Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

years old

 • 1 безгрижие

  freedom from care, unconcern, care-free state ofmind; jauntiness; irresponsibility, nonchalance
  безгрижието на детските години the care-free years of childhood
  * * *
  безгрѝжие,
  ср., само ед. freedom from care, unconcern, carefree state of mind; jauntiness; irresponsibility, nonchalance; debon(n)airness; easiness; \безгрижието на детските години the care-free years of childhood.
  * * *
  easiness; insouciance
  * * *
  1. freedom from care, unconcern, care-free state ofmind;jauntiness;irresponsibility, nonchalance 2. БЕЗГРИЖИЕто на детските години the care-free years of childhood

  Български-английски речник > безгрижие

 • 2 бременност

  pregnancy
  * * *
  брѐменност,
  ж., само ед. pregnancy; мед. gravidity, gravidness; f(o)etation; доносена \бременност term pregnancy; лъжлива/мнима \бременност phantom pregnancy; освобождавам се от \бременност be delivered of a child; тя е в напреднала \бременност she is far on in her time.
  * * *
  gestation: She's had five pregnancies in five years. - Била е бременна пет пъти, шест поредни години.
  * * *
  1. pregnancy 2. освобождавам се от БРЕМЕННОСТ be delivered of a child 3. тя е в напреднала БРЕМЕННОСТ she is far on in her time

  Български-английски речник > бременност

 • 3 бъдеще

  future
  бъдещето the time to come, the future
  в бъдеще in the future, henceforth
  в близко бъдеще in the near/immediate future-by and by; in the years to come
  бъдещето ще покаже (дали) time will show; it lies with the future (whether)
  той няма никакво бъдеще lie has no future/prospects
  той има/очаква го голямо бъдеще a great/brilliant future is in store/is reserved for him; he has fine prospects, he has a brilliant future before him
  човек на бъдещето прен. a rising star
  младеж с бъдеще a youth of great premise
  * * *
  бъ̀деще,
  ср., само ед. future; \бъдещето the time to come, the future; \бъдещето ще покаже (дали) time will show; it lies with the future (whether); в близко \бъдеще in the near/immediate future, by and by; in the years to come; в \бъдеще in the future, henceforth; младеж с \бъдеще a youth of great promise; той има/очаква го голямо \бъдеще a great/brilliant future is in store/is reserved for him; he has fine prospects, he has a brilliant future before him; той няма никакво \бъдеще he has no future/prospects; човек на \бъдещето прен. a rising star.
  * * *
  future; (време) - future tense
  * * *
  1. future 2. БЪДЕЩЕто the time to come, the future 3. БЪДЕЩЕто ще покаже (дали) time will show;it lies with the future (whether) 4. в БЪДЕЩЕ in the future, henceforth 5. в близко БЪДЕЩЕ in the near/immediate future-by and by;in the years to come 6. младеж с БЪДЕЩЕ a youth of great premise 7. той има/очаква го голямо БЪДЕЩЕ a great/brilliant future is in store/is reserved for him;he has fine prospects, he has a brilliant future before him 8. той няма никакво БЪДЕЩЕ lie has no future/prospects 9. човек на БЪДЕЩЕто прен. а rising star

  Български-английски речник > бъдеще

 • 4 вече

  1. already
  (при въпрос, изречения) yet
  влакът вече е пристигнал the train has already arrived, the train is already in
  мина ли вече болката? has the pain passed away yet?
  2. (с отрицание) вече не no longer, not any more; (never) again
  той не е вече тук he is no longer here
  той не идва вече he no longer comes, he doesn't come any more
  вече не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool
  никога вече няма да го видя I shall never see him again
  докладът трае вече час и половина the report has already been going on for an hour and a half
  вече от два часа чакаме we have already been waiting for two hours
  това отдавна вече е забравено it has long since been forgotten
  година вече става откак by now it is a year since, by now a year has passed since
  време е вече да it is already time to
  ето вече 3 години как for three years now (с perfect tense)
  вятърът още духаше, но вече по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong
  няма вече there is no more; it's all gone
  няма вече да правя това I won't do it any more
  крайно време е вече да it is high time to
  стига вече that's enough! no more (of that)! най- вече mostly
  predominantly. вечен eternal; everlasting, perpetual, unending; unperishing
  (непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending
  (за оплаквания и пр.) continual, unceasing
  (за младост и пр.) perennial
  (за тревоги и пр.) never-ending
  (за красота) imperishable, timeless
  за/на вечни времена in perpetuity, for ever
  вечно жилище a resting place, a long home
  вечна слава eternal glory
  вечният град the Eternal City, Rome
  вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever
  вече сън sleep of death
  вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death
  * * *
  вѐче,
  нареч.
  1. already; ( при въпрос) yet; влакът \вече е пристигнал the train has already arrived, the train is already in; мина ли \вече болката? has the pain passed away yet?;
  2. (с отрицание) \вече не no longer, not any more; (never) again; никога \вече няма да го видя I shall never see him again; той не е \вече тук he is no longer here;
  3. (за период от време) already, by now; година \вече става, откакто by now it is a year since, by now a year has passed since; докладът трае \вече час и половина the report has already been going on for an hour and a half; ето \вече 3 години откакто for three years now (с perfect tense); това е \вече отдавна забравено it has long since been forgotten;
  4. ( промяна на условия) now; вятърът още духаше, но \вече по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong; няма \вече there is no more, it’s all gone; • крайно време е \вече да it is high time to; най-\вече mostly; predominantly; стига \вече that’s enough! no more (of that)!
  * * *
  already: It's вече dark outside. - Вече е тъмно навън.; yet
  * * *
  1. (за движение) perpetual 2. (за красота) imperishable, timeless 3. (за младост и пр.) perennial 4. (за оплаквания и пр.) continual, unceasing 5. (за период от време) already, by now 6. (за съмнения и) chronic 7. (за тревоги и пр.) never-ending 8. (непрекъснат) ceaseless, incessant, endless, never-ending 9. (при въпрос, изречения) yet 10. (промяна на условия) now 11. (с отрицание) ВЕЧЕ не no longer, not any more;(never) again 12. 4 години как for three years now (с perfect tense) 13. already 14. predominantly. вечен eternal;everlasting, perpetual, unending;unperishing 15. ВЕЧЕ не съм такъв глупак I'm no longer such a fool, I'm through being such a fool 16. ВЕЧЕ от два часа чакаме we have already been waiting for two hours 17. ВЕЧЕ сън sleep of death 18. вечна му памет long may he be remembered, may his memory live forever 19. вечна слава eternal glory 20. вечни мъки рел. eternal torment, spiritual death 21. вечният град the Eternal City, Rome 22. вечно жилище а resting place, a long home 23. влакът ВЕЧЕ е пристигнал the train has already arrived, the train is already in 24. време е ВЕЧЕ да it is already time to 25. вятърът още духаше, но ВЕЧЕ по-слабо the wind was still blowing, but with less force now/but it was no longer so strong 26. година ВЕЧЕ става откак by now it is a year since, by now a year has passed since 27. докладът трае ВЕЧЕ час и половина the report has already been going on for an hour and a half 28. ето ВЕЧЕ 29. за/на вечни времена in perpetuity, for ever 30. крайно време е ВЕЧЕ да it is high time to 31. мина ли ВЕЧЕ болката? has the pain passed away yet? 32. никога ВЕЧЕ няма да го видя I shall never see him again 33. няма ВЕЧЕ there is no more;it's all gone 34. няма ВЕЧЕ да правя това I won't do it any more 35. стига ВЕЧЕ that's enough! no more (of that)! най- ВЕЧЕ mostly 36. това отдавна ВЕЧЕ е забравено it has long since been forgotten 37. той не е ВЕЧЕ тук he is no longer here 38. той не идва ВЕЧЕ he no longer comes, he doesn't come any more 39. трябва ли да си ходите ВЕЧЕ ? need you go yet?

  Български-английски речник > вече

 • 5 вечност

  eternity, perpetuity
  цяла вечност years and years
  не съм го виждал цяла вечност I haven't seen him for ages/for donkey's years
  * * *
  вѐчност,
  ж., само ед. eternity, eternalness; perpetuity; everlastingness; ( безсмъртие) immortality; deathlessness; не съм го виждал цяла \вечност I haven’t seen him for ages/for donkey’s years; цяла \вечност years and years.
  * * *
  endlessness: It seemed an вечност before news of his safety reached her. - Сякаш измина цяла вечност, докато новините за безопасността му достигнаха до нея.; imperishability
  * * *
  1. (безсмъртие) immortality 2. eternity, perpetuity 3. не съм го виждал цяла ВЕЧНОСТ I haven't seen him for ages/for donkey's years 4. цяла ВЕЧНОСТ years and years

  Български-английски речник > вечност

 • 6 влизам

  1. enter, go in (в into)
  walk in (в into)
  влизам неочаквано при walk in on
  влизам в стая go into a room, enter a room
  влизам тържествено sweep in
  влизам и излизам bustle in and out
  влизам в къща move in, move into a house, take up residence in a house
  влез! come in! влакът влезе в района на гарата the train entered the station/steamed into the station
  корабът влезе в пристанището the ship sailed/steamed into the port; the ship entered the harbour
  врата, през която се влиза в една стая a door that gives access to a room
  влиза ми треска в пръста get a splinter in o.'s finger
  семка ми влезе между зъбите a seed has got caught in my teeth
  3. (вмествам ce) go, get (в into); fit (in)
  прен. (в програма, цена) be included (в in)
  статията ще влезе в следния брой the article will appear/be published in the next issue
  4. (ставам член) join ( в-), become/be a member (в of)
  влизам във войската join the army
  влизам в университета enter the university
  влизам в бой/сражение engage in battle
  влизам във владение на take possession of
  влизам във връзка с някого get in touch with s.o. contact s.o.
  това не влиза във въпроса that's outside the question/beside the point
  влизам в години be getting on (in years)
  влизам в грях commit a sin, sin
  влизам в двадесетата си година enter o.'s twentieth year
  заводът влезе в действие/в строя the plant was put into operation, the plant went/came into operation
  влизам в дирите на някого fall into s.o.'s tracks
  влизам в историята go down in history
  влизам в капан fall into a trap
  влизам в работа come in (very) useful, come in handy
  теб какво ти влиза в работата? what concern/business is it of yours?
  влизам в разговор start up/strike up a conversation, enter into conversation
  влизам в преговори begin/open negotiations
  влизам в положението на някого sympathize with s.o.
  влизам в сила operate
  влизам в пътя/в правия път mend o.'s ways
  от едното ухо влиза, от другото излиза it goes in through one ear and out through the other, in at one ear and out at the other
  * * *
  влѝзам,
  гл.
  1. enter, go in (в into); walk in (в into); ( прониквам ­ за светлина) get in, penetrate; влакът влезе в района на гарата the train entered the station/steamed into the station; влез! come in! в пръста ми влиза треска get a splinter in o.’s finger; \влизам без покана/без билет gatecrash; \влизам в стая go into a room, enter a room; \влизам и излизам bustle in and out; \влизам неочаквано при walk in on; \влизам тържествено sweep in; врата, през която се влиза в стая a door that gives access to a room; между зъбите ми влезе семка a seed has got caught in my teeth;
  2. ( минавам през) go through;
  3. ( вмествам се) go, get (в into); fit (in); (за багаж в куфар) go (в into); прен. (в програма, цена) be included (в in); (за число ­ съдържа се в) go into;
  4. ( ставам член) join (в -), become/be a member (в of); ( учебно заведение) enter (в -); (в кариера) take up, embrace (a career); \влизам в армията join the army; \влизам в университета enter the university;
  5. (в компютърна система) log in; • \влизам в бой/сражение engage in battle; \влизам във владение на take possession of; \влизам във връзка с някого get in touch with s.o., contact s.o.; \влизам в грях commit a sin; \влизам в двадесетата си година enter o.’s twentieth year; \влизам в действие go/come into operation; \влизам в дирите на някого fall into s.o.’s tracks; \влизам в историята go down in history; \влизам в капан fall into trap; \влизам в работа come in (very) useful, come in handy; \влизам в разговор start up/strike up a conversation, enter into conversation; \влизам в положението на някого sympathize with s.o.; \влизам в преговори begin/open negotiations; \влизам в пътя/в правия път mend o.’s ways; \влизам в сила operate, take effect, become valid; на теб какво ти влиза в работата? what concern/business is it of yours? от едното ухо влиза, от другото излиза it goes in through one ear and out through the other, in at one ear out at the other; това не влиза във въпроса that’s outside the question/beside the point.
  * * *
  come in; enter: to влизам the room - влизам в стаята; get in; get into
  * * *
  1. (в кариера) take up, embrace (a career) 2. (вмествам ce) go, get (в into);fit (in) 3. (за багаж в куфар) go (в into) 4. (за число-съдържа се в) go into 5. (минавам през) go through 6. (прониквам - за светлина) get in, penetrate 7. (ставам член) join (в -), become/be a member (в of) 8. (учебно заведение) enter (в -) 9. enter, go in (в into) 10. walk in (в into) 11. ВЛИЗАМ в бой/сражение engage in battle 12. ВЛИЗАМ в години be getting on (in years) 13. ВЛИЗАМ в грях commit a sin, sin 14. ВЛИЗАМ в двадесетата си година enter o.'s twentieth year 15. ВЛИЗАМ в дирите на някого fall into s.o.'s tracks 16. ВЛИЗАМ в историята go down in history 17. ВЛИЗАМ в капан fall into a trap 18. ВЛИЗАМ в къща move in, move into a house, take up residence in a house 19. ВЛИЗАМ в положението на някого sympathize with s.o. 20. ВЛИЗАМ в преговори begin/open negotiations 21. ВЛИЗАМ в пътя/в правия път mend o.'s ways 22. ВЛИЗАМ в работа come in (very) useful, come in handy 23. ВЛИЗАМ в разговор start up/strike up a conversation, enter into conversation 24. ВЛИЗАМ в сила operate 25. ВЛИЗАМ в стая go into a room, enter a room 26. ВЛИЗАМ в университета enter the university 27. ВЛИЗАМ във владение на take possession of 28. ВЛИЗАМ във войската join the army 29. ВЛИЗАМ във връзка с някого get in touch with s.o.. contact s.o. 30. ВЛИЗАМ и излизам bustle in and out 31. ВЛИЗАМ неочаквано при walk in on 32. ВЛИЗАМ тържествено sweep in 33. влез! come in! влакът влезе в района на гарата the train entered the station/steamed into the station 34. влиза ми треска в пръста get a splinter in o.'s finger 35. врата, през която се влиза в една стая a door that gives access to a room 36. две влиза пет пъти в десет two goes five times into ten 37. заводът влезе в действие/в строя the plant was put into operation, the plant went/came into operation 38. ключът не влиза в ключалката the key doesn't fit the lock 39. конецът не може да влезе в ухото на иглата the thread won't go through the eye (of the needle) 40. корабът влезе в пристанището the ship sailed/steamed into the port;the ship entered the harbour 41. от едното ухо влиза, от другото излиза it goes in through one ear and out through the other, in at one ear and out at the other 42. прен. (в програма, цена) be included (в in) 43. семка ми влезе между зъбите a seed has got caught in my teeth 44. статията ще влезе в следния брой the article will appear/be published in the next issue 45. теб какво ти влиза в работата? what concern/ business is it of yours? 46. това не влиза във въпроса that's outside the question/beside the point

  Български-английски речник > влизам

 • 7 връщам

  връщам return a call/a visit (на to)
  1. (нещо) return, give/bring/take/send back, restore
  (никого) send back
  връщам годеж break off an engagement
  връщам дело refer back a case (в to), bring a case back before the court
  връщам дума release from a promise
  връщам живота на, връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again
  връщам заем repay a loan
  връщам залог refund a deposit
  връщам в по-долен клас put back
  връщам книга return a book
  връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place
  (нещо взето, намерено, откраднато) restore
  (пари) pay back, refund, reimburse
  връщам пари, взети на заем repay money lent
  връщам пари на купувач give change
  връщам (пари) неточно give inaccurate change
  връщам (пари) повече give change in excess
  връщам (пари) по-малко give short change
  връщат ми парите have o.'s money back
  връщам (остатък) от give change for
  връщам поздрав return a greeting
  връщам посещение repay a visit, pay a return visit
  връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old Job
  връщам свободата на restore s.o. to liberty
  връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, ам. разг. even up on s.o.
  връщам територия hand back a territory
  връщам топка send back a ball
  връщам удар strike back
  (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse
  (купувач, посетител, просяк) turn away
  ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you
  връщам (страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back
  връщам тъпкано вж.тъпкано
  връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to)
  (към предишното състояние, тема) revert (to)
  връщам се в базата си (за самолет) return to base
  връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions
  връщам се на главата на recoil on, boomerang
  връщам се няколко години назад go a few years back
  връщам се на земята прен.) return to earth
  връщам се в къщи get/be/come back horns; return home
  връщам се към миналото look back on the past
  все се връщам към миналото hark back on the past
  връщам се към старите си навици relapse into o.'s old habits
  връщам се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on
  връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour
  връщам се в пристанището (за кораб) return to port
  връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition
  връщам се по същия път go back the same way/the way one came
  връщам се на работа return to (o.'s) job/duty
  връщам се при родителите си be reunited with o.'s parents
  връща ми се свободата have o.'s freedom restored
  връщам се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks
  връщам се в съзнание regain 'consciousness
  да ви се връща the same to you
  ще ти се върне it'll come home to you
  той замина, за да не се върне вече he went away never to return
  * * *
  връ̀щам,
  гл.
  1. ( нещо) return, give/bring/take/send back, restore; ( някого) send back; ( храна ­ за стомах) reject; \връщам ( нещо купено) take back; \връщам в по-долен клас put back; \връщам годеж break off an engagement; \връщам дело refer back a case (в to), bring a case before the court; \връщам живота на, \връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again; \връщам заем repay a loan; \връщам залог refund a deposit; \връщам книга return a book; \връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old job; \връщам ( пари) неточно give inaccurate change; \връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place; ( нещо взето, намерено, откраднато) restore; ( пари) pay back, refund, reimburse; \връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, амер. разг. even up on s.o.; \връщам ( остатък) от give change for; \връщам откраднатото имущество recover stolen property; \връщам пари на купувач give change; \връщам ( пари) повече give change in excess; \връщам поздрав return a greeting; \връщам ( пари) по-малко give short change, short-change; \връщам посещение repay a visit, pay a return visit; \връщам свободата на restore s.o. to liberty; \връщам територия hand back a territory; \връщам топка send back a ball; \връщам удар strike back; връщат ми парите have o.’s money back;
  2. ( накарвам някого да се върне) make s.o. come back; ( отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse; ( купувач, посетител, просяк) turn away; \връщам ( страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back; \връщам тъпкано give it (s.o.) back hot and strong; get o.’s own back with a vengeance; ще ти го върна I’ll get my own back, I’ll be/get even with you;
  \връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to); ( към предишното състояние, тема) revert (to); ( към предишно лошо състояние) relapse (into); връща се доброто ми настроение regain o.’s spirits, recover o.’s good humour; връща се здравето ми recover o.’s health; връща се свободата ми have o.’s freedom restored; връща се увереността ми recover o.’s confidence; \връщам се към миналото look back on the past; \връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.’s pristine condition; \връщам се към старите си навици relapse into o.’s old habits; \връщам се на главата на recoil on, boomerang; \връщам се отново и отново ( към тема) harp on, ring the changes on; \връщам се при родителите си be reunited with o.’s parents; \връщам се по същия път go back the same way/the way one came, retrace o.’s. steps; \връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions; все се \връщам към миналото hark back on he past; \връщам се в съзнание regain consciousness; очаква се той да се върне he is expected back; • да ви се връща the same to yoy; ще ти се върне it’ll come home to you; той замина, за да не се върне вече he went away never to return.
  * * *
  bring back; fetch back; give back; restore: връщам to life - връщам към живот; return; take back; turn back
  * * *
  1. (купувач, посетител, просяк) turn away 2. (към предишно лошо състояние) relapse (into) 3. (към предишното състояние, тема) revert (to) 4. (накарвам някого да се върне) make s. o. come back 5. (нещо взето, намерено, откраднато) restore 6. (нещо) return, give/bring/ take/send back, restore 7. (никого) send back 8. (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse 9. (пари) pay back, refund, reimburse 10. (храна - за стомах) reject 11. ВРЪЩАМ (нещо купено) take back 12. ВРЪЩАМ (остатък) от give change for 13. ВРЪЩАМ (пари) неточно give inaccurate change 14. ВРЪЩАМ (пари) по -малко give short change 15. ВРЪЩАМ (пари) повече give change in excess 16. ВРЪЩАМ (страна) няколко десетилетия назад throw/push/ thrust several decades back 17. ВРЪЩАМ ce по същия път go back the same way/the way one came 18. ВРЪЩАМ return a call/a visit (на to). 19. ВРЪЩАМ в по -долен клас put back 20. ВРЪЩАМ годеж break off an engagement 21. ВРЪЩАМ дело refer back a case (в to), bring a case back before the court 22. ВРЪЩАМ дума release from a promise 23. ВРЪЩАМ живота на, ВРЪЩАМ към живот restore/bring back to life;bring to life again 24. ВРЪЩАМ заем repay a loan 25. ВРЪЩАМ залог refund a deposit 26. ВРЪЩАМ книга return a book 27. ВРЪЩАМ на работа reinstate s. o. in his job/post, restore s. o. to his old Job 28. ВРЪЩАМ нещо на мястото му put back/return/restore s. th. to its place 29. ВРЪЩАМ някому със същото pay s. o. back in his own coin, ам. разг. even up on s. о. 30. ВРЪЩАМ пари на купувач give change 31. ВРЪЩАМ пари, взети на заем repay money lent 32. ВРЪЩАМ поздрав return a greeting 33. ВРЪЩАМ посещение repay a visit, pay a return visit 34. ВРЪЩАМ свободата на restore s. o. to liberty 35. ВРЪЩАМ се go back, come back, return, be/turn back (при to) 36. ВРЪЩАМ се в базата си (за самолет) return to base 37. ВРЪЩАМ се в къщи get/be/come back horns;return home 38. ВРЪЩАМ се в пристанището (за кораб) return to port 39. ВРЪЩАМ се в съзнание regain 'consciousness 40. ВРЪЩАМ се към миналото look back on the past 41. ВРЪЩАМ се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition 42. ВРЪЩАМ се към старите си навици relapse into o.'s old habits 43. ВРЪЩАМ се на главата на recoil on, boomerang 44. ВРЪЩАМ се на земята (и прен.) return to earth 45. ВРЪЩАМ се на работа return to (o.'s) job/duty 46. ВРЪЩАМ се няколко години назад go a few years back 47. ВРЪЩАМ се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on 48. ВРЪЩАМ се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks 49. ВРЪЩАМ се при родителите си be reunited with o.'s parents 50. ВРЪЩАМ се с впечатления (от някъде) bring back impressions 51. ВРЪЩАМ територия hand back a territory 52. ВРЪЩАМ топка send back a ball 53. ВРЪЩАМ тъпкано вж, тъпкано 54. ВРЪЩАМ удар strike back 55. вращат ми се силите regain o.'s strength 56. връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour 57. връща ми се здравето recover o.'s health 58. връща ми се свободата have o.'s freedom restored 59. връща ми се увереността recover o.'s confidence 60. връщат ми (получавам остатъка (от get change for 61. връщат ми парите have o.'s money back 62. все се ВРЪЩАМ към миналото hark back on the past 63. да ви се връща the same to you 64. нямам да ви върна I have no change 65. очаква се той да се върне he is expected back 66. той замина, за да не се върне вече he went away never to return 67. ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you 68. ще ти се върне it'll come home to you

  Български-английски речник > връщам

 • 8 възраст

  age
  възраст на която човек може да отговаря за деянията си age of discretion
  на двадесетгодишна възраст at the age of twenty, aged twenty
  на двадесетгодишна възраст съм be twenty years of age. be twenty (years old)
  на една и съща възраст of an/the same age, книж. coeval
  на възраст, когато at a time of life when
  на възраст за женене of marrigeable age, of an age to marry
  на преклонна възраст well advanced in years, stricken in years
  човек на възраст a man well on/getting on in years
  с възрастта with age
  на каква възраст сте? how old are you?
  сериозен не за възрастта си grave beyond o.'s years
  * * *
  въ̀зраст,
  ж., -и age; брачна \възраст age of consent; в напреднала \възраст advanced in years; \възраст за пенсиониране retirement age; \възраст, на която човек може да отговаря за деянията си юр. age of discretion; детска \възраст childhood; зряла \възраст maturity; който е минал пределната \възраст over-age; крехка \възраст tender age; на \възраст за женене of marriageable age, of an age to marry; на \възраст, когато at a time of life when; на двадесетгодишна \възраст at the age of twenty, aged twenty; на двадесетгодишна \възраст съм be twenty years of age, be twenty (years old); на една и съща \възраст of an/the same age, книж. coeval; на каква \възраст сте? how old are you? на преклонна \възраст well advanced in years, stricken in years; постъпвам, както подобава на \възрастта ми be/act o.’s age; пределна \възраст age limit; предучилищна \възраст pre-school age; преклонна \възраст old age; сериозен не за \възрастта си grave beyond o.’s years; средна \възраст middle-age; хора от всички \възрасти people of all ages; човек на \възраст a man well on/getting on in years, a man/woman of a certain age; човек на средна \възраст a middle-aged person.
  * * *
  age: I finished school at the възраст of 18. - Завърших училище на осемнадесетгодишна възраст.; stricken with years (на преклонна възраст)
  * * *
  1. age 2. ВЪЗРАСТ на която човек може да отговаря за деянията си age of discretion 3. брачна ВЪЗРАСТ age of consent 4. в напреднала ВЪЗРАСТ advanced in years 5. детска ВЪЗРАСТ childhood 6. достигам до пределна ВЪЗРАСТ reach the age limit 7. зряла ВЪЗРАСТ maturity 8. който е минал пределната ВЪЗРАСТ over-age 9. крехка ВЪЗРАСТ tender age 10. на ВЪЗРАСТ за женене of marrigeable age, of an age to marry 11. на ВЪЗРАСТ, когато at a time of life when 12. на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ at the age of twenty, aged twenty 13. на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ съм be twenty years of age. be twenty (years old) 14. на една и съща ВЪЗРАСТ of an/the same age, книж. coeval 15. на каква ВЪЗРАСТ сте? how old are you? 16. на преклонна ВЪЗРАСТ well advanced in years, stricken in years 17. постъпвам както подобава на ВЪЗРАСТ та ми be/act o.'s age 18. пределна ВЪЗРАСТ age limit 19. предучилищна ВЪЗРАСТ pre-school age 20. преклонна ВЪЗРАСТ old age 21. ранна ВЪЗРАСТ early age 22. с ВЪЗРАСТта with age 23. сериозен не за ВЪЗРАСТта си grave beyond o.'s years 24. средна ВЪЗРАСТ middle-age 25. те са на една и съща ВЪЗРАСТ they are the same age 26. хора от всички ВЪЗРАСТи people of all ages 27. човек на ВЪЗРАСТ a man well on/ getting on in years 28. човек на средна ВЪЗРАСТ а middle-aged person

  Български-английски речник > възраст

 • 9 гаранция

  guarantee, guaranty, warrant(y) (и прен.); security, pledge
  юр. bail
  търг. surety
  като гаранция за as a guarantee for, in security for
  с гаранция on security
  гаранция за една година a year's guarantee. с гаранция за две години guaranteed for two years; with a two-year guarantee
  с гаранция срещу избеляване the colours are warranted fast
  под гаранция юр. on bail
  не давам гаранция за give no guarantee for
  пускам под гаранция let out/release on bail; accept/allow/take bail, admit/hold/let to bail
  внасям гаранция търг. pay a deposit
  давам нещо като гаранция leave s.th. as a guarantee, pledge s.th.
  казвам ти това без гаранция I give you this for what it's worth
  * * *
  гара̀нция,
  ж., -и guarantee, guaranty, warrant(y) (и прен.); security, pledge; gage; юр. bail; търг. surety; ( предпазна мярка) safeguard; внасям \гаранцияя търг. pay a deposit; давам нещо като \гаранцияя leave s.th. as a guarantee, pledge s.th.; като \гаранцияя за as a guarantee for, in security for; не давам \гаранцияя за give no guarantee for; несигурна \гаранцияя амер. straw bail; под \гаранцияя юр. on bail; пускам арестант под \гаранцияя remand a prisoner on bail; пускам под \гаранцияя let out/release on bail; accept/allow/take bail, admit/hold/let to bail; пуснат под \гаранцияя out on bail; с \гаранцияя on security.
  * * *
  bail; earnest; foregift (юр.): as a гаранция for - като гаранция за; guaranty; hostage
  * * *
  1. (предпазна мярка) safeguard 2. guarantee, guaranty, warrant(y) (и прен.);security, pledge 3. ГАРАНЦИЯ за една година a year's guarantee. с ГАРАНЦИЯ за две години guaranteed for two years;with a two-year guarantee 4. внасям ГАРАНЦИЯ търг. pay a deposit 5. давам нещо като ГАРАНЦИЯ leave s. th. as a guarantee, pledge s. th. 6. казвам ти това без ГАРАНЦИЯ I give you this for what it's worth 7. като ГАРАНЦИЯ за as a guarantee for, in security for 8. не давам ГАРАНЦИЯ за give no guarantee for 9. несигурна ГАРАНЦИЯ aм. straw bail 10. под ГАРАНЦИЯ юр. on bail 11. пускам арестант под ГАРАНЦИЯ remand a prisoner on bail 12. пускам под ГАРАНЦИЯ let out/release on bail;accept/allow/take bail, admit/hold/ let to bail 13. пуснат под ГАРАНЦИЯ out on bail 14. с ГАРАНЦИЯ on security 15. с ГАРАНЦИЯ срещу избеляване the colours are warranted fast 16. търг. surety 17. юр. bail

  Български-английски речник > гаранция

 • 10 година

  1. year, twelvemonth
  тая/миналата/идущата година this/last/next year
  от тая година of the present/current year
  годината, която идва the coming year
  по-миналата година the year before last
  другата/следната година the following year
  вътре в една година within a year, in a year's time
  на година (та) a year; per annum
  печели 5000 лева на година he makes 5000 levs a year/per annum
  след една година in a year, in a year's time, a year from now
  веднъж/два пъти през година та once/twice a year
  всяка година, every year, yearly, annually
  преди края на годината before the year is out
  през година every other year
  от година на година from year to year, year by year
  старата/новата година the old/the new year
  (на) нова година (on) New Year's Day
  календарна година a calendar/legal/civil year
  учебна година a school year, ( за университет) an academic year
  студент трета година a student in his third year, a third year student
  давам под наем/наемам за една година let/hire by the year
  година с година не си приличат next year is always different from this; there are no two years alike
  има вече 7 години, откакто it is now 7 years since
  няма да минат много години и it will not be many years before
  от години for years (on end); for many long years
  не съм го виждал от години I haven't seen him for years/ages
  години наред, години и години year in, year out
  през последните години in/of recent/latter years. during the past years
  през последните няколко/10 години in the last few/ten years
  с години по-млад/стар от years younger/older than
  с годините in the course of time, as the years go by
  бурни години turbulent years
  млади/стари години young/old age
  на млади години in o.'s youth, in o.'s early days
  на години advanced in years; well on in years
  аз съм на тридесет години I am thirty (years old); I am thirty years of age
  до... години up to the age of...
  на моите години at my time of life
  влизам в години, напредвам в годините be getting on in years, advance in years
  изглеждам добре за годините си, не ми личат годините bear o.'s age well
  изглеждам на толкова години, на колкото съм в действителност look o.'s age
  по години (за класиране и пр.) according to age
  * * *
  годѝна,
  ж., -и 1. year, twelvemonth; бурни \годинаи turbulent years; веднъж/два пъти през \годинаата once/twice a year; високосна \годинаа leap-year; всяка \годинаа every year, yearly, annually; вътре в една \годинаа within a year, in a year’s time; \годинаата, която идва the coming year; \годинаа с \годинаа не си приличат next year is always different from this; there are no two years alike; \годинаи наред, \годинаи и \годинаи year in, year out; \годинаите минават неусетно the years slide past; давам под наем/наемам за една \годинаа let/hire by the year; другата/следната \годинаа the following year; дълги \годинаи for (many) years; за една \годинаа for one year; за (в течение на) една \годинаа in (the course of) a year; има вече 50 \годинаи, откакто it is now 50 years since; календарна \годинаа calendar/legal/civil year; (на) Нова \годинаа (on) New Year’s Day; не са се виждали от \годинаи it is years since they met; няма да минат много \годинаи и it will not be many years before; от \годинаа на \годинаа from year to year, year by year; от \годинаи for years (on end); for many long years; от една \годинаа for a year; от тази \годинаа of the present/current year; отчетна \годинаа fiscal year; печели 1200 долара на \годинаа he makes 1200 dolars a year/per annum; по-миналата \годинаа the year before last; по това време на \годинаата at this time of year; преди \годинаи years ago; преди края на \годинаата before the year is out; през април миналата \годинаа in April of last year; през \годинаа every other year; през изтеклата \годинаа during the past year; през онази \годинаа that year; на \годинаа(та) a year; per annum; през последните \годинаи in/of recent/latter years, during the past years; през 1921 \годинаа in the year 1921, in 1921; през цялата \годинаа all the year round; с \годинаите in the course of time, as the years go by; светлинна \годинаа light year; след една \годинаа in a year, in a year’s time, a year from now; слънчева \годинаа a solar year; споразумение за една \годинаа a yearly arrangement; срещу Нова \годинаа on New Year’s Eve; студент трета \годинаа student in his third year, third year student; тази/миналата/идващата \годинаа this/last/next year; усилни \годинаи hard times; учебна \годинаа school year, (за университет) academic year;
  2. ( възраст) age; аз съм на тридесет \годинаи I am thirty (years old); I am thirty years of age; в най-хубавите \годинаи на живота си in the prime of o.’s life; влизам в \годинаи, напредвам в \годинаите be getting on in years, advance in years; до\годинаи up to the age of…; изглеждам добре за \годинаите си, не ми личат \годинаите bear o.’s age well; изглеждам на толкова \годинаи, на колкото съм в действителност look o.’s age; млади/стари \годинаи young/old age; много сериозен за \годинаите си serious beyond his age; на \годинаи advanced in years; well on in years; на колко \годинаи сте? how old are you? на млади \годинаи in o.’s youth, in o.’s early days; на моите \годинаи at my time of life; не за \годинаите си beyond o.’s years; по \годинаи (за класиране и пр.) according to age; разлика в \годинаите disparity in years; студентски \годинаи student days; той е на моите \годинаи he is my age; той кара двадесет \годинаи he is in his twentieth year; човек на \годинаи a man of years; • за много \годинаи many happy returns (of the day).
  * * *
  year: the година before last - по-миналата година
  * * *
  1. (на) нова ГОДИНА (on) New Year's Day 2. 10, (възраст) age 3. 2 лева на ГОДИНА he makes 4. 3 levs a year/per annum 5. 4 - in the year 6. 6;през изтеклата ГОДИНА during the past year 7. 7 години, откакто it is now 8. 8 years since 9. 9 години in the last few/ten years, с години по-млад/стар от years younger/ older than 10. in 11. year, twelvemonth 12. ГОДИНА с ГОДИНА не си приличат next year is always different from this;there are no two years alike 13. ГОДИНАта, която идва the coming year 14. аз съм на тридесет години I am thirty (years old);I am thirty years of age 15. астрономична ГОДИНА an astronomic year 16. бурни години turbulent years 17. в най-хубавите години на живота си in the prime of o.'s life 18. веднъж/два пъти през ГОДИНА та once/twice a year 19. високосна ГОДИНА a leap-year 20. влизам в години, напредвам в годините be getting on in years, advance in years 21. всяка ГОДИНА, every year, yearly, annually 22. вътре в една ГОДИНА within a year, in a year's time 23. години наред, години и години year in, year out 24. давам под наем/наемам за една ГОДИНА let/hire by the year 25. до... години up to the age of... 26. другата/следната ГОДИНА the following year 27. дълги години for (many) years 28. за (е течение на) една ГОДИНА in (the course of) a year 29. за една ГОДИНА for one year 30. за много години many happy returns (of the day) 31. изглеждам добре за годините си, не ми личат годините bear o.'s age well 32. изглеждам на толкова години, на колкото съм в действителност look o.'s age 33. има вече 34. календарна ГОДИНА a calendar/legal/civil year 35. млади/ стари години young/old age 36. много млад за годините си very young for his years/age 37. много сериозен за годините си serious beyond his age 38. на ГОДИНА (та) a year;per annum 39. на години advanced in years;well on in years 40. на колко сте години? how old are you? 41. на млади години in o.'s youth, in o.'s early days 42. на моите години at my time of life 43. на стари години in o.'s old age 44. не за годините си beyond o.'s years 45. не са се виждали от години it is years since they met 46. не съм го виждал от години I haven't seen him for years/ages 47. няма да минат много години и it will not be many years before 48. от ГОДИНА на ГОДИНА from year to year, year by year 49. от години for years (on end);for many long years 50. от една ГОДИНА for a year 51. от тая ГОДИНА of the present/current year 52. отчетна ГОДИНА a fiscal year 53. пo това време на ГОДИНАта at this time of year 54. печели 55. по години (за класиране и пр.) according to age 56. по-миналата ГОДИНА the year before last 57. преди години years ago 58. преди края на ГОДИНАта before the year is out 59. през 60. през ГОДИНА every other year 61. през април миналата ГОДИНА in April of last year 62. през последните години in/of recent/latter years. during the past years 63. през последните няколко/ 64. през цялата ГОДИНА all the year round 65. презоная ГОДИНА that year 66. разлика в годините disparity in years 67. с годините in the course of time, as the years go by 68. светлинна ГОДИНА a light year 69. след една ГОДИНА in a year, in a year's time. a year from now 70. слънчева ГОДИНА a solar year 71. споразумение за една година а yearly arrangement 72. срещу нова ГОДИНА on New Year's Eve 73. старата/ новата ГОДИНА the old/the new year 74. студент трета ГОДИНА a student in his third year, a third year student 75. студентски години student days 76. тая/миналата/ идущата ГОДИНА this/last/next year 77. той е на моите години he is my age 78. той кара двадесет години he is in his twentieth year 79. усилни години hard times 80. учебна ГОДИНА a school year, (за университет) an academic year 81. чакам с години wait for years 82. човек на години а man of years

  Български-английски речник > година

 • 11 годинки

  good years; a goodish number of years
  * * *
  годѝнки,
  само мн. разг. good years; a goodish number of years.
  * * *
  good years; a goodish number of years

  Български-английски речник > годинки

 • 12 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 13 двадесетгодишен

  2. twenty years old; attr. twenty-year old
  * * *
  два̀десетгодѝшен,
  два̀десетгодѝшен два̀йсетгодѝшен прил., -на, -но, -ни 1. ( който трае/ става през двадесет години) vicennial;
  2. twenty years old; attr. twenty-year old.
  * * *
  1. (който трае или става всеки двадесет години) vicennial 2. twenty years old; attr. twenty-year old

  Български-английски речник > двадесетгодишен

 • 14 двегодишен

  (на две години) two years o d; attr. two-year old
  * * *
  двѐгодѝшен,
  прил., -на, -но, -ни (на две години) two years old; attr. two-year old; ( който трае/става през две години) biennial; \двегодишенно растение biennial (plant).
  * * *
  biennial
  * * *
  1. (който трае две години или става на две години) biennial 2. (на две години) two years o d;attr. two-year old 3. двегодишно растение biennial (plant)

  Български-английски речник > двегодишен

 • 15 деветгодишен

  1. nine-year-old (attr.), nine years old
  * * *
  дѐветгодѝшен,
  прил., -на, -но, -ни 1. nine-year-old (attr.), nine years old;
  2. ( който трае девет години) nine-year (attr.).
  * * *
  1. (който трае девет години) nine-year (attr.) 2. nine-year-old (attr.), nine years old

  Български-английски речник > деветгодишен

 • 16 деветдесетгодишен

  ninety-year-old (attr.), ninety years old
  * * *
  деветдесѐтгодѝшен,
  прил., -на, -но, -ни ninety-year-old (attr.), ninety years old, nonagenarian.
  * * *
  nonagenarian
  * * *
  ninety-year-old (attr.), ninety years old

  Български-английски речник > деветдесетгодишен

 • 17 ден

  1. day
  ден, през който се плащат заплати pay-day
  почивен ден rest-day, a day of rest
  работен/присъствен ден workday
  ден на победата Victory Day, V-Day
  след един ден in the course of one day
  след ден-два in a day or two/or so
  след два-три дни in two or three days' time
  през деня during the day; in/during the daytime
  през целия ден all day long, the whole day through
  за цял ден (за екскурзия и пр.) all-day (attr.)
  всеки ден every day; day in, day out
  с всеки изминат ден with every passing day
  през ден every other day
  през два дни every third day
  тоя ден this day
  на тоя/днешния ден today
  точно на тоя/днешния ден преди една година той... it is one year to the day that he...
  предният ден the day before
  оня ден the day before yesterday; the other day
  него ден (on) that day
  в деня, в който the day that
  на същия ден the same day
  на другия ден on the next/following day
  един ден one day
  някой ден some day, some time or other
  от ден на ден day by day, day after day. from day to day; day in, day out
  на ден a/per day
  живея (от) ден за ден live from hand to mouth; live for the day
  в оня паметен ден on that memorable day
  до ден днешен to this (very) day, even to this day. up to/until this day/the present day
  кой ден сме днес? what day of the week is it?
  въпрос на дни a matter of days
  2. (време) day, days
  през дните на in the days of
  в наши дни in our/these days, nowadays
  3. мн.ч. (живот) days
  който трае ден до пладне short-lived
  посред бял ден in broad daylight
  злобата на деня the news/gossip/topic of the day
  не съм видял бял ден I have had a hard life
  променям се/прочу-вам се за едни ден change/become famous overnight
  всеки ден не е Великден Christmas comes but once a year; we don't kill a pig every day
  денят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells
  * * *
  м., дни, (два) дѐна и дни 1. day; всеки \ден every day; day in, day out; въпрос на дни a matter of days; делничен \ден weekday; \ден, в който се плащат заплати pay-day; \ден на победата Victory Day, V-Day; до \ден днешен to this (very) day, even to this day, up to/until this day/the present day; екскурзия за един \ден a day’s outing; живея (от) \ден за \ден live from hand to mouth; live for the day; за цял \ден (за екскурзия и пр.) all-day (attr.); Международен \ден на жената/детето International Women’s/Children’s Day; на \ден a/per day; на другия \ден on the next/following day; на тоя/днешния \ден today; него \ден (on) that day; не минава \ден без not a day goes by without; неприсъствен \ден holiday; някой \ден some day, some time or other; оня \ден the day before yesterday; the other day; от \ден на \ден day by day, day after day, from day to day; day in, day out; пазарен \ден market-day; по цели дни for days (on end); почивен \ден rest-day, a day of rest; преди десет години на вчерашния/утрешния \ден ten years ago yesterday/tomorrow; преди една година на тоя \ден one/a year ago today; предния \ден the day before; през два дни every third day; през \ден every other day; през целия \ден all day long, the whole day through; работен/присъствен \ден workday; рожден \ден birthday; с всеки изминал \ден with every passing day; свободен \ден a day off; след \ден-два in a day or two/or so; тия дни ( преди няколко дни) a few days ago, ( след някой и друг ден) in a day or two, one of these days; точно на тоя/днешния \ден преди една година той … it is one year to the day that he …;
  2. ( време) day, days; в наши дни in our/these days, nowadays; през дните на in the days of; през ония дни in those days;
  3. само мн. ( живот) days; • всеки \ден не е Велик\ден Christmas comes but once a year; we don’t kill a pig every day; \денят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells; злобата на \деня the news/gossip/topic of the day; който трае \ден до пладне short-lived; не съм видял бял \ден I have had a hard life; посред бял \ден in broad daylight; променям се/прочувам се за един \ден change/become famous overnight; ясно като бял \ден as clear as day-(light).
  * * *
  day: I called him the other ден. - Обадих му се онзи ден.; market-day (пазарен); name-day (имен); Thanksgiving Day - Денят на благодарността
  * * *
  1. (време) day, days 2. day 3. ДЕН на победата Victory Day, V-Day 4. ДЕН, през който се плащат заплати pay-day 5. ДЕНят се познава от сутринта it is never a bad day that hath a good night; good blood tells 6. в ДЕНя, в който the day that 7. в известни дни on certain days 8. в наши дни in our/these days, nowadays 9. в оня паметен ДЕН on that memorable day 10. всеки ДЕН every day;day in, day out 11. всеки ДЕН не е Великден Christmas comes but once a year;we don't kill a pig every day 12. въпрос на дни a matter of days 13. делничен ДЕН weekday 14. до ДЕН днешен to this (very) day, even to this day. up to/until this day/the present day 15. един ДЕН one day 16. един хубав ДЕН one fine day 17. екскурзия за един ден а day's outing 18. живея (от) ДЕН за ДЕН live from hand to mouth;live for the day 19. за цял ДЕН (за екскурзия и пр.) all-day (attr.) 20. злобата на ДЕНя the news/ gossip/topic of the day 21. кой ДЕН сме днес? what day of the week is it? 22. който трае ДЕН до пладне short-lived 23. мн.ч. (живот) days 24. на ДЕН a/per day 25. на другия ДЕН on the next/following day 26. на същия ДЕН the same day 27. на тоя/днешния ДЕН today 28. не съм видял бял ДЕН I have had a hard life 29. него ДЕН (on) that day 30. неприсъствен ДЕН holiday 31. някой ДЕН some day, some time or other 32. оня ДЕН the day before yesterday;the other day 33. от ДЕН на ДЕН day by day, day after day. from day to day;day in, day out 34. пo цели дни for days (on end) 35. пазарен ДЕН market-day 36. по три пъти на ДЕН three times a day 37. посред бял ДЕН in broad daylight 38. почивен ДЕН rest-day, a day of rest 39. преди една година на тоя ДЕН one/a year ago today 40. предният ДЕН the day before 41. през ДЕН every other day 42. през ДЕНя during the day;in/during the daytime 43. през два дни every third day 44. през дните на in the days of 45. през ония дни in those days 46. през целия ДЕН all day long, the whole day through 47. променям се/прочу-вам се за едни ДЕН change/become famous overnight 48. работен/ присъствен ДЕН workday 49. рожден ДЕН birthday 50. с всеки изминат ДЕН with every passing day 51. свободен ДЕН a day off 52. след ДЕН-два in a day or two/or so 53. след два-три дни in two or three days' time 54. след един ДЕН in the course of one day 55. тия дни (преди няколко дни) a few days ago, (след някой и друг ден) in a day or two. one of these days 56. точно на тоя/днешния ДЕН преди една година той... it is one year to the day that he... 57. тоя ДЕН this day 58. ясно като бял ДЕН as clear as day(tight)

  Български-английски речник > ден

 • 18 десетгодишен

  ten-year, of ten years
  (за възраст) ten-year-old
  * * *
  десетгодѝшен,
  прил., -на, -но, -ни ten-year, of ten years; ( който се повтаря през 10 г.) decennial; (за възраст) ten-year-old.
  * * *
  decadal ; decennial
  * * *
  1. (за възраст) ten-year-old 2. (който се повтаря всеки 1 години) decennial 3. ten-year, of ten years

  Български-английски речник > десетгодишен

 • 19 детски

  1. (за глас, лице, усмивка и пр.) child's
  (за игра, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children's
  детски дом a children's home; a day nursery
  детски език children's language
  детски живот child life
  детски манталитет a child's mentality
  детски паралич infantile paralysis
  детски писател a writer for children
  детски труд child labour
  детска болест an infantile disorder, a children's disease
  детски лекар, специалист по детски болести a children's specialist; p (a)ediatrician
  детска градина a nursery school, kindergarten
  прен. child's play
  детска книга a book for children, a children's book
  изложба на детски книги a children's book show
  детска количка perambulator, разг. pram
  детска смъртност infant mortality, infantile death-rate
  детска стая nursery, ( на гара) mother-and-child room
  детска учителка a kindergarten mistress
  детско списание a children's magazine
  детско училище an infant(s) school
  детска приказка a tale for children
  2. (свързан с детинството-за окръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.)
  детски години childhood years
  детски спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood
  * * *
  дѐтски,
  прил., -а, -о, -и 1. (за глас, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children’s’; \детскиа болест infantile disorder, children’s disease; \детскиа възраст childhood; \детскиа градина nursery school, kindergarten; \детскиа играчка plaything, toy; прен. child’s play, doddle, pushover, breeze; \детскиа количка perambulator, разг. pram; \детскиа престилка pinafore; \детскиа престъпност juvenile delinquency; \детскиа пушка toy gun; \детскиа смъртност infant mortality, infantile death-rate; \детскиа стая nursery, (на гара) mother-and-child room; \детскиа учителка kindergarten mistress; \детскиа храна baby food; \детскии дом children’s home; day nursery; \детскии кубчета nursery blocks; \детскии лекар, специалист по \детскии болести children’s specialist; paediatrician; \детскии паралич infantile paralysis; \детскии писател writer for children; \детскии стихове nursery rhymes; \детскии труд child labour; \детскио балонче toy balloon; \детскио креватче cot, (с прегради отстрани) crib; \детскио лице childish face; \детскио училище infant(s) school; изложба на \детскии книги children’s book show;
  2. ( свързан с детинството ­ за обкръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.); \детскии години childhood years; \детскии спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood.
  * * *
  childish ; toy {toi}
  * * *
  1. (за глас, лице, усмивка и пр.) child's 2. (за игра, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children's 3. (свързан с детинството - за окръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.) 4. ДЕТСКИ лекар, специалист пo ДЕТСКИ болести a children's specialist;p(a)ediatrician 5. ДЕТСКИ дом a children's home;a day nursery 6. ДЕТСКИ език children's language 7. ДЕТСКИ живот child life 8. ДЕТСКИ манталитет a child's mentality 9. ДЕТСКИ паралич infantile paralysis 10. ДЕТСКИ писател a writer for children 11. ДЕТСКИ труд child labour 12. детска болест an infantile disorder, a children's disease 13. детска възраст childhood 14. детска градина a nursery school, kindergarten 15. детска играчка plaything, toy 16. детска книга a book for children, a children's book 17. детска количка perambulator, разг. pram 18. детска престилка pinafore 19. детска престъпност juvenile delinquency 20. детска приказка a tale for children 21. детска пушка a toy gun 22. детска смъртност infant mortality, infantile death-rate 23. детска стая nursery, (на гара) mother-and-child room 24. детска учителка a kindergarten mistress 25. детска храна baby food 26. детски години childhood years 27. детски кубчета nursery blocks 28. детски спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood 29. детски стихове nursery rhymes 30. детско балонче a toy balloon 31. детско креватче cot, (с прегради отстрани) crib детско лице a childish face 32. детско списание a children's magazine 33. детско училище an infant(s) school 34. изложба на ДЕТСКИ книги a children's book show 35. прен. child's play

  Български-английски речник > детски

 • 20 днешен

  today's
  днешният ден today, this day
  от днешно гледище by today's standards
  до ден днешен to/until this day; down to the present day
  днешната младеж young people of today
  * * *
  днѐшен,
  и днѐскаш|ен прил., -на, -но, -ни today’s; ( съвременен) of today; в \днешенно време nowadays; до ден \днешенен to/until this day; down to the present day; от \днешенно гледище by today’s standards; преди десет години на \днешенния ден ten years ago today/this day.
  * * *
  present-day ; of today; today's
  * * *
  1. (съвременен) of today 2. down to the present day: не е скъпо за днешното време it is not dear for nowadays 3. today's 4. в днешно време nowadays 5. днешната младеж young people of today 6. днешният вестник today's paper 7. днешният ден today, this day 8. до ден ДНЕШЕН to/ until this day 9. от днешно гледище by today's standards 10. преди десет години на днешния ден ten years ago today/ this day

  Български-английски речник > днешен

Look at other dictionaries:

 • YEARS OLD — …   Useful english dictionary

 • Elvis Country (I'm 10,000 Years Old) — Альбом Элвиса Пресли Дата выпуска 2 января 1971 Записан 4,5,7 июня, 22 сентября 1970 Жанр …   Википедия

 • Elvis Country (I’m 10,000 Years Old) — Elvis Country (I’m 10,000 Years Old) …   Википедия

 • Sarah Was Ninety Years Old — L ange annonce à Sarah la venue d Isaac, par Tiepolo Genre Musi …   Wikipédia en Français

 • Ten Years Old — Infobox Film name = Ten Years Old image size = caption = director = Robert A. McGowan producer = Hal Roach F. Richard Jones writer = Hal Roach H. M. Walker narrator = starring = music = cinematography = editing = Richard C. Currier distributor =… …   Wikipedia

 • Elvis Country (I'm 10,000 Years Old) — Infobox Album | Name = Elvis Country (I m 10,000 Years Old) Type = Album Artist = Elvis Presley Released = January 2, 1971 Recorded = June and September 1970 Genre = Rock Length = 38.49 Label = RCA LSP 4460 Producer = Felton Jarvis Reviews =… …   Wikipedia

 • be 5 years old — be 5 years/10 months/etc old phrase to have been alive, or to have existed for, 5 years 10 months etc My daughter Sophia is 3 years old. European cities are centuries older than ours. Thesaurus: general words for age and describing someone s… …   Useful english dictionary

 • She's Nineteen Years Old — is a blues song by Muddy Waters. It was released live on his 1979 album Muddy Mississippi Waters Live .Led Zeppelin singer Robert Plant was known to ad lib the lyrics to this song (along with those to other Muddy Waters songs) during early live… …   Wikipedia

 • person under 18 years old — index infant Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • List of high school football rivalries (less than 100 years old) — A list of long standing High School Football Rivalries: For a list of the oldest rivalries see: List of high school football rivalries (100 years+)Rivalry leader=Paducah Tilghman High School (Paducah, Kentucky) rival=Mayfield High School… …   Wikipedia

 • of mature years old —    The phrase does not refer to a girl of 19 or a youth of 21, indicating not full development but incipient decline:     A good many of my students were civil servants, some of them of mature years. (Forsey, 1990)    See also mature …   How not to say what you mean: A dictionary of euphemisms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.