Translation: from turkish

şaka

 • 1 şaka

  is. 说笑, 笑话, 玩笑; 开玩笑: eşek \şakası 恶作剧, 粗鲁话, 无礼的话; 粗鲁行为 İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim. 我用玩笑回敬了伊玛姆的玩笑。Şakayı bırakalım. 别开玩笑了。Şakanın da bir kararı olmalı. 开玩笑也应该有个分寸。
  ◇ \şaka bir yana 说正经的, 别开玩笑了 \şaka etmek 说着玩, 闹着玩, 开玩笑, 逗乐 \şaka gibi gelmek 不可思议, 难以置信: Üniversite imtihanını kazandığıma hâlâ inanamıyorum. Bana hâlâ şaka gibi geliyor. 我仍不敢相信我考上了大学, 真是难以置信。 (iş) \şaka götürmemek 1) 非同小可, 不是儿戏, 不是闹着玩的: İşin şaka götürür yanı yok. 此事非同小可。 2) 不喜欢开玩笑 \şaka iken kaka olmak 玩笑开过了头 \şaka iken kakaya çevirmek 玩笑开过了头 \şaka kaldırmak 开得起玩笑: Şaka kaldırmaz. 他开不起玩笑。\şaka maka (derken) 很容易地, 毫不费力地, 闹着玩儿似地: Şaka maka derken kışın yarısını atlattık. 一晃冬天已过了一半了。\şaka olsun diye 为了开玩笑 \şaka söylemek 开一会儿玩笑, 说几句笑话 \şaka yapmak 耍弄, 捉弄, 对…搞恶作剧: İlk defa görüştüğümüz hâlde benimle şaka yaptı. 尽管我们是第一次见面, 但他还是对我搞了恶作剧。\şaka yollu 以开玩笑的方式 \şaka yoluyla 以开玩笑的方式 -in \şakası yok 1) 和某人开不得玩笑 2) 危险的, 不是闹着玩的: Bu hastalığın şakası yok. 这病可不是闹着玩的。-i \şakaya almak 把…当作开玩笑 -i \şakaya boğmak (或 bozmak, dökmek) 把…化为笑谈: Ahmet Kerim, işi şakaya dökmek istedi ve eliyle sofrada oturan kızları göstererek: Gerçekten bunlar şahit, ispat istemez, dedi. 艾哈迈德•凯利姆想把事情化为笑谈, 他用手指着坐在饭桌旁的姑娘们说: “毫无疑问, 她们是见证人。”\şakaya gelmek 开得起玩笑: Şakaya gelir tarafı yok. 这事没有什么可笑的。\şakaya gelmemek 1) 开不起玩笑: O pek alıngan bir insandır, öyle şakaya gelemez. 他心胸狭窄, 对他不能开这样的玩笑。 2) 不适合开玩笑, 不是开玩笑的地方: Bu iş şakaya gelmez. 这事开不得玩笑。\şakaya getirmek 1) 用开玩笑的口气说严肃的事情 2) 用玩笑缓和气氛 -i \şakaya vurmak 把…化为笑谈 \şakayı kakaya çevirmek 玩笑开过了头

  Türkçe-Çince Sözlük > şaka

 • 2 şaka

  şaka Scherz m, Spaß m;
  şaka etmek scherzen;
  şaka gibi gelmek höchst unwahrscheinlich sein, jemandem spanisch vorkommen;
  şaka götürmemek fig Sache nicht zum Lachen sein; Person keinen Scherz verstehen;
  şaka kaldırmak Spaß verstehen;
  şaka maka Scherz beiseite;
  şaka maka derken während man noch scherzte;
  -e şaka yapmak scherzen (-le mit D);
  -i şakadan yapmak zum Scherz tun A;
  -i şakaya boğmak ins Scherzhafte verkehren A;
  şakaya gelmek Spaß vertragen können;
  -in şakası yok es ist nicht zu scherzen mit;
  şaka bir yana! Scherz beiseite!

  Türkçe-Almanca sözlük > şaka

 • 3 şaka

  шу́тка

  şakaya almak — принима́ть в шу́тку

  şakaya boğmak / bozmak / dökmek — обрати́ть в шу́тку

  şaka etmek — шути́ть

  şakaya gelmek — переноси́ть шу́тки

  şakaya gelmemek — а) не переноси́ть шу́ток; б) быть неуме́стным ( о шутке)

  şakaya getirmek — а) говори́ть о серьёзном в шутли́вом то́не; б) разряди́ть обстано́вку шу́ткой

  şaka gibi gelmek — воспринима́ть как шу́тку, не пове́рить

  şaka götürmemek — не терпе́ть шу́ток; не воспринима́ть шу́ток

  şaka iken kaka olmak, şakayı kakaya çevirmek — неуме́стная шу́тка по́ртит дру́жбу

  şaka kaldırmak — терпе́ть шу́тки

  şaka söylemek — сказа́ть в шу́тку

  şakaya vurmak — обрати́ть в шу́тку

  şaka yapmak — подшути́ть, разыгра́ть

  şakası yok — не до шу́ток

  Türkçe-rusça sözlük > şaka

 • 4 şaka

  şaka s
  1) Scherz m
  \şaka bir yana, ... Scherz beiseite,...
  eşek \şakası ein grober Scherz
  2) Spaß m
  \şaka iken kaka olmak ( fam) über den Spaß gehen
  \şaka yapmak Spaß machen
  bu iş \şaka götürmez mit dieser Sache ist nicht zu spaßen
  o \şaka götürmez er lässt nicht mit sich spaßen
  \şakadan anla(ma) mak (keinen) Spaß verstehen
  bir şeyi \şakaya vurmak etw als Spaß abtun

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > şaka

 • 5 saka

  阿́ is. (专职挨家挨户)送水的人, 送水工: \saka meşki 皮囊, 皮制水囊
  ◇ \saka beygiri gibi 转́ 1) 四处奔波的人, 走过很多地方的人 2) 为消磨时光而到处闲逛的人
  II
  is. 动́ 金翅雀 (Carduelis carduelis)

  Türkçe-Çince Sözlük > saka

 • 6 saka

  I
  ••
  II зоол.
  щего́л

  Türkçe-rusça sözlük > saka

 • 7 saka

  saka1 Wasserträger m
  saka2, saka kuşu Stieglitz m

  Türkçe-Almanca sözlük > saka

 • 8 şaka

  шу́тка, ша́лость

  - ı şakaya almak — принима́ть в шу́тку

  şaka bir yana — шу́тки в сто́рону

  şakayı bırakalım — оста́вим шу́тки, шу́тки в сто́рону

  - ı şakaya boğmak или -ı şakaya bozmak — обрати́ть что в шу́тку

  şakaya gelmek — переноси́ть шу́тки

  - ı şakaya getirmek — а) говори́ть о серьёзных дела́х в шутли́вом то́не; б) разряди́ть обстано́вку шу́ткой

  Büyük Türk-Rus Sözlük > şaka

 • 9 saka

  saka s s
  1. Wasserträger(in) m(f)
  2. zool, Stieglitz m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > saka

 • 10 şaka

  "joke, jest; gag; witticism, quip. -ya almak /ı/ to regard (something serious) as a joke. -ya boğmak /ı/ to turn (something) into a joke. - etmek to kid someone, kid, joke. -ya gelmemek 1. not to be able to take a joke. 2. (for something) to be no joking matter, be very serious. -ya getirmek /ı/ to speak of (a serious matter) as if it were a joke. - gibi gelmek /a/ (for something) to seem like a joke to (someone). (iş) - götürmemek to be no joking matter. - iken kaka olmak colloq. (for something that began as a joke) to turn into a quarrel; (for a joke) to backfire. - kaldırmak to be able to take a joke. - maka derken.... At first we thought it was a joke (but later we discovered it was serious).: Şaka maka derken gerçekten oldu. What looked like a joke has now become a reality. -nın sonu kakadır. proverb What starts out as a joke can end up as a quarrel. - söylemek to joke, say something in fun. -ya vurmak /ı/ to pretend to take (something) as a joke. -sı yok. colloq. 1. He is not to be trifled with./He´s dead serious. 2. It´s no laughing matter."

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > şaka

 • 11 şaka

  zarafat; şaka bir yana – zarafat bir yana
  zarafat

  Türkçe-Azerice Sözlük > şaka

 • 12 sáka

  о́бморочное состоя́ние, о́бморок

  Türkçe-rusça sözlük > sáka

 • 13 saka

  купшыл

  Türkçe-Tatarca sözlük > saka

 • 14 şaka

  көлке; шаян эш; шаяру

  Türkçe-Tatarca sözlük > şaka

 • 15 saka

  n. joke, monkeyshines, fun, pleasantry, jest, badinage, banter, chaff, drollery, game, hell, humor, humour [Brit.], Josh, lark, quiz, sport, waggery, waggishness, wisecrack, witticism, wheeze
  * * *
  goldfinch

  Turkish-English dictionary > saka

 • 16 şaka

  n. joke, monkeyshines, fun, pleasantry, jest, badinage, banter, chaff, drollery, game, hell, humor, humour [Brit.], Josh, lark, quiz, sport, waggery, waggishness, wisecrack, witticism, wheeze
  * * *
  1. skit 2. witticism 3. chaff 4. fun 5. jape 6. joke 7. quip (n.) 8. joke (n.) 9. banter (n.) ———————— (n.) jest

  Turkish-English dictionary > şaka

 • 17 şaka et

  jesting (v.) ———————— jest

  Turkish-English dictionary > şaka et

 • 18 saka

  avkêş

  Türk-Kürt Sözlük > saka

 • 19 şaka

  galte
  --------
  henek
  --------
  hewez
  --------
  qerf
  --------
  tevz
  --------
  yarî

  Türk-Kürt Sözlük > şaka

 • 20 şaka

  dowcip; żart

  Türkçe-Lehçe Sözlük > şaka