Translation: from greek

Μονή του Χριστού Παντεπόπτη

 • 1 μονή

  μονή, , das Bleiben, Verweilen; Eur. Troad. 1129 Herc. Fur. 957; Her. 1, 94; Thuc. 7, 47, μονὴν ποιεῖσϑαι, sich aufhalten, 1, 131; ἡ ἐν Τροίᾳ μονὴ τοῦ πλήϑους, Plat. Crat. 395 a; Ggstz von φορά, ib. 437 b u. öfter; Xen. An. 5, 1, 5; Sp., μονὴν καὶ στάσιν λαβεῖν, Pol. 4, 41, 4. – Das Kloster, Phot. bibl. 79 b 36, oft.

  Griechisch-deutsches Handwörterbuch > μονή

 • 2 αγάπη

  η
  1) любовь, привязанность;

  η αγάπη της πατρίδος — любовь к родине;

  η μητρική αγάπη — материнская любовь;

  2) любовь; влюблённость; увлечение;
  3) любовь, склонность;

  η αγάπη της μουσικής — любовь к музыке;

  4) любимое существо, любовь;

  η παληά του αγάπη — она его старая любовь;

  παντρεύουν την αγάπη μου — мою возлюбленную выдают замуж;

  αγάπη μου! — любовь моя!; — любимый, дорогой мой!; — любимая, дорогая моя!;

  5) πλ. ирон. нежности;

  είναι στίς αγάπες τους — а) у них период нежности; — б) они помирились;

  § γιά την αγάπη σου — ради тебя;

  γιά την αγάπη τού Χρίστου — ради бога

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αγάπη

 • 3 διά

  προθ. I με γεν.
  1) (при обознач, пространства) по; через;

  διά ξηράς — по суше, сухопутным путём;

  διά θαλάσσης — по морю;

  παρέλασις διά των οδών — уличное шествие;

  διά της θύρας — через дверь;

  διά του δάσους — через лес;

  2) (при обознач, способа, образа действия) посредством;

  διά του ατμόπλοίου — пароходом;

  διά της ράβδου — палкой;

  διά χρημάτων — посредством денег, за деньги;

  στέλλω τα χρήματα δι' επιταγής посылать деньги переводом;
  τον αντικατέστησε δι' άλλου он его заменил другим; 3) (при обознач, времени):

  διά παντός — навсегда;

  διά βίου — пожизненно;

  § δι' ολίγων — или διά βραχέων — в нескольких словах, вкратце;

  διά μακρών — многословно, пространно;

  διά μιάς — сразу, немедленно;

  διά πυρός και σιδήρου — огнём и мечом;

  τον έχω διά βίου — он мне осточертел;

  II με αιτιατ.
  1) (при обознач, причины):

  ονομαστός διά τον πλούτον του — он известен своим богатством;

  κατηγορείται διά κλοπήν — он обвиняется в краже;

  τον αγαπώ διά την εργατικότητα — я его люблю за трудолюбие;

  2) (при обознач, цели, назначения):
  υλικόν χρήσιμον δι' οικοδομικά έργα материал, годный для строительных работ; χάρτης δι' εφημερίδας газетная бумага; ανεχώρησεν δι' ανάπαυσιν он уехал отдыхать; 3) о, об, относительно, по поводу;

  διά τό ζήτημα σου, τίποτε το νεώτερον — относительно твоего дела нет ничего нового;

  4) (при обознач, направления, места назначения) в, на;

  ετοιμάζομαι διά την Εύρώπην' — я собираюсь в Европу;

  αναχωρώ διά Πάτρας — я уезжаю в Патры;

  5) (при обознач, срока, времени):

  η συνεδρίασις ωρίσθη' διά την επομένήν Δευτέρα — заседание назначено на будущий понедельник;

  μίσθωσις διά πέντε έτη — аренда на пять лет;

  διά να φθάσω εκεί — чтобы добраться туда;

  7) (при мольбе, заклинании):
  δι' αγάπην τού Χρίστου ради Христа;

  § διά τί; — почему?, зачем?;

  διά τοδτο — поэтому;

  όσον διά... — что (же) касается..., в отношении...;

  δέκα διά δυό — десять, делённое на два

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > διά

 • 4 πάθος

  τό
  1) страсть; страстность; пафос;

  με πάθος — страстно; — со страстью;

  τραγουδάει με πάθος — он поёт с большим чувством;

  2) страсть, пристрастие, влечение;

  έχει πάθος με την μουσική — у него влечение к музыке;

  3) ненависть; вражда; гнев;

  έχω πάθος εναντίον κάποιου — ненавидеть кого-л.;

  4) болезнь, недуг;
  τα (γυναικεία) πάθη венерические болезни; 5) страдания; беды, горести; 6) πλ. страсти, волнения;

  πολιτικά πάθη — политические страсти;

  ανάβω τα πάθη — разжигать страсти;

  § χωρίς φόβο και πάθος — или ||νευ φόβου και πάθους — беспристрастно, объективно;

  πέρασα τα πάθη τού Χρίστου — я замучился ужасно, я испытал невыносимые мучения

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > πάθος

 • 5 χριστός

  -ή,-όν A 5-21-3-13-8=50 Lv 4,5.16; 6,15; 21,10.12
  anointed Lv 4,5; id. (of the Messiah) PSal 18,tit., see also 17,32; 18,5.7; id. (of the kings of Israel) 1 Sm 24,7; οἱ χριστοί the anointed ones (of the prophets) Ps 104(105),15
  τοῦ ἐλαίου τοῦ χριστοῦ of the anointing oil Lv 21,10
  *Am 4,13 χριστὸν αὐτοῦ his anointed one-יחושׁמ for MT חושׂ מה what (are) his thoughts
  Cf. DE JONGE 1966, 134-137; GROSART 1890, 275-276; HARLÉ 1988, 179; →NIDNTT; TWNT

  Lust (λαγνεία) > χριστός

 • 6 καταστρηνιάω

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > καταστρηνιάω

 • 7 νόμος

  νόμος, , ([etym.] νέμω)
  A that which is in habitual practice, use or possession, not in Hom. (cf. J.Ap.2.15), though read by Zenod. in Od.1.3.
  I usage, custom,

  [Μοῦσαι] μέλπονται πάντων τε νόμους καὶ ἤθεα κεδνά Hes.Th.66

  ;

  ν. ἀρχαῖος ἄριστος Id.Fr. 221

  ; ἔνθα ν. (sc. ἐστί) c. inf., where it is the custom.., Alc.Supp.25.5; ν. πάντων βασιλεύς custom is lord of all, Pi.Fr.169.1;

  ν. δεσπότης Hdt.7.104

  , Pl. Lg. 715d;

  ν. τύραννος τῶν ἀνθρώπων Id.Prt. 337d

  ;

  ἴησις ὀθονίοισι κατὰ τὸν ν. τὸν ἀρθριτικόν Hp.Art.18

  ;

  ὡς νόμος Id.Mochl.37

  : hence, law, ordinance,

  τόνδε.. ν. διέταξε Κρονίων.. θηρσὶ.. ἐσθέμεν ἀλλήλους Hes. Op. 276

  ;

  τρέφονται πάντες οἱ ἀνθρώπειοι ν. ὑπὸ τοῦ θείου Heraclit. 114

  ;

  ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον ν. [ἐστί] A.Eu. 448

  ;

  ν. κάλλιστον ἐξευρόντα, πειθαρχεῖν πατρί S.Tr. 1177

  ; ν. κοινός, = ὀρθὸς λόγος, Zeno Stoic.1.43: pl.,

  ἔργων.. ὧν νόμοι πρόκεινται ὑψίποδες S.OT 865

  (lyr.);

  νεοχμοῖς ν. Ζεὺς κρατύνει A.Pr. 150

  (lyr.).
  b in VT, of the law of God,

  ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ LXXPs.1.2

  , al., cf. Is.2.3; νόμον ὃν ἐνετείλατο ὑμῖν Μωϋσῆς ib.De.33.4; so in NT,

  ὁ ν. Μωϋσέως Ev.Luc.2.22

  , etc.; but also

  ὁ ν. τοῦ Χριστοῦ Ep.Gal.6.2

  ; ὁ ν. τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς, opp. ὁ ν. τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, Ep.Rom.8.2;

  ν. τέλειος ὁ τῆς ἐλευθερίας Ep.Jac.1.25

  .
  c with Preps., κατὰ νόμον according to custom or law, Hes.Th. 417, Hdt.1.61, etc.;

  κὰν νόμον Pi.O.8.78

  ; οἱ κατὰ ν. ὄντες θεοί the established deities, Pl.Lg. 904a;

  κατὰ νόμους A.Supp. 241

  ; παρὰ νόμον contrary to.., Id.Eu. 171 (lyr.);

  παρὰ τοὺς τῆς φύσεως ν. Pl.Ti. 83e

  ;

  ἐν Πανελλάνων νόμῳ Pi.I.2.38

  ; ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ by the law of Adrastus, i.e. at the Nemean games, Id.N.10.28: esp. in dat. νόμῳ by custom, conventionally, opp. φύσει, Hdt. 4.39, Philol.9, Arist.EN 1094b16, etc.; ν. γλυκύ, ν. πικρόν, Democr.9;

  εἰ μή τις λέγοι ν. ὁρᾶν καὶ τὰς λεγομένας ποιότητας μὴ ἐν τοῖς ὑποκειμένοις εἶναι Plot.4.4.29

  ; ὅσον νόμου χάριν just for form's sake, Diph.43.14, Arist.Metaph. 1076a27.
  d statute, ordinance made by authority,

  [Σόλων] νόμους ἔθηκεν ἄλλους, τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν Id.Ath.7.1

  (but

  τὸν Δράκοντος ν. τὸν περὶ τοῦ φόνου IG12.115.5

  ), etc.; νόμον τιθέναι, τίθεσθαι, v. τίθημι; βασιλικὸς ν. OGI483.1 (Pergam., ii A.D.), Ep.Jac.2.8: freq. of general laws, opp. ψηφίσματα (special decrees), Pl.Tht. 173d, etc.;

  ὅταν τὰ ψηφίσματα κύρια ᾖ ἀλλὰ μὴ ὁ ν. Arist.Pol. 1292a7

  : generally, law, ἄνευ ὀρέξεως νοῦς ὁ ν. ἐστίν ib. 1287a32; ἄγραφος ν. Lex ap. And.1.85, etc.; opp. γεγραμμένος, Arist.Rh. 1373b6; ν. ἴδιος, opp. κοινός, ib.4; ὁ ν. freq. as subject,

  οἱ ν. διδόασι τιμωρίας D.18.12

  ;

  ὧν ὁ ν. ἀγορεύει Inscr.Magn. 92b16

  (ii B.C.); μὴ ὁ ν. κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον; Ev.Jo.7.51.
  e c. gen. rei,

  οὗτός τοι πεδίων πέλεται ν. Hes.Op. 388

  ;

  Ὑλλίδος στάθμας ἐν νόμοις Pi.P.1.62

  ;

  τὸν φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα ν. Id.N.3.55

  ;

  ν. ἐμβολῆς καὶ διορθώσιος Hp.Mochl.38

  ; ὁ ν. τοῦ κριοῦ, τοῦ ἀνδρός, τῶν ἐρανιστῶν, LXXLe.6.31 (7.1), Ep.Rom.7.2, SIG 1198.14 (Arcesine, iii B.C.); ἐς χειρῶν νόμον ἀπικέσθαι to come to blows, into action, Hdt.9.48; ἐν χειρῶν νόμῳ ἀπόλλυσθαι, περιπεσεῖν, die in action, Id.8.89, Plb.1.57.8;

  μεταλλάξαι τὸν βίον ἐν χ. ν. Id.3.63.5

  , cf. 3.116.9;

  Ἀσδρούβας.. ἐν χ. ν. κατέστρεψε τὸν βίον Id.11.2.1

  ;

  τοὺς μὲν ἐν χ. ν. διέφθειρε Id.1.82.2

  ; τοὺς ἐν χ. ν. τὰς πολιτείας καταλύοντας by 'direct action', Aeschin.1.5; but

  κτεῖναι ἐν ταῖς πολεμικαῖς ἐξόδοις ἐν χειρὸς νόμῳ

  under martial law,

  Arist.Pol. 1285a10

  ;

  τῷ τοῦ πολέμου νόμῳ κτησάμενος Aeschin.2.33

  .
  II melody, strain,

  οἶδα δ' ὀρνίχων νόμως πάντων Alcm.67

  ;

  ν. ἵππιος Pi.O. 1.101

  ;

  Ἀπόλλων ἁγεῖτο παντοίων ν. Id.N.5.25

  ;

  ν. πολεμικοί Th.5.69

  ;

  ἐπηλάλαξαν Ἀραὶ τὸν ὀξὺν ν. A.Th. 952

  (lyr.);

  κρεκτοὶ ν. S.Fr. 463

  , cf. AP9.584: metaph.,

  τοὺς Ἅιδου ν. S.Fr. 861

  .
  2 esp. a type of early melody created by Terpander for the lyre as an accompaniment to Epic texts,

  ν. ὄρθιος Hdt.1.24

  ;

  ν. Βοιώτιος S.Fr. 966

  ;

  ν. κιθαρῳδικοί Ar.Ra. 1282

  , cf. Pl.Lg. 700d, Arist.Po. 1447b26, Pr. 918b13, etc.; also for the flute,

  ν. αὐλῳδικός Plu.2.1132d

  ; without sung text, ν. αὐλητικός ib.1133d, cf. 138b, Poll.4.79; later, composition including both words and melody, e.g. Tim.Pers.
  III = νοῦμμος (q. v.), Epich.136, Sophr.162, Inscr.Délos407.21 (ii B.C.); ν. σηστέρτιοι, = Lat. nummi sestertii, Inscr.Prien.41.13 (ii B.C.).
  IV Archit., course of masonry, IG12(2).11.17 (Mytil.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > νόμος

 • 8 πάθημα

  πᾰθ-ημα, ατος, τό, dat. pl.
  A

  παθημάτοις Com.Adesp.283

  (Aetol. acc. to Eust. 279.42, 1761.36):—that which befalls one, suffering, misfortune, S.Tr. 142, Th.4.48, etc.; τὸ π. τοῦ Χριστοῦ the passion of Christ, 2 Ep.Cor.1.5; of good fortune, χαῖρε παθὼν τὸ π. (deification) Orph.Fr. 32f: mostly in pl., Hdt.8.136, etc.;

  παθήμαθ' ἅπαθον S.OC 361

  ; ἀκούσια π., opp. ἑκούσια καὶ ἐκ προνοίας ἀδικήματα, Antipho 1.27; τὰ δέ μοι π. μαθήματα γέγονε my sufferings have been my lessons (cf.

  πάθος 1.2

  ), Hdt.1.207, cf. Ar.Th. 199, Pl.Smp. 222b.
  II emotion or condition, affection,

  π. τῆς ψυχῆς εἶναι τὴν σωφροσύνην, οὐ μάθημα X.Cyr.3.1.17

  , cf. Pl.Phd. 79d; opp. ποίημα, Id.Sph. 248b;

  τὸ τῆς ἑτέρας χειρὸς π. Plot.4.9.2

  ; but in early writers mostly in pl., affections, feelings, opp. ποιήματα, Pl.R. 437b;

  τὰ περὶ τὸ σῶμα π. Id.Phlb. 33d

  ;

  ὅσα διὰ τοῦ σώματος π. ἐπὶ τὴν ψυχὴν τείνει Id.Tht. 186c

  ;

  π. ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα Id.R. 511d

  ; παθήμασιν ὑπηρετεῖν obey the feelings, Arist.Pol. 1254b24; opp. ἤθη, ἕξεις, Id.Rh. 1396b33, cf. Po. 1449b28.
  2 Medic., pl., troubles, symptoms, Hp. VM2, Epid.2.2.24;

  π. καὶ νοσήματα Pl.R. 439d

  , cf. 389c.
  III in pl., incidents, happenings, τὰ ἐν.. Ὀδυσσείᾳ π. ib. 393b;

  πάντα εἴδη καὶ π. πολιτειῶν Id.Lg. 681d

  .
  2 incidents or changes of material bodies,

  τὰ οὐράνια π. Id. Ion 531c

  , cf. Phd. 98a;

  τὰ τῆς σελήνης π. Arist. Metaph. 982b16

  , cf. Mete. 363a24, 365a12.
  3 in Logic, incidents, properties, or accidents, Pl.Phdr. 271b, Prm. 141d, 157b, Arist.APo. 76b13, Cael. 310a20; τὰ π. τὰ αἰσθητά, of colour, etc., Id.Sens. 445b4.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > πάθημα

 • 9 πλήρωμα

  A that which fills, complement, κρατήρων πληρώματα, i.e. wine, E. Ion 1051 (lyr.); so κενὸν τόδ' ἄγγος, ἢ στέγει π. τι; ib. 1412; χθονὸς π., i.e. men, Id.Or. 1642;

  λίθους τοὺς εἰς τὰ π. τῷ πύργῳ προσάξεται IG22.244.109

  , cf. 90, al. (iv B. C.);

  τὸ π. τῆς γαστρός Hp.

  Aër.7, Mul.2.169, cf. Epicur.Sent.Vat. 59; of excrement, Orib.8.35.7.
  2 δαιτὸς π. satiety of the feast, E.Med. 203 (anap.); π. τυρῶν their fill of cheese, Id.Cyc. 209.
  3 of ships, full number, Hdt.8.43,45; but, of single ships, complement, crew, in pl., Th.7.4,12, X.HG5.1.11, D.21.155, etc.: in sg., Th.7.14; opp. ὑπηρεσία (q.v.), Lys.21.10;

  παραλαβὼν τῶν πολιτᾶν ἐπιλέκτους ἐμ π. τρισί IPE12.352.40

  (Cherson., ii B. C.);

  π. ἐπίλεκτον Plb. 1.47.6

  : generally, π. παρέχεσθαι πόλεως make up the full number of citizens, Arist.Pol. 1267b16, 1284a5, cf. 1291a17, Pl.R. 371e;

  τῶν φίλων π. ἀθροίσας E. Ion 664

  ; gang of workmen, PPetr.3p.130 (iii B. C.).
  4 of number, sum,

  ὀγδώκοντα ἔτεα ζόης π. μακρότατον προκεῖσθαι 80

  years are fixed as life's longest sum, Hdt.3.22;

  τούτων π. τάλαντ' ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται Ar.V. 660

  ; sum, total,

  τὸ π. τῶν ἀγαθῶν Metrod.Herc.831.14

  , cf. Polystr.Herc.346p.81V., Diog.Oen. 2.
  5 piece inserted to fill up, Ev. Matt.9.16, Ruf.Onom. 216.
  6 fullness, full and perfect nature, Ep.Rom.11.12; τὸ π. τοῦ θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, Ep.Eph.3.19, 4.13, cf. Ep.Col.1.19; τῆς θεότητος ib. 2.9; later

  τὰ π. τῶν θεῶν Iamb.Myst.1.8

  ; the aggregate of properties which constitute the complete nature of a thing, full specification, substance, Dam.Pr.28 bis; φθαρτὰ π. ib.34; τὰ μέσα π. ib.35 bis; τὰ ἑκάστου πληρώματα τῆς οὐσίας ib.14, cf. 56,58;

  πᾶς νοῦς, π. ὢν εἰδῶν Procl.Inst. 177

  .
  7 reserves of troops,

  στρατιῶν Lyd.Mag.3.44

  (pl.).
  8 mass, complex, ὁ κόσμος π. ἐστι κακίας, ζωῆς, Corp.Herm. 6.4, 12.15;

  γενομένη π. ἀρετῶν ἥδε ἡ ψυχή Ph.2.418

  .
  9 duties of an office, Lyd.Mag.3.6, al.; completion of a term of office (cf. 11), ib. 47.
  10 freight, cargo,

  νεώς Ph.2.18

  , cf. 465: metaph., π. εὐτυχίας ib. 547.
  II filling up, completing, S.Tr. 1213; Ζηνὸς ἔχεις κυλίκων π. hast the task of filling.., E.Tr. 824 (lyr.).
  2 fulfilment,

  νόμου Ep.Rom.13.10

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > πλήρωμα

 • 10 συνέχω

  συνέχω, [tense] aor. συνέσχον:—[voice] Med., [tense] fut. συνέξομαι in pass. sense, D. Ep.3.40: so συσχόμενος (v. infr.), Pl.Sph. 250d:—[voice] Pass., [tense] aor.
  A

  συνεσχέθην Epicur.Ep.2p.35U.

  : [tense] fut. inf.

  συσχεθήσεσθαι Phld.Ir.p.97

  W.:— hold or keep together, confine, secure, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες χρύσειοι σύνεχον [θώρηκα] Il.4.133, 20.415; ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες ἀγκῶνος where the sinews of the elbow hold together, ib. 478 (but perh. meet, v. infr. 11); Ὠκεανός.. συνεῖχε σάκος enclosed, compassed it, Hes.Sc. 315; Αἴτνα σ. [Τυφῶνα] Pi.P.1.19; τὼ μηρὼ ς. hold them together, Ar.Nu. 966;

  τὰ σκέλη [τοῦ βρέφους] συνεχέτω Sor.1.101

  ;

  τοὺς τρεῖς ξυνέχων τῶν δακτύλων Ar.V.95

  ; συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν closed or stopped their ears, Act.Ap.7.57; μηδὲ συσχέτω ἐπ' ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ let not the pit close its mouth upon me, LXX Ps.68(69).15, cf. Is.52.16; τὸ δέρμα σ. [τὰ ὀστᾶ] Pl.Phd. 98d; Ἄτλας ἅπαντα ς. ib. 99c;

  λάκκους συντετριμμένους, οἳ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέχειν LXX Je.2.13

  :—[voice] Pass., τὸ λεγόμενον ἐν φρέατι συσχόμενος" trapped in a well, Pl.Tht. 165b; ὁ καρπὸς.. ἂν μὴ πλυθῇ.. συνέχεται sticks together, Thphr.HP3.15.4; τὸ στόμα οὐ συνεσχέθη ἔτι my mouth was no longer closed, LXX Ez.33.22.
  2 keep together, keep from dispersing, στράτευμα, δύναμιν, X.An.7.2.8, D.8.76;

  σ. ἐν τῷ χάρακι Plb.10.39.1

  ;

  ὥπλισε.. καὶ συνεῖχε τοῦ τείχους ἐντός Plu.Cam. 23

  ;

  περὶ Κύπρον σ. τὸ ναυτικόν Id.Cim.18

  ; continue, keep on, μὴ πλείους πέντε ἡμερῶν σύσχῃς τὸ ὕδωρ (the flooding) PCair.Zen.155.5 (iii B.C.); keep,

  τοὺς πολίτας σ. ἐν τοῖς ὅπλοις Plu.Sol.22

  , cf. 2.193e;

  προστάξαντος αὐτοῦ ἐν τοῖς ὅπλοις συνέχειν ἑαυτόν, ὁ δὲ ἀπεδύσατο Ael. VH14.48

  ; preserve,

  οἱ ἅλες ἐπὶ πλεῖστον [τὰ σώματα] συνέχοντες Ph. 2.255

  ; maintain,

  σ. τοὺς στρατιώτας ἐκ τῶν ἱεροσυληθέντων λειψάνων D.S.16.61

  :—[voice] Pass., to be continuous, Parm.8.23; to be maintained,

  πᾶσα ἕξις.. ὑπὸ τῶν καταλλήλων ἔργων συνέχεται καὶ αὔξεται Arr. Epict.2.18.1

  .
  b of social and political order, σ. πόλεις keep states together, keep them from falling to pieces, maintain them, E.Supp. 312, cf. And.1.9;

  τὸ φρονεῖν σ. δώματα E.Ba. 392

  (lyr.), cf. 1308; καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους ἡ κοινωνία ς. Pl.Grg. 508a;

  ἡ τὰ πάντα πολιτεύματα συνέχουσα εἰς ἓν δίκη Id.Lg. 945d

  , cf. Plt. 311c;

  σ. τὴν πολιτείαν D.24.2

  ;

  τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν Arist.Pol. 1278b25

  , cf. 1270b17;

  ὀρθῶς ἐν τῇ Ἑλλάδι τὴν δύναμιν τῶν Ἀθηναίων συνεῖχεν Plu.Per.22

  ; ἐν οἴνῳ τὰς ἀρχὰς συνεῖχε conducted the government over wine, Id.2.714b; also

  ὁ τὸν ὅλον κόσμον συντάττων καὶ συνέχων X.Mem.4.3.13

  , cf. LXX Wi.1.7; ξ. τὴν εἰρεσίαν keep the rowers together, make them pull in time, Th.7.14:—[voice] Pass.,

  μετ' ἀλλήλων συνέχεσθαι Pl.Ti. 43e

  .
  c keep together in friendship,

  ἁμέ Ar.Lys. 1265

  (lyr.);

  τοὺς ἐρωμένους Ath.13.563e

  :—[voice] Pass.,

  τὸ ὂν συνέχεται.. φιλίᾳ Pl.Sph. 242e

  ;

  τὰ πράγματα ὑπ' εὐνοίας D.11.7

  .
  d [voice] Pass. also, engage in close combat,

  ἐγχειριδίοισι Hdt.1.214

  ; of sexual intercourse, Arist.HA 540a24, GA 731a19, Thphr.Char.28.3.
  e occupy or engage,

  ἑαυτὸν ἐν γυναιξὶ καὶ θιάσοις Plu.Cleom.34

  ; [

  γυναῖκα] συνέχειν ἐπὶ καπηλείου Id.2.785d

  .
  3 contain, comprise, embrace, εἷς λόγος πάσας τὰς αἰσθήσεις ς. Pl.Hp.Mi. 374d; τὸ συνέχον the chief matter, Plb.2.12.3, Cic.Att.9.7.1, Gal.16.516;

  τὸ σ. καὶ κυριώτατον Phld.Lib. p.22

  O.;

  τὰ συνέχοντα Plb.6.46.6

  , Gal.15.2;

  τὰ σ. ἀγαθά Phld.D.1.25

  : c. gen., τὸ σ. τῆς ἐκκλησίας the chief reason for.., Plb.28.4.2, cf. 4.51.1, 18.39.3; τῆς σωτηρίας the chief means of.., Id.10.47.11; τὰ σ. τῶν ἐγγράπτων the chief clauses, Id.3.27.1;

  τὸ σ. τῆς ἐννοίας Id.3.29.9

  , cf. 4.5.5, 18.44.2:—[voice] Pass., τὸν πρὸς τῇ ὑπεκλύσει πυρετὸν ὑπ' ἄλλης αἰτίας συνέχεσθαι is chiefly caused (cf. συνεκτικός) by.., Sor.2.4.
  4 detain, τὰς καμήλους ἐν τῇ Νεχθενίβιος (sc. κώμῃ) PMich.Zen.103.3 (iii B.C.); sequestrate, PEnteux.3.7, 85.3 (iii B.C.); keep under arrest, PMich.Zen.36.6 (iii B.C.), BGU1824.27 (i B.C.), Ev.Luc.22.63;

  προσαπήγαγέν με εἰς τὴν φυλακὴν καὶ συνέσχεν ἐφ' ἡμέρας δ ¯ PEnteux.83.7

  (iii B.C.), cf. 84.11 (iii B.C.):—[voice] Pass.,

  συνέχομαι ἐμ φυλακῇ PPetr.2p.50

  (iii B.C.), cf. PCair.Zen.347.3 (iii B.C.), PRyl. 65.11 (i B.C.), etc.; of things held as security, PCair.Zen.373.3 (iii B.C.).
  5 constrain or force one to a thing,

  ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σ. ἡμᾶς 2 Ep.Cor.5.14

  ; oppress, Ev.Luc.8.45, 19.43;

  ἡ σκληροκοιτία λυπεῖ καὶ σ. τὸ σῶμα Gal.15.196

  :—used by early writers only in [voice] Pass., συνέχεσθαί τινι to be constrained, distressed, afflicted, and, generally, to be affected by anything whether in mind or body,

  πατρὶ συνείχετο.. χαλεπῷ Hdt.3.131

  ;

  ξ. τοῖσι Λυκούργου πατριώταις Pherecr.11

  ; σ. πολέμῳ, δουληΐῃ, Hdt.5.23, 6.12;

  ὀνείρασι A.Pr. 656

  ;

  φροντίδι E.Heracl. 634

  ; δίψῃ, πόνῳ, Th.2.49, 3.98;

  πυρετῷ Ev.Luc.4.38

  ;

  κακῷ Ar.Ec. 1096

  ;

  μεγάλοις καὶ ἀνιάτοις νοσήμασιν Pl.Grg. 512a

  ;

  πάσῃ ἀπορίᾳ Id.Sph. 250d

  ;

  ἀγρυπνίαις IG42(1).122.50

  (Epid., iv B.C.); τῷ λόγῳ (v.l. πνεύματι) Act.Ap.18.5;

  γέλωτι συσχεθέντα τελευτῆσαι D.L.7.185

  ;

  ἔρωτι συσχεθείς Conon 40.3

  ;

  ἄνθρωπος συνεχόμενος ἀπὸ οἴνου LXX Je.23.9

  ; συνεχομένη τῇ συνειδήσει ib.Wi.17.11.
  8 buy up and withhold, make a corner in,

  σῖτον LXX Pr. 11.26

  .
  9 Gramm., σ. τὸ ἄρθρον to be accompanied by the article, A.D.Synt.35.2, al.
  10 συνέσχον I also received.., BGU577.16 (iii A.D.), etc.
  II intr., meet, v. supr. 1.1;

  εἰς ἕν Arist.HA 530b27

  ; πρός τι to be connected with, S.E.P.1.145.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > συνέχω

 • 11 σῶμα

  σῶμα, ατος, τό (Arc. dat. pl.
  A

  σωμάτεσι IG5(2).357.156

  (Stymphalus, iii B.C.)), body of man or beast, but in Hom., as Aristarch. remarks (v. Apollon.Lex.), always dead body, corpse (whereas the living body is δέμας)

  , ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας Il.3.23

  , cf. 18.161; [full] ς.

  δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι πάλιν 7.79

  ;

  σ. κατελείπομεν ἄθαπτον Od.11.53

  ;

  ὦν.. σώματ' ἀκηδέα κεῖται 24.187

  ; so also in Hes.Sc. 426, Simon.119, Pi.O.9.34, Hdt.7.167, Posidon.14 J., Ev.Marc.15.43, etc.;

  τὸ σ. τοῦ τεθνεῶτος Pl.R. 469d

  , cf. Grg. 524c, D.43.65;

  σ. νεκρόν POxy.51.7

  (ii A.D.); νεκρὸν ς. Gal.18(2).93, cf.

  νεκρός 11.1

  ; μέγιστον σ... σποδου, = σ. μέγιστον ὃ νῦν σποδός ἐστι, S.El. 758; also later, Wilcken Chr. 499 (ii/iii A.D.).
  2 the living body, Hes.Op. 540, Batr.44, Thgn.650, Pi.O.6.56, P.8.82, Hdt.1.139, etc.;

  δόμοι καὶ σώματα A.Th. 896

  (lyr.); γενναῖος τῷ ς. S.Ph.51; εὔρωστος τὸ ς. X.HG6.1.6; τὸ σ. σῴζειν or - εσθαι save one's life, D.22.55, Th.1.136; διασῴζειν or

  - εσθαι Isoc.6.46

  , X.An.5.5.13;

  περὶ πολλῶν σ. καὶ χρημάτων βουλεύειν Th.1.85

  ; περὶ τοῦ σ. ἀγωνίζεσθαι for one's life, Lys.5.1; ἔχειν τὸ σ. κακῶς, ὡς βέλτιστα, etc., to be in a bad, a good state of bodily health, X.Mem.3.12.1, 3.12.5.
  3 body, opp. spirit ([etym.] εἴδωλον), Pi.Fr. 131; opp. soul ([etym.] ψυχή), Pl.Grg. 493a, Phd. 91d; τὰ τοῦ σ. ἔργα bodily labours, X.Mem. 2.8.2; αἱ τοῦ σ. ἡδοναί, αἱ κατὰ τὸ σ. ἡδ., ib.1.5.6, Pl.R. 328d; τὰ εἰς τὸ σ. τιμήματα bodily punishments, Aeschin.2.139;

  τὰ εἰς τὸ σ. ἀδικήματα PHal.1.193

  (iii B.C.).
  4 animal body, opp. plants, Pl.R. 564a (pl.); but of plants, 1 Ep.Cor.15.38.
  6 in NT, of the sacramental body of Christ,

  τοῦτό ἐστι τὸ σ. μου Ev.Matt.26.26

  , cf. 1 Ep.Cor.10.16.
  b of the body of Christ's church,

  οἱ πολλοὶ ἓν σ. ἐσμεν ἐν Χριστῷ Ep.Rom.12.5

  ; ἡ ἐκκλησία ἥτις ἐστὶ τὸ σ. [τοῦ Χριστοῦ] Ep.Eph.1.23.
  II periphr., ἀνθρώπου σ. ἓν οὐδέν, = ἄνθρωπος οὐδὲ εἷς, Hdt.1.32; esp. in Trag., σῶμα θηρός, = θήρ, S.OC 1568 (lyr.); τεκέων σώματα, = τέκνα, E.Tr. 201 (lyr.); τὸ σὸν σ., = σύ, Id.Hec. 301; rarely in sg. of many persons,

  σῶμα τέκνων Id.Med. 1108

  (anap.).
  2 a person, human being, τὰ πολλὰ σ., = οἱ πολλοί, S.Ant. 676; λευκὰ γήρᾳ ς. E. HF 909 (lyr.);

  σ. ἄδικα Id.Supp. 223

  , cf. Pl.Lg. 908a, PSI 4.359.9 366.7 (iii B.C.), etc.; ἑκάστου τοῦ σώματος, IG12.22.14;

  κατὰ σῶμα

  per person,

  PRev.Laws50.9

  (iii B.C.);

  καταστήσαντες τὸ σ. ἀφείσθωσαν τῆς ἐγγύης PMich.Zen.70.12

  (iii B.C.); ἐργαζομένη αὑτῇ τῷ ἰδίῳ ς. working for her self, earning her own living, PEnteux.26.7 (iii B.C.); τὰ φίλτατα ς., of children, Aeschin.3.78; freq. of slaves, αἰχμάλωτα ς. D.20.77, IG12(7).386.25 (Amorgos, iii B.C.), SIG588.64 (Milet., ii B.C.), etc.; οἰκετικὰ ς. Lexap.Aeschin.1.16, cf. SIG633.88 (Milet., ii B.C.);

  δοῦλα Poll.3.78

  ; ἐλεύθερα ς. X.HG2.1.19, Plb.2.6.6, etc.; later, σῶμα is used abs. for a slave, PHib.1.54.20 (iii B.C.), Plb.12.16.5, Apoc.18.13, etc.;

  σ. γυναικεῖον, ᾇ ὄνομα.. GDI2154.6

  (Delph., ii B.C.); a usage censured by Poll.l.c. and Phryn.355; also of troops,

  τὴν τῶν σ. σύνταξιν Aen.Tact.1.1

  ;

  μηχανήμασιν ἢ σώμασιν ἐναντιοῦσθαι ὧδε Id.32.1

  .
  III generally, a body, i.e. any corporeal substance, δεῖ αὐτὸ (sc. τὸ ὄν)

  σ. μὴ ἔχειν Meliss.9

  ;

  ἢ μέγεθός ἐστιν ἢ σ. ἐστιν Gorg.3

  ; σ. ἄψυχον, ἔμψυχον, Pl.Phdr. 245e, cf. Plt. 288e, Arist.Ph. 265b29, al.;

  ὁ λίθος σ. ἐστι Luc.Vit.Auct.25

  ;

  φασὶν οἱ μὲν σ. εἶναι τὸν χρόνον, οἱ δὲ ἀσώματον S.E.M.10.215

  ; κυκλικὸν ς., of one of the spheres, Jul.Or.5.162b, al.; τὸ πέμπτον ς. the fifth element, Philol.12, Placit.1.3.22, Jul.Or.4.132c; metallic substance, Olymp. Alch.p.71 B.
  2 Math., figure of three dimensions, solid, opp. a surface, etc., Arist.Top. 142b24, Metaph. 1020a14, al.
  IV the body or whole of a thing, esp. of complete parts of the body,

  τὸ σ. τῶν νεφρῶν Id.HA 497a9

  ;

  τὰ σ. τῶν αἰσθητηρίων Id.GA 744b24

  ; τὸ σ. τῆς γαστρός, τῆς κοιλίας, Gal.15.667,806;

  σ. παιδοποιόν Ael.NA17.42

  : generally, the whole body or frame of a thing,

  ὑπὸ σώματι γᾶς A.Th. 947

  (lyr.); τὸ σ. τοῦ παντός, τοῦ κόσμου, Pl.Ti. 31b. 32c; ὕδωρ, ποταμοῦ ς. Chaerem.17; τὸ σ. τῆς πίστεως the body of the proof, i.e. arguments, Arist.Rh. 1354a15;

  τῆς λέξεως Longin.Rh.p.188

  H.; of a body of writings, Cic.Att.2.1.4; text of a document, opp. ὑπογραφή, BGU187.12 (ii A.D.), cf. PFay.34.20 (ii A.D.); of a will, POxy.494.30 (ii A.D.).
  2 ξύλα σώματα logs, opp. κλάδοι, POxy.1738.3 (iii A.D.);

  σ. μέγα περσέας CPHerm. 7 ii 27

  , cf. iii 8 (iii A.D.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > σῶμα

 • 12 ἀνταναπληρόω

  A fill up,

  τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος A.D.Synt.14.1

  ;

  τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ Ep.Col.1.24

  ; ἀ. πρὸς τὸν εὐπορώτατον ἀεὶ τοὺς ἀπορωτάτους put in the poorest so as to balance the richest, D.14.17.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἀνταναπληρόω

 • 13 αἰχμαλωτίζω

  αἰχμαλωτίζω 1 aor. ᾐχμαλώτισα LXX; pf. 3 pl. ᾐχμαλωτίκασιν 1 Macc 5:13. Pass.: 1 fut. αἰχμαλωτισθήσομαι; 1 aor. ᾐχμαλωτίσθην; pf. 3 sg. ᾐχμαλώτισται (TestJob 16:5) (s. αἰχμάλωτος; since Diod S 14, 37; Plut., Mor. 233c; Epict. 1, 28, 26; Ps.-Callisth. 2, 4, 3; 2, 6, 5 [pass.]; 3, 4, 6 [pass.]; SIG 763, 7; 10 [64 B.C.]; LXX; TestJob 16:5; EpArist 12; Test12Patr; AscIs 3:2; Jos., Bell. 1, 433 [mid.], Ant. 10, 153 [pass.]; Theoph. Ant. 3, 25 [p. 256, 27] s. Nägeli 29).
  lit. take captive εἰς τὰ ἔθνη πάντα be scattered as captives among all nations Lk 21:24 (αἰ. εἰς as Tob 1:10; 1 Macc 10:33).
  fig. (so Dio Chrys. 15 [32], 90 αἰχμάλωτος and αἰχμαλωσία) make captive of the ἕτερος νόμος: αἰκμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας makes me a prisoner to the law of sin Ro 7:23. αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ we take every thought captive and make it obey Christ 2 Cor 10:5. Of the devil μὴ αἰχμαλωτίσῃ ὑμᾶς ἐκ τοῦ προκειμένου ζῆν lest he lead you captive from the life which lies before you IEph 17:1.
  the military aspect may give way to the more gener. sense gain control of, in which case αἰ. connotes carry away=mislead, deceive (Jdth 16:9 αἰ. ψυχήν; Iren. 1, praef. 1 [Harv. I 2, 4]) αἰ. γυναικάρια 2 Ti 3:6 (αἰχμαλωτεύοντες v.l.); τινά τινι αἰ. mislead someone w. someth. IPhld 2:2 (w. dat., and acc. to be supplied TestReub 5:3). ἵνα μὴ αἰχμαλωτισθήσεται ἡ καρδία αὐτῆς ἐκ ναοῦ κυρίου so that her heart be not enticed away from the Lord’s temple GJs 7:2.—DELG s.v. αἰχμή. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > αἰχμαλωτίζω

 • 14 βασιλεία

  βασιλεία, ας, ἡ (Heraclit. Fgm. 52; Hdt.+) a term relating to royal administration
  gener. kingship, royal power, royal rule (1 Km 15:28; 20:31; Sir 10:8; Jdth 1:1; Esth 3:6; 1 Macc 1:16 al. LXX; En 98:2; TestJob 33:9; Just., Tat., Ath.; οὐ βασιλείαν ἀλλὰ τυράνιδα Mel., P. 49, 354; Orig.) λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν obtain royal power (for oneself) Lk 19:12, 15; without dat. Rv 17:12 (cp. Jos., Ant. 13, 220); δοῦναί τινι τὴν β. vs. 17; ἔχειν β. ἐπί τινων vs. 18; ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν he gave us royal jurisdiction 1:6; cp. 5:10; royal rule Lk 1:33; 22:29; 23:42 v.l. (ἐν τῇ β. σου in your royal power); Ac 1:6; Hb 1:8 (Ps 44:7); 1 Cor 15:24 (παραδιδόναι as Diod S 1, 43, 6); B 4:4 (Da 7:24). Ps 95:10 (Justin, A I, 41, 4, D. 73: ὁ κύριος ἐβασίλευσεν ἀπὸ τ. ξύλου) is the basis for β. Ἰησοῦ ἐπὶ ξύλου the rule of Jesus on the cross B 8:5 (s. Windisch, Hdb. ad loc.).—Hb 11:33; 1 Cl 61:1.
  esp. of God’s rule the royal reign of God (usually rendered ‘kingdom of God’, and oft. understood as royal realm but with dilution of the primary component of reigning activity), a chiefly eschatological concept, beginning to appear in the prophets, elaborated in apocalyptic passages (Mi 4:7f; Ps 102:19; 144:11–13; Wsd 6:4; 10:10; Da 3:54; 4:3; cp. SibOr 3:47f.—Diod S 5, 71, 1 Zeus takes over the βασιλεία from Cronus; Sextus 311 κοινωνεῖ βασιλείας θεοῦ σοφὸς ἀνήρ) and taught by Jesus. The expressions vary; β. τοῦ θεοῦ and τῶν οὐρανῶν have essentially the same mng., since Israelites used οὐρανός (-οί) as well as other circumlocutions for θεός (cp. Mt 19:23f; s. Bousset, Rel.3 314f); the latter term may also emphasize the heavenly origin and nature of the reign.—Dalman, Worte 75–119; JWeiss, D. Predigt Jesu v. Reiche Gottes2 1900, 1–35; ESellin, D. isr.-jüd. Heilandserwartung 1909, D. alt. Prophetismus 1912, 136ff; BDuhm, D. kommende RG 1910; SMowinckel, Psalmenstudien II 1922, 146ff; LDürr, Ursprung u. Ausbau d. isr. Heilandserwartung 1925; Bousset, Rel3 1926, 213ff; AvGall, βασιλεία τ. θεοῦ 1926; JWissing, Het begrip van het Koningrijk Gods, diss., Leiden 1927; HGressmann, Der Messias 1929; MBuber, Königtum Gottes ’32; PVolz, D. Eschatologie der jüd. Gemeinde im ntl. Zeitalter ’34; Ltzm., D. Weltheiland 1909; TManson, The Teaching of Jesus ’55, 116–284; SAalen, NTS 8, ’61/62, 215–40 (‘house’ or ‘community’ of God); GLadd, JBL 81, ’62, 230–38 (‘realm’); FNötscher, Vom A. zum NT ’62, 226–30 (ethical).
  α. β. τῶν οὐρανῶν mostly in Mt: 3:2; 4:17; 5:3, 10, 19f al.; otherw. (Did., Gen. 52, 11; 60, 28) J 3:5 v.l.; AcPl Ha 8, 31.
  β. β. τοῦ θεοῦ (cp. Orig., C. Cels. 3, 40, 21) Mt 6:33; 12:28; 21:31, 43; Mk 1:15; 4:11, 26, 30 al.; Lk 4:43; 6:20; 7:28; 8:1 al.; Ac 1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 28:23, 31; J 3:3, 5; Ro 14:17 (defined as δικαιοσύνη, εἰρήνη, χαρά); 1 Cor 4:20 al.; Ox 1 verso, 7f; Dg 9:1; B 21:1; Pol 2:3; β. θεοῦ 1 Cor 6:10, cp. 9; 15:50; Gal 5:21; Pol 5:3; β. τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ Eph 5:5; τοῦ Χριστοῦ 1 Cl 50:3.
  γ. β. τοῦ πατρός Mt 13:43; 26:29.
  δ. β. αὐτοῦ (=τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου) Mt 13:41; Lk 24:26 v.l.; cp. Col 1:13.
  ε. β. τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ Mk 11:10, since the Davidic kgdm. is to be reestablished under the Son of David, the Messiah (cp. Is 9:5f; Jer 23:5f).
  ζ. ἡ β. τοῦ κυρίου B 4:13; ἡ β. αὐτοῦ (=κυρίου) ἡ ἐπουράνιος 2 Ti 4:18; EpilMosq 5; ἡ οὐράνιος β. MPol 22:3; ἡ ἐν οὐρανῷ β. Dg 10:2.
  η. αἰώνιος β. τοῦ κυρίου (cp. Da 4:3; Just.; CIG II, 2715a, 3 ἐπὶ τῆς τῶν κυρίων Ῥωμαίων αἰωνίου ἀρχῆς, Dssm., B 277f) 2 Pt 1:11; cp. MPol 20:2.—The greatest blessings conceivable are found in the β. Mt 13:44f. The foll. expr. refer to obtaining it = participate in its benefits: ἅψασθαι τῆς β. B 7:11; δέχεσθαι Mk 10:15; διδόναι Lk 12:32; εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν β. Mt 5:20; 7:21; 18:3; 19:23; Mk 10:23ff; Lk 24:26 P75 (first hand); J 3:5; Ac 14:22; Hs 9, 12, 3f (HWindisch, D. Sprüche v. Eingehen in d. Reich Gs: ZNW 27, 1928, 163–92); εἰσήκειν εἰς τὴν β. 2 Cl 11:7; ἔρχεσθαι εἰς τὴν β. 9:6; ἑτοιμάζειν Mt 25:34; εὔθετον εἶναι τῇ β. Lk 9:62; εὑρεθῆναι εἰς τὴν β. Hs 9, 13, 2; ζητεῖν Mt 6:33; Lk 12:31; καταξιοῦσθαι τῆς β. 2 Th 1:5; κατοικεῖν ἐν τῇ β. Hs 9, 29, 2; κληρονομεῖν Mt 25:34; 1 Cor 6:9f; 15:50; IPhld 3:3; cp. κληρονόμος τῆς β. Js 2:5; μαθητεύεσθαι τῇ β. Mt 13:52; μεθιστάναι εἰς τὴν β. Col 1:13; φθάνει ἡ β. ἐπί τινα Lk 11:20. The phrase ὁρᾶν τὴν β. see the kgdm.=‘realize the fulfillment of God’s promises to Israel’ occurs Mk 9:1; Lk 9:27; J 3:3; Hs 9, 15, 3. The mysteries of the kgdm. can be revealed to those for whom they are intended Mt 13:11; Mk 4:11; διαγγέλλειν Lk 9:60; διαμαρτυρεῖσθαι Ac 28:23; κηρύσσειν καὶ εὐαγγελίζεσθαι Lk 8:1; sim. 16:16; cp. κηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον τῆς β. Mt 4:23; 9:35; 24:14; κηρύσσειν τὴν β. Lk 9:2; Ac 28:31; λαλεῖν περὶ τῆς β. Lk 9:11. Keep fr. entering: κλείειν Mt 23:13; cp. κλεῖδες τῆς β. 16:19 (s. κλεῖς 1); αἴρειν ἀπό τινος 21:43.—Spoken of as present Mt 12:28; Lk 11:20, perh. also 17:20f (see s.v. ἐντός). Viewed as future, but close at hand ἤγγικεν ἡ β. Mt 3:2; 10:7; Mk 1:15; Lk 10:9, 11; perh. Mk 1:15; ἐγγύς ἐστιν Lk 21:31; ἔρχεται Mt 6:10; Mk 11:10; Lk 11:2; 17:20; μέλλει ἀναφαίνεσθαι 19:11; προσδέχεσθαι τὴν β. Mk 15:43; ἐκδέχεσθαι τὴν β. 2 Cl 12:1; μέλλει ἔρχεσθαι 1 Cl 42:3; ἡ μέλλουσα β. 2 Cl 5:5; ἥξει ἡ β. 12:2. Conceived of as a banquet (Billerb. IV 1154ff): ἀνακλιθῆναι ἐν τῇ β. Mt 8:11; sim. 26:29; Mk 14:25; Lk 13:28f; 22:16, 18, 30; cp. the parables 14:15ff; Mt 22:2ff. Participants in it are called υἱοὶ τῆς β. Mt 8:12 (of mere external connection); 13:38. Prerequisite for participation is μετάνοια Mt 4:17; Mk 1:15; the willingness to become like children Mt 18:3f; 19:14; Mk 10:14f; Lk 18:16f. Only uprightness will inherit the β. Mt 5:20. Degrees and grades 5:19; 18:1, 4. The prosperous have difficulty entering 19:23f; Mk 10:23–25; Lk 18:24f (cp. vs. 29), those who persist in sin have no prospects at all Mt 13:24ff, 36ff, 47ff.—Paul thinks of the β. as someth. that effects changes in pers. resulting in righteousness, peace (w. God) and joy Ro 14:17. It manifests itself in deeds, not in words 1 Cor 4:20. Those committed to sin will not inherit it 6:9f; Gal 5:21; Eph 5:5 (cp. 2 Cl 9:6); the latter passages show that for Paul the kgdm. is essentially future, since Christians await the complete victory of the spirit over the flesh. Cp. also 2 Ti 4:1. Flesh and blood will not inherit it, i.e. bodies under the direction of the spirit of Christ are required for entrance 1 Cor 15:50 (JJeremias, NTS 2, ’56, 151–59). None other than God calls people into it 1 Th 2:12.—HJWesterink, Het Koninkrijk Gods bij Pls ’37.—The most important lit. to 1931 in PFeine, Theol. d. NTs7 ’36, 73. Additional lit.: GGloege, Reich Gs u. Kirche im NT 1929; RFrick, D. Gesch. des R.-Gs-Gedankens in d. alten Kirche 1929; EScott, The Kgdm. of God in the NT ’31; H-DWendland, Reichsidee u. Gottesreich ’34; ROtto, Reich Gottes u. Menschensohn ’34 (Eng. tr., The Kgdm. of God and the Son of Man, tr. Filson and Woolf, ’43 and ’51); TW I 562–95; WKümmel, D. Eschatologie der Evangelien ’36, Verheissg. u. Erfüllg. ’45 and ’53; JHéring, Le Royaume de Dieu et sa Venue (Jesus, Paul) ’38 and ’59; JTheissing, D. Lehre Jesu v. d. ew. Seligkeit ’40; FGrant, The Gospel of the Kgdm. ’40; JWellhagen, Anden och Riket ’41 (Lk); WMichaelis, D. Herr verzieht nicht d. Verheissung ’42; RLiechtenhan, D. Kommen des RGs nach dem NT ’44; GKnight, From Moses to Paul, ’49, 173–87; WArndt, CTM 21, ’50, 8–29; JBright, The Kgdm. of God: The Biblical Concept and Its Mng. for the Church ’53; RSchnackenburg, Gottes Herrschaft u. Reich,4 ’65, tr. JMurray,2 ’68; ELadd, Jesus and the Kgdm., ’64; NPerrin, The Kgdm. of God in the Teaching of Jesus, ’66; MWolter, NTS 41, ’95, 541–63 [Lk].—OT background: WSchmidt, Königtum Gottes in Ugarit u. Israel, ’61; KBernhardt, D. Problem der altorientalischen Königs-Ideologie im AT, VetusT Suppl. 8, ’61.—Patristics: GLampe, JTS 49, ’48, 58–73.
  territory ruled by a king, kingdom (Diod S 4, 68, 4; Appian, Mithrid. 105 §496 ἡ βας. ὅλη=the whole kingdom; OGI 383, 25 [I B.C.]; Ps 67:33; 134:11; Bar 2:4; Tob 1:21; 1 Macc 1:6; 3:27; 2 Macc 9:25; 3 Macc 6:24 al. LXX) Mt 12:25f; 24:7; Mk 3:24; 6:23 (Socrat., Ep. 1, 10 τ. βασιλείας μέρος διδόναι); 13:8; Lk 11:17f; 21:10; αἱ β. τοῦ αἰῶνος τούτου IRo 6:1. In the account of the temptation Mt 4:8; Lk 4:5 (in a manner very different from Jesus, Alexander [Diod S 17, 51, 2] asks his father, Zeus Ammon, for τὴν ἁπάσης τῆς γῆς ἀρχήν and finds a hearing).—EDNT. DELG s.v. βασιλεύς. M-M. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > βασιλεία

 • 15 βεβαιόω

  βεβαιόω fut. βεβαιώσω; 1 aor. ἐβεβαίωσα, pass. ἐβεβαιώθην (s. βέβαιος; Thu.+; ins, pap, rare in LXX; Philo, Op. M. 99; Jos., Ant. 1, 273; 17, 42; 20, 28; Tat. 32, 2; Ath. 22, 7) w. acc.
  to put someth. beyond doubt, confirm, establish, τὸν λόγον confirm the preaching Mk 16:20 (Ael. Aristid. 25, 64 K.= 43 p. 821 D., τὸν λόγον; Sextus 177 τ. λόγους. Cp. Epict. 2, 18, 32 τότε βεβαιώσεις τὸ τοῦ Ἡσιόδου ὅτι ἀληθές ἐστιν Iren. 4, 18, 5 [Harv. II 205, 3] τὴν γνώμην). τὰς ἐπαγγελίας prove the promises reliable, fulfill (them) Ro 15:8 (cp. Polyb. 3, 111, 10 βεβαιώσειν ἡμῖν πέπεισμαι τὰς ἐπαγγελίας; Diod S 1, 5, 3; IPriene 123, 9 ἐβεβαίωσεν τὴν ἐπαγγελίαν). Of faith ταῦτα πάντα βεβαιοῖ 1 Cl 22:1.—Pass. τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν our attestation of Christ was ratified in you 1 Cor 1:6 (i.e. Paul’s proclamation concerning God’s beneficence displayed in Christ was validated by the gifts evident in the Corinthian congregation, vs. 7). (ἡ σωτηρία) εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη the saving message was guaranteed to us Hb 2:3 (as of someth. legally validated; cp. Ael. Aristid. 46 p. 288 D.: σωτηρίαν β. τινι; POxy 1119, 17; β. is also legal t.t. to designate properly guaranteed security: PFay 92, 19; POxy 899; 1036; s. Dssm., B 100ff [BS 104ff] and s. βεβαίωσις). For Hb 13:9 s. below.
  to make a pers. firm in commitment, establish, strengthen (cp. Ps 40:13; 118:28) ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς εἰς Χριστόν the one who strengthens us in Christ=makes us faithful disciples 2 Cor 1:21 (EDinkler, OCullmann Festschr., ’62, 177–80: baptismal terminology). ὸ̔ς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἀνεγκλήτους who will strengthen you, so that you are blameless 1 Cor 1:8. Pass. be confirmed in faith Col 2:7; in instruction IMg 13:1. Hb 13:9 make firm, strengthen belongs here, since the imagery of a heart made firm is semantically equivalent in ancient culture to inward strengthening of the pers.—M-M. TW. Spicq.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > βεβαιόω

 • 16 γενναῖος

  γενναῖος, α, ον (Hom. et al.; OGI 589, 1; PMerton 12, 18; StudPal XXII, 33, 15; BGU 801, 5; LXX, Philo; Jos., C. Ap. 1, 319; 2, 24 al.; Tat. 32, 2) gener. pert. to meeting standards of ancestral prestige, then of characteristics associated with high-born pers., noble, illustrious epithet of martyrs or their witness (as 4 Macc) οἱ γενναιότατοι μάρτυρες του Χριστοῦ the most noble witnesses of Christ MPol 2:2; ὁ γενναιότατος … Γερμανικός 3:1; γενναῖα τὰ μαρτύρια 2:1; τὰ γ. ὑποδείγματα noble examples 1 Cl 5:1; τὸ γενναῖον τῆς πίστεως αὐτοῦ κλέος he won glorious renown for his faith 5:6. γέρας γενναῖον λαμβάνειν receive a noble reward 6:2 (cp. Aeschyl. Fgm. 281, 5 TGF μέλος; of inanimate things: Περὶ ὕψους 8, 1; 9, 1 al.). As epithet for Christians gener. brave, able 54:1 (cp. 4 Macc 6:10; PLond IV, 1353, 13 [VII A.D.] ναύτας γενναίους). Sim. of the phoenix strong, powerful (Menand., Fgm. 223, 12 Kock=1, 12 S. ἀλεκτρυών) 25:3.—τὸ γενναῖον as substantive (=γενναιότης, as Soph., Oed. Col. 569; Xenophon; Nicol. Dam: 90 Fgm. 9; 47, 4 Jac.) τὸ γενναῖον αὐτῶν their nobility MPol 2:2.—DELG s.v. γίγνομαι p. 222.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > γενναῖος

 • 17 δέσμιος

  δέσμιος, ου, ὁ prisoner (so Trag. +; δ. τῆς ἁμαρτίας, Hippol., Ref. 1, prol. 3.—Nägeli 26) Mt 27:15f; Mk 15:6. Of Christians and others in prison Ac 16:25, 27; 23:18; 25:14, 27; 28:16 v.l., 17; Hb 10:34; 13:3; 1 Cl 59:4; AcPl Ha 4, 1; 11, 9. Paul calls himself δ. (τοῦ) Χριστοῦ Ἰησοῦ Phlm 1, 9; Eph 3:1; AcPlCor 2:1; cp. 2 Ti 1:8. Also δ. ἐν κυρίῳ Eph 4:1. S. on this Rtzst., Mysterienrel.3 196ff; 214; UWilcken, UPZ I 52–77; LDelekat, Katoche, Hierodoulie u. Adoptionsfreilassg. ’64.—Straub 39. DELG s.v. δέω 1. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > δέσμιος

 • 18 δόξα

  δόξα, ης, ἡ (s. δοξάζω; in var. mngs. Hom.+; in Ath. ‘meaning’). In many of the passages in our lit. the OT and Gr-Rom. perceptions of dependence of fame and honor on extraordinary performance deserve further exploration. SIG 456, 15 is typical: concern for others leads to enhancement of one’s δόξα or reputation. The Common Gk. usage of δ. in sense of ‘notion, opinion’ is not found in the NT.
  the condition of being bright or shining, brightness, splendor, radiance (a distinctive aspect of Hb. כָּבוֹד).
  of physical phenomena (PGM 13, 189 τὴν δόξαν τοῦ φωτός, cp. 298ff. On this Rtzst., Mysterienrel.3 357ff, also 314 δόξα ἐκ τ. πυρός [cp. Just., D. 128]; 315 φῶς κ. δόξαν θεῖαν [=Cleopatra 150]; LXX; TestJob 43:6 τῆ λαμπάδα αὐτοῦ) οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δ. τοῦ φωτός I could not see because of the brightness of the light Ac 22:11; ὁρᾶν τὴν δ. see the radiance Lk 9:32; cp. vs. 31. Everything in heaven has this radiance: the radiant bodies in the sky 1 Cor 15:40f (cp. PGM 13, 64 σὺ ἔδωκας ἡλίῳ τὴν δόξαν κ. δύναμιν; 448; Sir 43:9, 12; 50:7).
  of humans involved in transcendent circumstances, and also transcendent beings: cherubim (Sir 49:8; Ezk 10:4) Hb 9:5; angels Lk 2:9; Rv 18:1. Esp. of God’s self (Ex 24:17; 40:34; Num 14:10; Bar 5:9 τὸ φῶς τῆς δόξης αὐτου; Tob 12:15; 13:16 BA; 2 Macc 2:8; SibOr 5, 427) ὁ θεὸς τῆς δ. (En 25:7) Ac 7:2 (Ps 28:3); cp. J 12:41 (Is 6:1); Ac 7:55; 2 Th 1:9; 2 Pt 1:17b; Rv 15:8; 19:1; 21:11, 23. ὁ πατὴρ τῆς δ. Eph 1:17; βασιλεὺς τῆς δ. AcPl BMM verso 24 and 26. But also of those who appear before God: Moses 2 Cor 3:7–11, 18 (Just., D. 127, 3; cp. Ἀδὰμ τῆς δ. θεοῦ ἐγυμνώθη GrBar 4:16); Christians in the next life 1 Cor 15:43; Col 3:4. The δόξα τοῦ θεοῦ as it relates to the final judgment Ro 3:23; 5:2 (but s. 3); Jesus himself has a σῶμα τῆς δ. radiant, glorious body Phil 3:21; cp. 2 Cl 17:5. Christ is the κύριος τ. δόξης 1 Cor 2:8 (cp. En 22:14; 27:3, 5; 36:4; 40:3 of God; PGM 7, 713 κύριοι δόξης of deities).—The concept has been widened to denote the glory, majesty, sublimity of God in general (PGM 4, 1202 ἐφώνησά σου τ. ἀνυπέρβλητον δόξαν; Orig., C. Cels. 4, 1, 24 οἰκοδομεῖν … ναὸν δόξης θεοῦ) ἀλλάσσειν τὴν δ. τοῦ θεοῦ exchange the majesty of God Ro 1:23; κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ Jd 24 (cp. En 104:1)=before himself. Christ was raised fr. the dead διὰ τῆς δ. τοῦ πατρός by the majesty (here, as in J 2:11, the thought of power, might is also present; cp. Rtzst., Mysterienrel.3 344, 359 and PGM 4, 1650 δὸς δόξαν καὶ χάριν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ; Wsd 9:11 φυλάξει με ἐν τ. δόξῃ; Philo, Spec. Leg. 1, 45.—JVogel, Het sanscrit woord tejas [=gloedvuur] in de beteekenis van magische Kracht 1930) of the Father Ro 6:4; cp. Mt 16:27; Mk 8:38; AcPl Ha 10, 9; ὄψῃ τὴν δ. τοῦ θεοῦ J 11:40; κράτος τῆς δ. majestic power Col 1:11; πλοῦτος τῆς δ. the wealth of his glory Ro 9:23; Eph 1:18; cp. Eph 3:16; Phil 4:19; Col 1:27; δ. τῆς χάριτος (PGM 4, 1650, s. above) Eph 1:6; w. ἀρετή 2 Pt 1:3 (τῆς ἐπʼ ἀρετῇ καὶ δόξῃ διαλήψεως, ins at Aphrodisias II, 14: ZPE 8, ’71, 186); ἀπαύγασμα τῆς δ. Hb 1:3; τὴν ἐπιφάνειαν τῆς δ. τοῦ μεγάλου θεοῦ Tit 2:13. Some would classify Ro 2:7, 10 here, but these and related pass. w. the formulation δόξα καὶ τιμή prob. are better placed in 3 below because of their focus on honor and prestige. Doxol. σοῦ ἐστιν ἡ δ. εἰς τ. αἰῶνας, ἀμήν (Odes 12:15 [Prayer of Manasseh]) Mt 6:13 v.l.; AcPl Ha 2, 33; εἰς ἔπαινον τῆς δ. αὐτοῦ Eph 1:12, 14; cp. 1:6.—1 Th 2:12; 1 Pt 5:10. Pl. Hv 1, 3, 3. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δ. τοῦ μακαρίου θεοῦ 1 Ti 1:11. Transferred to Christ: Mt 19:28; 24:30; 25:31; Mk 10:37; 13:26; Lk 9:26; 21:27; J 1:14; 2:11; Js 2:1 (AMeyer, D. Rätsel d. Js 1930, 118ff); B 12:7; AcPl Ha 7:7. τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δ. τοῦ χριστοῦ the news that shines with the greatness of Christ 2 Cor 4:4; cp. 4:6 (cp. Just., A I, 51, 8 παραγίνεσθαι μετὰ δόξης μέλλει). Of Christ’s prestige promoted by Paul’s associates 2 Cor 8:23 (but s. d and 3 below).
  The state of being in the next life is thus described as participation in the radiance or glory
  α. w. ref. to Christ: εἰσελθεῖν εἰς τὴν δ. αὐτοῦ enter into his glory Lk 24:26 (βασιλείαν P75 first hand); ἀνελήμφθη ἐν δ. 1 Ti 3:16; cp. τὰς μετὰ ταῦτα δ.1 Pt 1:11 (but s. β below; pl. because of the παθήματα; cp. also Wsd 18:24; Isocr. 4, 51; POslo 85, 13 [III A.D.]), 21. ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δ. αὐτοῦ 4:13. Also of Christ’s preëxistence: J 17:5, 22, 24.
  β. w. ref. to his followers (cp. Da 12:13; Herm. Wr. 10, 7): Ro 8:18, 21; 1 Cor 2:7; 2 Cor 4:17; 1 Th 2:12; 2 Th 2:14; 2 Ti 2:10; Hb 2:10; 1 Pt 5:1, 4 (στέφανος τ. δόξης; on this expr. cp. Jer 13:18; TestBenj 4:1); εἰς … δ. καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ 1 Pt 1:7 (perh. 1:11 belongs here, in ref. to sufferings that are endured in behalf of Christ). πνεῦμα τῆς δ. w. πν. τοῦ θεοῦ 4:14. ἵνα πνευματικὴν καὶ ἄφθαρτον τῆς δικαιοσύνης δόξαν κληρονομήσωσιν ending of Mk 16:14 v.l. (Freer ms. ln. 11f) (Cleopatra 146f ἐνέδυσεν αὐτοὺς θείαν δόξαν πνευματικήν); ἥτις ἐστὶν δ. ὑμῶν (my troubles) promote your glory Eph 3:13 (s. MDibelius, comm. on Col 1:24ff) τόπος τῆς δ.=the hereafter 1 Cl 5:4.
  of reflected radiance reflection ἀνὴρ … εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ man (as distinguished from woman) is the image and reflection of God 1 Cor 11:7 (perh. this thought finds expression Ro 3:23; 5:2, but s. 3, below); also γυνὴ δόξα ἀνδρός ibid. (cp. the formal similarity but difft. mng. in the Jewish ins in Lietzmann comm. ad loc.: ἡ δόξα Σωφρονίου Λούκιλλα εὐλογημένη; s. also AFeuillet, RB 81, ’74, 161–82). Some interpret δ. Χριστοῦ 2 Cor 8:23 in ref. to Paul’s associates (but s. 1b).
  a state of being magnificent, greatness, splendor, anything that catches the eye (1 Esdr 6:9; 1 Macc 10:60, 86; 2 Macc 5:20): fine clothing (Sir 6:31; 27:8; 45:7; 50:11) of a king Mt 6:29; Lk 12:27; of royal splendor gener. (Bar 5:6; 1 Macc 10:58; Jos., Ant. 8, 166) Mt 4:8; Lk 4:6; Rv 21:24, 26. Gener. of human splendor of any sort 1 Pt 1:24 (Is 40:6).
  honor as enhancement or recognition of status or performance, fame, recognition, renown, honor, prestige (s. s.v. ἀγαθός and δικαιο-entries; Diod S 15, 61, 5 abs. δόξα= good reputation; Appian, Bell. Civ. 2, 89 §376 δ. ἀγαθή good reputation, esteem; Polyaenus 8 Prooem. δόξα ἀθάνατος=eternal renown; Herm. Wr. 14, 7; PsSol 1:4; 17:6; Jos., Ant. 4, 14, Vi. 274; Just., A II, 10, 8 δόξης … καταφρονήσαντος) of public approbation (cp. Orig., C. Cels. 7, 24, 1; Did., Gen. 238, 25) ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι Lk 14:10; δ. λαμβάνειν (En 99:1; Diog. L. 9, 37 of Democr. οὐκ ἐκ τόπου δόξαν λαβεῖν βουλόμενος) J 5:41, 44a al.; sim. of God Rv 4:11 and the Lamb 5:12 receiving honor. J 8:54 (=make high claims for myself); 12:43a (cp. 8:50); Ro 9:4; 2 Cor 6:8 (opp. ἀτιμία); 1 Th 2:6; 1 Cl 3:1; B 19:3; Hv 1, 1, 8. Gener. γυνὴ … ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν, i.e. she enjoys a favorable reputation 1 Cor 11:15 (opp. ἀτιμία). Oxymoron ὧν … ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν whose prestige is in their disgrace Phil 3:19. Of enhancement of divine prestige as an objective J 7:18; Lazarus’ illness redounds to God’s honor 11:4; Ro 15:7. Of divine approbation of pers. δ. τοῦ θεοῦ J 5:44b; 12:43b (cp. 1QH 17:15; 1QS 4:23); Ro 3:23; 5:2. Here also belong pass. w. the form δὸξα καὶ τιμή / τιμὴ καὶ δόξα (LXX; ins, e.g. OGI 223, 12; 244, 19f; 763, 37; Welles 42, 6; also PGM 4, 1616f δὸς δ. καὶ τιμὴν κ. χάριν; Just., D. 42, 1) Ro 2:7, 10; 1 Ti 1:17; Hb 2:7, 9 (Ps 8:6); cp. 3:3; 1 Pt 1:7; 2 Pt 1:17; Rv 4:9, 11; 5:12, 13; 21:26. Of pers. who bestow renown through their excellence: of Jesus Lk 2:32 (cp. Ro 9:4); of Paul’s epistolary recipients ὑμεῖς ἡ δ. ἡμῶν you bring us renown 1 Th 2:20 (cp. the Jewish ins in Lietzmann, 1d above: Loucilla brings renown to Sophronius).—Israel’s liturgy furnishes the pattern for the liturg. formula δ. θεῷ praise is (BWeiss; HHoltzmann; Harnack; Zahn; EKlostermann; ASchlatter; Rengstorf) or be (Weizsäcker; JWeiss; OHoltzmann) to God Lk 2:14. Cp. 19:38; Ro 11:36; 16:27; Gal 1:5; Eph 3:21; Phil 4:20; 2 Ti 4:18 (perh. Christ as referent); Hb 13:21; 1 Pt 4:11; 1 Cl 20:12; 50:7 al.; τιμὴ καὶ δ. 1 Ti 1:17 (s. also above as extra-biblical formulation, esp. OGI 223, 12; 244, 19f; 763, 37); cp. Jd 25 v.l.; Rv 5:13; 7:12. Doxologies to Christ 2 Pt 3:18; Rv 1:6; εἰς (τὴν) δ. (τοῦ) θεοῦ to the praise of God Ro 15:7; 1 Cor 10:31; 2 Cor 4:15; Phil 1:11; 2:11; cp. Ro 3:7. Also πρὸ δ. 2 Cor 1:20; πρὸ τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου (Christ) δ. 8:19. Hence the expr. δ. διδόναι τῷ θεῷ praise God (Bar 2:17f; 1 Esdr 9:8; 4 Macc 1:12): in thanksgiving Lk 17:18; Rv 19:7; as a form of relig. devotion: Ac 12:23; Ro 4:20; Rv 4:9; 11:13; 14:7; 16:9; as an adjuration δὸς δ. τῷ θεῷ give God the praise by telling the truth J 9:24.—GBoobyer, ‘Thanksgiving’ and the ‘Glory of God’ in Paul, diss. Leipzig 1929; LChampion, Benedictions and Doxologies in the Epistles of Paul ’35; MPamment, The Meaning of δόξα in the Fourth Gospel: ZNW 74, ’83, 12–16, God’s glory is manifested through the gift of Jesus’ voluntary self-surrender on the cross.
  a transcendent being deserving of honor, majestic being, by metonymy (cp. Diod S 15, 58, 1 of citizens who stood out from among all others in ἐξουσίαι καὶ δόξαι=offices and honors) of angelic beings (s. Philo, Spec. Leg. 1, 45; PGM 1, 199) δόξαι majestic (heavenly) beings Jd 8; 2 Pt 2:10 (s. also Ex 15:11 LXX; TestJud 25:2 αἱ δυνάμεις τ. δόξης. Also the magical text in Rtzst., Poim. p. 28 [VI 17] χαιρέτωσάν σου αἱ δόξαι (practically = δυνάμει) εἰς αἰῶνα, κύριε). Cp. JSickenberger, Engelsoder Teufelslästerer? Festschrift zur Jahrhundertfeier d. Univers. Breslau 1911, 621ff. The mng. majesties and by metonymy illustrious persons is also prob.—On the whole word Rtzst., Mysterienrel.3 289; 314f; 344; 355ff; AvGall, D. Herrlichkeit Gottes 1900; IAbrahams, The Glory of God 1925.—AForster, The Mng. of Δόξα in the Greek Bible: ATR 12, 1929/1930, 311ff; EOwen, Δόξα and Cognate Words: JTS 33, ’32, 139–50; 265–79; CMohrmann, Note sur doxa: ADebrunner Festschr. ’54, 321–28; LBrockington, LXX Background to the NT Use of δ., Studies in the Gospels in memory of RLightfoot ’55, 1–8.—HBöhlig, D. Geisteskultur v. Tarsos 1913, 97ff; GWetter, D. Verherrlichung im Joh.-ev.: Beitr. z. Rel.-wiss. II 1915, 32–113, Phos 1915; RLloyd, The Word ‘Glory’ in the Fourth Gospel: ET 43, ’32, 546–48; BBotte, La gloire du Christ dans l’Evangile de S. Jean: Quest. liturgiques 12, 1927, 65ff; HPass, The Glory of the Father; a Study in St John 13–17, ’35; WThüsing, Die Erhöhung u. Verherrlichung Jesu im J, ’60.—GKittel, D. Rel. gesch. u. d. Urchristentum ’32, 82ff; JSchneider, Doxa ’32; HKittel, D. Herrlichkeit Gottes ’34; MGreindl, Κλεος, Κυδος, Ευχος, Τιμη, Φατις, Δοξα, diss. Munich ’38; AVermeulen, Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin ’56.—RAC IV 210–16; XI 196–225.—B. 1144f. DELG s.v. δοκάω etc. II p. 291. Schmidt, Syn. I 321–28, s. δοκέω. M-M. EDNT. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > δόξα

 • 19 δωρεά

  δωρεά, ᾶς, ἡ (Aeschyl., Hdt. et al.; ins [e.g. Res Gestae of Caesar Augustus ch. 15 ‘grant’], pap, LXX, Philo, Joseph.; Ath., R. 67, 6; loanw. in rabb.) that which is given or transferred freely by one pers. to another, gift, bounty, of God (Pla., Leg. 2, 672a; Diod S 3, 47, 3; Athen. 15, 48, 693d τὴν τοῦ θεοῦ δωρεάν; Herm. Wr. 4, 5; Philo, Poster. Cai. 81 δωρεαὶ … τ. θεοῦ καλαὶ πᾶσαι; Jos., Ant. 3, 223) J 4:10; Ac 8:20. Pl. 1 Cl 19:2; 23:2; 32:1; 35:4; δ. διδόναι (Aeschyl., Hdt. et al.; SIG 1118, 3; Tat.; Mel., P. 88, 665; 90, 674) Ac 11:17. ἀντιλέγειν τῇ δ. τοῦ θεοῦ oppose the gift of God ISm 7:1. W. χάρις (Demosth. 21, 172; Polyb. 1, 31, 6; Diod S 3, 73, 6; Philo, Rer. Div. Her. 26; Jos., Ant. 5, 54 θεοῦ χ. καὶ δ.) Ro 5:17; MPol 20:2; τῆς δ. πνευματικῆς χάριν λαμβάνειν receive the favor of the spiritual gift B 1:2; ἡ δ. ἐν χάριτι the gift given in generosity Ro 5:15; ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ δ. for the indescribable gift 2 Cor 9:15; δ. ἐπουράνιος the heavenly gift Hb 6:4. W. gen. δ. τοῦ πνεύματος receive the Spirit as a gift Ac 2:38; cp. 10:45. ἡ ἔμφυτος δ. τῆς διδαχῆς B 9:9; δ. δικαιοσύνης the gift of uprightness Ro 5:17; δ. τῆς χάριτος the gift of grace Eph 3:7. κατὰ τὸ μέτρον τῆς δ. τοῦ Χριστοῦ acc. to the measure that Christ has given 4:7.—For the acc. δωρεάν used as adv., s. next entry.—DDunn, ET 81, ’69/70, 349–51; RAC X 685–703.—DELG s.v. δίδωμι B. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > δωρεά

 • 20 εἰρήνη

  εἰρήνη, ης, ἡ (s. εἰρηνεύω; Hom.+; εἰρ. and related terms are common in astr. texts, e.g. Cat. Cod. Astr. IX/2 p. 173, 21; 175, 10)
  a state of concord, peace, harmony
  between governments opp. πόλεμος IEph 13:2. ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην asks for terms of peace Lk 14:32 (cp. TestJud 9:7 αἰτοῦσιν ἡμᾶς τὰ πρὸς εἰρήνην; Anna Comn., Alex. 8, 5 ed. R. II p. 12, 17 τὰ περὶ εἰρήνης ἐρωτῶντες.—It is also poss. to transl. inquires about his health like ἐρωτ. [τὰ] εἰς εἰρήνην=שָׁאַל לְשָׁלוֹם 2 Km 8:10; 11:7; s. HThackeray, JTS 14, 1913, 389–99; Helbing, Kasussyntax 40); ἐν εἰ. εἶναι (Aristot., Mirabilia 119, 842a 2) be in peace, out of danger Lk 11:21. λαμβάνειν τὴν εἰ. ἔκ τινος take peace away fr. someth.=plunge it into a state of war Rv 6:4.—Ac 24:2. Of those who are fighting αἰτεῖσθαι εἰ. ask for peace (Anonym. Alex.-gesch. [II B.C.]: 151 Fgm. 1, 5 Jac.) Ac 12:20.
  harmony in personal relationships peace, harmony w. ὁμόνοια (Chrysipp.: Stoic. II 1076; Diod S 16, 60, 3; Dio Chrys. 21 [38], 14; 22 [39], 2; SIG 685, 13 [139 B.C.]; Jos., Ant. 4, 50) 1 Cl 60:4; 61:1; 63:2; w. πραΰτης 61:2; opp. ὀργή D 15:3; opp. μάχαιρα Mt 10:34, cp. Lk 12:51. συναλλάσσειν εἰς εἰ. pacify Ac 7:26; σύνδεσμος τῆς εἰ. Eph 4:3. βασιλεὺς εἰρήνης king of peace (as transl. of Salem; cp. Philo, Leg. All. 3, 79) Hb 7:2. Of the Christian community εἰ. ἔχειν have peace, rest (fr. persecution, as Ac 14:2 v.l.; for the phrase s. Diod S 11, 72, 1; cp. Jos., Bell. 2, 401) Ac 9:31; εἰ. βαθεῖα (Ath. 1, 3 [opp. διώκεσθαι]; s. βαθύς 3a) 1 Cl 2:2. ὁδὸς εἰρήνης the way of peace, that leads to peace Ro 3:17 (Ps 13:3; Is 59:8); Lk 1:79. μετʼ εἰρήνης peaceably (Diod S 3, 18, 7; Vi. Aesopi W 97 P. μετʼ εἰρήνης ζῆν; EpJer 2; 1 Esdr 5:2; 1 Macc 12:4, 52 al.; Jos., Ant. 1, 179; 8, 405) Hb 11:31; ποιεῖν εἰ. make peace (Hermocles [IV/III B.C.]: Anth. Lyr. II p. 250, 21 [p. 174, 21 Coll. Alex.=Athen. 6, 253e] πρῶτον μὲν εἰρήνην ποίησον, φίλτατε.—ἐπί τινα Iren. 4, 40, 1 [Harv. II 301, 9]) Ac 14:2 v.l.; Eph 2:15; οἱ ποιοῦντες εἰ. those who make peace Js 3:18. βούλεσθαι εἰ. (Pr 12:20) wish for peace 1 Cl 15:1. διώκειν strive toward peace (w. δικαιοσύνη, πίστις, ἀγάπη) 2 Ti 2:22; Gal 5:22; 1 Cl 22:5 (Ps 33:15). εἰ. διώκειν μετὰ πάντων strive to be at peace w. everyone Hb 12:14 (cp. Epict. 4, 5, 24 εἰ. ἄγεις πρὸς πάντας). τὰ τῆς εἰ. διώκειν strive after peace Ro 14:19; ζητεῖν εἰ. 1 Pt 3:11 (Ps 33:15); cp. 2 Cl 10:2. τὰ πρὸς εἰ. what makes for peace Lk 19:42. W. ἀσφάλεια 1 Th 5:3; w. ἀγάπη B 21:9; 1 Cl 62:2. ἀπέστη ἡ εἰ. peace has disappeared 1 Cl 3:4 (cp. δαίμονας … τὴν εἰ. ταράσσοντας Orig., C. Cels. 8, 73, 29). πρόσωπον εἰρήνης ἔχειν maintain a facade of peace Hv 3, 6, 3; εἰ. ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς have peace within one’s group 3, 5, 1.
  good order opp. ἀκαταστασία 1 Cor 14:33; cp. 7:15, and 1 Cl 20:1, 9ff.
  a state of well-being, peace
  corresp. to Hebr. שָׁלוֹם welfare, health (WCaspari, Vorstellung u. Wort ‘Friede’ im AT 1910, esp. p. 128ff) in a farewell greeting: ὑπάγειν ἐν εἰ. go in peace, approx. equiv. to ‘keep well’ Js 2:16; also πορεύεσθαι ἐν εἰ. (Judg 18:6 B; 2 Km 3:21) Ac 16:36; ὑπάγειν εἰς εἰρήνην Mk 5:34; πορεύεσθαι εἰς εἰ. (1 Km 1:17; 20:42; 29:7; Jdth 8:35) Lk 7:50; 8:48. προπέμπειν τινὰ ἐν εἰ. send someone on the way in peace 1 Cor 16:11 (cp. Vi. Aesopi I, 32 p. 297, 1 Eberh. ἐν εἰρήνῃ ἀπέστειλεν [αὐτόν]). ἐν εἰ. μετὰ χαρᾶς ἀναπέμψατε send back in peace w. joy 1 Cl 65:1. ἀπολύειν τινὰ μετὰ εἰρήνης send someone away w. a greeting of peace Ac 15:33 (cp. Gen 26:29; Jos., Ant. 1, 179). In the formula of greeting εἰ. ὑμῖν=שָׁלוֹם לָכֶם (cp. Judg 6:23; 19:20; Da 10:19 Theod.; Tob 12:17) Lk 24:36; J 20:19, 21, 26. εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ peace to this house Lk 10:5; cp. vs. 6 (WKlassen, NTS 27, ’81, 488–506); Mt 10:12 v.l., 13 (on εἰ. ἐπί w. acc. cp. Is 9:7; Ps 84:9). In epistolary closure καὶ ἔστω μεθʼ ὑμῶν εἰρήνη peace be w. you AcPlCor 2:40.—A new and characteristic development is the combination of the Greek epistolary greeting χαίρειν with a Hebrew expression in the Pauline and post-Pauline letters χάρις καὶ εἰρήνη (s. χάρις 2c) Ro 1:7; 1 Cor 1:3; 2 Cor 1:2; Gal 1:3; Eph 1:2; Phil 1:2; Col 1:2; 1 Th 1:1; 2 Th 1:2; Tit 1:4; Phlm 3; Rv 1:4. (χάρις, ἔλεος, εἰρήνη) 1 Ti 1:2; 2 Ti 1:2; 2J 3. (χάρις καὶ εἰ.—or w. ἔλεος—πληθυνθείη, cp. Da 4:1; 4:37c LXX; 6:26 Theod.) 1 Pt 1:2; 2 Pt 1:2; Jd 2; 1 Cl ins; Pol ins; MPol ins; cp. Gal 6:16; Eph 6:23; 2 Th 3:16; 1 Pt 5:14; 3J 15; ISm 12:2; B 1:1 (χαίρετε ἐν εἰ.); to a degree, mng. 2b also is implied in this expr.
  Since, acc. to the prophets, peace will be an essential characteristic of the messianic kgdm. (εἰ. as summum bonum: Seneca, Ep. 66, 5), Christian thought also freq. regards εἰ. as nearly synonymous w. messianic salvation εὐαγγελίζεσθαι εἰ. proclaim peace, i.e. messianic salvation (Is 52:7) Ac 10:36; Ro 10:15 v.l.; Eph 2:17; τὸ εὐαγγέλιον τῆς εἰ. 6:15. ἔχειν ἐν Χριστῷ εἰ. J 16:33; ἔχειν εἰ. πρὸς τὸν θεόν have peace w. God Ro 5:1 (on εἰ. πρός τινα cp. Pla., Rep. 5, 465b; X., Hiero 2, 11; Epict. 4, 5, 24; Jos., Ant. 8, 396). ἀφιέναι εἰ. leave peace τινί J 14:27a (cp. Orig., C. Cels. 8, 14, 20); same sense εἰ. διδόναι give or grant peace 14:27b; 2 Th 3:16b (so Is 26:12. Since Thu. 4, 19, 1; 21, 1 εἰ. διδόναι refers to granting of political peace). Hence εἰ. τοῦ Χριστοῦ the peace brought by Christ Col 3:15; εἰ. τοῦ θεοῦ Phil 4:7; ὁ θεὸς τῆς εἰ. (TestDan 5:2) Ro 15:33; 16:20; 2 Cor 13:11; Phil 4:9; 1 Th 5:23; Hb 13:20; ὁ κύριος τῆς εἰ. 2 Th 3:16a; αὐτός (i.e. ὁ Χριστός) ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν Eph 2:14 (cp. POxy 41, 27, where an official is called εἰρήνη πόλεως; sim. ἐπὶ τῆς εἰρήνης PAchm 7, 8; 104.—FCoggan, ET 53, ’42, 242 [peace-offering]; but s. NSnaith, ibid. 325f). ἐπαναδράμωμεν ἐπὶ τὸν τῆς εἰ. σκοπόν let us run toward the goal of peace 1 Cl 19:2.—2 Pt 3:14; (w. ζωή) Ro 8:6; (w. δόξα and τιμή) 2:10; (w. δικαιοσύνη and χαρά.—W. χαρά En 5:9; Philo, Leg. All. 1, 45) 14:17; 15:13; (πίστις, φόβος, ὑπομονή, μακροθυμία) 1 Cl 64:1. παιδεία εἰηρήνης ἡμῶν ἐπʼ αὐτόν 16:5 (Is 53:5). In prayer εἰς ἀγαθὰ ἐν εἰ. 60:3. Also Lk 2:29 and the angelic greeting ἐπὶ γῆς εἰ. peace on earth 2:14 are prob. to be classed here; cp. 19:38.—On peace as a gift of God cp. Epict. 3, 13, 12 εἰρήνη ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεκηρυγμένη διὰ τοῦ λόγου (=philosophy); Oenomaus in Eus., PE 5, 26, 5: it is the task of deities to establish and to promote εἰρήνη and φιλία; cp. the boasts of Isis in related terms, IAndrosIsis, Kyme.—HFuchs, Augustin u. d. antike Friedensgedanke 1926, 39–43; 167–223; WNestle, D. Friedensgedanke in d. antiken Welt: Philol. Suppl. 31, ’38; WvanLeeuwen, Eirene in het NT ’40; FBammel, Die Religionen der Welt und der Friede auf Erden ’57; on the word’s history, KBrugmann and BKeil, Εἰρήνη: Ber. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 68, 1916 nos. 3 and 4; GKöstner, Εἰρήνη in d. Briefen des hl. Apostels, diss. Rome ’58; WEisenbeis, D. Wurzel שׁלם im AT, Beih. ZAW 113, ’69; RAC VIII 434–505 (lit.).—B. 1376. DELG. M-M. EDNT. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > εἰρήνη

Look at other dictionaries:

 • Eski Imaret Mosque — Fenâri Îsâ Câmîi An Aerial view showing the location of the building. In the background Suleymaniye Mosque and the Seraskier Tower Basic information Location Istanbul, Turkey …   Wikipedia

 • Monastère du Christ Pantépoptès — 41°1′18″N 28°57′18″E / 41.02167, 28.955 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.