Translation: from greek

αμετ

 • 501 αργοσβήνω

  (αόρ. αργόσβησα) αμετ.
  1) медленно угасать, гаснуть; 2) чахнуть, увядать; медленно умирать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αργοσβήνω

 • 502 αργοφυσώ

  (α) μετ., αμετ. слегка дуть

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αργοφυσώ

 • 503 αργυρίζω

  αμετ. серебриться, отливать серебром

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αργυρίζω

 • 504 αργυρολογώ

  (ε) αμετ. вымогать, выкачивать, выуживать деньги

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αργυρολογώ

 • 505 αργώ

  (е) 1. αμετ.
  1) не работать, бездействовать;

  τό κατάστημα αργεί — магазин закрыт;

  2) быть свободным, незанятым (о человеке);
  3) бездельничать, лодырничать, бить баклуши; 4) медлить, мешкать; запаздывать, опаздывать; б) не быть вспаханным, пустовать (о земле;) 2. μετ. задерживать; вызывать опоздание;

  αργεί να γράψει — он редко пишет;

  μη με αργείτε — не задерживайте меня;

  § άργησα πολύ να σάς (1)δω я долго вас не видел;
  αργούμε να φτάσουμε στην κορυφή τού βουνού до вершины горы ещё далеко;

  αργ να ξυπνήσω — поздно просыпаться;

  αργώ να κοιμηθώ — поздно ложиться спать;

  δεν αργώ να σε διώξω — я не постесняюсь выгнать тебя;

  όπου λαλούν πολλοί κοκόρρι αργεί να ξημερώσει посл. ≈ начальства много, а толку мало; у семи нянек дитя без глазу

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αργώ

 • 506 αργώνω

  1. αμετ. терять молоко (о кормящих женщинах);
  2. μετ. пахать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αργώνω

 • 507 άρέσκω

  (αόρ. ήρεσα) αμετ. см. αρέσω;

  άρέσκομαι — получить удовольствие (от какого-л. дела), любить (какое-л. занятие)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > άρέσκω

 • 508 αρέσω

  (αόρ. άρεσα) αμετ. нравиться, быть приятным, симпатичным; доставлять удовольствие;

  μου αρέσει... — мне нравится;

  αυτό δεν μ' αρέσει — это мне не нравится;

  μ' αρέσει να... — я люблю... (делать что-л.);

  όποιου δεν τ' αρέσει ας πάει καλιά του — кто не согласен, пусть лучше уйдёт;

  § όπως βας αρέσει! — как вам угодно!;

  έτσι μ' αρέσει — так я хочу;

  έτσι τ' αρέσουν τ' αφεντικού οι δουλιές так требует хозяин

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρέσω

 • 509 αρθρογραφώ

  (ε) αμετ. писать статьи

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρθρογραφώ

 • 510 αριστερίζω

  αμετ.
  1) наклоняться влево; 2) перен. полит. леветь; поддерживать левых; принадлежать к левым

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αριστερίζω

 • 511 αριστεύω

  αμετ.
  1) быть одним из лучших, быть лучшим из лучших, выделяться из всех; 2) быть отличником, получить отличную оценку

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αριστεύω

 • 512 αριστοκρατίζω

  αμετ. строить из себя аристократа

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αριστοκρατίζω

 • 513 αρκουδίζω

  αμετ. ходить на четвереньках

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρκουδίζω

 • 514 αρκώ

  (ε) (αόρ. ήρκεσα) αμετ. хватать, быть достаточным; удовлетворять;

  αρκεί και υπεραρκεί — хватит и (ещё) останется;

  αρκούν οι αστειότητες! — шутки в сторону!;

  αρκιέμαι, αρκούμαι

  1) — довольствоваться, удовлетворяться;

  αρκούμαι στα λίγα — довольствоваться малым;

  2) ограничиваться;

  αρκούμαι να μιλήσω μόνο γιά δύο γεγονότα — я ограничусь в своей речи двумя фактами

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρκώ

 • 515 αρματομαχώ

  (ε) αμετ. вести танковый бой

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρματομαχώ

 • 516 αρμένιαζω

  αμετ. страдать родовой горячкой

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρμένιαζω

 • 517 αρμενίζω

  αμετ.
  1) идти, плыть под парусами; 2) плавать, путешествовать (на корабле); 3) перен. блуждать (о мыслях);

  πού αρμενίζει ο νούς σου; — о чём ты размышляешь, думаешь?;

  § καθώς τον εύρω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω — погов, действовать смотря по обстоятельствам, приспосабливаться к обстановке;

  αρμενίζομαι — болеть родовой горячкой

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρμενίζω

 • 518 αρμόζω

  (αόρ. άρμοσα и ήρμοσα) 1. μετ. прилаживать, приспосабливать;
  2. αμετ. 1) годиться, соответствовать (чему-л.); подходить (кому-чему-л.); гармонировать (с чём-л.);

  δεν σού αρμόζει αυτή η γυναίκα — Зта женщина не пара тебе;

  2) απρόσ. приличествует, подобает;

  δεν σού αρμόζει να... — тебе не подобает, не следует...;

  καθώς αρμόζει — как подобает

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρμόζω

 • 519 αρνεύ(γ)ω

  (αόρ. άρνεψα) 1. μετ.
  1) см. ανακουφίζω; 2) умиротворять, успокаивать; 2. αμετ. успокаиваться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρνεύ(γ)ω

 • 520 αρπάζω

  (αόρ. άρπαξα и ήρπαξα) 1. μετ.
  1) похищать, красть, грабить; 2) присваивать; захватывать, завладевать; аннексировать; 3) вырывать, выхватывать; срывать (крышу и т. п.); 4) хватать, схватывать;

  αρπάζ από το λαιμό — хватать за горло;

  2. αμετ.
  1) быть прихваченным солнцем, жиром; подгореть, сгореть; άρπαξε το ψωμί хлеб подгорел; άρπαξε το σιτάρι хлеба сгорели; μ' άρπαξε ο ήλιος я получил ожог на солнце; 2) вспыхивать, загораться; άρπαξε το σπίτι дом загорелся;

  αρπάζομαι

  1) — хвататься (за что-л.);

  2) схватиться, сцепиться, подраться;
  αρπαχτήκανε γιά το τίποτε сцепились из-за пустяка; 3) распаляться, приходить в ярость; 4) ухватиться; уцепиться (за слово)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αρπάζω

Look at other dictionaries:

 • αμέτ-μωαμέτ — (ή μουαμέτ) (επίρρ). με κάθε θυσία, ντε και καλά, οπωσδήποτε …   Dictionary of Greek

 • Greek legislative election, 1993 — ).] Legislative elections were held in the Hellenic Republic on October 10, 1993. At stake were 300 seats in the Greek parliament, the Voule.The Panhellenic Socialist Movement (PASOK) of Andreas Papandreou, was elected, defeating the conservative …   Wikipedia

 • εμπρίω — ἐμπρίω, επικ. τ. ἐνιπρίω (Α) 1. πριονίζω μέσα 2. δαγκώνω πριονιστά, βαθιά 3. (για σκύλο) σφίγγω και τρίζω τα δόντια 4. τρίζω 5. (αμετ.) (για σινάπι κ.ά.) έχω καυστική, πιπεράτη γεύση, καίω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.