχεύω

 • 889 γυμνασιαρχώ

  (ε) αμετ. быть директором гимназии

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυμνασιαρχώ

 • 890 γυμνητεύω

  αμετ. жить в бедности, нуждаться, нищенствовать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυμνητεύω

 • 891 γυναικοφέρνω

  αμετ.
  1) вести себя по-женски, по-бабьи; 2) копировать женщин; 3) строить из себя взрослую женщину (о молодой девушке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυναικοφέρνω

 • 892 γυρίζω

  1. μετ.
  1) вращать, вертеть; крутить, кружить;

  γυρίζω γύρο — делать круги, кружить;

  2) прям., перен. перевёртывать, переворачивать;

  γυρίζω τό φύλλο — а) переворачивать страницу; — б) менять поведение, тактику, политику;

  γυρίζω ανάποδα — перевернуть, вверх дном;

  γυρίζω τα ρούχα — перелицевать одежду;

  γυρίζω τό χωράφι — перепахивать, перекапывать поле;

  3) поворачивать;

  γυρίζω τό κλειδί — поворачивать ключ;

  4) поворачивать, отворачивать;

  γυρίζω τό πρόσωπο — отворачиваться;

  γυρίζω την πλάτη ( — или ράχη) σε κάποιον — поворачиваться спиной, отворачиваться;

  5) менять, изменять;

  γυρίζω τον τόνο της φωνής μου — изменять тон (разговора);

  τα γύρισε а) теперь он изменил своё мнение, он передумал; б) он говорит противоположное; он теперь говорит другое;

  τα γυρίζει — он пытается придать всему сказанному другой смысл;

  6) переубеждать, перетягивать на свою сторону;
  του γύρισα τα μυαλά я его переубедил; τον γύρισα με το κόμμα μας я его перетянул в нашу партию; 7) возвращать, отдавать обратно; του τα γύρισα τα λεφτά я ему вернул деньги; 8) снимать (фильм); 9) возить; водить (на прогулку и т. п.); 10) огибать;

  γυρίζω τη γωνιά — заворачивать за угол;

  γυρίζω τό ακρωτήριο — огибать мыс;

  11) хозяйничать, распоряжаться;

  γυρίζω τό σπίτι — хозяйничать в доме;

  § γυρίζω συναλλαγματική фин. — делать передаточную надпись на обороте векселя;

  τό γυρίζω στο αστείο ( — или γέλιο) — обернуть что-либо в шутку;

  τό γυρίζω στα σοβαρά — принимать что-л, всерьёз;

  γύρισε τα χαρτιά σου раскрой свои карты;

  γυρίζω τον τροχό της ιστορίας προς τα πίσω — повернуть колесо истории (вспять);

  2. αμετ.
  1) вращёться, вертеться, кружиться; 2) повернуть; ο άνεμος γύρισε ветер изменил направление;

  ο καιρός γυρίζει στο νοτιά — начинает дуть южный ветер;

  3) гнуться, сгибаться;
  γύρισε η μύτη τού μαχαιρνού кончик ножа загнулся; 4) переворачиваться, опрокидываться; 5) менять убеждения, точку зрения; меняться;

  είναι από κείνους πού δε γυρίζουν εύκολα — он постоянный, принципиальный человек;

  είναι κεφάλι πού δεν γυρίζει — или δεν γυρίζει το κεφάλι του — или δεν τού γυρίζεις το κεφάλι — он упрямый человек;

  θα γυρίσει μαζί μας ( — или με μας) — он перейдёт на нашу сторону;

  6) меняться, изменяться;
  τα πράγματα γύρισαν στο χειρότερο дела изменились к худшему; ο άρρωστος γύρισε στο καλύτερο больному стало лучше; 7) возвращаться; 8) гулять, бродить, блуждать; слоняться; скитаться;

  γυρίζω τον κόσμο — скитаться по белу свету;

  γυρίζω να βρώ δουλειά — искать работу;

  § γύρισ' ο ήλιος солнце пошло к закату;
  τα πράγματα εγύρισαν обстоятельства изменились;

  θα γυρίσει ο τροχός — дела поправятся, счастье улыбнётся;

  ο τροχός γυρίζει — колесо фортуны изменчиво;

  γυρίζει το κεφάλι μου — у меня кружится голова;

  γυρίζω σαν σβούρα ( — или του Τούρκου τ' άλογο) — а) быть непоседой; — б) вертеться как белка в колесе;

  γυρίζω σαν ανεμοδούρα — держать нос по ветру, куда ветер подует;

  όταν εσύ πήγαινες, εγώ εγύριζα ≈ тогда ты ещё под стол пешком ходил;

  να πας και να μη γυρίσεις! — пропади ты пропадом!

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυρίζω

 • 893 γυρνοβολώ

  (α) 1. μετ. сильно раскручивать;
  вертеть, крутить (что-л.); 2. αμετ. слоняться, ходить туда-сюда

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυρνοβολώ

 • 894 γυροβολώ

  γυροβολάω 1. αμετ..прогуливаться;
  бродить, слоняться, блуждать; 2. μετ. 1) обходить; окружать; 2) огораживать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυροβολώ

 • 895 γυροτριγυρίζω

  1. αμετ. бродить, слоняться;
  2. μετ. 1) см. γυροφέρνω 2; 2) увиваться (за кем-л.)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυροτριγυρίζω

 • 896 γυροφέρνω

  1. αμετ.
  1) бродить, шататься, слоняться; 2) перен. крутить, вилять; 2. μετ. перен. обхаживать (кого-л.)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυροφέρνω

 • 897 γυφτιάζω

  γυφτ(ζω αμετ
  1) походить на цыгана; 2) быть, становиться грязным, нечистоплотным; 3) скряжничать, скупиться; быть, становиться скупым

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γυφτιάζω

 • 898 δαγκάνω

  (αόρ. (ε)δάγκασα) 1. μετ.
  1) кусать; жалить (о насекомых, змеях); τον δάγκασε το σκυλί его укусила собака; με δάγκασε μιά σφήκα (δνα φίδι) меня ужалила оса (змея); 2) прищемить; η πόρτα της δάγκασε το δάχτυλο они прищемила палец в дверях; 3) перен. ранить словами; 2. αμετ. см. δαγκώνω 2;

  § σαν κρυφόσκυλο δαγκάνει — он кусает исподтишка;

  δάγκασε τη γλώσσα σου типун тебе на язык;

  δαγκάνω τη γλώσσα ( — или τα χείλια) μου — придержать, прикусить язык

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > δαγκάνω

 • 899 δαγκώνω

  (αόρ. (ε)δάγκωσα, παθ. αόρ. (ε)δαγκώθηκα) 1. μετ. см. δαγκάνω 1;
  2. αμετ. кусаться;

  ο σκύλος δεν δαγκώνει — собака не кусается;

  δαγκώνομαι

  1) — быть укушенным; — получить укус;

  2) перен. сдерживаться, скрывать стыд, гнев и т. п.

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > δαγκώνω

 • 900 δαδιάζω

  αμετ.
  1) пропитываться смолой (о смолистых деревьях); 2) быть годным для приготовления лучин, идти на растопку

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > δαδιάζω

Look at other dictionaries:

 • αμέτ-μωαμέτ — (ή μουαμέτ) (επίρρ). με κάθε θυσία, ντε και καλά, οπωσδήποτε …   Dictionary of Greek

 • Greek legislative election, 1993 — ).] Legislative elections were held in the Hellenic Republic on October 10, 1993. At stake were 300 seats in the Greek parliament, the Voule.The Panhellenic Socialist Movement (PASOK) of Andreas Papandreou, was elected, defeating the conservative …   Wikipedia

 • εμπρίω — ἐμπρίω, επικ. τ. ἐνιπρίω (Α) 1. πριονίζω μέσα 2. δαγκώνω πριονιστά, βαθιά 3. (για σκύλο) σφίγγω και τρίζω τα δόντια 4. τρίζω 5. (αμετ.) (για σινάπι κ.ά.) έχω καυστική, πιπεράτη γεύση, καίω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.