Translation: from greek

αμετ

 • 641 βαρύνω

  (αόρ. εβάρυνα, παθ. αόρ. εβαρύνθην и βαρέθηκα) 1. μετ. см. βαραίνω;
  2. αμετ. держать кого-л. на почтительном расстоянии

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαρύνω

 • 642 βαρυπενθώ

  (ε) αμετ.
  1) быть в глубоком трауре; 2) скорбеть

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαρυπενθώ

 • 643 βαρυστενάζω

  αμετ. тяжело вздыхать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαρυστενάζω

 • 644 βαρυστομαχιάζω

  αμετ.
  1) страдать несварением желудка; 2) переедать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαρυστομαχιάζω

 • 645 βαρώ

  (α) (αόρ. (ε)βάρεσα, παθ. αόρ. (ε)βαρέθηκα) 1. μετ.
  1) ударять, бить, колотить; 2) ранить;

  είμαι βαρεμένος στην καρδιά — быть раненным сердце;

  3) подстрелить (об охотнике); метко стрелять, бить, попадать в цель;
  4) играть (на музыкальном инструменте);

  βαρ βιολί — играть на скрипке;

  5) прогонять, отгонять (животных);
  6) принимать участие в торгаше; 2. αμετ. 1) подавить сигнал, трубить;

  βαράει η σάλπιγγα προσκλητήριο — труба играет сбор;

  2) бить (о часах и т. п.);
  βάρεσε η καμπάνα μεσημέρι колокол пробил полдень; 3) стучать (в дверь, окно и т. п.); звонить (в дверь); 4) всходить (о светилах); ο ήλιος βάρεσε солнце уже высоко; 5) доходить, подходить (о воде); τό νερό βάρεσε μέχρι το μύλο вода дошла до мельницы; 6) ушибиться; расшибиться; получить ранение; 7) участвовать в торгах, называть цену;

  § βαρώ μυϊγες — бить баклуши;

  η κοιλιά μου βαράει ταμπουρά — в животе бурчит (от голода);

  μου βάρεσε... мне пришло, взбрело в голову...;

  βαρώ τό κεφάλι μου — раскаиваться;

  βαρώ στο κεφάλι — вызывать головокружение;

  τό βαράει — она проститутка; — она женщина лёгкого поведения;

  τον βάρεσε πετριά он совсем с ума сошёл;
  πάρε τον ένα και βάρα τον άλλο погов, два сапога пара

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαρώ

 • 646 βασιλεύω

  αμετ.
  1) царствовать, быть царём, королём; 2) господствовать, царствовать, царить; 3) заходить, закатываться, садиться (о солнце, луне); 4) перен. закрываться, слипаться (о глазах);

  § ζεί και βασιλεύει — он живёт и здравствует

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βασιλεύω

 • 647 βασκαίνω

  (αόρ. εβάσκανα и εβάσκηνα, παθ. αόρ. (ε)βασκά[ν]θηκα) μετ., αμετ. сглазить;

  να μη βασκαθείς! — чтоб не сглазить!

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βασκαίνω

 • 648 βαστώ

  (α) (αόρ. (ε)βάσταξα и (ε)βάστηξα) 1. μετ.
  1) держать в руках, на руках, нести; 2) поддерживать; подпирать; быть опорой; 3) держать, удерживать; сдерживать; останавливать; обуздывать;

  βαστώ τα δάκρυα — сдерживать слёзы;

  δεν βαστάει τη γλώσσα του — он невоздержан на язык;

  4) снимать, занимать (комнату, квартиру и т. п.);
  5) заранее нанимать, арендовать (дачу, помещение и т. п.); 6) беречь, хранить (деньги, тайну и т. п.); 7) управлять, заведовать, вести;

  βαστώ τό σπίτι — вести дом;

  βαστώ λογαριασμό

  вести счёт, учёт;
  8) иметь при себе, с собой;

  δεν βαστώ λεφτά μαζί -μου — у меня нет с собой денег;

  9) держать за руку, вести за руку;
  10) помогать, поддерживать; И) сохранять, удерживать (листья, плоды); 12) держать (слово, обещание);

  § βαστώ την τάξη — поддерживать порядок;

  βαστώ γινάτι — упорствовать, упрямиться;

  βαστώ κακία — таить злобу, злобствовать; — быть злопамятным;

  τό βαστ — быть мстительным;

  την βαστάει στα χέρια — он её носит на руках;

  δεν βαστώ το παιδί — преждевременно рожать;

  2. αμετ.
  1) выдерживать, быть прочным, крепким; быть носким, (хорошо) носиться (об одежде, обуви и т. п.); 2) продолжаться, длиться; ο καυγάς βάσταξε πολύ ссора продолжалась долго; 3) переносить, выносить, терпеть; держаться, крепиться;

  δε βαστώ στο κρύο — не выносить холода;

  δε βαστώ πιά — я больше не в силах, мочи нет;

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαστώ

 • 649 βατσινάρω

  (αόρ. βατσινάρισα) αμετ. вакцинировать, делать прививку

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βατσινάρω

 • 650 βατταλαλώ

  (ε) αμετ.
  1) болтать; 2) кричать; ругаться; препираться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βατταλαλώ

 • 651 βατταρίζω

  αμετ.
  1) лепетать (о детях); 2) заикаться, запинаться; 3) говорить чепуху, ерунду

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βατταρίζω

 • 652 βαττολογώ

  (ε) αμετ. болтать, пустословить, нести вздор

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαττολογώ

 • 653 βάφτω

  βάφω (αόρ. έβαψα, παθ. αόρ. βάφτηκα) 1. μετ.
  1) красить, окрашивать;

  βάφτω τα χείλη — красить губы;

  βάφτω τα παπούτσια — чистить ботинки (кремом);

  βάφτω τα χέρια στο αίμα — обагрить руки кровью;

  2) закалять (железо);
  § θάν τα βάψω μαδρα ирон. стану я плакать; 2. αμετ. краситься, окрашиваться;

  βάφομαι — краситься, подкрашиваться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βάφτω

 • 654 ββάζω

  αμετ. обл кричать, вопить; заходиться от крика

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ββάζω

 • 655 βγαίνω

  I (αόρ. (ε)βγήκα, μελλ. θα βγω и θαβγω) αμετ.
  1) выходить, отправляться; выбираться (разг);

  βγαίνω στο δρόμο — а) выбираться на дорогу; — б) выходить на улицу;

  βγαίνω στο πέλαγος — выходить в (открытое) море/ βγαίν. από το λιμάνι — выходить из порта;

  έβγα να πάρεις αέρα войди на свежий воздух;
  2) выбывать, выходить;

  βγαίνω απ' το παιγνίδι — выбывать из игры;

  βγαίνω εκτός μάχης — выбыть из строя (о военных);

  3) отрываться; отскакивать, отлетать (разг);
  μου βγήκε το τακούνι у меня отлетел каблук; 4) прям., перен. отклоняться, отходить;

  βγαίνω από το θέμα — отклоняться от темы;

  βγαίνω από το δρόμο — сбиваться с дороги;

  5) вытекать (о глазе);
  6) отходить, исчезать (о пятнах);

  ο λεκές δεν βγαίνει — пятно не отходит;

  7) показываться, появляться; пробиваться (об усах); вылупливаться (о птенцах);
  δεν βγήκε ακόμα το φεγγάρι луна ещё не вышла; μου βγήκε μπροστά (или στη μέση) а) он вырос передо мной; б) он встал мне поперёк дороги; έβγα στο παραθύρι выгляни в окно; βγήκαν τα πεπόνια созрели дыни; 8) всходить, вставать (о солнце и т. п.); 9) выходить в свет, публиковаться, выпускаться; 10) пройти, распространиться (о слухе и т. п.); δεν βγήκε (ένας) λόγος γιά τέτοιο πράγμα ничего не слышно, не известно об этом; 11) выходить, выскакивать, вылетать (из головы и т. п.); μου βγήκε απ' το νου у меня выскочило из головы;

  δεν βγαίνει από το κεφάλι μου ( — или από το νού μου) — у меня не выходит из головы;

  12) проходить, быть избранным;
  να ιδούμε ποιός θα βγει δήμαρχος посмотрим, кто стонет мэром; 13) выходить, получаться; оказываться; βγήκε καλό το παιδί του у него вырос хороший сын; θα βγει καλός μηχανικός из него выйдет хороший инженер; βγήκε καλό το πεπόνι дыня оказалась хорошей; δεν βγήκε τίποτε απ' или μ' αυτό из 5того ничего не вышло;

  απ' αυτό βγαίνει πώς... — отсюда вытекает, что...;

  14) сходиться (о счёте);

  δεν βγαίνει ο λογαριασμός — счёт не сходится;

  15) быть достаточным, хватать;

  βγαίνει το ΰφασμα γιά δυό φορεσιές — материала хватит на два платья;

  16) линять, выцветать;

  αυτό το χρΦμα βγαίνει — эта краска линяет;

  17) проходить, протекать (о времени);

  μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει — проходит месяц, проходит дру-

  гой...;
  18) оканчивать (учебное заведение); από τί σχολειό βγήκες; ты какую школу окончил?; 19) вести (о дороге);

  πού βγαίνει αυτός ο δρόμος; — куда ведёт эта дорога?;

  20) превосходить, брать верх, одолевать;

  δέντού βγαίνει κανείς στο τρέξιμο — он бегает лучше всех;

  21) отпечатываться;
  δεν βγήκε καλή η φωτογραφία фотография получилась плохая; 22) бить ключом, выходить на поверхность (об источниках и т. п.); 23) раздавиться, слышаться (о звуке); 24) производиться, делаться; выращиваться;

  τό καλύτερο λάδι βγαίνει στην Κέρκυρα — самое лучшее оливковое масло производят на острове Корфу;

  25) давать всходы; появляться (о растениях);
  26) осуществляться, сбываться; βγήκε το όνειρό μου сон сбылся; 27) входить в моду; 28) испражняться;

  § βγαίνω λάδι — выходить сухим из воды;

  βγαίνω από τη δυσκολία — выходить из затруднения;

  βγαίνω στο κλαρί — уходить в партизаны;

  βγαίνω στα πανιά — отплывать;

  βγαίνω στ' ανοιχτά — выходить в открытое море;

  βγαίνω απ' τα όρια — выходить из границ;

  βγαίνω από τα συλλοϊκά μου — сходить с ума;

  αυτό μού βγήκε ξινό (или απ' τη μύτη) это мне боком вышло, это мне дорого обошлось;
  του βγήκε το μάτι а) он лишился глаза; б) у него глаза чуть не лопнули от зависти; μου βγήκε σε καλό (σε κακό) это пошло мне на пользу (во вред);

  βγαίνει σε καλό (σε κακό) — иметь хороший (плохой) исход;

  ό, τι βγεί ας βγει будь что будет;
  θα βγεις με κόκκινα τσαρούχια обдерут как липку; κάλλιο να σού βγεί το μάτι παρά τ' όνομα посл, береги честь пуще глаза (своего);

  βγαίνει ότι... — итак..., выходит, что...;

  καί τι βγαίνει; — что ж из этого?

  βγαίνω2
  II см. βγάζω

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βγαίνω

 • 656 βεγγερίζω

  αμετ. устраивать вечеринку или посиделки

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βεγγερίζω

 • 657 βελάζω

  αμετ. блеять;

  § αρνί πού δε βελάζει, γάλα δεν τρώει — посл. ≈ — дитя не плачет—мать не разумеет

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βελάζω

 • 658 βεργολυγώ

  (α) αμετ. гнуться, изгибаться подобно лозе

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βεργολυγώ

 • 659 βερεμιάζω

  1. μετ. делать хилым, болезненным;
  2. αμετ. 1) чахнуть; 2) ныть; хандрить

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βερεμιάζω

 • 660 βηματίζω

  αμετ. шагать, маршировать;
  идти, ходить;

  βηματίζω πάνω κάτω — ходить взад и вперёд

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βηματίζω

Look at other dictionaries:

 • αμέτ-μωαμέτ — (ή μουαμέτ) (επίρρ). με κάθε θυσία, ντε και καλά, οπωσδήποτε …   Dictionary of Greek

 • Greek legislative election, 1993 — ).] Legislative elections were held in the Hellenic Republic on October 10, 1993. At stake were 300 seats in the Greek parliament, the Voule.The Panhellenic Socialist Movement (PASOK) of Andreas Papandreou, was elected, defeating the conservative …   Wikipedia

 • εμπρίω — ἐμπρίω, επικ. τ. ἐνιπρίω (Α) 1. πριονίζω μέσα 2. δαγκώνω πριονιστά, βαθιά 3. (για σκύλο) σφίγγω και τρίζω τα δόντια 4. τρίζω 5. (αμετ.) (για σινάπι κ.ά.) έχω καυστική, πιπεράτη γεύση, καίω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.